24
Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1

Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 1

Page 2: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

MATERIJALNA

ureĊuju sadržaj pojedinaĉnih i kolektivnih radnih odnosa na meĊ. razini

PROCESNA

odnose se na usvajanje i primjenu meĊunarodnih akata

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 2

Page 3: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

1856 (Bruxelles)MeĊunarodni kongres o dobrobiti

1864 (London)MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

– 8-satno rad.vr.

1901 (Basel)MeĊunarodna udruga za zakonsku zaštitu radnika- zabrana noćnog rada žena

Bilateralni ugovori – potiĉu stvaranje višestr. meĊ.ug.

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 3

Page 4: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

01/1919 – Mirovna konferencija u Versaillesu◦ Komisija o meĊunarodnom radnom

zakonodavstvu (15 ĉlanova – pred. drž. + radnika)

04/1919

– Mirovna konf. usvaja mišljenje Komisije

- dan osnutka MOR-a (11.04.1919)

- formalno osnovana na temelju dijela XIII Mirovnog ugovora u Versailles

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 4

Page 5: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Osnovan u okviru Lige naroda Ĉlanice Lige naroda ujedno i ĉlanice MOR-a Koncipiran kao tehniĉka organizacija Za vrijeme II. svj. rata održan kontinuitet

(1940 – sjedište premješteno iz Ženeve u Montreal, nakon II. svj. rata

vraćeno u Ženevu)

1919 – usvojen Ustav MOR-a◦ Pravna osoba◦ Ovlaštena sklapati ugovore ◦ Može stjecati i raspolagati imovinom

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 5

Page 6: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Uĉvršćenje općeg i trajnog mira

Socijalna pravda

MeĊunarodno natjecanje

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 6

Page 7: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Normativna – najvažnija djelatnost◦ Konvencije, rekomandacije (preporuke)

Tehniĉka

Znanstvena

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 7

Page 8: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Društvo naroda (1920-1939, form. ukinuto

1946.)

UN (1945,meĊunarodni subjektivitet, sjedište u

NY)

MOR- specijalizirana ustanova UN-a

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 8

Page 9: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Države◦ One koje bile ĉlanice do 1945

◦ Ĉlanice UN-a

◦ Države koje nisu ĉlanice UN-a (Opća skupština -2/3 većina nazoĉnih predstavnika)

◦ RH postala ĉlanica 1992.

Istup i ponovni pristup

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 9

Page 10: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

1. MeĊunarodna skupština rada (Opća konferencija –službeni prijevod: engl. General Conference)

2. Upravo vijeće

3. MeĊunarodni ured rada

Druga tijela:

◦ Tehniĉki odbori

◦ Regionalne skupštine

◦ Upravni sud

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 10

Page 11: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Po 4 predstavnika svih država ĉlanica◦ (2 +1+1)

◦ Pravo glasovanja samo ako država uplatila doprinose

◦ Svaki predstavnik max. 2 savjetnika

Održava min. 1. g. (po potrebi više)

Vrhovno i “zakonodavno” tijelo MOR-a

Obiĉna većina (iznimno 2/3)

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 11

Page 12: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Provedbeno tijelo, tripartitni sastav 112 mjesta (56 +28+28)

◦ zastupljenost po kontinentima s obzirom na: ukupan broj stanovništva i ekonomsku aktivnost

UsklaĊuje djelatnosti MOR-a Raspravlja o nacrtu programa i proraĉuna Odluĉuje o aktivnostima koje treba

poduzeti na osnovu usvojenih rezolucija Imenuje Generalnog direktora

meĊunarodnog ureda rada (odobrenje MeĊ. konf. rada)

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 12

Page 13: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Stalno tajništvo MOR-a

Generalni direktor – ĉelnik Ureda

Ured ima odjele

Glavni ured u Ženevi (još i regionalni uredi)

Dužnosti◦ Pripremanje akata za toĉke dnevnog reda Skupštine

◦ Pružanje pomoći vladama DĈ

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 13

Page 14: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Tehniĉki odbori◦ utvrĊuje program MOR-a o nekoj posebnoj temi

Regionalne skupštine◦ Ovlasti ureĊuje Upravno vijeće MOR-a

◦ Trojni predstavnici države svake regije

◦ Mogu usvajati rezolucije (ne konv. i rekom.)

Upravni sud◦ mjerodavan za radne sporove službenika MOR-a

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 14

Page 15: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Naĉela o radu

MeĊudržavni ugovori

Konvencije i preporuke MOR-a

Drugi pravni akti MOR-a◦ Rezolucije, zakljuĉci, tumaĉenja

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 15

Page 16: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

O jednostavnim pitanjima, prihvatljiva za veći broj država

Donosi MeĊ. skupština rada (2/3 većina)

Više dijelova- (ponekad mogućnost izbora)

Clasula non varietur / Rezerve

Revizije / protokoli (od 1982; mali br. promjena; ne iskljuĉuje ratifikaciju izvorne konv.)

Pravna narav

◦ Prava neposredne primjene (najniža dob za zaposl.)

◦ Prava programske naravi – zahtijevaju vladine mjere

Stvara obavezu za državu koja ju je ratificirala

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 16

Page 17: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 17

PREPORUKE

Samostalno ili dopuna konvenciji

Nisu obvezujuće, samo smjernica

Slabiji instrument

Dostava DČ na razmatranje

Page 18: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Obveza podnošenja mjerodavnoj nacionalnoj vlasti

(u roku 1 g. iznimno 18 mj.)

Obveza obavješćivanja Generalnog direktora ureda o poduzetim mjerama (ratifikaciji i sl.)

Ratifikacija konvencije ◦ Izvješće o poduzetim mjerama za primjenu◦ Oblik izvješća odreĊuje Upravno vijeće

Neusvajanje konvencije / preporuke ◦ Izvješće u pogledu stanja zakonodavstva i prakse◦ Godišnje izvješće (ili kako odredi Upravno vijeće za

preporuke)

Odjava konvencije

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 18

Page 19: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Dualistiĉka teorija (domaće i meĊ. pravo odvojeni su sustavi; ozakonjenje konv.)

Monistiĉka teorija (domaće i meĊ. pravo ĉine jedinstveni sustav)◦ Primat meĊunarodnog prava◦ Primat domaćeg prava (zastarjelo)______________◦ NORME: Neposredno primjenjive – pozivanje pred sudom

Programske norme – potrebno donošenje zakonske norme

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 19

Page 20: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

MEĐUNARODNIH I DOMAĆIH AKATA◦ Konvencija - prije doneseni zakon◦ Konvencija - poslije doneseni zakon

MEĐUNARODNIH AKATA- preventivne mjere (konzultacije, odredbe usklaĊenosti unutar konvencije i sl.)- in favorem laboratorem- lex specialis derogat generali- lex posterior derogat priori

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 20

Page 21: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Opći nadzor preko periodiĉnih izvještaja◦ Odbor struĉnjaka (ocjenjuje nacionalna izvješća; godišnje

opće izvješće; upućuje primjedbe ili neposredni zahtjev)◦ Skupštinski odbor (posebno zabrinjavajući sluĉajevi;

napuštene crne liste; izaslanstva u drž. ĉlanice)

Opći nadzor preko žalbenog postupka◦ Postupak o prigovoru (reklamacija)◦ Postupak o tužbi

Opći postupak

Postupak o slobodi udruživanja (Odbor o slobodi udruživanja i Komisija o nalazu i mirenju)

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 21

Page 22: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Podnosi se meĊunarodnom uredu rada

Prigovor podnose profesionalne (nacionalne i meĊ.) org. radnika ili poslodavaca zbog nezadovoljavajućeg naĉina primjene konvencije

Razmatra odbor (1+1+1 – tri ĉlana imenovana iz reda Upravnog vijeća)

Poziv vladi na oĉitovanje – odgovor nezadovoljavajući ili izostane – davanje publiciteta prigovoru jedini oblik sankcije

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 22

Page 23: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Pokreće ga država (i njeni državljani koji su pretrpjeli štetu) ili Upravno vijeće

Razmatra ga vijeće i može osnovati Istražno povjerenstvo

Izvješće sadrži ĉinjenice, opseg spora, preporuke o mjerama i rokove – objavljuje se – vlade imaju rok od 3 mj. za oĉitovanje prihvaćaju li preporuke – neprihvaćanje → mogućnost podnošenja spora pred MeĊunarodni sud pravde (donosi konaĉnu odluku)

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 23

Page 24: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1 · 1856 (Bruxelles) MeĊunarodni kongres o dobrobiti 1864 (London) MeĊunarodno radniĉko udruženje / Prva Internacionala

Pokreću ga vlade i (nacionalne i meĊunarodne) udruge radnika i poslodavaca

I. faza: Odbor o slobodi udruživanja (9 ĉlanova koje imenuje Upravno vijeće); neposredna veza s predstavnicima svih strana u drž. ĉl.; odbor podnosi Upravnom vijeću izvješće sa stajalištem i mišljenjem; ako nije riješeno →

II. faza: Povjerenstvo o nalazu i mirenju (rade poput istražnog povjerenstva); nužna suglasnost sporne vlade za ovu fazu

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 24