of 55 /55
PostuPci i uPute za označavanje, kontrolu Proizvodnih svojstava i Procjenu uzgojnih vrijednosti u svinjogojstvu Križevci, 2014.

PostuPci i uPute za označavanje, Postupci i upute …hpa.mps.hr/wp-content/uploads/2018/07/postupci-i-upute...je iza nas, uvijek bila jedan od važnijih činitelja provedbe programa

 • Author
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PostuPci i uPute za označavanje, Postupci i upute...

 • Postupci i upute za ozna avanje, kontrolu proizvodnih svojstava i procjenu uzgojnih

  vrijednosti goveda

  PostuPci i uPute za označavanje, kontrolu Proizvodnih svojstava i

  Procjenu uzgojnih vrijednosti u svinjogojstvu

  Križevci, 2014.

 • Uredbom Vlade Republike Hrvatske osnovan je Hrvatski sto arsko selekcijski centar (HSSC) kao specijalizirana ustanova za poslove selekcije u sto arstvu i poljoprivredi (Narodne novine broj 63 od 31. kolovoza 1994. godine). Uredbom Vlade Republike Hrvatske (N.N. broj 78 od 14. svibnja 2003. godine) naziv "Hrvatski sto arsko selekcijski centar" zamjenjuje se nazivom "Hrvatski sto arski centar". Uredbom Vlade Republike Hrvatske (N.N. broj 28/09 od 04. ožujka 2009. godine) naziv „Hrvatski sto arski centar“ zamjenjuje se nazivom „Hrvatska poljoprivredna agencija“.

  Izdava Hrvatska poljoprivredna agencija Adresa Poljana Križeva ka 185, 48260 Križevci

  Za izdava a Dr. sc. Zdravko Bara

  web www.hpa.hr e-mail [email protected]

  Urednik Dr. sc. Maja Draži

  Autori Dr. sc. Zdravko Bara Dr. sc. Maja Draži Željko Mahnet, dipl. ing. Vedran Klišani , dipl. ing. Na a Lubina Malus, dipl. ing. Vladimir Prpi , dipl. ing. Milomir Uzelac,.ing. Ines Šilipetar, mag. ing. agr.

  Oblikovanje Zebra print, Vukovar

  Tisak Zebra, Vinkovci

  Naklada 750

  ISBN 978-953-6526-61-1 CIP zapis dostupan u ra unalnome katalogu Nacionalne i sveu ilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 873839.

  Sadržaj

 • 3

  sadržaj

  Predgovor .............................................................................................................................................................5

  1. UPISUZGAJIVAČAUUPISNIKUZGOJNOVALJANIHŽIVOTINJA .............................................................7

  2. PRIJAVAPROMJENAUSTADU ..................................................................................................................11

  3. UTVRĐIVANJERODITELJSTVA .................................................................................................................15

  4. REGISTRACIJALEGLAIOZNAČAVANJEPRASADINA OBITELJSKIMPOLJOPRIVREDNIMGOSPODARSTVIMA ........................................................................18

  5. REGISTRACIJALEGLAIOZNAČAVANJEPRASADINAVELIKIMFARMAMA ..........................................22

  6. TESTIRANJENERASTIĆAINAZIMICA ......................................................................................................25

  7. DODIJELJIVANJEMATIČNOGBROJAKRMAČAMAINERASTIMA ..........................................................31

  8. OCJENAKRMAČAINERASTA ...................................................................................................................37

  9. OCJENAUZGOJNOVALJANIHNERASTIĆA(AUTOHTONEPASMINE) ..................................................40

  10.UZIMANJEUZORAKAZATESTMALIGNEHIPERTERMIJE .....................................................................44

  11. IZDAVANJEUZGOJNIHCERTIFIKATA .......................................................................................................48

 • 5

  PredgovorProšloje100godinaodpočetkaradaprvogmarvogojskogsavezaosnovanoguSv.IvanuŽabnomoddotadaustrojenihmarvogojskihudruga.Temeljnirazlogudruživanjapredstavljalojenastojanjezaučinkovitijimorgani-ziranjemprovedbeuzgojnihmjeraizaštojemogućepouzdanijimodabiromnajboljihjedinkiizpopulacijekakobiizgeneracijeugeneracijudobivalikvalitetnijepotomke.Vođeniuvijekistimrazlozima,istimciljevima,pratećiiprilagođavajućiseeuropskimtrendovimaunaprjeđivanjesustavprovedbeuzgojnihmjerauRepubliciHrvatskoj,amijenjalisuseinaziviorganizacijskihoblikaprovedbetihmjera:od1.savezamarvogojskihudrugaiz1913.godineivećtadaprvihpokušajaorganiziranjakontrolemliječnostiustadimakravatepokušajaobjedinjavanjamatične evidencije iz više udruga uzgajivača goveda, preko Zadružnog stočarskog savezaHrvatske, zatimStočarskogselekcijskogcentraHrvatske,PoljoprivrednogcentraHrvatske,Hrvatskogstočarskogselekcijskogcentra,Hrvatskogstočarskogcentra,pasvedodanašnjihdanakadauzgojneprogrameprovodesredišnjiuzga-jivačkisaveziiHrvatskapoljoprivrednaagencija.

  Hrvatskapoljoprivrednaagencija jenastala izsustavakoji jegodinamabioodgovoranzaprovedbuuzgojnihmjera.IzravnijepravnislijednikHrvatskogstočarskoselekcijskogcentra,kojegjeosnovalaVladaRepublikeHr-vatske1994.godinekaoinstitucijuodgovornuzaprovedbuuzgojnihprogramaikoji2003.godinemijenjanazivuHrvatskistočarskicentar.Hrvatskapoljoprivrednaagencijajebezobzirananazivkojijenosilakrozvrijemekojejeizanas,uvijekbilajedanodvažnijihčiniteljaprovedbeprogramauzgojazasvevrsteipasminestokeuRe-publiciHrvatskoj.Takojeidanaskadasvesvojeaktivnostiusegmentukontroleproizvodnostigoveda,ovacaikoza,kaoitestiranjaiprocjeneuzgojnevrijednostigoveda,ovacaikozaprovodipremameđunarodnoutvrđenimstandardimadefiniranimuMeđunarodnomkomitetuzakontroluproizvodnostidomaćihživotinja(InternationalCommitteeforAnimalRecording–ICAR).

  Od1992.godineHPAječlanicaICAR-a,aodprvogICAR-ovognadzorauHPAnaddjelatnostimaoznačavanjaikontroleproizvodnosti,provedenog2004.godine,nositeljjepravanakorištenjeposebnogICAR-ovogpečataipunopravnačlanicaICAR-a.Normeipreporukeuprocesupraćenjaproizvodnostidomaćihživotinjasustavnosenadograđuju,takodajeICAR2009.godineukinuokorištenjeposebnogpečatakaooznakukvaliteteiistegodineuveonovinačinvrednovanjaiocjenjivanjaprovedbedirektivaipreporukacertificiranjempojedinačnihpostupakabitnihzapraćenjeproizvodnostidomaćihživotinja.Od2009.godine,nakonprovedenogdrugognad-zora,HPAraspolažeICAR-ovimcertifikatomkvalitetezasvedjelatnostikojeprovodiusklopuprovedbeuzgoj-nihprograma:označavanjeiregistracijagrla,kontrolamliječnosti,kontrolamesnatosti,laboratorijskaanalitika,obradapodatakaigenetskaprocjena(izračunuzgojnihvrijednosti).

  Ulistopadu2013.godineprovedenjetrećinadzorICAR-ovihmeđunarodnihrevizorauHPA,nakončegajezaHPA,korištenjeICAR-ovogceritifikatakvaliteteproduženozaidućetrogodišnjerazdoblje.DjelatnostizakojejeHPAdobilapotvrdusukladnostismeđunarodnimstandardimakojepropisujeICARodnosesenasveukupnedje-latnostikojeseprovodeusklopuprovedbeuzgojnihprograma:sustavidentifikacijeiregistracijegoveda,ovacaikoza,praćenjeproizvodnostimliječnihimesnihgoveda,mliječnihovacaikoza,procjenauzgojnihvrijednostizagoveda,ovceikoze,tezalaboratorijskeanalizeiobradupodataka.

  Budućijezbogstalnepotrebeprilagođavanjameđunarodnimstandardimauprovedbinavedenihaktivnosti,uposljednjihdesetgodinadioprocedurapokojimaHPAprovoditeaktivnostibitnoizmijenjen,apojavljujeseiznačajanbrojnovihradnihpostupaka,točnodesetgodinanakonprvogobjavljivanja,odlučilismosezaponov-

 • 6

  noobjavljivanjeradnihuputaipostupaka,provjerenihipotvrđenihodstranenedavnoprovedenogICAR-ovognadzora.

  KakojeICARmeđunarodnainstitucijakojapropisujestandardezarazličitevrstestoke(primarnozagoveda,ovceikoze),alineistandardekontrolaproizvodnostiusvinjogojstvu,uzgojukopitara,peradi,maticapčelatedasvakiodovihskupovamjerapredstavljaznačajansegmentsveukupnihaktivnostiHPA,odlučilismosezapubliciranje i ovih radnihuputa i postupakapokojimadjelatniciHPAobavljajusvojedjelatnosti na farmamahrvatskihstočaraipčelara.

  Držimo da skup objavljenih radnih postupaka i uputa za svaku od vrsta domaćih životinja u čijim uzgojnimprogramimasudjelujeHPA,predstavljaodličanpregled,odnosnopriručniknesamosvimdjelatnicimaHPA,odrukovoditeljapojedinihustrojstvenihjedinicadotehničaranaterenu,većisvimaonimakojikoristeikojiseradopozivajunapodatkeizelektronskihbazaHPA,akaodokazvjerodostojnostiiuporabivostitihpodataka.

  Inaravno,držimodaćeovajskupobjavljenihradnihpostupakaiuputa,pokojimaradedjelatniciHPA,bitiodnaročitekoristiisvimuzgajivačimakojisudjelujuuprovedbiuzgojnihprograma.Naime,samodobropoznavanjeirazumijevanjeuovojpublikacijiobjavljenihradnihpostupakasvihkojisudjelujuunjihovojprovedbi,oddjelat-nikaHPAdosamihuzgajivača,jamstvosuuspjehauunaprjeđenjuproizvodnih(genetskih)osobinastokekojaseuzgajanahrvatskimfarmama.

  v.d.ravnatelja Dr.sc.ZdravkoBarać

 • 7

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH SVINJA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Uzgajiva Predstojnik / na elnik Podru nog ureda HPA

  Zahtjev za upis uzgajiva a

  u Upisnik pri SBPObrazac ZUU1

  Kontrola upisanih podataka u SBPHPA - Odjel za razvoj svinjogojstva

  Izdavanje rješenja o izvršenom upisu u

  Upisnik

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Unos podataka u SBP (on

  line)

  Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»

  Obrazac RUU1HPA - Odjel za razvoj svinjogojstva

  Tehni ki suradnik Podru nog ureda HPAPredstojnik Podru nog ureda HPA

  Slanje rješenja o izvršenom upisu u

  Upisnik uzgajiva u

  Arhiva

  Obrazac RUU1

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak podataka

  Da

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH SVINJA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Uzgajiva Predstojnik / na elnik Podru nog ureda HPA

  Zahtjev za upis uzgajiva a

  u Upisnik pri SBPObrazac ZUU1

  Kontrola upisanih podataka u SBPHPA - Odjel za razvoj svinjogojstva

  Izdavanje rješenja o izvršenom upisu u

  Upisnik

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Unos podataka u SBP (on

  line)

  Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»

  Obrazac RUU1HPA - Odjel za razvoj svinjogojstva

  Tehni ki suradnik Podru nog ureda HPAPredstojnik Podru nog ureda HPA

  Slanje rješenja o izvršenom upisu u

  Upisnik uzgajiva u

  Arhiva

  Obrazac RUU1

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak podataka

  Da

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH SVINJA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Uzgajiva Predstojnik / na elnik Podru nog ureda HPA

  Zahtjev za upis uzgajiva a

  u Upisnik pri SBPObrazac ZUU1

  Kontrola upisanih podataka u SBPHPA - Odjel za razvoj svinjogojstva

  Izdavanje rješenja o izvršenom upisu u

  Upisnik

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Unos podataka u SBP (on

  line)

  Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»

  Obrazac RUU1HPA - Odjel za razvoj svinjogojstva

  Tehni ki suradnik Podru nog ureda HPAPredstojnik Podru nog ureda HPA

  Slanje rješenja o izvršenom upisu u

  Upisnik uzgajiva u

  Arhiva

  Obrazac RUU1

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak podataka

  Da

 • 8

  radna uPuta za uPis uzgajivača u uPisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja RješenjeoizvršenomupisuuUpisnikuzgajivačauzgojnovaljanihživotinjaosnovnijedokumentoprovedbiuzgojnose-lekcijskograda.

  UzgajivačpodnosiZahtjevzaupisuUpisnikuzgajivačauzgojnovaljanihživotinjanapropisanomobrascu(ZUU1).NaZahtjevseupisujusljedećipodaci:imeiprezimeuzgajivača,OIB,MIBPG,JIBPG,IKG,adresaidatumpodnošenjaza-htjeva.

  Predstojnik/načelnikodjelaPodručnoguredaodgovarazaotpremuZahtjevapremaOdjeluzarazvojsvinjogojstva.

  DjelatnikOdjelazarazvojsvinjogojstvauSredišnjojbazipodatakaprovjeravaupisistatusnovogkorisnika/uzgajivača.

  NakonprovjereuOdjeluzarazvojsvinjogojstvaizdajeserješenjeoizvršenomupisuuUpisniknaobrascuRUU1.NačelnikOdjelazarazvojsvinjogojstvaodgovarazaproceduruipregledavarješenje.RješenjeodobravaravnateljHPA.

  PredstojnikPodručnogureda/načelnikOdjelaodgovarazaupisiažuriranjepodatakaubazu.

  DjelatnikOdjelaza razvojsvinjogojstvašalje rješenjezaupisuzgajivačasamompodnositeljuzahtjeva (uzgajivaču),akopijarješenjasezadržavauarhiviOdjela.

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH SVINJA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Uzgajiva Predstojnik / na elnik Podru nog ureda HPA

  Zahtjev za upis uzgajiva a

  u Upisnik pri SBPObrazac ZUU1

  Kontrola upisanih podataka u SBPHPA - Odjel za razvoj svinjogojstva

  Izdavanje rješenja o izvršenom upisu u

  Upisnik

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Unos podataka u SBP (on

  line)

  Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»

  Obrazac RUU1HPA - Odjel za razvoj svinjogojstva

  Tehni ki suradnik Podru nog ureda HPAPredstojnik Podru nog ureda HPA

  Slanje rješenja o izvršenom upisu u

  Upisnik uzgajiva u

  Arhiva

  Obrazac RUU1

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak podataka

  Da

 • 9

  Prilog:ZahtjevzaupisuUpisnikuzgajivačauzgojnovaljanihživotinja

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA Križevci, Poljana Križeva ka 185 Ured Zagreb, Ilica 101

  Obrazac: ZUU1

  Zahtjev za upis u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih životinja Temeljem odredbe lanka 6., stavak 1. Pravilnika o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajiva a uzgojno valjanih životinja (N.N. 23/98), Naslovu, putem podru nog županijskog ureda, podnosim Zahtjev za upis u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih životinja, sa slijede im podacima; Ime i prezime / naziv OIB

  MIBPG

  Mjesto Ulica kbr

  Pošta Broj pošte

  Op ina

  Županija

  Naziv banke Sjedište

  Osnovni broj ra una banke

  Broj ra una korisnika Uzgojno valjana grla: / / (vrsta) (pasmina) (broj grla) Datum podnošenja Zahtjeva: Mjesto: ________________________________ (potpis podnositelja Zahtjeva) Napomena pro elnika/zamjenika pro elnika:

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH SVINJA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Uzgajiva Predstojnik / na elnik Podru nog ureda HPA

  Zahtjev za upis uzgajiva a

  u Upisnik pri SBPObrazac ZUU1

  Kontrola upisanih podataka u SBPHPA - Odjel za razvoj svinjogojstva

  Izdavanje rješenja o izvršenom upisu u

  Upisnik

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Unos podataka u SBP (on

  line)

  Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»

  Obrazac RUU1HPA - Odjel za razvoj svinjogojstva

  Tehni ki suradnik Podru nog ureda HPAPredstojnik Podru nog ureda HPA

  Slanje rješenja o izvršenom upisu u

  Upisnik uzgajiva u

  Arhiva

  Obrazac RUU1

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak podataka

  Da

 • 10

  Prilog:RješenjeoizvršenomupisuuUpisnikuzgajivačauzgojnovaljanihživotinja

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA Križevci, Poljana Križeva ka 185 Ured Zagreb, Ilica 101

  Obrazac: RUU1

  Rješenje o izvršenom upisu u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih životinja Temeljem odredbe lanka 6., stavak 1. Pravilnika o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajiva a uzgojno valjanih životinja (N.N. 23/98), Naslovu, putem podru nog županijskog ureda, podnosim Zahtjev za upis u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih životinja, sa slijede im podacima; Ime i prezime / naziv OIB

  MIBPG

  Mjesto Ulica kbr

  Pošta Broj pošte

  Op ina

  Županija

  Naziv banke Sjedište

  Osnovni broj ra una banke

  Broj ra una korisnika Upis u Upisnik uzgajiva a uzgojno valjanih životinja odobrava se za uzgoj:

  (Vrsta, naziv pasmine , križanca ili hibrida za koji se odobrava upis)

  U Zagrebu: m.p. Ravnatelj:

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  UPIS UZGAJIVA A U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH SVINJA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Uzgajiva Predstojnik / na elnik Podru nog ureda HPA

  Zahtjev za upis uzgajiva a

  u Upisnik pri SBPObrazac ZUU1

  Kontrola upisanih podataka u SBPHPA - Odjel za razvoj svinjogojstva

  Izdavanje rješenja o izvršenom upisu u

  Upisnik

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Unos podataka u SBP (on

  line)

  Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»

  Obrazac RUU1HPA - Odjel za razvoj svinjogojstva

  Tehni ki suradnik Podru nog ureda HPAPredstojnik Podru nog ureda HPA

  Slanje rješenja o izvršenom upisu u

  Upisnik uzgajiva u

  Arhiva

  Obrazac RUU1

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak podataka

  Da

 • 11

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA PRIJAVA PROMJENA U STADU ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOST

  Uzgajiva

  DOKUMENTACIJA

  Evidencija proizvodnih rezultata stada Obrazac KK1Obrazac MRP2

  Kontrola upisanih podataka

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak podataka

  Da

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Upis podataka u SBP

  (on line)Djelatnik Podru nog ureda HPA Program «Svinjogojstvo»

  Obrazac KK1Obrazac MRP2

  Analiza i obrada upisanih podataka Program «Svinjogojstvo»

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  Slanje obra enih podataka uzgajiva u

  Arhiva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»

  Ispisi iz programa «Svinjogojstvo»

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA PRIJAVA PROMJENA U STADU ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOST

  Uzgajiva

  DOKUMENTACIJA

  Evidencija proizvodnih rezultata stada Obrazac KK1Obrazac MRP2

  Kontrola upisanih podataka

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak podataka

  Da

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Upis podataka u SBP

  (on line)Djelatnik Podru nog ureda HPA Program «Svinjogojstvo»

  Obrazac KK1Obrazac MRP2

  Analiza i obrada upisanih podataka Program «Svinjogojstvo»

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  Slanje obra enih podataka uzgajiva u

  Arhiva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»

  Ispisi iz programa «Svinjogojstvo»

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA PRIJAVA PROMJENA U STADU ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOST

  Uzgajiva

  DOKUMENTACIJA

  Evidencija proizvodnih rezultata stada Obrazac KK1Obrazac MRP2

  Kontrola upisanih podataka

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak podataka

  Da

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Upis podataka u SBP

  (on line)Djelatnik Podru nog ureda HPA Program «Svinjogojstvo»

  Obrazac KK1Obrazac MRP2

  Analiza i obrada upisanih podataka Program «Svinjogojstvo»

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  Slanje obra enih podataka uzgajiva u

  Arhiva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»

  Ispisi iz programa «Svinjogojstvo»

 • 12

  radna uPuta za Prijavu Promjena u staduUzgajivačjedužanpratitiproizvodnerezultatestada;pripuste,prasenja,odbićaprasadiiizlučenja.NavedenidogađajisesvakodnevnoevidentirajuuObrazacKK1,ajednommjesečnosesvetepromjeneupisujuuObrazacMRP2.Važnojedasedogađaji(promjene)upisujusukladnoredoslijeduiproceduri.

  UzgajivačjedužanpopunjenObrazacMRP2zaprethodnimjesecpredatidjelatnikuPodručnoguredaHPA.

  DjelatnikHPAjeobavezanraditiredovitukontrolupodatakaiprovjeravatinelogičnosti.ObavezanjeuzgajivačaupozoritinamogućegreškeipomoćimudaispuniObrazacMRP2.Prilikomredovitogmjesečnogobilaskauzgajivača,djelatnikHPApreuzimapodatkeoduzgajivača(ObrazacMRP2),uzobaveznukontroluupisanihpodataka.NakonprovjerepodatakadjelatnikHPAiuzgajivačpotpisujuObrazacMRP2.JedanprimjerakobrascapreuzimadjelatnikHPA,akopijaobrascaostajeuzgajivaču.

  DjelatnikPodručnoguredajeobavezanredovitounositipromjene(pripusti,prasenja,odbića,izlučenja)uSredišnjubazupodataka.

  OdjelzarazvojsvinjogojstvaukoordinacijisPodručnimuredomredovitopratiianalizirapristiglepodatke.Obrađenipodacisedostavljajupovratnouzgajivaču,aslužeiudrugeznanstvenesvrhe.

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA PRIJAVA PROMJENA U STADU ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOST

  Uzgajiva

  DOKUMENTACIJA

  Evidencija proizvodnih rezultata stada Obrazac KK1Obrazac MRP2

  Kontrola upisanih podataka

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak podataka

  Da

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Upis podataka u SBP

  (on line)Djelatnik Podru nog ureda HPA Program «Svinjogojstvo»

  Obrazac KK1Obrazac MRP2

  Analiza i obrada upisanih podataka Program «Svinjogojstvo»

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  Slanje obra enih podataka uzgajiva u

  Arhiva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»

  Ispisi iz programa «Svinjogojstvo»

 • 13

  Prilog:ObrazacKarticakrmačeKK1KA

  RTIC

  A KR

  MAE

  Obra

  zac:

  KK1

  Or

  gani

  zacij

  a uz

  gajiv

  aa

  Uzga

  jiva

  Pa

  smin

  a Ma

  tini

  bro

  j Pr

  igoj

  ni b

  roj

  Datu

  m ro

  enja

  Datu

  m o

  dabi

  ra

  Majka

  Ot

  ac

  Ocjen

  a van

  jštin

  e St

  atus

  Si

  se

  Pasm

  ina

  MB

  Pasm

  ina

  MB

  L D

  Pripust R.B.

  Datu

  m p

  ripus

  ta

  Ne

  rast

  Datu

  m p

  rase

  nja

  Opra

  seno

  Ko

  mad

  a Od

  bijen

  o

  Bilje

  ške

  Pasmina

  MB

  Orga

  niza

  cija

  Muško

  Žensko

  Mtrvo

  Ukupno

  Ukupno

  Dodano

  Oduzeto

  Kom

  Kg

  Datu

  m

  PRIM

  JEDB

  A: _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA PRIJAVA PROMJENA U STADU ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOST

  Uzgajiva

  DOKUMENTACIJA

  Evidencija proizvodnih rezultata stada Obrazac KK1Obrazac MRP2

  Kontrola upisanih podataka

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak podataka

  Da

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Upis podataka u SBP

  (on line)Djelatnik Podru nog ureda HPA Program «Svinjogojstvo»

  Obrazac KK1Obrazac MRP2

  Analiza i obrada upisanih podataka Program «Svinjogojstvo»

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  Slanje obra enih podataka uzgajiva u

  Arhiva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»

  Ispisi iz programa «Svinjogojstvo»

 • 14

  Prilog:ObrazacMjesečniregistarpromjenaMRP2

  HRVA

  TSKA

  POL

  JOPR

  IVRE

  DNA

  AGEN

  CIJA

  Kr

  iževc

  i, Polj

  ana K

  rižev

  aka

  185

  Ured

  Zag

  reb,

  Ilica 1

  01

  Mjes

  eni

  regi

  star

  pro

  mjen

  a Ob

  raza

  c: MR

  P 2

  Uzga

  jiva

  : __

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __

  Šifra

  uzga

  jiva

  a:___

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  Go

  dina:

  20__

  ,. Mjes

  ec:__

  ____

  ____

  __

  Red

  broj

  MB kr

  mae

  Pasmina

  Datum

  pripu

  sta

  Red.broj pripusta

  Vrsta pripusta

  MB ne

  rasta

  *

  Organizacija

  Pasmina nerasta

  Red.broj legla

  Datum

  pras

  enja

  Broj

  opra

  sene

  pras

  adi

  Datum

  odbi

  a

  Br.odbijene prasadi

  Datum

  izlu

  enja

  Razlog izluenja

  PB kr

  mae

  PB ne

  rasta

  *

  Muške

  Ženske

  Mrtve

  Ukupno

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

  9 10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  NAPO

  MENA

  : Ovi

  poda

  ci up

  isuju

  se u

  sred

  išnju

  baz

  u po

  data

  ka i k

  orist

  e se k

  od iz

  rade

  rodo

  vnika

  , izra

  una u

  zgojn

  ih vri

  jedno

  sti, o

  brad

  e nov

  anih

  potic

  aja, te

  ostal

  ih an

  aliza

  . Za t

  ono

  st up

  isanih

  poda

  taka o

  dgov

  oran

  je uz

  gajiv

  a. N

  epra

  vilno

  po

  punje

  ni ob

  rasc

  i ne

  e biti

  obra

  eni.

  * u sl

  uaju

  izlu

  enja

  nera

  sta, o

  snov

  ni po

  daci

  se up

  isuju

  u stup

  ac 7,

  8 i 9,

  a da

  tum i r

  azlog

  izlu

  enja

  u stup

  ac 18

  i 19

  **

  U S

  LUAJ

  U PO

  JAVE

  MAN

  A KO

  D PR

  ASAD

  I U P

  OJED

  INOM

  LEG

  LU U

  PISA

  TI M

  B MA

  JKE

  I BRO

  J PRA

  SADI

  S O

  DRE

  ENOM

  MAN

  OM:

  Datum

  pred

  aje re

  gistra

  : __

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  Uzga

  jiva

  :____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  Kontr

  olor :

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA PRIJAVA PROMJENA U STADU ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOST

  Uzgajiva

  DOKUMENTACIJA

  Evidencija proizvodnih rezultata stada Obrazac KK1Obrazac MRP2

  Kontrola upisanih podataka

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak podataka

  Da

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Upis podataka u SBP

  (on line)Djelatnik Podru nog ureda HPA Program «Svinjogojstvo»

  Obrazac KK1Obrazac MRP2

  Analiza i obrada upisanih podataka Program «Svinjogojstvo»

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  Slanje obra enih podataka uzgajiva u

  Arhiva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva Program «Svinjogojstvo»

  Ispisi iz programa «Svinjogojstvo»

 • 15

  Utvr ivanje estrusa

  Provo enje prirodnog pripusta/umjetnog

  osjemenjivanja

  Arhiva

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA UTVR IVANJE RODITELJSTVA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja Draži Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOST

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Djelatnik farme / selekcioner

  Djelatnik podru nog ureda HPADjelatnik farme /selekcioner

  DOKUMENTACIJA

  Program «Svinjogojstvo»Ne:zahtjev za

  ispravak podataka

  Elektronsko slanje podataka o pripustu

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogostva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  To ni podaci

  Prihvat podataka

  Da

  Obrazac MRP2Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»

  OPG

  Pravilnik o na inu vo enja popisa, izdavanja potvrda i dostavljanju izvješ a pri oplo ivanju doma ih životinja

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Evidencija o izvršenom pripustu/

  umjetnom osjemenjivanju

  Obrazac MRP2Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinjeObrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Farme

  Dostava podataka o pripustu u podru ni

  ured HPA

  Obrazac MRP2Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinjeObrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju

  Ne:zahtjev za

  ispravak podataka

  To ni podaci

  Da

  Upis podataka u SBP

  (on line)

  Program «Svinjogojstvo»

  Utvr ivanje estrusa

  Provo enje prirodnog pripusta/umjetnog

  osjemenjivanja

  Arhiva

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA UTVR IVANJE RODITELJSTVA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja Draži Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOST

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Djelatnik farme / selekcioner

  Djelatnik podru nog ureda HPADjelatnik farme /selekcioner

  DOKUMENTACIJA

  Program «Svinjogojstvo»Ne:zahtjev za

  ispravak podataka

  Elektronsko slanje podataka o pripustu

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogostva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  To ni podaci

  Prihvat podataka

  Da

  Obrazac MRP2Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»

  OPG

  Pravilnik o na inu vo enja popisa, izdavanja potvrda i dostavljanju izvješ a pri oplo ivanju doma ih životinja

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Evidencija o izvršenom pripustu/

  umjetnom osjemenjivanju

  Obrazac MRP2Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinjeObrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Farme

  Dostava podataka o pripustu u podru ni

  ured HPA

  Obrazac MRP2Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinjeObrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju

  Ne:zahtjev za

  ispravak podataka

  To ni podaci

  Da

  Upis podataka u SBP

  (on line)

  Program «Svinjogojstvo»

  Utvr ivanje estrusa

  Provo enje prirodnog pripusta/umjetnog

  osjemenjivanja

  Arhiva

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA UTVR IVANJE RODITELJSTVA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja Draži Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOST

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Djelatnik farme / selekcioner

  Djelatnik podru nog ureda HPADjelatnik farme /selekcioner

  DOKUMENTACIJA

  Program «Svinjogojstvo»Ne:zahtjev za

  ispravak podataka

  Elektronsko slanje podataka o pripustu

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogostva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  To ni podaci

  Prihvat podataka

  Da

  Obrazac MRP2Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»

  OPG

  Pravilnik o na inu vo enja popisa, izdavanja potvrda i dostavljanju izvješ a pri oplo ivanju doma ih životinja

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Evidencija o izvršenom pripustu/

  umjetnom osjemenjivanju

  Obrazac MRP2Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinjeObrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Farme

  Dostava podataka o pripustu u podru ni

  ured HPA

  Obrazac MRP2Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinjeObrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju

  Ne:zahtjev za

  ispravak podataka

  To ni podaci

  Da

  Upis podataka u SBP

  (on line)

  Program «Svinjogojstvo»

 • 16

  radna uPuta za utvrđivanje roditeljstvaZaprovedbuuzgojnoselekcijskograda,nužanjepostupakutvrđivanjaroditeljstvauzgojnovaljanihgrla.Nakonutvrđivanjaestrusa,uzgajivač/djelatnik farme/selekcionerorganiziraprirodnipripust,odnosnoumjetnoosjemenjivanjeplotkinje, teispunjavaobrazacPotvrdaoprirodnompripustuplotkinjeodnosnoPotvrdaoumjetnomosjemenjivanju.

  Osobakojadržirasplodnjakeuprirodnompripustuidržateljrasplodnjakauprirodnompripustunavlastitomstadudužnisuvoditiuredan i redovitpopisoprirodnompripustuplotkinja.Potvrdaoprirodnompripustuplotkinjesastoji seod triistovjetnaprimjerka,numeriranaiuvezenaublok.DržateljrasplodnjakauprirodnompripustudužanjevlasnikuplotkinjenakonobavljenogpripustaizdatiprviodtriprimjerkaispunjenePotvrde,adržateljrasplodnjakauprirodnompripustunavlastitomstadudužanjenakonobavljenogpripustaispisatiPotvrdu,čijaćedvaprimjerkačuvatiusvojojdokumentaciji,atrećiprimjerakkaopismohranuostavitiubloku.UzgajivačupisujepodatkeopripustuuMjesečniregistarpromjenategazajednosPotvrdompredajedjelatnikuHrvatskepoljoprivredneagencije.UPodručnomuredupotvrdasemoračuvati3godinenakonzadnjegoplođivanjauzMjesečniregistarpromjena.

  Potvrdaoumjetnomosjemenjivanjusastojiseodtri istovjetnaprimjerka,numerirana iuvezenaublok.Osjemenitelj jedužannakonobavljenogosjemenjivanjaplotkinjeispisatiprviprimjerakPotvrdeiizdatigavlasnikuplotkinje.Drugiprimje-rakPotvrdejedužandostaviticentruzaosjemenjivanjeodkojegjepreuzeosjeme90danaoddanazadnjegpripusta,atrećiprimjerakostajekaopismohranaublokukodslužbereprodukcije.Akonafarmipostojiveterinarskaslužba,službareprodukcijenemoraizdavatipotvrduoosjemenjivanju.

  Uzgajivačupisujepodatkeopripustu/umjetnomosjemenjivanjuuMjesečniregistarpromjenategazajednosPotvrdomoprirodnompripustu/umjetnomosjemenjivanjupredajedjelatnikuHrvatskepoljoprivredneagencije.UPodručnomuredupotvrdasemoračuvati3godinenakonzadnjegoplođivanjauzMjesečniregistarpromjena.

  DjelatnikPodručnoguredaHPAodgovarazaupisubazupodatakadostavljenihsOPG-a.

  Djelatnikfarme/matičarobavezanjeposlatipodatkeuelektronskomoblikunae-mailadresuHPA–Odjelzarazvojsvinjo-gojstva.Podatketrebaposlatinajkasnijedo5-ogumjesecuzaprasenjaizproteklogmjeseca.DjelatnikOdjelazarazvojsvinjogojstvaobavezanjeimportiratipodatkeuSredišnjubazupodatakaHPA.

  Utvr ivanje estrusa

  Provo enje prirodnog pripusta/umjetnog

  osjemenjivanja

  Arhiva

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA UTVR IVANJE RODITELJSTVA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja Draži Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOST

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Djelatnik farme / selekcioner

  Djelatnik podru nog ureda HPADjelatnik farme /selekcioner

  DOKUMENTACIJA

  Program «Svinjogojstvo»Ne:zahtjev za

  ispravak podataka

  Elektronsko slanje podataka o pripustu

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogostva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  To ni podaci

  Prihvat podataka

  Da

  Obrazac MRP2Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»

  OPG

  Pravilnik o na inu vo enja popisa, izdavanja potvrda i dostavljanju izvješ a pri oplo ivanju doma ih životinja

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Evidencija o izvršenom pripustu/

  umjetnom osjemenjivanju

  Obrazac MRP2Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinjeObrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Farme

  Dostava podataka o pripustu u podru ni

  ured HPA

  Obrazac MRP2Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinjeObrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju

  Ne:zahtjev za

  ispravak podataka

  To ni podaci

  Da

  Upis podataka u SBP

  (on line)

  Program «Svinjogojstvo»

 • 17

  Prilog:ObrazacMjesečniregistarpromjenaMRP2Utvr ivanje estrusa

  Provo enje prirodnog pripusta/umjetnog

  osjemenjivanja

  Arhiva

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA UTVR IVANJE RODITELJSTVA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja Draži Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOST

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Djelatnik farme / selekcioner

  Djelatnik podru nog ureda HPADjelatnik farme /selekcioner

  DOKUMENTACIJA

  Program «Svinjogojstvo»Ne:zahtjev za

  ispravak podataka

  Elektronsko slanje podataka o pripustu

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogostva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  To ni podaci

  Prihvat podataka

  Da

  Obrazac MRP2Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»

  OPG

  Pravilnik o na inu vo enja popisa, izdavanja potvrda i dostavljanju izvješ a pri oplo ivanju doma ih životinja

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Evidencija o izvršenom pripustu/

  umjetnom osjemenjivanju

  Obrazac MRP2Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinjeObrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju

  UzgajivaDjelatnik farme / selekcioner

  Farme

  Dostava podataka o pripustu u podru ni

  ured HPA

  Obrazac MRP2Obrazac Potvrda o prirodnom pripustu plotkinjeObrazac Potvrda o umjetnom osjemenjivanju

  Ne:zahtjev za

  ispravak podataka

  To ni podaci

  Da

  Upis podataka u SBP

  (on line)

  Program «Svinjogojstvo»

  HRVA

  TSKA

  POL

  JOPR

  IVRE

  DNA

  AGEN

  CIJA

  Kr

  iževc

  i, Polj

  ana K

  rižev

  aka

  185

  Ured

  Zag

  reb,

  Ilica 1

  01

  Mjes

  eni

  regi

  star

  pro

  mjen

  a Ob

  raza

  c: MR

  P 2

  Uzga

  jiva

  : __

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __

  Šifra

  uzga

  jiva

  a:___

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  Go

  dina:

  20__

  ,. Mjes

  ec:__

  ____

  ____

  __

  Red

  broj

  MB kr

  mae

  Pasmina

  Datum

  pripu

  sta

  Red.broj pripusta

  Vrsta pripusta

  MB ne

  rasta

  *

  Organizacija

  Pasmina nerasta

  Red.broj legla

  Datum

  pras

  enja

  Broj

  opra

  sene

  pras

  adi

  Datum

  odbi

  a

  Br.odbijene prasadi

  Datum

  izlu

  enja

  Razlog izluenja

  PB kr

  mae

  PB ne

  rasta

  *

  Muške

  Ženske

  Mrtve

  Ukupno

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

  9 10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  NAPO

  MENA

  : Ovi

  poda

  ci up

  isuju

  se u

  sred

  išnju

  baz

  u po

  data

  ka i k

  orist

  e se k

  od iz

  rade

  rodo

  vnika

  , izra

  una u

  zgojn

  ih vri

  jedno

  sti, o

  brad

  e nov

  anih

  potic

  aja, te

  ostal

  ih an

  aliza

  . Za t

  ono

  st up

  isanih

  poda

  taka o

  dgov

  oran

  je uz

  gajiv

  a. N

  epra

  vilno

  po

  punje

  ni ob

  rasc

  i ne

  e biti

  obra

  eni.

  * u sl

  uaju

  izlu

  enja

  nera

  sta, o

  snov

  ni po

  daci

  se up

  isuju

  u stup

  ac 7,

  8 i 9,

  a da

  tum i r

  azlog

  izlu

  enja

  u stup

  ac 18

  i 19

  **

  U S

  LUAJ

  U PO

  JAVE

  MAN

  A KO

  D PR

  ASAD

  I U P

  OJED

  INOM

  LEG

  LU U

  PISA

  TI M

  B MA

  JKE

  I BRO

  J PRA

  SADI

  S O

  DRE

  ENOM

  MAN

  OM:

  Datum

  pred

  aje re

  gistra

  : __

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  Uzga

  jiva

  :____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  Kontr

  olor :

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

 • 18

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA OBITELJSKIM

  POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMAODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Evidencija prasenja

  Uzgajiva

  Unos podataka u

  SBP(on line)

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Dodjeljivanje prigojnih i mati nih

  brojevaDjelatnik Podru nog ureda HPA

  Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  Ozna avanje prasadi tetoviranje

  Uzgajiva

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Da

  ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Upisivanje podataka o prasenju

  Uzgajiva

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak

  podataka

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Ozna avanje prasadi markiranje

  Djelatnik Podru nog ureda HPAHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Program «Svinjogojstvo»

  Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA OBITELJSKIM

  POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMAODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Evidencija prasenja

  Uzgajiva

  Unos podataka u

  SBP(on line)

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Dodjeljivanje prigojnih i mati nih

  brojevaDjelatnik Podru nog ureda HPA

  Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  Ozna avanje prasadi tetoviranje

  Uzgajiva

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Da

  ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Upisivanje podataka o prasenju

  Uzgajiva

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak

  podataka

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Ozna avanje prasadi markiranje

  Djelatnik Podru nog ureda HPAHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Program «Svinjogojstvo»

  Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA OBITELJSKIM

  POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMAODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Evidencija prasenja

  Uzgajiva

  Unos podataka u

  SBP(on line)

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Dodjeljivanje prigojnih i mati nih

  brojevaDjelatnik Podru nog ureda HPA

  Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  Ozna avanje prasadi tetoviranje

  Uzgajiva

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Da

  ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Upisivanje podataka o prasenju

  Uzgajiva

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak

  podataka

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Ozna avanje prasadi markiranje

  Djelatnik Podru nog ureda HPAHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Program «Svinjogojstvo»

  Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

 • 19

  radna uPuta za registraciju legla i označavanje Prasadi na obiteljskim PoljoPrivrednim goPsPodarstvimaPravilnoregistriranoioznačenogrloosnovnijepreduvjetzauspješnoprovođenjeuzgojnoselekcijskihpostupakaimje-ra.

  Obvezauzgajivačajedanajkasnije12satiodzavršetkaprasenjautvrdibrojživooprasenemuškeiženskeprasadi,tebrojmrtvorođene,odnosnoukupnoopraseneprasadi.Uzgajivačtakođerevidentiraividljivemaneianomalije,tesveutvrđenepodatkeupisujeuKarticukrmače(KK1).

  UzgajivačjeodgovoranzaupisnovihprasenjauMjesečniregistarpromjena(MRP2).DjelatnikOdjelazarazvojsvinjogoj-stva/predstojnikPodručnogureda/načelnikodjelaodgovoranjezakontrolupodataka,kaoizaprosljeđivanjepodatakauSredišnjubazupodataka(SBP).

  DjelatnikPodručnoguredazaprimapodatkenaobrascuMRP2.PodatkedodatnokontroliraiunosiuSredišnjubazupo-dataka.

  DjelatnikPodručnoguredaodgovoranjezadodjeljivanjeslobodnihprigojnihimatičnihbrojeva.Takođerjeodgovoranzaprosljeđivanjeslobodnihtetovirbrojevauzgajivaču.

  Uzgajivačjeodgovoranzaoznačavanje(tetoviranje)prasadinajkasnijedoodbića.Označavanjesevršitakodaseteto-viraprigojnibrojprasetaisključivoulijevouho.Tetovirbrojevisudimenzija10mm.Iznimkasuautohtonepasminezbogpigmentiranosti,odnosnopokrivenostitijelagustomkovrčavomčekinjom.Onesemarkirajupropisanimušnimmarkicamanakojimajeupisanprigojnibroj,takođerulijevouho.Prigojnibrojsesastojiodmatičnogbrojamajke,kojiseutiskujebližebaziušneškoljkeirednogbrojapraseta,kojiseutiskujebliževrhuušneškoljke.Rednibrojprasetadodjeljujesenaslje-dećinačin;prvosebrojevidodjeljujumuškojprasadi,zatimženskoj,anakrajumrtvorođenoj.Brojevimrtvorođeneprasadisene tetoviraju/markiraju,nododjeljujuse leglu.DjelatnikPodručnogureda/djelatnikOdjelaza razvojsvinjogojstva jeodgovoranzaoznačavanjegrlamarkicama,kaoizakontroluoznačavanjaipregledobrazacaKK1iMRP2.

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA OBITELJSKIM

  POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMAODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Evidencija prasenja

  Uzgajiva

  Unos podataka u

  SBP(on line)

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Dodjeljivanje prigojnih i mati nih

  brojevaDjelatnik Podru nog ureda HPA

  Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  Ozna avanje prasadi tetoviranje

  Uzgajiva

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Da

  ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Upisivanje podataka o prasenju

  Uzgajiva

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak

  podataka

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Ozna avanje prasadi markiranje

  Djelatnik Podru nog ureda HPAHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Program «Svinjogojstvo»

  Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

 • 20

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA OBITELJSKIM

  POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMAODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Evidencija prasenja

  Uzgajiva

  Unos podataka u

  SBP(on line)

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Dodjeljivanje prigojnih i mati nih

  brojevaDjelatnik Podru nog ureda HPA

  Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  Ozna avanje prasadi tetoviranje

  Uzgajiva

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Da

  ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Upisivanje podataka o prasenju

  Uzgajiva

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak

  podataka

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Ozna avanje prasadi markiranje

  Djelatnik Podru nog ureda HPAHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Program «Svinjogojstvo»

  Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  Prilog:ObrazacMjesečniregistarpromjenaMRP2

  HRVA

  TSKA

  POL

  JOPR

  IVRE

  DNA

  AGEN

  CIJA

  Kr

  iževc

  i, Polj

  ana K

  rižev

  aka

  185

  Ured

  Zag

  reb,

  Ilica 1

  01

  Mjes

  eni

  regi

  star

  pro

  mjen

  a Ob

  raza

  c: MR

  P 2

  Uzga

  jiva

  : __

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __

  Šifra

  uzga

  jiva

  a:___

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  Go

  dina:

  20__

  ,. Mjes

  ec:__

  ____

  ____

  __

  Red

  broj

  MB kr

  mae

  Pasmina

  Datum

  pripu

  sta

  Red.broj pripusta

  Vrsta pripusta

  MB ne

  rasta

  *

  Organizacija

  Pasmina nerasta

  Red.broj legla

  Datum

  pras

  enja

  Broj

  opra

  sene

  pras

  adi

  Datum

  odbi

  a

  Br.odbijene prasadi

  Datum

  izlu

  enja

  Razlog izluenja

  PB kr

  mae

  PB ne

  rasta

  *

  Muške

  Ženske

  Mrtve

  Ukupno

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

  9 10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  NAPO

  MENA

  : Ovi

  poda

  ci up

  isuju

  se u

  sred

  išnju

  baz

  u po

  data

  ka i k

  orist

  e se k

  od iz

  rade

  rodo

  vnika

  , izra

  una u

  zgojn

  ih vri

  jedno

  sti, o

  brad

  e nov

  anih

  potic

  aja, te

  ostal

  ih an

  aliza

  . Za t

  ono

  st up

  isanih

  poda

  taka o

  dgov

  oran

  je uz

  gajiv

  a. N

  epra

  vilno

  po

  punje

  ni ob

  rasc

  i ne

  e biti

  obra

  eni.

  * u sl

  uaju

  izlu

  enja

  nera

  sta, o

  snov

  ni po

  daci

  se up

  isuju

  u stup

  ac 7,

  8 i 9,

  a da

  tum i r

  azlog

  izlu

  enja

  u stup

  ac 18

  i 19

  **

  U S

  LUAJ

  U PO

  JAVE

  MAN

  A KO

  D PR

  ASAD

  I U P

  OJED

  INOM

  LEG

  LU U

  PISA

  TI M

  B MA

  JKE

  I BRO

  J PRA

  SADI

  S O

  DRE

  ENOM

  MAN

  OM:

  Datum

  pred

  aje re

  gistra

  : __

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  Uzga

  jiva

  :____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  Kontr

  olor :

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

 • 21

  Prilog:ObrazacKarticakrmačeKK1KA

  RTIC

  A KR

  MAE

  Obra

  zac:

  KK1

  Or

  gani

  zacij

  a uz

  gajiv

  aa

  Uzga

  jiva

  Pa

  smin

  a Ma

  tini

  bro

  j Pr

  igoj

  ni b

  roj

  Datu

  m ro

  enja

  Datu

  m o

  dabi

  ra

  Majka

  Ot

  ac

  Ocjen

  a van

  jštin

  e St

  atus

  Si

  se

  Pasm

  ina

  MB

  Pasm

  ina

  MB

  L D

  Pripust R.B.

  Datu

  m p

  ripus

  ta

  Ne

  rast

  Datu

  m p

  rase

  nja

  Opra

  seno

  Ko

  mad

  a Od

  bijen

  o

  Bilje

  ške

  Pasmina

  MB

  Orga

  niza

  cija

  Muško

  Žensko

  Mtrvo

  Ukupno

  Ukupno

  Dodano

  Oduzeto

  Kom

  Kg

  Datu

  m

  PRIM

  JEDB

  A: _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA OBITELJSKIM

  POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMAODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Evidencija prasenja

  Uzgajiva

  Unos podataka u

  SBP(on line)

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Dodjeljivanje prigojnih i mati nih

  brojevaDjelatnik Podru nog ureda HPA

  Program «Svinjogojstvo»

  Program «Svinjogojstvo»Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  Ozna avanje prasadi tetoviranje

  Uzgajiva

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Da

  ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Upisivanje podataka o prasenju

  Uzgajiva

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak

  podataka

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Obrazac MRP2Obrazac KK1

  Ozna avanje prasadi markiranje

  Djelatnik Podru nog ureda HPAHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Program «Svinjogojstvo»

  Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

  Upute za provedbu uzgojno selekcijskog rada u svinjogojstvu

 • 22

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA VELIKIM FARMAMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Evidencija prasenjaDjelatnik farme / selekcionerObrazac KK1Farmska evidencijska lista

  Djelatnik farme / selekcionerUnos podataka

  u bazu podataka

  Djelatnik farme / selekcioner Dodjeljivanje prigojnih i mati nih brojeva

  Djelatnik farme / selekcioner Ozna avanje prasadi -tetoviranje

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Slanje podataka e-poštom

  u SBP HPA

  Djelatnik Odjela za razvojsvinjogojstva

  Program «Svinjogojstvo»

  Farmski program

  Arhiva

  Program «Svinjogojstvo»HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Djelatnik farme / mati ar

  To nost podataka

  Import podataka u

  SBP

  Prihvat podataka

  Program «Svinjogojstvo»HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Da

  Ne: zahtjev za ispravak

  podataka

  Farmski program

  Farmska evidencijska lista

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA VELIKIM FARMAMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Evidencija prasenjaDjelatnik farme / selekcionerObrazac KK1Farmska evidencijska lista

  Djelatnik farme / selekcionerUnos podataka

  u bazu podataka

  Djelatnik farme / selekcioner Dodjeljivanje prigojnih i mati nih brojeva

  Djelatnik farme / selekcioner Ozna avanje prasadi -tetoviranje

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Slanje podataka e-poštom

  u SBP HPA

  Djelatnik Odjela za razvojsvinjogojstva

  Program «Svinjogojstvo»

  Farmski program

  Arhiva

  Program «Svinjogojstvo»HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Djelatnik farme / mati ar

  To nost podataka

  Import podataka u

  SBP

  Prihvat podataka

  Program «Svinjogojstvo»HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Da

  Ne: zahtjev za ispravak

  podataka

  Farmski program

  Farmska evidencijska lista

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA VELIKIM FARMAMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Evidencija prasenjaDjelatnik farme / selekcionerObrazac KK1Farmska evidencijska lista

  Djelatnik farme / selekcionerUnos podataka

  u bazu podataka

  Djelatnik farme / selekcioner Dodjeljivanje prigojnih i mati nih brojeva

  Djelatnik farme / selekcioner Ozna avanje prasadi -tetoviranje

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Slanje podataka e-poštom

  u SBP HPA

  Djelatnik Odjela za razvojsvinjogojstva

  Program «Svinjogojstvo»

  Farmski program

  Arhiva

  Program «Svinjogojstvo»HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Djelatnik farme / mati ar

  To nost podataka

  Import podataka u

  SBP

  Prihvat podataka

  Program «Svinjogojstvo»HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Da

  Ne: zahtjev za ispravak

  podataka

  Farmski program

  Farmska evidencijska lista

 • 23

  radna uPuta za registracije legla i označavanje Prasadi na velikim farmamaPravilnoregistriranoioznačenogrloosnovnijepreduvjetzauspješnoprovođenjeuzgojnoselekcijskihpostupakaimje-ra.

  Djelatnikfarmezaduženzaselekcijskiraddužanjesvakodnevnoevidentiratipromjeneuprasilištu.Obavezadjelatnikajedautvrdibrojživooprasenemuškeiženskeprasadi,tebrojmrtvorođeneiukupnoopraseneprasadi.Djelatnikutvrđujeipostojelividljiveanomalije,tesveutvrđenepodatkeupisujeuKarticukrmače(KK1)ipriručnuevidencijskulistu,najkasnije12satiodzavršetkaprasenja.

  Djelatnik farme jeodgovoranzasvakodnevniunospromjenauprasilištuu farmskubazupodataka.Bazapodataka jedostupnazakontroludjelatnikuHPAistočarskominspektoru.

  Djelatnikfarme/selekcionerodgovoranjezadodjeljivanjeslobodnihprigojnihimatičnihbrojeva,tedostavljanjeistihbro-jevadjelatnikufarmekojivršioznačavanje(tetoviranje)prasadi.Prigojnibrojsesastojiodmatičnogbrojamajke,kojiseutiskujebližebaziušneškoljkeirednogbrojapraseta,kojiseutiskujebliževrhuušneškoljke.Rednibrojprasetadodjeljujesenasljedećinačin;prvosebrojevidodjeljujumuškojprasadi,zatimženskoj,anakrajumrtvorođenoj.Brojevimrtvorođe-neprasadisenetetoviraju/markiraju,nododjeljujuseleglu.

  Djelatnikfarme/selekcionerodgovoranjezapravovremenoipravilnooznačavanje(tetoviranje)prasadi.Prasadjepotreb-nooznačitičimprije,anajkasnijedoodbića.KontroluvršedjelatnikHPAistočarskainspekcija.

  Djelatnikfarme/matičarobavezanjeposlatipodatkeuelektronskomoblikunae-mailadresuHPA–Odjelzarazvojsvinjo-gojstva.Podatketrebaposlatinajkasnijedo5-ogumjesecuzaprasenjaizproteklogmjeseca.

  DjelatnikOdjelazarazvojsvinjogojstvaobavezanjeimportiratipodatkeuSredišnjubazupodatakaHPA.

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA VELIKIM FARMAMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Evidencija prasenjaDjelatnik farme / selekcionerObrazac KK1Farmska evidencijska lista

  Djelatnik farme / selekcionerUnos podataka

  u bazu podataka

  Djelatnik farme / selekcioner Dodjeljivanje prigojnih i mati nih brojeva

  Djelatnik farme / selekcioner Ozna avanje prasadi -tetoviranje

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Slanje podataka e-poštom

  u SBP HPA

  Djelatnik Odjela za razvojsvinjogojstva

  Program «Svinjogojstvo»

  Farmski program

  Arhiva

  Program «Svinjogojstvo»HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Djelatnik farme / mati ar

  To nost podataka

  Import podataka u

  SBP

  Prihvat podataka

  Program «Svinjogojstvo»HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Da

  Ne: zahtjev za ispravak

  podataka

  Farmski program

  Farmska evidencijska lista

 • 24

  Prilog:ObrazacKarticakrmačeKK1KA

  RTIC

  A KR

  MAE

  Obra

  zac:

  KK1

  Or

  gani

  zacij

  a uz

  gajiv

  aa

  Uzga

  jiva

  Pa

  smin

  a Ma

  tini

  bro

  j Pr

  igoj

  ni b

  roj

  Datu

  m ro

  enja

  Datu

  m o

  dabi

  ra

  Majka

  Ot

  ac

  Ocjen

  a van

  jštin

  e St

  atus

  Si

  se

  Pasm

  ina

  MB

  Pasm

  ina

  MB

  L D

  Pripust R.B.

  Datu

  m p

  ripus

  ta

  Ne

  rast

  Datu

  m p

  rase

  nja

  Opra

  seno

  Ko

  mad

  a Od

  bijen

  o

  Bilje

  ške

  Pasmina

  MB

  Orga

  niza

  cija

  Muško

  Žensko

  Mtrvo

  Ukupno

  Ukupno

  Dodano

  Oduzeto

  Kom

  Kg

  Datu

  m

  PRIM

  JEDB

  A: _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  REGISTRACIJA LEGLA I OZNA AVANJE PRASADI NA VELIKIM FARMAMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Evidencija prasenjaDjelatnik farme / selekcionerObrazac KK1Farmska evidencijska lista

  Djelatnik farme / selekcionerUnos podataka

  u bazu podataka

  Djelatnik farme / selekcioner Dodjeljivanje prigojnih i mati nih brojeva

  Djelatnik farme / selekcioner Ozna avanje prasadi -tetoviranje

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja DražiDatum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  Slanje podataka e-poštom

  u SBP HPA

  Djelatnik Odjela za razvojsvinjogojstva

  Program «Svinjogojstvo»

  Farmski program

  Arhiva

  Program «Svinjogojstvo»HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Djelatnik farme / mati ar

  To nost podataka

  Import podataka u

  SBP

  Prihvat podataka

  Program «Svinjogojstvo»HPA – Odjel za razvoj svinjogojstva

  Da

  Ne: zahtjev za ispravak

  podataka

  Farmski program

  Farmska evidencijska lista

 • 25

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja Draži Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOSTUzgajiva / djelatnik farmeDjelatnik HPA

  DOKUMENTACIJAOdabir prasadi za

  testiranje Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Kontrola podataka

  Djelatnik Podru nog ureda

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak

  podataka

  Obrazac FT1Program «Svinjogojstvo»

  Da

  Kontrolna vaganjaUzgajiva

  Završno vaganje, mjerenje d.l.s., ocjena

  vanjštine

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja

  Izra un u.v.Program «Svinjogojstvo»Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)

  Unos podataka u

  SBP (on line)

  Obrazac FT2

  Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom

  uredu (kopija)

  Arhiva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstvaProgram «Svinjogojstvo»

  Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Obrazac FT2Program «Svinjogojstvo»

  Unos u.v. u mati ne knjige

  Program «Svinjogojstvo»Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja Draži Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOSTUzgajiva / djelatnik farmeDjelatnik HPA

  DOKUMENTACIJAOdabir prasadi za

  testiranje Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Kontrola podataka

  Djelatnik Podru nog ureda

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak

  podataka

  Obrazac FT1Program «Svinjogojstvo»

  Da

  Kontrolna vaganjaUzgajiva

  Završno vaganje, mjerenje d.l.s., ocjena

  vanjštine

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja

  Izra un u.v.Program «Svinjogojstvo»Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)

  Unos podataka u

  SBP (on line)

  Obrazac FT2

  Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom

  uredu (kopija)

  Arhiva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstvaProgram «Svinjogojstvo»

  Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Obrazac FT2Program «Svinjogojstvo»

  Unos u.v. u mati ne knjige

  Program «Svinjogojstvo»Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja Draži Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOSTUzgajiva / djelatnik farmeDjelatnik HPA

  DOKUMENTACIJAOdabir prasadi za

  testiranje Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Kontrola podataka

  Djelatnik Podru nog ureda

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak

  podataka

  Obrazac FT1Program «Svinjogojstvo»

  Da

  Kontrolna vaganjaUzgajiva

  Završno vaganje, mjerenje d.l.s., ocjena

  vanjštine

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja

  Izra un u.v.Program «Svinjogojstvo»Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)

  Unos podataka u

  SBP (on line)

  Obrazac FT2

  Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom

  uredu (kopija)

  Arhiva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstvaProgram «Svinjogojstvo»

  Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Obrazac FT2Program «Svinjogojstvo»

  Unos u.v. u mati ne knjige

  Program «Svinjogojstvo»Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

 • 26

  radna uPuta za testiranje nerastića i nazimica

  Uzgajivač(djelatnikfarme)idjelatnikOdjelazarazvojsvinjogojstva/Područnoguredanakonodbićasuodgovornizaodabirprasadizadaljnjetestiranje.Odabiresenormalnorazvijenaprasad,sminimalno14pravilnihsisazanerastićeinazimicemajčinskihpasminainazimicekrižanke,odnosnominimalno12pravilnihsisazanerastićeinazimiceterminalnihpasmina.Zatestiranjeseodabirudo3muškaprasetamajčinskihlinija,odnosnodo4muškaprasetaterminalnihlinija,itosamoodkrmačasastatusomnerastovskemajke.Zatestiranjesemožeodabratisvuvaljanuženskuprasadizleglaiodkrmačasastatusomkrmačazamultipliciranje.

  DjelatnikOdjela/PodručnoguredapodatkeoprasadiupisujeuobrazacFT1iodgovoranjezaslanjepodatakauOdjelzarazvojsvinjogojstva,gdjedjelatnikOdjelaradikontrolupodatakaiobavještavauzgajivačasukladnoproceduri.

  UzgajivačjeobavezanvršitivišekratnokontrolnovaganjegrlautestukakobiprocijeniodinamikuprirastaipravovremenodjelatnikuOdjelazarazvojsvinjogojstvaukazaonavrijemezavršetkatesta.Završnovaganjegrlapotrebnojeizvršitikodpribližno100kg,tj.kadnerastićipostignumasuizmeđu95i110kg,anazimice80-120kg.

  DjelatnikOdjelazarazvojsvinjogojstva/Područnoguredaodgovoranjezazavršnovaganje,uzimanjemjeradebljineleđneslanineiocjenuvanjštinegrla,kaoizaostalepostupkesukladnouzgojnomprogramu.

  DjelatnikOdjelazarazvojsvinjogojstva/PodručnoguredaodgovoranjezadostavuizmjerenihpodatakanaOdjelzarazvojsvinjogojstva.PodaciseupisujuivodenaobrascuFT2,adostavljajusenajkasnijetrećidanodzavršetkatesta.

  DjelatnikOdjelazarazvojsvinjogojstva/Odjelazaprocjeneuzgojnihvrijednostivršiobradupodatakai izračunuzgojnihvrijednosti.Izračuniseispisujunalistizaodabirnerastića/nazimica(BLUP).

  DjelatnikOdjelazarazvojsvinjogojstvaodgovoranjezaunosiažuriranjepodatakauSBP.

  OdjelzarazvojsvinjogojstvaodgovoranjezaslanjeoriginalaizračunauzgajivačuikopijeizračunauPodručniuredHPA.

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja Draži Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOSTUzgajiva / djelatnik farmeDjelatnik HPA

  DOKUMENTACIJAOdabir prasadi za

  testiranje Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Kontrola podataka

  Djelatnik Podru nog ureda

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak

  podataka

  Obrazac FT1Program «Svinjogojstvo»

  Da

  Kontrolna vaganjaUzgajiva

  Završno vaganje, mjerenje d.l.s., ocjena

  vanjštine

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja

  Izra un u.v.Program «Svinjogojstvo»Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)

  Unos podataka u

  SBP (on line)

  Obrazac FT2

  Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom

  uredu (kopija)

  Arhiva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstvaProgram «Svinjogojstvo»

  Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Obrazac FT2Program «Svinjogojstvo»

  Unos u.v. u mati ne knjige

  Program «Svinjogojstvo»Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

 • 27

  HRVA

  TSKA

  POL

  JOPR

  IVRE

  DNA

  AGEN

  CIJA

  Kr

  iževc

  i, Polj

  ana K

  rižev

  aka

  185

  Ured

  Zag

  reb,

  Ilica 1

  01

  Odab

  ir na

  zimica

  i ner

  asti

  a za f

  ield

  test

  Ob

  raza

  c: FT

  1

  Orga

  nizac

  ija:

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  Ši

  fra uz

  gajiv

  aa:_

  ____

  ____

  ____

  ____

  Uz

  gajiv

  a: _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  _

  Redni broj

  Pasmina

  Spol

  PB

  Datum

  ro

  enja

  Iz legla

  Oprašeno

  Othranjeno

  Broj

  sisa

  Otac

  Ma

  jka

  Datum

  stav

  ljanja

  u t

  est

  Kg

  L D

  Pravilne

  Nepravilne

  Pravilne

  Nepravilne

  MB

  ORG

  MB

  ORG

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  Napo

  men

  a: U

  feld

  test s

  e od

  abiru

  grla

  sa ja

  sno

  vidljiv

  im p

  rigojn

  im b

  rojev

  ima

  (bez

  gre

  ške)

  . Oda

  biru

  se g

  rla su

  kladn

  o Up

  utama

  i Pr

  aviln

  icima

  za p

  rove

  dbu

  prog

  rama

  uzg

  oja sv

  inja.

  Životi

  nje

  koje

  se od

  aber

  u mor

  aju bi

  ti u tip

  u pas

  mine

  , bez

  ekste

  rijern

  ih gr

  ešak

  a.

  Mjes

  to i d

  atum

  odab

  ira:

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  _ Uz

  gajiv

  a:__

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  Djela

  tnik O

  djela

  : ___

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  Prilog:ObrazacOdabirnazimicainerastićazafeldtestFT1

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja Draži Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOSTUzgajiva / djelatnik farmeDjelatnik HPA

  DOKUMENTACIJAOdabir prasadi za

  testiranje Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Kontrola podataka

  Djelatnik Podru nog ureda

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak

  podataka

  Obrazac FT1Program «Svinjogojstvo»

  Da

  Kontrolna vaganjaUzgajiva

  Završno vaganje, mjerenje d.l.s., ocjena

  vanjštine

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja

  Izra un u.v.Program «Svinjogojstvo»Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)

  Unos podataka u

  SBP (on line)

  Obrazac FT2

  Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom

  uredu (kopija)

  Arhiva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstvaProgram «Svinjogojstvo»

  Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Obrazac FT2Program «Svinjogojstvo»

  Unos u.v. u mati ne knjige

  Program «Svinjogojstvo»Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

 • 28

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA Križevci, Poljana Križeva ka 185 Ured Zagreb, Ilica 101

  Obrazac: FT2

  Podaci feld testa mladih nerasti a i nazimica

  Uzgojna organizacija: Debljina slanine

  Broj sisa

  Ocjen

  a van

  jštine

  Redbroj Šifra

  uz

  gajiv

  aa

  Pasm

  ina

  Spol Prigojni broj Datum završetka testa

  Težina na završetku

  testa A B C

  L D

  U____________________, dana _________________ Ocjenu izvršio:

  Prilog:ObrazacPodacifieldtestamladihnerastićainazimicaFT2

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja Draži Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOSTUzgajiva / djelatnik farmeDjelatnik HPA

  DOKUMENTACIJAOdabir prasadi za

  testiranje Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Kontrola podataka

  Djelatnik Podru nog ureda

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak

  podataka

  Obrazac FT1Program «Svinjogojstvo»

  Da

  Kontrolna vaganjaUzgajiva

  Završno vaganje, mjerenje d.l.s., ocjena

  vanjštine

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja

  Izra un u.v.Program «Svinjogojstvo»Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)

  Unos podataka u

  SBP (on line)

  Obrazac FT2

  Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom

  uredu (kopija)

  Arhiva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstvaProgram «Svinjogojstvo»

  Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Obrazac FT2Program «Svinjogojstvo»

  Unos u.v. u mati ne knjige

  Program «Svinjogojstvo»Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

 • 29

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJAODJEL ZA RAZVOJSVINJOGOJSTVAILICA 101 p.p 160, 10000 ZAGREB

  ODABIR NERASTOVA KOD 100 kg

  Županijski ured : HPA Durdevac Datum odabira: 28.02.2014 do 28.02.2014

  RASPODJELA NERASTOVAUzga Prigojni Pas Datum O t a c M a j k a Vel.leg Masa STO ST -100 DLS Proc. Rang Vr-jivač broj mina rodenja abs. BLUP (kg) abs. BLUP abs. BLUP AG (%) sta

  53407 53-54-46 22 22.09.2013 53-50-2 53-44-15 0.32 100 159 -4.90 7.3 -0.97 107.7 4.7 VT53407 53-13-107 33 22.09.2013 90-18009-1 53-4-5 0.00 96 159 -3.05 6.3 -1.01 104.8 2.5 VT

  ST - starost kod odabira DLS - debljina ledne slanine AG - agregatni genotip

  Datum obrade: 04.03.2014

  Ur. broj: Vedran Klišanić, mag. ing. agr.

  Žig

  Prilog:ObrazacOdabirnerastovakod100kg

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja Draži Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOSTUzgajiva / djelatnik farmeDjelatnik HPA

  DOKUMENTACIJAOdabir prasadi za

  testiranje Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Kontrola podataka

  Djelatnik Podru nog ureda

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak

  podataka

  Obrazac FT1Program «Svinjogojstvo»

  Da

  Kontrolna vaganjaUzgajiva

  Završno vaganje, mjerenje d.l.s., ocjena

  vanjštine

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja

  Izra un u.v.Program «Svinjogojstvo»Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)

  Unos podataka u

  SBP (on line)

  Obrazac FT2

  Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom

  uredu (kopija)

  Arhiva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstvaProgram «Svinjogojstvo»

  Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Obrazac FT2Program «Svinjogojstvo»

  Unos u.v. u mati ne knjige

  Program «Svinjogojstvo»Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

 • 30

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJAODJEL ZA RAZVOJSVINJOGOJSTVAILICA 101 p.p 160, 10000 ZAGREB

  ODABIR NAZIMICA KOD 100 kg

  Županijski ured : HPA Durdevac Datum odabira: 28.02.2014 do 28.02.2014

  RASPODJELA NAZIMICAUzga Prigojni Pas Datum O t a c M a j k a Vel.leg Masa STO ST -100 DLS Proc. Rang Vr-jivač broj mina rodenja abs. BLUP (kg) abs. BLUP abs. BLUP AG (%) sta

  53407 53-54-51 22 22.09.2013 53-50-2 53-44-15 0.32 81 159 -4.88 6.3 -0.96 107.7 6.5 VT53407 53-54-52 22 22.09.2013 53-50-2 53-44-15 0.32 90 159 -4.45 8.3 -0.70 106.7 9.7 VT53407 53-60-20 22 22.09.2013 90-5236-1 53-41-36 0.11 88 159 -2.30 7.3 -0.12 102.4 32.4 VT53407 53-60-21 22 22.09.2013 90-5236-1 53-41-36 0.11 88 159 -1.46 9.7 0.37 100.5 50.3 VT53407 53-60-22 22 22.09.2013 90-5236-1 53-41-36 0.11 84 159 -2.18 7.3 -0.05 102.1 34.4 VT53407 53-13-108 33 22.09.2013 90-18009-1 53-4-5 0.00 85 159 -2.10 5.3 -1.04 104.3 6.1 VT53407 53-13-109 33 22.09.2013 90-18009-1 53-4-5 0.00 83 159 -1.26 5.7 -0.88 103.3 10.0 VT53407 53-13-110 33 22.09.2013 90-18009-1 53-4-5 0.00 80 159 -0.35 5.3 -0.85 102.7 14.3 VT

  ST - starost kod odabira DLS - debljina ledne slanine AG - agregatni genotip

  Datum obrade: 04.03.2014

  Ur. broj: Vedran Klišanić, mag. ing. agr.

  Žig

  Prilog:ObrazacOdabirnazimicakod100kg

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA TESTIRANJA NERASTI A I NAZIMICA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  Sastavio: Željko Mahnet, dipl. ing.Datum:Potpis:

  Pregledala: Dr. sc. Maja Draži Datum:Potpis:

  Odobrio: Dr. sc. Zdravko BaraDatum:Potpis:

  ODGOVORNOSTUzgajiva / djelatnik farmeDjelatnik HPA

  DOKUMENTACIJAOdabir prasadi za

  testiranje Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Kontrola podataka

  Djelatnik Podru nog ureda

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  To ni podaci

  Ne:zahtjev za ispravak

  podataka

  Obrazac FT1Program «Svinjogojstvo»

  Da

  Kontrolna vaganjaUzgajiva

  Završno vaganje, mjerenje d.l.s., ocjena

  vanjštine

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2Upute i pravilnici za provedbu programa uzgoja svinja

  Izra un u.v.Program «Svinjogojstvo»Program za izra un uzgojnih vrijednosti (BLUP metodom)

  Unos podataka u

  SBP (on line)

  Obrazac FT2

  Slanje obra enih podataka uzgajiva u (original) i podru nom

  uredu (kopija)

  Arhiva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  HPA – Odjel za razvoj svinjogojstvaProgram «Svinjogojstvo»

  Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Obrazac FT1

  Slanje podataka u Odjel za razvoj svinjogojstva

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

  Obrazac FT2

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti

  Obrazac FT2Program «Svinjogojstvo»

  Unos u.v. u mati ne knjige

  Program «Svinjogojstvo»Popis odabranih nerasti a kod 100 kgPopis odabranih nazimica kod 100 kg

  Djelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva / Podru nog ureda

 • 31

  HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

  DODJELJIVANJE MATI NOG BROJAKRMA AMA I NERASTIMA ODJEL ZA RAZVOJ SVINJOGOJSTVA

  ODGOVORNOST DOKUMENTACIJA

  Evidencija prvog prasenja ili prvog skokaUzgajiva

  Djelatnik farme/ selekcioner

  Obrazac OPKObrazac OPN

  Djelatnik Podru nog ureda HPADjelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  Djelatnik Podru nog ureda HPA

  Kontrola upisanih podataka

  Obrazac MRP2Obrazac KK1Obrazac OPKObrazac OPN

  Ispis liste umati enih krma a/ nerasta

  Slanje liste krajnjem korisniku/uzgajiva u

  Djelatnik Podru nog ureda HPADjelatnik Odjela za razvoj svinjogojstva

  Program «Svinjogojstvo»

  ArhivaHPA – Odjel za razvoj svinjogojstva