24
POVIJEST RADA POVIJEST RADA

Povijest Rada

Embed Size (px)

DESCRIPTION

povijest rada

Citation preview

Page 1: Povijest Rada

POVIJEST RADAPOVIJEST RADA

Page 2: Povijest Rada

Epohe u povijestiEpohe u povijesti radarada

Zanatska epoha ili epoha alata Zanatska epoha ili epoha alata (do 18. stoljeća). Dijeli se na pet (do 18. stoljeća). Dijeli se na pet podepoha: paleolit, neolit, antika, podepoha: paleolit, neolit, antika, srednji vijek, razdoblje srednji vijek, razdoblje manufakture.manufakture.

Industrijska epoha (od kraja 18. Industrijska epoha (od kraja 18. stoljeća do sredine 20. stoljeća);stoljeća do sredine 20. stoljeća);

Postindustrijska ili informatička Postindustrijska ili informatička epoha (od 1950. do danas).epoha (od 1950. do danas).

Page 3: Povijest Rada

Epoha alata: paleolitEpoha alata: paleolit

PaleolitPaleolit – ljude se bave lovom i – ljude se bave lovom i ribolovom; ribolovom;

Izrađuju primitivne alate; Izrađuju primitivne alate; Podjela rada po spolu i starosti;Podjela rada po spolu i starosti; Verbalno komuniciraju;Verbalno komuniciraju; Stanuju u spiljama, potkraj Stanuju u spiljama, potkraj

paleolita u zemunicama i paleolita u zemunicama i kolibama.kolibama.

Page 4: Povijest Rada

Epoha alata: neolitEpoha alata: neolit

Neolit Neolit počinje otprilike 10000 počinje otprilike 10000 godina prije Krista;godina prije Krista;

Poljoprivreda postaje Poljoprivreda postaje dominantna djelatnost; dominantna djelatnost;

Proizvodnja tekstila, lončarstvo, Proizvodnja tekstila, lončarstvo, metalurgija; metalurgija;

Stalna naselja kraj Stalna naselja kraj poljoprivrednih površina;poljoprivrednih površina;

Prvi grad (Jerihon).Prvi grad (Jerihon).

Page 5: Povijest Rada

Epoha alata: antikaEpoha alata: antika

Irigacija rijeka; Irigacija rijeka; Nova zanimanja: vojnici, zanatlije, Nova zanimanja: vojnici, zanatlije,

pisari, pravnici, liječnici, trgovci, pisari, pravnici, liječnici, trgovci, knjigovođe,knjigovođe, građevinari (Egipat);građevinari (Egipat);

Izuzetna dostignuća u oblasti Izuzetna dostignuća u oblasti građevinarstava (piramide, Veliki građevinarstava (piramide, Veliki kineski zid, grčke i rimske kineski zid, grčke i rimske građevine);građevine);

Ropstvo.Ropstvo.

Page 6: Povijest Rada

Zanatska epoha: srednji Zanatska epoha: srednji vijek vijek

Nazadovanje u organizaciji i Nazadovanje u organizaciji i tehnologiji rada;tehnologiji rada;

Obnova Europe počinje u 10. Obnova Europe počinje u 10. stoljeću (sveučilišta);stoljeću (sveučilišta);

Ljepota srednjovjekovnih gradova Ljepota srednjovjekovnih gradova nije nadmašena do današnjih nije nadmašena do današnjih dana;dana;

Sakralni objekti;Sakralni objekti; Upotreba vodene snage.Upotreba vodene snage.

Page 7: Povijest Rada

Karakteristike epohe Karakteristike epohe alataalata

Rad u zanatu odvija se uglavnom Rad u zanatu odvija se uglavnom ručno, pomoću alata.ručno, pomoću alata.

Malen broj radnika – nerazvijena Malen broj radnika – nerazvijena podjela rada.podjela rada.

Rad se obično izvodi po komadu i Rad se obično izvodi po komadu i narudžbi i za poznatog naručitelja.narudžbi i za poznatog naručitelja.

Radna snaga: majstor, pomoćnici Radna snaga: majstor, pomoćnici (kalfe) i naučnici (šegrti). (kalfe) i naučnici (šegrti).

Page 8: Povijest Rada

Manufakture: Manufakture: 16. do 18. stoljeće16. do 18. stoljeće

Manufakture su označile prijelaz iz Manufakture su označile prijelaz iz epohe alata u industrijsku epohu.epohe alata u industrijsku epohu.

Drastično povećanje Drastično povećanje produktivnosti.produktivnosti.

Svjetska podjela rada – kolonije.Svjetska podjela rada – kolonije. Pogoršavaju se uvjeti rada (14-16 Pogoršavaju se uvjeti rada (14-16

sati rada, nehigijenski uvjeti rada i sati rada, nehigijenski uvjeti rada i života).života).

Ponovno ropstvo u Americi. Ponovno ropstvo u Americi.

Page 9: Povijest Rada

Industrijska epohaIndustrijska epoha

Industrijska epoha započinje izumom Industrijska epoha započinje izumom parnog stroja (1785.).parnog stroja (1785.).

Druga industrijska revolucija počinje Druga industrijska revolucija počinje izumom električnog generatora 1870. izumom električnog generatora 1870. godine.godine.

Tko je izumio pokretnu traku?Tko je izumio pokretnu traku? Prve moderne pokretne trake pojavile Prve moderne pokretne trake pojavile

su se u mesnoj industriji u SAD su se u mesnoj industriji u SAD (Cincinnati i Chicago). (Cincinnati i Chicago).

Henry Ford uvodi pokretnu traku u Henry Ford uvodi pokretnu traku u proizvodnju automobila 1913. godine. proizvodnju automobila 1913. godine.

Page 10: Povijest Rada

Glavne karakteristike Glavne karakteristike industrijskog radaindustrijskog rada

Maksimalno se pojednostavljuje Maksimalno se pojednostavljuje radni postupak. radni postupak.

Stručnost radnika na traci postaje Stručnost radnika na traci postaje niža nego stručnost nekadašnjeg niža nego stručnost nekadašnjeg zanatlije. zanatlije.

Nastaje stroga podjela na Nastaje stroga podjela na manualni i intelektualni rad. manualni i intelektualni rad. Manualni radnik postaje dodatak Manualni radnik postaje dodatak stroju. stroju.

Page 11: Povijest Rada

Glavne karakteristike Glavne karakteristike industrijskog radaindustrijskog rada

Drastično se povećava Drastično se povećava specijalizacija, a time i hijerarhijska specijalizacija, a time i hijerarhijska struktura. struktura.

Organizacija rada u tvornici postaje Organizacija rada u tvornici postaje nalik organizaciji u vojsci.nalik organizaciji u vojsci.

Uspostavlja se svjetska podjela rada.Uspostavlja se svjetska podjela rada. Nerazvijene države proizvode Nerazvijene države proizvode

sirovine, a razvijene gotove sirovine, a razvijene gotove proizvode. proizvode.

Page 12: Povijest Rada

Glavne karakteristike Glavne karakteristike industrijskog radaindustrijskog rada

Stalni je trend industrijalizacije i Stalni je trend industrijalizacije i urbanizacije.urbanizacije.

Poljoprivrednici odlaze u gradove i Poljoprivrednici odlaze u gradove i postaju radnici – ruralni egzodus. postaju radnici – ruralni egzodus.

Povećava se i broj ljudi u Povećava se i broj ljudi u tercijarnom sektoru privrede, tercijarnom sektoru privrede, osobito u administraciji.osobito u administraciji.

Industrijska epoha dostiže vrhunac Industrijska epoha dostiže vrhunac za vrijeme 2. svjetskog rata.za vrijeme 2. svjetskog rata.

Page 13: Povijest Rada

Postindustrijsko dobaPostindustrijsko doba

Od 1950. godine nastupa nova faza u Od 1950. godine nastupa nova faza u povijesti rada – postindustrijsko doba.povijesti rada – postindustrijsko doba.

Najznačajniji izumi koju su omogućili Najznačajniji izumi koju su omogućili tu fazu:tu fazu:

1.1. Proizvodnja prvog atomskog reaktora Proizvodnja prvog atomskog reaktora (1942);(1942);

2.2. Konstruiranje prvog kompjutera Konstruiranje prvog kompjutera (1946);(1946);

3.3. Uvođenje robota u proizvodnju;Uvođenje robota u proizvodnju;

4.4. Otkriće Interneta (1969).Otkriće Interneta (1969).

Page 14: Povijest Rada

Karakteristike Karakteristike postindustrijskog dobapostindustrijskog doba

Rast tercijarnog sektora privrede Rast tercijarnog sektora privrede (sektor usluga), osobito u (sektor usluga), osobito u administraciji. (U SAD 75% administraciji. (U SAD 75% stanovništva radi u tercijarnim stanovništva radi u tercijarnim djelatnostima, 22% u industriji i djelatnostima, 22% u industriji i manje od 3% u poljoprivredi).manje od 3% u poljoprivredi).

Značajno se smanjuje postotak Značajno se smanjuje postotak stanovništva zaposlenog u stanovništva zaposlenog u poljoprivredi, ali i u industriji – poljoprivredi, ali i u industriji – postindustrijska civilizacija. postindustrijska civilizacija.

Page 15: Povijest Rada

Karakteristike Karakteristike postindustrijskog dobapostindustrijskog doba

Znanost postaje osnovni pokretač Znanost postaje osnovni pokretač razvoja, što dovodi do razvoja, što dovodi do znanstveno-tehnološke revolucije.znanstveno-tehnološke revolucije.

Sveučilišta se integriraju sa Sveučilišta se integriraju sa industrijskim i političkim industrijskim i političkim strukturama. strukturama.

U posljednjih 100 godina živi 90% U posljednjih 100 godina živi 90% znanstvenika koji su ikad živjeli znanstvenika koji su ikad živjeli na zemlji.na zemlji.

Page 16: Povijest Rada

Karakteristike Karakteristike postindustrijskog dobapostindustrijskog doba

Masovno zapošljavanje žena. Masovno zapošljavanje žena. Zašto?Zašto?

Uzroci: ratovi, olakšavanje Uzroci: ratovi, olakšavanje kućanskih poslova, smanjenje kućanskih poslova, smanjenje nataliteta, razvodi, feminizam, nataliteta, razvodi, feminizam, nova zanimanja, smanjivanje nova zanimanja, smanjivanje značenja fizičkog rada, značenja fizičkog rada, tehnološki napredak.tehnološki napredak.

Page 17: Povijest Rada

Karakteristike Karakteristike postindustrijskog dobapostindustrijskog doba

U nekim granama industrije U nekim granama industrije (petrokemija, elektrane) 90% (petrokemija, elektrane) 90% proizvodnje je u potpunosti proizvodnje je u potpunosti automatizirano.automatizirano.

Nove tehnologije ne zamjenjuju Nove tehnologije ne zamjenjuju samo fizički rad, nego znatno samo fizički rad, nego znatno olakšavaju i intelektualni rad olakšavaju i intelektualni rad (Word, Excel, itd.).(Word, Excel, itd.).

Page 18: Povijest Rada

Obilježja suvremenog Obilježja suvremenog radarada

Intelektualni rad zamjenjuje Intelektualni rad zamjenjuje fizički.fizički.

Drastično se povećava broj ljudi Drastično se povećava broj ljudi koji rade kod kuće.koji rade kod kuće.

Sve više zaposlenika ima Sve više zaposlenika ima fleksibilno radno vrijeme.fleksibilno radno vrijeme.

Dolazi do velikih migracija radne Dolazi do velikih migracija radne snage osobito iz nerazvijenih snage osobito iz nerazvijenih država u razvijene. država u razvijene.

Page 19: Povijest Rada

Obilježja suvremenog Obilježja suvremenog radarada

Engleski jezik postaje globalni Engleski jezik postaje globalni jezik poslovne komunikacije.jezik poslovne komunikacije.

Proces proizvodnje prebacuje Proces proizvodnje prebacuje se u zemlje u razvoju gdje je se u zemlje u razvoju gdje je jeftinija radna snaga. jeftinija radna snaga.

Razvijene zemlje prodaju Razvijene zemlje prodaju „brandove“.„brandove“.

Page 20: Povijest Rada

Obilježja suvremenog Obilježja suvremenog radarada

Sve manje ljudi ima stalno Sve manje ljudi ima stalno zaposlenje.zaposlenje.

Od 1980. povećava se broj Od 1980. povećava se broj radnih sati godišnje.radnih sati godišnje.

Povećava se količina vremena Povećava se količina vremena koja se provede u putovanju na koja se provede u putovanju na posao.posao.

Još uvijek postoji ropstvo!Još uvijek postoji ropstvo!

Page 21: Povijest Rada

Obilježja suvremenog Obilježja suvremenog radarada

Najveći problem suvremenog Najveći problem suvremenog čovječanstva je stalno čovječanstva je stalno povećavanje socijalnih razlika – povećavanje socijalnih razlika – bogati postaju sve bogatiji, a bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji.siromašni sve siromašniji.

300 najbogatijih ljudi zarađuje 300 najbogatijih ljudi zarađuje više nego 3 milijarde više nego 3 milijarde najsiromašnijih.najsiromašnijih.

Page 22: Povijest Rada

Promjene u društvuPromjene u društvu

Polovina svjetskog stanovništva živi s Polovina svjetskog stanovništva živi s manje od 2,5 dolara na dan, dok manje od 2,5 dolara na dan, dok japanski poljoprivrednik dobiva japanski poljoprivrednik dobiva državnu subvenciju za svaku kravu u državnu subvenciju za svaku kravu u iznosu od 7 dolara na dan.iznosu od 7 dolara na dan.

Kao rezultat širenja AIDS-a, očekivani Kao rezultat širenja AIDS-a, očekivani životni vijek u Botsvani pao je sa 61 životni vijek u Botsvani pao je sa 61 godine 1967. na samo 38 godina godine 1967. na samo 38 godina 1999. godine a u Južnoafričkoj 1999. godine a u Južnoafričkoj Republici sa 63 godine 1992. na 48 Republici sa 63 godine 1992. na 48 godina 1999. godine.godina 1999. godine.

Page 23: Povijest Rada

Promjene u društvuPromjene u društvu

Česte su promjene prebivališta Česte su promjene prebivališta – povećava se broj socijalnih – povećava se broj socijalnih kontakata, ali se teško kontakata, ali se teško održavaju trajna prijateljstva.održavaju trajna prijateljstva.

Raspad proširene obitelji.Raspad proširene obitelji.

Page 24: Povijest Rada

Društveni trendoviDruštveni trendovi

Zahvaljujući internetu, većina Zahvaljujući internetu, većina znanstvenih i kulturnih znanstvenih i kulturnih dostignuća čovječanstva postaje dostignuća čovječanstva postaje dostupna svakom čovjeku.dostupna svakom čovjeku.

U posljednjih 200 godina U posljednjih 200 godina obilježava stalni ekonomski rast. obilježava stalni ekonomski rast.

Životni vijek 1920. bio u SAD 54 Životni vijek 1920. bio u SAD 54 godine, danas je u Japanu 82 godine, danas je u Japanu 82 godine. godine.