Praca inzynierska Aleksander Nowak aiu

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekt urbanistyczny zespołu mieszkaniowo- usługowego w Sandnes w Norwegii. Dzielnica Ekologiczna.

Text of Praca inzynierska Aleksander Nowak aiu

 • .UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUWYDZIA ARCHITEKTURY I WZORNICTWA

  Aleksander Nowak

  Projekt urbanistyczny zespou mieszkaniowo- usugowego w Sandnes w Norwegii.

  Dzielnica Ekologiczna

  Inynierska praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. nadzw UAP dr. hab. in arch. Roberta Asta

 • SPIS TRECI

  1. WSTP 42. IDEE PROEKOLOGICZNE 4 2.1 Infrastruktura 4 2.2 Era postnowoczesna 6 2.3 Rozwj idei proekologicznych 6 2.4 Wyrwnanie bilansu energetycnego wiata 7

  3. CZ ANALITYCZNA8 3.1 UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I PRZESTRZENNE 8 3.1.1 Miasto Sandnes 8 3.1.2 Historia 8 3.1.3 Gospodarka 8 3.1.4 Kultura dzi 10 3.1.5 Centrum miasta 10 3.1.6 Parkingi 10 3.1.7 Warunki gruntowe i terenowe 10 3.2 UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNE I KOMPOZYCYJNE - ANALIZA KONTEKSTU DZIAKI 12 3.2.1 Tereny zielone- Sandvedparken 12 3.2.2 Zabudowa ssiadujce 12 3.2.3 Dominanty urbanistyczne 12 3.2.4 Uksztatowanie terenu 12 3.2.5 Komunikacja rowerowa 14 3.2.6 Kolej 14 3.2.7 Ukad drogowy 16 3.3 ANALIZA TERENU- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 18 3.3.1 Zdjcia terenu opracowania 18 3.3.1 Zdjcia z Sandnes 19 3.4 PRZYKADY I STUDIA WSPCZESNYCH, PROEKOLOGICZNYCH ZA OE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH 20 3.4.1 Masdar City (Arabia Saudyjska) 20 3.4.2 Solarsiedlung am Schlierberg (Niemcy) 21 3.4.4 Ekowioska Sieben Linden (Niemcy) 21 3.4.3 Zesp mieszkaniowo- usugowy BedZED (Wielka Brytania) 22 3.4.5 Projekt nowej siedziby Amazon.com (USA) 23 3.4.5 SIEEB Solar Energy-Efficient Building (Beijing, Chiny) 234. PROJEKT URBANISTYCZNY 24 4.1 ZAOENIA I OPIS IDEI PROJEKTU 24 4.1.1 Przedmiot i zakres opracowania 24 4.1.2 Zagospodarowanie terenu dziaki 24 4.1.3 Poszukiwanie ksztatu zaoenia urbanistycznego i formy architektonicz nej budynkw 26 4.1.3.1 Dziaka 26 4.1.3.2 Kompozycja urbanistyczna 28 4.1.3.3 wiato soneczne 32 4.1.3.4 Forma budynkw 34

  2

 • 4.1.3.5 Kolor w przestrzeni urbanistycznej 34 4.1.3.6 Masa termiczna 34 4.1.3.7 Wiatr 34 4.1.4 Wizualizacje 355. STREFOWANIE TERMICZNE, WIETLNE I STRUKTURY SZKLARNIOWE- PRZYKADOWY BUDYNEK MIESZKALNY BRUELAND 39 5.1 Opis projektu 40 5.2 Opis techniczny budynku 41 5.2.1 Rozwizania konstrukcyjno-materiaowe 41 5.2.2 Materiay izolacyjne 42 5.2.3 Wykoczenia zewntrzne budynku 43 5.2.4 Wykoczenie wntrza 43 5.2.5 Stolarka/lusarka okienna i drzwiowa 44 5.2.6. Wyposaenie instalacyjna obiektu 45 5.2.7. Ochrona przeciwpoarowa 45 5.3 Charakterystyka ekologiczna budynku 45 5.4 Dostpno dla osb niepenosprawnych 456. DANE LICZBOWE 467. BIBLIOGRAFIA 47 7.1 Literatura 47 7.2 rda elektroniczne 478. CZ RYSUNKOWA 489. SPIS ILUSTRACJI 49

  3

 • 1. WSTP Projektowane przeze mnie zaoenie urbanistyczne Brueland w norweskim mie-cie Sandnes jest prb podjcia zagadnienia miasta przyszoci. To prba odnalezienia odpowiedzi jak w erze informacji, rosncych nierwnoci spoecznych, globalnego ocie-plenia, postpujcego przeludnienia, ko-czcych si surowcw budowa wiat, tak by przysze generacje mogy nadal kontynu-owa nasze dzieo i cieszy si dostatkiem jakim my cieszymy si dzisiaj. Uwaam, e jako architekci powinnimy by wiadomi wiatowych wyzwa i czu si odpowie-dzialni za rozwj osiedli, miast, pastw, pla-nety, a ostatnio take i ukadu sonecznego. wiadomo odgrywa tutaj kluczow rol.

  2. IDEE PROEKOLOGICZNE

  2.1 Infrastruktura By nastpi rozwj potrzebne s eks-perymenty. W chwili obecnej, takie ekspe-rymenty mog zosta przeprowadzone jedy-nie w krajach dysponujcych odpowiednim kapitaem finansowym i spoecznym. Cz-sto, by nowa idea moga rozprzestrzeni si na masow skal, musi mie swj pocztek jako produkt elitarny. Przykadem mog by tu dziaania firmy Tesla Motors projektujcej samochody elektryczne. Jej dyrektorem gene-ralnym jest genialny inynier i wizjoner Elon Musk, ktry oprcz zrewoluzjonizowania transportu, ma w planach zasiedlenie Marsa (firma SpaceX) oraz zredukowanie zuycia paliw kopalnianych do minimum poprzez za-stpienie ich energi solarn (firma SolarCi-ty). Nowy produkt w postaci samochodu Tesla wprowadzony na trudny, zdominowany rynek motoryzacyjny, dostpny z pocztku jedynie dla klasy wyszej, powoli trafia do kierow-cw z klasy redniej krajw rozwinitych, aby z czasem sta si dobrem oglnodostpnym. Na chwile obecn, jedynym europej-skim krajem, w ktrym eksperymentalna Tesla zyskaa na popularnoci jest Norwe-gia. Kraj o najwyszym wskaniku rozwoju 4

  Sie punktw adowania samochodw elektrycznych w Europie- stan obecny i scenariusz rozwoju wg Tesla Motors

  Rozwj sieci kolejowej w Wielkiej Brytanii

 • spoecznego (wedug Human Developement Report 2011) jest doskonaym miejscem do rozkwitu nowych idei zrwnowaonego rozwoju. Zmiana rodka transportu na ca-kowicie elektryczny wymaga wytworzenia odpowiedniej infrastruktury- sieci punktw adowania. Mapy przedstawiaj obecny stan sieci punktw adowania i scenariusz roz-woju sieci drg po ktrych bdzie mona swobodnie porusza si autami na ogniwa. Jak pokazuje przykad Tesli, nowe rozwizania powinny opiera si na sie-ci zalenoci, wsppracy oraz wia-domoci potrzeb przyszych pokole. Kolejnymi przykadami utylitarnej postawy wobec wyzwa stojcych przed ludzkoci byli Joseph Bazalgette i George Stephen-son. Bazelgette opanowa epidemi cholery i wielki smrd w Londynie tworzc roz-budowan sie kanalizacyjn. W swoich sza-cunkach co do jej wielkoci przyj miejsce o najwikszej gstoci zaludnienia oraz naj-wiksz moliw ilo produkcji ciekw na osob. Oprcz powstrzymania choroby dziesitkujcej mieszkaw miasta i odci-enia Tamizy ze ciekw, poprzez budow wikszych w swej rednicy kanaw, umoli-wi rozrost populacji, a infrastruktura z 1900 roku suy stolicy Wielkiej Brytani do dzi. Well, were only going to do this once and theres always the unforeseen. [C, zrobimy to tylko raz i zawsze mu-siby by gotowi na nieprzewidywalne].

  George Stephenson, ojciec brytyjskich kolei parowych zrewolucjonizowa transport. Jego wynalazek w postaci lokomotywy sta si czci krajobrazu, otworzy nowe moli-woci. Wytworzenie odpowiednich nowych sieci infrastruktury jest kluczem do rozwi-zania problemw przyszego wiata. Pod po-jciem infrastruktury mam na myli nie tylko transport oraz gospodarowanie energi ale rw-nie sie przestrzeni publicznych- ich wpyw na relacje spoeczne i poszanowanie kultury.

  Kompozycja, Jakob Czernikow, Projekt, 1933

  Budynek mieszkalny i wiea obserwacyjna, Rem Koolhaas, 1982

  Futurama, Norman Bel Geddes, 1939

  5

 • 2.3 Rozwj idei proekologicznych

  Jednym z pierwszych propagatorw

  2.2 Era postnowoczesna

  Nadchodzi czas, w ktrym z per-spektywy bdw ery industrialnej moemy bardziej wiadomie spojrze na otaczajc nas rzeczwisto. Nadchodzi okres selek-cji i powrotu do rozwiza sprawdzajcych si przez setki lat. XXI wiek powinien by wiekiem wiedzy i podgldania natury. Nurt architektury proekologicznej ostatnich 20 lat nadal przesiknity jest symbolik mo-dernizmu. Estetyka wieku maszyn tak bardzo zakorzeniona w naszej wiadomoci charak-teryzuje si totaln ekologiczn rozrzutno-ci. Zaczynaj od lat 20 stych- Futuramy Bel Geddesa, rosyjskich konstruktywistw, potem Le Corbusiera mona przypuszcza, e do dzi pytajc o wizj miasta przyszoci wikszo wspczesnych architektw, otrzy-mamy szkic podobny do wizji Czernikova, Miesa van der Rohe czy Rema Koolhaasa. Cige powtarzanie utartych konstruk-tywistycznych schematw, pozbawia archi-tektur szansy wyzwolenia si i podenia now drog. Architekt XXI wieku powinien by gotowy na zmiany i ich prdko. wia-domy postpu technologicznego powinien stale poszerza swoj wiedz i zastosowywa nowe rozwizania polepszajce stan caego ekosystemu. Nasza wczesna faza ery postnowoczesnej przypomina czasy Adolfa Loosa, Petera Beh-rensa, Louisa Sullivana- swoista mieszanka stylistyki dziewitnastowiecznej i pocztku wieku maszyn- subtelne przejcie ze starego w nowe. Niedugo przyjd czasy proekolo-gicznego Le Corbusiera, Miesa van der Rohe, Gerrita Rietvalda. To nie antropocentryczny, technokratyczny dom bdzie maszyn do mieszkania, a caa planeta.Jeli nasze poczucie estetyki opierao si wczoraj na formach przemysowych to jutro bdzie opiera si na cudach natury.

  tej drogi by Frank Lloyd Wright, ktry przez swoje prace, w tym najsynniejsz- Dom nad Wodospadem, zbudowa podwaliny architek-tury zintegrowanej z natur. By zwolennikiem materiaw lokalnych. Budowa napicia w swoich budynkach na bazie zachowa zwie-rzcych- poszukiwania wiata, legowiska, bezpieczestwa, poywienia. Jednake trudna do zrozumienia architektura z dusz Wrigh-ta nie zyskaa wielu wiernych naladowcw. Wygra modernizm. atwiejsze do powielania geometrycze formy i mnogo moliwoci ich zestawie zyskay ogln aprobat. Minima-lizm i powtarzalno nadaway si idealnie do komercyjnych zaoe deweloperskich. Tanie

  Futurama, Norman Bel Geddes, 1939

  6

 • Futurama, Norman Bel Geddes, 1939

  2.1 miliarda ludzi yje w slumsach, 33%

  2.5 miliarda ludzi yje bez infrastruktury sanitarnej, 38%

  1.6 miliarda ludzi yje bez elektrycznoci, 25%

  1.1 miliarda ludzi yjebez dostpu do czystej wody, 17%

  1.85 miliarda ludzi yje w nie-godnych warunkach, 29%

  850 mln goduje (wg danych ONZ), 13%

  pola monotonnych domkw jednorodzinnych przedmie lat poczynajc od lat 70, a po dzi dzie odsuwaj na dalszy pl