Požiadavky na rozsah dizertačnej práce

  • Published on
    02-Feb-2017

  • View
    224

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

POIADAVKY NA ROZSAH, FORMU A TRUKTRU

POIADAVKY NA ROZSAH, FORMU A TRUKTRU

DIZERTANEJ PRCE

Rozsah a forma dizertanej prce

1. Dizertan forma m formt A4. Rozsah je najmenej 8 AH (1 AH = 20 normalizovanch strn, t. j. 1800 znakov). Pre okraje strn sa odporaj tieto vzdialenosti: horn okraj 40 mm, doln okraj 35 mm, av okraj 35 mm, prav okraj 25 mm. V prpade pouitia potaa sa odpora psmo s vekosou 12 bodov a riadkovanie 1, 5 riadku ( v jednom riadku je pribline 60 znakov, na jednej strane 30 je riadkov).

2. Kad kapitola sa zana na novej strane. Vekos nadpisu kapitol je 14 bodov. Nadpisy kapitol sa mu zvrazni vekmi psmenami a tunm psmom. Pu sa v strede a nadpisy podkapitol a odsekov na avom okraji. Nadpisy sa oddeuj od predchdzajceho textu dvoma przdnymi riadkami. Medzi nadpisom sa nasledujcim textom s dve medzery v prpade kapitol a len jedna medzera v prpade podkapitol. 3. Na slovanie kapitol, podkapitol a odsekov sa pouvaj arabsk sla. Medzi slice oznaujce podkapitoly a odseky sa dva bodka. Za slom oznaujcim posledn rove sa bodka nedva.4. Dizertan prca mus ma obal, a to v pevnej vzbe. Na obale sa uvedie: hore: nzov fakulty a univerzity, tesne pod nim: nzov katedry; v strede vm psmom: nzov dizertanej prce, pod nim s dvoma medzerami a s menm psmom: Dizertan prca. Dole: v strede: Trnava a rok odovzdania dizertanej prce na obhajobu; v pravo: meno a priezvisko dizertanda/ky.5. Tituln list dizertanej prce obsahuje navye dole v strede: slo a nzov odboru a tudijneho programu; namiesto roku odovzdania prce dtum odovzdania prce. truktra dizertanej prce

a) Abstrakt a kov slov

Za titulnm listom nasleduje abstrakt v slovenskom a v jednom svetovom jazyku. Pod abstraktmi sa uved kov slov.

Abstrakt je strunou charakteristikou dizertanej prce, skrtenm, no presnm vyjadrenm jej obsahu. Nesmie presahova jednu stranu. V zhlav s tieto identifikan daje: autor, nzov, oznaenie prce, intitcia, kolite, miesto, rok a poet strn. Na zaiatku textu abstraktu musia by uveden ciele dizertanej prce, pouit metdy, hlavn dosiahnut vsledky a zver. Dka abstraktu, vrtane kovch slov je 200 - 400 slov.

Kov slov s jednoslovn alebo viacslovn termny, ktor najvstinejie a najkomplexnejie vystihuj obsah dizertanej prce. Pu sa malmi psmenami a oddeuj sa iarkou. Kovch slov by nemalo by viac ako 5. b) Predhovor

Nasleduje za abstraktom. Obsahuje hlavn charakteristiku prce, nrt tmy v domcom a zahraninom kontexte, nrt sasnho poznania a praxe v danej oblasti, ciele dizertanej prce, predpokladan zvery a vyuitie poznatkov.

c) Obsah

Nasleduje na novej elnej strane za abstraktom a predhovorom. len sa na kapitoly, podkapitoly a odseky; vetky s slovan. Na konci sa uvdza strana, ktorou sa zanaj. V prpade kapitol sa odpora uvies rozptie strn.

d) Hlavn text

Hlavn text mus ma na zaiatku vod a na konci zver. V vode autor podrobnejie a presnejie ako v predslove uvedie a vysvetl ciele prce, jej zameranie, pouit metdy, hlavn pouit pramene. V zvere pre sumarizuje vlastn prnos. Zvery musia nadvzova na vklad, vahy, popis a argumenty.

e) Zoznam pouitej literatry

Uvdza sa osobitne primrna a sekundrna literatra, ktor sa alej lenia na monografie, vysokokolsk uebnice, zbornky, encyklopdie a slovnky; alej na lnky v asopisoch a zbornkoch, kapitoly v knihch, hesl v encyklopdich a v slovnkoch.

f) Prlohy

Obsahuj formulre dotaznkov, zloitejie a podrobnejie tabuky, diagramy, fotografie a i. Kad prloha sa oznauje ako: Prloha . n a dva sa na nov stranu. Prlohy sa sluj priebene. Odovzdanie dizertanej prce

Doktorand/ka odovzd dizertan prcu v 4 exemplroch na Oddelenie vedy, vskumu a doktorandskho tdia Filozofickej fakulty TU. Spolu s dizertanou prcou predlo:

1. iados o obhajobu (pozri prlohu . 5)

2. Posudok kolitea

3. Profesijn ivotopis

4. Spis publikovanch prc s plnmi bibliografickmi dajmi a spis nepublikovanch prc a ohlasov na ne , prpadne aj posudky na ne

5. Potvrdenie o vsledku dizertanej skky

6. Autorefert dizertanej prce (20 ks.)

7. Potvrdenie o hrade poplatkov za doktorandsk tdium.

8. Kpie publikovanch prc a publikovanch ohlasov na ne

9. Potvrdenie o hrade poplatkov na doktorandsk tdium

10. In prvne relevantn daje o osobnom statuse uchdzaa.

Recommended

View more >