30
Evidencija potraživanja od kupaca, Vremenska razgraničenja

Potrazivanja Od Kupaca

  • Upload
    zico11

  • View
    270

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

potrazivanja

Citation preview

Page 1: Potrazivanja Od Kupaca

Evidencija potraživanja od

kupaca, Vremenska razgraničenja

Evidencija potraživanja od

kupaca, Vremenska razgraničenja

Page 2: Potrazivanja Od Kupaca

Potraživanja od kupaca• Definisanje – potraživanja koja nastaju po

osnovu prodaje proizvoda i usluga• Potraživanja i prihodi se vrednuju primenom

pretpostavki o priznavanju iz MRS 18- Prihodi• Uslovi:

– Da je zasnovan dužničko poverilački odnos, da su proizvodi i roba isporučeni kupcu

– Da je izvršen obračun i ispostavljen odgovarajući dokument

– Potraživanja od kupaca su povezana sa nastankom prihoda

Page 3: Potrazivanja Od Kupaca

Vrednovanje potraživanja

• Po nabavnoj vrednosti (fer vrednost datog sredstva ili pružene usluge)

• Fer vrednost se u bilansu (na dan bilansa) mora umanjiti za imparitetne gubitke (gubitke zbog obezvređenja vrednosti potraživanja)

Page 4: Potrazivanja Od Kupaca

Evidencije i računi o potraživanjima

• Finansijsko knjigovodstvo• Analitičko knjigovodstvo kupaca• Računi:• 202 Kupci u zemlji• 209 Ispravka vrednosti

potraživanja od kupaca

Page 5: Potrazivanja Od Kupaca

Otpisivanje potraživanja od kupaca• Direktna metoda – direktno na računu

202 smanjuje se stanje i knjiži se istovremeno na računu vanrednih rashoda (na osnovu dokumentovane sudske odluke)

• Indirektna metoda – reč je o proceni vrednosti potraživanja koje treba otpisati i koju sprovodi menadžment, knjiži se preko računa vanrednih rashoda i računa 209- Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca

Page 6: Potrazivanja Od Kupaca

202- Kupci u zemljiPočetno stanje

Nastanak potraživanja usled prodaje proizvoda ili pružanja usluga

Naplata potraživanja od kupaca

Page 7: Potrazivanja Od Kupaca

Primer• 1. Kupcu je prodata roba u vrednosti od

30.000 din. Kupcu je dat rabat od 5%. U fakturi je obračunat PDV u iznosu od 5.130 din.

• 2. Kupac je na tekući račun preduzeća uplatio svoju obavezu.

• 3. Na kraju obračunskog perioda preduzeće je napravilo obračun ispravki vrednosti potraživanja od kupaca: Metal za 2.000 din (stečaj) i Avala za 500 din(u toku je sudski spor).

• 4.Na osnovu sudske odluke direktno je otpisano potraživanje od kupca ABC u vrednosti od 100 din.

Page 8: Potrazivanja Od Kupaca

Rešenje- promena br. 1D P Opis promene D P

202470

602

Kupci u zemlji PDV u izdatim fakturama Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu

33.6305.130

28.500

Obračun: 30.000 -1.500 = 28.500 prihodi

28.500 x 18% PDV = 5.130 din

Page 9: Potrazivanja Od Kupaca

Rešenje- promena br. 2D P Opis promene D P

2410 202

Tekući račun Kupci u zemlji

33.13033.130

Page 10: Potrazivanja Od Kupaca

Rešenje – promena br. 3

D P Opis promene D P

585

209

Obezvređenje potraživanja od kupaca i kratkoročnih fin. Plasmana Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca

Indirektan otpis potraživanja

2.500

2.500

Page 11: Potrazivanja Od Kupaca

Rešenje – promena br. 4

D P Opis promene D P

585

202

Obezvređenje potraživanja od kupaca i kratkoročnih fin. Plasmana Kupci u zemlji

Direktan otpis potraživanja

100

100

NAPOMENA: Direktan otpis potraživanja knjiži se kao direktno smanjenje računa 202 Kupci u zemlji.

Page 12: Potrazivanja Od Kupaca

Vremenska razgraničenja

Page 13: Potrazivanja Od Kupaca

Definisanje• Vremenska razgraničenja su

posledica primene sledećih računovodstvenih principa u obračunu rezultata:– Princip nastanka poslovnog događaja

i– Princip uzročnosti prihoda i rashoda

(matching princip)

Page 14: Potrazivanja Od Kupaca

Vrste vremenskih razgraničenja (4)

• Unapred plaćeni troškovi (premije osiguranja, zakupnine)

• Nastali troškovi koji još nisu plaćeni (obračunati troškovi - električna energija, zakupnine, reklame, premije osiguranja, pretplate na časopise)

• Unapred naplaćeni prihodi (prihodi koji će biti fakturisani u periodu do 12 meseci od dana bilansa)

• Nastanak prihoda koji će biti naplaćeni u nekom kasnijem vremenskom periodu i koji još uvek nisu fakturisani kupcima

Page 15: Potrazivanja Od Kupaca

Računi• 28- Aktivna vremenska

razgraničenja• 48- Pasivna vremenska

razgraničenja

Page 16: Potrazivanja Od Kupaca

Vrednovanje• Fer vrednost datog ili primljenog

sredstva ili pružene usluge

Page 17: Potrazivanja Od Kupaca

Dokumentacija • Obračuni, fakture i dokumenta

platnog prometa

Page 18: Potrazivanja Od Kupaca

Primer unapred plaćenih troškova

• Preduzeće je dobilo fakturu za pretplatu za naredna 4 meseca od SRRS za časopis Računovodstvo i primilo fakturu br. 15 koja glasi na 16.000 din +PDV 18%.

• Iznos fakture je plaćen sa tekućeg računa.

• Preneti iznos troškova pretplate koji se odnosi na tekući mesec.

Page 19: Potrazivanja Od Kupaca

Unapred plaćeni troškovi

Primljena faktura i isplaćena

Za više meseci unapred (16.000 din)

Mesečni iznos troškova

16.000: 4= 4.000 din

PITANJE: Da li je 16.000 din trošak pretplate na časopise za tekući mesec? Ako ovaj iznos unesete u troškove šta će se desiti sa bilansom uspeha?

Bilans uspeha, tj. Rezultat će biti podcenjen jer su u njemu nerealni troškovi od 16.000, a treba da budu knjiženi troškovi od 4.000 din.

DANAS

KASNIJE

Page 20: Potrazivanja Od Kupaca

RešenjeD P Opis promene D P

280

270

433

4331

2410

Aktivna vremenska razgraničenjaPDV u primljenim fakturama DobavljačiFaktura br. 15Dobavljači Tekući računPlaćanje fakture

16.000

2.880

18.880

18.880

18.880

Page 21: Potrazivanja Od Kupaca

Rešenje- prenos dela troškova pretplate u troškove i smanjenje

vremenskih razgraničenjaD P Opis promene D P

550280

Troškovi neproizvodnih usluga Unapred plaćeni troškovi

Za uplaćeni mesečni trošak pretplate

4.0004.000

Page 22: Potrazivanja Od Kupaca

Primer obračunatih troškova

• U toku meseca zakupljen je poslovni prostor. Ugovorena zakupnina je 10.000 din mesečno. Plaćanje se vrši po isteku tri meseca.

• Na datum bilansa obračunata je zakupnina za tekući mesec.

Page 23: Potrazivanja Od Kupaca

Obračunat zakup poslovnog prostora (trošak je nastao ali

nije plaćen)

Preduzeće koje vam je dalo zgradu u zakup traži da platite tek kad prođe 3 meseca tj. Platićete 30.000 din + PDV (tek posle tri meseca stiže faktura).

Troškovi zakupnine za jedan mesec

10.000 din (faktura nije primljena)

DANAS

Faktura

KASNIJE

Plaćanje zakupnine

Page 24: Potrazivanja Od Kupaca

Rešenje D P Opis promene D P

533490

Troškovi zakupnine Unapred obračunati troškovi

Za obračunatu zakupninu za dva meseca (1 x 10,000)

10.000 10.000

Page 25: Potrazivanja Od Kupaca

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi

• Preduzeće je u decembru mesecu dalo u zakup zgradu. Mesečna zakupnina je 10.000 din. Naplata zakupnine je na kraju svakog meseca, tako da će prva naplata biti krajem januara.

• Izvršen je obračun zakupnine za decembar tekuće godine.

• Izvršen je obračun za januar mesec.• Ispostavljena je krajem januara faktura

zakupcu koja glasi na iznos od 20.000 din plus 18% PDV. Zakupac je platio zakupninu za dva meseca.

Page 26: Potrazivanja Od Kupaca

Obračunati prihod (prihod nastao, ali nije naplaćen)

Mesečni prihod od zakupnine iznosi

10.000 din

Faktura će biti ispostavljena krajem januara i glasiće na iznos od 20.000 din +PDV 18%

Prijem novca

Faktura

DANASKASNIJE

Page 27: Potrazivanja Od Kupaca

RešenjeD P Opis promene D P

281

281

202

650

650

470281

Potraživanja za nefakturisani prihod Prihodi od zakupnine

Obračunati prihod za decembar

Potraživanja za nefakturisani prihod Prihodi od zakupnineObračunati prihod za januar

Kupci u zemlji Obaveze za PDV Potraživanja za nefakt. prihodIspostavljena faktura

10.000

10.000

23.600

10.000

10.000

3.60020.000

Page 28: Potrazivanja Od Kupaca

Unapred naplaćeni prihodi

• Fudbalski klub je preduzeću XY prodalo karata za narednu fudbalsku sezonu koja traje 3 meseca u vrednosti od 30.000 din , ispostavilo fakturu i obračunalo PDV u iznosu od 5.400 din.

• Kupci su uplatili dati iznos od 35.400 din na tekući račun.

• Na datum bilansa izvršen je obračun prihoda za tekući mesec.

Page 29: Potrazivanja Od Kupaca

Prodaja unapred pre nego je usluga izvršena

Mesečni prihod od prodaje karata je 10.000 din

Faktura

Naplaćeno 30.000 din, +PDV

Prijem novca

DANAS KASNIJE

Page 30: Potrazivanja Od Kupaca

RešenjeD P Opis promene D P

202

2410

491

470491

202

601

Kupci u zemlji Obaveze za PDV Obračunati prihodi budućeg periodaZa unapred naplaćen prihod od zakupnineTekući račun Kupci u zemljiNaplata od kupacaObračunati prihodi budućeg perioda Prihodi od prodaje

Obračun za tekući mesec

35.400

35.400

20.000

5.40030.000

35.400

20.000