POMOC PROGRAMU ADOBE® ACROBAT® DC

Embed Size (px)

Text of POMOC PROGRAMU ADOBE® ACROBAT® DC

 • POMOC PROGRAMU ADOBE ACROBAT DC

 • Nowe funkcje

  1

 • Podsumowanie nowych funkcjiAdobe Acrobat DC, wydanie z roku 2016 (maj i stycze)

  Krtkie porady i opisy, dziki ktrym szybkorozpoczniesz prac

  Modernizacja interfejsu uytkownika nowyciemnoszary motyw

  czniki Box i OneDrive w programie Acrobat

  Nowoczesny interfejs aplikacji Skanuj

  Nowy i ulepszony system komentowania

  PDFMaker dla programu PowerPoint 2016w systemie Mac OS

  Podgld miniatur na komputery 64-bitowe(Windows)

  Pene opcje odczytywania na gos

  Zmiana domylnej czcionki na zastpczczcionk w przypadku opcji Edycjadokumentw PDF i Dodaj tekst

  Wiksza dokadno konwersji OCR dla jzykwazjatyckich

  Do gry

  Program Acrobat DC wraz z usug Adobe Document Cloud jest kompleksowym rozwizaniemPDF umoliwiajcym prac z wanymi dokumentami z dowolnego miejsca. Nowa wersjaprogramu Acrobat DC zostaa cakowicie zmodyfikowana z myl o prostocie uytkowania.Nowa usuga Centrum narzdzi zapewnia szybki dostp do najczciej uywanych narzdzi,ktrych obsuga jest spjna zarwno na komputerach stacjonarnych i w sieci, jak i naurzdzeniach mobilnych, w tym urzdzeniach dotykowych.

  List nowych funkcji wprowadzonych w poprzednim wydaniu programu Acrobat DC 2015 mona zale wsekcji Podsumowanie nowych funkcji | Adobe Acrobat DC 2015 (wydania z padziernika, lipca i kwietnia).

  Nowoci i zmiany

  Krtkie porady i opisy, dziki ktrym szybko rozpoczniesz prac

  Krtkie porady oraz rozbudowane opisy w widoku strony gwnej pozwol nowym uytkownikom szybkoopanowa najwaniejsze funkcje programu Acrobat DC.

  Po uruchomieniu programu Acrobat zostanie wywietlone okno Pierwsze kroki z opcjami programu AcrobatDC w widoku strony gwnej. Wybierz opcj, aby wywietli powizany przewodnik lub krtki film.

  Acrobat DC, wydanie z maja 2016 r. Acrobat DC, wydanie ze stycznia 2016 r.

  2

 • Po uruchomieniu przewodnika w interfejsie produktu zaczn pojawia si porady, przy czym nastpnaporada zostanie wywietlona dopiero po wykonaniu czynnoci opisanych w poradzie poprzedniej.

  Wysyanie cza do aplikacji mobilnej Acrobat Reader z programu Acrobat

  Program Acrobat moe teraz wysya na urzdzenia mobilne wiadomoci tekstowe zawierajce cza doaplikacji mobilnej Acrobat Reader (w sklepach iOS App Store lub Google Play).

  1. Zaloguj si; po zalogowaniu Twoje imi i nazwisko bd widoczne w prawym grnymrogu.

  2. Wybierz opcj Pobierz aplikacj mobiln Acrobat Reader (jedn z opcji widocznychna powyszym zrzucie ekranu).

  3. W oknie dialogowym Aplikacja mobilna wybierz odpowiedni kraj, wpisz swj numertelefonu komrkowego i kliknij pozycj Wylij cze.

  3

 • Uwaga:

  Do gry

  Do gry

  4. Acrobat wyle wiadomo na urzdzenie mobilne. Aby zakoczy instalacj aplikacjimobilnej, wykonaj polecenia zawarte w wiadomoci.

  Adobe nie przechowuje numerw telefonw wpisanych w tym polu.

  Modernizacja interfejsu uytkownika nowy ciemnoszary motyw

  Oprcz jasnoszarego motywu program Acrobat DC i Acrobat Reader DC ma teraz ciemnoszary motyw,ktry jest zgodny z lini produktw Creative Cloud, takich jak Photoshop, Illustrator i Premiere Pro. Motywten zapewnia wygod uytkowania pod wzgldem wizualnym, zwaszcza przy pracy z intensywnymikolorami i zoonymi projektami. Umoliwia to ponadto sprawniejsz ni dotychczas prac na kilkuaplikacjach.

  Domylnie ustawiony jest motyw jasnoszary. Aby go zmieni na ciemnoszary, przejd do opcji Widok >Wywietl motyw > Ciemnoszary, a nastpnie ponownie uruchom program Acrobat DC lub Acrobat ReaderDC.

  czniki Box i OneDrive w programie Acrobat

  Moesz teraz z atwoci przechowywa pliki z indywidualnych lub firmowych kont Box i OneDrive i miedostp do tych plikw, pracujc na komputerze w programach Acrobat DC lub Acrobat Reader DC.

  Po dodaniu kont Box lub OneDrive z widoku strony gwnej lub niestandardowego okna dialogowegoOtwrz/Zapisz moesz z atwoci wykonywa standardowe operacje na plikach w programie Acrobat DClub Acrobat Reader DC, takie jak: otwrz, zapisz jako, utwrz plik PDF, eksportuj plik PDF czy docz dowiadomoci e-mail.

  4

 • czniki Box i OneDrive w widoku strony gwnej

  czniki Box i OneDrive w niestandardowym oknie dialogowym Otwrz/Zapisz

  Po dodaniu kont wpisy kont widoczne s w lewym panelu, a lista plikw i folderw w prawym panelu. Terazwszystkie dziaania odnoszce si do wybranego typu pliku s dostpne tutaj, a take z niestandardowegookna dialogowego Otwrz/Zapisz.

  5

 • Uwaga:

  Do gry

  czniki Box i OneDrive w widoku strony gwnej

  Polecenia Wyszukaj, Sortuj i Filtruj nie s jeszcze dostpne w widoku strony gwnej dla plikwBox i OneDrive. Pliki Box i OneDrive nie s rwnie automatycznie przesyane za pomoc usugi MobileLink. Firma Adobe nie przechowuje zasobw Box i OneDrive na wasnych serwerach.

  Wicej informacji mona znale w sekcji Praca z kontami online w programie Acrobat DC.

  Nowoczesny interfejs aplikacji Skanuj

  Wprowadzilimy nowy, uproszczony interfejs narzdzia Skanuj. Nowy interfejs uatwia szybkie skanowaniepapierowych dokumentw do formatu PDF za pomoc ustawie domylnych i predefiniowanych. Uatwia torwnie dostosowanie ustawie skanowania z poziomu tego samego interfejsu za pomoc przyciskw opcjii ikony koa zbatego lub obu tych funkcji sterowania jednoczenie (jeli dotyczy).

  Aby uzyska dostp do aplikacji, wybierz opcj Narzdzia > Utwrz plik PDF > Skaner. Aby wywietlinowy interfejs, przejd do obiegu pracy Utwrz lub Wstaw dokument PDF ze skanera.

  6

 • Do gry

  Modyfikowanie ustawie i konfigurowanie ustawie predefiniowanych

  Obok ustawie domylnych lub wybranych ustawie predefiniowanych jest widoczna ikona ustawie .Kliknij ikon, aby wywietli wszystkie ustawienia, za pomoc ktrych mona zmienia ustawienia, a takezapisywa i skanowa, korzystajc ze zmodyfikowanych opcji.

  Aby uzyska wicej informacji, zobacz Skanowanie dokumentw do formatu PDF.

  Nowy i ulepszony system komentowania

  Nowe narzdzia do komentowania oraz intuicyjny interfejs przyjazny urzdzeniom dotykowym uatwiodbir i wystawianie szybkich oraz przejrzystych opinii.

  Dostosuj pasek narzdzi komentowania, aby wywietli funkcje, ktrych uywasz.Z atwoci zmieniaj kolor, czcionk i rozmiar tekstu komentarzy.Z atwoci przegldaj komentarze segreguj je i grupuj wedug stron, autora i daty wpanelu komentarzy.Odpowiadaj na notatki w formie konwersacji; kada adnotacja jest traktowana jakrozmowa, a wszystkie odpowiedzi s grupowane w pojedynczym wtku.Wystarczy dotkn pola tekstowe do wypenienia, aby wywietli klawiaturprogramow na urzdzeniach dotykowych.Wykorzystaj skrty klawiaturowe do zada komentowania, takich jak usuwanie,zastpowanie i dodawanie notatek do tekstu. (Po otwarciu narzdzia Skomentuj skrtyznacznikw tekstu s domylnie wczone).Uyj nowego pira Podwietlacz do oznaczania zeskanowanych dokumentw bezkoniecznoci uywania funkcji OCR.

  Dostosowywanie paska narzdzi Skomentuj

  7

 • 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzdzi Skomentuj i z menu kontekstowegowybierz opcj Konfiguruj narzdzia aplikacji Skomentuj.

  2. W oknie dialogowym Konfiguruj narzdzia aplikacji Skomentuj wybierz narzdzia,ktrych uywasz najczciej.

  1. Wybierz narzdzia z listy. 2. Kliknij polecenie Dodaj do paska narzdzi. 3. Dodanenarzdzia zostan wywietlone na grze. 4. Kliknij polecenie Zapisz.

  atwe zmienianie koloru, czcionki i rozmiaru tekstu komentarzy

  Z atwoci wybierzesz i zmodyfikujesz kolor podwietlenia tekstu narzdzie Prbnikkolorw jest dostpne na pasku Skomentuj.

  8

 • Narzdzia formatowania tekstu s wywietlane automatycznie po wybraniu narzdzimaszyny do pisania i pola tekstowego. Po klikniciu strony pod paskiem narzdziSkomentuj pojawi si narzdzia Waciwoci tekstu.

  Odpowiadanie na notatki w formie konwersacji

  Kada adnotacja jest traktowana jak rozmowa, a wszystkie odpowiedzi s grupowane wpojedynczym wtku.

  atwe przegldanie komentarzy

  9

 • Do gry

  Organizacja komentarzy wedug strony w panelu Komentarze.

  Grupowanie komentarzy wedug strony, autora lub daty.

  Dodatkowe ulepszenia

  PDFMaker dla programu PowerPoint 2016 (Mac OS)

  Moesz tworzy wysokiej jakoci pliki Adobe PDF zawierajce cza z programu Microsoft PowerPoint 2016(wersja 15.19 lub nowsza) dla systemu Mac, korzystajc z nowej wstki programu Acrobat.

  10

 • Posty z serwisw Twitter i Facebook nie s objte licencj Creative Commons.

  Informacje prawne | Zasady prywatnoci online

  Hostowanie udostpnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365(Mac OS)

  Teraz moesz rozpoczyna recenzj w witrynach SharePoint lub Office 365, korzystajc z systemu MacOS.

  Aby uzyska wicej informacji, zapoznaj si z tematem Hostowanie udostpnianych recenzji w witrynachSharePoint lub Office 365.

  Podgld miniatur na komputery 64-bitowe (Windows)

  Moliwo podgldu miniatur plikw PDF w programie Eksplorator Windows jest teraz rwnie obsugiwanana platformach 64-bitowych. Aby wczy t opcj, wybierz pozycj Preferencje > Oglne i wybierzpolecenie Wcz podgld miniatur PDF w programie Eksplorator Windows.

  Pene opcje odczytywania na gos

  Czytniki ekranu mog teraz odczytywa na gos opcje widoku strony gwnej i okna dialogowego Zapiszjako, co zwiksza dostp do aplikacji uytkownikom z wadami wzroku.

  Zmiana domylnej czcionki na zastpcz czcionk w przypadku opcjiEdycja dokumentw PDF i Dodaj tekst

  Moesz teraz wybra konkretn czcionk w przypadku opcji zastpczej i Dodaj tekst w funkcjach edycjitekstu za pomoc dwch nowych opcji czcionki w oknie preferencji panelu Edycja zawartoci.

  Aby uzyska wicej informacji, zobacz Zmiana domylnej czcionki na zastpcz czcionk w przypadkuopcji Edycja dokumentw PDF i Dodaj tekst.

  Wiksza dokadno konwersji OCR dla jzykw azjatyckich

  Dla jzykw chiskiego upro