PRAVILA IGRE MALOG FUDBALA FUTSAL-a - Деспотовац igre/Fudbal/Pravila... · 3. Kazneni prostor Kazneni prostor se obeležava na svakom kraju terena, na sledeći način: Četvrtine krugova prečnika 6 metara, sa centrom na svakoj stativi

Embed Size (px)

Text of PRAVILA IGRE MALOG FUDBALA FUTSAL-a - Деспотовац igre/Fudbal/Pravila... · 3. Kazneni...

 • PRAVILA IGRE PRAVILA IGRE MALOG FUDBALAMALOG FUDBALA

  FUTSAL-aFUTSAL-a

  SkoleFudbala.com1

 • SADRAJ

  Pravilo 1. Teren za igru...................................................................3

  Pravilo 2. Lopta..............................................................................8

  Pravilo 3. Broj igraa......................................................................9

  Pravilo 4. Oprema igraa...............................................................11

  Pravilo 5. Glavni sudija..................................................................12

  Pravilo 6. Drugi sudija...................................................................13

  Pravilo 7. Merilac vremena i trei sudija...........................................14

  Pravilo 8. Trajanje igre..................................................................15

  Pravilo 9. Poetak igre...................................................................16

  Pravilo 10. Lopta u igri i van igre....................................................17

  Pravilo 11. Postizanje pogodka.......................................................18

  Pravilo 12. Prekraji i sportsko ponaanje.........................................19

  Pravilo 13. Slobodan udarac...........................................................21

  Pravilo 14. Kumuliranje prekraja....................................................22

  Pravilo 15. Kazneni udarac.............................................................24

  Pravilo 16. Ubacivanje nogom (Izvoenje auta).................................25

  Pravilo 17. Vraanje lopte u igru (posle gol auta)...............................26I

  Pravilo 18. Udarac sa ugla..............................................................27

  SkoleFudbala.com2

 • PRAVILO 1- TEREN ZA IGRU

  1. Dimenzije Teren za igru mora da bude pravougaon, njegova duina ne vea od 42 m, niti manja od 25 m, a irina ne vea od 25 m, niti manja od 15 m. Duina u svakom sluaju mora da bude vea od irine.

  Meunarodne utakmice Duina: najmanja 38 m najvea 42 m

  irina: najmanja 18 m najvea 25 m Tabela 1. Dimenzije terena za mali fudbal-futsal

  2. Obeleavanje terena za igru Teren za igru treba da bude obeleen jasnim linijama irokim 8 cm, u skladu sa planom. Linije su deo povrine koju obeleevaju. Due granine linije nazivaju se uzdune linije ( aut linije), a krae linije linije vrata ( gol aut linije). Na sredini terena treba da se obelei linija koja preseca teren. Centar terena treba da bude obeleen pogodnim znakom i krugom, iji je prenik 3 m od take centra. Takoe, izvan terena za igru mora se obeleiti oznaka na udaljenosti 5 metara od luka kornera i pod pravim uglom u odnosu na poprenu liniju kako bi se osiguralo da se ta udaljenost potuje kod izvoenja udarca s ugla. Na ovaj nain e se pomoi igraima i sudijama da bolje ispotuju obaveznu udaljenost prilikom izvoenja udarca s ugla. Igralite i sve to mu pripada prikazuje se na sledeem crteu:

  Slika 1. Igralite za mali fudbal-futsal

  Objanjenje ilustracije: Goal= vrata Penalty area= kazneni prostor Penalty mark= taka za izvoenje kaznenog udarca Second penalty mark = druga taka za izvoenje kaznenog udarca Halfway line = sredinja linija Centre cirle = sredinji krug Corner area = korner Substitution zone = podruje za zamene Goal line = gol aut linija - poprena linija Touch line = aut linija - uzduna linija Corne arc = korner luk

  SkoleFudbala.com3

 • 3. Kazneni prostor Kazneni prostor se obeleava na svakom kraju terena, na sledei nain: etvrtine krugova prenika 6 metara, sa centrom na svakoj stativi gola ucrtavaju se na terenu.Te etvrtine se spajaju u taki odakle je mogue povui z a m iljenu liniju koja je pod pravim uglom u odnosu na gol aut liniju. Gornji delovi svake od dve etvrtine kruga stvaraju pravu liniju duine 3,16 metara,paralelnu sa gol aut linijom. U sluaju da su gol linije od 15 do 16 m, prenik polukruga treba dabude samo 4 metara. Dve dodatne oznake, svaka na udaljenosti 5 metara sa svake strane od druge take za izvoe nje kaznenog udarca, moraju se obeleiti na ternu, i m e se oznaava udaljenost koja se m o r a potovati kod izvoenja kaznenog udarca s druge take za i z voenje kaznenog udarca. irina te oznake je 6 cm. Na ovaj nain e se pomoi igraima da ispotuju obaveznu udaljenost prilikom izvoenja kaznenog udarca s druge take za izvoenje kaznenog udarca.

  Slika 2. Dimenzije terena za mali fudbal

  SkoleFudbala.com4

 • Slika 3. Kazneni prostor

  4. Taka za kazneni udarac Obeleava se na razdaljini od 6 metara od sredinje take na gol liniji, i podjednako je udaljena od obe stative.

  5. Druga taka za kazneni udarac Obeleava se na 10 metara od sredinj e take na gol liniji, i podjednako je udaljena od obe stative.

  6. Korner Obeleeva se etvrtinom kruga, prenika 25 cm i ucrtava se unutar terena na svakom uglu.

  7. Zona izmene Postavljena je na onoj strani terena gde se nalaze klupe ekipa, direktno ispred njih i predstavlja prostor gde se igrai izmenjuju. Zona za svaku ekipu je dugaka 5 m. i njeni krajevi su oznaeni linijom irine 8 cm i duine 80 cm, pod pravim uglom u odnosu na aut liniju i 40 cm se nalazi unutar terena, a 40 cm van njega. Poetak svake zone izmena je udaljen 5 metara od take gde se spajaju sredinja linija i aut linija. Taj prostor ostaje prazan i nalazi se ispred zapisnikog stola.

  Slika 4. Zona izmene

  SkoleFudbala.com5

 • 8. Vrata

  Vrata moraju biti postavljena na sredini svake gol aut linije i treba da se sastoje od 2 stative udaljene 3 metra jedna od druge ( mereno unutra), vezane horizontalnom prekom, ija donja ivica treba da bude 2 metra od terena. irina i debljina preke treba da je 8 cm. Stative i preka treba da imaju istu debljinu. Mrea treba da bude prikaena za stative i poprenu ipku iza vrata. Nii deo treba da bude vezan za savijenu motku ili neki drugi prigodni dra. Dubina vrata ( merena od unutranje ivice stativa do draa iza vrata) je najmanje 80 cm na vrhu i 100 cm na dnu. Vrata mogu biti pokretna, ali bezbedno fiksirana za podlogu tokom igre.

  Sigurnost Mogu se koristiti prenosiva vrata, ali moraju se tokom igre vrsto uvrstiti za zemlju. Odnosno, vrata mogu imati sistem za sigurnost koji spreava da se prevrnu. Prenosiva vrata mogu se koristiti ali moraju biti stabilna kao fiksna vrata.Zato postoje razliiti sistemi uvrivanja vrata za teren, kako bi se poboljala sigurnost i osiguralo da se ne prevrnu, a koji istovremeno dozvoljavaju odreenu mobilnost, ime se izbegava ozbiljna povreda igraa u sluaju sudara sa vratima.

  Slika 5. Dimenzije gola

  9. Povrina terena za igru Povrina treba da bude glatka i ravna i otporna na abraziju ( da nije rapava). Preporuuje se upotreba drvenog ili sintetikog materijala. Beton i asfalt treba izbegavati.

  Mree na vratima Korienje mree od konoplja jute ili najlona je dozvoljeno. Niti od najlona, meutim ne mogu da budu tanje od onih nainjenih od konoplje ili jute.

  Odluke 1. U sluaju da je duina poprenih crta izmeu 15 i 16 m, polumera etvrtine kruga iznosit e samo 4 m. U tom sluaju taka za izvoe nj e kaznenog udarca vie nije smetena na liniji koja oznaava kazneni prostor nego ostaje na udaljenosti od 6 m od sredita izmeu stupova vrata i jednako je udaljena od oba stuba vrata. 2. Upotreba prirodne trave, vetake trave ili nabijenog tla doputena je samo za nacionalna takmienja, ali ne za meunarodne utakmice. 3. Izvan igralita moe se ucrtati oznaka na udaljenosti od 5 m od luka kornera i pod pravim uglom u odnosu na poprenu crtu, kako bi se osiguralo da se ta udaljenost potuje kod izvoenja udarca iz ugla. irina te oznake je 8 cm. Klupe za takmiare smetene su iza uzdune crte odmah pokraj slobodnog prostora ispred stola merioca vremena.

  SkoleFudbala.com6

 • PRAVILO 2 - LOPTA

  Materijal i mere Lopta je:

  okrugla (sferina) izraena od koe ili drugog pogodnog materijala; prenika ne veeg od 64 cm niti manjeg od 62 cm; teka ne manje od 400 g niti vie od 440 grama na poetku utakmice; pritiska 0,4 - 0,6 atmosfera (od 400 do 600 g/cm2) na nivou mora.

  Zamena oteene lopte Ako lopta pukne ili se oteti tokom utakmice:

  igra se zaustavlja; igra se nastavlja sputanjem zamenjene lopte na mestu na kojem je prva lopta postala neispravna, osim ako se nalazila u kaznenom prostoru, u kojem sluaju e se lopta spustiti na crti kaznenog prostora na mestu najbliem taki na kojoj se lopta nalazila kada je pukla ili se otetila. Ako lopta pukne ili se oteti dok nije u igri (kod poetnog udarca, udarca s vrata, udarca iz ugla, slobodnog udarca, kaznenog udarca ili ubacivanja nogom) utakmica se nastavlja shodno Pravilima igre.

  Lopta se ne moe promeniti tokom utakmice bez odobrenja sudije. Klobuaste lopte nisu dozvoljene na meunarodnim utakmicama.

  Odluke

  1. Za meunarodne utakmice nisu doputene lopte od filca 2. Lopta ne sme da odskoi vie od 65 cm niti manje od 55 cm pri prvom odskoku kada se baci sa visine od 2 m 3. Na redovnim utakmicama doputena je upotreba samo lopti koje odgovaraju minimalnim tehnikim zahtevima Pravila 2 4. Na utakmicama FIFA-e i na utakmicama organiziranim u nadlenosti konfederacija, doputena je

  upotreba lopte koja nosi jedan od sledea tri natpisa: slubeni natpis "Fifa Approved" slubeni natpis "Fifa Inspected" "International Match Ball Standard"

  Takav znak na lopti oznaava da je lopta slubeno ispitana i da odgovara posebnim tehnikim zahtevima, razliitim za svaku kategoriju i udovoljava minimalnim specifikacijama utvrenim Pravilom 2. FIFA izdaje listu dodatnih zahteva, specifinih z