Politicka sociologija - Skripta - prof.dr Zoran ... Plauzibilnim mi se ¤†ini odre¤â€enje politi¤†ke sociologije

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Politicka sociologija - Skripta - prof.dr Zoran ... Plauzibilnim mi se ¤†ini...

 •  

   

  Prof.dr Zoran Stojiljković 

  POLITIČKA SOCIOLOGIJA

  SKRIPTA 

  FAKULTET POLITIČKIH NAUKA U PODGORICI

 •  

  Sadržaj

  I ŠTA JE TO POLITIČKA SOCIOLOGIJA? ............................................................................................................ 6 

  Teme i pravci istraživanja u političkoj sociologiji ........................................................................................ 8 

  Država ..................................................................................................................................................... 9 

  Civilno društvo ...................................................................................................................................... 10 

  Globalizacija .......................................................................................................................................... 11 

  Teorijsko‐ metodološki pristupi ................................................................................................................ 12 

  II KONTROVERZE OKO DRŽAVE ..................................................................................................................... 13 

  Kratka istorija države i teorija o državi ..................................................................................................... 14 

  Geneaologija koncepta države ............................................................................................................. 16 

  Klasična teorijska trijada: marksizam – elitizam ‐ pluralizam ............................................................... 18 

  Post‐ tradicionalni pristupi ................................................................................................................... 25 

  Savremeni razvoj teorija države ............................................................................................................... 27 

  Struktura i oblici države ............................................................................................................................ 30 

  III PROCES GRAĐENJA DRŽAVE: SLABE I JAKE DRŽAVE ................................................................................. 32 

  Proces građenja države ............................................................................................................................ 32 

  Granice države ...................................................................................................................................... 32 

  Kapacitet države ................................................................................................................................... 34 

  IV OBIM I GRANICE DRŽAVE: SOCIJALNA DRŽAVA ....................................................................................... 40 

  “Građa i alati”  socijalne države................................................................................................................ 40 

  Teorijski okvir i moralna i socijalna argumentacija ................................................................................... 43 

  Kontroverze oko obima i funkcija ‐ granica države .................................................................................. 47 

  Klasifikacija i tipologija socijalnih država .................................................................................................. 53 

  Država u "teškom"tranzicionom okviru i ključu ....................................................................................... 59 

  Perspektive: Agonija i krah ili transformacija nacionalne socijalne države .............................................. 60 

 •  

  V SOCIJALNI  KAPITAL  I  NJEGOVE DEMOKRATIZIRAJUĆE FUNKCIJE ........................................................... 66 

  Pojam socijalnog kapitala ......................................................................................................................... 66 

  Socijalni kapital, politika  i demokratija .................................................................................................... 68 

  Tamne strane socijalnog kapitala ............................................................................................................. 70 

  Dimenzije i tipovi socijalnog kapitala ................................................................................................... 71 

  VI  CIVILNO DRUŠTVO I KONSOLIDOVANJE DEMOKRATIJE .......................................................................... 77 

  Tranzicija ka demokratiji ........................................................................................................................... 77 

  Civilno društvo ...................................................................................................................................... 79 

  Demokratski limiti civilnog društva ...................................................................................................... 81 

  Sindikati ................................................................................................................................................ 83 

  Značaj i značenja civilnog društva ............................................................................................................ 85 

  Normativno‐ mobilizirajući pristup civilnom društvu ........................................................................... 86 

  Teorijsko ‐ analtički koncept civilnog društva ....................................................................................... 90 

  Kulturno ‐ vrednosni aspekti i praksa civilnog društva ......................................................................... 91 

  Demokratski limiti civilnog društva .......................................................................................................... 93 

  Civilno društvo, socijalni kapital  građana i demokratija .......................................................................... 95 

  Država, građani i civilno društvo .......................................................................................................... 97 

  VII GRAĐANI  I   DRŽAVA ............................................................................................................................... 99 

  Proces i akteri političkog odlučivanja ....................................................................................................... 99 

  Faze i akteri  političkog procesa .......................................................................................................... 100 

  Država kao normativni okvir i polje političkog odlučivanja ................................................................ 103 

  Kontroverze oko države : deficiti “političkog tržišta“ ......................................................................... 107 

  Sredstva i aktivnosti aktera politike.................................................................................................... 113 

  Civilne i političke strategije promena ................................................................................................. 116 

  VIII TRANZICIJA KA DEMOKRATIJI ............................................................................................................... 127 

  Procesi, akteri i arene demokratizacije .................................................................................................. 127 

  “Mapiranje” demokratije ....................................................................................................................... 132 

  Konsolidovane – “ukotvljene” i “manjkave” demokratije .................................................................. 134 

 •  

  Postliberalne demokratije .................................................................................................................. 136 

  Pretpostavke “ukotvljavanja” demokratije ............................................................................................ 136 

  Konsolidovanje demokratije ............................................................................................................... 144 

  IX DINAMIKA DRUŠTVENIH PROMENA: KRIZE, RATOVI I REVOLUCIJE ....................................................... 146 

  Društvena kriza ....................................................................................................................................... 146 

  Dimenzije i efekti krize ........................................................................................................................... 147 

  X GRAĐANSKA NEPOSLUŠNOST I NENASILNE PROMENE ........................................................................... 189 

  Radikalni i umereni pristupi građanskoj neposlušnosti .......................................................................... 192 

  Građanska neposlušnost i filozofija nena