of 132 /132
Ekonomski fakultet Split Dekan: Prof.dr.sc. Zlatan Rei ć Rektor: Prof.dr.sc. Ivan Pavi ć PRIJEDLOG POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA: Ekonomija i poslovna ekonomija Split, prosinac 2005. Sveu č ilište u Splitu

Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA IPOSLOVNA EKONOMIJA

Text of Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

Page 1: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

Ekonomski fakultet Split

Dekan: Prof.dr.sc. Zlatan Reić

Rektor: Prof.dr.sc. Ivan Pavić

PRIJEDLOG POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA:

Ekonomija i poslovna ekonomija

Split, prosinac 2005.

Sveučilište u Splitu

Page 2: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

N A S T A V N I P L A N I P R O G R A M

Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

Ekonomski fakultet Split Matice hrvatske 31, HR-21000 Split Telefon: + 385 21 430 600 i 430 700

Telefaks: + 385 21 430 701 [email protected]

http://www.efst.hr

Page 3: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

2

SADRŽAJ:

1. UVOD ······························································································································4

1.1. Razlozi za pokretanje studija ····················································································4

1.2. Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa······················4

1.3. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata ····················································4

1.4. Uključivanje studija u zajednički program s inozemnim sveučilištima·····················5

1.5. Ostali elementi i potrebni podaci ··············································································5

2. OPĆI DIO·························································································································6

3. OPIS PROGRAMA··········································································································7

3.1. Struktura i organizacija doktorskog programa ··························································7

3.2. Popis obveznih i izbornih predmeta········································································10 3.2.1. Obvezni predmeti································································································10 3.2.2. Izborni predmeti ·································································································10

3.3. Obvezatne i izborne aktivnosti················································································11

3.4. Opis predmeta·········································································································11 3.4.1. Obvezni predmeti································································································11 3.4.2. Izborni predmeti ·································································································27

3.5. Uvjeti i način studiranja··························································································64

3.6. Način izbora studenata, sustav savjetovanja i vođenja kroz studij ··························65

3.7. Popis predmeta ili modula koje studenti mogu upisati s drugih studija···················65

3.8. Popis predmeta i/ili modula koji se mogu izvoditi na stranom jeziku ·····················65

3.9. Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova·································································66

3.10. Način završetka studija i uvjeti za prijavu teme doktorskog rada····························66

3.11. Uvjeti nastavka studija····························································································66

3.12. Uvjeti stjecanja potvrde (certifikata) o apsolviranom dijelu programa····················67

3.13. Uvjeti i način stjecanja doktorata znanosti upisom doktorskog studija i izradom doktorskog rada bez pohađanja nastave i polaganja ispita ······································67

3.14. Maksimalna duljina trajanja studiranja ···································································67

4. UVJETI IZVOĐENJA STUDIJA···················································································68

4.1. Mjesta izvođenja studijskog programa····································································68

4.2. Podaci o prostoru o opremi ·····················································································68

4.3. Popis znanstvenih i razvojnih projekata na kojima se temelji program···················69

4.4. Institucijsko rukovođenje doktorskim programom··················································70

4.5. Ugovorni odnosi između studenata i nositelja doktorskog studija ··························70

Page 4: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

3

4.6. Nastavnici i suradnici ·····························································································71

4.7. Popis nastavnih radilišta i baza ·············································································130

4.8. Optimalan broj studenata ······················································································130

4.9. Procjena troškova studija po studentu···································································130

4.10. Financiranje doktorskog programa ·······································································130

4.11. Kvaliteta doktorskog programa·············································································130

5. OSTALE NAPOMENE································································································131

Page 5: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

4

1. Uvod

1.1. Razlozi za pokretanje studija

Doktorski studijski program predstavlja završetak vertikale ekonomskog obrazovanja. Utemeljen na načelima Bolonjske deklaracije, doktorski studijski program ima za cilj obrazovati kadrove za samostalno bavljenje istraživačkim radom.

Doktorski studijski program Ekonomija i Poslovna ekonomija omogućava multidisciplinarno izučavanje ekonomske teorije i praktičnih aspekata naše gospodarske zbilje.

Neupitno je da je znanstveno-istraživački i tehnološki razvoj zemlje povezan s istraživačkim djelatnostima u javnom i privatnom sektoru. Doktorski studij Ekonomija i Poslovna ekonomija razvija međusobnu spregu navedenih elemenata koji predstavljaju jedan od preduvjeta propulzivnog razvoja nacionalnog gospodarstva.

Razvojna strategija zemlje ovisi o ekonomskoj politici zemlje. Nacionalni strateški razvojni prioriteti trebaju biti temeljeni na kompetitivnim znanstvenim istraživanjima i stvaranju uvjeta za razvoj društva temeljenog na znanju. Takvo društvo iziskuje kompleksnu povezanost profesionalnih znanja sa suvremenim znanstvenim spoznajama.

Pokretanjem ovog studijskog programa obuhvatiti će se napredna znanja ekonomije i poslovne ekonomije, pojedinih ekonomskih područja, gospodarskih sektora i grupacija te napredne kvantitativno-statističke metode. To će omogućiti primjenu metodologije ekonomske i poduzetničke misli u kompleksnoj analizi problema suvremenog gospodarstva i društva te iznalaženje inovativnih rješenja za njihovo prevladavanje u dinamičkoj perspektivi suvremenog gospodarstva.

1.2. Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Ovaj studijski program je koncipiran na temelju dosadašnjih iskustava u organiziranju poslijediplomskih studija , kao i na načelima provođenja postupaka za stjecanje doktorata znanosti. Ovaj Doktroski studij se po prvi put realizira na ovakav način.

Njegove glavne odrednice su: full-time angažman tijekom trogodišnjeg trajanja studija, dominantno (60%) učešće istraživačkih sadržaja te sudjelovanje eminentnih stručnjaka iz inozemstva u izvođenju dijela nastave.

Studij se organizira kao jedinstveni-integralni studijski program sa dva studijska usmjerenja; Ekonomija i Poslovna ekonomija.

1.3. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Na studij se mogu upisati-nastaviti ga oni kandidati koji su postigli akademski stupanj magistra ekonomije, odnosno akademski stupanj magistra specijalista, kojima se priznaje određeni broj od 300 ECTS bodova, kao i svi oni kandidati koji su završili dodiplomski studij po starim studijskim programima.

Page 6: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

5

S ovoga studija polaznici mogu sa stečenim ECTS bodovima nastaviti studijili na visokim učilištima u zemlji (sva visoka ekonomska učilišta u Hrvatskoj) i inozemstvu (Ancona, Perugia, Stoke on Trent, Glasgow, Ljubljana), koja imaju ustrojene ekvivalentne i/ili analogne studije prema Bolonjskoj deklaraciji. Isto tako na ovom studiju mogu nastaviti obrazovanje studenti ekvivalentnih i /ili analognih programa visokih učilišta u zemlji i inozemstvu.

1.4. Uključivanje studija u zajednički program s inozemnim sveučilištima

Fakultet je ostvario brojne kontakte s fakultetima i drugim institucijama u inozemstvu. Posebno je intenzivna suradnja s institucijama i fakultetima u Italiji (Ancona i Perugia), Velikoj Britaniji (Stroke on Trent, Glasgow), Sloveniji (Ljubljana), Bosni i Hercegovini (Mostar), te u SAD (Cornell, Indiana, Syracusa, USC Los Angeles).

Trenutno je u tijeku zajednički znanstveni poslijediplomski studij "Europske ekonomske integracije" na kojemu sudjeluju predavači sa Sveučilišta u Engleskoj, Italiji i Belgiji. Navedena sveučilišta su: (1) Staffordshire University u Stoke-on Trentu, (2) Universita' Politecnica delle Marche u Anconi, (3) The University of Antwerp u Antwerpenu te (4) Universita' degli studi di Perugia u Perugi.

1.5. Ostali elementi i potrebni podaci

Trajanje jednog nastavnog sata na Sveučilištu u Splitu je 45 minuta, a jedan ECTS bod predstavlja 30 sati rada studenta.

Page 7: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

6

2. Opći dio

Vrsta studija Doktorski

Naziv Ekonomija i Poslovna ekonomija

Predlagači Ekonomski fakultet Split Nositelji

Izvođači Ekonomski fakultet Split

Trajanje 3 godine

ECTS 180

Uvjeti za upis Uvjeti za upis doktorskog studija Ekonomija i Poslovna ekonomija utvrđeni su čl. 89. Statuta Ekonomskog fakulteta u Splitu. Sukladno čl. 89. Statuta, doktorski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući diplomski studij i stekla najmanje 300 ECTS. Pravo upisa na doktorski studij imaju i pristupnici koji su ranije kvalifikacije stekli po studijskim programima prije akademske 2005./2006. godine (uz uvjete utvrđene studijskim programom) i to: - osobe koje su završile odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij, - osobe koje su završile odgovarajući poslijediplomski znanstveni studij,

pri čemu im se priznaje 120 ECTS bodova, - osobe koje su završile odgovarajući poslijediplomski stručni studij, pri

čemu im se priznaje 90 ECTS bodova. Upis studenata doktorskog studija provodi se na temelju javnog natječaja.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Po završetku ovog studija doktori znanosti stječu sposobnost i vještine samostalnog znanstveno-istraživačkog rada u području ekonomije i poslovne ekonomije, kao i mogućnost za uključivanje u znanstveno-istraživački rad na visokoškolskim institucijama, znanstvenim istraživačkim institutima, kao i u istraživačkim institutima u gospodarstvu.

Mogućnosti nastavka studija

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Doktor znanosti (dr.sc.), ekvivalent Ph.D.

Page 8: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

7

3. Opis programa

3.1. Struktura i organizacija doktorskog programa

Doktorski studijski program Ekonomija i Poslovna ekonomija odvija se kroz trogodišnje razdoblje:

I godina: Prva godina studija sadrži dvije grupe predmeta – prvu čine metodologijski,a drugu temeljni predmeti studijskog usmjerenja. Radi boljeg savladavanja predmeta prve godine studija tijekom godine organiziraju se istraživačke radionice. Na njima se izučavaju specifične teme iz kojih studenti pripremaju dvije prezentacije. Svakom prezentacijom stječu po 7 ECTS bodova. Pored navedenih predmeta student početkom drugog semestra, nakon što je odslušao metodologijske predmete, a u dogovoru s mentorom, radi na projektu istraživanja, koji rezultira nacrtom istraživanja. Nacrt istraživanja predstavlja detaljan program istraživanja koji treba obuhvatiti sljedeće:

• Eksplikaciju problema koji će se istraživati s posebnim osvrtom na dosadašnja istraživanja koja su provedena u istraživanom području.

• Ciljeve koji se žele postići istraživanjem s posebnim osvrtom na znanstvene (spoznajne) i operacionalne (pragmatične).

• Hipoteze koje treba obrazložiti vodeći računa o dosadašnjim istraživanjima. • Metode istraživanja koje će se koristiti kako bi se ispitale postavljene hipoteze,

odnosno ostvarili postavljeni ciljevi istraživanja. • Očekivani doprinos istraživanja. • Pregled osnovne literature iz područja istraživanja. • Prijedlog rokovnika koji osigurava izradu nacrta istraživanja i doktorske disertacije, po

fazama izrade. • Objašnjenje studenta u kojemu će se iskazati razloge zbog kojih on vjeruje da je

kvalificiran za dotično istraživanje. Nacrt istraživanja se prezentira pred povjerenstvom (kao što je sada javna prezentacija prije predaje prijave Vijeću), a obranjeni nacrt istraživanja se ocjenjuje sa 10 ECTS bodova i dostavlja na daljnju proceduru. II godina: Druga godina studija sadrži core predmete (predmete studija), njih ukupno 6 od kojih su 2 obvezatna, a 4 izborna iz šire grupe opcijskih predmeta. Svaki predmet usmjerenja donosi po 6 ECTS bodova.

Page 9: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

8

Radi boljeg savladavanja core predmeta studija tijekom druge godine organiziraju se dvije istraživačke radionice. Na njima se izučavaju specifične teme iz kojih studenti pripremaju dvije prezentacije. Svakom prezentacijom stječu po 7 ECTS bodova. Tijekom druge godine studenti se, sukladno nacrtu istraživanja, angažiraju na projektu istraživanja, rezultat čega je supstrat disertacije. Supstrat disertacije studenti prezentiraju na (doktorandskoj) konferenciji koju vode voditelj studija, mentor i jedan profesor dotičnog područja s drugog sveučilišta. Student izlaže sadržaj supstrata, te odgovara na pitanja voditelja i drugih sudionika konferencije. Supstrat disertacije se ocjenjuje i donosi 14 ECTS bodova. III godina: U trećoj godini studija student isključivo radi na svom istraživačkom projektu kako bi na kraju te godine predao doktorsku disertaciju koja će se ocijeniti na tradicionalan način. Tijekom treće godine organiziraju se istraživački seminari. To su sastanci voditelja studija, mentora i studenata na kojima se vrši prezentacija postignutih rezultata na istraživačkom projektu. Poželjno je da student, na temelju istraživanja, do kraja godine, objavi jedan znanstveni rad, bilo kao referat na međunarodnom znanstvenom skupu, bilo kao članak u znanstvenom časopisu. Ovaj rad donosi 12 ECTS bodova. Na kraju treće godine, na istraživačkom se seminaru podnosi konačni izvještaj o radu na istraživačkom projektu. Istraživački projekt se ocjenjuje i donosi 20 ECTS bodova. Za prijelaz iz prve u drugu godinu studentu mora biti prihvaćen nacrt istraživanja, a za prijelaz iz druge u treću godinu studentu mora biti prihvaćen i ocijenjen supstrat disertacije. Ispiti iz pojedinih predmeta ocjenjivati će se različitim metodama uključivši formalno ispitivanje, pisani rad na predavanjima i prezentacijske materijale, kao i sudjelovanje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju iz predmeta sličnog sadržaja. Ispit se može ponavljati samo jednom. Tema istraživanja, odnosno doktorske disertacije mora biti takva da: • predstavlja značajan doprinos znanosti; • omogućava da se iz nje može publicirati najmanje jedan članak u publikacijama s

međunarodno priznatom recenzijom. Obranjena doktorska disertacija donosi 30 ECTS bodova.

Page 10: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

9

Shema doktorskog studijskog programa Ekonomija i Poslovna ekonomija

I. Opcijski kolegiji Ekonomija: Politička ekonomija tranzicije, Tržište rada i socijalna politika, Regionalna ekonomija i politika, Industrijska organizacija, Europske ekonomske integracije, Održivi razvoj, Financije EU, Harmonizacija poreznih sustava EU.

II. Opcijski kolegiji Management: Ekonomika upravljanja ljudskim resursima, Korporacijske strategije, Globalni operacijski management, Upravljanje poslovnim procesima, Teorije managementa, Kompjuterske simulacije, Međunarodni management.

III. Opcijski kolegiji Financije: Kratkoročni financijski management, Vrednovanje vrijednosnica s fiksnim prihodom, Porezi i poslovna strategija, Management rizika u osiguranju, Management investicijskog portfelja, Investicije i tržište kapitala.

IV. Opcijski kolegiji Marketing: Multivarijantna analiza, Modeliranje u marketingu, Teorije ponašanja potrošača, Društveni marketing, Marketinško upravljanje uslugama, Primijenjena ekonometrija.

Izborni kolegiji: Student u dogovoru s mentorom bira dva kolegija koja su najbliže temi doktorske disertacije, pri čemu ti kolegiji mogu biti sa doktorskog studija Fakulteta, Sveučilišta u Split, nekog drugog domaćeg ili stranog sveučilišta, ili pak oni koje u tu svrhu definira sam mentor vodeći računa o sadržajima primijenjenima doktorskom studiju. Ta dva kolegija u strukturi doktorskog programa ulaze na mjesto dva opcijska predmeta druge godine studija koja nisu predmeti područja disertacije.

EKONOMIJA

POSLOVNA EKONOMIJA

III. G

OD

INA

DISERTACIJA (30 ECTS)

Istraživački projekt (20 ECTS) Referat na znanstvenom skupu/Članak (12 ECTS)

II. G

OD

INA

Izabrane teme iz makroekonomije (6 ECTS) Ekonometrija (6 ECTS) Opcija I (6 ECTS) Opcija II (6 ECTS) Opcija III (6 ECTS) Opcija IV (6 ECTS) Istraživačka radionica (u svakom semestru po jedna – 7+7 ECTS) Supstrat disertacije (14 ECTS)

Korporacijske financije (6 ECTS) Teorije marketinga (6 ECTS) Opcija I (6 ECTS) Opcija II (6 ECTS) Opcija III (6 ECTS) Opcija IV (6 ECTS) Istraživačka radionica (u svakom semestru po jedna – 7+7 ECTS) Supstrat disertacije (14 ECTS)

Izabrane teme iz mikroekonomije (6 ECTS)

Matematička ekonomija (6 ECTS) Makroekonomija otvorene privrede (6 ECTS)

Kvantitativne metode u poslovanju (6 ECTS) Korporacijsko upravljanje (6 ECTS)

I. G

OD

INA

Metodologija ekonomskih/poslovnih istraživanja (6 ECTS)

Statističke metode u znanstvenom istraživanju (6 ECTS) Istraživačka radionica (u svakom semestru po jedna – 7+7 ECTS)

Nacrt istraživanja (II semestar – 10 ECTS)

Page 11: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

10

3.2. Popis obveznih i izbornih predmeta

3.2.1. Obvezni predmeti

NAZIV PREDMETA ECTS

1. Izabrane teme iz makroekonomije Predmet studija Ekonomija

6

2. Izabrane teme iz mikroekonomije Predmet studija Ekonomija

6

3. Izabrane teme iz mikroekonomije Predmet studija Poslovna ekonomija 6

4. Korporacijske financije Predmet studija Poslovna ekonomija 6

5. Korporacijsko upravljanje Predmet studija Poslovna ekonomija 6

6. Kvantitativne metode u poslovanju Predmet studija Poslovna ekonomija 6

7. Makroekonomija otvorene privrede Predmet studija Ekonomija

6

8. Matematička ekonomija Predmet studija Ekonomija

6

9. Metodologija ekonomskih/poslovnih istraživanja Zajednički predmet studija

6

10. Napredna ekonometrija Predmet studija Ekonomija

6

11. Statističke metode u znanstvenom istraživanje Zajednički predmet studija

6

12. Teorije marketinga Predmet studija Poslovna ekonomija 6

3.2.2. Izborni predmeti

NAZIV PREDMETA ECTS

1. Društveni marketing Opcijski kolegij Marketing 6

2. Ekonomika upravljanja ljudskim resursima Opcijski kolegij Management 6

3. Europske ekonomske integracije Opcijski kolegij Ekonomija 6

4. Financije EU Opcijski kolegij Ekonomija 6

5. Globalni operacijski management Opcijski kolegij Management 6

6. Harmonizacija poreznih sustava EU Opcijski kolegij Ekonomija 6

7. Industrijska organizacija Opcijski kolegij Ekonomija 6

8. Investicije i tržište kapitala Opcijski kolegij Financije 6

9. Kompjutorske simulacije Opcijski kolegij Management 6

10. Korporacijske strategije Opcijski kolegij Management 6

11. Kratkoročni financijski management Opcijski kolegij Financije 6

12. Management investicijskog portfelja Opcijski kolegij Financije 6

13. Management rizika u osiguranju Opcijski kolegij Financije 6

14. Marketinško upravljanja uslugama Opcijski kolegij Marketing 6

Page 12: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

11

15. Međunarodni management Opcijski kolegij Management 6

16. Modeliranje u marketingu Opcijski kolegij Marketing 6

17. Multivarijantna analiza Opcijski kolegij Marketing 6

18. Održivi razvitak Opcijski kolegij Ekonomija 6

19. Politička ekonomija tranzicije Opcijski kolegij Ekonomija 6

20. Porezi i poslovna strategija Opcijski kolegij Financije 6

21. Primijenjena ekonometrija Opcijski kolegij Marketing 6

22. Regionalna ekonomija i politika Opcijski kolegij Ekonomija 6

23. Teorije managementa Opcijski kolegij Management 6

24. Teorije ponašanja potrošača Opcijski kolegij Marketing 6

25. Tržište rada EU i socijalna politika Opcijski kolegij Ekonomija 6

26. Upravljanje poslovnim procesima Opcijski kolegij Management 6

27. Vrednovanje vrijednosnica sa fiksnim prinosom Opcijski kolegij Financije 6

3.3. Obvezatne i izborne aktivnosti

Obvezatne i izborne aktivnosti tokom studija navedene su u točki 3.1. Svi polaznici će sudjelovati na istraživačkim radionicama, biti angažirani na projektu, sudjelovati na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Navedene aktivnosti će se vrednovati odgovarajućim ECTS bodovima.

3.4. Opis predmeta

Svi navedeni predmeti pod točkom 3.2. opisani su u slijedećim tablicama.

3.4.1. Obvezni predmeti

Naziv predmeta Izabrane teme iz makroekonomije Kod

Vrsta Predavanja, seminari i vježbe. Obvezni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada studenta.

Nastavnik Dr.sc. Petar Filipić, redovni profesor Dr.sc. W. Meeusen, profesor (Antwerp)

Kompetencije koje se stječu

Osposobiti studenta da: a) proširi i produbi saznanja iz područja makroekonomske analize, a naročito iz IS-LM modeliranja i mogućnosti fiskalne i monetarne politike.

Page 13: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

12

b) uspješno koristi ekonomsku analizu u ocjenjivanju konsekvenci suvremenih ekonomskih trendova na individualne gospodarske organizacije,c) razvija izgrađuje argumente temeljeći suvremene makroekonomske primjere na znanstvenoj makroekonomskoj analizi.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Temeljna obilježja suvremene makroekonomske analize. Tržište dobara i financijsko tržište u zatvorenom gospodarstvu. IS-LM model. Poslovni ciklusi. Nezaposlenost, inflacija i mogućnosti fiskalne i monetarne politike. Otvorenost tržišta dobara i financijskog tržišta. IS-LM model otvorenog gospodarstva. Makroekonomska politika otvorenog gospodarstva s fleksibilnim i fiksnim deviznim tečajevima. Određenost gospodarskog rasta i modeli rasta.

Preporučena literatura

1. Romer, D.: Advanced Macroeconomics, Mc Graw Hill, New York, 1996. 2. Blanchard, O.; Fischer, S.: Lectures on Macroeconomics, MIT Press, 2000.

Dopunska literatura

1. Blanchard, O., Macroeconomics, Third Edition, Prentice Hall – Pearson Education International, Upper Saddle River, New Jersey, 2003 2. Montiel, P.: Macroeconomics in Emerging Markets, CambridgeUn.Press, 2003.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, samostalni zadatak

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (provjera domaćih radova, testovi postignuća, seminarski radovi).

2. Ispit: pisani i usmeni. Pozitivno ocijenjen pisani ispit uvjet je za pristupanje usmenome dijelu ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskome jeziku. Postoji mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Izabrane teme iz mikroekonomije Kod

Vrsta Predavanja i vježbe. Obvezni predmet studijskog usmjerenja Ekonomija.

Razina Doktorski studij.

Godina I. Semestar

Page 14: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

13

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada studenta.

Nastavnik Dr.sc. Ivan Pavić, redoviti profesor

Kompetencije koje se stječu

Osposobljenost za identificiranje, analiziranje i rješavanje različitih problema oligopolističkih poduzeća primjenom teorije igara. Razumijevanje prirode, metoda, principa i teorija vezanih uz mikroekonomiju. Korištenje mikroekonomske teorije u objašnjavanju tržišne moći i dominacije poduzeća na tržištu. Razumijevanje i poduzimanje određenih mikroekonomskih analiza te izbor adekvatnog oblika strateškog ponašanja poduzeća. Formiranje i testiranje modela u mikroekonomiji.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Oligopol i teorija igara: analitička razrada sporazumnih i nesporazumnih modela oligopola (Cournotov model, Stackelbergov model...). Stabilnost i prilagodba ravnoteže u dugom roku, postojanost i aplikativnost. Testiranje statičnosti u modelima oligopola. Principi, statički i dinamički modeli u teoriji igara. Primjena teorije igara Tržišna moć i dominacija poduzeća: identifikacija i mjerenje tržišne moći. Ekonomska analiza tržišne dominacije poduzeća: interpretacija, ponašanje dominantnih poduzeća. Strateško ponašanje poduzeća: kooperacija nasuprot konkurenciji (određivanje predatorske cijene, "limit" cijene ... i analiza empirijskih studija). Tržišne strukture i barijere ulasku: formiranje modela, empirijske studije, kritika. Teorije određivanja cijene zapreke ulasku: klasični model (Bainov) vs. suvremeni modeli (Sylos-Labinieov, Modiglianov...) Teorija rizika i asimetričnost informacija: Analiza rizika (vjerojatnost, očekivana vrijednost, rizik i donošenje odluka u uvjetima neizvjesnosti). Asimetričnost informacija (implikacije, transakcijski troškovi, moral hazard, principal-agent problem). Mikroekonomska ekonometrija: formiranje i testiranje modela. Korištenje regresijske analize, cross-section i time-series modela u mikroekonomiji.

Preporučena literatura

1. Wetzstein, M.E., "Microeconomic theory: Concepts and connections with economic applications", Thompson Learning, 2004. 2. Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L. "Microeconomics", Pearson Education, New Jersey, 2005.

Dopunska literatura

1. Jehle, G.A., Reny P.J. "Advance microeconomics", Addison-Wesley, 2000.

2. Perloff, J.M. "Microeconomics", Pearson Education, New York, 2004.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, vježbe, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Kolokviji tijekom izvođenja nastave (2 u semestru). 2. Ispit: pisani, usmeni, prezentacija seminarskog rada

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na

Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku.

Page 15: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

14

drugim jezicima

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Evaluacija nastave od strane nastavnika koji predaju ovaj predmet. 3. Eksterna evaluacija od strane ovlaštene agencije.

Naziv predmeta Izabrane teme iz mikroekonomije Kod

Vrsta Predavanja i vježbe. Obvezni predmet studijskog usmjerenja Poslovna ekonomija.

Razina Doktorski studij.

Godina I. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min.)+135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Dr.sc. Ivan Pavić, redoviti profesor

Kompetencije koje se stječu

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Teorija poduzeća: Razlozi postojanja poduzeća. Ograničenja u veličini poduzeća. Maksimaliziraju li poduzeća profit? Neoklasična teorija poduzeća. Managerske teorije poduzeća (Baumolova teorija, Marrisov model, Williamsonov model). Behavioristička teorija poduzeća (Cyertov i Marchov model). Proizvodne tehnologije: Proizvodne funkcije. Troškovi. Dualnost. Optimalizacija u uvjetima prihvaćanja definirane cijene. Stupanj strateške konkurencije. Tržišna struktura i koncentracija: Vrste i determinante tržišne strukture. Indikatori i mjerenje tržišne koncentracije. Asimetričnost informacija (implikacije, transakcijski troškovi, moral, hazard). Tržišna snaga i određivanje cijena: Kritika neoklasične teorije poduzeća, Reprezentativni model određivanja cijena na temelju prosječnih troškova, Bainova teorija određivanja cijena kao zapreka ulasku. Suvremene teorije u određivanju cijena. Transferne cijene u integriranom poduzeću. Teorija opće ravnoteže i društvenog blagostanja: Savršeno konkurentno tržište. Postojanost, jedinstvenost i stabilnost opće ravnoteže. Postojanje ravnoteže u apstraktnoj ekonomiji. Pareto efikasnost. Prvi i drugi teorem ekonomije blagostanja. Funkcije blagostanja. Mikroekonomska ekonometrija: Primjena regresijske analize u procjenjivanju potražnje, proizvodnje i troškova.

Preporučena 1. Jehle, G.A., Reny P.J. "Advance microeconomics", Addison-Wesley, 2000.

Page 16: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

15

literatura

Dopunska literatura

1. Perloff, J.M. "Microeconomics", Pearson Education, New York, 2004.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

Ispit: usmeni, prezentacija seminarskog rada

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Evaluacija nastave od strane nastavnika koji predaju ovaj predmet. 3. Eksterna evaluacija od strane ovlaštene agencije.

Naziv predmeta Korporacijske financije Kod

Vrsta Predavanja i seminari. Obvezni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min.)+135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Prof.dr. Vidučić, Lj., Prof.dr. Lovrinović, I., Prof.dr. Puljić, M.

Kompetencije koje se stječu

Izgraditi sposobnost istraživanja i primjene složenih područja korporacijskih financija. Sposobnost da se pokaže poznavanje koncepata, teorija i činjenica koje su vezane za donošenje financijskih i investicijskih odluka. Razvoj vještina koje su nužne za samostalno i cjeloživotno obrazovanje, sposobnost fokusiranja (self-direction) i samostalnog rada.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Suvremeno financijsko okružje. Kapitalna ulaganja i realne opcije, prateći efekti idruštveni troškovi investicija (vrijednost za dioničare i interesne skupine). Principi financija. Kreiranje financijske politike. Vrednovanje tvrtke. Specijalne teme u korporacijski financijama: Poduzetničke financije.

Page 17: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

16

Kreiranje financijske politike. Vrednovanje tvrtke. Financijsko restrukturiranje. Međunarodno financiranje i investiranje.

Preporučena literatura

Emerty,D., et.all., Corporate Financial Management, Pearson Education International, New Jersey, 2004. Brigham, E.F., Gapenski, L.C. Intermediate financial management, Dryden Press, Orlando, 1996.

Dopunska literatura

Vidučić, Lj., Financijski menadžment, RRiF, Zagreb, 2006. Shetty, A.G., Finance – an Integrated Approach, Richard D.Irwin, Inc.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

Usmeni ispit i pismeni ispit.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskome jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvdbe svakog predmeta i /ili modula

Uska suradnja i zajednička briga nastavnika financijskih predmeta o kvaliteti.

Naziv predmeta Korporacijsko upravljanje Kod

Vrsta Predavanja i vježbe. Obvezni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina I. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min.)+135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Prof. dr. sc. Darko Tipurić

Kompetencije koje se stječu

Nakon što je odslušao ovaj kolegij student treba biti u mogućnosti: - prepoznati i koristi specifične teorije, paradigme, koncepte i principe

korporacijskog upravljanja, - prikupljati, analizirati, sintetizirati i sumirati relevantne informacije o

problemima korporacijskog upravljanja, - primijeniti stečena znanja u rješavanju kompleksnih problema

upravljanja suvremenim korporacijama, - razvijati nove koncepte i paradigme korporacijskog upravljanja.

Page 18: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

17

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Uvod: Pojam i određenje korporativnog upravljanja; povijest discipline korporativnog upravljanja; teorijski pristupi i temeljna istraživačka pitanja korporativnog upravljanja: teorije firme, agencijska teorija; ciljevi poduzeća. Definicija i značaj korporacija: Važne karakteristike korporacije; evolucija; svrha; mjere uspješnosti; pravni okvir; financijsko izvještavanje; revizija; transparentnost poslovanja; vanjska i unutrašnja korporativna kontrola. Komparativno korporativno upravljanje: Tri pristupa korporativnom upravljanju: anglosaksonski, kontinentalno europski i japanski poslovni krug; korporativno upravljanje u tranzicijskim zemljama; korporativno upravljanje u Hrvatskoj, komparativno korporativno upravljanje i uspješnost poduzeća; uloga pojedinih utjecajno-interesnih skupina u komparativnom korporativnom upravljanju. Mehanizmi korporativne kontrole: Upravljačke strukture dioničkih društava: vlasnici, menadžment i nadzorni odbor; načini discipliniranja menadžmenta: tržišta kapitala, kontrola od strane velikih dioničara, kontrola od strane nadzornih odbora, menadžerske kompenzacije; odnosi moći u upravljačkim strukturama, interesi i konflikti. Dioničari i vlasništvo: Evolucija dioničarstva; odvojenost vlasništva i kontrole; prava dioničara; jednakopravan tretman dioničara: mali i veliki dioničari, struktura vlasništva; korporativna kontrola i vlasnici: insidersko vlasništvo: menadžeri i zaposlenici, pojedinci, država, institucionalni investitori, banke, cross-share holding; modeli dioničarske pasivnosti i aktivnosti. Uprava: Prava i obveze; postavljanje; diskvalificiranje; usklađivanje interesa menadžera i vlasnika; politika nagrađivanja top-menadžmenta; dioničke opcije i problemi nagrađivanja dioničkim opcijama; menadžerski ugovori; ESOP. Nadzorni odbor: Uloga i odgovornost nadzornog odbora; nadzorni odbori na dvije i tri razine; struktura nadzornih odbora: odbor za reviziju, odbor za nagrađivanje, odbor za imenovanje. Tržište za korporativnom kontrolom: Preuzimanja i spajanja poduzeća; uloga tržišta kapitala u korporativnom upravljanju: deregulacija i integracija tržišta kapitala; neprijateljska preuzimanja i obrana od preuzimanja; veliki dioničari i prava malih dioničara; uloga institucionalnih investitora na tržište za korporativnom kontrolom; inicijalna javna ponuda dionica (IPO); politika dividendi i korporativno upravljanje. Privatizacija: Privatizacija i korporativno upravljanje; trend i opravdanost privatizacije; misija i ciljevi privatizacije; modeli privatizacije bez prijenosa vlasništva; modeli privatizacije s prijenosom vlasništva; privatizacija i participacija zaposlenika; posebnosti privatizacije javnih djelatnosti, privatizacija u Hrvatskoj. Društvena odgovornost poduzeća: Društvena i ekološka odgovornost poduzeća; etički aspekti korporativnog upravljanja; Stakeholerski nasuprot Shareholderskom pristupu.

Preporučena literatura

1. Tipurić, Darko (ur.): Korporativno upravljanje, Sinergija, 2005. 2. Monks, R. A.G., Minow, N.: Corporate governance, 3ed., Blackwell

Business, 2004. 3. Nofsinger, R.J., Kim, A.K.: Corporate governance, Prentice Hall, 2003. 4. 4. Mallin, C., Mallin, A. C., Corporate governance, Oxford University Press.,

2004. Dopunska literatura

1. Tipurić, D.: ESOP i hrvatsko poduzeće, Sinergija, Zagreb, 2004. 2. Blair, M. M.: Ownership and Control, Brookings Institution, 1995. 3. Colley, J. L. Jr., Doyle, J. L., Logan, G. W., Stettinius, W.: Corporate

Governance, McGraw Hill, 2003.

Page 19: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

18

Oblici provođenja nastave

Pored redovitih predavanja, aktualne teme obrađuju se kroz sudjelovanje studenata na sljedeće načine: rješavanje problemskih zadataka (grupno i pojedinačno), izrada i izlaganje seminarskih radova, aktivno sudjelovanje u nastavi (referati, analiza poslovnih slučajeva).

Način provjere znanja i polaganja ispita

Referat (Esej). Istraživački projekt.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane voditelja studija katedre. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Kvantitativne metode u poslovanju Kod

Vrsta Predavanja i vježbe. Obvezni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina I. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min.)+135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Dr. sc. Zoran Babić, redovni profesor

Kompetencije koje se stječu

Upoznavanje studenata sa metodama i modelima koje se mogu primijeniti u poslovnom odlučivanju s naglaskom na višekriterijalno odlučivanje. Osposobljenost za samostalno zaključivanje kod stvarnih poslovnih problema.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Osnove poslovnog odlučivanja. Odlučivanje pri riziku i odlučivanje pri neizvjesnosti. Matrica odluke, stablo odlučivanja. Teorija igara. Višekriterijalno odlučivanje. Ciljno programiranje. Metode za ocjenu važnosti kriterija. Metode za izbor najbolje alternative - Topsis, Electre, Promethee, AHP.

Preporučena literatura

1. Z. Babić: Teorija odlučivanja, Ekonomski fakultet, Split, 2005. 2. C.P. Bonini, W.H.Hausman, H. Bierman: Quantitative analysis for management, McGraw-Hill, 1997.

Dopunska literatura

1. V. Belton, T. J. Stewart: Multiple criteria decision analysis: an integrated approach, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 2002.

Page 20: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

19

2. E. Triantaphyllou: Multi Criteria Decision Making Methods, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 2000.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, vježbe, vježbe na računalu, konzultacije.

Način provjere znanja i polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit. Izrada primjera iz prakse primjenom računalnih programa.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvdbe svakog predmeta i /ili modula

Mišljenje studenata o kvaliteti putem ankete. Promatranje i evaluacija nastave od članova katedre.

Naziv predmeta Makroekonomija otvorene privrede Kod

Vrsta Predavanja, seminari i vježbe. Obvezni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina I. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada studenta.

Nastavnik Dr.sc. Petar Filipić, redovni profesor Dr.sc. W. Meeusen, profesor (Antwerp)

Kompetencije koje se stječu

Osposobiti studenta da: a) kritički ocjenjuje rezultate suvremene makroekonomske analize i tekuća kretanja u nacionalnoj i međunarodnoj makroekonomskoj politici, b) uspješno koristi ekonomsku analizu u ocjenjivanju konsekvenci suvremenih ekonomskih trendova na individualne gospodarske organizacije,c) razvija izgrađuje argumente temeljeći suvremene makroekonomske primjere na znanstvenoj makroekonomskoj analizi.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj 1. Uvod u napredni tečaj makroekonomike. 2. Teorija egzogenog rasta: Solow-Swannov model. 3. Razrada egzogenog modela rasta: Ramsey-Cass-Kompansov model interpolarne

Page 21: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

20

optimizacije. 4. Nove teorije rasta: akumulacija znanja i model ljudskog kapitala. 5. Teorija realnog gospodarskog ciklusa: drugačije viđenje gospodarskog procesa. 6. Mikroekonomske osnove modela nepotpunih prilagođavanja. 7. Inflacija i monetarna politika: dinamička nekonzistentnost odlučivanja. 8. Otvorena ekonomija: Mundell-Fleming model. 9. Otvorena ekonomija: različite tečajne teorije i režimi. 10. Monetarni pristup tečajnoj teoriji. 11. Portfolio Balance model. 12. Fiksni nasuprot fluktuirajućim kursevima. 13. Optimal currency area. 14. Makroekonomske implikacije regionalne politike. 15. Nezaposlenost: Shapiro-Stiglitzov model.

Preporučena literatura

Romer, D.: Advanced Macroeconomics, Mc Graw Hill, New York, 1996.

Dopunska literatura

1. Montiel, P.: Macroeconomics in Emerging Markets, Cambridge Un. Press,2003. 2. Dornbusch, R., Open Economy Macroeconomics, Basic Books, 1980.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, samostalni zadatak

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (provjera domaćih radova, testovi postignuća, seminarski radovi).

2. Ispit: pisani i usmeni. Pozitivno ocijenjen pisani ispit uvjet je za pristupanje usmenome dijelu ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskome jeziku. Postoji mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Matematička ekonomija Kod

Vrsta Predavanja i vježbe. Obvezni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina I. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada studenta.

Page 22: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

21

obrazloženje)

Nastavnik Prof. dr. Neli Tomić-Plazibat, redoviti profesor Dr. Zdravka Aljinović, docent

Kompetencije koje se stječu

Primijeniti matematiku na čisto teorijska stajališta ekonomske analize, i tako pomoći onima koje zanima teorijska ekonomija. Onima koji traže osnovu za provedbu ekonometrijskih istraživanja, ponuditi, u matematičkom obliku izražen, dobar teorijski okvir za smislenu statističku i ekonometrijsku analizu.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda Model djelomične tržišne ravnoteže. Domarov model. Harrodov model. Solowljev model. Inflacija. Linearne diferencijske jednadžbe prvog reda Uvjeti stabilnosti. Model nacionalnog dohotka. Model paučine. Domarov model. Harrodov model. Model tržišta sa zalihama. Linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda Model tržišta roba s cjenovnim očekivanjima. Inflacija i nezaposlenost. Linearne diferencijske jednadžbe drugog reda Samuelsonov model. Inflacija i nezaposlenost. Sustavi diferencijskih i diferencijalnih jednadžbi Inflacija i nezaposlenost. Monetarna politika i dinamika deviznog tečaja. Fazni dijagrami.

Preporučena literatura

1. Chiang, A.C, “Osnovne metode matematičke ekonomije”, Mate d.o.o, Zagreb,1994. 2. Dowling, E. T, " Introduction to mathematical economics", Schaum's Outline Series, Mc Graw-Hill, New York, 2001.

Dopunska literatura

1. Simon C.P., Blume L: "mathematics for Economists", W.W. Norton & Company, 1994.

Oblici provođenja nastave

Predavanja/ Seminari/ Vježbe/ Demonstratura/ Konzultacije/ Samostalni zadatak

Način provjere znanja i polaganja ispita

Pismeni i /ili usmeni ispit.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskom/ engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.

Naziv predmeta Metodologija ekonomskih/poslovnih istraživanja

Page 23: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

22

Kod

Vrsta Predavanja i seminari. Obvezni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina I. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada studenta

Nastavnik Dr.sc. Renata Relja, viši predavač

Kompetencije koje se stječu

• razvijanje razumijevanja istraživačkog procesa, od faze prijedloga do završne faze

• osposobljavanje za razmišljanje na višoj razini u svezi razvijanja mogućih istraživačkih pitanja i hipoteza

• raspraviti i savladati razne istraživačke pristupe kao što su kvalitativni i kvantitativni

• sposobnost identifikacije mogućih istraživačkih područja, i izrade nacrta istraživanja

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj • Uvod u istraživačku metodologiju: ciljevi, istraživanje, metodologija, definiranje i opis metoda, primjena znanstvenih metoda u ekonomiji

• Planiranje i vođenje istraživanja: prijedlog; istraživački problem, uvid u literaturu, konceptulani okvir, metode i postupci

• Koncepti i procesi istraživačke metodologije: znanost, ekonomija, znanje, pouzdanost, objektivnost, znanstveno predviđanje, znanstveni pristup

• Istraživačko izvješće; vrste izvješća, ciljevi, komponente, metode pisanja, procedure, rezultati, zaključci

Preporučena literatura

1. David, M. & Sutton, C., D. (2004) Social Research. London: Sage Publications. 2. Easterby-Smith, M. & Thorpe, R. &Lowe, A. (2001) Management Research. London: Sage Publications. 3. Halmi, A. (1999) Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima. Zagreb: Alinea. 4. Halmi, A. (1996) Kvalitativna metodologija u društvenim znanostima. Zagreb: Alinea.

Dopunska literatura

1. Haralambos, M.& Holborn, M.(2002) Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing. poglavlje 14. : Metodologija. 2. Hammersley, M. (1993) Social Research. Philosophy, Politics and Practice. Newbury Park, California: Sage.

Page 24: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

23

3. Vujević, M. (2002) Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih

znanosti. Zagreb: Školska knjiga. 4. Yates, J., S. (2003) Doing Social Science Research. London: Sage Publications.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari, konzultacije.

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Pismeni i usmeni ispit.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskome jeziku, a moguće i na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode

brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.

3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Napredna ekonometrija Kod

Vrsta Predavanja, vježbe, seminari. Obvezni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada studenta.

Nastavnik Dr. sc. Sonja Radas, Doc. dr. sc. Ante Rozga

Kompetencije koje se stječu

Upoznavanje i usvajanje temeljnih i specijalističkih teorijskih i softwareskih dostignuća na području ekonometrije. Osposobljavanje studenata za primjenu suvremenih ekonometrijskih metoda i modela u uvjetima kompleksa ekonomske stvarnosti.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Pregled teorije vjerojatnosti uključujući multivarijantnu normalnu distribuciju i srodne distribucije. Pregled načela procjene i testiranja hipoteza. Ekonomsko modeliranje i važnost ograničenog ponašanja u uvjetima parametara. Dinamički ekonometrijski modeli. Linearna i višestruka regresija. Ograničeni najmanji kvadrati i testovi hipoteza na grupi

Page 25: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

24

parametara. Razvijanje ovog modela uključujući heteroscedastičnost i nelinearnu transformaciju. Uvod u ekonometriju vremenskih serija – stacionarnih i nestacionarnih. Trend. Testiranje trenda. ARMA i ARIMA modeli. Problem valorizacije modela s aspekta planiranja i kontrole. Primjenjeni ekonometrijski modeli u područjima konkretnih doktorskih disertacija.

Preporučena literatura

Gujarati, D.: Basic Econometrics, Fourth Edt., McGraw-Hill, New York, 2003. Kmenta, J.: Počela Ekonometrije, II izdanje, MATE, Zagreb, 1997.

Dopunska literatura

Heij C., de Boer P., et alt.: Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, 2004. Maddala, G.S.: Introduction to Econometrics, Third Edt., John Wiley&Sons, Ltd., New York, 2004.

Oblici provođenja nastave

Predavanja / Seminari / Vježbe / Radionice / Nastava putem Interneta / Konzultacije / Samostalni zadatak / Samostalno istraživanje

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (dijagnostički testovi, provjera domaćih radova, testovi postignuća, seminarski radovi)

2. Ispit: pismeni / usmeni / prezentacija seminarskog rada

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se provodi na hrvatskom/engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.

Naziv predmeta Statističke metode u znanstvenome istraživanju Kod

Vrsta Predavanja i vježbe. Obvezni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina I. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada studenta.

Nastavnik Dr.sc. Ante Rozga, docent

Kompetencije koje se stječu

Samostalna uporaba statističkih metoda u znanstvenome radu. Uporaba statistike pri izradi doktorske disertacije.

Preduvjeti za Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Page 26: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

25

upis

Sadržaj Vrste uzoraka. Metode odabira jedinica u uzorak. Jednostavni slučajni uzorak. Stratificirani uzorak. Dvoetapna i višeetapna stratifikacija. Uzorak skupina. Izvori grješaka u anketama. Dizajniranje optimalne veličine uzorka. Principi ocjena na osnovu uzorka, nepristranost, konzistentnost, efikasnost, interval povjerenja. Preciznost i vjerodostojnost procjene. Veličina uzorka i preciznost. Testiranje hipoteza. Testiranje hipoteza o nepoznatim populacijskim parametrima. Testiranje hipoteze o razlikama u parametrima između više populacija. Odabrani neparametrijski testovi. Mann-Whitney test. Korelacija. Parcijalna korelacija. Multivarijacijska analiza. Cluster analiza. Faktorska analiza. Analiza varijance s jednim i s dva promjenjiva faktora. Analiza varijance pomoću rangova. Kruskall-Wallis test. Friedmanov test. Analiza varijance kod ponovljenih mjerenja. Multivarijantna analiza varijance.

Preporučena literatura

1. Kish, L.(1965): Survey Sampling. Wiley & Sons. New York. 2. Hadživuković, S.(1975): Tehnika metoda uzorka. Naučna knjiga.

Beograd. 3. SPSS Manual (2004): Advanced Statistics. 4. J.H. Stapleton (1995): Linear Statistical Models. Wiley & Sons.

New York. 5. W.J. Conover: (1980): Practical Nonparametric Statistics. Wiley &

Sons. New York Dopunska literatura

1. Pavlić I.: Statistička teorija i primjena. Tehnička knjiga. Zagreb, 1971. 2. Petz, B.: Osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap. Jastrebarsko, 1997.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, vježbe, seminari, konzultacije. Rad na računalu.

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave. 2. Ispit: pisani i usmeni. Pisani ispit je preduvjet za usmeni dio ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se provodi na hrvatskome i (ili) engleskome jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija putem Agencije ministarstva obrazovanja, znanosti i športa RH.

Naziv predmeta Teorije marketinga Kod

Vrsta Predavanja i vježbe.

Page 27: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

26

Obvezni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada studenta.

Nastavnik Prof.dr.sc. A. Pecotich Prof.dr.sc. J. Previšić Prof.dr.sc. A. Simintiras Prof.dr.sc. B. Crnjak-Karanović

Kompetencije koje se stječu

Ovaj kolegij za cilj ima: upoznati studente sa suvremenim teorijama marketinga razviti razumijevanje povijesti i evolucije marketinške misli razviti kod studenata razumijevanje fundamentalnih postulata znanstvene

filozofije te njihovog utjecaja na marketinško promišljanje pomoći studentima u traganju za temom doktorske disertacije i

vrednovanja preliminarnih istraživačkih tema osnažiti mogućnosti studenata za provođenjem relevantnog znanstvenog

istraživanja razvijanje stručno-kritičkog pogleda na marketinšku znanstvenu disciplinu

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj 1. Marketing kao znanost (Filozofija marketinga kao znanosti) 1.1. Povijesni pregled i izvori marketinške misli

1.1.1. Od Platona ka Hegelu 1.1.2. Povijesni relativizam 1.1.3. Post-relativistička filozofija znanosti

1.2. Marketinške koncepcije 1.3. Konstruiranje teorijskog koncepta

1.3.1. Nul hipoteze, teorija i istraživanje 1.3.2. Evaluacija modela trostruke dihotomije

1.4. Znanstvene generalizacije u marketingu 1.5. Meta-teorijski kriteriji evaluacije teorija marketinga

2. Teorijske paradigme marketinga 2.1. Neinteraktivna - ekonomska škola marketinga

2.1.1. Proizvodno orijentirana škola marketinške misli 2.1.2. Funkcionalna škola marketinške misli 2.1.3. Regionalna škola marketinške misli

2.2. Interaktivna-ekonomska škola marketinga 2.2.1. Institucionalna škola marketinške misli 2.2.2. Funkcionalistička škola marketinške misli 2.2.3. Upravljačka (managerial) škola marketinške misli

2.3. Neinteraktivna-neekonomska škola marketinga 2.3.1. Škola marketinške misli utemeljena na ponašanju potrošača 2.3.2. Aktivistička škola marketinške misli 2.3.3. Makromarketinška škola

2.4. Interaktivna-neekonomska škola marketinga 2.4.1. Škola marketinške misli utemeljena na organizacijskoj dinamici 2.4.2. Sistemska škola marketinške misli 2.4.3. Škola marketinške misli utemeljena na društvenoj razmjeni

2.5. Put prema općoj teoriji marketinga

Page 28: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

27

2.5.1. "Resource -Advantage" (R-A) teorija

Preporučena literatura

1. Hunt, S.D. (2003) Controversy in Marketing Theory; For Reason, Realism, Truth, and Objectivity, M.E. Sharpe 1. Sheth, J.N.; Gardner, D.M. and Garrett, D.E. (1988) Marketing Theory: Evolution and Evaluation, John Wiley & Sons, Inc. 2. Hunt, S.D. (2002) Foundations of Marketing Theory: Toward a General Theory of Marketing, M.E. Sharpe

Dopunska literatura

Odabrani članci iz relevantnih znanstvenih časopisa, npr. Journal of Marketing, Journal of Business Research, International Journal of Research in Marketing i sl.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, vježbe, demonstratura, konzultacije.

Način provjere znanja i polaganja ispita

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskome jeziku. Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

3.4.2. Izborni predmeti

Naziv predmeta Društveni marketing Kod

Vrsta Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS (45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada).

Nastavnik Prof.dr.sc. Marcel Meler, redoviti profesor

Kompetencije koje se stječu

1. Upoznavanje s karakteristikama i osobitostima društvenog marketinga 2. Identificiranje prikladne upotrebe društvenog marketinga i prikladnih metoda za istraživanja unutar društvenog marketinga 4. Stjecanje neophodnih znanja i vještina za planiranje, te razvoj i oblikovanje strategija društvenog marketinga. 5. Oblikovanje miksa društvenog marketinga.

Page 29: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

28

6. Upoznavanje s etičkim načelima društvenog marketinga. 7. Primjena marketinga u pojedinim društvenim djelatnostima

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Uvodna razmatranja Marketing i društvo. Neprofitni marketing. Temeljne postavke društvenog marketinga. Društvena koncepcija marketinga. Uloga društvenog marketinga u ostvarivanju društvenih promjena. Instrumentarij društvenog marketinga. Usporedivost konvencionalnog i društvenog marketinga. Marketing društvenih djelatnosti Pojam i uloga društvenih djelatnosti. Modaliteti zadovoljavanja potreba društvenim djelatnostima. Marketing-pristup društvenim djelatnostima. Marketing-proces u društvenim djelatnostima. Marketing-istraživanja u društvenim djelatnostima. Marketing-program u društvenim djelatnostima. Planiranje, organizacija, provedba i kontrola marketinga društvenih djelatnosti. Primjena marketinga u pojedinim društvenim djelatnostima (prosvjeta, znanstveno-istraživačka djelatnost, kultura i umjetnost, tjelesna kultura i sport, zdravstvo i socijalna skrb). Ostala područja društvenog marketinga Politički marketing. Marketing dobrotvornih akcija. Marketing vjerskih institucija. Marketing ideja. Osobni marketing.

Preporučena literatura

1. Andreasen, A. R. - Kotler, Ph.: Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Pearson Education Inc.,Upper Saddle River 2003.

2. Christian, J.: Marketing Designs for Nonprofit Marketing, Fund Raising Institution, 1992.

3. Kotler, P., Roberto, N. & Lee, N.: Social Marketing: Improving the Quality of Life, 2nd Edition, Sage Publications 2002.

4. McLeisch, B. J.: Successful Marketing Strategies for Nonprofit Organizations, John Wiley & Sons, 1995.

5. Meler, M.: Neprofitni marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2003.

6. Pavičić, J.: Strategija marketinga neprofitnih organizacija, Masmedia, Zagreb 2003.

7. Rados, D. L.: Marketing for Non-Profit Organization, Auburn House Publications, 1996.

8. Sargeant, A.: Marketing Management for Nonprofit Organizations, Oxford University Press, 1999.

Dopunska literatura

1. Bonk, H., Griggs, H. i Tynes, E.: Strategic Communications for Nonprofits, Jossey-Bass, 1999.

2. Bryson, J.M.: Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, Jossey-Bass, 1995.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, interaktivna nastava, tematske rasprave, istraživački zadaci, studij slučajeva.

Način provjere znanja i

Istraživački zadaci, pristupni rad, usmeni ispit.

Page 30: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

29

polaganja ispita

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski i engleski jezik.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

Ocjenjivanje od strane studenata.

Naziv predmeta Ekonomika upravljanja ljudskim resursima Kod

Vrsta Predavanja i vježbe. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min.)+135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Prof.dr.sc. Srećko Goić

Kompetencije koje se stječu

Cilj kolegija je upoznati studente (poslijediplomskog studija) s naprednim nivoima razmišljanja o značenju ljudskih resursa u ekonomskoj dimenziji poslovanja i upravljanja poduzećem. Osposobiti studente za samostalno sagledavanje i analiziranje ekonomskih (i drugih) parametara upravljanja ljudskim resursima u poduzećima.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj UVOD: Ekonomske osnove i reperkusije upravljanja ljudskim resursima Menedžment ljudskih resursa i okruženje Mjesto i uloga menedžmenta ljudskih resursa u poduzeću.

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA I USPJEŠNOST POSLOVANJA PODUZEĆA

Ljudski potencijali kao temelj konkurentske prednosti suvremenog poduzeća Koncept i struktura intelektualnog odnosno ljudskog kapitala Utjecaj upravljanja ljudskim resursima na uspješnost poslovanja poduzeća

ANALIZA EFEKATA I EFIKASNOSTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Mjerenje ekonomske i organizacijske uspješnosti Mjerenje ljudskih resursa odnosno ljudskog kapitala Mjerenje doprinosa ljudskih resursa uspješnosti poslovanja poduzeća Mjerenje doprinosa upravljanja ljudskim resursima poslovnom rezultatu poduzeća

Agregatni načini mjerenja uspješnosti upravljanja ljudskim resursima Mjerenje pojedinačnih aktivnosti upravljanja ljudskim resursima

Page 31: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

30

Mjerenje uspješnosti odjela za ljudske ljudske resurse UNAPRJEĐIVANJE EFIKASNOSTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Ekonomske i organizacijske pretpostavke za uspješno upravljanje ljudskim resursima Restrukturiranje organizacijskog koncepta upravljanja ljudskim resursima Unaprijeđivanje poslovne funkcije upravljanja ljudskim resursima Izgradnja menedžerskih kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima

Preporučena literatura

1. Fitz-enz, J. (1990.), Human Value Management, Jossey-Bass Publishers, San Francisco – Oxford

2. Različiti aktuelni članci i drugi materijali Dopunska literatura

1. Bahtijarević-Šiber, F. (1999.), Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb

2. Cascio, W.F. (1987.), Costing Human Resources, PWS-Kent Publishing, Boston

3. Costa, G, (1991.), Economia e direzione delle risorse umane, UTET, Torino 4. Fitz-enz, J. (1984.): How to measure Human Resources Management,

McGraw-Hill, New York 5. Gratton, L. et al. (1999.), Strategic human resource management : corporate

rhetoric and human reality, Oxford University Press, Oxford 6. Kolaković, M.(2003). Teorija intelektualnog kapitala, Ekonomski pregled,

(54), 11-12: 925-944. 7. Milkovich, G.T.; Boudreau, J.W. (1997.), Human Resource Management,

IRWIN, Chicago 8. Pološki, N. (2003.). Kreiranje višekriterijskog modela za analizu doprinosa

managementa ljudskih potencijala uspješnosti poduzeća. Zagreb: Ekonomski fakultet, doktorski rad.

9. Pulić, A., Sundać, D. (1998.). Intelektualni kapital. Rijeka: I. B. C. C.. 10. Walton, J. (1999.), Strategic Human Resource Development, Prentice Hall,

London

Oblici provođenja nastave

Predavanja, vježbe i seminari, samostalni zadatci za studente, konzultacije, internet.

Način provjere znanja i polaganja ispita

Usmeni, pristupni rad

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Page 32: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

31

Naziv predmeta Europske ekonomske integracije Kod

Vrsta Predavanja, seminari i vježbe. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada studenta.

Nastavnik Dr.sc. Želimir Pašalić, profesor Dr.sc. Dražen Derado, docent Dr.sc. Poul Roousens, profesor

Kompetencije koje se stječu

Poslije uspješnog završetka ovog predmeta od studenta se očekuje da samostalno pokaže znanje i razumijevanje temeljnih činjenica, koncepata, principa i teorija iz teorije ekonomskih integracija uopće, a europskih integracija posebno, te sposobnost da ta znanja primjeni u rješavanju mikroekonomskih i makroekonomskih problema iz ovog i srodnih područja. Ujedno, od studenta se očekuje da znanje primjeni na različite praktične probleme iz područja europskih integracija.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Predmet se dijeli u dva podjednaka dijela. Prvi se odnosi na mikroekonomsku analizu europskih integracija – trgovačku i carinsku uniju, integraciju tržišnih fatora i ekonomski rast – a drugi na makroekonomske aspekte integracije – theoriju "optimum currency areas" i monetarnu i fiskalnu politiku u monetarnoj uniji. I. Mikroekonomska analiza: Economske integracije u Europi: definicije i razvoj. Tradicionalna teorija carinske unije. Nove teorije međunarodne trgovine i jedinstveno tržište. Teorija zajedničkog tržišta. Dinamička i prostorna analiza integracije. Konvergencije ili divergencije u EU? II. Makroekonomska analiza: Teorija monetarne integracije. Optimal Currency Areas i EU. Monetarna politika EMU. Fiskalna politika EMU. Tranzicija prema EMU

Preporučena literatura

Pentecost, E., The Economics of European Integration, Universiteit Antwerpen, 2004. Jorgen, J.D., Nielsen, J.U.: An Economic Analysis of the EU, 2nd edition, McGraw-Hill, 1997.

Dopunska literatura

Samardžija, V., Staničić, M., Nikić, G., (2000.), Hrvatska i Europska Unija: koristi i troškovi integriranja, Institut za međunarodne odnose, Zagreb; Meeusen, W., Villaverde, J., (Eds.), Convergence Issues in the European Union, Edward Elgar, Cheltenham, 2002.; Kandžija, V., Gospodarski sustav Europske unije, Ekonomski fakultet, Rijeka, 2003;

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, samostalni zadatak

Način provjere znanja i

1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (testovi postignuća, seminarski radovi).

Page 33: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

32

polaganja ispita 2. Ispit: pisani i usmeni. Pozitivno ocijenjen pisani ispit uvjet je za pristupanje usmenome dijelu ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskome jeziku. Postoji mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Financije EU Kod

Vrsta Predavanja, seminari i vježbe. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada studenta.

Nastavnik Prof. dr. sc. Ljiljana Vidučić, redoviti profesor

Kompetencije koje se stječu

Poslije uspješnog završetka ovog predmeta od studenta se očekuje da samostalno pokaže znanje, i razumijevanje temeljnih činjenica, koncepata, principa i teorija iz područja financijskih sustava u EU, te sposobnost da ta znanja primjeni u rješavanju kvantitativnih i kvalitativnih problema iz ovog i srodnih područja. Ujedno, od studenta se očekuje da znanje primjeni na različite praktične probleme iz područja financijskih sustava u dugom i kratkom roku.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Financijski sustavi, tržišta i posrednici. Klasifikacija financijskih tržišta. Vrijednosnice. Financijski sustavi u Europi. Nadnacionalna tržišta. Uloga europskih financijskih tržišta u svjetskom gospodarstvu: Banke i burze. Sustavi plaćanja i namire. Diversifikacija u portfelj kontekstu. Podešavanje i arbitraža. Stabilnost cijena i tečaja. Kooperacija monetarnih politika. EMU i financijska integracija.

Preporučena literatura

Shetty, A.et.all., Finance:An integrated Global Approach., Irwin, Burr ridge, Boston, Ridge, 1995.

Dopunska literatura

Samardžija, V., Staničić, M., Nikić, G., (2000.), Institut za međunarodne odnose, Zagreb; Pelkman, J., European Integration: Methods and Economic Analysis, Second Edition, Prentice hall – Financial Times, Harlow, 2001

Page 34: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

33

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari, konzultacije.

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (provjera domaćih radova, testovi postignuća, seminarski radovi).

2. Ispit: pisani i usmeni. Pozitivno ocijenjen pisani ispit uvjet je za pristupanje usmenome dijelu ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskome jeziku. Postoji mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Globalni operacijski management Kod

Vrsta Predavanja i vježbe. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min.)+135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Prof. dr. sc. Dragana Grubišić, izvanredni profesor

Kompetencije koje se stječu

Studenti stječu temeljna znanja i vještine potrebne za poslovanje u globalnom okruženju.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj 1. Uvod u globalni operacijski management (Povijest razvoja operacijskog managementa; Globalizacija) 2. Izazovi managementa u globalnim operacijama (Promjena managerske paradigme, Promjene organizacijske strukture s posebnim osvrtom na operacije) 3. Globaliziranje operacijama (Raspored postrojenja i opreme, Proizvodnja/usluge) 4. Globalno upravljanje ljudskim resursima (Organizacija, Kvalifikacija, Participacija) 5. Globalizacija istraživačko razvojnih potencijala (Fundamentalna i primijenjena istraživanja; Povezivanje s znanstveno-istraživačkim institucijama, Akvizicije)

Page 35: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

34

6. Globalni lanac opskrbe (Potencijali, Troškovi, Usluga) 7. Globalizacija kvalitete (standardi kvalitete) 8. Slučajevi iz globalnog operacijskog managementa

Preporučena literatura

1. M. Therese Flaherty, Global Operations Management, McGraw-Hill, 1996. 2. Marc, J., Schniederjans, Operations Management in a Global Context, Quorum book, 1998.

Dopunska literatura

1. Loader, D., Fundamentals of Global Operations Management, Securities Institute, 2002. 2. Operations Mnagement: Quality and Competitiveness in a global Enviroment, John Wiley&Sons, 5 edition, 2005.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Ispit: usmeni.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se provodi na hrvatskom jeziku

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Harmonizacija poreznih sustava EU

Kod

Vrsta Predavanja i vježbe. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada studenta

Nastavnik Dr.sc. Nikolić Nikša, redoviti profesor

Kompetencije koje se stječu

Upoznavanje osnovnog okvira pravne i ekonomske problematike harmoniziranja poreznih sustava EU po svim značajnijim poreznim oblicima.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Page 36: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

35

Sadržaj Globalizacija i fiskalni federalizam. Ekonomske integracije i porezno harmoniziranje(Azija, Europa. Amerika). Porezna harmonizacija i porezna konkurencija. Zakonska osnova i opravdanost mjera EU na planu oporezivanja poduzeća i izravnog oporezivanja. Ekonomska opravdanost porezne harmonizacije u EU. Proces harmonizacije na planu oporezivanja poduzeća. Proces harmonizacije na planu Poreza na dodanu vrijednost. Analiza dosadašnjih prijedloga i mjera. Harmonizacija poreznih sustava EU i odraz na zemlje ne članice.

Preporučena literatura

1. J.P.Chetcuti: The Process of Corporate Tax Harmonisation in the EC 2. EU Tax policy Strategy, 3. D.J.Mitchel: A Tax Competition Primer: Why Tax Harmonization and Information Exchange Undermine America's Competitive Advantage in the Global Economy, Policy Research and Analysis, 2005

Dopunska literatura

Ostala aktualna literatura koja će tretirati problematiku harmonizacije poreznih sustava EU.

Oblici provođenja nastave

Način provjere znanja i polaganja ispita

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskome i engleskom jeziku jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Industrijska organizacija Kod

Vrsta Predavanja i seminari Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (60 min.) + 135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Dr.sc. Ivan Pavić, redoviti profesor

Kompetencije koje se stječu

Page 37: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

36

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Industrijska organizacija: Dva temeljna pristupa proučavanja industrijske organizacije . Ciljevi poduzeća (neoklasičari, strukura modernog poduzeća). Tržišna koncentracija, ulazak i izlazak, empirijski dokazi. Teorija igara i strateško ponašanje: Teorija igara kao okvir za razumijevanje oligopolističkog ponašanja. Koluzija vs. konkurencija. Koluzija u stvarnom svijetu. Oligopolističko ponašanje: ulazak i određivanje cijene zapreke ulasku vs. necjenovne strategije zapreka ulasku. Diferencijacija proizvoda i oglašavanje: Oblici diferencijacija proizvoda. Diferencijacija proizvoda i tržišna moć. Društveno blagostanje i trošak oglašavanja. Oglašavanje i tržišna struktura. Tehnološke promijene & istraživanje i razvoj: Veza između tržišne strukture, veličine poduzeća i tehnologije. R&D kooperacija između poduzeća. Empirijske studije o R&D. Tržišna struktura i performanse: SCP paradigma. Nekadašnje Structure-Conduct-Performance studije. Novi pristup empirijskoj industrijskoj organizaciji. Mjere performansi i mjere tržišne strukture. Tržišna koncentracija i tržišna moć. Ekonometrijske studije. Utjecaj ostalih elemenata na profit tržišta.

Preporučena literatura

1. Waldman, D.E., Jensen, E.J.,"Industrial Organization- theory and practice" Addison Wesley Educational Publishers, New York, 2000.

Dopunska literatura

1. Pepall. L., Richards D.J., Norman G., "Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice with Economic Applications" South-Western, Mason, 2005. 2. Carlton, D.W., Perloff, J.M.,"Modern Industrial Organization" Artist Rights Society (ARS), New York, 2000.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

Ispit: usmeni, prezentacija seminarskog rada

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Evaluacija nastave od strane nastavnika koji predaju ovaj predmet. 3. Eksterna evaluacija od strane ovlaštene agencije.

Naziv predmeta Investicije i tržište kapitala

Page 38: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

37

Kod

Vrsta Predavanja. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 samostalnog rada studenta.

Nastavnik dr. sc. Davor Pojatina, redoviti profesor dr. sc. Marijana Ćurak, docent

Kompetencije koje se stječu

Stjecanje napredne razine teorijskih znanja odnosno razumijevanje različitih modela iz sfere procjenjivanja vrijednosti financijske imovine, upravljanja investicijskim portfeljom, valuacije njegovih preformansi i funkcioniranja tržišta kapitala. Osposobljenost za primjenu stečenih teorijskih znanja za samostalno izvođenje znanstvenog istraživanja u području investicija i tržišta kapitala.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Investicijska okolina. Instrumenti i tržišta. Teorija savršene konkurencije. Fundamentalna analiza. Tehnička analiza. Teorija efikasnog tržišta. Rizici. Opće mjerilo investicijskog izbora u situacijama neizvjesnosti (Teorija korisnosti). Model "prosjek-varijanca". Model ravnoteže financijskih aktiva. Faktorski modeli. "Arbitrage pricing theory." Fiksno-ukamative vrijednosnice. Kamatna stopa i utvrđivanje vrijednosti obveznica. Vremenska struktura kamatnih stopa. Pasivno upravljanje obveznicama. Aktivno upravljanje obveznicama. Tržišta financijskih izvedenica. Forward ugovori. Tržišta futures ugovora. Swaps. Opcije i modeli procjene opcija. Procjena performansi portfelja.

Preporučena literatura

1. Fabozzi, F. J., Markowitz, H. M.: "The Theory and Practice of Investment Management", John Wiley & Sons, 2002. 2. Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. J.: "Investments", Irwin, 1996. 3. Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., Goetzmann, W. N.: "Modern Portfolio Theory and Investment Analysis", John Wiley & Sons, 2003.

Dopunska literatura

1. Pojatina, D.: "Tržište kapitala", Ekonomski fakultet Split, 2000. 2. Chisholm, A. M.: "An introduction to capital markets - Products, Strategies, Participants", John Wiley & Sons, 2002. 3. Dubofsky, D. A., Miller, T. W.: "Derivatives - Valuation and Risk Management", Oxford University Press, 2002. 4. Fabozzi, F. J., Fabozzi, T. D. and Pollack, I. M.: “The Handbook of Fixed Income Securities”, Business One Irwin, Homewood Illinois, 1991.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, konzultacije

Način provjere znanja i

Ispit: pisani i usmeni.

Page 39: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

38

polaganja ispita

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenja studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Kompjutorske simulacije Kod

Vrsta Predavanja. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnog rada

Nastavnik Dr. sc. Željko Garača, Docent

Kompetencije koje se stječu

Napredna teorijska znanja o simulacijskom modeliranju složenih poslovnih i drugih ekonomskih sustava. Sposobnost samostalne izgradnje složenih simulacijskih modela pomoću sistemske dinamike.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj 1. Uvod. Suvremena uloga simulacijskog modeliranja u poslovnom odlučivanju. 2. Pristupi simulacijskom modeliranju. Vrste računalnih simulacija. Izbor simulacijskog modela. Izbor vrste simulacije. Vrste simulacijskih alata. Izbor simulacijskih alata. 3. Opća teorija sustava. Pristupi teoriji sustava. Načela teorije sustava. Karakteristike sustava. 4. Sistemsko mišljenje. Načela sistemskog mišljenja. Definiranje problema. Dizajniranje rješenja. Kompleksni sustavi. Uzročne petlje. 5. Sistemska dinamika. Koncepti sistemske dinamike. Matematičke osnove sistemske dinamike. Metodologija sistemske dinamike. Faze sistem dinamičkog modeliranja. Sadržaj faza sistem dinamičkog modeliranja. Tehnike pojedinih faza sistem dinamičkog modeliranja. 6. Izgradnja sistem dinamičkog modela. Planiranje simulacijskih eksperimenata. Konceptualni sistem dinamički model. Kompjuterski sistem dinamički model. Verifikacija sistem dinamičkog modela. Validacija sistem dinamičkog modela. 7. Provođenje simulacijskih eksperimenata. Određivanje ključnih faktora ponašanja modela. Upravljivost faktora ponašanja modela. Kreiranje scenarija. 8. Analiza rezultata. Statistička nalaiza rezultata. Analiza

Page 40: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

39

osjetljivosti. Izvođenje zaključaka i preporuka.

Preporučena literatura

1. Weinberg, G. M. : An Introduction to General Systems Thinking, Dorset House Publishing Company, Incorporated, 2001.

2. Von Bertalanffy, L.: General System Theory: Foundations, Development, Applications, George Braziller; Revised edition, 1976.

3. McLucas, A.: System Dynamics Applications: A Modular Approach to Modelling Complex World Behaviour, Argos Press, London,2005.

4. Roberts, N., Andersen, D. F.: Introduction to Computer Simulation: A System Dynamics Modeling Approach, Productivity Press Inc, Cambridge, 1994.

Dopunska literatura

1. Roberts, B. E.: Managerial Applications of System Dynamics, Productivity Press, Cambridge, 1978.

2. Harington, H. J., Tmay, K.: Simulation Modeling Methods, McGraw-Hill, New York 2000.;

Oblici provođenja nastave

Predavanja, konzultacije.

Način provjere znanja i polaganja ispita

Projekt simulacijskog modela

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskome jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode

brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.

3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Korporacijske strategije Kod

Vrsta Predavanja i seminari. Izborni predmet

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Prof. dr. sc. Želimir Dulčić

Kompetencije koje se stječu

Razumijevanje koncepta strategije/strateškog upravljanja i pozicioniranje korporacijske strategije u kontekstu strateškog procesa. Vještine/sposobnosti analize relevantnih čimbenika okruženja i

Page 41: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

40

organizacije. Definiranje svrhe postojanja organizacije i čimbenika strateškog upravljanja kroz koje se ona iskazuje. Kompetencije formuliranja i evaluacije opcija korporacijske strategije. Razumijevanje procesa strateške implementacije na korporacijskoj razini.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj 1. UVOD: Korporativna strategija. Pregled teorije i prakse. 2. ANALIZA OKOLINE: Analiziranje okoline – osnove. Analiziranje tržišta i konkurenata. Analiziranje kupaca. 3. ANALIZA RESURSA: Analiziranje resursa – osnove. Analiziranje ljudskih resursa. Analiziranje financijskih resursa. Analiziranje operacijskih resursa. 4. SVRHA ORGANIZACIJE: Svrha oblikovana vizijom, vodstvom i etikom. Nastajanje svrhe iz znanja, tehnologije i inovacija. Svrha generirana kroz misiju i ciljeve. 5. RAZVIJANJE STRATEGIJE: Razvijanje strategijskih opcija: propisan proces. Evaluacija strategije i razvoj: propisan proces. Nalaženje strategijskog puta naprijed: hitni i propisani pristupi. Strategija, struktura i stil. 6. IMPLEMENTACIJSKI PROCES: Alokacija resursa, strategijsko planiranje i kontrola. Organizacijska struktura i ljudska komponenta. Internacionalno širenje i strategije globalizacije. Dinamika razvoja strategije. Upravljanje strategijskom promjenom. Izgradnja kohezivne korporativne strategije.

Preporučena literatura

1. Johnson, G.; Scholes, K.: “Exploring Corporate Strategy”, Financial Times Prentice Hall (Pearson Education), Edinburgh Gate, 2001.

2. Lynch, R.: “Corporate Strategy”, second edition, Financial Times Prentice Hall (Pearson Education), Edinburgh Gate, 2000.

Dopunska literatura

1. Buble, M. (urednik): “Strateški menadžment”, Sinergija, Zagreb, 2005.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, timski rad, individualno istraživanje.

Način provjere znanja i polaganja ispita

Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (individualne prezentacije i diskusija u grupama) Ispit: usmeni (izrada i prezentacija eseja temeljem individualnog istraživačkog rada; usmeni ispit).

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskome jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem ankete. 2. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane voditelja studija. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Page 42: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

41

Naziv predmeta Kratkoročni financijski menadžment Kod

Vrsta Predavanja i seminari. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Prof.dr. Vidučić, Lj., Prof.dr. Prohaska, Z., MA Baran, D.

Kompetencije koje se stječu

Izgraditi sposobnost istraživanja i primjene složenih područja korporacijskih menadžmenta u sferi održavanja likvidnosti. Sposobnost da se pokaže poznavanje koncepata, teorija i činjenica koje su vezane za formuliranje i provođenje investicijske strategije. Razvoj vještina koje su nužne za samostalno i cjeloživotno obrazovanje, sposobnost fokusiranja (self-direction) i samostalnog rada.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Financijsko planiranje. Menadžment gotovine. Menadžment kratkoročnih vrijednosnica. Menadžment zaliha. Menadžment potraživanja. Menadžment zaliha. Bankarski krediti i druge usluge. Kratkoročni izvori financiranja. Analiza likvidnosti.

Preporučena literatura

Emerty,D., et.all., Corporate Financial Management, Pearson Education International, New Jersey, 2004.

Dopunska literatura

Ivanović, Z., Financijski menadžment, Hotelijerski fakultet Opatija, 1997. Clifford, S.W., Modern Theory of Corporate Finance, McGraw Hill, 1990.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

Usmeni ispit.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvdbe svakog predmeta i /ili modula

Uska suradnja i zajednička briga nastavnika financijskih predmeta o kvaliteti.

Page 43: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

42

Naziv predmeta Management investicijskog portfelja Kod

Vrsta Predavanja i seminari. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Prof.dr. Vidučić, Lj., Doc.dr. Pečarić, M., Mr.sc. Rimac, A.

Kompetencije koje se stječu

Izgraditi sposobnost istraživanja i primjene složenih područja menadžmenta portfelja. Sposobnost da se pokaže poznavanje koncepata, teorija i činjenica vezanih za portfelj i za formuliranje i provođenje investicijske strategije. Razvoj vještina koje su nužne za samostalno i cjeloživotno obrazovanje, sposobnost fokusiranja (self-direction) i samostalnog rada.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Vrste investicija. Institucioalno okružje u kojem se donose investicijske odluke: Investicijski fondovi. Tržišta vrijednosnica. Rizik i povrat. CAPM, APT. Mjerenje tržišnih performansi. Osnove ekonomije i računovodstva. Formuliranje i primjena investicijske strategije. Konstruitranje portfelja. Strategijska i taktička alokacija imovine.

Preporučena literatura

Levy, H., Post, T., Investment, Prentice Hall, 2005.

Dopunska literatura

Johnson, H.J., Financial institutions and markets, McGraw Hill, Inc., 1993.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, Seminari, Vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

Usmeni ispit.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvdbe svakog predmeta i /ili modula

Uska suradnja i zajednička briga nastavnika financijskih predmeta o kvaliteti.

Page 44: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

43

Naziv predmeta Management rizika u osiguranju Kod

Vrsta Predavanja. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 samostalnog rada studenta.

Nastavnik dr. sc. Stiepo Andrijić, redoviti profesor dr. sc. Marijana Ćurak, docent

Kompetencije koje se stječu

Stjecanje napredne razine teorijskih znanja odnosno razumijevanje različitih modela iz sfere upravljanja rizicima u osiguranju. Osnova za samostalno izvođenje znanstvenog istraživanja u području upravljanja rizikom u osiguranju.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Rizik: Teorija rizika; Osobitosti rizika u financijama; Osobitosti rizika u osiguranju; Mjerenje rizika: Slučajni događaj i slučajna veličina; Vjerojatnost; Stohastički procesi i modeli; Osigurljivost rizika: Mjera rizika u osiguranju; Modeliranje rizika u osiguranju; Financijska sastavnica osigurljivog rizika; Rizici osiguravatelja: Ulaganja i instrumenti ulaganja; Suvremena portfolio teoroja; Stohastički i matematički modeli optimizacije portfolia; Višekriterijalni modeli optimizacije portfolia; Investicijska analiza i procjena;

Preporučena literatura

S. Andrijašević, V. Petranović, Ekonomika osiguranja, ALFA, Zagreb, 1999. B. Benjamin, J. H. Pollard, The Analyses of Mortality and Other Actuarial Statistices, Institute and Faculty of Actuaries, 1997. H. M. Markowitz, Portfolio Selection, Basil Blackwell, Inc. Oxford, 1991. J. E. Edwin, J. M. Gruber, J. B. Stephen, Modern Portfolio Theory and Invesment Analysis, John Wiley & Sons, Inc. 2003.

Dopunska literatura

D. Erić, Finansijska tržišta i instrumenti, Naučna knjiga, Beograd, 1997. J. Kočović, Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju, Ekonomski fakultet, Beograd, 2000. M. Pešić, Stohastički i matematički alati upravljanja rizicima u životnom osiguranju, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2005. D. Pojatina, Tržište kapitala, Ekonomski fakultet, Split, 2000. W. F. Scott, Life Contingencies, Part 2., Horriot-Watt University, 1996. E. Vaughan, T. Vaughan, Osnove osiguranja, Upravljanje rizicima, Mate, Zagreb, 2000. V. Vranić, LJ. Martić, Matematika za ekonomiste, Školska knjiga, Zagreb, 1967.

Oblici Predavanja, konzultacije

Page 45: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

44

provođenja nastave

Način provjere znanja i polaganja ispita

Ispit: pisani i usmeni.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenja studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Marketinško upravljanje uslugama Kod

Vrsta Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada studenta.

Nastavnik Dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

Kompetencije koje se stječu

Ovaj kolegij za cilj ima: Upoznati jedinstvena obilježja marketinškog upravljanja uslugama Identificirati i analizirati različite komponente marketinškog miksa

usluga Razumjeti ulogu zaposlenika i korisnika u procesu pružanja usluga Razumjeti ključna područja upravljanja zadovoljstvom korisnika i

kvalitetom usluga Ustanoviti izvore konkurentske prednosti uslužnih poduzeća

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj 1. Značenje usluga u tržišnom gospodarstvu 2. Temeljne razlike između fizičkih proizvoda i usluga 3. Specifičnosti ponašanja potrošača (korisnika) usluga 4. Etički problemi u marketingu usluga 5. Proces pružanja usluge 6. Marketinški miks usluge 7. Interni marketing 8. Interaktivni marketing 9. Eksterni marketing

Page 46: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

45

10. Upravljanje kapacitetom u uslužnom poduzeću 11. Upravljanje markom usluga 12. Upravljanje kvalitetom usluga 13. Propusti u pružanju usluga i garancija usluga

Preporučena literatura

1. Lovelock, C. and Wirtz, J. (2004) "Services Marketing: People, Technology, Strategy" (5th ed), Prentice Hall

2. Zeithaml, V., Bitner, M.J. and Gremler, D. (2002) "Services Marketing", McGraw-Hill/Irwin

3. Palmer, A. (2004), "Principles of services marketing" (4th ed), McGraw-Hill Higher Education

Dopunska literatura

Članci iz relevantnih znanstvenih časopisa (e.g. Journal of Services Marketing, Journal of Services Research, Managing Service Quality etc.), odabrani prema temama iz sadržaja

Oblici provođenja nastave

Predavanja, razrada slučajeva iz poslovne prakse, izrada i prezentacija projekta studentskog projekta

Način provjere znanja i polaganja ispita

Pismena provjera znanja - 60% Usmena provjera znanja - 10% Studentski projekt – 30%

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Iako se nastava provodi na hrvatskom jeziku, aktivno poznavanje engleskog jezika je nužno uslijed uporabe velike količine literature na tom jeziku

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Međunarodni management Kod

Vrsta Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada studenta.

Nastavnik Prof. dr. sc. Marin Buble

Kompetencije koje se stječu

Nakon što je odslušao ovaj kolegij student treba biti u mogućnosti: - prepoznati i koristi specifične teorije, paradigme, koncepte i principe u

analiziranju i rješavanju problema internacionalnih korporacija, - prikupljati, analizirati, sintetizirati i sumirati relevantne informacije o

problemima internacionalnih korporacija,

Page 47: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

46

- primijeniti stečena znanja u istraživanju i rješavanju kompleksnih problema internacionalnog managementa,

- razvijati nove koncepte i paradigme upravljanja u internacionalnim korporacijama.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Ocjena okoline internacionalnog managementa: Izazovi internacionalnom managementu. Politička, ekonomska, pravna i tehnološka okolina. Upravljanje međuovisnostima: Socijalna odgovornost i etika. Kulturalni kontekst internacionalnog managementa: Uloga kulture u internacionalnom managementu. Kros-kulturalna komunikacijska okolina. Pregovaranje i donošenje odluka. Formuliranje i implementacija strategije internacionalnih operacija: Formulacija strategije za internacionalna tržišta. Prekogranične alijanse i implementacija strategije. Organizacijska struktura i sistemi koordinacije: Organizacijske strukture za globalne korporacije. Koordiniranje i izvešćivanje o globalnim operacijama. Sistemi monitoringa za efektivno upravljanje. Upravljanje ljudskim resursima širom svijeta: Kadroviranje i obučavanje za globalne operacije. Ekspatrijacija i radni odnosi u globalnom upravljanju ljudskim resursima. Motiviranje i vođenje: Motiviranje. Kros-kulturalna istraživanja motivacije. Značenje rada. Sistemi nagrada. Vođenje. Multikulturalna uloga vođa i okolina. Kros-kulturalna istraživanja vodstva. Kontingencijsko vodstvo – kulturalne varijable. Efektivni internacionalni lider. Upravljanje internacionalnim timovima i radnom snagom: Gradnja internacionalnih timova. Izgradnja programa za vrednovanje raznolikosti. Multikulturalni radni timovi. Maksimiziranje efikasnosti. Akulturacija. Integracija imigranata. Svjetski kontroling i izazovi: Japanski, američki i kineski kontroling. Različiti sistemi kontrolinga u nekim zemljama. Komparativni i internacionalni management: Komparativni management. Diferencije u managementu selektiranih zemalja. Japanski management i teorija Z. Internacionalni management i multinacionalne korporacije. Managerske funkcije internacionalnog biznisa. Prema unificiranju globalne teorije managementa.

Preporučena literatura

Deresky, H., International Management: Managing Across Borders and Cultures, 4 edition, Prentice Hall, 2003. Deresky, H., International Management Package, Prentice Hall College Div., 2003. Holt, H. D., Wigginton, K., International Management, 2 edition, South-Western College Pub., 2001.

Dopunska literatura

Morison, J. A. et al., International Management: Text and Cases, 5th edition, Irwin/McGraw-Hill, 2002. Rodrigues, C., International Management, 2 edition, South-Western College Pub., 2000. Koontz, H., Weihrich, H., Management, McGraw-Hill Book Company, Weihrich, H., Koontz, H., Menadžment, Deseto izdanje, MATE, Zagreb, 1995.

Oblici Pored redovitih predavanja, aktualne teme obrađuju se kroz sudjelovanje studenata

Page 48: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

47

provođenja nastave

na sljedeće načine: rješavanje problemskih zadataka (grupno i pojedinačno), izrada i izlaganje seminarskih radova, aktivno sudjelovanje u nastavi (referati, analiza poslovnih slučajeva).

Način provjere znanja i polaganja ispita

Referat (Esej). Istraživački projekt.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane voditelja studijae. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Modeliranje u marketingu Kod

Vrsta Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS (45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada).

Nastavnik dr.sc. Sonja Radas

Kompetencije koje se stječu

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s osnovnom filozofijom i osnovama kvantitativnog marketinga, te s procesom stvaranja i korištenja marketinških modela. Obrađuju se teme modeliranja koje se fokusiraju na elemente marketinškog spleta, prognoziranje razvoja novih proizvoda, konkurencije i mogućih modela ponašanja potrošača. Konačno, studenti se upoznaju sa mogućnostima i načinima evaluacije marketing modela, u cilju procjene njihove praktične vrijednosti.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj 1. Uvod (2 sata) a. Uloga modeliranja u marketingu b. Klasifikacija i tipologija modela

2. Proces modeliranja: elementi (3 sata) 3. Specifikacija modela po namjeri korištenja (4 sata)

a. Deskriptivni, predviđajući, normativni 4. Odabrani modeli ponašanja potrošača (8 sati)

a. Modeli izbora b. Stohastički modeli

5. Modeliranje konkurencije (4 sata)

Page 49: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

48

6. Difuzijski modeli (3 sata) 7. Parametrizacija i validacija modela, organiziranje podataka (3 sata) 8. Procjena modela (3 sata)

Preporučena literatura

P. Leeflang, D. Wittink, M. Wedel, P. Naert, Building Models for Marketing Decisions, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000.

Dopunska literatura

G. L. Lilien, P. Kotler, K. Sridar Moorthy, Marketing Models, 1st edition, Prentice Hall, 1995.

Oblici provođenja nastave

Predavanja. Seminari. Vježbe. Konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave 2. Završni rad

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Iako se nastava provodi na hrvatskom jeziku, aktivno poznavanje engleskog jezika je nužno

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Multivarijantna analiza Kod

Vrsta Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnoga rada studenta.

Nastavnik Doc.dr.sc. Ante Rozga

Kompetencije koje se stječu

Cilj je ovog kolegija educirati studente u korištenju spektra najpoznatijih tehnika multivarijantne analize, koje su danas neizostavne u istraživanjima u području društvenih znanosti, pa time i u području poslovne ekonomije. Poznavanje ovih metoda krucijalno je za provođenje znanstvenog istraživanja na doktorskim studijima na svim uglednim sveučilištima. Kolegij će ujedno upoznati studente sa korištenjem naprednih računalnih programa potrebnih za provođenje multivarijantne analize (LEM, LISREL, ALSCAL, SAS, BMP i SPSS). Naglasak nije stavljen primarno na matematičku argumentaciju metoda, već na njihovo temeljito razumijevanje, te primjenjivost ovih tehnika na konkretne istraživačke

Page 50: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

49

projekte. Uspješnim završetkom ovog programa studenti bi morali znati primijeniti izučavane metode na konkretne istraživačke probleme u sferi društvenih znanosti.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj 1. Uvod u multivarijantnu analizu

1.1. Definicija multivarijantne analize 1.2. Osnovni koncepti, mjerne skale, greške u mjerenju, statistička

signifikantnost 1.3. Utvrđivanje odnosa među varijablama, testiranje osnovnih pretpostavki

multivarijantne analize, što s podacima koji nedostaju, atipične vrijednosti, dummy (kvalitativne) varijable

1.4. Pregled multivarijantnih tehnika/metoda 1.5. Regresijska analiza

2. Analiza međuovisnosti (Analysis of interdependance) 2.1. Metoda glavnih komponenata (Principal Components Analysis) 2.2. Eksploratorna (Objašnjavajuća) faktorska analiza 2.3. Konfirmacijska (Potvrđujuća) faktorska analiza 2.4. Višedimenzionalno mjerenje (Multidimensional Scaling, MDS) (klasična

metrična MDS, nemetrična MDS, INDSCAL, multidimenzionalna analiza preferencija)

2.5. Cluster analiza 3. Analiza ovisnosti (Analysis of dependence)

3.1. Višestruka (multipla) regresija 3.2. Analiza varijance (ANOVA, ANCOVA) i multivarijantna analiza

varijance (MANOVA) 3.3. Višestruka (multipla) diskriminantna analiza i logistička regresija 3.4. Conjoint analiza 3.5. Kanonska korelacijska analiza (Canonical Correlation Analysis)

4. Suvremene napredne tehnike multivarijantne analize 4.1. Modeliranje strukturnih jednadžbi - Structural Equation Modelling

(korištenjem LISRELa) 4.2. Logit i Probit modeli, Log–linearni modeli

Preporučena literatura

1. Lattin, J.M., Carroll, J.D., Green, P.E. (2003) Analysing Multivariate Data, Brooks/Cole, Thomson Learning, Inc. 2. Hair, J.F. Jr., Anderson R.E., Tatham, R.L. and Black, W.C. (1998) Multivariate Data Analysis, 5th ed., Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall

Dopunska literatura

Odabrana čitanja za svako od navedenih područja

Oblici provođenja nastave

Predavanja, vježbe, demonstratura, konzultacije.

Način provjere znanja i polaganja ispita

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na

Nastava se izvodi na hrvatskome jeziku. Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku.

Page 51: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

50

drugim jezicima Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Održivi razvitak Kod

Vrsta Predavanja, seminari. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60 min.) + 135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Dr.sc. Ivo Šimunović, redovni profesor Dr.sc. Maja Fredotović, docent

Kompetencije koje se stječu

Student stječe teorijska znanja i usvaja principe nužne za bavljenje područjem razvitka, posebice održivog razvitka. Student usvaja i vještine potrebne za bavljenje interdisciplinarnim znanstveno-istraživačkim radom na području održivog gospodarskog razvitka.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Teme: Pojmovno razumijevanje održivog razvitka. Ekonomski i društveni trendovi u odnosu na okoliš. Ključna obilježja i principi održivog razvitka. Mjere i procjene održivosti razvitka, pokazatelji. Institucije i odlučivanje o razvojnom procesu. Međunarodna trgovina, investicije i održivi razvitak. Upravljanje prirodnim resursima (klimatske promjene; voda). Sektorski i prostorni pristupi održivom razvitku (energija, transport, poljoprivreda, industrija, turizam, razvitak u prostoru). Društveni kapital i održivi razvitak. Politika okoliša i EU.

Preporučena literatura

Sustainable Development - Critical Issues, OECD, Paris, 2001. Sustainable development in a Dynamic World - Transforming Institutions, Growth and Quality of Life, World Development Report, The World Bank, Washington, 2003. Pearce, D.; Barbier, E.B.: Blueprint for a Sustainable Economy, Earthscan, London, 2000. Markandya, A.; Harou, P.; Bellu, L.G.; Cistulli, V.: Environmental Economics for Sustainable Growth, A Handbook for Practitioners, Edward

Page 52: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

51

Elgar, Cheltenham, 2002. Carter, N.: The Politics of the Environment - Ideas, Acitivism, Policy, Cambridge, 2001. Narayan, D. (ed.): Empowerment and Powerty Reduction, The World Bank, Washington, 2002. Fetterman, D.M.; Wandersman, A. (eds.): Empowerment Evaluation Principles in Practice, The Guilford Press, New York, 2005. Environmental policy integration in Europe - State of play and an evaluation framework, European Environmental Agency, 2005

Dopunska literatura

- World Development Report, The World Bank: www.econ.worldbank.org/wdr www.dynamivsustainabledevelopment.org - Johannesburg Summit 2002: www.johanesburgsummit.org - The World Wide Web Virtual Library: Sustainable Development: www.ulb.ac.be/ceese/meta/sustvl.html - United Nations Divison for Sustainable Development: www.un.org/esa/sustdev - World Business Council for Sustainable Development: www.wbcsd.org - European Union Strategy for Sustainable Development: www.europa.eu.int/comm/environment - Encyclopedia of Sustainable Development www.ace.mmu.ac.uk/esd/

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari, konzultacije (mentorski rad), samostalni zadatak

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Pisani pristupni rad. 2. Ispit: usmeni (pozitivno ocijenjeni pristupni rad uvjet je pristupanja

usmenom ispitu).

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskome jeziku. Postoji mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode

brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.

3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Politička ekonomija tranzicije Kod

Vrsta Predavanja, seminari i vježbe. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Page 53: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

52

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (60 min.) + 135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Dr.sc. Zlatan Reić, redovni profesor Dr.sc. Iraj Hashi (Staffs.), profesor

Kompetencije koje se stječu

Poslije uspješnog završetka ovog predmeta od studenta se očekuje da samostalno pokaže znanje i razumijevanje temeljnih činjenica, koncepata, principa i teorija iz tranzicije uopće, a hrvatskih i europskih posebno, te sposobnost da ta znanja primjeni u rješavanju tekućih makroekonomskih i mikroekonomskih tranzicijskih problema. Tranzicijski problemi iako se vezuju za vrijeme raspada socijalističkih država u mnogome postoje i danas i pokazuju se čak kao jedni od temeljnih problema modernih država. Stoga po završetku ovog predmeta student stjeće znanje i razumijevanje proteklih i aktualnih tranzicijskih problema u Europi i Hrvatskoj.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Predmet je podijeljen u dva dijela. Prvi dio kratko ispituje različite načine usporedbe ekonomskih sustava, prirodu socijalističke ekonomije i njen utjecaj na alokaciju resursa u socijalizmu. U ovom dijelu uključena je i značajna analiza procesa tranzicije do tržišta. Teme uključuju: Washingtonski koncenzus – njegove glavne karakteristike i rezultate u glavnim tranzicijskim regijama; političku ekonomiju tranzicije – utjecaji na tijek reformi; te novine u korištenju institucijske ekonomike u analizi procesa tranzicija. Drugi dio predmeta je usredotočen na proces tranzicije u Češkoj, Poljskoj, Madžarskoj, Rusiji i Hrvatskoj. Sljedeće teme se analiziraju za svaku od navedenih zemalja: glavne značajke nacionalnog gospodarstva, strategija tranzicije i njen utjecaj na ekonomski uspjeh, stabilizacija i liberalizacija, načini privatizacije, strukturne i institucionalne promjene, izgledi i izazovi u budućnosti tih zemalja. Posebni značaj je pridan problemima u svezi s procesom integracije odabranih zemalja središnje i istočne Europe u EU.

Preporučena literatura

Gros, D. and A. Steinherr, Economic Transition in Central and Eastern Europe, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2000.

Dopunska literatura

Roland, G., Transition and Economics: Politics, Markets and Firms, The MIT Press, 2000 (selected chapters). Aziz, J. and R.F. Wescott, 'Policy Complementarities and the Washington Consensus', IMF Working Paper, 1997.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, samostalni zadatak

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (provjera domaćih radova, testovi postignuća, seminarski radovi).

2. Ispit: pisani i usmeni. Pozitivno ocijenjen pisani ispit uvjet je za pristupanje usmenome dijelu ispita.

Jezik poduke i mogućnosti

Nastava se izvodi na hrvatskome jeziku. Postoji mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku.

Page 54: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

53

praćenja na drugim jezicima Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Porezi i poslovna strategija Kod

Vrsta Predavanja i vježbe. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (60 min.) + 135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Dr. sc. Nikolić Nikša, redoviti profesor Dr. sc. Helena Blažić, redoviti profesor

Kompetencije koje se stječu

Studenti se trebaju upoznati sa ulogom poreza za poslovnu strategiju poduzeća

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Značaj upravljanja porezima za poslovnu strategiju poduzeća. Upravljanje porezima kao dio upravljanja financija poduzeća. Upravljanje porezima na nacionalnoj razini. Upravljanje porezima u međunarodnom okruženju. Poslovanje poduzeća u poreznim oazama

Preporučena literatura

1. Šaljić,N.(1998): Praktični vodić za porezno planiranje, Criteria, Split 2. Nikolić,N.(1999): Počela javnog financiranja, Sveučilište u Splitu,Split

Dopunska literatura

1. Hay,R.J.(2002): Information exchange and the offshore financial centres, Journal of finance Regulation and Compliance, London,5. 2. Rosen,H.(1999): Javne financije, Institut za javne financije, Zagreb

Oblici provođenja nastave

Predavanja/ Seminari/ Vježbe/ Samostalni zadatak

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Prezentacija seminarskog rada ili pisani rad iz jedne grupe pitanja. 2. Pozitivno ocijenjen seminarski ili pisani rad uvjet je za pristupanje usmenom dijelu ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskom/ engleskom jeziku.

Page 55: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

54

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.

Naziv predmeta Primijenjena ekonometrija Kod

Vrsta Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (60 min.) + 135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Dr. sc. Elza Jurun, izvanredni profesor

Kompetencije koje se stječu

Osposobljavanje studenata za samostalnu specifikaciju, ocjenjivanje i vrednovanje ekonometrijskih modela s aspekta njihove primjene u marketinškom istraživanju i za prognostičke svrhe. Upoznavanje sa suvremenim metodama i modelima te rješavanje konkretnih problema iz prakse pomoću statističkih paketa za računalo.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj • Svojstva podataka u marketinškom istraživanju, • Kontinuirana ovisna varijabla,

- Analiza, modeliranje i predviđanje, • Bivarijantna ovisna varijabla,

- Dijagnostika, izbor modela i predviđanje, • Neodređena multivarijantna ovisna varijabla.

- Specifikacija modela, ocjenjivanje i predviđanje, • Određena multivarijantna ovisna varijabla,

- Dijagnostika, izbor modela i predviđanje, • Kvalitativna i ograničena ovisna varijabla.

Preporučena literatura

Philip Hans Franses, Richard Paap: Quantitative Models in Marketing Research, Cambridge University Press, 2001. Heij, C., at alt.: Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford, New York, 2004.

Dopunska literatura

Patterson, K.: An Introduction to Applied Econometrics, a time series approach, Palgrave, New York, 2000.

Oblici provođenja nastave

Predavanja / Seminari / Vježbe / Radionice / Nastava putem Interneta / Konzultacije / Samostalni zadatak / Samostalno istraživanje

Način provjere znanja i

1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (dijagnostički testovi, provjera domaćih radova, testovi postignuća, seminarski radovi)

Page 56: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

55

polaganja ispita 2. Ispit: pismeni / usmeni / prezentacija seminarskog rada

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se provodi na hrvatskom/engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.

Naziv predmeta Regionalna ekonomija i politika Kod

Vrsta Predavanja, vježbe i seminari Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS, 45 kontakt sati (od 60 min) + 135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik dr.sc. Branko Grčić, redoviti profesor

Kompetencije koje se stječu

Očekuje se da student spozna i razumije osnovne elemente regionalne ekonomske strukture, regionalnog razvoja te povijesnog i suvremenog pristupa kreiranju i vođenju regionalne politike. Također, očekuje se da razumije europske integracijske procese, ekonomski razvoj i socijalnu koheziju kroz jednu od temeljnih politika EU: regionalnu politiku. Studenta treba osposobiti za analitičko razmatranje problematike regionalnog razvoja, te kritičko pristupanje praktičnim aspektima regionalne ekonomije osobito u odnosu na sagledavanje razvojnih dispariteta, njihovih uzroka i posljedica te traženja rješenja za veći stupanj ekonomske i socijalne kohezije na regionalnoj razini uvažavajući, između ostalog, i suvremena načela i principe regionalne politike EU.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj UVOD: Pojam, predmet i područje istraživanja. Osnovne pretpostavke regionalne ekonomije. Odnos prema općem i sektorskom razvitku. REGIONALNA EKONOMSKA STRUKTURA. Pojam, smisao u uloga regije. Definicija regionalne strukture. Multidimenzionalni i multisektorski aspekti regionalne strukture. Regionalni dohodak i zaposlenost. Regionalni društveni računi. Regionalni multiplikatori, regionalni rast i “impact” analiza. REGIONALNI RAZVOJ: Teorije regionalnog razvoja: od tradicionalnih ka suvremenim. Indikatori regionalnog razvoja te razvojni dispariteti. Funkcija gradova u regionalnom razvoju. Značenje infrastrukture u regionalnom razvoju. REGIONALNA POLITIKA: Povijesni razvoj regionalne politike. Regionalni razvitak i regionalna politika. Endogeni ili

Page 57: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

56

bottom-up pristup regionalnom razvoju. Suvremene regionalne politike: politika inovacije, cluster politike. Regionalna konkurentnost. SUSTAV UPRAVLJANJA REGIONALNIM RAZVITKOM: Sistemske pretposta-vke: zakonska regulativa, institucionalna osnova i financiranje regionalnog razvitka. Mjere i instrumenti regionalne razvojne politike. Integralni pristup upravljanju razvojem regije. Koordinacija upravljanja. Višerazinsko upravljanje i koordinacija. REGIONALNA POLITIKA EU. Nastanak i razvoj regionalne politike EU. Europske regije: Socio-ekonomski i institucionalni aspekti. Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statističke svrhe. Regionalni razvojni dispariteti i konvergencija u EU. Prioritetni ciljevi i inicijative EU. Financijska osnova (proračun) i instrumenti (fondovi) europske regionalne solidarnosti. Upravljački i institucionalni aspekti regionalne politike EU. Načela i prinicipi u provedbi regionalne politike EU. Načela suvremene regionalne politike EU. Regionalna politika EU u procesu proširenja Unije. Nova regionalna politika EU: Stanje i perspektive.

Preporučena literatura

1. Harvey Armstrong, Jim Taylor: Regional economics and policy, Third Edition, Blackwell - Publishing, 2000. B. Funck and L. Pizzati (ed.), European Integration, Regional Policy and Growth, The World Bank, Washington D.C, 2003.

Dopunska literatura

1. Robert J. Stimson, Roger R. Stough, Brian H. Roberts: Regional Economic Development - Analysis and Planning Strategy, Springer - Verlag, 2002. 2. Baletić, Z. i drugi, Koncepcija regionalnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, Ekonomski institut Zagreb, Zagreb, 1999. 3. Bogunović, A.: Ekonomske integracije i regionalna politika, Zagreb, 2001. 4. European Commission, Third Report on Economic and Social Cohesion, Brussels, Belgium, 2004. 5. Europa Websites-European Commission: Regional Policy (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/intro/regions.._en.htm)

Oblici provođenja nastave

Predavanja, Vježbe, Seminari i Konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (seminarski radovi, diskusije i radionice)

2. Ispit: usmeni

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se provodi na hrvatskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti izvedbe predmeta putem anketa. 2. Povremeno promatranje i evaluacija nastave na razini Fakulteta. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Page 58: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

57

Naziv predmeta Teorije managementa Kod

Vrsta Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (60 min.) + 135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Prof. dr. sc. Marin Buble

Kompetencije koje se stječu

Nakon što je odslušao ovaj kolegij student treba biti u mogućnosti: - prepoznati i koristi specifične teorije, paradigme, koncepte i principe

suvremenog managementa, - prikupljati, analizirati, sintetizirati i sumirati relevantne informacije o

problemima suvremenog managementa, - primijeniti stečena znanja u kritičkoj analizi pojava u teoriji i praksi

suvremenog managementa, - razvijati nove pristupe i koncepte u teoriji i praksi managementa.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Uvod u management: Pojam managementa. Management kao znanost (Opće odrednice znanosti. Znanost o managementu. Konstitutivni elementi znanosti o managementu). Znanstvena teorija i teorija managementa (Pojam i karakteristike znanstvene teorije. Teorija managementa). Klasifikacija teorija managementa (Klasifikacija teorija managementa prema vremenskim razdobljima. Klasifikacija teorija managementa prema srodnim djelima). Prethodna proučavanja managementa: Počeci managementa (Predneolitsko razdoblje. Neolitsko razdoblje). Razdoblje drevnih civilizacija (Sumer. Egipat. Babilon. Kina. Indija. Izrael. Perzija. Grčka. Rim). Razdoblje srednjeg vijeka (Feudalna organizacija. Pojava pisanih djela o managementu). Buđenje managementa (Temelji pojave managementa. «Proroci» managementa. Počeci znanstvenog managementa). Klasične teorije managementa: Operacionalne teorije managementa F. W. Taylor. F. B. i L. M. Gilbreth. H. L. Gantt. H. Emerson. H. Ford). Administratevne teorije managementa (H. Fayol. J. D. Moony. L. Gulick. L. F. Urwick. F. Nordsieck). Teorije birokratske organizacije (M. Weber. R. Michels. R. Merton. F. Selznik. A. Guldner). Neoklasične teorije managementa: Teorije međuljudskih odnosa (H. Münsterberg. E. Mayo. M. Parker-Follett. C. I. Barnard. D. McGregor. C. Argyris). Biheviorističke teorije managementa (Teorije motivacije – Maslow, Herzberg, Lawler, Wroom…). Teorije moći – Lewin, Leavit, Likert…) Moderne teorije managementa: Teorija sistema (L. Von Bertalanffy. Boulding. Beer. Ackof. Luhman…). Teorije odlučivanja (Simon, March, Vroom, Crozier…). Kontingencijske teorije (Lawrence, Lorsh, Chandler, Ansoff, Woodward, Thompson, Newman, Mintzberg…) Postmoderne teorije managementa: Teorije izvrsnosti (Strukturni aspekt

Page 59: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

58

– Mintzberg, Handy, Bartlett, Ghoshal… Upravljački aspekt – Peters, Waterman, Crosby). Teorije organizacijskih promjena (Kaizen. TQM. BPR). Teorije učeče organizacije (DiMaggio, Pettigrew, Senge, Argiris). Budućnost teorije managementa: Promjene u okolini. Novi koncepti i paradigme. Promjene u sadržaju funkcija managementa (Reinženjering management). Pravci razvoja teorije i prakse managementa

Preporučena literatura

1. Roth, W., Evolution of Management Theory: Past, Present, Future, 1st edition, CRC Press, 1994.

2. Wren, A. D., The History of Management Through, 5th edition, John Wiley & Sons, 2004.

3. Hatch, J. M., Organization Theory: Modern, Symbolic and Post-modern Perspectives, Oxford University Press, 1997.

4. Champi, J., Reengineering Management – The Mandate for New Leadership, HarperCollinsPublishers, Hammersmith, London, 1995.

Dopunska literatura

1. Pugh, D.S., Hickson, J.D., Writers on Organizations – An Invaluable Introduction to the Ideas of Leading Authorities on Management, Penguin Books, London, 1996.

2. Pugh, D.S., Organization Theory: Selected Readings, Fourth Edition, Penguin Books, London, 1996.

3. Morgan, G., Creative Organization Theory: A Resourcebook, SAGE Publications, 1989.

4. Crainer, S., Key Management Ideas – Thinkers that Changed the Management World, 3rd edition, Financial Times-Pitman Publishing, London, 1998.

5. Buble, M., Management, Ekonomski fakultet Split, Split, 2000. Oblici provođenja nastave

Pored redovitih predavanja, aktualne teme obrađuju se kroz sudjelovanje studenata u individualnoj i grupnoj obradi pojedinih pitanja iz teorije managementa (referati, projekti, eseji i drugo).

Način provjere znanja i polaganja ispita

Referat (Esej). Istraživački projekt.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane voditelja studija. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Teorije ponašanja potrošača Kod

Page 60: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

59

Vrsta Predavanja i vježbe. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60min) + 135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik prof.dr.sc. Tanja Kesić, redoviti profesor

Kompetencije koje se stječu

Proučavanjem teorijskog razvoja discipline ponašanja potrošača ali i praktičnih primjena prihvaćenih teorija u praksi kandidat stječe spoznaje o tome zašto, pod kojim uvjetima i na koji način su se objašnjavali problemi ponašanja potrošača. Budući se izvedene teorije temelje na većem broju potvrđenih praksi (indukcijom) studenti će steći uvid na koji način su se pokušavali otkriti uzročno-posljedični odnosi specifičnog ponašanja s ciljem korištenja dobivenih spoznaja za konkurente poslovne i marketinške strategije. Pored toga kolegij Teorije ponašanja potrošača će ponuditi korisne alate kojima se u postmodernom marketinškom dobu analiziraju potrošači, a dobivene informacije koriste kao korisna podloga osmišljavanju konkurentnih marketinških strategija. Kolegij bi studentima trebao omogućiti: • Upoznavanje sa teorijskim konceptima i spoznajama o ponašanju

potrošača; • Upoznavanje postmodernih trendova i teorija ponašanja potrošača; • Razumijevanje specifičnih čimbenika koji utječu na donošenje odluke o

kupovini proizvoda ili konzumiranja usluge; • Kritičko promišljanje i predlaganje mogućih smjernica te istraživanja na

ovom području, kao i primjenu dobivenih spoznaja u praksi. Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Teorijski okviri ponašanja potrošača. Temeljna obilježja ponašanja potrošača. TEORIJA PONAŠANJA POTROŠAČA – MAKRO ASPEKTI. TEORIJA PONAŠANJA POTROŠAČA – MIKRO ASPEKTI. PSIHOLOŠKE TEORIJE PONAŠANJA POTROŠAČA: Percepcija. Svijet osjetila. Stimulansi koji utječu na selektivnost percepcije. Teorija znanja. Učenje. Memorija. Kategorizacija. Teorije stavova. Formiranje stavova. Promjena i strategije mijenjanja stavova. Mjerenje stavova. BIHAVIORISTIČKE TEORIJE: Proces prerade informacija. Izloženost. Pažnja. Razumijevanje. Prihvaćanje. Zadržavanje. Prerada stimulansa pri visokom stupnju uključenosti. Prerada stimulansa pri niskom stupnju uključenosti. Proces donošenja odluke o kupovini. Sličnost alternativa i izbor. Uloga emocija u donošenju odluka. Psihološke teorije izbora i donošenja odluka.

Page 61: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

60

Poslijekupovni procesi. Zadovoljstvo i lojalnost potrošača. Modeli ponašanja potrošača. Opći modeli. Ekonomski modeli. Behavioristički modeli. SITUACIJSKE TEORIJE: Suvremeni trendovi i ponašanja potrošača. Kultura i potrošnja. Utjecaji marke proizvoda na ponašanje potrošača. Utjecaj imidža na ponašanje potrošača. Utjecaj oglašavanja na ponašanje potrošača.Inovacije i ponašanje potrošača Mentalna stimulacija. Impulsna kupovina i samokontrola.Kompulzivna kupovina. Virtualna stvarnost i kupovina. Interaktivna kupovina. Pozicija potrošača u posmodernoj teoriji.

Preporučena literatura

• Solomon, M. R., Consumer Behavior, Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall, 2004.

• Kardes, R. F., Consumer Behavior and MAnagerial Decision Making, Addison Wesley Longman Inc., Educational Publishers, Inc., 1999.

• Odabrani materijali koji će biti dostavljani kandidatima pri upisu na studij.

Dopunska literatura

Kesić, T., Ponašanje potrošača, Opinio d.o.o, Zagreb, 2006. Graham, J. F., Critical Thinking in Consumer Behavior: Cases and Experiential Exercises, 2004. Odabrani članci iz relevantnih znanstvenih časopisa, npr. Journal of Consumer Research, Journal of Consumer Marketing, Journal of Marketing.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, vježbe/seminari, konzultacije.

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave 2. Samostalni pismeni zadaci

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se provodi na hrvatskom jeziku. Zbog intenzivnog korištenja literature na engleskom jeziku zahtijeva se njegovo aktivno poznavanje.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode

brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.

Naziv predmeta Tržište rada EU i socijalna politika Kod

Vrsta Predavanja, seminari i vježbe. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Page 62: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

61

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (60 min.) + 135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Dr.sc. Željko Mrnjavac, redovni profesor Dr.sc. Nick Adnett (Staffs.), profesor

Kompetencije koje se stječu

Poslije uspješnog završetka ovog predmeta od studenta se očekuje da samostalno pokaže znanje i razumijevanje temeljnih činjenica, koncepata, principa i teorija tržišta rada i socijalne politike uopće, a hrvatskih i europskih posebno, te sposobnost da ta znanja primjeni u rješavanju kvantitativnih i kvalitativnih problema iz ovog i srodnih područja. Upravljanje tržištem rada pokazuje se kao jedan od temeljnih problema modernih država, stoga po završetku ovog predmeta student stjeće znanje i razumijevanje aktualnih problema tržišta rada i socijalne politike u Hrvatskoj i posebno u Europi.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Ovaj predmet obrađuje analizu politike tržišta rada EU u svjetlu novijih teorija nezaposlenosti, u svjetlu novijih teorija regulacije i u kontekstu 2000-2010 Lisabonske strategije. Teorija regulacije ponašanja na tržištu rada i kontrast između politike "zaposlenosti po želji" u SAD i Socijalne Europe. Pojašnjenje potrebe Europske razine regulacije i studije slučajeva u području politike jednakih šansi. Odnos između visokih razina socijalne zaštite i visoke nezaposlenosti u EU. Pregled empiričkih studija koje pokušavaju objasniti europsku nezaposlenost. Kritička evaluacija razvijanja Europske strategije zapošljavanja i oslanjanje na otvorenu metodu koordinacije.

Preporučena literatura

Adnett, N. and Hardy, S.(2005) The European Social Model: modernisation or evolution, Cheltenham: Edward Elgar.

Dopunska literatura

Blanchard, O. (2004) The Economic Future of Europe, Journal of Economic Perspectives, (Fall):3-26. Nickell, S. (2005) Unemployment in the OECD since the 1960s. What do we Know?, Economic Journal, 115(500): 1-27

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, samostalni zadatak

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (provjera domaćih radova, testovi postignuća, seminarski radovi).

2. Ispit: pisani i usmeni. Pozitivno ocijenjen pisani ispit uvjet je za pristupanje usmenome dijelu ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskome jeziku. Postoji mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od

Page 63: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

62

/ili modula strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Upravljanje poslovnim procesima Kod

Vrsta Predavanja i vježbe. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60min) + 135 sati samostalnog rada studenta.

Nastavnik Doc. dr. sc. Nikša Alfirević

Kompetencije koje se stječu

Razumijevanje ključnih koncepata s područja poslovnih procesa, te unapređenja i upravljanja procesima; identifikacija temeljnih trendova u literaturi i prepoznavanje “škola promišljanja” navedene problematike. Problematizacija međuovisnosti između informacijske tehnologije i izgradnje poslovne organizacije/upravljanja organizacijskim promjenama zasnovanih na procesima. Pozicioniranje poslovnih procesa kao pojma i aktivnosti upravljanja procesima unutar konteksta: (a) uvođenja inovacija; (b) izgradnje i projektiranja organizacije, te (c) uvođenja i upravljanja elektroničkim poslovanjem.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj 1. Pojam i teorijska konceptualizacija poslovnog procesa. Geneza pojma poslovnog procesa. Teorijski pristupi definiciji pojma poslovnog procesa. Temeljne odrednice koncepta poslovnog procesa.

2. Sistematizacija teorijskih koncepata managementa vezanih uz pojam poslovnog procesa. Total Quality Management. Business Process Reengineering. Benchmarking.

3. Problematizacija koncepta Business Process Reengineeringa. Lekcije naučene iz BPR-a prakticiranog 1990-ih. Koncept upravljanja poslovnim procesima (Business Process Management) kao “drugi val” BPR-a.

4. Odnos između informacijske tehnologije (IT) i organizacije/ organizacijskih promjena zasnovanih na procesima. Pregled teorijskih koncepata i trendova vezanih uz odnos IT-e i poslovnih procesa. Inovacija poslovnih procesa kao fokus literature 1990-ih. Diskusija ciklusa upravljanja poslovnim procesom: mapiranje, projektiranje, praćenje performansi, novo unapređenje.

5. Povezivanje organizacija poslovnim procesima (inter-organizacijski poslovni procesi). Problematizacija pojmova vezanih uz pojam upravljanja nabavnim lancem (Supply Chain Management) u kontekstu poslovnih procesa. Mjesto i uloga informacijske tehnologije u povezivanju poslovnih procesa s posebnim naglaskom na tehnologije

Page 64: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

63

elektroničkog poslovanja i upravljanja resursima poduzeća (Enterprise Resource Planning).

Preporučena literatura

1. Thomas H. Davenport: “Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology”, Harvard Business School Press, Boston, 1993

2. Michael Hammer, James Champy: “Reengineering the Corporation, A Manifesto for the Business Revolution”, Harper Business, Harper Collins Publishers, New York, 1993

3. Michael Hammer: “Beyond Reengineering”, Harper Business, Harper Collins Publishers, New York, 1996

4. Omar A. El Sawy: “Redesigning Enterprise Processes for e-Business”, McGraw Hill/Irwin, Burr Ridge, 2000

5. Margaret May: “Business Process Management: Integration in a Web-enabled environment”, Prentice Hall Financial Times, Edinburgh Gate, 2003

Dopunska literatura

1. H. J. Harrington: “Business Process Improvement”, McGrawHill, 1999 2. Howard Smith, Peter Fingar: “Business Process Management (BPM):

Third Wave”, Meghan – Kiffer Press, 2003 Oblici provođenja nastave

Predavanja, timski rad, individualno istraživanje.

Način provjere znanja i polaganja ispita

Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (individualne prezentacije i diskusija u grupama) Ispit: usmeni (izrada i prezentacija eseja temeljem individualnog istraživačkog rada; usmeni ispit).

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskome jeziku. Mogućnost izvođenja predmeta na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem ankete. 2. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane voditelja studija. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Naziv predmeta Vrednovanje vrijednosnica s fiksnim prihodom Kod

Vrsta Predavanja i vježbe. Izborni predmet.

Razina Doktorski studij.

Godina II. Semestar

ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS; 45 kontakt sati (od 60min) + 135 sati samostalnog rada studenta.

Page 65: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

64

Nastavnik Dr. sc. Zdenko Prohaska, redoviti profesor Dr. sc. Zdravka Aljinović, docent MA Damir Baran, asistent

Kompetencije koje se stječu

Studenti trebaju steći sposobnosti za primjenu i pravilnu interpretaciju najvrjednijih rezultata i modela za vrednovanje vrijednosnica s fiksnim prihodom.

Preduvjeti za upis

Preduvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta.

Sadržaj Pojam i vrste vrijednosnica s fiksnim prihodom. Formiranje tečaja, kamate i stope prihoda. Teorije i modeli vremenske strukture kamatnih stopa (krivulje stope prihoda). Ispitivanje krivulje stope prihoda. Analiza granične stope prihoda. Jednostavni stohastički kamatni modeli. Pojam, izračun i svojstva trajanja. Usklađivanje imovine i obveza. Imunizacija.

Preporučena literatura

1. Z. Prohaska, Analiza vrijednosnih papira, Infoinvest, Zagreb, 1996. 2. S. Benninga, Financial modeling, The MIT Press, Cambridge, 2000.

Dopunska literatura

1. M. Baxter, A. Rennie, Financial calculus, Cambridge University Press, 1996. 2. M. De Felice, F. Moriconi, La teoria dell'immunizzazione finanziaria, Modelli e strategie, Il Mulino, Bologna, 1991. 3. Granito, R. M., Bond Portfolio Immunization, Lexington Books, Massachustetts, 1984.

Oblici provođenja nastave

Predavanja/ Seminari/ Vježbe/ Demonstratura/ Konzultacije/ Samostalni zadatak

Način provjere znanja i polaganja ispita

1. Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave 2. Prezentacija seminarskog rada ili pisani rad iz jedne grupe pitanja. 3. Pozitivno ocijenjen seminarski ili pisani rad uvjet je za pristupanje usmenom dijelu ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Nastava se izvodi na hrvatskom/ engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

1. Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa. 2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija putem Agencije ministarstva obrazovanja, znanosti i športa RH.

3.5. Uvjeti i način studiranja

Uvjeti studiranja na doktorskom studiju jesu: - na studij se mogu upisati oni studenti koji su postigli akademski stupanj magistra ekonomije ili magistra specijalista, studenti kojima se priznaje određeni broj ECTS bodova kao i oni

Page 66: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

65

kandidati koji su završili dodiplomski studij po starim studijskim programima (detaljnije opisano pod točkom 2.); - za prijelaz iz prve u drugu godinu studiranja polazniku mora biti prihvaćen nacrt istraživanja, a za prijelaz iz druge u treću godinu studiranja studentu mora bitit prihvaćen i ocijenjen nacrt disertacije (detaljniji opis pod točkom 3.1.). Studijski program traje tri godine pri čemu prve dvije godine sadrže temeljne i izborne predmete ovoga programa, a treća godina je određena za rad na istraživačkom projektu u svrhu završetka doktorske disertacije. Iznimno se studijski program doktorskog studija može organizirati kao part-time studij pri čemu se vrijeme trajanja studija produžuje sa tri za full-time studijski program na pet godina za part-time studijski doktorski program. Studij je izrazito fleksibilan s maksimalnom mogućom pokretljivošću studenata. Stoga polaznik ima mogućnost izbora izbornih kolegija koji mogu biti sa doktorskog studija Fakulteta, Sveučilišta u Splitu, nekog drugog domaćeg ili stranog sveučilišta.

3.6. Način izbora studenata, sustav savjetovanja i vođenja kroz studij

Upis studenata doktorskog studija provodi se na temelju javnog natječaja. Opći uvjeti za upis na doktorski studij opisani su u točki 2. i utvrđeni su čl.89 Statuta Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Savjetovanje i vođenje krozu studij preuzima mentor svakog pojedinog polaznika. Već u drugom semestru polaznik nakon što je odslušao metodologijske predmete u dogovoru s mentorom radi na projektu istraživanja koji rezultira nacrtom istraživanja.

Nacrt istraživanja predstavlja detaljni program istraživanja i ocjenjuje se sa 10 ECTS bodova. Prema nacrtu istraživanja student se angažira na projektu iz čega rezultira supstrat desertacije. Ocijenjeni supstrat disertacije donosi 14 ECTS bodova. Na temelju istraživanja student, do kraja treće godine, bi trebao objaviti jedan znanstveni rad.

Navedena znanstvena istraživanja i rad studenta odvijaju se uz neprekidne konzultacije studenta sa mentorom, čija je zadaća da vodi i usmjerava polaznika prema krajnjem cilju a to je doktorska disertacija kojka mora biti takva da predstavlja značajan doprinos znanosti i omogućava da se iz nje može publicirati najmanje jedan članak u publikacijama s međunarodno priznatom recenzijom.

3.7. Popis predmeta ili modula koje studenti mogu upisati s drugih studija

S obzirom na koncepciju ovoga studija nije moguće sastaviti i decidirano utvrditi popis izbornih predmeta koje student može upisati s drugih studija.

U dogovoru sa mentorom student bira dva izborna kolegija bliska temi njegove disertacije, pri čemu ti kolegiji mogu biti sa doktorskog studija Fakulteta, Sveučilišta u Splitu, nekog drugog domaćeg ili stranog sveučilišta.

3.8. Popis predmeta i/ili modula koji se mogu izvoditi na stranom jeziku

Većina perdmeta doktorskog studija može se izvoditi i na hrvatskom i engleskom jeziku, kako je navedeno u točki 3.2. za svaki pojedini predmet.

Page 67: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

66

U nastavku slijedi popis predmeta koji se mogu slušati na stranom jeziku po godinama studija. (napomena:nastava se izvodi tokom prve dviije godine, dok je treća godina isključivo godina u kojoj polaznik radi na doktorskoj disertaciji).

Predmeti prve godine koji se mogu izvoditi na engleskom jeziku su:

1. Kvantitativne metode u poslovanju, 2. Makroekonomija otvorene privrede, 3. Matematička ekonomija, 4. Metodologija ekonomskih/poslovnih istraživanja, 5. Statističke metode u znanstvenom istraživanju.

Predmeti druge godine koji se mogu izvoditi na engleskom jeziku su:

1. Napredna ekonometrija, 2. Teorije marketinga, 3. Društveni marketing, 4. Europske ekonomske integracije, 5. Financije EU, 6. Harmonizacija poreznih sustava EU, 7. Investicije i tržište kapitala, 8. Management rizika u osiguranju, 9. Multivarijantna analiza, 10. Održivi razvitak, 11. Politička ekonomija tranzicije, 12. Porezi i poslovna strategija, 13. Primijenjena ekonometrija, 14. Tržište rada EU i socijalna politika, 15. Upravljanje poslovnim procesima, 16. Vrednovanje vrednosnica s fiksnim prihodom.

3.9. Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova

Bolonjski proces upravo kroz prijenos ECTS bodova omogućije pokretljivost studenata svuda po svijetu pa je stoga logično da će se prihvatiti ostvareni ECTS bodovi studenta prikupljeni na nekom drugom visokom učilištu prilikom prelaska na Fakultet i nastavka slušanja nastave.

3.10. Način završetka studija i uvjeti za prijavu teme doktorskog rada

Student završava studij sa ostvarenih ukupno 180 ECTS bodova (na prvoj godini ukupno 54, na drugoj 64, a na trećoj 62 ECTS boda). Nakon ostvarenih 118 ECTS bodova ocijenjen je supstrat disertacije (14 ECTS od 118 ECTS bodova) i ostvareni su uvjeti da bi se na kraju treće godine predala doktorska disertacija koja će se ocijeniti na tradicionalan način.

3.11. Uvjeti nastavka studija

Kandidati koji su prekinuli studij imaju pravo nastavka studija na ovome Fakultetu ako od dana pekida studiranja nije prošlo više od dvije godine. O priznavanju položenih predmeta i prijenosu ECTS bodova odlučit će povjerenstvo koje imenuje dekan na prijedlog voditelja studija.

Page 68: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

67

3.12. Uvjeti stjecanja potvrde (certifikata) o apsolviranom dijelu programa

U slučaju prekida studiranja ili nastavka studiranja na drugom fakultetu u zemlji i/ili inozemstvu na zahtjev polaznika doktorskog studijskog programa Fakultet izdaje potvrdu o položenim ispitima i ostvarenim ECTS bodovima. Polaznik ima pravo na potvrdu o apsolviranom dijelu programa kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja.

3.13. Uvjeti i način stjecanja doktorata znanosti upisom doktorskog studija i izradom doktorskog rada bez pohađanja nastave i polaganja ispita

Osobe koje su ostvarile znanstvena dostignuća koja svojim značenjem odgovaraju uvjetima za ibor u znanstvena zvanja na temelju odluke Fakultetskog vijeća imaju pravo stjecanja doktorata znanosti upisom doktorskog studija i izradom doktorskog rada bez pohađanja nastave i polaganja ispit

3.14. Maksimalna duljina trajanja studiranja

Maksimalna duljina studiranja za full-time studente na redovitim doktorskim programima ovoga Fakulteta je 5 godina, dok part-time studenti imaju pravo maksimalne duljine studiranja od 8 godina.

Page 69: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

68

4. Uvjeti izvođenja studija

4.1. Mjesta izvođenja studijskog programa

Specijalistički poslijediplomski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije za stjecanje stupnja doktora znanosti provoditi će se u prostorijama Ekonomskog fakulteta Split, Matice hrvatske 31, 21000 Split.

4.2. Podaci o prostoru o opremi

Ekonomski fakultet Split raspolaže s 8000 m2 prostora podijeljenog na nekoliko cjelina: nastavno područje, individualni znanstveni rad, biblioteka, dekanat i fakultetske službe, zajednički prostori, te pomoćni i pogonski prostori. Navedeni prostor je smješten u Ulici Matice hrvatske 13.

Računalna oprema po prostorijama i učionicama:

DVORANE Broj mjesta

Računalo na predavačkom

stolu

Projektor i platno (kom.)

Računala Ostalo

Veliki amfiteatar 312 2

Oprema za ozvučenje, videokonferencije i prevoditelje u režiji.

Mali amfiteatar 242 1 Oprema za ozvučenje

D1 110 1 D2 110 1 D3 66 1

D4 66 1

24 računala u svakom stolu. (Celeron 1700, 40GB HDD, 256MB RAM)

D5 55 1 D6 48 1 D7 50 1 D8 50 1 D9 50 1

Infolab 1 34 1

32 računala za studente. (Celeron 900, 20GB HDD, 256MB RAM)

Infolab 2 34 1 32 računala za

Page 70: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

69

studente. (Celeron 900, 20GB HDD, 256MB RAM)

Velika Vijećnica 50

Vijećnica 1 30

Vijećnica 2 30

8 računala za studente (Celeron 1700, 40GB HDD, 256MB RAM)

Informatička knjižnica 100

88 računala za studente (Celeron 900, 20GB HDD, 256MB RAM)

Kabineti nastavnika 1

Računalo po nastavniku (Celeron 900, 20GB HDD, 256MB RAM)

Fakultetska knjižnica raspolaže s više od 35 000 svezaka monografskih publikacija, te prima 124 naslova domaće i strane periodike iz područja ekonomije. Pretraživanje fonda Knjižnice omogućeno je računalom. Po bogatstvu knjižničnog fonda ekonomske struke ova se Knjižnica svrstava na drugo mjesto u Hrvatskoj i prvo u Dalmaciji.

4.3. Popis znanstvenih i razvojnih projekata na kojima se temelji program

U toku svog 33-godišnjeg (i dužeg kada se valorizira doprinos Instituta za pomorsku, turističku, obalnu privredu u sklopu kojeg je realizirano preko 200 studija) samostalnog djelovanja, Ekonomski fakultet je znatno utjecao na afirmaciju znanstvene ekonomske misli, okupljanjem velikog broja istraživača, posebno s područja Dalmacije, njihovim znanstvenim usavršavanjem i brojnim radovima koji su se odnosili na različite oblasti gospodarskog i društvenog života Dalmacije i Hrvatske. Znanstveno-nastavni djelatnici Fakulteta sudjeluju kao voditelji ili suradnici u realizaciji brojnih primijenjenih znanstvenih projekata:

Znanstveni projekti MZOŠ-a 2002 - 2005.

1. Regije i gradovi priobalja u hrvatskom gospodarstvu Dr .sc. Ivo Šimunović , šifra projekta 055006, MZT RH, 2002. - 2005.

2. Hrvatsko-talijanska turistička suradnja Dr. sc. Ante Dulčić, šifra projekta 055010, MZT RH, 2002. - 2005.

3. Osposobljenost velikih hrvatskih poduzeća za učinkovitu konkurenciju na globalnom tržištu Dr. sc. Marin Buble, šifra projekta 055009, MZT RH, 2002. - 2005.

4. Integralni model za potporu strateškom upravljanju hrvatskim gospodarstvom Dr.sc. Petar Filipić, šifra projekta 055005, MZT RH, 2002. - 2005.

5. Gospodarsko restrukturiranje i integralni razvitak ruralnih područja Dr. sc. Željko Mrnjavac, šifra projekta 055002, MZT RH, 2002. - 2005.

6. Zapošljavanje i razvoj karijere diplomiranih ekonomista

Page 71: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

70

Dr. sc. Srećko Goić, šifra projekta 055007, MZT RH, 2002. - 2005.

7. Unapređenje financiranja SME u Hrvatskoj Dr. sc. Ljiljana Vidučić, šifra projekta 055013, MZT RH, 2002. - 2005.

8. Matematički modeli u financijskom upravljanju Dr. sc. Neli Tomić-Plazibat, šifra projekta 055011, MZT RH, 2002. - 2005.

9. Međunarodno umrežavanje i razvoj konkurentnih prednosti Dr.sc. Biljana Crnjak-Karanović, šifra projekta 055014, MZT, 2002. - 2005.

Međunarodni projekti:

Od samog osnutka, Ekonomski fakultet u Splitu posebnu je pažnju poklanjao međunarodnoj suradnji. Duga je lista projekata realiziranih zajedno sa institucijama u inozemstvu: fakultetima, institutima, fondovima i zakladama. Na ovom mjestu navodimo samo neke:

1. REAPBALK - Rural Employment and Agricultural Perspective in The Balkan Applicant Countries, European research project, Contract no. QLK5-CT-2001-01608.

Izvršitelji: Sofia, Thessa, Ancona, Cluj, Ljubljana, Wye, Split Voditelj hrvatskog dijela projekta: Prof.dr.sc. Željko Mrnjavac

2. EDUCOM@MED - Improving Education in Coastal Management for the Mediterranean -, European research project, Tempus Jep CD-JEP-18123-2003.

Izvršitelji: Španjolska - Sveučilište Pablo de Olavide u Sevilli, Fakultet humanističkih znanosti; Italija - Sveučilište Ca'Foscari u Veneciji, Centar za izvrsnost u održivom razvoju mediteranskih obalnih područja (CESD); Egipat - Sveučilište u Kairu, Fakultet inženjeringa; Hrvatska - Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet.

Voditelj hrvatskog dijela projekta: Doc.dr.sc. Maja Frredotović

4.4. Institucijsko rukovođenje doktorskim programom

Statutom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu ustrojen je Centar za poslijediplomske studije. Putem Centra se rukovodi, usmjerava i prati odvijanje doktorskog studijskog programa.

4.5. Ugovorni odnosi između studenata i nositelja doktorskog studija

Između polaznika poslijediplomskog studijskog programa i Fakulteta sklapa se ugovor kojim se preciziraju prava i obveze obiju strana u toku realizacije doktorskog programa.

Page 72: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

71

4.6. Nastavnici i suradnici

Nastavnik Dr.sc. Nikša Alfirević, docent

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split Matice Hrvatske 31, 21000 Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica www.nalf.net

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Nikša Alfirević rođen je 12. lipnja 1972 u Splitu, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje, te 1995. godine diplomirao na dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Splitu. Magistrirao je na poslijediplomskom studiju «Organizacija i management» Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 1999. godine, a 2003. doktorirao iz područja upravljanja organizacijskim promjenama i konkurentske prednosti na Ekonomskom fakultetu u Splitu, kada je izabran i u zvanje docenta. Radio je u tvrtci «Enel» na informatičkim poslovima, a od 1996. godine do danas zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, gdje je sudjelovao u izvođenju predmeta «Management», «Projektiranje organizacije», «Strategijski management» i «Management malih poduzeća». Na poslijediplomskom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu nositelj je kolegija «Strategijsko planiranje i upravljanje projektima neprofitnih organizacija». Aktivno sudjeluje i u radu stručnih tijela Fakulteta, a od 1997. godine član je organizacijskog odbora međunarodne konferencije «Enterprise in Transition» i tajnik uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa «Management». Za poseban radni doprinos dvaput je (1998. i 1999.) nagrađen priznanjem Dekana. Objavio je jednu knjigu (u koautorstvu), jedno poglavlje u knjizi, 22 rada u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova i 6 radova u znanstvenim časopisima. Kao istraživač od 1996. godine sudjeluje u projektima MZOS, a 2002. godine i u istraživanju nacionalne konkurentnosti RH. Napisao je i veći broj stručnih radova (40), te je dvaput nagrađen priznanjem tvrtke SAP d.o.o. i Hrvatskog novinarskog društva za najbolji stručni rad iz informatike. Redovito sudjeluje na stručnim skupovima iz područja informatičkih tehnologija, kao i u izradi stručnih projekata na matičnoj ustanovi. U više prigoda se usavršavao u inozemstvu. 1998. je obavio istraživanje za potrebe izrade magistarskog rada na University of Kentucky u SAD, na Central European University u Budimpešti završio edukaciju iz područja poslovne etike, a u Washingtonu edukaciju Svjetske banke iz područja privatizacije i restrukturiranja javnih poduzeća. Na Sveučilištu u Grazu 1999. godine educirao se iz područja tehnoloških studija, a 2000. godine iz područja europskih integracija - u organizaciji University of Bonn (Njemačka). U okviru istraživanja za izradu doktorske disertacije, boravio je 2001. mjesec dana na Manchester Metropolitan University (Velika Britanija), te 2002. dva mjeseca na Norwegian School of Business and Economics u Bergenu (Norveška). Aktivno je sudjelovao i u programu TEMPUS, pri čemu je 2002. godine boravio na University of Strathclyde (Glasgow, Velika Britanija) i University of Staffordshire (Stoke on Trent, Velika Britanija), u svrhu razvoja curriculuma. 2004. godine proveo je dva mjeseca na University of Klagenfurt u provedbi samostalnog istraživačkog projekta. Aktivno poznaje engleski, a služi se i njemačkim jezikom. Dobro poznaje informacijske tehnologije (operacijski sustavi Windows i Unix, ERP sustavi, Enterprise Information Portali), te softverske pakete Microsoft Office i SPSS. Aktivno istražuje problematiku distribucije i kompenzacije autora open source digitalnih sadržaja. Nadalje, aktivan je i u neprofitnom sektoru, gdje se angažira u različitim aspektima razvoja civilnog društva.

Popis radova u zadnjih 5 godina

IZABRANI RADOVI OBJAVLJENI OD 2000. GODINE (OD UKUPNO 24): 1. Alfirević, N.: “An Empirical Inquiry into the Objective Assessment and the Top Management

Perception of Organisational Restructuring in Large Croatian Enterprises”, Management, Vol. 5, No. 1, lipanj 2000, str. 21-48.

2. Alfirević, N.: “Potencijal velikih hrvatskih poduzeća za upravljanje organizacijskim promjenama: rezultati empirijskog istraživanja”, Ekonomski pregled, god. 51., br. 11-12., 2000, str. 1256-1281.

3. Alfirević, N.: “Relation Between Information Technology and Organisational Changes: Evidence from Large Croatian Enterprises”, 11th International DAAAM Symposium, Opatija, 19-21. studeni 2000, str. 7-8.

Page 73: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

72

4. Buble, M., Zdrilić, I., Alfirević, N.: “Possibilities for Application of Total Quality Management in Improving Organisation of Large Trade Enterprises in Transition: The Case of Croatia”, 4th Int'l. Conference “Enterprise in Transition”, 24-26. svibnja 2001., Split - Hvar, str. 43-45. (zbornik); str. 57-74. (CD-ROM)

5. Alfirević, N.: “Uloga informacijske tehnologije u upravljanju promjenama i izgradnji konkurentske snage velikih poduzeća: rezultati empirijskog istraživanja”, Ekonomski pregled, god. 52, br. 5-6, 2001, str. 613-633.

6. Buble, M., Alfirević, N.: “Contemporary concepts of sustainable competitive advantage - implications for management of human and knowledge assets”, 1st International Conference «An Enterprise Odyssey», 27-29. lipnja 2002., Zagreb, str. 154-155. (zbornik); str. 1094-1107. (CD-ROM)

7. Čater, T., Alfirević, N.: “Sources of Competitive Success of Large Enterprises in Transition: The Case of Croatia and Slovenia”, 5th International Conference “Enterprise in Transition”, 22-24. svibnja 2003., Split – Tučepi, str. 545-547. (zbornik); str. 2372-2392. (CD-ROM)

8. Alfirević, N., Pavičić, J., Lugović, S.: “The Role of the Internet in Supporting Knowledge-based Strategies of Enterpreneurs in Countries in Transition…”, 5th International Conference “Enterprise in Transition”, 22-24. svibnja 2003., Split – Tučepi, str. 231-233. (zbornik); str. 1021-1041. (CD-ROM)

9. Alfirević, N., Garača, Ž., Hell, M.: "The Role of Information Technology in Strategic Analysis: Conceptual Foundations", 14th International Conference on Information and Intelligent Systems (IIS), 24-26. rujna 2003., Varaždin, str. 395-405.

10. Alfirević, N., Jardas, D., Lugović, S.: "Enterprise Resource Planning Systems as a Strategic Resource: The Case of Large Croatian Companies", 14th International Conference on IIS, 24-26. rujna 2003, Varaždin, str. 377-388.

11. Alfirević, N., Pavičić, J., Vlašić, G.: “Empirical Analysis of Competitive Advantage and the Strategic Process: The Case of Large Croatian Enterprises”, 2nd International Conference «Enterprise Odyssey», Zagreb, 17-19. lipanj 2004, str. 126-127 (zbornik); str. 842-858 (CD-ROM)

12. Dulčić, Ž., Alfirević, N., Lugović, S.: “Creation of Value in the New Economy: Production of Physical Objects vs. Information”, 3rd DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries, Split, 23-26. lipnja 2004, str. 223-228.

13. Alfirević, N., Račić, D.: “Knowledge Integration as a Source of Competitive Advantage in Large Croatian Enterprises”, Journal of Universal Computer Science, Volume 10, Issue 6, 2004, str. 712-722.

14. Pavičić, J., Alfirević, N., Vlašić, G.: “The Pursuit of Strategic Leadership in the Central and Eastern Europe Oil Market: The Case of INA (Croatia) & MOL (Hungary) Partnership”, International Journal of Management Cases, Vol. 7, No. 2, str. 5-14.

15. Alfirević, N., Pavičić, J., Vlašić, G.: «Marketinška komunikacija i upravljanje novim medijima», ZaMirNET, Zagreb, 2004. (ISBN 953-99855-0-1)

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Za izvođenje navedenih kolegija, nastavnika kvalificiraju njegova dosadašnja nastavna djelatnost, navedeni radovi (kao rezultat znanstveno-istraživačkih aktivnosti), kao i intenzivna stručna aktivnost, te društveni angažman.

Datum zadnjeg izbora u zvanje 2. 12. 2003.

Predmet(-i) koje izvodi

Elektroničko poslovanje, Poslovna inteligencija, Sistemi upravljanja znanjem, Unapređenje poslovnih procesa, Upravljanje promjenama

Nastavnik Dr. sc. Zdravka Aljinović, docent

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split Matice hrvatske 31, 21 000 Split

E-mail [email protected]

Page 74: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

73

Osobna web-stranica http://www.efst.hr/nastava/profesor.php?p=63

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođena 22. 11. 1967. u Splitu. Obrazovanje: Stupanj doktora znanosti - 18. 11. 2002., "Difuzijski modeli u analizi hrvatskog tržišta državnih vrijednosnica", Ekonomski fakultet - Zagreb Stupanj magistra znanosti - 8. 2. 1999., "Vremenska struktura kamatnih stopa", PDS "Politika privrednog razvitka", EF - Zagreb Profesor matematike i informatike - 6. 12. 1991., Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu Zaposlenja: - od 2. 12. 2003. docent za granu Kvantitativna ekonomija, predmet Matematika za ekonomiste, Ekonomski fakultet Split - 1.6.1999.-2.12.2003. asistent, predmeti Matematika za ekonomiste i Poslovna matematika, EF Split - 10.9.1992.-1.6.1999. mlađi asistent, predmeti Matematika, Matematika za ekonomiste, Matematika za ekonomiste II, Osnove matematike za ekonomiste - od šk. god. 2002/03 vanjski suradnik na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, smjer "Industrijsko inženjerstvo", predmeti Matematika 1 i Matematika 2 Sudjelovanje na projektima: - The impact of the current and future Europe enlargement on a financial integrated market, Facolta di Economia, Universita degli studi di Udine, Italija, 2004- - Matematički modeli u financijskom upravljanju, Projekt MZOŠ RH, 2002 - Usavršavanja: - travanj 2002., Dipartimento di Matematica, Facolta di Economia e Facolta di Scienze Politiche, Universita degli Studi di Perugia, Italija, TEMPUS - 17-22. 9. 2001., Summer School in Mathematical Finance, Dubrovnik Priznanja: - Priznanje za istaknuti uspjeh postignut u znanstvenom usavršavanju, EF Split, 2000. - Priznanje za izvanredan uspjeh na godišnjim ispitima i diplomskom ispitu, PMF Split, 1993. Istraživački interesi: financijska matematika, financijsko modeliranje, stohastičko modeliranje Jezici: engleski (aktivno), talijanski (pasivno)

Page 75: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

74

Popis radova u zadnjih 5 godina

1. Z. Aljinović, Z. Babić, Some improvements in calculation and use of bond duration, in: T. Hunjak, R. Scitovski, Eds., Proceedings of the 8th International Conference on Operational Research, Mathematical Communications, Supplement, Vol. 1, No.1, 2001, 23-32. 2. Z. Aljinović, E. Jurun, Contribution to Development of Croatian Financial Market in Transition by Variable Rate Securities, Proceedings of the 4th International Conference "Enterprise in Transition", Faculty of Economics Split, Split-Hvar, 2001, 397-399 (extended abstract, full text on CD-ROM, 2306-2319) 3. Z. Aljinović, B. Šego, N. Tomić-Plazibat, Repercussions of the immunisation theory on the asset-liability management, in: K. Šorić, T. Hunjak, R. Scitovski, Eds., Proceedings of the 9th International Conference on Operational Research, Croatian OR Society, Zagreb-Osijek, 2003, 275-285. 4. Z. Aljinović, B. Šego, How to evaluate the yield curve in transition economy, Proceedings of the 5th International Conference "Enterprise in Transition", Faculty of Economics Split, Split-Tučepi, 2003, 262-264 (extended abstract, full text on CD-ROM, 1152-1165) 5. Z. Aljinović, B. Marasović, N. Tomić-Plazibat, The portfolio management theory and applications to the Croatian financial market, Proceedings of the 5th International Conference "Enterprise in Transition", Faculty of Economics Split, Split-Tučepi, 2003, 490-491 (extended abstract, full text on CD-ROM, 2106-2116) 6. Z. Aljinović, S. Pivac, B. Šego, CIR model i njegova primjena na državne vrijednosnice Republike Hrvatske, Ekonomski pregled, 3-4, 2003, 249-286. 7. Z. Aljinović, Immunization Strategies based on the Macaulay Duration Concept, Abstract book of the 5th EURO/INFORMS Joint International Meeting "New Opportunities for Operations Research", Istanbul, Turkey, 6-10 July, 2003, p. 152 8. Z. Aljinović, Z. Babić, N. Tomić-Plazibat, Matematika za ekonomiste, udžbenik (390 stranica), Ekonomski fakultet Split, Split, 2004. 9. Z. Aljinović, B. Marasović, N. Tomić-Plazibat, The selection of the optimal portfolio on the Croatian capital market, rad prihvaćen za objavljivanje u Proceedings of the 6th International Conference "Enterprise in Transition" 2005. 10. Z. Aljinović, B. Marasović, N. Tomić-Plazibat, An Application of MATLAB and Excel in Financial Modeling, rad prihvaćen za objavljivanje u Proceedings of the 9th

International Convention MIPRO, Computers in Education, 2005.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Osim gore navedenih i prije objavljenih radova, za izvođenje nastave iz matematike u ekonomiji, posebno financijske matematike i financijskog modeliranja, kvalificira je dvanaestogodišnje iskustvo rada na brojnim kolegijima matematike u ekonomiji na 1. i 2. godini studija za redovite i izvanredne studente VI i VII stupnja Ekonomskog fakulteta u Splitu. U nekoliko navrata u okviru predmeta “Kvantitativni modeli financiranja” na poslijediplomskom znanstvenom studiju “Financije i bankarstvo” na Ekonomskom fakultetu u Splitu, gostovala je prezentirajući relevantne rezultate iz područja svog znanstvenog interesa. Koautorica je dvaju udžbenika iz ekonomske matematike, recenzentica nekoliko udžbenika iz područja primjene matematike u ekonomiji, aktivno sudjelovala na 11 međunarodnih znanstvenih skupova.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

2. 12. 2003. docent

Predmet(-i) koje izvodi

Matematika za ekonomiste, Poslovna matematika, Matematika 1, Matematika 2

Nastavnik Dr.sc. Stiepo Andrijić, redoviti profesor u trajnom zvanju

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split Matice Hrvatske 31. 21000 Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica

Page 76: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

75

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođen je u mjestu Gora 1944. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (1967.). Poslijediplomske studije Ekonomska analiza i planiranje je završio na Institutu ekonomskih znanosti u Beogradu (1973.) i zatim stekao doktorat ekonomskih znanosti na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (1975.). Nakon diplomiranja (1967. do 1969.) radio je u gospodarstvu u sektorima analize, planiranja, financija, istraživanja u poduzećima Bratstvo, Novi Travnik i Energoinvest, Sarajevo. Na sveučilištu radi neprekidno od 1969. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i od 1985. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Izabran je u zvanje asistent (1969.), docent (1975.), izvanredni profeseor (1980.), redoviti profesor (1985) i redoviti profesor u trajnom zvanju (1995.). Ima izbor zvanja znanstveni savjetnik (1986.) na Ekonomskom institutu u Sarajevo. Izbori su za kolegije: Matematičke metode u ekonomiji, Ekonomska analiza i modeli, Makroekonomija. Završen postupak i potvrđen izbor na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani na kolegiju Ekonometrija za suvoditeljstvo ovog kolegija na poslijediplomskog studija. Potpisano stručno izvješće s prijedlogom izbora za člana Akademije znanosti i unjetnosti BiH (2002.). Na dodiplomskom studiju vodio nastavu kolegija: Matematičke metode u ekonomiji, Ekonomska analiza i modeli, Ekonometrija, Statistika, Privredna i financijska matematika, Financijska i aktuarska matematika, Osiguranje na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru i Splitu. Na poslijediplomskom studiju vodio nastavu kolegija: Makroekonomska analiza, Makroekonomija, Makroekonomski modeli i analiza, Programiranje, Aktuarska matematika, Ekonomika osiguranja, Vjerojatnost i rizik, Kvantitativne metode u istraživanju tržišta, Ekonometrija na ekonomskim fakultetima u Sarajevu, Banjaluci, Splitu, Mostaru, Podgorici, Zagrebu i Ljubljani i Strojarskom fakultetu u Mostaru. Utemeljitelj i voditelj poslijediplomskih studija Ekonomska analiza i planiranje (Sarajevo), Aktuarstvo i osiguranje (Split, Zagreb, Sarajevo). Utemeljitelj i direktor Škole za ovlaštenog aktuara (Sarajevo). Izradio je i objavio znansvene i stručne radove iz područja: a) strategija ekonometrijski modeli i projekcija razvoja gospodarstva (15 radova); b) strukturni model, analiza i projekcija strukture gospodastva (8); c) teorija i modeli tranzicije gospodarstva – vlasničko utemeljenje društvene imovine, tržište kapitala, gospodarsko društvo, koncesije (52); d) modeli i metode optimizacije u financijama i osiguranju (8); kvantitativni modeli i metode (10) te prikazi i recenzije (17). Potjecatelj, organizator i voditelj više znanstvenih skupova (domaćih i međunarodnih). Utemeljitelj, voditelj i redaktor više istraživačkih projekata iz područja: a) međusektorski model, analiza i projekcija strukture gospodarstva, b) ekonomski razvoj – analiza, ekonometrijski simultani modeli, projekcija, c) vlasničko utemeljenje društvene imovine – VUDI model, te suradnik u tridesetak većih projekata i izradi većeg broja prijedloga stručnih rješenja. Voditelj Stručnog tima za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je pripremio rukopise četrnaest sustavnih zakona. Na sveučilištu vršio dužnosti: predsjednik studentske udruge Fakulteta, zastupnik asistenata u znanstveno-nastavnom vijeću, prodekan, dekan, pročelnik katedre, predsjednik vijeća poslijediplomskog studija, zastupnik u Skupštini Univerziteta i predsjednik Komisije za nastavu, znanstvenoistraživački i umjetnički rad, zastupnik u Skupštini Zajednice za visoko obrazovanje BiH, član Upravnog odbora Fonda za znanstvo BiH, član Znansvenog vijeća Ekonomskog instituta.

U znanstvenim i strukovnim udrugama sudjelovao i obavljao dužnosti: predsjednik Društva ekonomista Grada Sarajevo, član upravnog odbora i Znanstvenog vijeća Društva ekonomista Bosne i Hercegovine, član redakcije časopisa Ekonomska analiza i Ekonomski glasnik, predsjednik Savjeta časopisa Privatizacvija, član Savjeta časopisa Tranzicija, član Odbora za ekonomske znanosti Odjela društvenih znanosti Akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine, predjsjednik Aktuarskog društva, urednik znanstvene biblioteke Biblioteka ekonomika nakladnika SYNOPSIS. Izvan sveučilišta I strukovnih udruga obavljao dužnosti: član Središnje uprave HKD Napredak, predsjednik Nadzornog odbora HKD Napredak, član komisije za ekonomsku politiku I razvoj Vlade RBiH, guverner Narodne banke BiH, minister u Vladi Federacije BiH I Vladi BiH, član Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije BiH, predsjednik Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, savjetnik za gospodarstvo I financije člana predsjedništva BiH. Za ostvarene rezultate u radu dobio priznanja i nagrade: više priznanja i nagrada tijekom školovanja; nagrada Grada Sarajevo (1989) za zapažen naučni doprinos u području kvantitativne ekonomije i staknut nastavni rad na univerzitetu; međunarodna povelja humaniste (1986); orden

Page 77: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

76

rada s zlanim vijencem za zasluge i postignute uspjehe u radu (1985). .

Popis radova u zadnjih 5 godina

Matematički modeli i metode programiranja u gospodarskom društvu, Biblioteka ekonomika, Knjiga 3., SYNOPSIS, Sarajevo-Zagreb, 2002. Gospodarski sustav složene države, Društvo ekonomista «Benko Kotruljić», Mostar, Tranzicija u Bosni i Hercegovini, Knjiga CXIII, Odjeljenje društvenih nauka, Akademija Nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2000. Vlast vlasništva, ZIRAL, ZORO, Zagreb-Sarajevo, MM.

«Upravljanje matematičkom pričuvom bitan čimbenik poslovanja osiguravajućeg

društva», Banke, broj 4. Sarajevo. «Restitucija neodvojiva sastavnica vlasničkog utemeljenja društvene imovine, VUDI-modela», U službi crve i društvene zajednice, Komisija Justitia ex PAX Biskupske konferencije BiH, Sarajevo, 2004. «Upravljanje razvojem brana napretku gospodarstva Bosne i Hercegovine», Zbornik radova, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2004. Tranzicija samoupravnog socijalizma u parlamentarnu diktaturu i gospodarski protektorat, Transition of Self-management Socialisam into Parlamentary Dictatorship and Economical Protektorate, Biblioteka ekonomika, Knjiga 2., SYNOPSIS, Sarajevo, 2000.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Nastavni rad na fakultetu od 1969. godine do danas. Napisana i objavljena udžbenička i druga literatura. Znanstveni i stručni radovi Istračivački znanstveni i stručni projekti. Priznanja i nagrade za znanstveni i nastavni rad. Mentorstvo u izradi magistarskih i doktorskikih radnji

Datum zadnjeg izbora uzvanje

Rujan 1995.

Predmet(-i) koje izvodi

Osiguranje; Matematičke metode u ekonomiji; Financijska i aktuarska matematika; Makroekonomska analiza

Nastavnik Zoran Babić

Ustanova zaposlenja Ekonomski fakultet Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođen u Zagrebu, 24.12.1948. Diplomirao PMF u Zagrebu 1973. smjer Praktična matematika. Magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1982.- tema "Višekriterijalna optimalizacija kod problema transporta". Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu 1991. - tema "Primjena višekriterijalne analize na probleme lokacije proizvodnih sistema" Prvo zaposlenje - XII gimnazija u Zagrebu- profesor matematike, od 1.2.1976. na Ekonomskom fakultetu u Splitu, prvo kao asistent, a zatim sva zvanja do zadnjeg izbora u zvanje redovnog profesora 2002. godine. U periodu od 200-2004 vršio dužnost prodekana za nastavu na Ekonomskom fakultetu u Splitu, sada pročelnik katedre za kvantitativne metode Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Popis radova u zadnjih 5 godina

1. Z. Babić, I.Veža: “Supplier Selection in a Virtual Enterprise by the Application of

Page 78: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

77

the VSP/CD Method”, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM ’99, Editors: R.Cebalo & H.Schultz, Opatija, June 1999, p. III 011 - III 020.

2. Z.Babić, V.Belak, I.Veža: “The Development of Innovatory Production Systems in Turbulent Enviroment”, Proceedings of the 14th Triennial World Congress of IFAC - International Federation of Automatic Control, Beijing, China, July, 1999. Volume M, p. 111-115.

3. Z.Babić, E.Jurun. N.T.Plazibat: “Supplier Selection Problem in City of Split Kindergartens”, Proceedings of the 5th International Symposium on Operational Research, Preddvor , Slovenia, October 1999, p. 99-104.

4. Z.Babić, V.Belak, N.T.Plazibat: “Ranking of Croatian Banks According to Business Efficiency”, Proceedings of the 5th International Symposium on Operational Research, Preddvor , Slovenia, October 1999, p. 105-111.

5. Z.Babić, E.Jurun, H.Perković: “Electoral system as a problem of multi-criteria and group decision making”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 36 /55-56, 1999., p. 627-638.

6. Z.Babić, N.T.Plazibat: Poslovna matematika, udžbenik, (str. 225) Veleučilište u Splitu, 2000.

7. Z. Babić, E. Jurun, N.T.Plazibat: " A Model Approach to the vendor selection problem", Mathematical Communications, Vol. 1. No.1. (2001), Proceedings of the 8th Conference on Operational Research - KOI 2000, p. 103-110.

8. Z. Babić, B. Grčić, N.T.Plazibat: "Multicriterial Analysis of Croatia's position in the Transition Process of European Countries", Mathematical Communications, Vol. 1. No.1. (2001), Proceedings of the 8th Conference on Operational Research - KOI 2000, p. 69-79.

9. Z. Babić, Z. Aljinović: "Some Improvements in the Calculation and Use of Bond's Duration", Mathematical Communications, Vol. 1. No.1. (2001), Proceedings of the 8th Conference on Operational Research - KOI 2000, p. 23-32.

10. Z.Babić, M.Pervan, I.Pervan: Multicriterial Financial Analysis for Dealing with Transitional Enterprises, Proceedings of the 4th International Conference Enterprise in Transition, Hvar, Croatia, May 2001, p.405-408. (extended abstract, full text on CD-ROM).

11. Z.Babić, B.Grčić, N.T. Plazibat: Achievements of Transition Process in the Central and Eastern European Countries - Multicriterial Analysis, Proceedings of the 4th International Conference Enterprise in Transition, Hvar, Croatia, May 2001, p.402-405.(extended abstract, full text on CD-ROM).

12. Z.Babić, N.T.Plazibat: Poslovna matematika - treće izdanje, udžbenik, (str. 225) Ekonomski fakultet Split, 2003.

13. Z. Babić, B. Grčić: The Determinants of FDI: Evaluation of transition Countries Attractiveness for Foreign Investors, Proceedings of the 5th International Conference "Enterprise in Transition", Faculty of Economics Split, Tučepi 2003, 265-270 (extended abstract, full text on CD-ROM, 1166-1180).

14. Z. Babić, B. Grčić: Attractiveness of transition countries to FDI, Proceedings of the 9th International Conference on Operational Research, Croatian OR Society, Zagreb - Osijek 2003, p. 135- 148.

15. Z. Babić, Z. Aljinović, N.T. Plazibat: Matematika za ekonomiste (390 str.) Ekonomski fakultet,Split, 2004

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Oko šezdeset znanstvenih radova iz područja poslovnog odlučivanja i kvantitativnih metoda s posebnim naglaskom na višekriterijalno odlučivanje. Sudjelovanje u više znanstvenih projekata Ministarstva znanosti Knjige: Poslovna matematika, Matematika za ekonomiste, Teorija odlučivanja, Kvantitativni modeli financiranja, Operacijska istraživanja, Linearno programiranje

Datum zadnjeg izbora u zvanje

23. svibnja 2002. redovni profesor

Predmet(-i) koje izvodi

Dodiplomski: Teorija odlučivanja, Kvantitativne metode u managementu, Poslovna matematika,

Page 79: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

78

Poslijediplomski studij: Poslovno odlučivanje Kvantitativni modeli financiranja Kao gostujući profesor predaje na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju, te na poslijediplomskom studiju u Mostaru..

Vanjski suradnik

Prof. dr. sc. ARSEN BAČIĆ Redoviti profesor u trajnom zvanju Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Ustanova zaposlenja

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU Domovinskog rata 8 21000 Split, Croatia

E-mail [email protected] [email protected]

Osobna web-stranica www.pravst.hr

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođen sam u Veloj Luci, o. Korčula 3. 1. 1951. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao u Splitu. Pravne studije diplomirao 1974. godine na Pravnom fakultetu u Splitu. Poslijediplomske studije s magisterijem o slobodi tiska završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1980.), gdje sam i doktorirao s temom o ustavnim načelima podjele i jedinstva vlasti (1988.) Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu zaposlen sam od 1974. godine. Za redovitog profesora Ustavnog prava prvi puta sam izabran 1997. godine. Početkom 2003. izabran sam u trajno zvanje redovitog profesora Ustavnog prava. Predstojnik sam Zavoda za Ustavno pravo i politički sistem, i nositelj kolegija Ustavno pravo, Evropske integracije i osnovi javnog prava EU, Hrvatsko parlamentarno pravo i poredbeno, Povijest europske političke misli i javno pravo; Voditelj sam Seminara za pravno, političko i ekonomska istraživanja EU (SPPEEU); U razdoblju 2000-2002 bio sam dekan Pravnog fakulteta.

Usporedno ustavno pravo i usporedne političke sustave, komparativno pravo, evropsko javno pravo usavršavao u Amsterdamu, University of Amsterdam i Leydenu (1975.), Norwichu, East Anglia University (1982.), Londonu, London School of Economics and Political Science (1983.), South Bandu, Notre Dame School of Law, Notre Dame University (1988.), Budimpešti, Central European University, (1996.), Oxfordu, Ruskin College (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.). Bio sam član Ustavnog odbora Hrvatskog sabora koji je radio na donošenju Ustava Republike Hrvatske iz 1990; član Stručne grupe predsjednika RH koja je pripremala stručnu podlogu za promjenu Ustava 2000.

Utemeljitelj sam Hrvatske udruge za Ustavno pravo (2002); član International Association of Constitutional Law, (I.A.C.L.-a), član Izvršnog odbora IACL-a (IACL Executive Committee Member izabran na VI. Kongresu IACL-a, 12. - 17.01. 2004. Santiago de Chile), HPC-a (Hrvatskog pravnog centra), te nacionalnog udruženja politologa. Predsjednik sam Povjerenstva za izdavačku djelatnost Pravnog fakulteta u Splitu, te glavni I odgovorni urednik Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Objavio sam sljedeće knjige: Principi podjele i jedinstva vlasti u Jugoslaviji (1990.), Ustav i ustavna diktatura (1992.), Konstitucionalisti klasični i moderni (1996.), Ustavno pravo Republike Hrvatske (1997.), Leksikon Ustava Republike Hrvatske (2000.), Komentar Ustava Republike Hrvatske (2001.); Hrvatska i izazovi konstitucionalizma (2002); Hrvatske parlamentarne procedure – Izvori (2003., A.Bačić-P. Bačić); Rječnik parlamentarnog prava – hrvatsko, englesko, francusko i njemačko parlamentarno nazivlje (2003., koautor: A. Bačić-P.Bačić); Preveo klasičnu studiju F.v. Hayeka Politički ideal vladavine prava (1994.) Urednik struke USTAV u Pravnom leksikonu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

Publicirao sam veliki broj članaka (150), prijevoda, osvrta, prikaza u najuglednijim časopisima struke.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

2003. godina

Page 80: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

79

Predmet(-i) koje izvodi

Ustavno pravo Parlamentarno pravo Republike Hrvatske i poredbeno Europske integracije i institucije EU javnog prava Povijest političke misli i Europsko javno pravo Europsko pravo

Nastavnik Prof. dr. sc. Marin Buble, redoviti profesor

Ustanova zaposlenja

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split, 21000 Split, Matice hrvatske 31

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Marin Buble, doktor ekonomskih znanosti, redoviti profesor, rođen 1938. godine u Trogiru, redoviti je profesor Ekonomskog fakulteta u Splitu na predmetu Management i Projektiranje organizacije. Voditelj je poslijediplomskog studija Management na Ekonomskom fakultetu u Splitu na kojemu je ujedno i nositelj kolegija Management. Gostujući je profesor na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju u Mostaru, te na poslijediplomskim studijima u Zagrebu, Rijeci i Varaždinu (Hrvatska). Objavio je 18 knjiga od kojih 11 samostalno, te preko 200 znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je s referatima na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i svijetu (Australija, Austrija, Izrael, Kina, Litva, Mađarska, Njemačka, Poljska, Rumunija, SAD, Singapur, Velika Britanija). U sklopu znanstvene suradnje boravio je na sveučilištima u Glazgovu i Stok-on-Trentu (GB). Član je European Council fot Small Business (ECBS). Glavni je urednik časopisa Management, te član redakcije časopisa Economic and Business Review, Property Management i Journal of Journal for East European Management Studies. Za znanstveni rad dobio je nagradu Grada Splita, te odlikovan od Predsjednik Republike visokim odličjem Red Danice Hrvatske.

Popis radova u zadnjih 5 godina

A. KNJIGE: 1. Buble, M., Management, Ekonomski fakultet, Split, 2000. 2. Buble, M., Management maloga poduzeća, I. dio, Ekonomski fakultet Split, Split, 2003. 3. Buble, M., Management maloga poduzeća, II. dio, Ekonomski fakultet Split, Split, 2003. 4. Buble, M. (red.), Strateški management, Sinergija, Zagreb, 2005. B. MONOGRAFIJE: 1. Buble, M., Pučko, D. (editors), Successful Competitive Strategies of Lage Croatina nad

Slovenian Enterprises, Management, Vol. 8 (2003), No 1., stranica 112. C. ČLANCI I RADOVI U ZBORNICIMA: 1. Buble, M., Poduzetnički koncept suvremenog poduzeća, u: Gospodarski sustav složene države,

Društvo ekonomista Benko Kotruljić, Mostar, 2000., str. 229-243. 2. Galetić, L., Buble, M., Tipurić, D., Organizational and Strategic Characteristics of Small Firms

in a Transition Economy: An Empirical Study in Croatia, in: Global Enterpreneurship for the New Millenium, Syracuse University, School of Management, Syracuse, New York, USA, 2000., pp. 1-9,

3. Buble, M., Dulčić, Ž., Pavić, I., Organizational Performance Improvement Proces, in: Annals of DAAAM for 2000 & Proceedings of the 11th International DAAAM Symposium, DAAAM International, Viena, 2000., pp. 053-054.

4. Buble, M., Dulčić, Ž., Pavić, I., Organizational Performance Improvement Project, in: Annals of DAAAM for 2001 & Proceedings of the 12th International DAAAM Symposium, DAAAM International, Viena, 2001., pp. 041-042.

5. Buble, M., Alfirević, N., Zdrilić, I., Possibilities for Application of TQM in improving organization of Lage trade Enterprises in transition: The case of Croatia, in: Enterprise in transition, Faculty of Economics, Split, 2001, Extended Abstract, pp. 43-45., CD ROM with full paper.

6. Buble, M., Alfirević, N., Contenporery concepts of sustainable competitive advantage -

Page 81: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

80

implications for management of human and knoweledge assets, Proceedings: An Enreprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002, Internacionan Coference, University of Zagreb, Graduate School of Economics and Business, Zagreb, June 27-29, Abstract, pp. 153-154., CD ROM pp. 1094-1107.

7. Buble, M., Dulčić, Ž., Methodolical Approach to Organizational Performance Improvement Process, Manegement, Vol. 6., No. 1-2., pp. 1-16.

8. Buble, M., Budgeting of the Organizational Performance Improvement Projects, u: Annals of DAAAM for 2002 & Proceedings of the 12th International DAAAM Symposium, DAAAM International, Viena, 2002., pp. 041-042.

9. Buble, M., Dulčić, Ž., Selection of the Organizational Performance Improvement Projects, u: Annals of DAAAM for 2003 & Proceedings of the 14th International DAAAM Symposium, DAAAM International, Viena, 2003., pp. 041-042.

10. Buble, M., Pučko, D., Rejc, A., Business Strategies of Large Croatian and Slovenian Enterprises after Teh Years st the Transition, u: Enterprise in transition, Faculty of Economics, Split, 2003, Extended Abstract, pp. 134-136., CD ROM with full paper.

11. Buble, M., Rulčić, Ž., Risk in the Organizational Performance Improvement Projects, u: Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings of the 15th International DAAAM Symposium, DAAAM International, Viena, 2004., pp. 057-058.

12. Buble, M., Poduzetnički koncept suvremenog poduzeća, u: Marketing u razvoju infrastrukture hrvatskog gospodarstva, CROMAR, Split, 2004., str. 81-98.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

1. Buble, M., Projektiranje organizacije, Informator, Zagreb, 1976. (208 stranica) 2. Buble, M., Ferišak, V., Knežević, N., Novak, M., Otašević, V., Vrednovanje rada i raspodjela

osobnih dohodaka, Informator, 1977., str. 99-142, 229-239, 277-309. 3. Buble, M., Primjena projektne organizacije u samoupravnim uvjetima, Informator, Zagreb,

l978. (131 stranica) 4. Buble, M., Projektiranje organizacije, II. izdanje, Informator, Zagreb, 1981. (208 stranica) 5. Buble, M., Sistem raspodjele sredstava za osobne dohotke u organizacijama udruženog rada,

Informator, Zagreb, 1984. (327 stranica) 6. Buble, M. et al., Dohodovni odnosi u organizacijama udruženog rada Dalmacije, Ekonomski

fakultet, Split, 1985, str. 76-98, 138-140, 145-151. 7. Buble, M., Goić, S., Pavić, I., Osnove stimulativnog sistema plaćanja u poduzeću, Ekonomski

fakultet Split, 1991, str. 1-7, 18-43, 45-5o, 107-121, 173-175. 8. Bahtijarević-Šiber,F., Borović,S., Buble,M., Dujanić,M., Kapustić, S., Organizacijska teorija,

Informator, Zagreb, 1991, str. 10-28, 97-180. 9. Buble, M., Management, Ekonomski fakultet Split, Split, 1993, (441 stranica) 10. Buble, M., Organometrijski pristup ocjenjivanju i mjerenju boniteta organizacije poduzeća,

Ekonomski fakultet Split, 1994, (134 stranice) 11. Buble, M., Glossary of management terms, AIESEC Split, 1994, (87 stranica) 12. Buble, M., Metodika projektiranja organizacije, Ekonomski fakultet Split, Split, 1995, (306

stranica) 13. Buble, M. et al. (Buble, M., red.), Strategijski management, Ekonomski fakultet Split, Split,

1997, str. 362-405, 445- 466, (654 stranice) 14. Buble, M. (red.), Redizajniranje velikih hrvatskih poduzeća u funkciji gospodarskog razvoja,

Ekonomski fakultet Split, Split, 1998. (438 stranica) 15. Buble, M., Management, Ekonomski fakultet, Split, 2000. (766 stranica) 16. Buble, M., Management maloga poduzeća, I. dio, Ekonomski fakultet Split, Split, 2003., 211

stranica 17. Buble, M., Management maloga poduzeća, II. dio, Ekonomski fakultet Split, Split, 2003., 234

stranice 18. Buble, M. (red.), Strateški management, Sinergija, Zagreb, 2005.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

11. 07. 1996. (u trajno zvanje redovitog profesora)

Predmet(-i) koje izvodi

Management, Projektiranje organizacije, Management maloga poduzeća, Strateški management

Page 82: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

81

Nastavnik Prof. dr.sc. Biljana Crnjak-Karanović, Izvanredni profesor

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split Matice Hrvatske 31, 21000 Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođena je u Skopju 19. 08. 1954. godine. Državljanka Republike Hrvatske. Hrvatica. Diplomirala je 1978., magistrirala 1987., specijalistički poslijediplomski studij (marketing management) završila u inozemstvu 1991., i doktorirala 1997. na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. Na Ekonomskom fakultetu u Splitu zaposlena je od rujna 1982. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 1998. godine.

Tijekom svog dosadašnjeg radnog vijeka permanentno se znanstveno i stručno usavršavala te je bila je sudionik brojnih domaćih i inozemnih savjetovanja, simpozija i konferencija od kojih dio navodimo: World Marketing Congress, (2003, 2001, 1999), Global Entrepreneurship for the New Millennium, Syracuse, New York (2000), Enterprise in Transition, Split, Croatia (2003, 2001, 1999), Public-Private Sector Partnership, Fostering Enterprise, Ljubljana, Slovenia (1998, 1997). Također je dobila i koristila više stipendija za znanstveno i stručno usavršavanje u inozemstvu od kojih navodimo: Liberty Fund Colloquium: “The impact of Factor Endowments, Culture, and Politics, on Long-Run Economic Performance” (May 2001, Alpbach, Austria), International Business and Globalization (November, 2000, CE University, Budapest), Country Focused Training Course: Export Promotion (February-March, 2000, Japan). Autor je i koautor 55 znanstvenih i stručnih radova. U svom istraživačkom radu posebno se bavi međunarodnim marketinškom strategijama, globalizacijom, izgrađivanjem konkurentskih prednosti kompanija malih zemalja, umrežavanjem, marketingom odnosa i suradnje, poslovnom etikom, makromarketingom, te tranzicijskim problemima malih zemalja primjenjujući pri tom marketinški pristup. Voditeljica je poslijediplomskog stručnog studija “Marketing“. Pročelnica je katedre za Marketing. Član je strukovnih udruženja: Hrvatskog društva ekonomista, The Academy of Marketing Science – USA, član Upravnog odbora Regionalne udruge za marketing CROMAR- Split. Također je jedan od osnivača i član udruge Alumni JICA-Croatia (Japan International Cooperation Agency).

Popis radova u zadnjih 5 godina

1. "Međunarodna ulaganja globalizacija i turizam", Simpozij Globalizacija i turizam - pozicija i perspektive Hrvatske i Splita, Objavljeno u: Turizam, Vol. 48, br. 2/ 2000., UDK 338.48, ISSN 0494-2639, rad sa skupa, UDK 316.42:/330.322:338.48(497.5), str. 143-152, (24 referenci), u koautorstvu s Petrić, L.

2. “Development Dilemma of the Mediterranean countries: Is the Transnationalization Strategy Acceptable?” Rad objavljen u zborniku The First Encounter of Mediterranean Economists, International Workshop on "Cooperation and Development in the Mediterranean”, (CD-ROM Faculty of Economics, Split, 2000, str. 1-12, (14 referenci).

3. “Get In Or Get Lost: Is International Networking Essential For Companies In Small Transitional Countries?”, Rad objavljen u zborniku, “Proceedings of the Fourth International Conference on Enterprise in Transition“, ISBN 953-6024-28-4, UDK 339 (063) (082), Book of Extended Abstract + CD ROM with full papers, Faculty of Economics, Split, 2001., Abstract, str. 374-377., Full paper str. 1530-1545., (15 referenci).

4. “International Networking: The Essence and Strategic Implications for Companies in Small Transitional Countries”, Rad objavljen u zborniku World Marketing Congress, Conference Proceeding, Edited by Spotts, E., H., Meadow, H., L., Smith, M., S., On Global Marketing Issues at the Turn of the Millennium, Vol. X, Academy of Marketing Science, Cardiff, Wales, 2001, (CD-ROM), ISBN 0-939873-03-07, Session II, str. 250-255, (5 referenci).

5. “The EPRG Framework and its Potential use when selecting Foreign Investor”, Akademija MM, Slovenska znanstvena revija za trženje, Letnik V/9, 2002, Ljubljana, maj 2002, ISSN 1408-1652, str. 65-73., (rad na engleskom, sažetak na slovenskom jeziku, 24 reference).

6. “Culture and Whistle Blowing: A Study of Croatia and United States Managers”, International Conference on Business Ethics in the Knowledge Economy, Hong Kong, 2-4 April, 2002. Rad objavljen u zborniku, Conference Proceedings, Hong Kong Baptist University, School of Business, str. 36 (sažetak) te na CD-ROM, Part 5, Management Ethics II, str. 1-24, (21 referenca), u koautorstvu s Keenan, P., J., Tavakoli, A.

Page 83: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

82

7. "Marketing a Country: Conceptual Framework for Foreign Investors Assessment", Rad objavljen u zborniku World Marketing Congress, Conference Proceeding, Edited by J.E. Lewin, Boston College, USA, Marketing across Borders and Boundaries: Understanding Cross-Functional and Inter-Disciplinary Interfaces Within an increasingly Global Environment, Vol. XI, 2003, Academy of Marketing Science, Perth, Western Australia, 2003 (CD-ROM), ISBN 0-93783-06-1, Session 6.2., str. 296-300, (10 referenci).

8. “Country Image form the Other side from the Mirror: The Case of Croatia”, Rad objavljen u zborniku, “Proceedings of the Fifth International Conference Enterprise in Transition“, ISBN 953-6024-49-7, UDK 339 (063), Book of Extended Abstract + CD ROM with full papers, Faculty of Economics, Split, 2003., Abstract, str. 344-348., Full paper, str. 1514-1527., (32 reference).

9. “Culture and Whisleblowing: An Empirical Study of Croatian and United States Managers Utilizing Hofstede’s Cultural Dimensuions”, Journal of Business Ethics 43: 49-64, 2003. © Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. (47 referenci), u koautorstvu s Keenan, P., J., Tavakoli, A.

10. “Relationship Marketing, Guanxi and Competition In Croatia”, “Proceedings of the Sixteenth International Conference in Global Business“, Association for Global Business, 2004, (CD-ROM), Volume 16, ISBN 1050-6292, Charles M., Byles (Editor), Virginia Commonwealth University, str. 1-12, (62 reference), u koatorstvu s Pecotich, A., Renko, N.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Osim gore navedenih radova, za izvođenje nastave iz područja marketinga kvalificira je višegodišnje iskustvo na brojnim visokoškolskim ustanovama, kako na dodiplomskome tako i na poslijediplomskome studiju. Bila je gost predavač u inozemstvu (poslijediplomski studij) te je održala i pozvana predavanja u Hrvatskoj. Surađuje u istraživačkim timovima i projektima, aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim konferencijama i kongresima, objavljuje znanstvene i stručne radove samostalno i u koautorstvu kako s kolegama iz Hrvatske, tako i s kolegama iz SAD-a i Australije.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

29. listopada 2002. Izbor u znanstveno - nastavno zvanje izvanrednog profesora

Predmet(-i) koje izvodi

SVEUČILIŠTE U SPLITU – EKONOMSKI FAKULTET SPLIT - Marketing i Međunarodni marketing (dodiplomski studij) - Marketing management (Znanstveni poslijediplomski studij i Stručni poslijediplomski studij iz Menedžmenta). –Međunarodni marketing (Poslijediplomski specijalistički studij Marketing). SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB - Upravljanje cijenama – Poslijediplomski specijalistički studij Upravljene Poslovnim Industrijskim marketingom) SVEUČILIŠTE U RIJECI – EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA - Međunarodni marketing (Poslijediplomski specijalistički studij Marketing).

Nastavnik dr. sc. Marijana Ćurak, docent

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica http://www.efst.hr/nastava/profesor.php?p=50

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Marijana Ćurak rođena je 28. siječnja 1973. godine u Đakovu. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu upisala je 1991. godine. Zahvaljujući postignutom uspjehu u prvoj godini studiranja, a prema Statutu Ekonomskog fakulteta, stekla je status izvanredno nadarenog studenta, te četverogodišnji studij završila u tri godine i diplomirala 1994., s prosječnom ocjenom 4,94. Tijekom i po završetku studija triput je nagrađivana - 1993. godine kao najbolji student Ekonomskog fakulteta, 1994. godine nagrada Sveučilišta u Splitu za iznimne rezultate tijekom studiranja, te 1995. nagrada Ekonomskog fakulteta za istaknuti uspjeh tijekom studiranja. Akademske godine 1994/95. upisala je znanstveni poslijediplomski studij "Ekonomija međunarodne razmjene" na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju 1996. godine obranila je magistarski rad pod naslovom "Financijske institucije na tržištu kapitala". Iste godine izabrana je u istraživačko zvanje asistenta. U

Page 84: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

83

svibnju 2004. godine obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom "Osiguravajuća društva u financijskoj strukturi", te stekla akademski stupanj doktora znanosti, poslije čega je izabrana u istraživačko zvanje višeg asistenta. U ožujku 2005. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana Financije i fiskalna politika, predmete Financijske institucije i tržište i Ekonomika osiguranja.

Nakon kraćeg zaposlenja u financijskom sektoru tvrtke "Slobodna Dalmacija" d.d. Split, od 1995. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Split. Angažirana je u izvođenju nastave na predmetima "Bankarstvo", "Financijsko tržište", "Financijske institucije i tržišta", "Burze i vrijednosnice", "Ekonomika osiguranja" i "Osiguranje". Četiri akademske godine radila je u izvođenju nastave iz predmeta "Financijski menadžment" na Pomorskom fakultetu u Splitu. Godine 1999. nagrađena je od strane Ekonomskog fakulteta Split za istaknuti uspjeh postignut u znanstvenom usavršavanju i izvršavanju nastavnih obveza.

Od početka rada na Ekonomskom fakultetu Split, aktivno je sudjelovala na slijedećim znanstvenim projektima: "Dizajniranje organizacije poduzeća u tržišnim uvjetima privređivanja", "Restrukturiranje financijskog sustava Hrvatske", te "Gospodarsko restrukturiranje i integralni razvitak ruralnih područja" koji je u tijeku. Izradila je više znanstvenih radova iz područja financija i osiguranja, te aktivno sudjeluje na međunarodnim konferencijama.

Godine 1998. tri je mjeseca provela na znanstvenom usavršavanju na City University London na poslijediplomskom studiju "Risk and Insurance Management".

Posjeduje aktivno znanje engleskog jezika.

Popis radova u zadnjih 5 godina

1. Duvnjak (Ćurak), M.: Importance of the Insurance Companies in the Capital Market Development of Transition Countries, Proceedings of the Third International Conference on Enterprise in Transition, University of Split, Faculty of Economics, Split – Šibenik, May 1999., pp. 593-596. (extended abstract, full text on CD-ROM)

2. Duvnjak (Ćurak), M.: The Insurance Industry in the Economic Development of Central and Eastern Europe, Proceedings of the International Conference on Business and Economic Development in Central and Eastern Europe – Implications for Economic Integration into Wider Europe, Nicholas Copernicus University of Torun, Faculty of Economic Sciences and Management, Torun, 1999., pp. 383-392. 3. Ćurak, M.: Uloga osiguranja u financijskom i gospodarskom razvitku tranzicijskih zemalja, Svijet osiguranja, br. 5., studeni 1999., str. 38-44. 4. Ćurak, M., Pojatina, D.: Bankoosiguranje – novi izazov, u knjizi: Suvremena financijska pitanja i izazovi razvitka hrvatskog financijskog sektora, (urednici: I. Lovrinović i Lj. Vidučić), Ekonomski fakultet Split, Ekonomski fakultet Zagreb, Split, 2004., str. 57-71. 5. Ćurak, M.: Financijske strukture u Hrvatskoj, Stručni skup: Financijski aspekti približavanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Ekonomski fakultet Split, Split, svibanj 2004. 6. Ćurak, M., Pojatina, D., Košak, M.: The Role of Financial Intermediaries in Economies of Croatia and Slovenia, Proceedings of the Second International Conference An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage, University of Zagreb, Graduate School of Economics & Business, Zagreb, June 2004., pp. 84-85. (extended abstract, full text on CD-ROM) 7. Ćurak, M.: Konvergencija između banaka i osiguravajućih društava, Osiguranje - hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, br. 7/8, srpanj/kolovoz 2004., str. 19-28. 8. Ćurak, M.: Financijsko posredništvo osiguravajućih društava, Svijet osiguranja, br. 4, 2004., str. 45-52. 9. Ćurak, M.: Regulacija osiguranja u Republici Hrvatskoj, Osiguranje - hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, br. 9, rujan 2004., str. 13-17. 10. Ćurak, M.: Transformacija društava za uzajamno osiguranje u dionička društva za osiguranje, Osiguranje - hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, br. 11, 2004., str. 8-13.

Radovi i ostalo što nastavnika

Osim navedenih znanstvenih i stručnih radova, za izvođenje nastave iz područja financija, rizika i osiguranja kvalificira je desetogodišnje iskustvo u nastavnom procesu iz istog područja, znanstveno usavršavanje u inozemstvu, te aktivno sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i

Page 85: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

84

kvalificira za izvođenje nastave

stručnim skupovima.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

29. ožujka 2005.

Predmet(-i) koje izvodi

Financijske institucije i tržišta Burze i vrijednosnice Ekonomika osiguranja Osiguranje

Nastavnik Dr. sc. Dražen Derado, docent

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split Matice Hrvatske 31, 21000 Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica http://www.efst.hr/nastava/profesor.php?p=56

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Datum rođenja: 14. 04. 1971. Obrazovanje: dodiplomski studij (1990.-1994.), Ekonomski fakultet Split smjer: Makroekonomija, usmjerenje: Ekonomija obalnih područja poslijediplomski studij (1994.-1997.), Ekonomski fakultet Zagreb smjer: Ekonomija međunarodne razmjene doktorski studij (1998.-2002.), Wirtschaftsuniversität-Wien, Austrija smjer: Europska integracija Radno iskustvo: Ekonomski fakultet Split (1995.-…) asistent iz kolegija: Osnove ekonomije (1995.-1997.), Međunarodna ekonomija (1997.-2003.), Međunarodne ekonomske integracije (1997.-2003.), Vanjskotrgovinsko poslovanje (1997.-2003.) nositelj kolegija (2004-…): Međunarodna ekonomija, Međunarodne ekonomske integracije, Vanjskotrgovinsko poslovanje predavač: međunarodna ljetna škola ALPEN-ADRIA Sommeruniversität (1999.-2002.), međunarodni poslijediplomski studij International Trade and European Integration (2005.) Usavršavanja: Wirtschaftsuniversität-Wien, Austrija (1998.-2002.) – doktorski studij Central European University - Curriculum Ressource Center, Budimpešta, Mađarska (1 tjedan, 2000.) - usavršavanje nastavnog plana i programa iz kolegija Međunarodne ekonomske integracije Goethe-Institut, Murnau, Njemačka (1 mjesec, 1996.)– napredni tečaj njemačkog jezika Wirtschaftsuniversität-Wien, Austrija (1 mjesec, 1993.) - ljetna škola Sommerhochschulkurs iz područja Banking i International Economic Relations Znanstvene i stručne aktivnosti: Sudjelovanje na znanstvenim konferencijama i stručnim skupovima, te na znanstvenim i stručnim projektima (1995.-…). Izvannastavne aktivnosti: Tajnik Ureda za međunarodnu suradnju Ekonomskog fakulteta Split (2001.-…). Sudjelovanje na skupovima i projektima vezanim za primjenu Bolonjskog procesa. Ostalo: Odlično poznavanje engleskog i njemačkog jezika i aktivno korištenje informatičkom tehnologijom.

Popis radova u zadnjih 5 godina

1. Derado, D., (2004.), "The Possible Effects of the Eastern EU-Enlargement on Croatia – A Trade Analysis", u: "44th Congress of the European Regional Science Association: Regions and Fiscal Federalism", Zbornik sažetaka, Faculty of Economics – University of Porto, str. 193, (sažetak; cjeloviti rad na CD-ROM-u); 2. Derado, D., (2003.), "Institutional Aspects of Transition - Market Competition Regulation in the Context of Croatia's Association with the EU", u: Fifth International Conference "Enterprise in Transition", Zbornik radova, Ekonomski fakultet Split, str. 142-145; (prošireni sažetak; cjeloviti rad na CD-ROM-u, str. 613-634); 3. Derado, D., (2003.), "The Effects of Trade Liberalisation Between Croatia and Bosnia and Hercegovina", ICES 2003 - Second International Conference of the Faculty of Economics in

Page 86: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

85

Sarajevo 2003, Knjiga sažetaka; 4. Derado, D., (2002.), "Strane direktne investicije u Hrvatskoj", u: Ekonomska istraživanja, god. 15, br. 2 (prosinac 2002.), str. 69-81; 5. Derado, D., (2002.), "The State of External Equilibrium in Croatia and its Long Term Stability", u: Management, god. 7, br. 2 (prosinac 2002.), str. 77-100; 6. Derado, D., (2000.), "Nova teorija međunarodne trgovine i poduzetnički okruzi", u: Derado, D. et al. (urednici: Pašalić, Ž., Mrnjavac, Ž.), "Lokalni sustavi malih poduzeća - mogući pristup restrukturiranju gospodarstva i regionalnom razvitku", Ekonomski fakultet Split, str. 75-105.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Osim gore navedenih radova, za izvođenje nastave iz područja Međunarodne ekonomije i Europskih integracija kvalificiraju ga i prethodno objavljeni radovi, kao i izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, profil formalnog obrazovanja (magistarski i doktorski studij), te i iskustvo stečeno u dosadašnjem znanstvenom istraživanju i nastavnim aktivnostima.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

06. travnja 2004.

Predmet(-i) koje izvodi

Međunarodna ekonomija, Međunarodne ekonomske integracije, Vanjskotrgovinsko poslovanje.

Nastavnik Prof. dr. sc. ŽELIMIR DULČIĆ, redoviti profesor

Ustanova zaposlenja SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, 21 000 Split, Matice hrvatske 31

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođen u Splitu 2. rujna 1953.; diplomirao 1976. na EF-u Split; radio u gospodarstvu 1977.-1978.; odslužio vojsku (intendant) 1978-1979.; zaposlio se na EF-u 1979.; magistrirao na EF-u Zagreb 1983.; doktorirao na EF-u Split 1993.; izabran za docenta 1996.;izabran za izvanrednog profesora 2000.; izabran za redovitog profesora 2004. (područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana Management i upravljanje, predmet: Strategijski management)

Popis radova u zadnjih 5 godina

1. Dulčić, Ž. et alt.: Strateški management,, (knjiga – urednik: Buble, M.), Ekonomski fakultet Split i «Sinergija» d.o.o. Zagreb, Zagreb, 2005.

2. Dulčić, Ž. i Vrdoljak-Raguž, I.: A New Strategy for Human Resource Management,, Proceedings of the 2nd International Conference «An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage», University of Zagreb, Graduate School of Economics & Business, Zagreb, June 17-19 2004, Abstract, str. 151-152 i CD ROM, str. 1028- 1042.

3. Dulčić, Ž. i Bakotić, D.: Innovation Management in Small and Medium-sized Enterprises-The Case of Croatian Economy, Proceedings of the 3rd DAAAM International Conference «Advanced Technologies for Developing Countries» (ATDC 2004 Conference), DAAAM International Vienna, University of Split, Faculty of Electrical Engineering, mechanical Engineering and Naval Architecture Split, Split, Croatia, June 23-26, 2004., str. 363-368.

4. Buble, M., Pučko,M., Pavić, I., Dulčić, Ž., Lahovnik, M., Alfirević, N., Rejc, A., Čater, T.: Successful Competitive Strategies of Large Croatian and Slovenian Enterprises (Research Report), Management-Journal of Contemporary management Issues, EF-Split, Vol. 8, No. 1, 2003, str.1-112.

5. Dulčić, Ž., Benić, Đ., Pavić, I.: Managerial Social Responsibility in Transition Economies–The Croatian Case, The Business Review Cambridge, Vol. 1, No. 1, Summer 2003, (www.JAABC.com), The International Business & Management Research Conference, Hawaii, Management forum, Vol. 1, Num. 1, June 2003, Research Forum, p.95-100

6. Lahovnik, M. i Dulčić, Ž.: The Corporate Strategies of Companies in

Page 87: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

86

Slovenia and Croatia in the Transition Period, u: Proceedings of the 5th International Conference «Enterprise in Transition», May 22-24 2003, Split-Tučepi, Ekonomski fakultet Split, 2003, Book of Extended Abstract, str. 525-529., CD ROM with full papers, str. 2276-2293.

7. Dulčić, Ž.: Enterpreneurs' Strategy and Culture as Factors of Economic Development: The Case of Croatia, u: Proceedings of the 5th International Conference «Enterprise in Transition», May 22-24 2003, Split-Tučepi, Ekonomski fakultet Split, 2003, Book of Extended Abstracts, str. 586-588.,CD ROM with full papers, str. 2544-2559.

8. Jurun, E., Dulčić, Ž., Veža, I.: Developing Model for Suply Chain Management-The Case of Croatia, Summaries from the 3rd International Conference on Advanced Engineering Design, AED 2003, Prag, Republika Češka, 1-4.06.2003. Process Engineering Publisher, Prag, str. 118.saž. i CD

9. Dulčić, Ž.: Teambuilding for Organizational Performance Improvement Projects, Annals of DAAAM for 2002 & Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium: Intelligent Manufacturing & Automation: Learning from Nature, Vienna University of Technology, 23-26 October 2002, Vienna, Austria, Published by DAAAM International Vienna, Vienna 2002, str.147-148.

10. Dulčić, Ž. i Vrdoljak, I.: Poslovna logistika i distribucija u funkciji uspješnog poslovanja poduzeća, II znanstveni kolokvij «Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu», Knjiga II, Poreč, 11. listopada 2002. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2002, str. 17-36.

11. Alfirević, N. i Dulčić, Ž.: Reinženjering poslovnih procesa i upravljanje promjenama–iskustva velikih hrvatskih poduzeća, Konferencija o poslovnim procesima, FOI Varaždin i Infodom, Zagreb, 3.12.2002.,str1-15.

12. Dulčić, Ž., Buble, M., Pavić, I.: Methodological Approach to Organizational Performance Improvement Process, Management – Journal of Contemporary Management Issues, Ekonomski fakultet Split, Vol. 6, No. 1-2, December, 2001, str. 1-15.

13. Dulčić, Ž.: Strategic Managers' Social Responsibility – Empirical Research, u: Proceedings of the 4th International Conference «Enterprise in Transition», May 24-26 2001, Split – Hvar, Ekonomski fakultet Split, u suradnji s The World Bank Group, Split – Hvar, Croatia 2001, Book of Extended Abstracts, str. 52-53, CD ROM with full papers, str. 93-103.

14. Dulčić, Ž. i Škaro, G.: Redefiniranje vizije i misije hrvatskih brodarskih poduzeća-empirijsko istraživanje, Ekonomska misao i praksa – časopis Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, Godina X, broj 2, 1998.,str. 161-179.

15. Dulčić, Ž., Alfirević, N. i Pavić, I.: National Competitive Ability of Transitional Countries: How to Escape from Factor-Driven Economy – The Case of Croatia, Proceedings of the International Conference «Global Entrepreneurship for the New Millenium», Syracuse University, School of Management, New York, USA, str. 121-131.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

a) Radovi: Objavio je 3 udžbeničke (od kojih je jedna navedena u prethodnom popisu) i 2 stručne knjige u koautorstvu, 65 kategoriziranih znanstvenih radova (od kojih je 10 navedeno u prethodnom popisu) i 25 stručnih radova. Surađivao je u izradi nekoliko desetaka znanstvenih studija, stručnih elaborata, investicijskih programa i komercijalnih projekata. b) Sudjelovanje u radu znanstvenih skupova: Aktivno je, pisanim radovima i njihovim prezentiranjem, sudjelovao u radu 50 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova – seminara, simpozija, konferencija i kongresa. c) Boravak u inozemstvu: U okviru posebnih programa znanstvenog usavršavanja više je puta duže boravio u inozemstvu: u Italiji (Bologna, Venezia), u SAD-u (Washington, New York) i Velikoj Britaniji (Stoke-on-Trent, Glasgow).

Datum zadnjeg izbora u zvanje

Dana 17. veljače 2004. izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana Management i upravljanje, predmet: Strategijski management.

Predmet(-i) koje a) Na EF-u Split: STRATEGIJA NOVIH POSLOVA, ORGANIZACIJA PODUZEĆA,

Page 88: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

87

izvodi STRATEGIJSKI MANAGEMENT, ORGANIZACIJA RADA TURISTIČKE TVRTKE; b) Na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju ( ex FTVT-u) Dubrovnik: MENEDŽMENT i MENEDŽMENT NABAVE; c) Na FESB-u Split: ORGANIZACIJA POSLOVNIH SUSTAVA; d) Na KTF-u Split: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE; e) Na poslijediplomskim studijima (PDS-ovima) u Splitu, Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Dubrovniku, Ljubljani i Mostaru: STRATEGIJSKI MANAGEMENT.

* Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program, pismena izjava nastavnika da je spreman izvoditi nastavu te pismena dozvola čelnika ustanove u kojoj je nastavnik zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje.

Nastavnik Prof. dr. sc. Petar Filipić

Ustanova zaposlenja Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica

• 2004- Pročelnik katedre za opću ekonomiju • 2000-2004 Dekan Ekonomskog fakulteta Split • 1990-2000 Pročelnik katedre za opću ekonomiju • 1986-1988 Presjednik Izvršnog vijeća Gradske zajednice općina Split • 1982-1986 Direktor, zavod za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u

Splitu • 1974-1980-1988-1998 Asistent, Docent, Izvanredni profesor, Redoviti profesor,

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

• 1981 Doktor znanosti, Ekonomski fakultet Zagreb • 1973 Magistar znanosti, Ekonomski fakultet Zagreb • 1971 Diplomirani ekonomist, Ekonomski fakultet Zagreb

Popis radova u zadnjih 5 godina

• Filipić, Petar: Regional Impact of Macroeconomic Policy, 3th International Conference "Enterprise in Transition", (Book of Extended Abstract + CD ROM with full papers), Faculty of Economics, Split, 1999.

• Filipić, Petar: What Type of Industrial Policy for Countries in Transition, 3th International Conference "Enterprise in Transition", (Book of Extended Abstract + CD ROM with full papers), Faculty of Economics, Split, 1999.

• Filipić, Petar: The Regional Impact of Macroeconomic Policy: the Case of Countries in Transition, Proceedings of the International Conference "Local Development in Central and Eastern Europa", Universita degli studi di Ancona, Ancona, 2000.

• Filipić, P.(2001): The regional impact of monetary policy: The Island case, The First Encounter of Mediterranean Economists, CD ROM full paper, Ekonomski fakultet Split, Split, www.efst.hr

• Conceptual Program of Development of Economic Activities in Rural Area (Model “General Products”) – Croatian Case, 73rd EAAE Seminar: Policy Experiences with Rural Development in a Diversified Europe, Ancona (abstract p.35; full text paper printed on CD-ROM). Grčić, B.; Filipić, P.; Goić, S. (2001):

• Filipić, P.; Goić, S.; Grčić, B.: Options And Impediments To Prospective Growth In The Area Of The Special Government Concern In Šibenik-Knin County, UNDP and The Šibenik-Knin County, 127 pp., 2001.

• Filipić, P.(2001): Na putu prema regionalnoj gospodarskoj samosvojnosti, u Sundać, d. (ur) Kakav regionalni razvitak treba Hrvatskoj, EF Rijeka, str.31-44.

• Filipić, P.; Starc, N.: Application of Participative Methodology in Designing Sustainable Development Program for Islands - Croatian Case, The Changing Coast, LITTORAL 2002, Porto, 2002. pp. 159-168.

• Filipić, P.; Crnošija, G.; Grčić, B.: Sustainable Development Of The Islands Of The Šibensko-Kninska County, Center for Entrepreneurship of the Šibensko-Kninska

Page 89: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

88

County, 144 pp., 2002. • Filipić, P.; Grčić, B.: Evaluation of regional development and (im)balances: the

Croatian case, The Journal of Management Sciences & Regional Development (MSRD), Issue 4. July 2002, pp.21-36

• Filipić, P.; Reić, Z.: Globalization: Impact on Transition Countries, 5th International Conference "Enterprise in Transition", (Book of Extended Abstract + CD ROM with full papers), Faculty of Economics, Split, 2003.

• Filipić, P.; Reić, Z.: Rules of the Game, Globalization and the Freedom of Choice, ICES 2003 Second International Conference: From Transition to Development Globalisation (Book of Extended Abstract + CD ROM with full papers), Faculty of Economics, Sarajevo, 2004.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

A) Znanstvena i nastavna aktivnost

1. Od ukupnog broja objavljenih radova (preko 120 različitog obujma, kakvoće i namjene sa ukupno oko 217 autorskih araka) 79 je znanstvenih koji predstavljaju kvalifikaciju za izbor u zvanje i izvođenje nastave.

2. Uspješno je sudjelovao kao istraživač i/ili kao voditelj u 32 znanstvena projekta (18 bio voditelj).

1. Održao sveukupno 51 priopćenje na znanstvenim skupovima, i to: 24 na međunarodnim i 27 na domaćim skupovima.

2. Izradio je nastavne tekstove (dva udžbenika i jedna skripta) koji se upotrebljavaju u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi;

3. Sadržajno je i u metodici unaprijedio (dodiplomsku i postdiplomsku) nastavu na predmetima za koje je bio i/ili je sada nositelj: "Društveno računovodstvo i međusektorska analiza", "Ekonomsko-matematičke metode i modeli", "Planiranje", "Osnove ekonomske analize", "Makroekonomska analiza", "Međusektorska analiza", "Makroekonomija" i "Upravljanje okolišom".

4. Vodi kolegij "Macroeconomics of Transition" na poslijediplomskom studiju "Impresa, Banca e Finanza" u Trevisu, Italija.

B) Studijska putovanja Italy, 1991 (2 mjeseca) i 1990 (1 mjesec) - Study tour: Education for market economy USA, 1996 (1 mjesec) - Study tour: SMEs and macroeconomic environment USA, 1986 (1 mjesec) - Macroeconomic implications of regional development Japan, 1985 (1 mjesec) - Macroeconomic modelling (input-output)

C) Članstvo Član uređivačkih odbora više časopisa, Član Programskih savjeta više međunarodnih konferencija, Član Društva ekonomista Hrvatske i Predsjedništva (1987-1989, 2002-), Član međunarodnih znanstvenih udruga: "Input-Output Association" (od 1988); "Eurocoast" (od 1990); "International Academy of Environment" (od 1995), "Regional Science Association" (od 1990), "Regional Studies Association" (od 2002).

Ekspert UNEP PAP/RAC Split (1985-1990), Ekspert UNDP (2000-2002)

Datum zadnjeg izbora u zvanje

Redovni profesor u trajnom zvanju - 17. svibnja, 2000.

Predmet(i) koje izvodi

Makroekonomija I, II, III Sustav društvenih računa Upravljanje okolišem

Nastavnik Dr. sc. Maja Fredotović, docent

Ustanova zaposlenja Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu Matice hrvatske 31, 21000 Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica http://www.efst.hr/nastava/profesor.php?p=49

Page 90: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

89

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođena je u Splitu 1963. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1985. godine, gdje je i doktorirala na temi "Konvergencija i metoda integralnog pristupa" 2002. godine. Od 1986. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Split kao asistent, a od 2002. godine kao docent. Bila je član nastavnog povjerenstva. U prosincu 2004. godine izabrana je za voditelja Centra za znanstveni rad i razvoj Ekonomskog fakulteta Split. Tijekom nastavnog rada izvodila je više kolegija na sveučilišnom studiju: "Osnove informatike", "Ekonomika i ekonomska politika", "Teorije razvitka". Angažirana je na kolegijima: "Planiranje", "Razvoj i okoliš", "Čovjek i okoliš". Pripremila je skripte iz kolegija "Teorije razvitka", i "Čovjek i okoliš". Bila je mentorom na izradi više od pedeset diplomskih radova, a sudjelovala je i u radu povjerenstava za ocjenu prijava tema magistarskih radova. Koordinator je na međunarodnom TEMPUS projektu CD_JEP-18123-2003 "Education in Coastal Management for the Mediterranean", čiji je cilj osnivanje međunarodnog interdisciplinarnog diplomskog studija iz područja upravljanja obalnim područjima. Objavila je, samostalno i u koautorstvu, više od 50 znanstvenih i stručnih radova, te aktivno sudjelovala u radu brojnih znanstvenih skupova. Bila je u više navrata na studijskom boravku u inozemstvu: Bologna, Italija, 1992.; Bratislava, Slovačka 1993.; Lexington, Kentucky 1995.; Glasgow, Škotska 2003.; Venecija, Italija 2003., sve u svezi problema razvitka, njegove održivosti i upravljanja, s posebnim osvrtom na problematiku okoliša, u funkciji osobnog stručnog usavršavanja i unapređenja izvođenja nastave. Članstvo u Društvu ekonomista Hrvatske, EUROCOAST Hrvatska, ERSA Hrvatska. Aktivno se služi engleskim, a pasivno francuskim i talijanskim jezikom.

Popis radova u zadnjih 5 godina

1. Fredotović, M.: Konvergencija i metoda integralnog pristupa: doktorska disertacija; Ekonomski fakultet Split, Split, 2002., str. 188.

2. Fredotović, M.: Economic Instruments for Combating Land-Based Pollution in the Mediterranean; Proceedings 6th International Symposium LITTORAL 2002, Eurocoast and EUCC, Porto, 2002; Vol. 1. pp. 145-150

3. Šimunović, I.; Fredotović, M.; Golem, S.: Metropolitanizacija Splita, poglavlje u knjizi: Filipić, P. et at. (ur.): Osnove gospodarskog razvitka grada Splita, Grad Split, Ekonomski fakultet Split, Split, 2003.

4. Fredotović, M.: Globalisation vs. Transition; Proceedings: 5th International Conference on "Enterprise in Transition", 2003, Faculty of Economics Split, Split, 2003. (CD ROM)

5. Taylor, T.; Fredotović, M.; Povh, D.: Sustainable Tourism and Economic Instruments: The Case of Hvar, Croatia; Proceedings: International Conference on Tourism and Sustainable Development: Macro and Micro Economic Issues, CRENOS and FEEM, supported by the World Bank, Sardinia, 2003

6. Fredotović, M.: From tourist eco-charge to sustainable development of the town of Hvar; Proceedings 6th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST 2003, Ravenna, MEDCOAST, 2003

7. Fredotović, M.; Mišura, A.: Fish marketing and trading in Croatia, AdriaMed Technical Documents No. 10, FAO, Termoli, 2003.

8. Fredotović, M.: Economic Forces Driving Biodiversity Loss, GEF COAST PDF A Report, UNDP, 2003.

9. Fredotović M.: Sustainable Development - Planning Redefined; Proceedings 17th European Advanced Studies Institute in Regional Science, 2004, Faculty of Economics Split, European Regional Science Association, Croatian Section of the European Regional Science Association (CD ROM)

10. Šimunović, I.; Fredotović, M.: Strategic Environmental Assessment In Coastal Zone Planning; Proceedings 7th International Symposium Littoral 2004, Eurocoast, Aberdeen, 2004., Vol. 2., pp. 479-483

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Projekti: 1. "Očuvanje biodiverziteta i održivi razvitak srednje i južnodalmatinskih otoka", ekonomski

aspekti, WWF, 2001.-2002.; istraživač na projektu 2. SAP MED projekt; podprojekt "Sustainability of SAP MED"; pilot projekt "Borba protiv

kopnenih izvora onečišćenja u obalnom moru Grada Hvara"; GEF; 2001.-2005.; voditelj pilot projekta

3. "Conservation and Sustainable USe of Biodiversity in the Dalmatian Coast through Greening Coastal Development (COAST)", PDF A, ekonomski aspekti; GEF - UNDP; 2002.-2003.; istraživač na projektu; PDF B: 2004.-2005.; nacionalni ekspert za

Page 91: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

90

multisektorsku analizu 4. "Osnove gospodarskog razvitka grada Splita", parcijalna studija "Metropolitanizacija",

Grad Split i Ekonomski fakultet Split, 2002.-2003.; suradnik na projektu 5. "Uloga gradova i regija priobalja u gospodarskom razvitku Hrvatske", Ministarstvo

znanosti, obrazovanja i športa, 2002.-2004.; istraživač na projektu 6. "Utvrđivanje stanja i sagledavanje mjera upravljanja demerzalnim biološkim bogatstvima

u teritorijalnom moru RH (DemMon), ekonomski aspekti demerzalnog ribarstva; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva; 2002.-2004.; istraživač na projektu

7. "Odgovorno ribarstvo na Jadranu", socio-ekonomski aspekti; FAO; 2002.-2005.; istraživač na projektu

8. "Nacrt programa održivog razvitka otočnih skupina Zlarin i Prvić", Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Ekonomski fakultet Split; 2003.-2005.; voditelj projekata

9. "Regionalni operativni program Splitsko-dalmatinske županije", prirodni resursi, infrastruktura i poljoprivreda; Županija Splitsko-dalmatinska i Ekonomski fakultet Split; 2004.-2005.; suradnik i koordinator poglavlja "Prirodni i izgrađeni resursi"

10. "Strateški razvojni programa Grada Kaštela", prirodni i izgrađeni resursi; Grad Kaštela i Ekonomski fakultet Split; 2005.; suradnik i koordinator poglavlja "Prirodni i izgrađeni resursi"

Ekspert pri: UNEP, UNDP, FAO, WWF, GEF

Datum zadnjeg izbora u zvanje

16. srpnja 2002.; znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, za predmete "Planiranje" i "Čovjek i okoliš".

Predmet(-i) koje izvodi

"Planiranje"; "Razvoj i okoliš"; "Čovjek i okoliš"

Nastavnik: Dr.sc. Željko Garača, docent

Ustanova zaposlenja:

Ekonomski fakultet Split Matice Hrvatske 31. 21000 Split

E-mail: [email protected]

Osobna web-stranica:

Životopis: Datum rođenja: 04.08.1954.

Mjesto rođenja: Bijeljina

Obrazovanje:

dipl.ing. elektrotehnike – 1978. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split (FESB)

mr.sc. – 1987. ETF Zagreb

dr.sc. – 2003. Ekonomski fakultet Split

Zaposlenje:

1978 – 1987. Sistem inženjer – Zajednički elektronski računski centar (ZERC) Split

1987 – 2004. Predavač – Ekonomski fakultet Split

2004 – Docent – Ekonomski fakultet Splt

Znanstvena, nastavna i stručna područja:

- informatičke tehnologije i sustavi, - projektiranje informacijskih sustava,

Page 92: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

91

- razvoj softverskih sustava i programiranje, - baze podataka, - poslovni informacijski sustavi, - sustavi za podršku odlučivanju, - računovodstveni informacijski sustavi, - simulacije u ekonomiji.

Zanimljivosti:

Višestruki pobjednik natjecanja mladih fizičara u Splitu.

Dobitnik nagrade sveučilišta u Splitu za najbolje studente.

Diplomirani inženjer elektrotehnike.

Sudjelovao u projektima informatizacije Mediteranskih igara i Europskog prvenstva u plivanju u Splitu, ZOI 84 u Sarajevu i Univerzijade u Zagrebu.

Magistar računarskih znanosti.

Na sajmu softvera u Splitu 1998. godine dobitnik posebnog priznanja Grgur za projekt informacijskog sustava Prowis.

Predavač iz područja informacijskih znanosti.

Doktor ekonomskih znanosti. Docent društvenih znanosti, polje ekonomije, grana menadžment i upravljanje.

Popis radova u zadnjih 5 godina:

1. Garača, Ž., D. Grubišić : Designing Business Process by Discrete Event Simulation, Proceedings of An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the new Millennium 2002, str. 166-167. Zagreb, 2002.

2. Garača, Ž. : Reengineering Order Fulfilment Proces: The Case of Bosnia and Herzegovina Oil Industry, Conference Proceedings of ICES 2002, "Transition in Central and Eastern Europe- Challenges of 21st Century", str. 215-222, Sarajevo, 2002.

3. Garača, Ž. : Integrating Activity-Based IS* with Simulation Modeling, Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium, str.177-178., Vienna, 2002.

4. Grubišić, D., Ž. Garača.: Improving Business Process Design by Simulation Modeling, Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium, str.197-198.Vienna, 2002.

5. Garača, Ž.: Upravljanje troškovima pomoću simulacijskog modeliranja, Suvremeno poduzetništvo, br. 3, ožujak 2003., str. 137-144., Zagreb, 2003.

6. Alfirević, N., Ž. Garača, M. Hell: The Role of Information Technology in Strategic Analysis: Conceptual Foundations, Conference Proceedings of the 14th International Conference on Information and Intelligent Systems, str. 395.-406.,Varaždin, 2003.

7. Hell, M., Z. Kulenović, Ž. Garača: Dynamics Modeling of Croatian System of Maritime Education, Conference Proceedings of the 14th International Conference on Information and Intelligent Systems, str. 115.-120.,Varaždin, 2003.

8. Buble, M., N. Alfirević, Ž. Garača :Chaos Theory and the Dynamics of Organizational Change: Detecting Chaotic Stability in Dynamic Systems, Proceedings of An Enterprise Odyssey: Building Competetive Advantage 2004, str. 140-141. Zagreb, 2004.

9. Hell, M., Ž. Garača, M. Slišković : System Dynamics Analyse of teh Effect of Contract Duration and Dismissal Period on Operating Csts, Proceedings of the 6th International Scientific – technical Conference: Process Control 2004., str. 33., Pardubice, 2004.

10. Hell, M., A. Munitič, Ž. Garača : System Dynamic Qualitative Modeling of Labour Demand, Conference Proceedings of the 15th International Conference on Information and Intelligent Systems, str. 197.-202., Varaždin, 2004.

Relevantni radovi za izvođenje nastave:

Osim gore navedenih radova, za izvođenje nastave iz područja informatike kvalificira ga višedecenijsko iskustvo na brojnim stručnim projektima, te rad na dodiplomskom i

Page 93: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

92

poslijediplomskom studiju. Osim predmeta koje sada izvodi, predavao je i predmete Osnove informatike, Informatika, Projektiranje informacijskih sustava i Upravljački informacijski sustavi. Autor je sveučilišnog udžbenika iz područja poslovne informatike, a priprema i dva nova udžbenika iz područja informatičke tehnologije i poslovnih informacijskih sustava.

Datum zadnjeg izbora u zvanje:

travanj, 2004.

Predmet(-i) koje izvodi:

Dodiplomski studij:

Poslovna informatika

Stručni studij:

Računovodstveni informacijski sustavi

Poslijediplomski znanstveni studij:

Menadžerski informacijski sustavi

Poslijediplomski stručni studij: Računovodstveni informacijski sustavi

Nastavnik Dr. sc. Srećko Goić, izvanredni profesor Ustanova zaposlenja Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet E-mail [email protected] Osobna web-stranica http://klodovik.efst/QuickPlace/HRM/Main.nsf

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođen 24. 11. 1959. u Supetru, otok Brač.

Nakon završene gimnazije "Vladimir Nazor", diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1981. Magistrirao na poslijediplomskom studiju 'Organizacija i upravljanje' na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. Zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Splitu od 1982, gdje sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima 'Projektiranje organizacije', 'Vrednovanje rada', 'Organizacija rada', 'Teorija organizacije', 'Poslovno planiranje', 'Menedžment', 'Menedžment ljudskih resursa', 'Poslovno komuniciranje', 'Personalni menedžment', 'Upravljanje projektima' i 'Osnove poduzetništva'. Boravio u više navrata na stručnom usavršavanju u inozemstvu, na sveučilištima u Bolonji, Veneciji, Trstu, Minneapolisu, Budimpešti i Cambridgeu. Boravio kao gostujući predavač na University of Chile, Faculty of Economics, Santiago, Čile (1999.), ALBA - The Athens Laboratory of Business Administration, Grčka (1999.), GEA College, Ljubljana, Slovenija (2002.). Od rujna 1998. do rujna 2001. pročelnik Razvojnog odjela Veleučilišta u Splitu, te v.d. voditelja studija 'Turizma i ugostiteljstva'. Voditelj poslijediplomskog stručnog studija 'Management' na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Glavni istraživač na projektu MZT 'Zapošljavanje i razvoj karijere diplomiranih ekonomista'

Aktivno sudjelovao u radu većeg broja međunarodnih kongresa, konferencija i seminara u zemlji i inozemstvu.

Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom, te solidno vlada francuskim. Sudjelovao u velikom broju znanstveno-istraživačkih projekata i empirijskih istraživanja provedenih u različitim poduzećima i drugim jedinicama na području Splita i Dalmacije.

Popis radova u zadnjih 5 godina

1. "Suvremeni trendovi u organizaciji upravljanja ljudskim resursima", u: M. Buble (ur.): Restrukturiranje velikih poduzeća, Ekonomski fakultet Split, 1998., str. 321 - 353.

2. (zajedno s S. Mueller) "Entrepreneurial Potential in Transition Countries: An Empirical Research Study", Third International Conference on 'Enterprise in Transition', Proceedings, Split-Šibenik, May 27-29, 1999, Extended Abstract pp. 489-492.; Full Text CD ROM pp. 2002 - 2029.

Page 94: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

93

3. (zajedno s D. Grubišić) "Business Plans in Starting-up and Development of Small Enterprises in Croatia", 29th European Small Business Seminar, Proceedings, Cascais, Portugal, 15-17th September, 1999, pp.28-38.

4. "Employees' Attitudes Towards Employee Ownership and Financial Participation in Croatia: Experiences and Cases", Journal of Business Ethics, Vol. 21, Nos. 2-3, September 1999, pp.145-155.

5. (zajedno s B. Crnjak-Karanović i D. Grubišić): "Empirijska istraživanja u hrvatskim poduzećima: Analiza i pouke jednog (neuspjelog?) istraživanja", Hrvatska gospodarska revija, Vol. 48, br. 7, 1999, str. 20-27.

6. (zajedno s D. Grubišić) "Competitiveness of Croatian Enterprises", Journal of Global Competitiveness, Vol. 7, No. 1, 1999, pp. 96 - 107.

7. (zajedno s D. Grubišić) "Some Management and Organisational Attributes of Small Manufacturing Enterprises in Croatia ", Economic and Business Review, Vol. 2, No. 1, 2000, pp. 85 - 100.

8. (zajedno s Ž.Pašalić, Ž.Mrnjavac i Z.Reić) "Trgovinska razmjena i ulagačka djelatnost između Slovenije i Splitsko-dalmatinske županije", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 2001, God. 38, br. 62-63, str. 229 - 244.

9. (zajedno s P.Filipić i B.Grčić) "Potencijali i ograničenja budućeg razvoja područja od posebne državne skrbi Šibensko-kninske županije" - "Potentials and limitations to prospective development of the area of special government concern in Šibenik-Knin county", (monografija) Ekonomski fakultet, Split 2001. /str. 37-39, 42-43, 47-65, 86-94, 105-107. i odgovarajući tekstovi na engleskom/

10. (zajedno s S. Mueller) "Entrepreneurial Potential in Transition Countries: The Importance of Self-Efficiency", Fourth International Conference on 'Enterprise in Transition', Proceedings, Split-Hvar, May 24-26, 2001, Extended Abstract pp. 61-63.; Full Text CD ROM pp. 142-158.

11. (zajedno s P.Filipić i B.Grčić) "Conceptual Programs of Development of Economic Activities in Rural Areas (Model 'General Products') - Croatian Case", 73rd Seminar of the European Association of Agricultural Econmists: Policy Experiences with Rural Development in a Diversified Europe, Faculty of Economics, Ancona, 2001.

12. (zajedno s S. Mueller): "Entrepreneurial Potential in Transition Economies: A View from Tomorrow’s Leaders", Journal of Developmental Entrepreneurship, 7 (2002) , 4; 399-414.

13. (zajedno s D. Grubišić): "Istraživanje faktora demotivacije u jednom proizvodnom poduzeću", Ekonomska istraživanja. 16 (2003) , 1; 58-72.

14. "Snage i slabosti, prilike i prijetnje gospodarskom razvoju grada Splita", u: Filipić, P. ; Goić, S., Grčić, B.; Šimunović, I. (ur.): Osnove gospodarskog razvitka Grada Splita, Grad Split, Ekonomski fakultet Split, Split 2003.

15. (zajedno s D. Grubišić): "Demotivation Factors Research Study in a Manufacturing Company in Croatia", South-East Europe Review for Labour and Social Affairs. 6 (2003) , 1/2; 153-178.

16. (zajedno s S. Mueller): "East-West Differences in Entrepreneurial Self-Efficacy: implications for Entrepreneurship Education in Transition Economies", International Journal for Entrepreneurship Education. 1 (2003) , 4; 613-632.

17. "Development of postgraduate programs in Business Administration in Croatia: History, present, and future", u: Moscardini, A., Makogon, Y.V., Loufti, M. (eds.): Global Integration of Graduate Programmes - GIGP 2003 - Proceedings. TACIS-REAP Centre, Donetsk National University, Kyiv 2003., 121 - 130.

18. "Mikroekonomski aspekti cijene vode" Ekonomski pregled. 55, 2004, 7-8; 595-618. 19. "Economic Aspects Of The Restructuring Of Higher Education System In Croatia" //

Global Intergration of Graduate Programmes - GIGP 2004 - Proceedings / Moscardini, A. (ur.). Sunderland University, UK, 2004, 157-164.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

- objavljeni radovi (vidi gornji popis, ako i ukupno objavljeni radovi); - izabran u zvanje izvanrednog profesora za predmete 'Menedžment' i 'Menedžment

ljudskih resursa'; - mentor studentima u izradi velikog borja diplomskih i magistarskih radova,

prvenstveno iz područja menedžmenta i poslovne ekonomije; - dugogodišnje radno iskustvo u nastavi na visokoškolskim institucijama.

Page 95: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

94

Datum zadnjeg izbora u zvanje

srpanj 2002.

Predmet(-i) koje izvodi /na matičnoj instituciji/

STRUČNI STUDIJ: Poslovno komuniciranje Personalni menedžment Poslovno planiranje DODIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: Menedžment ljudskih resursa POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ: Osnove menedžmenta Menedžment ljudskih resursa Upravljanje projektima

Nastavnik Branko Grčić

Ustanova zaposlenja

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica www.efst.hr/~grcic

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Dr. sc. Branko Grčić hrvatski je državljanin rođen 16. travnja 1964. godine u Kninu. Na Ekonomski fakultet u Splitu upisao se školske godine 1983/84.Magistrirao je na poslijediplomskom studiju 'Politika ekonomskog razvoja - smjer Kvantitatvne metode za ekonomsku analizu' na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 17. listopada 1990. godine. U siječnju 1991. godine izabran je u znanstveno nastavno zvanje asistenta za znanstveno područje ekonomije, uže područje 'Kvantitativne ekonomske analize'. U ožujku 1993. prijavio je doktorski rad s naslovom 'Simulacijski model upravljanja razvojem regije' na Ekonomskom fakultetu u Splitu, da bi u travnju 1996. isti uspješno obranio. U srpnju 1997. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom polju ekonomije, a za znanstvene discipline Makroekonomija i Kvantitativne metode u managementu. U prosincu 2001. izabran je u zvanje izvanrednog profesora za znanstvene discipline Makroekonomija i Regionalna ekonomija. U veljači 2005. izabran je u zvanje redovitog profeosra za znanstvene discipline Makroekonomija i Regionalna ekonomija. Dr.sc. Branko Grčić do danas je objavio šesdesetak znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu, osobito iz područja makroekonomije i regionalne ekonomije. U tijeku svog znanstvenog rada bio je sudionik više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova ili konferencija. Aktivni je član Hrvatskog društva operacijskih istraživanja (HDOI) sa sjedištem u Zagrebu, zatim je član hrvatske podružnice ERSA-e (European Regional Science Association) sa sjedištem u Zagrebu te član Nadzornog odbora sekcije te član System Dynamics Society (Massachusetts, USA). Isto tako, aktivan je sudionik Hrvatske mreže stručnjaka za regionalni razvitak. Tijekom svog znanstvenog i stručnog rada sudjelovao je u izradi čitavog niza razvojnih studija i projekata koji tretiraju osobito regionalni i lokalni razvoj. Bio je voditelj i jedan od članova istraživačkog tima u projektu: Osnove gospodarskog razvitka Grada Splita, Program održivog razvitka otoka Brača. Bio je i jedan od istraživača na međunarodnom projektu REAPBALK (“Rural Employment and Agriculture Perspective in the Balkan Applicant Countries") koji se realizira pod vodstvom Ekonomskog fakulteta iz Ankone (Italija), te član tima za ex-ante evaluaciju projekta "Strategija jačanja kapaciteta za regionalni razvoj". U okviru međunarodnog projekta TEMPUS 2002. godine je boravio u Perugi (Universsita degli studi di Perugia – Dipartimento de la Economia) u svrhu povećanja kvalitete curiculuma za područje makroekonomije i regionalne ekonomije. Dr. Branko Grčić član je Hrvatske mreže konzultanata, te iza njega stoji bogat stručni, konzultantski rad. Dr.sc. Branko Grčić trenutno obavlja i funkciju Prodekana za razvoj i nove proizvode na splitskom Ekonomskom fakultetu.

Popis radova u zadnjih 5

Neki članci:

Page 96: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

95

godina 1. Grčić, B., Filipić, P. (2002): Evaluation of regional development and (im)balances, The Journal of Mangement Sciences & Regional Development (1107-9819) 12 (2002), 7; p. 21-36. (ISSN 1107-9819)

2. Grčić, B., Mrnjavac, Ž. i Petković, B. (2004): Analysis of EU Pre-accession Funds Effects on the Regional Development Using I-O Technique, ERSA-17th European Advanced Studies Institute in Regional Science, Split, Croatia, June 28th-July 4th; p.p. 17. (full text paper printed on CD-ROM). (ISBN 953-6024-64-0)

3. Grčić, B. (2001): Modelska potpora upravljanju razvitkom regije, u: Sundać, D. i drugi: Kakav regionalni razvitak treba Hrvatskoj, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, 91-102 (ISBN 953-6148-20-X; recenzenti: Nikolovska, N.; Kopal, M.)

4. Grčić, B., Filipić, P. i Šimunović, I. (2003): Osnovni elementi strategije gospodarskog razvitka Grada Splita, u Filipić, P. i drugi: Osnove gospodarskog razvitka Grada Splita, Ekonomski fakultet Split - Grad Split, str. 121-148. (ISBN 953-6024-54-3, recenzenti: I. Družić, I. i Frolich, Z.)

5. Grčić, B., Babić, Z. (2002): Atractiveness of transition countries to FDI, Proceedings of 9th International Conference on Operational Research KOI 2002, Zagreb-Trogir, p. 135-148 (ISBN 953-6931-06-0)

6. Grčić, B., Babić, Z. (2003): The determinants of FDI: Evaluation of Transition Countries Attractiveness for Foreign Investors, 5th International Conference Enterprise in Transition / Faculty of Economics Split (ur.), Split-Tučepi, (extended abstract p. 265-269. and full text paper printed on CD-ROM). (ISBN 953-6024-49-7)

7. Grčić, B., Mrnjavac, Ž. i Petković, B. (2004): Impact Analysis of Various EU Policies Applying I-O Technique, International Conference ECOMOD: Input-Output and General Equilibrium: Data, Modeling, and Policy Analysis, Brussels, September 2 - 4. p.p.19. (full text paper printed on CD-ROM and web-site of the ECOMOD: http://www.ecomod.net /conferences/ecomod2003/ecomod2003_papers.htm)

8. Grčić, B.; Mrnjavac, Ž.; Petković, B. (2004). The Possible Economic Effects of EU Policy Funds Inflow to Croatia, 65th Anniversary Conference of the Institute of Economics Zagreb, November 18-19 2004, Zagreb, Croatia, p.p. 30 (full text paper printed on CD-ROM for Windows: CONFERENCE PAPERS) (ISBN: 953-6030-27-6)

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Knjige: 1. Grčić, B. i Rozga, A. (1999): Poslovna statistika, Veleučilište u Splitu, Split, 271 str., (ISBN 953-6806-01-0; recenzenti: Babić, Z.; Jurun, E.) 2. Grčić, B. (2004): Poslovna statistika u Microsoft Excelu - izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Splitu, Split, 194 str., (ISBN 953-6024-65-9; recenzenti: Garača, Ž., Plazibat, B.; Rozga, A.)

Osim gore navedenih radova, za izvođenje nastave iz područja regionalne ekonomije kvalificira ga višegodišnje iskustvo rada u nastavi i sa studentima. Isto tako, posebnu vrijednost ima involviranost nastavnika u znanstveno-istraživački rad koji je pretežito usmjeren u područje istraživanja regionalnih i lokalnih razvojnih aspekata što predstavlja dobru osnovu za integriranje teorijskih i praktičnih znanja u nastavnom procesu.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

9. ožujka 2005.

Predmet(-i) koje izvodi

Regionalna ekonomija, Makroekonomija, Regionalna politika EU, Poslovna statistika

Nastavnik Dr. sc. Dragana grubišić, izvanredni profesor

Page 97: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

96

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split Matice Hrvatske 31. 21000 Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Dragana Grubišić rođena je 1963. godine u Makarskoj. 1981. godine upisala je Ekonomski fakultet u Splitu, na kojem je diplomirala 1985. godine. Kao asistent pripravnik zaposlila se na Ekonomskom fakultetu u Splitu 1986. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 1990., a doktorirala 1997. godine. 1998. godine izabrana je u zvanje docenta, a 2002. godine u zvanje izvanrednog profesora. U nastavi sudjeluje od 1987. godine na predmetima: "Projektiranje organizacije", Organizacija rada", "Ekonomika i organizacija proizvodnje", "Ekonomika poduzeća II", "Osnove mikroekonomije", "Mikroekonomija", Operacijski management" i "Poslovna ekonomija". Predaje također na znanstvenom poslijediplomskom studiju 'Management' i stručnom poslijediplomskom studiju 'Management'. Voditeljica je stručnog studija 'Management malih poduzeća'. U svom dosadašnjem radu na Fakultetu objavila je tri knjige: 'Mikroekonomija' (1998.), 'Osnove mikroekonomije' (2000.) i 'Poslovna ekonomija' (2004.). Do danas je objavila 56 radova u znanstvenim i stručnim publikacijama. Njezino stručno usavršavanje obuhvaća: - Individualnu stipendiju 1992. na Universität Graz, - analiza nastavnog procesa i priprema magistarskog rada. - Seminar Instituta malih i srednjih poduzeća1993, Wirtschaftsuniversität Wien. - Poslijediplomski studij za rukovoditelje malih i srednjih poduzeća, Universität St. Gallen (1999. - 2001). - Analizu nastavnog programa dodiplomskog i poslijediplomskog studija u Velikoj Britaniji na Staffordshire University, University of Strathclyde, i University of Stirling. Uz rad u nastavi i konferencijama, predaje Osnove poduzetništva na seminarima za poduzetnike u organizaciji HBOR-a, te Upravljanje kvalitetom za poduzetnike u organizaciji Centra za poduzetništvo Split.

Popis radova u zadnjih 5 godina

1. Grubišić, D., Čerina, D., Product Quality as Factor of Enterprise Efficiency and Prerequisite of Competitiveness, Fourth International Conference on Enterprise in Transition, Split-Hvar, May 24-26, 2001, The Faculty of Economics, Split, pp. 97-99. (CD ROM: 323-349) 2. Goić, S., Grčić, B., Grubišić, D., Izgradnja poslovno - pogonskih objekata na Vrboranu, Predinvesticijska studija, Ekonomski fakultet Split, listopad, 2001, 45 str. 3. Grubišić, D., TQ as Condition of successful Management, Annals of DAAAM for 2001 & Proceedings, 12th International DAAAM Symposium, 24-27th October 2001, Jena, Germany, 2001, pp. 169-170. 4. Garača, Ž., Grubišić, D., Designing business process by discrete event simulation, International Conference 'An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002', University of Zagreb, Graduate School of Economics & Business, Zagreb - Croatia, June 27-29, 2002, pp. 165 - 166. (CD ROM: pp. 1164-1177) 5. Grubišić, D., Garača, Ž., Improving Business Process Design by Simulation Modeling, Annals of DAAAM for 2002 & Proceedings, 13th International DAAAM Symposium, 23-26th October 2002, Vienna, Austria, 2002, pp. 197-198. 6. Grubišić, D., Nikitović, M., Grizogono, K., Effect of Introduction of MRP System on Performance of Manufacturing Enterprises, 5th International Conference "Enterprise in Transition", May 22-24, 2003, Split - Tučepi, Craotia, University of Split, Faculty of Economics, Split, Croatia, pp.542-544. (DC ROM: pp. 2354-2371). 7. Grubišić, D., Goić, S., Demotivation Factors Research Study in a Manufacturing Company in Croatia, Sout East Europe Review for Labour and Social Affairs, Volume 6, Number 1/2, July 2003, pp. 153-178. 8. Projekt: Utvrđivanje prodajne cijene vode poduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Split, vodoteljica projekta, svibanj 2003., 162 str. 9. Grubišić, D., Goić, S., Istraživanje faktora demotivacije u jednom proizvodnom poduzeću, Ekonomska istraživanja, Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» Pula, Vol. 16, No1, lipanj 2003, Pula, str. 58-72. 10. Grubišić, D., Malo i srednje poduzetništvo te obrtništvo, u: Osnove gospodarskog razvitka Grada Splita, Gred Split, Ekonomski fakultet Split, Split, 2003, str. 75-80. 11. Grubišić, D., Ekonomika poduzeća, Radni materijal 2003/2004., Sveučilište u Splitu, Odjel za

Page 98: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

97

stručne studije, Split, prosinac 2003, 127. stranica 12. Grubišić, D., Poslovna ekonomija, Ekonomski fakultet Split, 2004., 367. stranica 13. Cingula, M., Grubišić, D., Korporacijsko upravljanje u funkciji jačanja konkurentnosti kao čimbenika razvoja, Zbornik radova: Menadžersko računovodstvo u funkciji razvoja trgovačkog društva, Hrvatski računovođa, Zagreb-Poreč, svibanj 2004., str. 7-19. (znanstveni, recenziran s domaćom recenzijom (a2), a objavljen je u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa) 14. Grubišić, D., Cinglula, M., Business Strategy and Quality in Decision Making, 2nd International Conference "An Enterprise Odyssey: Building competitive Advantage, University of Zagreb, Graduate School of Economics & Business, Zagreb, Croatia, June 17-19, 2004, pp. 162-163 (CD ROM: pp. 1120-1142) 15. Grubišić, D., Cinglula, M., Impact of quality management system on enterprise financial result, Proceedings the 3rd DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries, FESB, DAAAM International Vienna, June 23-26, 2004, Split, Croatia, pp. 309-314. 16. Grubišić, D., Cinglula, M., Performance Analysis of Croatian Manufacturing Companies, Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings, 15th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Globalisation - Technology - Men - Nature", 3-6th November 2004, Vienna, Austria, pp.143-145.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Osim gore navedenih radova, za izvođenje nastave iz područja operacijskog managementa i poslovne ekonomije kvalificira je osamnaestogodišnje nastavno iskustvo, kako na dodiplomskome tako i na poslijediplomskome studiju. Predavala je na nizu seminara za gospodarstvenike, te sudjelovala u velikom broju znanstvenih i stručnih skupova. Autorica je dviju knjiga iz područja mikroekonomije, te jedne iz područja poslovne ekonomije.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

29. listopada 2002.

Predmet(-i) koje izvodi

Operacijski management, Poslovna ekonomija, Osnove mikroekonomije

Nastavnik Prof. dr. sc. Elza Jurun

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split Matice Hrvatske 31 21000 Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Elza Jurun je rođena 03. siječnja 1958. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju “Natko Nodilo”.Školske godine 1976/77. upisala je Ekonomski fakultet u Splitu i kao najboljem studentu, dodijeljena joj je nagrada Sveučilišta 1977/78. šk. god. Diplomirala je 1980. godine i tom prigodom joj je uručeno priznanje za odličan uspjeh tijekom četverogodišnjeg studija. Naredne školske godine je izabrana za asistenta grupe predmeta Kvantitativne metode za ekonomske analize na Ekonomskom fakultetu u Splitu, gdje i danas radi. Poslijediplomski studij “Teorija i politika ekonomskog razvoja i metode makroekonomske analize”, smjer Kvantitativne metode makroekonomske analize završila je s odličnim uspjehom na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1986. godine, obranivši magistarski rad pod naslovom “Primjena metoda višekriterijalnog programiranja na problem rangiranja općina u Zajednici općina Split po razvijenosti”. Doktorski rad pod naslovom “Fluidno modeliranje u makroekonomskoj analizi” obranila je 26. ožujka 1993. godine. Nakon završenog izbora u znanstvenoistraživačko zvanje, 30. rujna 1993. je upisana u registar istraživača Ministarstva znanosti i tehnologije pod rednim brojem 106474 kao znanstveni suradnik u području ekonomije, znanstvena disciplina Ekonometrija. U znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu Kvantitativna ekonomija, izabrana je 21. travnja 1998. godine. Za vrijeme rada na Ekonomskom fakultetu u Splitu održavala je nastavu iz predmeta: Matematičke metode za ekonomske analize, Matematika za ekonomiste i Statistika. Od 1990/91.škol.god. samostalno vodi kolegij Ekonometrija na III godini studija za smjer Makroekonomija. U okviru izmjena nastavnog plana i programa uspješno je obavila cjelokupnu proceduru

Page 99: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

98

uvođenja novog predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji. Od 1998/99. taj predmet samostalno vodi za studente smjera Ekonomija na sveučilišnom studiju. Od školske godine 2001/02. joj je povjerena i cjelokupna nastava predmeta Poslovna statistika za sve smjerove izvanrednog studija. Aktivno je sudjelovala u radu više međunarodnih i domaćih kongresa kao predavač, chair-lady i organizator. Potpredsjednik je Hrvatske paneuropske unije Split i jedan od osnivača Paneuropskog pomorskog simpozija. Član je Programskog i Organizacijskog odbora tog simpozija. Rezultati njenog znanstvenoistraživačkog rada se objavljuju u okviru nekoliko makroekonomskih projekata.

Od listopada 1996. je voditelj projekta “Model razvitka i obnove Županije Splitsko-dalmatinske", koji je prihvaćen i financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, a od 2001. je i istraživač u okviru projekta "Matematički modeli u financijskom upravljanju". Od samog osnutka je bila član Vijeća za demografski razvitak pri Ministarstvu razvitka i obnove. Jedan je od autora Nacionalnog programa demografskog razvitka Republike Hrvatske, koji je usvojen na Saboru RH. Za osobite zasluge za demografski razvitak, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota, Predsjednik Republike Hrvatske ju je odlikovao Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske 1996. godine. Recenzent je nekoliko knjiga koje se koriste kao obvezna udžbenička literatura na ekonomskim fakuteltima u Hrvatskoj. U okviru znanstvenih i stručnih usavršavanja zadnjih godina provela je dva tjedna 2003. godine na Staffordshire University radi unaprijeđenja curriculuma iz statistike i ekonometrije, kao i na University of Strathclyde u organizaciji TEMPUS projekta "Development of Economics and Business Education in Split". Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.

Udata je i majka šestero djece. Popis radova u zadnjih 5 godina

1. Jurun, E., Babić, Z., Tomić-Plazibat, N.: A Model Approach to the Vendor Selection Problem; Proceedings of the 8th Conference on Operational Research KOI 2000.; Mathematical Communications, Vol. 1. No. 1. 2001., pp. 103-110. 2. Jurun, E., Aljinović, Z.: Cotribution to Development of Croatian Financial Market in Transition by Variable Rate Securities; 4th International Conference Enterprise in Transition, Book of Extended Abstract + CD-ROM with full papers, Faculty of Economics, Split-Hvar, 2001., pp. 397-399. 3. Jurun, E.: Tax Compliance Costs in Transitional Countries - Case study of Croatia; Proceedings of the European Operational Research Conference EURO 2001., Rotterdam, Netherlands, 2001., pp. 159. 4. Jurun, E., Babić, Z., Tomić-Plazibat, N.: Supplier Selection Model with Price Breaks; Proceedings of the European Operational Research Conference EURO 2001., Rotterdam, Netherlands, 2001., pp. 206. 5. Jurun, E.; Pivac, S.; Zlobec, S.: Influence of Fiscal Policy in Transitionla Enviroment; Enterprise in Transition, Faculty of Economics, Split, 2003., pp. 324-327.+ CD-ROM with full paper 6. Jurun, E.; Pivac, S.: Effect of Fiscal Policy under Rational Expectations; Proceedings of 9th International Conference on Operational Research, Zagreb, Osijek 2003., pp. 175-185. 7. Jurun, E. Dulčić, Ž., Veža, I.: Developing Model gor Suplly Chain Management - The Case of Croatia; Summaries from the 3rd International Conference on Advanced Engineering Design AED, Prag, Republika Češka; 2003, Prcess Engineering Publisher + CD - ROM with full paper, pp.118. 8. Jurun, E.; Vučković, A.; A Survey Research on the Issue of Forgivenes - The Case Study of Croatia; New Opportunities for Operations Research, EURO 2003., Instabul, Turkey, Abstract Book, pp. 137. 9. Jurun, E; Tomašević, L.: Family Values Today - Case Study of Split-Dalmatia County; Proceedings of the 7th International Symposium on Operational Resesarch, Podčetrtek, Slovenija, 2003, pp. 315-326. 10. Jurun, E.; Arnerić, J.: Comparison and Ranking Model of Performance Indicators; Proceedings of The 15th International DAAAM Symposium, Vienna, Austria, 2004., pp. 15-17. + CD-ROM with full paper 11. Jurun E., Pivac, S.: Parameter Estimation in Business Planning, Proceedings of The 15th International DAAAM Symposium, Vienna, Austria, 2004., pp. 193-195. + CD-ROM with full

Page 100: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

99

paper

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Sve bitno je navedeno u kratkom životopisu, osim radova koji su recenzirani i od izdavača je stigla obavijest da su spremni za objavljivanje: 1.Jurun,E; Arnerić,J: Hypothesis Testing on Equality of Two Performance Indicators 2. Jurun,E; Babić, Z.; Pivac, S.: Programming as Methodology for Parameter Estimation in Multiple Linear Regression Model 3. Jurun, E.; Arnerić, J..: Positioning Enterprises by Aggregate Performance Indicator 4. Jurun, E.; Pivac, S.: Parameter Estimation in Excel

Datum zadnjeg izbora u zvanje

25. ožujka 2003.

Predmet(-i) koje izvodi

Kvantitativne metode u ekonomiji i Poslovna statistika

Nastavnik Prof. dr. sc. Tanja Kesić, redoviti profesor

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Zagreb Trg J. F. Kennedya 6, 10000 Zagreb

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica http://efzg.globalnet.hr/main.aspx?id=1058

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Tanja Kesić rođena je u Širokom Brijegu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Magistrirala je na School of Business Administration, Boston University u Bostonu. Od 1976. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu gdje je doktorirala 1978. godine. Znanstveno usavršavanja nastavlja boravcima u SAD-u, na IMD-u u Lausannei, Švicarska, te u svojstvu gosta predavača na Managament School of Lisaboa, u Lisabonu. U Zagreb dolazi 1992. godine. Do kraja 1994. radi kao direktorica marketinga Croatia Airlinesa. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu počinje raditi 1995. godine. Osniva i vodi Centar za menadžment. Redoviti je profesor na kolegijima Marketing, Ponašanje potrošača i Promocija. Trenutno je Pročelnica Katedre za marketing na Ekonomskom fakultetu Zagreb. Predaje i na poslijediplomskim studijima u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Mostaru. Osniva i vodi PDS "Upravljanje marketinškom komunikacijom". Mentorski usmjerava magistrante i doktorande ekonomskih znanosti.

Autorica je više od 160 znanstvenih i stručnih radova, samostalni autor četiri knjige i suautor dvije knjige. Dva puta je dobila prestižnu nagradu "Dr. Mijo Mirković" za knjigu "Integrirana marketinška komunikacija" (samostalni autor) i knjigu “Marketing" (suautor).

Popis radova u zadnjih 5 godina

Neki od novijih radova su sljedeći: 1. Kesić, T., Piri Rajh, S., "Ponašanje potrošača", u Previšić, J., Ozretić Došen, Đ., (urednici),

Marketing, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Adverta, Zagreb, 2004., str. 107-130 2. Kesić, T., Rajh, E., Ozretić Došen, Đ., "Effects of Attitudes and Consumer Ethnocentrism

on Intentions to Buy Domestic vs. Foreign Products in Croatia and Bosnia and Herzegovina", Proceedings of the Academy of Marketing Science Cultural Perspectives on Marketing Conference, Cantu, V., Hsu, M. K., Leach, M. (ur.), Academy of Marketing Science, Puebla, Meksiko, 2004.

3. Kesić, T., Piri Rajh, S., Vlašić, G., Country Branding as a Competitive Marketing Strategy, Proceedings of the 2nd International Conference: An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage, Galetić, L. (ur.), Zagreb, Ekonomski fakultet Zagreb, 2004., str. 1740-1755

4. Kesić, T., Integrirana marketinška komunikacija – Oglašavanje, Unapređenje prodaje, Internet, Odnosi s javnošću, Publicitet, Osobna prodaja, Opinio, Zagreb, 2003.

5. Kesić, T., Piri Rajh, S., "Market Segmentation on the Basis of Food-Related Lifestyles of Croatian Families", British Food Journal, 105, (3), 2003., str. 162-174

6. Kesić, T., Piri Rajh, S., Kraljević, S., "Country Image and Product Brand Image as Competitive Marketing Strategy Factors", Proceedings of the 5th International Conference on Enterprise in Transition, Reić, Z. (urednik), Faculty of Economics, University of Split , May 22-24, 2003, str. 1501-1513.

Page 101: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

100

7. Kesić, T., glavni istraživač na projektu MZT (0067020) "Strategija izgradnje imidža Republike Hrvatske", 2002.-2005.

8. Ozretić Došen, Đ., Kesić, T., Previšić, J., "Competitiveness of Croatian Products and Services – The Attitudes of Management Towards Exports in Croatian Companies", Economic System of European Union and Adjustment of Bosnia and Herzegovina, Mostar, Bosnia and Herzegovina, April 26-27, 2002

9. Ljubić, F., Kesić, T., "Determinants of Ethnocentric Tendencies in Purchasing Behaviour in the Republic of Bosnia and Herzegovina", Proceedings of the 31st EMAC Conference, Marketing in a Changing World: Scope, Opportunities and Challenges, Braga, Portugal, May 28-31, 2002

10. Kesić, T., Ljubić, F., Pavlović, I., Markić, F., "Ethnocentric Tendencies in Purchasing Behaviour in the Republics of Croatia and Bosnia and Herzegovina", Proceedings of the Multicultural Marketing Conference of The Academy of Marketing Science, Valencia, Spain, June 26-29, 2002

11. Kesić, T., "Nova e-marketinška filozofija", Marketing UP, br. 7, 2002., str. 40-43 12. Kesić, T., glavni istraživač na projektu MZT (0067007) "Strukturne promjene znanstvenog

kadra u Hrvatskoj", 1997.-2002. 13. Kesić, T., Piri Rajh, S., "Ponašanje potrošača", u Previšić, J., Bratko, S., (urednici),

Marketing, Sinergija, Zagreb, 2001., str. 217-241 14. Kesić, T., "Tržište poslovne potrošnje i ponašanje u kupnji", u Previšić, J., Bratko, S.,

(urednici), Marketing, Sinergija, Zagreb, 2001., str. 243-268 15. Kesićć T., Ozretić Došen, Đ., Piri Rajh, S., "The Change of Food-Related Lifestyles of

Croatian Families", Proceedings from the 30th EMAC Conference: Rethinking European Marketing, (CD-ROM), Falkenberg, A. W. (urednik), Norges Handelshřyskole, European Marketing Academy, Bergen, Norveška, 2001.

16. Kesić, T., Ozretić Došen, Đ., Previšić, J., "Determinants of Ethnocentric Tendencies in Purchasing Behaviour in the Republic of Croatia", Proceedings of the Annual Conference of The Academy of Marketing Science, Vol. XXIV, San Diego, California, May 30 – June 2, 2001, pp. 137-142

17. Kesić, T., Piri Rajh, S., "Konceptualni model upravljanja imidžom Hrvatske", 17. kongres CROMAR-a Hrvatske, Marketing države – Marketing hrvatske države, Pula, 15.-16. studenoga, 2001.

18. Kesić, T., "Ponašanje potrošača", Marketing UP, br. 5, rujan 2001., str. 12-16 19. Kesić, T., Piri Rajh, S., "Structural Changes of Academics in the Republic of Croatia",

Knjiga sažetaka 1. međunarodne konferencije Ekonomska globalizacija i razvoj u malim zemljama Europe, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Pula, 2000., str. 53-54, (cjeloviti rad objavljen u: Ekonomska globalizacija i razvoj u malim zemljama Europe, Božina, L., Krbec, D., (urednici), Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirkovićć, Pula, 2001., str. 267-278)

20. Kesićć T., Piri Rajh, S., "Consumer Protection in the Republic of Croatia - Fact or Fiction?", Proceedings of the 25th Annual Macromarketing Conference: Marketing Contributions to Democratization and Socioeconomic Development, Shultz, C. J., II; Grbac, B. (urednici), Sveučilište u Rijeci, Arizona State University, Rijeka, Phoenix, 2000., str. 243-252

21. Kesić, T., Piri Rajh, S., "The Change of Time Allocation and Job Satisfaction at University Level in the Republic of Croatia", 2000 Academy of Marketing Science, Multicultural Conference, (CD ROM), Smith, S. M. (urednik), AMS, Hong Kong, 2000.

22. Kesić, T., Piri, S., "Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj u procesu tranzicije", 16. kongres CROMAR-a Hrvatske, Hrvatsko gospodarstvo u tranziciji – marketinško okružje prema globalizaciji, Vukovar/Ilok/Osijek, 27.-28. listopada, 1999., Tržište, Vol. 12, br. 1-2, 2000.

23. Kesić, T., Vedriš, M., Rajh, E., "Ključne determinante izbora banke kao osnovica strateškom pozicioniranju", Ekonomski pregled, god. 51, br. 3-4, 2000., str. 281-298

24. Kesić, T., Vedriš, M., Rajh, E., "Bank Image as a Factor of Competitive Marketing Strategy in Croatia", The 25th Annual Macromarketing Conference, Marketing Contributions to Democratization and Socioeconomic Development, Lovran, Croatia, June 22-25, 2000, pp. 219-229

25. Kesić, T., Piri Rajh, S., "Consumer Protection in the Republic of Croatia: Fact or Fiction?", The 25th Annual Macromarketing Conference, Marketing Contributions to Democratization and Socioeconomic Development, Lovran, Croatia, June 22-25, 2000, pp.

Page 102: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

101

243-252 26. Kesić, T., Ponašanje potrošača, Adeco, Zagreb, 1999.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Marketing: 3, 5, 7, 8, 12, 14, 19, 21, 23, 24 Ponašanje potrošača: 1, 2, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26 Marketinška komunikacija (Promocija): 4, 6, 11, 17

Datum zadnjeg izbora u zvanje

25.11.2003. – redoviti profesor u trajnom zvanju

Predmet(-i) koje izvodi

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu sam izabrana na slijedeće kolegije: Marketing, Ponašanje potrošača i Marketinška komunikacija (Promocija).

Nastavnik Dr. sc. Marcel Meler, redoviti profesor u trajnom zvanju

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet u Osijeku Gajev trg 7, 31000 Osijek

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica http://www.efos.hr/hrv/nastavnici/mmeler/index.html

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođen 3. rujna 1950. godine u Osijeku. Magistrirao je 1976. i doktorirao 1982. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku iz područja marketinga. Trenutno predaje predmet “Marketing” na Ekonomskom fakultetu u Osijeku gdje radi od 1973. godine. Za docenta je izabran 1983. godine, za izvanrednog profesora 1987. godine, za redovitog profesora 1992. godine, a za redovitog profesora u trajnom zvanju 1998. godine. Predaje marketinške predmete na poslijediplomskim studijima u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Ukupno je objavio 199 znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu (Australija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Etiopija, Indija, Jamajka, Južna Afrika, Južna Koreja, Madžarska, Meksiko, Njemačka, Poljska, Rumunjska, SAD, Slovenija, Švedska, Tajland, Turska i Velika Britanija), od čega je 61 radova objavljeno u zbornicima radova međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Objavio je i 5 samostalnih knjiga ("Neprofitni marketing" 2003. godine, "Marketing 1999. godine, “Promocija” 1997. godine, "Društveni marketing" 1994. godine i "Marketing-komuniciranje" 1992. godine), te 4 knjige u suautorstvu ("Politika proizvoda i usluga" 1991, Odlučivanje u marketingu" 1986, "Marketing u turizmu - poslovno gostoprimstvo" 1986. i "Marketing-istraživanja" 1981. godine).

Član je uredništva britanskog časopisa "Journal of Small Business & Enterprise Development" i član AIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism) sa sjedištem u St. Gallenu. Od konca 1992. do sredine 1994. godine obnašao je dužnost v. d. generalnog direktora "Saponije" d.d. Osijek. Bio je član upravnih ili nadzornih odbora "Saponije" d.d., Slavonske banke d.d., MC "Glas Slavonije", IPK Osijek, Bizovačkih toplica, Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda, te zamjenik predsjednika Upravnog vijeća HRT-a. U jednom mandatu (šk.god. 88/89. i 89/90) obnašao je funkciju prorektora za nastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Bio je i član Znanstvenog vijeća Ministarstva znanosti i tehnologije, član Znanstvenog područnog vijeća za društvene znanosti, član Znanstvenog savjeta za ocjenjivanje projekata koje financira Ministarstvo znanosti i tehnologije u znanstvenom polju ekonomije, te zamjenik predsjednika Matičnog povjerenstva za polje ekonomije. Bio je i prvi predsjednik Upravnog vijeća Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od konca 1996. godine obnašao je dužnost dekana, dok je od konca 1998. godine do 2003. godine obnašao dužnost prodekana za znanost Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Trenutno je pročelnik Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku, te zamjenik predsjednika Područnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti.. Od konca 1992. do sredine 1994. godine obnašao je dužnost v. d. generalnog direktora "Saponije" d.d. Osijek. Odlikovan je odličjem Reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti 1996. godine.

Popis radova Značajniji radovi u posljednjih pet godina

Page 103: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

102

u zadnjih 5 godina

a) knjige 1. Meler, M.: Neprofitni marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2003, 388 str. 2. Meler, M.: Marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2001, 495. str.

b) članci, referati na konferencijama 1. Meler, M.:"Problems of Nonprofit Marketing Implementation in the Republic of

Croatia", International Conference "Marketing Paradigms for Emerging Economies, Indian Institute of Management, Ahmedabad, India, January 12-13, 2005, pp. 99-102.

2. Meler, M.: "Marketing Approach to the Tourism Product Conceptualization in a Globalization Condition”, 16th International Conference, Association for Global Business, Cancun, November 18-21, 2004, CD-ROM, Paper 25, pp. 1-10.

3. Meler, M.: "Creation of Autochthonous Croatian Brands – An answer to Globalization Challenges», 2004 International Conference, "Navigating Crisis and Opportunities in Global Markets: Leadership, Strategy and Governance", Cape Town June 8-12 2004, pp. 501-508.

4. Meler, M. (coauthor with Grbac, B. and Renko N.): "War Syndrome: Customers’ Reactions in Southeeastern Europe", 9th Cross Cultural Research Conference, Montego Bay, Jamaica 11-14 December 2003, CD-ROM pp. 2A 1-9.

5. Meler, M. (coauthor with Kandžija, V.): "Macroeconomic Criteria for the Republic of Croatia's Accession to the European Union and European Monetary Union", The 4th Inha – Le Havre International Conference "Regional Cooperation and Economic Integration – European and East Asian Experiences", Seoul, October 8-9th 2003, pp. 541-548.

6. Meler, M. (coauthor with Cerović, Z.): "Food Marketing in the Function of Tourist Product Development" British Food Journal, Vol. 105, No. 3, 2003, pp. 175-192.

7. Meler, M.: "The Role of Marketing in a Solution to the Republic of Croatia’s Globalization Challenges", The Proceedings of the 8th International Conference on Marketing and Development "Globalization, Transformation, and Quality of Life", Bangkok, Thailand, January 3 – 7, 2003, pp. 280-292.

8. Meler, M. (coauthor with Horvat, Đ.): "Croatia' s Triangle: Transition - Globalization – Marketing", International Conference “Transition in Central and Eastern Europe – Challenges of 21st Century”, Sarajevo, October 17-18, 2002, pp. 431-436.

9. Meler, M.: "Marketing and the Social Development in the Republic of Croatia", 27th Annual Macromarketing Conference "Macromarketing in the Asia Pacific Century", University of New South Wales, Sydney, Australia 11-14 June 2002, pp. 1-15.

10. Meler, M. (coauthor with Turkalj, Ž.): "Organizational Marketing Transformation in the Republic of Croatia" International Symposium "Economics and Management of Transformation", 11-12th May 2002 Timisoara, pp. 303-318.

11. Meler, M.: "Die wechselseitige Bedingteit von Qualität und Marketing" in "Qualitätsmanagement – Eine Betrachtung aus unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Perspektiven (Barković, D. und Vossebein, U., Hrsg.), Josip Juraj Strossmayer Universität Osijek und University of Applied Sciences Giessen – Friedberg, Osijek – Giessen-Friedberg 2002, pp. 77-103.

12. Meler. M. (coauthor with Scitovski, R.): "Solving parameter estimation problem in new product diffusion models", Applied Mathematics and Computation, 127 (2002), pp. 45-63.

13. Meler, M. (coauthor with Kandžija,V.): "The Issues of Establishing a Sustainable Competitive Advantage of Croatian Enterprises", International Conference "Economies and Business in Transition: Facilitating Competitiveness and Change in the Global Environment", Global Business and Technology Association, Istanbul, July 11-15, 2001, pp. 434-441.

14. Meler, M. (coauthor with Ružić, D.): " Strategic Features of Marketing Approach of Croatia to the European Union Market" 3rd International Conference "Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia", Lovran 20 i 21.4. 2001. p. 359-371.

Radovi i ostalo što

Za izvođenje nastave iz područja upravljanja proizvodom kvalificira ga višedecenijsko iskustvo na brojnim visokoškolskim ustanovama, kako na dodiplomskome tako i na poslijediplomskome

Page 104: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

103

nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

studiju. Ukupno je objavio devet radova iz skupine a1, 12 radova iz skupine a2, te u suautorstvu knjigu "Politika proizvoda i usluga" (EF- Osijek, Osijek 1991.) koji se odnose na predmet "Upravljanje proizvodom".

Datum zadnjeg izbora u zvanje

1998. izbor u redovitog profesora u trajnom zvanju

Predmet(-i) koje izvodi

Upravljanje proizvodom

Nastavnik Željko Mrnjavac

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica www.efst.hr/~mrnjavac

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođen 20.04.1963. Obrazovanje:

• Doktorat 1996, EFSplit : Mjerenje nezaposlenosti • Magisterij 1992. EFZagreb : Strategija i politika turističkog proizvoda kao osnovni element

izvoznog marketinga • Diploma 1986. EFRijeka

Zaposlenje: • 2004- redoviti profesor za Gospodarstvo Hrvatske EFST • 2000-2004 izvanredni profesor za Gospodarstvo Hrvatske i Ekonomiju rada EFST • 1997-2000 docent za Gospodarstvo Hrvatske i Ekonomiju rada EFST • 1992-1997 asistent na katedri za makroekonomiju EFST • 1986-1992 Hotelsko turističko poduzeće Brela

Studijski boravci u inozemstvu • Ekonomsko sveučilište u Beču - listopad 1993. (mjesec dana), • Sveučilište u Veneciji - svibanj, lipanj, te od rujna do prosinca 1994. (šest mjeseci), • Sveučilište u Linzu - siječanj i veljača 1995. (dva mjeseca), • Sveučilište u Padovi - od ožujka 1995. do ožujka 1996. (dvanaest mjeseci), • Sveučilište Erlangen-Nuernberg - svibanj, lipanj i srpanj 1997. (tri mjeseca) • Incontri pratesi su lo sviluppo Locale, Artimino 15-19.09.1997. • IAB - Institut za istraživanje tržišta rada i zanimanja - Nuernberg - od rujna 1998. do

veljače 1999. ; rujan - listopad 1999.; rujan - listopad 2000. (Stipendija zaklade Alexander von Humboldt)

Nastava na poslijediplomskim studijima: • Ekonomski fakultet Zagreb, PDS Ekonomija i razvoj, predmet Poduzetništvo i regionalni

sustavi malih poduzeća • Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu

PDS Didaktike prirodnih znanosti, predmeti: Ekonomika obrazovanja, Ekonomija rada Znanje jezika: Engleski, Njemački, Talijanski

Popis radova u zadnjih 5 godina

• Grčić, B.; Mrnjavac, Ž.; Petković, B. (2004): Impact Analysis of various EU Policies applying I-O Technicque,.Proceedings Input-Output and General Equilibrium: Data, Modeling and Policy Analysis Brussels, Free University of Brussels September 2 – 4, 2004

• Grčić, B.; Mrnjavac, Ž.; Petković, B. (2004): Analysis of EU Pre-Accession Funds Effects on the Regional Development Using I-O Technicque, 17th European Advanced Studies Institute in Regional ScienceSplit : University of Split, Faculty of Economics, 1-17.

• Mrnjavac, Ž. (2003): Marketing: mali priručnik tržišnog poslovanja, CEPOS, Split • Petrić, L.; Mrnjavac, Ž. (2003): Tourism destination as a locally embedded system:

Analogy between tourism destination and industrial district, Tourism, Vol.51, No. 4, 403-415

• Mrnjavac, Ž. (2003): Može li i treba li se radno zakonodavstvo suprotstaviti

Page 105: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

104

"fleksploataciji"? (Can or Should Labour Legislation Be Opposed to Flexploitation) Financijska teorija i praksa, Vol.27, No. 4, 399-413

• Mrnjavac, Ž. (2003): Culture, History and Local Economic Developmentu (Kultura, povijest i lokalni gospodarski razvitak) Ekonomija/Economics, Vol.10, No. 4, 767-778

• Mrnjavac, Ž. (2003): Demografske prilike i ljudski resursi, poglavlje u Osnove gospodarskog razvitka grada Splita, Grad Split; Ekonomski fakultet Split, str. 43-49

• Pašalić, Ž.; Mrnjavac, Ž. (2003): Teze za novi pristup ruralnom razvitku (Theses of New Aproach to Rural Development) Ekonomija/Economics, Vol.10, No. 1, 229-247

• Mrnjavac, Ž. (2003): The Social Dependence of Local Economic Development, Fifth International Conference on Enterprise in Transition, 984-994

• Mrnjavac, Ž. (2002): Nestaje li radništvo u ekonomiji zasnovanoj na znanju? (Does Labour Disappear in the Knowledge Based Economy?), Sundać, Dragomir urednik: Znanje - temeljni ekonomski resurs, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, str. 199-212 (Treća znanstvena konferencija katedri za teorijsku ekonomiju, Opatija)

• Pašalić, Ž.; Mrnjavac, Ž. (2002): Razvoj i politika okoliša: spoznaje - obećanja - prisila, Development and environmental policy: Perceptions - promises - enforcement, Znanstveni skup "Stabilizacija - participacija - razvoj" Zbornik radova, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 393-408

• Mrnjavac, Ž. (2002): Razlikovanje tipova nezaposlenosti - nemoguća misija (Distinguishing the Types of Unemployment - Impossible Mission), Ekonomska misao i praksa, No. 2, 219-237

• Goić, S.; Mrnjavac, Ž.; Pašalić, Ž.; Reić. Z. (2001): Trgovinska razmjena i ulagačka djelatnost između Slovenije i Splitsko-dalmatisnke županije (Trade and investment activities between Slovenia and the Split-dalmatian county), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, No. 2-3 (62-63), 229-244

• Mrnjavac, Ž. (2001): Povijest ekonomije rada i pogleda ekonomske teorije na nezaposlenost (History of the labour economics and of the economic theory's views of unemployment), Uloga povijesti ekonomske misli u nastavi na fakultetima društvenih znanosti u Hrvatskoj, Druga znanstvena konferencija katedri za ekonomsku teoriju ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj, Osijek, 17-39.

• Mrnjavac, Ž. (2001): The Importance od Local Embeddedness of Labour Market and Economic Development for Countries in Transition , Fourth International Conference on Enterprise in Transition, 1708-1719

• Pašalić, Ž.; Mrnjavac, Ž. (2000): Instrumentarij makroekonomske politike, Gospodarski sustav složene države: zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Društvo ekonomista "Benko Kotruljić", Mostar, 51-74. (Znanstveni skup Posttranzicijski gospodarstveni sustav, Neum, 1999)

• Mrnjavac, Ž. (2000): Imaju li neke zemlje recept za uspješnu politiku zapošljavanja? (Do Some Countries Have the Recipe for a Successful Employment Policy?), Društvena istraživanja, No. 46-47, 367-377.

• Mrnjavac, Ž.; Pašalić, Ž. (2000): Lokalni sustavi malih poduzeća i gospodarski razvitak; u Skupina autora (ur.: Ž. Pašalić - Ž. Mrnjavac): Lokalni sustavi malih poduzeća - mogući pristup restrukturiranju gospodarstva i regionalnom razvitku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, str. 1-12.

• Mrnjavac, Ž. (2000): Industrijski distrikti i druge Marshallove misli u kontekstu promišljanja stvarnosti hrvatskog gospodarstva; u Skupina autora (ur.: Ž. Pašalić - Ž. Mrnjavac): Lokalni sustavi malih poduzeća - mogući pristup restrukturiranju gospodarstva i regionalnom razvitku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, str. 13-42.

• Mrnjavac, Ž. (2000): Tržište rada i lokalna ukorijenjenost; u Skupina autora (ur.: Ž. Pašalić - Ž. Mrnjavac): Lokalni sustavi malih poduzeća - mogući pristup restrukturiranju gospodarstva i regionalnom razvitku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, str. 43-56.

• Mrnjavac, Ž.; Pašalić, Ž. (2000): Endogeni lokalni razvitak i decentralizacija; u Skupina autora (ur.: Ž. Pašalić - Ž. Mrnjavac): Lokalni sustavi malih poduzeća - mogući pristup restrukturiranju gospodarstva i regionalnom razvitku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, str. 57-74.

• Grubišić, D; Mrnjavac, Ž. (2000): Fleksibilnost malih poduzeća kao potencijalni čimbenik fleksibilnosti gospodarstva, u Skupina autora (ur.: Ž. Pašalić - Ž. Mrnjavac): Lokalni sustavi malih poduzeća - mogući pristup restrukturiranju gospodarstva i regionalnom razvitku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, str. 129-157.

Page 106: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

105

• Mrnjavac, Ž.; Pašalić, Ž. (2000): Prilog promišljanju pristupa infrastrukturnoj politici u kontekstu regionalne politike; u Skupina autora (ur.: Ž. Pašalić - Ž. Mrnjavac): Lokalni sustavi malih poduzeća - mogući pristup restrukturiranju gospodarstva i regionalnom razvitku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, str. 173-182.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Izbor u zvanje redovitog profesora, navedeni i ranije objavljeni radovi koji su usmjereni na šire područje primjene ekonomske znanosti, te dosadašnje životno i akademsko iskustvo kvalificiraju nastavnika za više područja unutar ekonomike nacionalnog gospodarstva.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

17.02.2004., redoviti profesor

Predmet(-i) koje izvodi

U dosadašnjem radu izvodio je slijedeće predmete: Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomija rada, Ekonomska politika, Marketing u turizmu i ugostiteljstvu, Ekonomika obrazovanja, Ekonomija proizvodnih čimbenika, Poduzetništvo i regionalni sustavi malih poduzeća

Nastavnik Dr. sc.Nikša Nikolić, docent

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split Matice hrvatske 31, 21000 Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica www.efst.hr

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođen 6. travnja 1958. godine u Splitu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Magistrirao iz područja strategije i politike kamatnih stopa u zemljama u razvoju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu.

Doktorirao na temu: “Međuzavisnosti tržišta kapitala i kamatnih stopa zemalja u razvoju” na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Objavio preko 100 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Predaje na dodiplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Dubrovniku. Predaje na poslijediplomskom znanstvenom studiju “Financije i bankarstvo” i poslijediplomskim stručnim studijima “Porezni management”, “Financijski management” i “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, te poslijediplomskom znanstvenom studiju “Pomorsko pravo i pravo mora” na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Za redovitog profesora prvi put je izabran 2002. godine. Član Društva ekonomista Hrvatske, član Znanstvenog društva ekonomista, ekspert za područje financiranja pri UNESCO-u ( CEPES). Aktivno se služi Engleskim, Francuskim i Talijanskim jezikom.

Popis radova u zadnjih 5 godina

1. Nikolić, N.: Temeljne odrednice fiskalnoga sustava, u zborniku radova: "Gospodarski sustav složene države" sa međunarodnog znanstvenog skupa: "Posttranzicijski gospodarstveni sustav", Društvo ekonomista "Benko Kotruljić", Mostar, 2000, str. 135-153. (izvorni znanstveni rad). 2. Nikolić,N., Pečerić,M., Fredotović, M.: Market reforms and Integrative processes in development valorization of small mediterranean countries, u zborniku s međunarodnog znanstvenog skupa: "The First Encounter of Mediterranean Economists - International Workshop on Cooperation and Development in the Mediterranean, Ekonomski fakultet Split, Split, 2000., (CD-ROM), (Izvorni znanstveni rad). 3. Nikolić,N., Pečerić,M.: Blažić,H.: Efficiency Implications of a "New" Tax Policy tovards Enterprises in Croatia, u zborniku sa međunarodnog znanstvenog skupa: "Global Enterpreneurship for the New Millenium", School of Management, Syracuse University, Syracuse, New York, 2000. (Izvorni znanstveni rad). 4. Nikolić,N.: Međunarodno kretanje kapitala, u knjizi: Konjhodžić,H. (ed.): "Međunarodna privreda - ekonomski i političko-pravni aspekti", (str. 432), Logos, Split, 2001., str. 173-214.

5. Nikolić, N., Mladineo, I.: Pravednost oporezivanja poreza na dohodak u RH, Zbornik radova

Page 107: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

106

Pravnog fakulteta u Splitu, br. 40 (70-71)/03 (prethodno priopćenje).

6. Nikolić, N.: Financijske oaze globaliziranog svijeta, Časopis ekonomska misao i praksa 2/03 (prethodno priopćenje).

7. Nikolić, N, Blažić, H., M. Pečarić.; Consumer-Based Taxation at the Business Level: The Croatian Experience”, The Journal of Enterpreneurial Finance and Business Ventures, Syracuse University, Syracuse 1/03 (izvorni znanstveni rad) 8. Nikolić, N.: “Financijsko tržište” 11. poglavlje u knjizi “Monetarna ekonomija” (red. H. Konjhodžić), Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, 2004. 9. Nikolić, N.: “Međunarodno kretanje kapitala” osmo poglavlje u knjizi “Međunarodni privredni menadžment” (red H. Konjhodžić), Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, 2004. 10. Nikolić, N. Pečarić, M: “Development of Internet Banking in Croatia”, u Zborniku radova (8 th International Conference on Manufacturing and Management), Australija, 2004. (prethodno priopćenje). 11. Nikolić, N. Mašek, A.: “European bank for reconstruction and development as an important partner in promotion of the privatisation in the Republic of Croatia” u Zborniku radova: “5 th International Conference: “Enterprise in transition”, Tučepi, Croatia, 2003. (prethodno priopćenje).

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Autorstvo i koautorstvo na većem broju udžbenika i skripata iz problematike javnih i monetarnih financija, te preko sto objavljenih znanstvenih i stručnih članaka te prijevoda iz oblasti financijske tematike.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

17.rujan 2002.

Predmet(-i) koje izvodi

"Monetarna ekonomija", "Javne financije", "Osnove financija", "Porezni sustavi", "Financijsko pravo i financijska znanost"

Nastavnik Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Zagreb Trg J. F. Kennedya 6, 10000 Zagreb

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica www.marketing.efzg.hr

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođena u Zagrebu 06. listopada 1961. godine. Državljanka Republike Hrvatske. Hrvatica. Diplomirala je 1985., magistrirala 1991. i doktorirala 1996. godine na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Na Ekonomskom fakultetu - Zagreb zaposlena je od listopada 1991., na Katedri za marketing. Izabirana je 1992. za asistenta, 1996. za višeg asistenta, 1997. za docenta, 2001. za izvanrednog te 2004. godine za redovitog profesora. Koristila je četiri stipendije za znanstveno usavršavanje u inozemstvu među kojima ističe stipendiju američke zaklade Fulbright, u ak. god. 1995/96., boravak na Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Va - R. B. Pamplin College Of Business, za Predoctoral study and research. Predaje na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, kolegije «Marketing», «Politika proizvoda i dizajn», «Međunarodni marketing» i «Marketing usluga» na dodiplomskom, te «Marketing management», «Upravljanje markom proizvoda», «Marketing usluga» i «Međunarodni marketing» na poslijediplomskim studijima. Suvoditelj je znanstvenog poslijediplomskog studija «Marketing». Nositelj je kolegija «Marketing» na Studiju produkcije i sunositelj kolegija «Međunarodni marketing« na MBA in Construction studiju, u okviru međufakultetske suradnje Sveučilišta u Zagrebu. U svojstvu gosta predavača nastavu je izvodila u inozemstvu (MBA - Escuela de Negocios, Murcia, Španjolska, MBA - Ekonomsko poslovne fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija) i u

Page 108: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

107

Hrvatskoj na poslijediplomskim studijima iz marketinga na ekonomskim fakultetima u Osijeku i Splitu. Autor je i koautor 75 znanstvenih i stručnih radova, od čega 6 knjiga. Radi na istraživačkim projektima, sudjeluje na domaćim i inozemnim konferencijama te u programima edukacije managera u hrvatskim poduzećima. Član je strukovnih udruženja: Hrvatsko društvo za marketing, European Marketing Academy, Academy of Marketing Science. Član je organizacijskog odbora jedne i recenzentskih odbora brojnih međunarodnih znanstvenih konferencija. Govori engleski i španjolski jezik, dobro poznaje talijanski i francuski jezik.

Popis radova u zadnjih 5 godina

Značajniji radovi u posljednjih pet godina a) Knjige 1. Previšić, J. – Ozretić Došen, Đ. (urednici): Marketing, II. Izmijenjeno i dopunjeno

izdanje, Adverta, Zagreb, 2004. 2. Ozretić Došen, Đ.: Osnove marketinga usluga, Mikrorad, Zagreb, 2002., ISBN 953-

6286-59-9 3. Previšić J. – Ozretić Došen, Đ.: Osnove međunarodnog marketinga, Masmedia, Zagreb,

2000., ISBN 953-157-183-1 4. Ozretić Došen, Đ: “Usluga – izvor konkurentske prednosti”, u Tipurić, D. (urednik):

Osnove poslovnog upravljanja, Ekonomski fakultet-Zagreb, 2003., ISBN 953-6025-08-6, str. 213-224.

5. Ozretić Došen, Đ.: “Okruženje marketinga”, u Previšić, J. – Bratko, S. (urednici): Marketing, Sinergija, 2001., ISBN 953-6895-07-02, str. 32-50.

6. Ozretić Došen, Đ.: “Marketing usluga”, u Previšić, J. – Bratko, S. (urednici): Marketing, Sinergija, 2001., ISBN 953-6895-07-02, str. 427-450.

7. Ozretić Došen, Đ.: “Interni marketing”, u Previšić, J. – Bratko, S. (urednici): Marketing, Sinergija, 2001., ISBN 953-6895-07-02, str. 451-468.

8. Ozretić Došen, Đ. – Kelemen, Ž.: “Huck Finn d.o.o. – pustolovni turizam”, u Marušić, M. – Prebežac, D.: Istraživanje turističkih tržišta, Adeco 2003., ISBN 953-97228-5-3, str. 303-311.

b) Znanstveni radovi uu časopisu s međunarodno priznatom recenzijom: 9. Ozretić Došen, Đ. - Martinović, M.: "Marketing of Services in Secondary Schools in the

Republic of Croatia", Educational Studies, Vol. 29, No. 4., December 2003., ISSN 0305-5698, str. 373-386.

10. Ozretić Došen, Đ. - Prebežac, D.: "Ponašanje potrošača u turizmu - stavovi i motivacijski čimbenici kao kriterij segmentiranja turističkog tržišta", Acta Turistica, br. 15, Zagreb, prosinac 2003., ISSN 0353-4316, UDK 338.48 (051), str. 118-143.

11. Vranešević, T. - Ozretić Došen, Đ.: "Tourist country brand positioning in the eyes of Croatian students", Akademija MM – Slovenska znanstvena revija za trženje, Letnik V/8, Ljubljana, maj 2001., ISSN ISSN 1408-1652, str. 55-60.

12. Ozretić Došen, Đ. – Prebežac, D.: "Interni marketing u uslužnim poduzećima – primjer zrakoplovnih kompanija", Acta Turistica, br. 1, Zagreb, lipanj 2000., ISSN 0353-4316, UDC/UDK 656.7:658.8, str. 18-36.

c).Znanstveni radovi -zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa: 13. Kesić, T. - Rajh, E. - Ozretić Došen, Đ.: "Effects of Attitudes and Consumer

Ethnocentrisam in Intentions to Buy Domestic vs. Foreign Products in Croatia and Bosnia and Herzegovina" in Cantu, V. - Hsu, M. - Leach, M. (editors): 'Procedings of the 2004 Cultural Perspectives on Marketing Conference', Puebla, Mexico, Sept 22-24, 2004, (abstract p. 12; full paper CD-ROM)

14. Ozretić Došen, Đ. – Škare, V.: "Delivering Services Via Internet: New Distribution Channel for Traditional Services", 2nd International Conference 'An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage', University of Zagreb, Graduate School of Economics & Business, Zagreb, Croatia, June 17-19, 2004. Rad objavljen u zborniku: 'An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage', 2004, ISBN 953-6025-10-8, urednik: Galetić, L., str. 256-257. (CD-ROM)

15. Ozretić Došen, Đ. – Previšić, J. – Škare, V.: "Role of Internet in Building Image of Croatia", Fifth International Conference on Enterprise in Transition, Split-Tucepi, 22-24, May, 2003. Rad objavljen u zborniku: 'Enterprise in Transition',(CD-ROM) ISBN 953-6024-49-7, UDK 339 (063), urednici: The Faculty of Economics Split, str. 348-351.

16. Ozretić Došen Đ.: "Brand Without Boundaries", IMDA – Eleventh World Business

Page 109: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

108

Congress, Antalya, Turkey, July 11-14, 2002. Rad objavljen u zborniku: 'The Impact of Globalization on World Business in the New Millennium: Competition, Cooperation, Environment, and Development', ISBN 1-888624-01-09, urednici Kaynak, E. – Sarvan, F., str. 35-41.

17. Ozretić Došen, Đ. – Prebežac, D.: "Developing the Sevice Quality in Small Companies through the Internal marketing", An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002', Graduate School of Economics & Business, Zagreb, Croatia, June 27-29th, 2002. Rad objavljen u zborniku: 'An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium” 2002', ISBN 953- 6025-05-1 urednici: Sharma, S. – Galetić, L. , str. 261-263 (CD-ROM)

18. Ozretić Došen, Đ.: "The Use of Case Method for Effective Education and Business Training", International Scientific Conference, 'Rethinking of Education and Training for Tourism', Zagreb, April, 18-20th, 2002. Rad objavljen u zborniku: 'Rethinking of Education and Training for Tourism', ISBN 953-6025-04-3 urednici: Vukonić, B. – Čavlek, N., str. 205-212.

19. Kesić T. – Ozretić Došen, Đ. – Previšić, J.: "Determinants of Ethnocentric Tendences in Purchising behaviour in the Republic of Croatia", Annual Conference of the Academy of Marketing Science - Developments in Marketing Science, San Diego California, May 30-June 2, 2001. Rad objavljen u zborniku: 'Proceedings of The Annual Conference of the Academy of Marketing Science', Volume XXIV, ISBN 0-931268-23-0 , urednici: Moore,M. – Moore, R., str. 137-143.

20. Vranešević T. – Frajlić, D. - Ozretić Došen, Đ.: "Marketing Within the Organisation Structure – The Reflection of its Importance as a Competitive Determinant", Fourth International Conference on Enterprise in Transition, Split-Hvar, 24-26. May, 2001. Rad objavljen u zborniku: 'Enterprise in Transition',(CD-ROM) ISBN 953-6024-39-X, UDK 339 (063), urednici: The Faculty of Economics Split, str. 131-133.

21. Kesić T. – Ozretić Došen Đ. – Piri Rajh, S.: "The Change of Food-Related Lifestyles of Croatian Families", 30 EMAC Conference – Rethinking European Marketing, Bergen, Norway, May 8-11,2001. Rad objavljen u zborniku: 'Rethinking European Marketing – Proceedings from the 30th EMAC Conference' (CD-ROM), ISBN 82-7674-129-0, urednici: Breivik, E.- Falkenberg, A.W. – Gronhaug, K., str.99 (CD-ROM).

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Osim gore navedenih radova, za izvođenje nastave iz područja Marketinga/Marketinga usluga kvalificira je višegodišnje iskustvo na brojnim visokoškolskim ustanovama, kako na dodiplomskome tako i na poslijediplomskome studiju. Gostovala je na više stranih sveučilišta a održala je i brojna pozvana predavanja. Autor je i koautor 75 znanstvenih i stručnih radova, od čega 6 knjiga.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

21. studenog 2004. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora

Predmet(-i) koje izvodi

Marketing usluga

Nastavnik Dr. sc. Želimir Pašalić, redoviti profesor

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 21000 Split, Matice hrvatske 31

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođen 1944. godine u Ell Shattu (Egipat). Obrazovanje: - 1982 doktorat EF Zagreb - 1975 magisterij EF Zagreb - 1968 diploma EF Zagreb Radno iskustvo: 1969- 1974.:

Page 110: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

109

- u Hotelskom poduzeću u Podgori; - u Gradskoj upravi Makarska; - te kao rukovoditelj Poslovne službe Općinskog komunalnog fonda i Općinskog fonda za unapređenje turizma Makarska. 1974 - - Ekonomski fakultet Split Studijski boravci: - kraći studijski boravaci u inozemstvu, u okviru TEMPUS-a - 1992. sveučilišta u Bologni i Modeni (Italija); - travanj 2001. Sveučilište Staffordshire, Stoke on Trent (Velika Britanija); - veljača 2002. Sveučilište u Perugi (Italija). Zanimljivosti: - 1983.-1985. Predsjednik Savjeta EF Split - 1985.-1987. Dekan EF Split - 1986: Dobitnik nagrade za znanost "Slobodne Dalmacije", - 1998: Plakete Hrvatskog znanstvenog društva za promet (HZDP) za istaknuti znanstveni rad u polju prometnih znanosti - 1999: Priznanja Ekonomskog fakulteta Split za vrijedno znanstveno djelo - 2003: Jubilarne povelje Hrvatskog znanstvenog društva za promet te - 2004: Priznanja - Acknowledgment the Europen Platform of Transport Sciences - Pročelnik je Katedre za ekonomiku nacionalnog gospodarstva i voditelj Studija ekonomije Fakulteta - aktivni član brojnih stručnih i savjetodavnih tijela Fakulteta, Sveučilišta u Splitu, Gospodarske komore RH Zagreb i u Splitu, te Zajednice ekonomskog obrazovanja Hrvatske - članstvo i/ili predsjedništvo mnogobrojnih povjerenstava za izbor nastavnika, kao i povjerenstava u obrani diplomskih i magistarskih radova te doktorskih disertacija - recenzije mnogobrojnih znanstvenih knjiga, udžbenika, projekta, članaka i studijskih progama. Članstvo: - Hrvatskog društva ekonomista, - Hrvatske sekcije europskog udruženja regionalnih znanosti, - Hrvatskog znanstvenog društva za promet (HZDP- Predsjedništva i Programskog i znanstvenog vijeća) - uredništva znanstvenog časopisa "Suvremeni promet". Znanje jezika: engleski i talijanski

Popis radova u zadnjih 5 godina

Od tridesetak znastvenih i stručnih radova nastalih u zadnjih 5 godina navode se slijedeći: 1. S. Goić, Ž. Mrnjavac, Ž. Pašalić, Z. Reić: Trgovinska razmjena i ulagačka djelatnost imeđu Slovenije i Splitsko-dalmatinske županije, Zbornik radova Pravnog fakulteta Split, broj 2-3/2001., str. 229. - 244. 2. Želimir, Pašalić: Challenges To Restructuring Of Croatian Transport System Of The Beginning Of The 21st Centure, Fourth International Conference on Enterprise in Transition, University of Split - Faculty of Economics, Split - Hvar, May 24-26, 2001, CD-ROM, pp 2721-2743. 3. Želimir, Pašalić: Utjecaj gospodarstvenog razvitka na lučki sustav Hrvatske; u: Edna Mrnjavac, ur.: Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka, Visoka pomorska škola u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Rijeka, 2001., str. 135. - 160. 4. Želimir, Pašalić: Razvojna međuovisnost i konfliktnost prometa i turizma, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenostručnog savjetovanja Promet i turizam, II. dio, Opatija, 26.-27. travnja 2001., str. 155. - 160. 5. Želimir, Pašalić: Interdependence and Conflict of Transport and Tourisam, Modern Traffic - Special Issue, September, 2001, pp 5 - 10. 6. Želimir, Pašalić: Gospodarstveno-prometni izazovi ekonomiji i politici okoliša, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenostručnog savjetovanja Promet i okoliš, II. dio, Opatija, 18.-19. travnja 2002., str. 298. - 302. 7. Želimir Pašalić: O prometnim vezama Dalmacije i "globalnog sela": Dosta je utapanja pomorstva, Okrugli stol Kuda ide Dalmacija, "Forum", Prilog za kulturnu tranziciju "Slobodne Dalmacije", 15. svibnja 2002., str. 12. 8. Ž. Pašalić - Ž. Mrnjavac: Razvoj i politika okoliša: spoznaje - obećanja - prisila; Znanstveni skup: Stabilizacija - participacija - razvoj, Zbornik radova (ur.: I. Družić), Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, 19. rujna 2002., str. 393. - 408. 9. S. Andrijić - Ž. Pašalić: Utemeljivost gospodarskog povezivanja BiH i RH; u: Zbornik radova

Page 111: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

110

Gospodarskog foruma Ekonomska suradnja RH (Dalmacije) i BiH (Hercegovine): - stanje, mogućnosti, prijedlozi, Generalni konzulat RH u BiH - Mostar, 27. 03. 2003., str. 15-21. 10. Želimir, Pašalić: Promet u hrvatskim primorskim naseljima, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenostručnog savjetovanja Promet u gradovima, III. dio, Opatija, 24.-25.travnja 2003., 9 str. 11. Želimir, Pašalić: Institutional Challenges and Limitations in Restructuring of Infrastructure Systems in Transition: Case of Croatian Energy System, Fifth International Conference on Enterprise in Transition, University of Split - Faculty of Economics, Split - Tučepi, May 22-24, 2003, CD-ROM, pp 121-141 12. Želimir Pašalić, Željko Mrnjavac: Teze za novi pristup ruralnom razvitku, Znanstveni skup Pristup strategiji ekonomskog razvitka Hrvatske, HAZU, Zagreb, 27. svibanj 2003., "Ekonomija", broj 1/2003., str. 229. - 247. 13. Želimir Pašalić: Promet u hrvatskim primorskim naseljima, Suvremeni promet, br. 5, 2003., str. 338. - 342. 14. Želimir Pašalić: Tržišna valorizacija gospodarske infrastrukture; u Skupina autora (I. Družić, ur. i red.): Hrvatski gospodarski razvoj, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Politička kultura, Zagreb, 2003.. str. 427. - 460.

15. Želimir Pašalić: Industrija; u Skupina autora (B. Grčić, vod. proj.): Osnove gospodarskog razvitka Grada Splita, Grad Split, Ekonomski fakultat - Split, 2003., str. 59 - 62, 166-169.

16. Želimir Pašalić: Promet i prometna infrastruktura; u Skupina autora (B. Grčić, voditelj projekta): Osnove gospodarskog razvitka Grada Splita, Grad Split, Ekonomski fakultat - Split, 2003., str. 65 - 67, 178- 182. 17. Želimir Pašalić: Infrastructure Systems in Transition: Institutional Approach, Ekonomija/Economics, No 4/2003., pp 801 - 815. 18. Želimir Pašalić: Infrastruktura i razvoj - gdje je Hrvatska?, Zbornik radova s XVIII. Kongresa CROMAR-a održanog u Splitu, 23-25. listopada 2003. godine, Split, 2004, str. 9.-27.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

U preko tri desetljeća sveučilišne karijere predavao je predmete: Osnove makroekonomike, Ekonomika i ekonomska politika, Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomska politika, Ekonomika prometa i Ekonomika pomorstva na Ekonomskom fakultetu u Splitu, te više godina predmet Ekonomska politika na Pravnom fakultetu u Splitu. Predavao je i/ili predaje na poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta Split, Ekonomoskog fakulteta Zagreb, Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu Dubrovnik i Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Split, sadržaje predmeta: Ekonomika i politika razvoja nacionalnog gospodarstva, Financiranje infrastrukturnih sustava, Restrukturiranje energetskog sektora, Poduzetništvo i regionalni sustavi malih i srednjih poduzeća, Promet u turizmu, Ekonomika obrazovanja. Ostvario je zapažene rezultate u obrazovanju ekonomskih stručnjaka i usavršavanju mladih znastvenih i nastavnih kadrova, kao mentor i/ili konzultant/savjetnik. Autor i/ili suautor je preko stopedesetak znanstvenih i stručnih radova. Od toga je autor dviju skripti i pet knjiga te suautor u desetak znanstvenih knjiga i udžbenika. Objavio je brojne znanstvene radove u inozemstvu i s međunarodno priznatom recenzijom. Aktivni je sudionik velikog broja međunarodnih i domaćih znastvenih skupova.

Datum zadnjeg izbora u zvanje 14. srpnja 2000.

Predmet(-i) koje izvodi

Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomika prometa, Financiranje infrastrukturnih sustava, Restrukturiranje energetike, Poduzetništvo i regionalni sustavi malih i srednjih poduzeća,

Nastavnik Dr.sc. Ivan Pavić, redoviti profesor

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split Matice Hrvatske 31. 21000 Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica http://www.efst.hr/nastava/profesor.php?p=42

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

I. Pavić rođen je u 1951. godine u Sinju. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Paralelno studirao političke znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Nakon diplomiranja tri godine radio u Zagrebu, a od 1976. godine stalno zaposlen na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Splitu u po dva mandata bio

Page 112: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

111

prodekan I dekan fakulteta. Na Sveučilištu u Splitu obnašao funkciju prorektora, a sada je na funkciji rektora. Na Sveučilištu u Splitu i ostalim hrvatskim sveučilištima predaje predmete Mikroekonomija, Managerska ekonomija, Kompenzacijski management i Korporacijsko restrukturiranje. Objavio sljedeće udžbenike: Pavić I. i dr. (1982): Organizacija i ekonomika proizvodnje: teorijsko-praktični priručnik, Strojarski fakultet Mostar, Mostar; Buble, M., Goić, S., Pavić, I. (1991): Osnove stimulativnog plaćanja u poduzeću, Ekonomski fakultet Split, Split; Dulčić, Ž., Pavić, I., Rovan, M., Veža, I. (1996): Proizvodni menedžment, Ekonomski fakultet Split i Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, Split; Galetić, L., Pavić, I. (1996): Upravljanje plaćama, RRiFplus, Zagreb. Tijekom dosadašnjeg znanstvenog djelovanja dr.sc. I. Pavić objavio je brojne znanstvene i stručne radove te bio voditelj i suradnik na mnogim projektima. Posebno se ističe voditeljstvo dva trogodišnja Tempus projekta, jednog koji je završio 2002. godine (Razvoj studija ekonomije u Splitu) i drugog koji je počeo 2003. godine (Master Degree in European Integration in Croatia). Veći broj ovih radova objavio u inozemnim časopisima i sličnim publikacijama. Također aktivno sudjelovao na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima. U okviru studijskih putovanja i stipendija boravio je u inozemstvu (V. Britanija, Italija, SAD, Australija).

Popis radova u zadnjih 5 godina

Pavić, I., Vidučić, Lj., (2000): Corporate Sector Restructuring in Transition Economies with Regard to Croatia, Proceedings of the International Conference “Global Entrepreneurship for the New Millenium”, Syracuse University - School of Management, Syracuse, USA. Pavić, I., Alfirević, N., Dulčić, Ž., (2000): National Competetive Ability of Transitional Countries: How to Escape from Factor-driven Economy - The Case of Croatia, Proceedings of the International Conference “Global Entrepreneurship for the New Millenium”, Syracuse University - School of Management, Syracuse, USA. Buble, M., Dulčić, Ž., Pavić, I., (2000): Organizational Performance Improvement Process, in: Annals of DAAAM for 2000-Proceedings of the 11th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Man - Machine - Nature", 19-21th October 2000, Opatija, DAAAM International, Vienna, Austria. Benić, Đ., Pavić, I., (2001): The problem of Application the Concept of TQM in Transition Economies, Proceedings 17th International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future, 10-12th July 2001, Durban (South Africa), The Mechatronics and Robotics Research Group University of Natal (Durban). Buble, M.,. Dulčić, Ž., Pavić, I., (2001): Organizational Performance Improvement Project, in: Annals of DAAAM for 2001-Proceedings of the 12th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Precision Engineering", 24-27th October 2001, Jena, DAAAM International, Vienna, Austria. Dulčić, Z., Benić, Đ., Pavić, I. (2003): Managerial Social Responsibility in Transition Economies - The Croatian Case, The Business Review (Cambridge), Vol. 1, No. 1, Summer 2003. Pavić, I. (2003): Konkurentnost proizvoda tranzicijskih zemalja na tržištu Europske unije s posebnim osvrtom na Hrvatsku, Ekonomska misao i praksa (Dubrovnik), Vol. 12, 1/2003. Pavić, I., Benić, Đ., (2003): Technology as a Competitiveness Factor of Transitional countries’ products on the International Markets - The Croatian Case, Proceedings 2nd International Conference ICAMM 2003, 21-23th January 2003, Durban (South Africa), University of Natal (Durban). Buble, M., Pučko, D., Pavić, I., i dr., (2003): Successful Competitive Strategies of Large Croatian and Slovenian Enterprises (Research Report), Management - Journal of Contemporary management Issues, (Split), Vol. 8, No. 1. Pervan, M., Pavić, I., (2003): Market Concetration and Enterprise Profitability in Croatian Economy, Fifth International Conference on Enterprise in Transition Proceedings, 22-24th May 2003, Split-Tučepi (Croatia), University of Split - Faculty of Economics Split (Split).

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Autor odnosno koautor je četiriju udžbenika iz predmeta koje predaje, objavio brojne radove u domaćim i stranim časopisima te u zbornicima radova s međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Izvodio dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu na matičnom i mnogim drugim fakultetima. Bio mentor u izradi diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Recenzirao više radova i udžbenika iz mikroekonomije i managerske ekonomije.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

14.07.2000. Redoviti profesor

Page 113: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

112

Predmet(-i) koje izvodi

Mikroekonomija, Managerska ekonomija, Korporacijsko restrukturiranje, Kompenzacijski management.

Nastavnik Dr. sc.Mario Pečarić, docent

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split Matice hrvatske 31, 21000 Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica www.efst.hr

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođen 4.7. 1962.g. u Splitu. Studirao na Ekonomskom i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1986.g. s prosječnom ocjenom 4,98. Za postignuća u studiranju dobitnik Rektorove nagrade. Doktorirao iz područja institucionalne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Od 1987.g., s kraćim prekidom na Veleučilištu u Splitu, zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Biran za docenta na znanstvenom području financije i fiskalna politika 2003.g. Osim predmeta Međunarodne financije (na EF Split i EF Rijeka), predavao je i sudjelovao u predavanjima iz predmeta: Monetarna ekonomija, Međunarodna ekonomija, Ekonomika međunarodne razmjene, Osnove ekonomije, Suvremene ekonomske teorije, Javne financije (EF Split); Politička ekonomija (Pravni fakultet Split); Osnove financija (Veleučilište u Splitu). Gostovao je temama iz međunarodnih financija na poslijediplomskom stručnom studiju "Financijski management" na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Sunositelj je predmeta "Međunarodni ekonomski odnosi" na znanstvenom poslijediplomskom studiju "Međunarodno pravo mora" na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Radi kao aktivni istraživač na projektu Ministarstva znanosti. Član je fakultetskih komisija. Sudjelovao je na dvadesetak znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Bio je više puta na znanstvenom usavršavanju u inozemstvu pri čemu valja naglasiti: USA (1990) u trajanju od mjesec dana, Tempus projekt iz međunarodnih financija- Bologna (1992)- u trajanju od mjesec dana, stipendija Francuske vlade- Universite de Poitiers (1995)- u trajanju od 3 mjeseca, stipendija "Alpe-Adria" na Sveučilištu u Udinama (1995) u trajanju od 3 mjeseca te studijski boravak na University of Kentucky (1997) u trajanju od mjesec dana. Unutar međunarodnih financija posebno se bavi financiranjem razvitka i ulogom međunarodnih financijskih institucija koristeći institucionalni pristup. Posjeduje aktivno znanje engleskog i francuskog te pasivno talijanskog jezika.

Popis radova u zadnjih 5 godina

Pečarić,M., Nikolić,N., Blažić,H.: The Role of Fiscal Policy in Development of Enterpreneurship in Croatia, u zborniku radova sa međunarodne konferencije: " Bussines and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implication for Economic Integration into wider Europe", Nicholas Copernicus University of Tourn, Tourn, 1999., str. 621-633. Pečarić,M., Nikolić,N., Fredotović, M.: Market reforms and Integrative processes in development valorization of small mediterranean countries, u zborniku s međunarodnog znanstvenog skupa: "The First Encounter of Mediterranean Economists - International Workshop on Cooperation and Development in the Mediterranean, Ekonomski fakultet Split, Split, 2000., (CD-ROM), Pečarić, M., Fredotović, M., Grčić, B.: Enviromental management system- Support to sustainable development of Mediterranean regions, u zborniku s međunarodnog znanstvenog skupa: « The First Encounter of Mediterranean Economist – International Workshop on Cooperation and Development in the Mediterranean, Ekonomski fakultet Split, Split, 2000.,(CD-ROM), Pečarić,M., Nikolić N., Blažić,H.: Efficiency Implications of a "New" Tax Policy tovards Enterprises in Croatia, u zborniku sa međunarodnog znanstvenog skupa: "Global Enterpreneurship for the New Millenium", School of Management, Syracuse University, Syracuse, New York, USA, 2000. Pečarić, M., Blažić, H.: Oporezivanje i investicije u tranzicijskim ekonomijama: slučaj Hrvatske, 1. International Conference on Economic Globalization and Development of Small European Countries, Pula, 2000., Ekonomska globalizacija i razvoj u malim zemljama Europe,

Page 114: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

113

Božina L.; Krbec D. (ed.), Fakultet ekonomije i turizma, 2001., str. 513-525. Pečarić, M., Blažić H., Nikolić N. :Consumer - Based Taxation at the Business Level: The Croatian Experience, The Journal of Entrepreneurial Finance & Business Ventures, April 2003, Volume 8, Issue 1, Syracuse, NY, USA Pečarić,M., Blažić, H.: Some Thesis About «New Role» of State in Fostering Enterprises and Economic Development in the Countries in Transition, Fifth International Conference on Enterprise in Transition, Proceedings p. 81.-84. + CD ROM with full papers, The Faculty of Economics, Split, Croatia, 2003. Pečarić M., Nikolić N.: Development of Internet banking in Croatia, Eight International Conference on Manufacturing and Management, proceedings, Gold Coast, Australia, 2004. Pečarić M., Fredotović M., Nikolić N.: FDI and Growth- What is Missing? , Sixth International Conference on Enterprise in Transition, rad u tisku, The Faculty of Economics, Split, Croatia, 2005.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Osim gore navedenih radova u kojima naglašava makroekonomsku dimenziju međunarodnih financija i institucija te njihovu poveznicu s financiranjem razvitka, za izvođenje nastave iz predmeta Međunarodne financije kvalificira ga višegodišnje nastavno iskustvo kako u matičnoj kući , tako i održavanje predavanja iz navedenog predmeta na Ekonomskom fakultetu u Rijeci u školskoj godini 2004/2005. Gostovao je na više stranih sveučilišta i aktivno je sudjelovao na brojnim međunarodnim skupovima. U pripremi je i knjiga iz Međunarodnih financija.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

4. veljače 2003.

Predmet(-i) koje izvodi

Međunarodne financije, Financiranje razvitka

Nastavnik Dr. sc. Snježana Pivac, docent

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split Matice hrvatske 31, 21000 Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica http://www.efst.hr/nastava/profesor.php?p=54

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođena 30.05.1972. Split. Dr.sc. 06.2002. Modelska analiza hrvatske ekonomske politike u uvjetima racionalnih očekivanja EF Zagreb Mr.sc. 03.1997. Promjene parametara proizvodnih funkcija EF Zagreb Dipl.oec. 09.1994. EF Split, Upravljanje financijama, (po Statutu Fakulteta po programu za izvanredno nadarene studente diplomirala je u roku od tri (3) godine) 2.12.2003. docent područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, grana Kvantitativna ekonomija, predmet Statistika, EF Split 29.10.2002. istraživačko zvanje višeg asistenta, Društvene znanosti, Ekonomija, Kvantitativna ekonomija 25.06.1997. istraživačko zvanje asistenta, Katedra za kvantitativne metode 01.04.1995. znanstveni novak, Katedra za kvantitativne metode 04.10.1994. znanstveni suradnik Projekti The impact of the current and future Europe enlargement on a financial integrated market, Facolta di Economia, Udine, Italija Matematički modeli u financijskom upravljanju, Projekt MZOS R Hrvatske, 2002 Usavršavanja 06.2003. Seminar za usavršavanje korisnika statističkih paketa za računalo, EF Split

Page 115: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

114

04.2002. Dipartimento di Matematica, Dipartimento di Statistica, Facolta di Economia e Facolta di Scienze Politiche, Perugia, Italija Aktivno sudjelovala na desetak međunarodnih znanstvenih skupova Priznanje -Istaknuti uspjeh postignut u znanstvenom usavršavanju i izvršavanju nastavnih obaveza, EF Split, 1998. Pohvaljena - Izvrstan uspjeh tijekom studija, 1994. Istraživački interesi: modeli proizvodnih funkcija, ocjena parametara nelinearnih funkcija, modelska analiza racionalnih očekivanja, alternativna ocjena parametara modela linearnim programiranjem, ocjena parametara, modeliranje u uvjetima narušenih osnovnih pretpostavki, analiza preživljenja i osiguranje Član: Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja, American Statistical Association Jezici: engleski (aktivno)

Popis radova u zadnjih 5 godina

1. S. Pivac, A. Puljić, Rational Expectations and Money Supply Neutrality in Countries in Transition on example of Croatia, Proceedings of the International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo, 2002., pp 527-535. 2. S. Pivac, Z. Aljinović, Model analysis and expectations of causalities and cointegrations between some basic economic indicators -Case of Croatia-, International Conference on Operationas Research, Klagenfurt, 2002., Conference Program, pp 125. 3. S. Pivac, E. Jurun, Influence of fiscal policy in conditions of rational expectation, in: K. Šorić, T. Hunjak, R. Scitovski, Eds., Proceedings of the 9th International Conference on Operational Research, Croatian OR Society, 2003., pp 175-183. 4. S. Pivac, E. Jurun, S. Zlobec, Influence of fiscal policy in transitional environment, Proceedings of the 5th International Conference on Enterprise in Transition, Faculty of Economics Split, Split-Tučepi, 2003., pp 324-326. (extended abstract, full text on CD-ROM, pp 1147-1457.) 5. S. Pivac, Z. Aljinović, B. Šego, CIR model i njegova primjena na državne vrijednosnice Republike Hrvatske, Ekonomski pregled 3-4, Zagreb, 2003., str. 249-287. 6. S. Pivac, E. Jurun, Parameter Estimation in Business Planning, Proceedings of the 15th International DAAAM Symposium, in: B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, 2004., pp 193-194. 7. S. Pivac, Z. Babić, E. Jurun, Programming as methodology for parameter estimation in multiple linear regression model, Proceedings of the 10th International Conference on Operational Research KOI 2004, Croatian OR Society. 8. S. Pivac, B. Grčić, Modification of the Phillips Curve on Example of Croatia, (pozitivna recenzija - prihvaćeno za objavljivanje),Proceedings of the 6th International Conference on Enterprise in Transition, Faculty of Economics Split, Split-Bol, 2005., 9. S. Pivac, E. Jurun, Parameter Estimation in Excel, (pozitivna recenzija - prihvaćeno za objavljivanje), 28. Međunarodni skup MIPRO, Savjetovanje: Računala u obrazovanju (CE), 30.05-03.06. 2005., Opatija 10. S. Pivac, B. Šego, Statistika, udžbenik sa zbirkom zadataka za IV razred srednje Ekonomske škole, Alkascript, Zagreb, 2005.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Osim gore navedenih i prije objavljenih radova, za izvođenje nastave iz statistike i kvantitativnih metoda u području ekonomije kvalificira je decenijsko iskustvo rada na kolegijima "Statistika", "Matematika za ekonomiste" i "Statistička analiza" na prvoj i četvrtoj godini, te na kolegijima Stručnog studija "Poslovna statistika" i "Poslovna matematika" za redovite i izvanredne studente Ekonomskog fakulteta u Splitu. Suradnik je ili konzultant pri izradi nekoliko magistarskih radova i doktorskih disertacija iz područja primjene kvantitativnih metoda i tehnika u polju ekonomskih znanosti. Sudjelovala u uvođenju novih kolegija i izradi nastavnih planova i programa predmeta Statistika, Statistička analiza, Ekonometrija i Aktuarska matematika u procesu usklađivanja s Bolognskim procesom. Aktivno sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima. Radi s više različitih statističkih paketa za računalo i intenzivni je korisnik kompjuterske tehnologije.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

2. 12. 2003. docent

Predmet(-i) koje izvodi

Statistika, Matematika za ekonomiste, Statistička analiza, Poslovna statistika, Poslovna matematika

Nastavnik Prof. dr. sc. Davor Pojatina

Page 116: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

115

Ustanova zaposlenja

Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođen 2.01 1941. Završio pučku školu, Nižu gimnaziju, Srednju ekonomsku, Višu ekonomsku, Ekonomski fakultet, PDZS "Monetarna ekonomija" i doktorirao na temi "Teorijski aspekti formiranja novčane akumulacije stanovništva". Od 1961. do 1973. zaposlen u IKB Split u kojoj je obavljao i više upravljačkih funkcija. Položio državni bankovni ispit. Na VEŠ Split bio honorarni izvoditelj vježbi (1971.-1973.) a potom biran u zvanje predavača i profesora više škole u stalni radni odnos te obavljao funkciju prodekana za nastavu (1976.-1978.). Od 1978. stalno je zaposlen na EF Split. U zvanje izvanrednog profesora na predmet "Bankovno poslovanje" izabran 24. 05 1982. Ponovno je izabran u zvanje izvanrednog a potom i redovitog profesora na nekoliko kolegija iz financijskih sadržaja. Na EF Split obavljao niz drugih zadaća. Između ostalog, bio je prodekan za nastavu (1981.-1983.), dekan u dva mandatna razdoblja (1987.- 1989. i 1995. - 1996.) te pročelnik Katedre za financije (2000. - 2003.).

Popis radova u zadnjih 5 godina

1. Pojatina, D.: Tržište kapitala, Ekonomski fakultet Split, 2000., recenzirana knjiga (udžbenik), str. 271. 2. Pojatina, D.: Croatia Faces Financial Globalization, 1st International on Economic

Globalization and Development of Small European Countries, Faculty of Economies and Tourism "Dr. Mijo Mirković" Pula, October 19-20.2000., Book of Abstracts, str. 62.

3. Pojatina, D.: Investment Risk, Naše gospodarstvo, štev. 5-6, 2001., str. 425-434, 1,4 a.a. 4. Pojatina, D.: Financial Aspects of Productive Investment Choice, Naše gospodarstvo, štev. 1-

2, 2002., str. 72-87, 2,1 a.a. 5. Pojatina, D.: The Banking Sector in Croatia, Bančni vestnik, Special edition is “Banks in the

transitional countries of Central and South-Eastern Europe”, štev. 7-8, letnik 51, 2002., str. 61-67, 1,2 a.a.

6. Košak, M., Pojatina, D., Ribnikar, I.: Income Structure and Bank Margins as Indicators of

Bank Efficieny: The Case of Two Transition Countries, Croatia and Slovenia, 5th International Conference, Enterprise in Transition, Split-Tučepi, May 22-24, 2003., Book of Extended Abstracts, p. 432-436., CD with full paper.

7. Ćurak, M., Pojatina, D.: Bankaosiguranje - novi izazov, u knjizi "Suvremena financijska

pitanja i izazovi razvitka hrvatskog financijskog sektora", EF Zagreb i EF Split, 2004., str. 57-71. 8. Pojatina, D., Košak, M., Ćurak, M.: The Role of Financial Intermediaries in Economies of

Croatia and Slovenia, 2nd International Conference, An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage, Zagreb, June 17-19, 2004., Book of Extended Abstracts, p. 84- 86., CD with full paper.

9. Pojatina, D.: Dometi bankovnog posredništva, "Ekonomska misao i praksa, Sveučilište u

Dubrovniku, br.I/2004. 10. Pojatina, D.: Razlozi slabosti hrvatskog tržišta kapitala, 3rd International Conference

"Entrepreneurship and Macroeconomic Management", April 28-30, 2005., rad prihvaćen (u tisku).

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Objavio je 68 radova od kojih su 3 knjige (2 udžbenika), 7 poglavlja u knjigama i 38 znanstvenih djela. Obavljao nastavu na više kolegija diplomskih studija sa pretežitim sadržajima iz funkcioniranja financijskih institucija i tržišta. Utemeljitelj je i voditelj znanstvenog PDS-a "Financije i osiguranje." Sudjelovao je i u izvođenju nastave drugih poslijediplomskih studija organiziranih na EF Split, Zagreb i Mostar. Bio je mentor ili član povjerenstava za doktorske disertacije na studijima ekonomije u Splitu, Dubrovniku, Rijeci, Ljubljani i Mariboru. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim, znanstvenim i i stručnim skupovima. Bio je član redakcijskih

Page 117: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

116

odbora više domaćih časopisa. Recenzirao je više knjiga, nastavnih programa i brojne članke za domaće časopise. Bio je vanjski suradnik više ekonomskih instituta, bankovnih i drugih profesionalnih udruženja na projektnim, znanstvenim i stručnim zadaćama.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

14. studeni 2002. Senat Sveučilišta u Splitu potvrdio izbor u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora za predmete "Financijske institucije i tržišta" i "Burze i vrijednosnice".

Predmet(-i) koje izvodi

"Financijske institucije i tržišta" i "Burze i vrijednosnice" na diplomskom studiju. "Financijska tržišta" i "Financijske institucije" na znanstvenom PDS-u. "Menadžment financijskih institucija" na stručnom PDS-u.

Nastavnik dr.sc. Sonja Radas

Ustanova zaposlenja

Ekonomski institut Zagreb Trg J.F. Kennedya 7 Hrvatska

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

• 1996- Doktorat znanosti -Marketing, University of Florida, SAD • 1994- Doktorat znanosti- Matematika, University of Florida, SAD • 1988- Magisterij znanosti- Matematika, PMF-Matematički Odjel, Zagreb • 1984- Diplomirani inženjer matematike, PMF-Matematički Odjel, Zagreb

RADNO ISKUSTVO:

• 1985-1988 Asistent, PMF-Matematički Odjel, Zagreb • 1988-1996 Asistent i predavač, University of Florida, SAD • 1996-2001 Assistant Professor of Marketing (docent), Washington University in St. Louis,

SAD • 2001- sada znanstveni suradnik u Ekonomskom institutu, Zagreb; Voditeljica Odjela za

menadžment inovacija • Siječanj – svibanj 2003. gostujući znanstvenik na Warrington College of Business,

University of Florida

PROFESIONALNA UDRUŽENJA:

• AMA (American Marketing Association) • PDMA (Product Development and Management Association) • Phi Beta Kappa • Beta Gamma Sigma

Popis radova u zadnjih 5 godina

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Datum zadnjeg izbora u

Page 118: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

117

zvanje

Predmet(-i) koje izvodi

Modeliranje u marketingu, Napredna ekonometrija

Nastavnik Zlatan Reić

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet, Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Zlatan Reić rođen je 29. studenog 1948. godine u Splitu. Po narodnosti je Hrvat i državljanin Republike Hrvatske. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u rodnom gradu. Godine 1967. upisao je Ekonomski fakultet u Zagrebu gdje je diplomirao u svibnju 1971. godine. Nakon odsluženja vojnog roka zaposlio se na Ekonomskom fakultetu u Splitu (tadašnjem Odjelu zagrebačkog Ekonomskog fakulteta) 19. studenog 1972. godine u zvanju asistenta na Političkoj ekonomiji. Kandidat je 1973. godine upisao, a 1976. završio poslijediplomski studij "Teorija i politika ekonomskog razvitka i metode analize" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Doktorsku disertaciju pod naslovom "Raspodjela u procesu modernizacije post-socijalističkih društava" obranio je 12. lipnja 1992. godine.. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske u Zagrebu od početka 1993. godine upisalo je dr. sc. Zlatana Reića u registar istraživača u znanstveno-istraživačkom zvanju: znanstveni suradnik u znanstvenom području ekonomije pod matičnim brojem: 040684. U dva navrata kandidat je boravio u SAD gdje je ostvario suradničke odnose s američkim profesorima i to na Cornell University, Syracusa University te na University of Kentucky (Lexington) gdje je sudjelovao na Faculty Development Program II na University of Kentucky u trajanju od mjesec dana U svom znanstveno-istraživačkom radu aktivno se koristi engleskim jezikom. Dana 11. 03. 1993. Savjet Fakulteta temeljem mišljenja Znanstveno-nastavnog Vijeća donosi odluku o izboru dr. Zlatana Reića u znanstveno- nastavno zvanje docenta za znanstveno područje ekonomije, grupa polit-ekonomskih predmeta. Na temelju mišljenja Matičnog povjerenstva za područje društvenih znanosti- polje ekonomije broj: 01-3255/1-1999 od 21. siječnja 2000. Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Splitu na svojoj 26. sjednici od 22. veljače 2000. donosi odluku o izboru dr. sc. Zlatana Reića u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje ekonomije, znanstvene discipline Osnove ekonomije i Ekonomske teorije. Na temelju mišljenja istog Matičnog povjerenstva od 5. veljače 2004. Fakultetsko vijeće je 17. veljače donijelo odluku o izboru, a Senat Sveučilišta na sjednici od 26. veljače 2004. potvrdio izbor dr. sc. Zlatana Reića u zvanje redovitog profesora za znanstveno područje društvenih djelatnosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija. Uz nastavnički i istraživački rad na Ekonomskom fakultetu, prof. dr. Reić je obavljao i mnoge značajne rukovoditeljske funkcije. U razdoblju 1988- 1989 bio je ravnatelj Ekonomskog fakulteta u Splitu.. Od 1. listopada 2000 do 30. rujna 2004. obnaša i dužnost prodekana za organizaciju i financije Ekonomskog fakulteta u Splitu te mu opravdano pripada njegov dio zasluga za veoma uspješan materijalni, pedagoški i znastveni razvitak Ekonomskog fakulteta u Splitu. Od 1. listopada 2005. Prof. dr. Zlatan Reić je dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu na kojoj funkciji se i danas nalazi. Posebno je važan i njegov angažman u realizaciji međunarodnih znanstvenih konferencija "Enterprise in transition". Od 1995. kada su konferencije započele, kandidat je tajnik Organizacijskog odbora i među najzaslužnijima za izniman i međunarodno zapaženi uspjeh tih konferencija. Promocija ekonomskih znanosti, uključivanje velikog broja hrvatskih istraživača sa svih znanstveno-nastavnih i istraživačkih organizacija u Hrvatskoj, respektabilan broj inozemnih znanstvenika, samo su neki od rezultata konferencija "Enterprise in transition". Kandidat je oženjen i otac dviju kćerki.

Popis radova u zadnjih 5

(1.) Reić, Z. (2002), "Restructuring Economies in Transition Through Entrepreneurial Districts", in Young, A.; Teodorović, I.; Koveos, P. (eds)(2002), Economies in Transition: Conception, Status

Page 119: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

118

godina and Prospects, World Scientific, New Jersey, London, Singapore, Hong Kong, pp. 89-102, British Library Cataloguing, ISBN 981-02-4873-3. (2.) Reić, Z.; Zagoršek, H.; Bakotić, D.; Tadić, I. (2003), "Oživitev hrvaškega gospodarstva s pomočjo malih in srednjih podjetij: primer podjetja SMS", u Prašnikar J. (ur.)(2003), Gospodarska rast in srednja podjetja, Časnik Finance, Ljubljana, Slovenia, pp. 243-264, CIP Narodna in Univerzitetna knjižnica Ljubljana, ISBN 961-90946-7-0. (3.) Reić, Z. (2003), "Foreword", in Fifth International Conference Enterprise in Transition , Book of Extended Abstracts and CD ROM with full Papers (Z. Reić. Managing Editor), pp. 1-4, Faculty of Economics, University of Split, CIP Sveučilišna knjižnica u Splitu, UDK 339 (063), ISBN 953-6024-49-7. (4.) Filipić, P.; Reić, Z. (2001), "Globalisation and Growth: Impact on the Transitional Economies", Fourth International Conference on "Enterprises in Transition", Faculty of Economics Split, Croatia, pp. 279-282 Extended Abstract, full text on CD ROM, pp. 1530-1542. ISBN 953-6024-39-X (5.) Reić, Z.; Mihaljević, M. (2001), "Market-Oriented SME Policies", Fourth International Conference on "Enterprises in transition", Faculty of Economics Split, Croatia, pp 117-120 Extended Abstract, full text on CD ROM, pp. 438-450, ISBN 953-6024-39-X (7.) Reić, Z.; Vlahinić-Dizdarević, N. (2003), "Globalization and Croatian Foreign Trade", International Conference "Globalization and Entrepreneurship: Fears, Challenges and Opportunities" Conference proceedings, Faculty of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković" Pula, Croatia, Book of Abstract, p.98, Full text on CD ROM, pp. 506-515, ISBN 953-9143-5-X. (8.) Filipić, P.; Reić, Z. (2003), "Globalization: Impact on Transition Countries", Fifth International Conference "Enterprises in Transition" - Proceedings, Faculty of Economics Split, Croatia, pp. 9-12 Extended Absract, Full text on CD ROM, pp. 4-13, ISBN 953-6024-49-7. (9.) Reić, Z. (2002), "Economic Performance of Countries in Transition and the Rules of Globalization", The Tenth Annual International Conference "Business and Economic Development in CEE; Implications for Economic Integration in Wider Europe" - Conference Proceedings, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Brno, Czech Republic, pp. 412-418, ISBN 80-86510-39-5. (10.) Reić, Z. (2002), "The Price of Transition- Yesterday, Today and Tomorrow", International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo ICES 2002, “Transition in Central and Eastern Europe – Challenges of the 21st Century”, Sarajevo, October 17 – 18, 2002, Conference Proceedings, Sarajevo: Faculty of Economics, University of Sarajevo, pp. 559-566, CIP Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, ISBN 9958-605-37-6. (11.) Filipić, P.; Reić, Z. (2003), "Rules of the Game, Globalization and the Freedom of Choice", ICES 2003, Sarajevo, Bosnia and Hrzegovina, Book of Absracts, pp 51., CIP Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, ISBN 9958-605-52-X.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

(1.) Kovač, B.; Reić, Z. (urednici) (1996), Ekonomija i politika tržišnog društva, II izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet Split, (recenzenti dr. V. Franičević, dr. Ž. Pašalić) pp. 1-444, ISBN 953-6024-07-1. (2.) Reić, Z.; Mihaljević M. (2003), Uvod u ekonomiju, Ekonomski fakultet Split, pp 1-247, CIP, Sveučilišna knjižnica u Splitu, UDK 33 (075.8), ISBN 953-6024-56-X.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

Izbor u zvanje redovitog profesora 26. veljače 2004.

Predmet(-i) koje izvodi

Osnove ekonomije, Ekonomske teorije, Povijest ekonomske misli, Politička ekonomija globalizacije, Politička ekonomija tranzicije, Ekonomika javnog sektora

Nastavnik dr. sc. Renata Relja, viši predavač

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Sveučilište u Splitu

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica http://www.efst.hr/nastava/profesor.php?p=81

Kratki Osobni podaci

Page 120: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

119

životopis (opis kretanja u struci)

Ime i prezime: RENATA RELJA Datum rođenja: 4. VELJAČE 1967.G. Mjesto rođenja: SPLIT, HRVATSKA Adresa: KRUŽIĆEVA 1, 21000 SPLIT, CROATIA telefon: +385 021 430 659; +385 021 345 179 Školovanje

• diplomirala 1990.g., Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju;

• magistrirala 1998.g.,Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju;

• doktorirala 2003.g., Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju.

Radno iskustvo razdoblje: 2005- -Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu - Odjel za humanističke znanosti, Sveučilište u Splitu - viši predavač razdoblje: 2003-2004. -Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu -Odjel za humanističke znanosti, Sveučilište u Splitu; Visoka učiteljska škola u Splitu, Sveučilište u Splitu;

Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu -asistent razdoblje: 2002-2003. -Odjel za humanističke znanosti, Sveučilište u Splitu -Visoka učiteljska škola u Splitu, Sveučilište u Splitu -asistent razdoblje: 1992-2002.g. -Institut društvenih znanosti Ivo Pilar-Centar Split -asistent razdoblje: 1992.g. Centar za odgoj i obrazovanje “Ante Jonić” Istraživački projekti -Socioreligijska karta Hrvatske (br. 5-06-192) -Religijske zajednice u Hrvatskoj i njihova

uloga u integracijskim procesima (br. 01940108)

-Sociokulturni kapital i razvoj Hrvatske:

između globalizacije i lokalizacije (br.0194204)

Jezici Engleski- aktivno znanje Francuski- pasivno znanje Profesionalni interesi Sociološka metodologija, Sociologija rada, Etnografija,

Sociologija mladih, Sociologija zabave, Sociologija religije. Članstva Hrvatsko sociološko društvo

Popis radova u zadnjih 5 godina

Relja, R. (2002) Obstacles and Incentives for Ecumenical Reationship between Catholics and orthodox in Croatia After 1990. Religion in Eastern Europe. 22(4):24-46. Relja, R.(2001) U potrazi za dobrom zabavom: istraživanje noćnoga života mladih u diskoklubovima na području primorskih županija. ( u koautorstvu s Leburić, A.) Društvena istraživanja. 10(6):1083-1107. Relja, R.(1999) Kultura i zabava mladih u slobodnom vremenu.(u koautorstvu s Leburić, A.)

Page 121: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

120

Napredak. 140 (2):175-183. Relja, R.(1999) Putovanje mladih u tamu noći: prinosi sociologiji zabave. (u koautorstvu s Leburić, A.) Sociologija sela. 37(2/3):249-263. Relja, R. (1998) Hrvati na području Clevelanda u razdoblju od 1900.-1930.: Prolegomena za jednu sociološku recepciju. Društvena istraživanja. 7(1-2) str. 171-188.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

-svi citirani radovi objavljeni u znanstvenim publikacijama (sociološka empirijska istraživanja) Ostali radovi: -magistarski rad: Analiza sadržaja vjerskog tiska u vremenskom razdoblju od 1991. do 1995.g.: Glasa Koncila, Kane i Veritasa. (1998) Zagreb: Filozofski fakultet. -doktorski rad: Noviji doprinosi sociološkoj metodologiji: suvremena etnografija (2003) Zagreb: Filozofski fakultet. - sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom znanstvenom studiju Management (predmeti: Metodologija istraživanja i Poslovna etika)

Datum zadnjeg izbora u zvanje

1.03. 2005., viši predavač

Predmet(-i) koje izvodi

Sociologija rada, Uvod u stručni i znanstveni rad, Poslovna etika; (predmeti koje izvodi na drugim fakultetima : Sociologija, Socijalna povijest ideja i ideologija, Sociopsihološka patologija maloljetnika)

Nastavnik Dr.sc. Ante Rozga, docent

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split Matice Hrvatske 31. 21000 Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica http://www.efst.hr/nastava/profesor.php?p=53

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Ante Rozga rođen je u Splitu 1951. godine. Diplomirao statistiku na Sveučilištu u Zagrebu. Poslijediplomske studije pohađao na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu, smjer kvantitativne metode, te The London School of Economics, Department of Statistics. Magistrirao i doktorirao iz područja vremenskih nizova.

Započeo raditi u Brodogradilištu u Trogiru 1975. Od 1977. do danas zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Osim predmeta "Statistika" predavao je i predmete "Statistička analiza u ekonomiji", te "Metode statističke analize", “Statistička analiza” i “Ekonometrija”.

Na Medicinskome fakultetu predaje već petnaest godina predmet "Medicinska statistika", sada “Biostatistika”, odnosno “Metodologija znanstvenih istraživanja”. Predavao je i na studiju za inžinjere medicinske radiologije, više fizioterapeute i više medicinske sestre. Petnaest godina predavao je na Pravnome fakultetu u Splitu predmet "Statistika", a poslije toga dio predmeta "Osnove metodologije društvenih istraživanja sa statistikom". Na Policijskoj akademiji u Zagrebu predavao je statistiku dvjema generacijama studenata.

Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje predaje kolegij "Vjerojatnost i statistika".

Na Ekonomskome fakultetu u Splitu, osim nastavnih, stručnih i znanstvenih aktivnosti izabran je za Predsjednika poslovodnog odbora 1989. godine, a poslije toga za ravnatelja. U tijeku radnoga vijeka na Fakultetu također bio je aktivan u stručnim tijelima (Komisija za kompjuterizaciju, Komisija za financije, Komisija za međunarodnu suradnju).

Napisao je udžbenike “Statistika za ekonomiste” i “Statistička analiza”, te udžbenik “Poslovna statistika” u koautorstvu s dr.sc. Brankom Grčićem. Osim u nastavi sudjelovao je u znanstvenim radovima i projektima na Ekonomskome i Medicinskome fakultetu. Radi kao aktivni istraživač na projektu Ministarstva znanosti. Sudjelovao je na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Držao je seminare korisnicima statističkih paketa za radne organizacije i ustanove, posebice za liječnike i sociologe.

Akademsku godinu 1985/1986. proveo je na poslijediplomskome studiju na The London School of Economics iz područja vremenskih nizova. U godini 1988. proveo je pet tjedana kao gost na istom college-u.

Godine 1984. bio je u FAO-u u Rimu, Odjeljenju za statistiku zbog rada na metodi uzorka u ekonomskoj statistici. Također je tom prigodom desetak dana proveo u Istituto Centrale di

Page 122: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

121

Statistica u Rimu radi upoznavanja s vođenjem privrednih statistika. U godini 1992. bio je gost na Medicinskom fakultetu u Padovi i na Ekonomskom fakultetu u Veneciji u okviru programa TEMPUS. Tada je proveo tri mjeseca na oba fakulteta. U srpnju 1992. bio je dva tjedna u Bologni u poslovnoj školi. U godini 1995. proveo je pet mjeseci na Ekonomskome fakultetu u Veneciji (Dipartimento di Statistica) sa stipendijom talijanske vlade kao gost-nastavnik, gdje je sudjelovao u radu Odjela, održao predavanja za studente i nastavnike.

Godine 2002. proveo je petnaest dana na University of Stratchlyde, Glasgow, Department of statistics, radi unaprjeđenja curriculuma iz statistike.

Godine 2003. po istome osnovu proveo je petnaest dana na University of Cambridge na The Faculty of Economics and Politics i Corpus Christi College.

Radio je u ak. godini 2003/2004. u okviru UNESCO programa za unaprjeđenje visokoga školstva, te poboljšanja financijskoga managementa, gdje je sudjelovao u radu seminara u Cluju i Bukureštu, te u Bonnu. Održao je predavanje u Prištini na istu temu. U ime Sveučilišta u Splitu član je TEMPUS projekta u svezi financijskoga managementa hrvatskih sveučilišta.

Prigodom boravka u USA bio je u Hustonu u medicinskom centru zbog medicinske statistike, a u Washingtonu posjetio je kao gost američke vlade više institucija i poznatih statističara, od kojih izdvajamo Bureau of the Census, Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve Board.

Unutar statistike posebice se bavi vremenskim nizovima, analizom preživljenja (primjena u medicini), te statističkim metodama u zaštiti čovjekove okoline. Bio je konzultant ili suradnik pri izradi više desetaka magistarskih, doktorskih i drugih znanstvenih i stručnih radova u ekonomiji, medicini, sociologiji, biologiji, botanici, kemiji, poljoprivrednim znanostima, arheologiji, stomatologiji, psihologiji, kineziologiji i drugo.

Član je međunarodnih statističkih udruženja: Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, International Association for Statistical Computing, International Association of Survey Statisticians, Royal Statistical Society, Statistical Society of Canada, International Association for Statistical Education i American Statistical Association.

Aktivno poznaje engleski i talijanski jezik, a poznaje i francuski jezik. Na francuskome jeziku održao je tri izlaganja u Kanadi. U Londonu je prošao tečaj iz FORTRAN-a, u Zagrebu iz programiranja u SAS-u, u Splitu iz programa ORACLE, radi s preko 15 statističkih paketa, te je intenzivni korisnik kompjuterske tehnologije. Jedan je od članova osnivača Međunarodnoga udruženja za statističko obrazovanje, te nacionalni korespondent za Hrvatsku.

Popis radova u zadnjih 5 godina

1. Vrdoljak E, Miše K, Sapunar D, Rozga A, Marušić M. (2001): Ab. Staging in Untreated Patients with Small Cel Lung Cancer. Neoplasma. 2 (2001)., str, 154-156. 2. Rozga A., (2001): Application De Méthodes D'Ajustement Saisonnier À Des Séries Chronologiques Difficiles: Le Cas Croate. Congrès Annuel de la Société Statistique du Canada. Proceedings, str. 115-117. Vancouver, Canada. 3. Rozga A., (2001): Comparing Model-Based and Empirical Approach to Seasonal Adjustment of Croatian Time Series. Bulletin of the International Statistical Institute 54th Session, 53rd Session, str. 59-61. Seoul. Korea. 4. Rozga A., (2003): The Analysis of Demographic Changes in Croatia During Past Fifty Years. International Statistical Institute 54th Session, str. 339-341. Berlin. 5. Rozga A., (2002): The Influence of Outliers on the Forecasting in Tourism. The 22nd International Symposium on Forecasting. Dublin. Ireland. 6. Ksenija Karaman, Antonela Gverović-Antunica, Veljko Rogošić, Venera Lakoš-Krželj, Ante Rozga. (2004): Epidemiology of Adult Eye Injuries in Split-Dalmatian County. Objavljeno u Croatian Medical Journal 45(3): str. 304-309. 7. Rozga A., (2003): Seasonal Adjustment of Monetary Aggregates in Croatia: Direct vs. Indirect Approach. Joint Statistical Meetings of American Statistical Association, Business & Economics Session str. 3572-3576. San Francisco. USA. 8. Rozga A., (2004): Problèmes statistiques dans les pays en transition. 32e Congrès Annuel de la Société Statistique du Canada. str. 102-104. Montréal. 9. Rozga A., (2004): Forecasting Population Changes in Croatia until 2050. Joint Statistical Meetings of American Statistical Association str. 2356-2360. Toronto. 10. Rozga A., (2004): The Influence of Seasonal and Other Factors on Population Mortality in Croatia. International Biometric Conference, str. 167-170. Cairns, Australia.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje

Osim gore navedenih radova, za izvođenje nastave iz područja vjerojatnosti i statistike kvalificira ga višedecenijsko iskustvo na brojnim visokoškolskim ustanovama, kako na dodiplomskome tako i na poslijediplomskome studiju. Gostovao je na više stranih sveučilišta a održao je i brojna pozvana predavanja. Autor je triju knjiga iz područja statistike, sudjelovao je aktivno na brojnim međunarodnim

Page 123: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

122

nastave znanstvenim skupovima.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

22. siječnja 2002.

Predmet(-i) koje izvodi

Statistika, Statistička analiza, Statističke metode, Poslovna statistika. Vjerojatnost i statistika.

Nastavnik Dr. sc. Ivo Šimunović, redoviti profesor

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu Matice Hrvatske 31, 21000 Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica http://www.efst.hr/nastava/profesor.php?p=48

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođen: 23. svibnja 1937. god, u Dračevici 1965. diplomirao ekonomske znanosti na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1994. magistrirao na urbanizmu i prostornom planiranju na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1984. doktorirao na urbanizmu i prostornom planiranju na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1997. - 2001. Predsjednik gradskog vijeća Splita 1988. - 1992. Dekan Ekonomskog fakulteta u Splitu 1986. - 1988. Direktor zavoda za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Splitu 1965. - 1984. Urbanistički zavod Dalmacije Split 1971. - 1984. Vanjski predavač na EI Split 1984. - Ekonomski fakultet u Splitu 2002. - Vanjski predavač na PDS iz geografije Sveučilišta u Zadru 1985. - Vanjski predavač na PDS iz urbanizma i prostornog planiranja Sveučilišta u Zagrebu

Popis radova u zadnjih 5 godina

Šimunović, I. (1997.), Economic Instruments in Integrated Management of Mediterranean Coastal Zone in Mediterranean Economy and Sustainable Development, Centre d’Economie Regionale, Faculte d’Economie Appliquee, Universite de Droit, d’Economie et des Science d’Aix Marseille, Arles Šimunović, I., Filipić, P. i Grčić, B. (1997,) Regional (Im) Balances in Transitional Economies: The Croatian Case, 38th European Science Assotiation Congress, CD-ROM article, Vienna, Austria. Šimunović, I. (1997), Integrated Planning and Management of the Mediterranean Coastal Zone, The Third International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCIOAST 97., volume 1, Malta, November Šimunović, I. (1997), Regija, regionalizacija, regionalizam, u knjizi Atlas Europe, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1997. Šimunović, I. (1998), Život na otocima, povijest i budućnost, u knjizi Zdravlje i turizam, Split Šimunović, I. (1997), Turistička regionalizacija obalnog područja Hrvatske, Tržište časopis, Vol. VII, br ½, Dubrovnik Šimunović, I, (1999), Srednji gradovi u regionalnom sustavu Hrvatske, Zbornik br.6, Institut za društvene znanosti, Zagreb Šimunović, I, (2003), "Suradnja Dalmacije i Hercegovine", Gospodarski forum "Ekonomska

Page 124: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

123

suradnja RH (Dalmacije) i BiH (Hercegovine) - stanje, mogućnosti i prijedlozi", Mostar, p7-15 Šimunović, I, Filipić, P., Goić, S., Grčić B. (2003), "Osnova gospodarskog razvitka grada Splita", EFST, Split Šimunović, I, Fredotović, M. (2004), Strategic Environmental Assessment in Coastal Zone Planning, Litoral 2004, Scotland

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Specijalizacije: 1991. Obalna ekonomija i ekologija, specijalizacija u SAD, Washington 1990. Planiranje, SAD, Los Angeles 1978. Obalna ekonomija, modeli planiranja, Berlin. 1974. Prostorno planiranje u turizmu, ACTIM, Pariz 1970. Prostorno planiranje, London, SCA Članstvo: Društvo ekonomista Hrvatske, Eurocoast, Međunarodno društvo regionalista, Ekspert u UNEP PAP/RAC Objavljene knjige: Šimunović, I. (1986.), Grad u regiji, Pogledi, Split Šimunović, I. i Filipić, P (1993.), O obalnoj ekonomiji, planiranje i upravljanje, Ekonomski fakultet u Splitu, Split Šimunović, I. (1996.), Grad u regiji ili regionalni grad, drugo dopunjeno izdanje, LOGOS, Split Šimunović, I., Planiranje ili pravo na budućnost, Marjan tisak, Split, 2005. (u tisku).

Datum zadnjeg izbora u zvanje

12.srpnja, 2000. trajno znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti područje ekonomije, predmet planiranje

Predmet(-i) koje izvodi

- Planiranje - Prostorna ekonomija - Urbana ekonomija - Razvoj i okoliš - Teorija razvoja

Vanjski suradnik

Prof. dr. Darko Tipurić

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet – Zagreb

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica http://www.efzg.hr/main.aspx?id=577

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Datum rođenja: - 08.03.1966., Sarajevo, BiH

Obrazovanje

- 1993. godine obranio doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu - 1991. godine magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu - 1989. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

Karijera:

- 2004. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izabran u zvanje redovitog profesora - 2001. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izabran u zvanje izvanrednog profesora - 1997. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izabran u zvanje docenta - 1993. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izabran u zvanje asistenta i višeg asistenta

Page 125: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

124

- 1991. - 1993. asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu - 1989. - 1991. istraživač u UNIS Sarajevo

Funkcije u karijeri:

- 2004. Zamjenik dekana Ekonomskog fakulteta u Zagrebu - 2002. Prodekan za međunarodnu suradnju i odnose s gospodarstvom na Ekonomskom

fakultetu u Zagrebu - 2002. Suvoditelj MBA poslijediplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu - 2000. Zamjenik pročelnika Katedre za organizaciju i management - 1995. Voditelj DSM (Diploma Study in Management) studija na Fakultetu

elektrotehnike i računarstva Područje rada:

- Strateški menadžment; konkurentska sposobnost poduzeća; poslovno odlučivanje; korporativno upravljanje

Nagrade, počasti, priznanja:

- 2004. nagrada "Mijo Mirković" za knjigu "ESOP i hrvatsko poduzeće" - 2002. nagrada "Mijo Mirković" za knjigu "Strateški savezi"

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

1. Tipurić, Darko (ur.) (2004): ESOP i hrvatsko poduzeće, Sinergija, Zagreb (autor i suautor pet od osam poglavlja: poglavlje 1., str. 1-52, poglavlje 2., str. 53-94, poglavlje 6., 185-226, poglavlje 7., str. 227-254, poglavlje 8., str. 255-292), Sinergija, Zagreb

2. Tipurić, D. (ur.) (1999): “Konkurentska sposobnost poduzeća”, urednik knjige, (autor i suautor triju priloga: poglavlje 1., str. 1-38, poglavlje 4., str. 71-104 i poglavlje 5. 105-129), Sinergija, Zagreb

3. Tipurić, Darko i Markulin, Goran (2002): Strateški savezi: Suradnjom poduzeća do konkurentske prednosti, Sinergija Zagreb

4. Sikavica, P. (ur.) (1999): “Poslovno odlučivanje”, Informator, Zagreb, sveučilišni udžbenik, (autor u poglavlju 2 “Teorijski pristupi odlučivanju”, str. 43-93 i poglavlju 7. “Informacijski sustavi i poslovno odlučivanje”, str. 285-330.)

5. Tipurić D. i Galetić L. (1999): Diferencijacija kao izbor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća, Ekonomski pregled, 7-8, str. 745-770.

6. Tipurić D., Galetić D., Kolaković M. (1999): Intellectual Capital as the Basis for Achievement Sustainable Competitive Advantage of the Enterprise in Transition, Anthology of Business & Economics Society International Vol. III, Worcester 1999, pp. 442-452.

7. Galetić L.; Tipurić D. i Juri B. (2000): Actual Role and Problems of Compensation Management in Croatian Enterprises, Journal for East European Management Studies, Vol. 5., No.1, Rainer-Hampp-Verlag, pp. 46-63.

8. Galetić L. i Tipurić D. (2000.): Relation between Strategy and Organizational Structure in the Croatian Enterprises: An Empirical Study, Economic and Business Review for Central and South-Eastern Europe, No.2., June, Vol.2., Ljubljana, str. 127-143.

9. Belak V.; Kolaković M. i Tipurić D. (2000): The Organizational Efficiency and the Reengineering of Croatian Banks, u Anthology of Business & Economics Society International, Vol. IV, Worcester, 2000., str. 364-370.

10. Galetić L. i Tipurić D. (2001): Starkung der Wettbewerbsfahigkeit Durch Strategische Allianzen, MER Journal for Management and Development, 6-7, str. 33-38 (ISSN 1408-9343). Rad objavljen i u knjizi «Integralni management in razvoj podjetja» (ur. Janko Belak), MER, Slovenija, 2003. str. 109.-119.

11. Tipurić D. (2002): Is There Relationship between Firm Size and Profitability?, Zagreb International Reivew of Economics & Business, December, str. 139-154 (ISSN 1331-5609). Isti rad je objavljen je i u «An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002 (eds. S. Sharma i L. Galetić), Conference Proceedings, Ekonomski fakultet Zagreb, str. 227.-228.

12. Tipurić D.; Kolaković M. i Dumičić K. (2002): Istraživanje promjena u koncentraciji hrvatske bankarske industrije 1993-2000, Ekonomski pregled, 5-6, str. 470-494.

13. Tipurić, D. i Kolaković M. (2002): Competitiveness of the Small and Medium Enteprise in Croatia: Strategic Alliance and Virtual Organization Challenges, Asian Small Business

Page 126: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

125

Review, Vol. 5 No 1., December 2002, (ISSN 1598-5266), str. 1-20. Rad objavljen i u knjizi: «Small and Medium Enterprises: Linkages, Networking and Clustering» (eds. J. Ali, W.R.A. Rahman i A.A.Latif), University Utara, Malaysia, str. 276-294.

14. Tipurić D. i Alfirević N. (2002): Unexplored Linkages between Business Process Reengineering and Strategy, u «Beyond Boundaries» (eds. N. Delener i C. Chao), Global Business and Techology Association, str. 1147-1154.

15. Tipurić, D. i Fabac, R. (2003): Sustainable Competitiveness – The Impact of Learning on Organizational Capabilities, u «Challenging the Frontiers in Glabal Business and Techology: Implementation of Changes in Values, Strategy and Policy», (eds. N. Delener i C. Chao), Global Business and Techology Association, , str. 1244-1254.

16. Tipurić, D. i Prester, J. (2003): Decision Making Under Risk and Uncertainty; Risk Propensity of Croatian Managers, u Global Business & Economics Review – Anthology 2003, Kantarelis, Demetri (ur.), Worchester, B&ESI Publications, str. 42-57.

17. Tipurić, D.; Omazić, A. M. i Hruška, D. (2003): Management and Risk in Croatian Firms – Empirical Study, Global Business & Economics Review – Anthology 2003, Kantarelis, Demetri (ur.), Worchester, B&ESI Publications, str. 58-69.

18. Galetić L., Tipurić D., (1999.) “Differences in Strategic Behavior between Small, Medium and Large Croatian Enterprises: an Empirical Study”, Management at the Millennium, International Management Conference, University of Veszprem, Madžarska, 5-7 May 1999., str. 73-79.

19. Galetić L. i Tipurić D., (1999.) “Coordination of Strategy and Organizational Structure of the Enterprises in Transition: Empirical Research Conducted in the Republic of Croatia”, Enterprise in Transition, 3rd International Conference, The Faculty of Economics, University of Split, Split-Šibenik, May 27-29, 1999. str. 388-395,

20. Galetić L. i Tipurić D., “Organizational differences between small, medium and large enterprises in transition: an empirical study”, 5th Annuale Conference on The Impact of Transformation on Individuals, Organizations, Society, Centre for Research into East European Business and Other Transforming Economies (CREEB), Buckinghamshire Business School, UK, pp 148-159, 22-23 June, 1999.

21. Galetić L., Buble M. i Tipuric D. (2000.) “Organizational and Strategic Characteristics of Small Firms in Transition Economy: An Empirical Study in Croatia”, International Conference: Global Enterpreneurship for the New Millenium, 20-23 August, 2000., Syracuse, New York, SAD

22. Tipuric D.; Galetic L. i Markulin G. (2001): Strategic Alliances – Stregthening of Competitiveness of the Firms, Annals of DAAAM for 2001 & Proceedings of the 12th International DAAAM Symposium, Vienna, Austria, str. S16(1-7)

23. Tipuric D.; Galetic L. i Skansi D. (2002): ESOP in Croatia – Experiences and Perspectives, Annals of DAAAM for 2002 & Procedinngs of the 13th International DAAAM Symposium, Vienna, Austria, str. 567-568.

24. Tipuric D. i Zakarija M. (2002): Strategic Alliances in Croatian Tourism Industry – New Opportunites and Challenges, u «Global Tourism and Entrepreneurship in the CEI Region» (eds. J. Vadnjal, A. Szabo, I. Pecher i H. Handszuh), SBDC Ljubljana, str.209-220.

25. Vranešević, T.; Dvorski, S. i Tipurić, D. (2003): Customer Orientation as a Term of Reference for the «New Economy», u «Business Excellence: Performance Measures, Benchmarking and Best Practices in New Economy», (eds. G.Putnik i A. Gunesekaran), University of Minho, Braga Portugal str. 317-320.

26. Osmanagić-Bedenik N. i Tipurić D. (2003): Controlling and Strategy Implementation Process – Evidence in Croatia, Proceedings for the International Conference on Industrial Enggineering and Production Management, Book 2, FUCAM & Universidade do Porto, Portugal (ISBN 2-930294-11-6), str. 341-349.

27. Tipuric D. , Galetic L . i Markulin G. (2001): Strategic Alliances – Challenging for the Croatian Firms, Business &Economic Society International Conference, Book of abstracts, Paris, str. 90.

28. Tipurić, D. (2002): Industry and Firm Effects of Profitability: Empirical Study in Croatia, u «Fast-Tracking Performance Through Partnership», British Academy of Management Annual Conference 2002 (Conference Proceedings), Middlesex University (CD-ROM)

29. Tipurić, D., Prester J. i Hruška D. (2003): Decision Framing and Managerial Decision-making, ICES 2003 – Second International Conference of Faculty of Economics in

Page 127: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

126

Sarajevo, Conference Proceedings, Part II., str. 365.-385. 30. Tipurić D. (1999): “Ključne kompetencije poduzeća”, Poslovna analiza i upravljanje, 1-2,

Zagreb, str. 3-8. 31. Tipurić D. (1999): “Konkurentska prednost poduzeća – izbor između niskih troškova i

diferencijacije”, Poslovna analiza i upravljanje, 3, str. 3-16. 32. Tipurić D. i Markulin G. (2002): Partnerships, Networks, Alliances – New Strategic

Opportunities for Croatian Firms, Podravina – Scientific Multidisciplinary Research Journal, Vol. 1, February, str. 31-45.

33. Tipurić D.; Kolaković M. i Dumičić K. (2002): Koncentracijske promjene hrvatske bankarske industrije u desetogodišnjem razdoblju (1993-2002), Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (ur. M.Grgić), God. 1, br. 1, prosinca 2003. godine, str. 1-22.

34. Tipurić D. (2001): Konkurentnost poduzeća i strateški savezi, u «Gospodarstvo Hrvatske i Istre na prijelazu iz XX. U XXI. Stoljeće – Razvojne perspektive do 2010. godine», Zbornik radova znanstvenog skupa «Susreti na dragom kamenu», 22. knjiga, Ekonomski fakultet – Zagreb, str. 201-210.

35. Tipurić D. (2001): Razlikuju li se hrvatska poduzeća ovisno o internacionalizaciji poslovanja?, Ekonomska politika Hrvatske u 2002 – Zbornik radova, Hrvatsko društvo ekonomista, str. 193-204 (ISBN 953-6447-43-6) (prethodno priopćenje)

36. Tipurić D. (2002): Učenje i strateški savezi, u «Zna li Hrvatska gospodariti znanjima, HGK i Društvo za organizacijsko učenje Hrvatske, 6. ožujka 2002. (CD ROM)

37. Tipurić D. (2002): Strateški savezi u funkciji jačanja konkurentnosti hrvatskih poduzeća, Ekonomska politika Hrvatske u 2003 – Zbornik radova, Hrvatsko društvo ekonomista, str. 222-234.

38. Tipurić D. (2003): ESOP - izazovi i ograničenja za hrvatska poduzeća, Ekonomska politika Hrvatske u 2004 – Zbornik radova, Hrvatsko društvo Ekonomista, str. 200.-224.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

29.6.2004. zadnji izbor u redovitog profesora

Predmet(-i) koje izvodi

POSLOVNO ODLUČIVANJE STRATEŠKI MENADŽMENT POSLOVNA STRATEGIJA MEĐUNARODNI MENADŽMENT KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Nastavnik Prof dr.sc. Neli Tomić-Plazibat, redoviti profesor

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split Matice hrvatske 31, 21 000 Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica http://www.efst.hr/nastava/profesor.php?p=71

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođena 4.3.1954. u Splitu. Udana, majka dvoje djece. Obrazovanje: Stupanj doktora znanosti - 1994, "Višekriterijalna analiza u investicijskom odlučivanju", Ekonomski fakultet Zagreb, Stupanj magistra znanosti - 1985., "Višekriterijalna optimizacija međusektorskog modela", Ekonomski fakultet Zagreb, Profesor matematike - 1977., Prirodoslovno matematički fakultet Zagreb Zaposlenja: - od 1.9.1977.profesor matematike na Klasičnoj gimnaziji u Splitu - 18.5.1978.asistent na Višoj pomorskoj školi u Splitu - 1.12.1981.Ekonomski fakultet u Splitu,prvo kao asistent a zatim sva zvanja do izbora u zvanje redovitog profesora 2005. godine - od školske godine 2002/03 vanjski suradnik na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Page 128: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

127

u Splitu, smjer "Industrijsko inženjerstvo", predmeti Matematika 1 i Matematika 2 Sudjelovala u više znanstvenih projekata, a sada je voditelj projeka: Matematički modeli u financijskom upravljanju, Projekt Ministarstva znanosti Republike Hrvatske, 2002 - Usavršavanja: - 1992., International School of Mathematics "G. Stampachia" Italija, seminar: "Stochastic Processes. Applications in Mathematical Economics and Finance". - 1992., Bologna, Italia, program Tempus - 2002. Staffordshire University (Engleska), Tempus projekt Sudjelovanja na znanstvenim skupovima: 1. 7th European Congress on Operations Research, EURO VII, Bologna, Italy, 1985. 2. 8th European Conference on Operational Research, EURO VIII, Lisbon, Portugal, 1986. 3. 9th European Congress on Operations Research, EURO IX – TIMS,XXVIII, Paris, France, 1988. 4. 10th European Conference on Operational Research, EURO X, Beograd,1989. 5. International Conference on Operational Research, Vienna, Austria, 1990. 6. 13th European Conference on Operational Research, EURO XIII,, Glasgow, 1994. 7. 6th International Conference of Information Systems '95., Varaždin, Croatia, 1995. 8. 9th International Working Seminar on Production Economics, Igls/Innsbruck, Austria, 1996., 9. 7th International Conference of Information Systems '96., Varaždin, Croatia, 1996. 10. 4ih International Symposium on Operational Research SOR 97, Preddvor, Slovenija, 1997. 11. Workshop on Operations Research, Seggauberg - Austria, April, 1998. 12. 5th International Svmposium on Operational Research, Preddvor, Slovenia, 1999. 13. 8th Conference on Operational Research, Rovinj - KOI 2001. 14. 4th International Conference Enterprise in Transition, Hvar, Croatia, May 2001. 15. The European Operational Research Conference Rotterdam, EURO 2001,The Netherlands, July 9-11, 2001. 16. 9th International Conference on Operational Research - KOI 2002 - Trogir, 2003. 17. 5th International Conference Enterprise in Transition, Tučepi, Croatia, May 2003. 18. 5th EURO/INFORMS Joint International Meeting, Istanbul, Turkey, July 6-10, 2003. 19. 10th International Conference on Operational Research - KOI 2004, Trogir Istraživački interesi: višekriterijalno programiranje,financijska matematika, financijsko modeliranje, stohastičko modeliranje Jezici: engleski (aktivno), talijanski (pasivno)

Popis radova u zadnjih 5 godina

1. N.T.Plazibat, Z.Babić: Poslovna matematika, udžbenik, (str. 225) Ekonomski fakultet Split, 2001.

2. N.T.Plazibat, Z. Babić, E. Jurun,: A Model Approach to the vendor selection problem, Mathematical Communications, Vol. 1. No.1. (2001), Proceedings of the 8th Conference on Operational Research – Rovinj, KOI 2000, p. 103-110.

3. N.T.Plazibat, Z. Babić, B. Grčić,: Multicriterial Analysis of Croatia's position in the Transition Process of European Countries, Mathematical Communications, Vol. 1. No.1. (2001), Proceedings of the 8th Conference on Operational Research – Rovinj, KOI 2000, p. 69-79.

4. N.T. Plazibat, Z.Babić, B.Grčić,: Achievements of Transition Process in the Central and Eastern European Countries - Multicriterial Analysis, Proceedings of the 4th International Conference Enterprise in Transition, Hvar, Croatia, May 2001, p.402-405.(extended abstract, full text on CD-ROM).

5. N. T. Plazibat, E. Jurun, Z. Babić: Supplier Selection Model with Price Breaks, EURO 2001, The European Operational Research Conference Rotterdam, The Netherlands, July 9-11, 2001.

6. N. T. Plazibat, Z.Aljinović, B. Šego: Repercusions of the immunisation theory on the asset-liability management, Proceedings of the 9th International Conference on Operational Research - KOI 2002 - Trogir, Zagreb-Osijek 2003, p. 275-285.

7. N. T. Plazibat, Z.Aljinović, B. Marasović: The Portfolio Management Theory and Applications to the Croatian Financial Market, Proceedings of the 5th International Conference Enterprise in Transition, Tučepi, Croatia, May 2003, p.490-492.(extended abstract, full text on CD-ROM).

8. N. T. Plazibat, T. Hunjak: Application of Analytical Hieararchy Process to Investment Decisions, 5th EURO/INFORMS Joint International Meeting, Istanbul, Turkey, July 6-10, 2003. p. 55.

9. N. T. Plazibat, Z. Aljinović: A Multicriterion approach to credit risk assesment,

Page 129: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

128

Proceedings of the 10th International Conference on Operational Research - KOI 2004, Trogir. 10. N. T. Plazibat, Z. Babić, Z. Aljinović: Matematika za ekonomiste, udžbenik, Ekonomski

fakultet Split, 2004. p. 421. 11. Z. Aljinović, B. Marasović, N. Tomić-Plazibat, The selection of the optimal portfolio on the

Croatian capital market, Proceedings of the 6th International Conference "Enterprise in Transition" 2005.

12. Z. Aljinović, B. Marasović, N. Tomić-Plazibat, An Application of MATLAB and Excel in Financial Modeling, Proceedings of the 9th International Convention MIPRO, Computers in Education, 2005.

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Oko pedeset znanstvenih radova iz područja kvantitavnih metoda.Osim navedenih radova kvalificira je višegodišnje iskustvo na brojnim visokoškolskim ustanovama. Sudjelovala je u više znanstvenih projekata Ministarstva znanosti. Koautorica je tri udžbenika iz ekonomske matematike, recenzentica nekoliko udžbenika iz područja primjene matematike u ekonomiji, aktivno sudjelovala na mnogim međunarodnim znanstvenim skupovima.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

10.3.2005. redoviti profesor

Predmet(-i) koje izvodi

Matematika za ekonomiste, Poslovna matematika, Matematika 1, Matematika 2, Kvantitativni modeli financiranja (poslijediplomski studij)

Nastavnik Ljiljana Vidučić

Ustanova zaposlenja

Ekonomski fakultet Split

E-mail [email protected]

Osobna web-stranica http://www.efst.hr/nastava/profesor.php?p=38

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Diplomirala je 1982. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu., nakon čega je obavila stručnu praksu u gospodarstvu i upisala se na poslijediplomski studij. Kao znanstveni asistent zaposlila se na Ekonomskom fakultetu u Splitu 1986. godine gdje je obranila i svoju doktorsku disertaciju 1990. godine. Zvanje docenta dobila je 1991, izvanredne profesorice 1998, a redovite profesorice stekla je 2002. godine Osim na matičnom fakultetu predavala je na Portland State University, USA, a poslijediplomsku nastavu održava na matičnom fakultetu, Ekonomskom fakultetu Zagrebu , Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, te gostuje u Sarajevu na Ekonomskom fakultetu i Ekonomskom fakultetu .Voditeljica je poslijediplomskog studija Financijski menadžment. Voditeljica je projekta pri Ministrarstu znanosti, obrazovanja i športa Usavršavala se u Londonu 1992., u SAD, također 1992. te 2002. u Glasgowu, i bila na dva studijska boravka: 1988 u Japanu, te 1997 u SAD. Za svoj znanstveni i stručni rad je nagrađivana, a birana je i u savjete i odbore više časopisa. Članica je znanstvenog savjeta časopisa RRiF, te izdavačkih odbora međunarodnih časopisa International Journal of Public-Private Partnership koje izdaje Sheffield Business School (VB), The Journal of Entrepreneurship Finance & Business Ventures (SAD), i South-East Europe Review (Njemačka).

Popis radova u zadnjih 5 godina

Vidučić, Lj., Donošenje odluke o dividendama, RRiF, br.9/2004.

Vidučić, Lj., Financijski menadžment, 4. dopunjeno i prošireno izdanje, RRiF, Zagreb, 2004.

Vidučić, Lj., Vidučić, V.,Croatian Maritime Passenger Shipping and Passenger Ports - Interdependence and impact on Tourism, DAAAM Scientific Book, Vienna; 2004.

Vidučić, Lj., Vidučić, V., Uloga prometa i morskog putničkog brodarstva u razvitku hrvatskog turizma, Zbornik radova XII. Međunarodnog prometnog kongresa, Opatija, travanj, 2004. Vidučić, Lj., Croatia in the SAP process or becoming a candidate country – economic and policy considerations, 3rd SEER Symposium"South East Europe after the First Wave of Eastern Enlargement", 2-nd February 2004. Berlin Vidučić, Lj., Equity financing of SMEs: a Case of Croatia, 14th WASME conference on SMEs, Tel Aviv, Septemeber, 2003. Vidučić, Lj., Financiranje i razvitak malog gospodarstva, RRiF, br.9, 2003. Vidučić, Lj., Upravljanje potraživanjima, Slobodno poduzetništvo, br.9.2003.

Page 130: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

129

Vidučić, Lj., Economic and Cooperation Performances: the Case of Croatia, SEER, No 4/2002.

Vidučić, Lj., Brčić, G., The Role of Franchising in Internationalisation of Businesses: A Case of Croatia, Međunarodna konferencija: Globalization and Entrepreneurship: Fears, Challenges and Opportunities, Pula, 2003. April 24-26.

Vidučić, Lj., Toward a Stimulative SME Envirnoment: Case of Croatia, 2003, 5th International Conference on " Enterprise in transition", University of Split, Faculty of Economics Split, Split-Tučepi, May 22-24. Vidučić, Lj., Financijski menadžment, 3.izdanje, RRIF, Zagreb, 2002 Vidučić, LJ., Finance delniških družb v Hrvaški-primer iz Splitsko- Dalmatinska županstva, u Turk, I., Koletnik F.(ed.): Zbornik referatov o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji, Portorož, 2002. Vidučić, LJ., Croatia, Transition and Co-operation Performances, 2nd International SEER, 2002, Symposium, 2-4 Novemeber, Knokke Heist, Belgium Vidučić, LJ., Brčić,G., (2001), Starting a new business using franchising agreement, Twelfth Annual Entrepreneurial Finance and Business Ventures Research Conference, USA, April Vidučić, LJ., (2001), Analiza financijskih izvješća,RRIF, br 3 Vidučić, LJ, (2001), The Role of SME in promoting development: The Case of Croatia, Twelfth Annual Entrepreneurial Finance and Business Ventures Research Conference, USA, April Vidučić, LJ., (2001), Financijski menadžment, 2 dopunjeno izdanje, RRiF plus, Zagreb Vidučić, LJ., (2001), Analiza financijskih izvješća,RRIF, br 3. Vidučić, Lj.,(2000), Promicanje regionalnog razvitka financijskom podrškom malih i srednjih poduzeća, u Pašalić, Ž., Mrnjavac, Ž.,(ur.):Lokalni sustavi malih poduzeća, Ekonomski fakultet Split Vidučić, Lj., (2000), Donošenje odluke o strukturi kapitala s motrišta upravljanja zaduženošću i izbjegavanja financijskih neprilika, Zbornik radova sa skupa Konferencije financijskih katedri, Ekonomski fakultet Osijek Vidučić, LJ., (2000), Financijski menadžment- teorija i politika, RRiF plus, Zagreb Vidučić,LJ, (2000), The Role of Financial Sector in Reintegration of Transition Eoconomies into EU and Global Economy, Božina, Krbec (ur.): Ekonomska globalizacija i razvoj u malim zemljama, Fakultet ekonomije i turizma Mijo Mirković, Pula, Listopad, Vidučić, Lj.(2000), Financiranje radnog kapitala, RRiF, br. 8. Vidučić, Lj., (2000), Financial Systems Development in Selected Central European Transition Economies, u: Global Entrepreneurship for the New Millennium, Syracuse, USA, kolovoz

Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Preko 60 znanstvenih radova, suatorstvo u više znanstvenih knjiga, knjiga Financijski menadžment, predavala financijskih predmeta na nizu domaćih sveučilišta i i dva strana. Predaje na poslijediplomskim studijima (magistarskim) Ekonomskog fakulteta u Splitu, Zagrebu, Sveučilišta u Dubrovniku,Osijeku, Rijeci,Sarajevu, te na diplomskim na Ekonomskom fakultetu u Splitu, te Pomorskom fakultetu u Splitu.

Datum zadnjeg izbora u zvanje

29. listopada. 2002. Redovita profesorica

Predmet(-i) koje izvodi

Financijski menadžment, Međunarodni financijski menadžment

Page 131: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

130

4.7. Popis nastavnih radilišta i baza

Nastavne, istraživačke i stručne baze ovise o temi disertacije svakog pojedinog polaznika doktorkog studija. Centralna nastavna baza ovog studijskog programa je sjedište Ekonomskog fakulteta u Splitu tj. na adresi Matice hrvatske 31. Druga radilišta su ostali fakulteti u zemlji i inozemstvu. Kandidat će prema savjetu mentora odabrati, ovisno o sadržaju teme njegove disertacije, one baze koje će mu najbolje odgovarati.

4.8. Optimalan broj studenata

S obzirom na prostor, opremu i broj nastavnika za ovaj studijski program optimalan broj studenata koji se mogu upisati je do 10.

4.9. Procjena troškova studija po studentu

Na temelju analize godišnjih prihoda koje fakultet dobiva od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i vlastitih prihoda od upisnina i drugih realiziranih poslova te izravnih i neizravnih troškova studiranja kandidata na specijalističkom studiju (plaće nastavnika i režijskog osoblja, plaće vanjskih suradnika, troškovi nabave računalne i druge opreme potrebne za nesmetano odvijanje nastavnog procesa, troškovi redovitih tekućih održavanja prostora i opreme, materijalni troškovi, troškovi nabavke literature i izdavanja knjiga) procjenjen godišnji trošak po studentu iznosi 20.000,00 kuna.

4.10. Financiranje doktorskog programa

Sveučilišni poslijediplomski doktorski program financirat će se iz više izvora: (1) sredstva MZOŠ-a za novake i stipendiste u skladu s pravilima i uvjetima ugovora; (2) sredstva iz znanstvenih domaćih i međunarodnih projekata; (3) vlastita sredstva kandidata i (4) sredstva poduzeća i institucija koje svoje zaposlenike upute na studij.

4.11. Kvaliteta doktorskog programa

U svrhu postizanja zadovoljavajuće razine kvalitete i suvremenosti doktorskog programa oformljeni su Centar za postdiplomske studije i Odjel za unapređivanje kvalitete.

Page 132: Poslijediplomski doktorski studij: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA

131

5. Ostale napomene

Program poslijediplomskog idoktorskog studija zamišljen je i opisan tako da se kandidatu tijekom studija omogući pokretljivost u smislu prikupljanja ECTS bodova na drugim visokim učilištima u zemlji i svijetu te fleksibilnost u smislu formiranja modula koji će, izborom predmeta uz preporuku mentora, na najbolji način osigurati izvedbu kvalitetne disertacije unutar jedne od znanstvenih grana u polju ekonomije ili interdisciplinirano. Uz to, kandidatu je omogućeno da prijenosom ECTS bodova s ovoga Fakulteta (minimalno 90) nastavi i završi studij te izradi i obrani disertaciju na nekom drugom visokom učilištu u zemlji i svijetu. Dakako, program se temelji na kolaborativnosti te nezaobilaznom partnerstvu u gospodarstvu.

Cilj je ovoga doktorskog studija obrazovati kvalitetne doktore znanosti koji će biti dobro pozicionirani na tržištu kapitala i znanja, kao osnvne pretpostavke za obnavljanje postojećih resursa, što podrazumijeva njihovu prepoznatljivost u zemlji, Europskoj uniji i ostalim dijelovima svijeta. Za ostvarenje tog cilja, instutucijska strategija razvitka Fakulteta sadržana je u:

− kreiranju i realizaciji nastavnog plana i programa koji će svojom kvlitetom biti prepoznatljiv i jamčiti izlat kvalitetno obrazovanih kadrova, spremnih za aktivno sudjelovanje u razvitku društva znanja;

− izdvajanju najboljih kao osnovice za pomlađivanje kadrova u sferi znanosti, obrazovanja i gospodarstva;

− znanstvenom povezivanju unutar Hrvataske i izvan nje, poglavito na međunarodnim znanstvenim projektima;

− osiguranju preduvjeta za cjeloživotno obrazovanje, pri čemu se podrazumijeva mobilnost i inovativnost za osmišljeni rad u primjenjenim i razvojnim projektima gospodarstva.