pom pom Orarugogerincu felpattano

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of pom pom Orarugogerincu felpattano

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  1/36

  MESEI

  \.-vJ

  4/ onnnuccrntrucrrLpnttRlrt

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  2/36

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  3/36

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  4/36

  cSUKAslsTVN-sAJDlKFERENC

  POMPOMMESEInnnucocEntrucFELPATTANO

  o'6() Lf

  -\ \

  unn KNYVKlAD

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  5/36

  (-".\\ >.\

  t

  {tu

  Pom Pom bbiskoltaz gon, egysz phossz gon, dea l zem taz rtnyitvatartotta, saz trapislogott,hogymikorjn mrBoov.csak nehogy szemell t vessze- Hogykicsoda PomPom7Hogynem ismeritek? igazn senkisemismeri Egyszerilyen,egyszerolyan.'Mostmilyen?Mostleginkbb

  egy szrsapkhozhasonl t,egy pislogszrsapkhoz'Ht ahogypislogottmeg bbiskolt,a nyitvata tott f l szem vel v gre

  megltta BogVt.

  6; c" ,. or;

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  6/36

  1l,/

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  7/36

  i'+.' , ' tfi

  *

  Rogtn kinyitoaa msikszem tis, j nagyra nyitotta minda kettt,men _Bogyelrohant a fa alatt, olyangyorsan,minta sz lv sz'Pom Pomizgatottankiablt:

  - Hov rohansz?Mi nrohansz?Aziskolamegvrllljmeg Vrjmegte is engem *

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  8/36

  Bogy lass tott, s hadarvamagyarzott:'-:T[l}em ltod, hogymr f lkilenc? Jaj, mrnem is f lkilenc, hanemeg szkilenc Elk semaziskolblIHt nem ltod?P_omPom.kihajolt, smegn zteaz utcairt.

  _ Yrj,vrj| Rossz tn zel Vagyrosszuln zedEzenaz rn m gcsak lnyolc

  Boqy,visszajt. Megllta fa alatt, sabba azi nyban zett.amerre Pom Pommutogatott.Azaz 6ra valban f l nyolcatmutatott.

  (t,\lq

  (,-

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  9/36

  _ Nem rtem_ morfond rozott3ocy. - Amsik rn kilencvolt.Nem rteml

  PomPomjp engett, ztaa e| t,teke]gette a nyakt Vagyisgondolkozott,majd vidman a homlokracsapott.

  _ Megvan Eznem lehetms, mintraruggerinc Felpattanl

  -_CIarugge inc .micsoda?_ csodlkozott3ogy.

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  10/36

  5ii-

  t,

  r

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  11/36

  ' Bogyblintott, hogyvilgos..ffifiolitr bujkl a kny ken.

  ,Prr ry9r'mpislogottmeg tekergzt megleselkedettmegn zeldt'Majdelremutatott. saz izga|omtlkicsitrekedten suttogott:

  Ott van_ Hol7_ suttogott Bogyis, mert r is tragadt az

  , --_

  rzgalom.

  -ott Ltod azt a fi t ak tkarikval?Azegyik

  (61i(6.rarrrggerinc Felpattan

  ,n,.=--)-

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  12/36

  i

  -1

  Figyelt ka fi t,akiplcValtgette, ha'|totta a k tkarikt. Hallottk,hogy csodlkozvadnnyg:

  _ Azelbb m gcsak egykarikmVolt'Nem baj Eza msikeg szgyesnek ltszik.

  Aza msikkarika,amelyik eg sz gyesnekltszott, igurzott,mkzott, ide-odagurult, majd kiny lt, mintegy villamoss n,majdhullmzott, mintegy hajcsat, ma'|d bolt Vetcsinlt, majd meguntaaz eg szet,felgaskodott, s ugrlva eltnta sa kon.dang, dang,dang

  Afimulva n zett,majd legyintett._ Lttam n'hogy nem teljesen normlis

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  13/36

  )

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  14/36

  Majdaz els karikjval'amelyik teljesen normlis volt,elkarikzott.PomPom suttogva srgette Boovt:

  Utna Glernkutna Arra[Eft,-og AnaugrlBefordultaka sa oknl,n ztekerre, n ztekarra. de nem lttk sehol

  {'gglgorinc Fe l patta n t.Egyszercsak PomPornpisszegettegy halkat.- Psz Azthiszem,ott van_ Hol?_ k rdezte Boov._ ott Figyelda cukrSzinastFigyelt ka cukrszinast, akifeltartott jobb kez benegy gynyti,emeletes tortt Vitt.Ebbennem Voltsemmiklns. deaz mt el g

  ktilns volt. hogya cukrszinasa bal lbvala levegben l pkedett.Vagyis gytszott, merta bal lbanem rt lea fdre.

  _ Figyelda bal lbt _ suttogta Pom-Pom_-_Alattavan'rarusqsql9qFelpattan

  Mostmr' Bogy is ltta' hogyrarugQgerincriFelpattan kifeszl,mint egykorlt, s rajta l pegetegyens lyoz b-a-cukrszinas.

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  15/36

  , ..

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  16/36

  ,

  Majdlelapult teljesena dre. a cukrszinas egyideiga levegben l pegetett a bal lbval, m gel nem tnt a sa kon.

  _ Ph _ tolgette ahomlokt_fonPqn._ De az rt nemejtette el a to ttN zt k,est k a sarokhozlapulva,hogyki lg5z_rarrIgge'ine_Felpattan .|abb ldozata'

  Jt egy macska, k nyeskedverakta a lbak, vigyzva. nehogypocsolybal pjen. Nem l pettpocsolyba,nem, nem,valamieg szenmsra l pett.Amacska elsz csak annyit rzett,hogypuhn felemelkedik a levegbe. s nem el g,hogy elemelkedett a levegbe, hanem egyszer csakreplniis kezdett.Mindenesetre

  'osszeh ztamagt, sszegmbydt, mint egy Iabda. K vlrln zveolyanis volt,mintegy labda, amintide-odapattog.

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  17/36

  - Nyu _ nyvogott egy keserveseta labda. _ Biztosanlmodom az eg szet, sde osszatlmodomBogy k figyelt ka nyvog labdt._ Valamitaz rtkellenecsinlnil- suttogta Bogy.- ltt senkinem tud csinlnisemmit EgyedlGombc

  Art rtud csinlnivalamit _ suttogta vissza PomPom._ De hol van most GombcArt ?KihallottGombc

  Art nlmostanban7Kzben raruggerinc Felpattan megunta a labdzst,

  egy utolst pccintett a labdn, amely fdet rveVisszavltozott macskv, sd{ihsen sziszegvemeg

  nyvogvaelh ztaa cs kot.

  '.liii#

  l

  3a*id*

  - ' ,;.I

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  18/36

  raruggerinc Felpattan ny jtzottegy nagyot,rugzott egy kicsit, majdkandipil|antsokkal jjt kutn n zett.

  Egyteheraut kanyarodott be azutcba.raruggerinc Felpattangyo sanelny lt a kockakveken.MikorateheraUt rgu ult,rteke edetta hts kerek re,ugyanakkor megfogzkodotta villanyoszlopban' sroppant ervelisszatekerte a hts ke eket.

  A teheraut lassan visszafelgurult.

  I

  .1

  @

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  19/36

  Aso r csodlkozvahajolt kiaz ablakon, hogymi aDe nem ltott semmit.Gziadott, a teheraUtelindult,raruggerinc FeIpattan elteke edett,s a teheraUtht a el aszolt'

  Milyeners - jegyeztemeg elisnleren Bogy'Fantasztikusereje van -' pattogott PomPon]. - Ersebb, m,nt a

  ac l Ersebb mindenac ln|Azer m gnem minden tprengett el ti.,gy egy piIlanatra'

  .--/

  csoda trt n ik '

  megint

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  20/36

  Majdtovbb n zt kaz elre-ht agurul teherautt.Aso rmr k t bbal nyomtaa gzt' mikoraruggerinc Felpattan megunta a jt kot,elengedte akereket, s a tehe autkiltt az utcbl'

  Ekkor egy bajuszosjt ki az egyikhzbl,szemetesvdr cipelt,s a kukhoz battyogott.

  i

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  21/36

  f*aruggerinc Felpattan Vil|mgyorsan"-kukaal sunant, s vrt csillogszemmel.' Abajuszosoda t,kinyitottaa edelet, elemeltea vdrt, s nteni aka taa szemetet, mikora kuka elemelkedett,eg szena fe.je bbjig. Abajuszoscsodlkozvatartotta a vdr, s kimeredtszemmelbmulta a levegbenlebegkukt.

  Majdlassan leengedtea vdr. Akukaleereszkedett a dre._ Mia ittyfeneez? - motgott a ba'juszos.- Prbljukcsak meg m g egyszer

  ?-&j't

  -)'le

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  22/36

  ra

  @Megprbltam gegyszer' Lassan elemeltea Vdr' Akuka elemelkedett alevegbe.lqymaradtak egy pillanatig,majd a bajuszosleengedte a vdr. Akuka is visszaita f|dre'

  Abajuszosm rgesenrncolta a homlokt. Majdbevetett egy trkk:villmgyorsanemelte ela vdr. Akukais Villmgyorsan emelkedetta levegbe'Majdvil|mgyorsanleengedte a Vd . Akuka isvillmg1,6r566leereszkedett.

  Nono _ enyegettemeg a bajuszosakukt' _ Viselkedjrendesenl Klnben elbnok veled

  HirtetenfeIuqrotta kUkra,s csticslt.Mostizegj, most mozogj, rnyakuka

  Te izg-mozgkuka Jaj Jaj Ja1

  ==-l" s

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  23/36

  ''.a,

  Az tajgatott, me ta kuka jra eme|kedetta levegbe. Denem el g,hogy emelkedett,hanem ugrottis kettt-hrmat.s vele ugrlta bajuszos is a fed len csticslve.

  Mikora kuka lert a dre, a bajuszos Ieugrott,s r mLiltenvisszasza|adt a hzba'

  raruggerincrjFelpattan kimszotta kuka a|l,vidman ny jtzottmeg rugzott.FelUgrotta levegbe,s en kenpccintett egy Verebet.Aztnm gegyet' Aztnm g egyet.

  *tM,F

  _,l s"

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  24/36

  l,,4- sd

  -+Averebek csiripelvemenek ltek az utcbl.Egyltaln:mindenkielkerlte eztaz utct

  Jtt egy kutya, ben zettazutcba, s fej tcsvlva eltrappolt.

  Jt jraegy macska,ben zettaz utcba,s m rgesen nyvogvaelspurizott.Jt egy msik fi karikval,ben zett

  az utcba, s gyorsanvissza ordu lva elkarikzott.

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  25/36

  Jt egy msik teheraut, ben zett azutcba,s pgve vissza arolt.

  raruggerinc Felpattan elszontyolodva

  kvlygott el_ala kirlt utcban.Ekkora szemben l vtoronybannagyzeng s-bongstmadt. Recseg smeg perceg smeg veszett tiktakkolsmegsszeviisza rat s,mint egybolondtoronyrban'

  Mindenkiodan zett,s lttk, hogy a torony avalbanmegbolondult.

 • 7/23/2019 pom pom Orarugogerincu felpattano

  26/36

  Megbolondulta torony a _ mutogatott Bogy.sszevisszajrnak a mutatk_ Valami zrvan, az biztos _ mo mogottPomPom.

  stt van ez a foglalkozs n lkliraruggerinc FelpattanHm. hm. Csakjnne mr GombcArt r tudna megoldst

  raruggerincr3 FeIpattan is k vncsian igyeltea megbolondultto onyrt.De ht se tudta m gamegoldst Vagyiscsak bm szkodottmeg igyelgetett.

  V grearra jtt GombcArtt,egy nagybrnd cipelt._ Hah, Art r