PRAVILNIK O RAZVRSTITVI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD

 • View
  170

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRAVILNIK O RAZVRSTITVI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD. Silvo Kranjec, MKGP KGZS, Ljubljana, 12.01.2009. Izravnalna plačila - splošno. 37. člen uredbe ES 1698/05: - PowerPoint PPT Presentation

Text of PRAVILNIK O RAZVRSTITVI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD

 • PRAVILNIK O RAZVRSTITVI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMDSilvo Kranjec, MKGPKGZS, Ljubljana, 12.01.2009

 • Izravnalna plaila - splono37. len uredbe ES 1698/05:Plaila so namenjena povrailu kmetovih dodatnih strokov in izpada dohodka, ki so posledica kmetijske pridelave na zadevnem obmoju z omejenimi monostmi.

  Tudi tokovanje KMG upoteva razlike v pridelovalnih strokih v OMD in izven OMD.

 • Trenutna diferenciacija OMD plailElaborat OND (po naseljih oz. kmetijah) iz leta 1990: tevilo KMG- Gorsko viinske(13.082)- Grievnato hribovite(14.092)- Strme(2.298)- Krake (6.270)- Druge(9.735)- Planine (207)- KMG izven OND(16.202)Vir: MKGP, AKTRP ZV 2008 (61.886 KMG)

 • Karta OMD v Sloveniji

 • Vsebina pravilnikaI. Razvrstitev KMG v OMD (3. len)

  II. Tokovanje KMG v OMD (od 4.-12. lena)Pravilnik ureja:

 • Podlaga za izraun tok (4.len)tevilo tok na posamezno KMG v OMD se doloi na hektar KZU, pri emer se tokujejo GERK-i, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:- GERK je ob izraunu pripisan KMG,- velikost: vsaj 100m2,- GERK ima pripisano dravo Republika Slovenija,- vrsta dejanske rabe: vse vrste dejanske rabe, ki v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe, spadajo v skupine njive in vrtovi, travnike povrine in trajni nasadi,- vkljuenost v OMD: vsaj 100m2.

 • Uporabljeni podatki (5. len)Tokovanje poteka popolno avtomatiziranoUporabimo naslednje baze podatkov- Digitalna karta talnega tevila (izpeljana iz pedoloke karte) talno tevilo- Velikost GERK-a, nadmorska viina in nagib iz RKG- Specifina obmoja z omejenimi monostmi, kot so doloena v PRP (Kras, burja, poplavna obmoja, erozijska obmoja)

 • Zdruevanje v 4 skupine rabe (6. len)Njiva: 1100 Njiva, 1160 Hmeljie,1180 Trajne rastline na njivskih povrinah,1190 RastlinjakTravnike povrine:1300 Trajni travnik1321 Barjanski travnik1800 Kmetijsko zemljie poraslo z gozdnim drevjem1222 Ekstenzivni oziroma travniki sadovnjak

 • Sadovnjak:1221 Intenzivni sadovnjaki1230 OljnikVinograd:1211 Vinograd1212 Matinjak1240 Ostali trajni nasadi

 • Skupna pravila tokovanja (7.len)1) Najprej se tokuje vse GERK v Sloveniji izven OMD po dolobah 8. do 11. lena tega pravilnika (2) Za GERK travinje izven OMD se izrauna:- povpreno tevilo tok talnega tevila,189- povpreno tevilo tok nadmorske viine, 1- povpreno tevilo tok nagiba, 32- povpreno tevilo tok velikosti GERK, 87- povpreno tevilo tok korekcije pae. 1(3) Za GERK njive izven OMD se izrauna:- povpreno tevilo tok talnega tevila, 337- povpreno tevilo tok nadmorske viine, 1- povpreno tevilo tok nagiba, 31- povpreno tevilo tok velikosti GERK. 29(4) Za GERK sadovnjak izven OMD se izrauna povpreno tevilo tok nagiba. 390(5) Za GERK vinograd izven OMD se izrauna povpreno tevilo tok nagiba. 487

 • Lastnosti tal talno teviloTalno tevilo uporabimo pri rabi NJIVE in TRAVINJERazredi talnega tevila in toke za NJIVERazredi talnega tevila in toke za TRAVINJEKriterij talnega tevila in n.m.v. se pri rabi vinograd in sadovnjak ne upoteva, ker je v modelu upotevana predpostavka, da se e pri napravi trajnega nasada le tega umesti na primerna zemljia.

  TDo 2526-3940-5758-7576-100toke9417494982020

  TDo 2526-3940-5758-7576-100toke2742652321420

 • Nadmorska viinaNadmorsko viino uporabimo pri rabi NJIVE in TRAVINJERazredi kriterija nadmorske viine in toke za NJIVERazredi kriterija nadmorske viine in toke za TRAVINJE

  Nmv/TDo 2526-3940-5758-7576-100Do 500m00000500-70078116167231276700-1100179252352478557Nad 1100221316445610721

  Nmv/TDo 2526-3940-5758-7576-100Do 500m00000500-70014143974700-1100182673142Nad 110031040117232

 • NagibNagib uporabimo pri rabi NJIVE, TRAVINJE, SADOVNJAK in VINOGRADRazredi kriterija nagiba za NJIVERazredi kriterija nagiba za TRAVINJE

  0-9%10-24%25% in ve

  0-9%10-24%25-34%35-49%50-64%65-69%70% in ve

 • Razredi kriterija nagiba za SADOVNJAKRazredi kriterija nagiba za VINOGRAD

  nagibtoke0-9%010-24%89925% in ve1902

  nagibtoke0-9%010-24%44225-34%974nad 35%1941

 • Testni primer izrauna Nakljuno izbrana KMG, do sedaj grievnato hribovita KMG

 • Postopek tokovanja

  TOKEGERKRABATSNMVNAGIBPOV. (m2)TSNMVNAGIBVPSPEC. O.KOR. PAETOCKE_HATOCKE1T4525837876223205431830162,51120,59822T422643624044232054300123,75898,7521613N422513413966450643308015962234N422662440046450252260011574635N422823021686450643308015963466V62279391784001941001941346

 • Izraun viine izravnalnega plaila v 2010Uredba za 2. os PRP za leto 2010 Fiksni del- gorsko viinske KMG-je: 114,45 eura/ha,- KMG-je planine: 114,45 eura/ha,- strme KMG-je: 85,69 eura/ha,- krake KMG-je: 99,18 eura/ha,- grievnato hribovite KMG-je: 70,49 eura/ha,- razline neugodne pogoje (drugi KMG-ji): 34,43 eura/ha,- osnovne KMG-je (KMG-ji, ki v elaborat niso vkljueni, njihova zemljia pa so na seznamu obmoij z omejenimi monostmi za kmetijsko dejavnost iz priloge 2 te uredbe): 13,66 eura/ha;

  Variabilni del: tevilo tok KMG v OMD vrednost toke odstotek variabilnega dela za posamezno leto Vrednost toke v skladu s PRP-jem 2007-2013 znaa 0,43 euraOdstotek variabilnega dela izravnalnega plaila v letu 2010 znaa 45 odstotkov

 • Primer izraunaGrievnato hribovita KMGplailo v letu 2009: 129/haIzraun plaila v 2010Fiksni del plaila, v 2010 za H KMG: 70,49/havariabilni del plaila, ki je sestavljen iz:- Tok KMG v OMD: 707,81 tok- vrednost toke:0,43 - odstotek variabilnega dela v 2010: 45%Variabilni del: 707,81 0,43 0,45 = 136,96

  pl/ha= fiksni + variabilni del = 70,49 + 136,96 = 207,45 /ha