of 48 /48
POMIARY SYTUACYJNE

POMIARY SYTUACYJNE

  • Upload
    keiji

  • View
    62

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POMIARY SYTUACYJNE. POMIARY SYTUACYJNE. Wykonanie każdej mapy powinno być poprzedzone pracami wstępnymi polegającymi na określeniu skali mapy i treści mapy. Na wstępie należy przewidzieć skalę mapy, gdyż od niej zależy ilość szczegółów, które mają być na nią naniesione. POMIARY SYTUACYJNE. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: POMIARY SYTUACYJNE

POMIARY SYTUACYJNE

Page 2: POMIARY SYTUACYJNE

POMIARY SYTUACYJNE

• Wykonanie każdej mapy powinno być poprzedzone pracami wstępnymi polegającymi na określeniu skali mapy i treści mapy.

• Na wstępie należy przewidzieć skalę mapy, gdyż od niej zależy ilość szczegółów, które mają być na nią naniesione.

Page 3: POMIARY SYTUACYJNE

POMIARY SYTUACYJNE

Pomiarami sytuacyjnymi nazywamy szereg czynności geodezyjnych, mających na celu wyznaczenie (wykreślenie) na mapie:

• położenia;• kształtu;• wielkości szczegółów terenowych.

Page 4: POMIARY SYTUACYJNE

POMIARY SYTUACYJNE

W geodezji inżynieryjnej każdy obiekt powierzchni Ziemi jest traktowany jako bryła lub figura geometryczna o n wierzchołkach.

Figury te są poddawane generalizacji kształtu w stopniu zależnym od celu prowadzonych pomiarów.

Page 5: POMIARY SYTUACYJNE

POMIARY SYTUACYJNE

Najczęściej w pierwszym etapie dokonuje się rzutowania punktów na geoidę (powierzchnię odniesienia). Stąd dążenie do redukowania wymiarów na płaszczyznę poziomą.

Page 6: POMIARY SYTUACYJNE

POMIARY SYTUACYJNE

Podział szczegółów sytuacyjnych, ze względu na wymagania dokładnościowe:

• grupa I – znaki graniczne (granice państwa, granice administracyjne, granice nieruchomości);

Page 7: POMIARY SYTUACYJNE

POMIARY SYTUACYJNE

• grupa II – budynki, budowle, ogrodzenia, drogi i ulice wraz z urządzeniami oraz inne szczegóły charakteryzujące zagospodarowanie terenu;

• grupa III - granice użytków gruntowych, granice konturów klasyfikacyjnych.

Page 8: POMIARY SYTUACYJNE

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW

Pomiar sytuacyjny powinien być wykonywany takimi metodami, które zapewnią taką dokładność w odniesieniu do osnowy geodezyjnej aby błąd położenia punktów mierzonych obiektów nie przekroczył 0.10 m , 0.30 m i 0.50 m dla kolejnych grup szczegółów.

Page 9: POMIARY SYTUACYJNE

POMIARY SYTUACYJNE

Każde zadanie geodezyjne związane z pomiarami jest oparte na osnowie geodezyjnej (bazie pomiarów).

• Osnowę geodezyjną (bazę pomiarów) stanowią punkty oznaczone w terenie trwałymi znakami geodezyjnymi, których wzajemne położenie określają współrzędne geodezyjne w przyjętym układzie odniesienia.

Page 10: POMIARY SYTUACYJNE

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW SYTUACYJNYCH

Zależnie od metod i aparatury wyróżnia się dwie klasy pomiarów:

• pomiary techniczne,• pomiary precyzyjne.Jako granicę dokładności dla mierzonych długości

odcinków przyjmuje się 1 cm. Gdy zadanie wymaga uzyskania danych

geodezyjnych z błędem < 1 cm należy wykonać pomiary precyzyjne korzystając z precyzyjnych instrumentów geodezyjnych.

Page 11: POMIARY SYTUACYJNE

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW SYTUACYJNYCH

W praktyce dokładność ocenia się po analizie obliczonych odchyłek danych geodezyjnych:

- wymiarów; - kształtu; - położenia; - warunków geometrycznych; - a także stanu budowli w danym momencie

(przemieszczeń i odkształceń).

Page 12: POMIARY SYTUACYJNE

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW SYTUACYJNYCH

Odchyłki oblicza się w trzech przypadkach:1. Ocena wyników dwukrotnego pomiaru

ΔL = L 1 – L 2 ;2. Ocena spełnienia geometrycznego warunku,

który mają spełnić wyniki pomiarów. Warunek geometryczny jednoznacznie określa funkcja, której argumentami są wymiary

ΔF = F(L 1 , L 2 ,…, L k ) - F(R 1 , R 2 ,…,Rk ) R i - wymiar rzeczywisty, Li - wynik pomiaru,

Page 13: POMIARY SYTUACYJNE

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW SYTUACYJNYCH

3. Ocena wyników pomiaru kontrolnego, zrealizowanej budowli.

Odchyłka stwierdzona - ΔN = L – N ,

N – wymiar nominalny (projektowy), L – wymiar stwierdzony

Page 14: POMIARY SYTUACYJNE

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW SYTUACYJNYCH

• Obliczone odchyłki wyników, bezpośrednich pomiarów długości odcinków posłużą jako dane do obliczenia błędu średniego według wzoru:

nm

n

1i

2i

o

n – liczba odchyłek w zbiorze danych;mo – błąd średni

Page 15: POMIARY SYTUACYJNE

POMIARY SYTUACYJNE

Do podstawowych metod wykonywania pomiarów sytuacyjnych zaliczamy:

• pomiary liniowe;• pomiary kątowe;• pomiary kątowo – liniowe;• pomiary fotogrametryczne;• pomiary przy użyciu technologii GPS.

Page 16: POMIARY SYTUACYJNE

OZNACZANIE PUNKTU W TERENIE

Oznaczenie punktów może być:

• stałe (słupek betonowy poniżej granicy zamarzania);

• utrwalone (kołek ze świadkiem);• chwilowe: tyczka lub tarcza celownicza.

Page 17: POMIARY SYTUACYJNE

OZNACZANIE PUNKTU W TERENIE

Rys. Oznaczenie punktu w terenie: za pomocą kołka ze świadkiem;.

b) za pomocą tyczki

Rys. Oznaczenie punktu w terenie: a) a pomocą kołka ze świadkiem;. b) za pomocą tyczki

Page 18: POMIARY SYTUACYJNE

TYCZENIE PROSTEJ

• Tyczenie prostej ma na celu wytyczenie kierunku, w którym będzie prowadzony pomiar odległości.

• Tyczenie może odbywać się różnymi metodami w zależności od potrzeb oraz rzeźby terenu (widoczności).

Page 19: POMIARY SYTUACYJNE

TYCZENIE PROSTEJ

• Tyczenie prostych w terenie odbywa się przy pomocy tyczek mierniczych, a wytyczane punkty główne i pośrednie powinny być stabilizowane za pomocą drewnianych (oznakowanych) kołków.

Page 20: POMIARY SYTUACYJNE

TYCZENIE PROSTEJ

• Tyczki wyznaczają prostą wtedy, gdy; - są ustawione w jednej płaszczyźnie pionowej; - stoją pionowo i „pokrywają się” dla

obserwatora.

Page 21: POMIARY SYTUACYJNE

TYCZENIE PROSTEJ „W PRZÓD”

• Tyczenie „w przód” zwane inaczej normalnym jest najczęściej stosowanym sposobem tyczenia.

• Polega na tym, że stojąc za jednym z punktów i patrząc na drugi, wyznacza się kolejne punkty leżące na tej prostej.

Page 22: POMIARY SYTUACYJNE

TYCZENIE PROSTEJ „ W PRZÓD”

Page 23: POMIARY SYTUACYJNE

TYCZENIE PROSTEJ „NA SIEBIE”

• Tyczenie „na siebie” stosujemy wtedy, gdy zachodzi potrzeba przedłużenia linii prostej, wyznaczonej między dwoma punktami A i B w terenie. Długość przedłużanego odcinka może wynosić do 100 m.

Page 24: POMIARY SYTUACYJNE

TYCZENIE PROSTEJ „NA SIEBIE”

Page 25: POMIARY SYTUACYJNE

TYCZENIE PROSTEJ PRZEZ PRZESZKODĘ

Tyczenie prostej przez przeszkodę• Tyczenie ze środka stosujemy w przypadku

długich linii lub wtedy, gdy z jednego punktu nie widzimy drugiego z powodu:

• zbyt dużej odległości;• przeszkody.

Page 26: POMIARY SYTUACYJNE

TYCZENIE PROSTEJ „ZE ŚRODKA”

Page 27: POMIARY SYTUACYJNE

TYCZENIE PROSTEJ „ZE ŚRODKA”

• Pomiędzy punkty A i D wprowadza się dwie tyczki pośrednie B i C. Patrząc zza tyczki pośredniej C, naprowadza się tyczkę B na prostą AC, następnie zza tyczki B naprowadza się tyczkę C na prostą BD. Tak należy postępować, aż do momentu, kiedy wszystkie tyczki znajdą się na prostej.

Page 28: POMIARY SYTUACYJNE

TYCZENIE PROSTEJ PRZY POMOCY LINII POMOCNICZEJ

• Tyczenie odbywa się wtedy przy pomocy prostej pomocniczej i wykorzystaniu geometrycznej zasady podobieństwa trójkątów prostokątnych. AC/ CB = AD/DK

DK = x; DK =CBxAD/AC

Page 29: POMIARY SYTUACYJNE

TYCZENIE PROSTEJ PRZY POMOCY DODATKOWEGO PUNKTU

• Inny sposób tyczenia prostej przez przeszkodę np. budynek można przeprowadzić za pomocą dodatkowego punktu K.

AK = KC; BK = KDB1K = KB2; C1K = KC2

Page 30: POMIARY SYTUACYJNE

POMIARY DŁUGOŚCI BEZPOŚREDNIE

Pomiar odcinka w terenie płaskim:• krokami (przybliżony);• taśmą stalową;• dalmierzami.

Page 31: POMIARY SYTUACYJNE

POMIAR DŁUGOŚCI

Do pomiaru długości najczęściej używamy• taśmy stalowej; • kompletu szpilek; Do pomiarów kontrolnych, pomiaru

domiarów i obmiarów używa się tzw. ruletki.

Page 32: POMIARY SYTUACYJNE

TAŚMA MIERNICZA

• Taśma miernicza to stalowa wstęga szerokości 10 -30 mm, grubości 0,4 mm i długości 20, 25, 30 lub 50 m.

Rys. Taśma miernicza i szpilki.

Page 33: POMIARY SYTUACYJNE

RULETKA

• Ruletka to taśma stalowa lub z tworzywa sztucznego o szerokości ok. 1cm. Długość taśmy wynosi 10 - 50 m. Najczęściej używane są ruletki 25- i 50- metrowe.

Page 34: POMIARY SYTUACYJNE

POMIAR ODCINKA TAŚMĄ

• Długość odcinka mierzona jest dwukrotnie z punktu A do B i w kierunku przeciwnym. Mierzona długość odcinka wyniesie:

dAB = n · d1 + r1

dBA = n · d1 + r2

Rys. Pomiar odcinka taśmą

Page 35: POMIARY SYTUACYJNE

POMIAR ODCINKA TAŚMĄ

Tabela 1Wzór zapisywania pomiaru odcinka

OdcinekIlość taśm

20 m ResztaDługość

Uwagimierzona średnia

AB 12 10,15 250,15

250,21

Dopuszczalny błąd 0,2% dla 250 m wynosi 50 cm. Pomiar BA błędny.

BA 12 10,81 250,90

BA’ 12 10,27 250,27

Page 36: POMIARY SYTUACYJNE

POMIAR ODCINKA TAŚMĄ

Wielkość błędu dopuszczalnego określa się w stosunku do mierzonej długości:

• w terenie płaskim i nie zarośniętym błąd nie powinien przekraczać 0,1%;

• w terenie porośniętym wysoką trawą, krzewami, może on dochodzić do 0,3% długości mierzonego odcinka.

Page 37: POMIARY SYTUACYJNE

DALMIERZE

Do pomiarów liniowych w geodezyjnych osnowach szczegółowych przy pomiarach długości rzędu kilkuset metrów do kilku kilometrów, stosowane są dalmierze.

Page 38: POMIARY SYTUACYJNE

SCHEMAT DZIAŁANIA DALMIERZA Odległość pomiędzy

punktami A i B możemy obliczyć z wzoru:

D = ½ V x tgdzie:V – prędkość rozchodzenia się

sygnału;t – czas przebiegu od punktu A do

B i z powrotem do A

Page 39: POMIARY SYTUACYJNE

DALMIERZE

• Produkowane obecnie dalmierze odznaczają się bardzo wysoką dokładnością (3mm / 2000 m.) oraz krótkim czasem pomiaru.

Page 40: POMIARY SYTUACYJNE

DALMIERZE

• Dalmierze laserowe są przyrządami elektronicznymi i wielofunkcyjnymi. Zaopatrzone są w szereg adapterów umożliwiających dokonywanie pomiarów odległości oraz wykonywania operacji na mierzonych wartościach.

Page 41: POMIARY SYTUACYJNE

DALMIERZ LASEROWY

Rys . Budowa dalmierza laserowego Leica DISTOTMpro4

Page 42: POMIARY SYTUACYJNE

DALMIERZ LASEROWY

• Dalmierz laserowy Leica DISTOTMpro4 jest nowoczesnym urządzeniem posiadającym szereg funkcji:

- zintegrowany kalkulator wyposażony w wiele funkcji obliczeniowych;

- pamięć wewnętrzna o zawartości do 800 pomierzonych danych;

- interfejs wymiany danych z komputerem PC;- najwyższa dokładność pomiaru spośród

wszystkich ręcznych dalmierzy laserowych.

Page 43: POMIARY SYTUACYJNE

POMIAR ODCINKA W TERENIE POCHYŁYM

• Podstawą wykonania mapy lub pomiaru długości w terenie pochyłym (o nachyleniu > 20) są długości rzutów prostokątnych, a nie długości rzeczywiste.

Page 44: POMIARY SYTUACYJNE

POMIAR ODCINKA W TERENIE POCHYŁYM

• W celu wykonania pomiaru odcinka w terenie pochyłym (pomiar rzutu) można wykonać pomiar schodkowy za pomocą:

1. taśmy mierniczej, libelli i pionu;2. łaty mierniczej, libelli i pionu. Długość taśmy dobieramy tak, aby nie

powstawał tzw. „ zwis ” (ugięcie taśmy pod swoim ciężarem).

Page 45: POMIARY SYTUACYJNE

POMIAR ODCINKA W TERENIE POCHYŁYM

Pomiar schodkowy

Rys. Pomiar odcinka za pomocą taśmy mierniczej.

Page 46: POMIARY SYTUACYJNE

POMIAR ODCINKA W TERENIE POCHYŁYM

Rys. Pomiar schodkowy za pomocą łaty niwelacyjnej.

Page 47: POMIARY SYTUACYJNE

POMIAR ODCINKA W TERENIE POCHYŁYM

• Znając kąt nachylenia terenu „-” i długość „l” możliwe jest obliczenie długości zredukowanej do poziomu „(L) ”

L = l · cos-

Page 48: POMIARY SYTUACYJNE

TYCZENIE KĄTA PROSTEGO

Do tyczenia kątów prostych służą węgielnice: • pryzmatyczne; • pryzmatyczne podwójne. Przy użyciu węgielnic rzutuje się pod kątem

prostym punkty szczegółów sytuacyjnych na boki osnowy pomiarowej, a także w zadanych punktach tyczy się proste prostopadłe do tych boków.