of 138 /138
1 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL UPRAVNOG STUDIJA PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ UPRAVNI STUDIJ IZVEDBENI PLAN NASTAVE PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVNI STUDIJ AKADEMSKA GODINA 2018/2019. Šibenik, 2018.

PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVNI STUDIJ · 5 Tablica 2. Povjeravanje nastave na preddiplomskom stručnom studiju Upravni studij u akademskoj godini 2018./2019. *Dvosemestralni

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVNI STUDIJ · 5 Tablica 2. Povjeravanje nastave na...

 • 1

  VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU

  ODJEL UPRAVNOG STUDIJA

  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ UPRAVNI STUDIJ

  IZVEDBENI PLAN NASTAVE

  PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA

  UPRAVNI STUDIJ

  AKADEMSKA GODINA 2018/2019.

  Šibenik, 2018.

 • 2

  Program preddiplomskog stručnog studija Upravni studij pruža visoko upravnopravno

  obrazovanje potrebno za vođenje složenih pitanja privatnopravne i javnopravne naravi u kojima

  se susreću i razrješavaju pravni odnosi različitog stupnja složenosti te pruža temelj obrazovanja

  stručnjaka profila upravnog prava.

  Student preddiplomskog stručnog studija Upravni studij profilom obrazovanja odgovara na

  potrebe modernizacije najvećeg broja profesionalnog kadra u državnoj upravi, javnim

  službama, pravosuđu i gospodarskim subjektima.

  Stručni studij sastoji se od šest semestara. Prve dvije godine (četiri semestra) izvodi se temeljno

  upravnopravno obrazovanje, u petom semestru izvode se specijalistički kolegiji dok se u šestom

  semestru obavlja semestralna stručna praksa i završni rad.

  Nakon položenih svih upisanih nastavnih predmeta i obranjenog završnog rada stječe se titula:

  stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) javne uprave (bacc. admin. publ.).

  Zvanje stručnog prvostupnika javne uprave temelji se na obrazovanju studenata za stručni rad

  u javnoj upravi, uz primjenu suvremenih upravnih znanja i vještina koje osiguravaju educirano

  osoblje za rad posebice u tijelima državne uprave, lokalnoj samoupravi i javnim službama.

  Preddiplomski stručni studij Upravni studij traje tri godine tijekom kojih je studant dužan

  upisati i položiti nastavne predmete u vrijednosti od minimalno 180 ECTS bodova.

  Pri upisu u studijsku godinu student upisuje nastavne predmete čiji zbroj nosi minimalno

  30 ECTS do maksimalno 35 bodova semestralno tj. minimalno 60 ECTS do 66 ECTS

  bodova godišnje, sukladno Pravilniku o studiranju.

  Pravilnikom o studiranju uređena su opća pitanja koja ustrojava i izvodi Veleučilište u

  Šibeniku, a koja se prvenstveno odnose na izvođenje studija i studiranje u kontekstu provedbe

  Bolonjske deklaracije, ECTS bodovnog sustava te pitanja u svezi sa stručnim tijelima

  nadležnim za praćenje kvalitete studiranja. Pravilnikom o studiranju uređena su pitanja koja se

  pobliže odnose na izvođenje studija na preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim

  stručnim studijima: vrste studija, trajanje studija, upis na studij, ustrojstvo i način izvođenja

  studija, status studenta, pravila o ispitima, žalbe na ocjene, postupci ponavljanja ispita, pravo

  uvida u ispitne rezultate, napredovanje kroz studij, stručna praksa, završetak studija, osiguranje

  kvalitete studija i druga pitanja od značaja za studiranje na Veleučilištu.

  Preduvjet za upis u višu studijsku godinu su odslušani nastavni predmeti s niže studijske

  godine (potvrđeno potpisom nositelja predmeta) te ostvareno najmanje 50 ECTS bodova

  iz prethodne studijske godine.

  Prije predaje završnog rada na ocjenu i obranu student mora položiti sve prethodno upisane

  nastavne predmete, predati dnevnik stručne prakse te ostvariti minimalno 160 ECTS bodova.

 • 3

  1. POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA KOJI IZVODE NASTAVU NA

  PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU UPRAVNI STUDIJ

  IME I PREZIME NASTAVNIKA NASTAVNI PREDMET KONTAKT E-

  MAIL KONZULTACIJE

  Jerko ACALIN, pred. Upravna informatika sa statistikom II [email protected] Kabinet 6,

  ponedjeljak: 12,30

  petak: 17:30

  Ivana BELJO, pred. Upravna informatika sa statistikom I [email protected] Kabinet 11

  ponedjeljak 11:30-12:30

  Ivana BRATIĆ, v. pred. Engleski jezik I

  Engleski jezik II [email protected]

  Kabinet 15,

  ponedjeljak:

  15:30- 16:30

  Ante GALIĆ, asistent Upravno pravo I

  Upravno procesno pravo [email protected]

  Kabinet C

  Srijeda 18:30-19:15

  Mirko GORETA, v. pred. Osnove teroije države i prava [email protected] Kabinet C

  Ponedjeljak

  17:00-18:00

  mr. sc. Nado GRUBIĆ, v .pred. Osnove teorije države i prava

  Ustavno pravo [email protected]

  Kabinet C,

  Četvrtak: 12:45 – 13:45

  Vesna JURIN BAKOTIĆ, pred.

  Uredsko poslovanje i korespondencija

  Osnove građanskog prava

  Zemljišno-knjižno pravo

  Obiteljsko pravo s matičarstvom

  [email protected] Kabinet 12,

  Utora

  9:15-10:00

  mr. sc. Ivan LIVAJA, pred. Baze podataka u upravi [email protected] Kabinet 11,

  Srijeda

  11:00 – 12:00

  Ivan MALENICA, v. pred.

  Upravno pravo I

  Upravno pravo II

  Upravno procesno pravo

  Sudski nadzor uprave

  [email protected] Kabinet C,

  četvrtak: 16:00 – 17:00

  Dijana MEČEV, v. pred. Financiranje javne uprave [email protected] Kabinet 2,

  srijeda:

  17:00 – 18:00

  mr. sc. Krešimir NIMAC, pred. Ustavno pravo [email protected] Kabinet C

  Utorak

  16:00-17:00

  dr. sc. Ivica POLJIČAK, prof. v. š. Sociologija uprave [email protected] Kabinet 13,

  Prema dogovoru s

  nastavnikom

  Ivan RANČIĆ, v. pred.

  Uvod u upravu

  Nova javna uprava

  Lokalna samouprava

  Gospodarsko komunalno pravo

  [email protected]

  Kabinet C,

  Ponedjeljak: 13,30 –

  14,30

  dr. sc. Ljubo RUNJIĆ, v. pred.

  Upravni sustavi

  Osnove međunarodnog prava

  Upravni i pravni sustav EU

  Pravo međunarodnih organizacija

  [email protected]

  Kabinet C,

  utorak: 15:00 – 16:00

  Vodice, četvrtak, 16:00-17:00

  Sanja VEŠTIĆ MIRČETA, pred.

  Upravno pravo II

  Ustavno pravo

  Sudski nadzor uprave

  Upravna praksa

  [email protected]

  Kabinet C,

  ponedjeljak:

  10:00-11:00

  dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ, prof. v. š.

  Osnove radnog, socijalnog i

  službeničkog prava

  Upravljanje trgovačkim društvima

  [email protected]

  Kabinet 13,

  ponedjeljak: 13:00-14:00

  Jelena ŽAJA, asistent Financiranje javne uprave [email protected] Kabinet 2

  Utorak

  13:00-14:00

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 4

  2. MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE NA PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM

  STUDIJU UPRAVNI STUDIJ

  Nastava na preddiplomskom stručnom studiju Upravni studij obavlja se na Veleučilištu u

  Šibeniku, u Šibeniku, na adresi Trg Andrije Hebranga 11. Na navedenoj lokaciji, osim ureda

  službi, nalazi se 12 predavaonica ukupne površine 757 m2.

  Prostori u kojima se odvija nastavni proces pružaju optimalne uvjete s obzirom na upisani broj

  studenata (tablica 1.).

  Tablica 1. Broj upisanih studenata u akademsku godinu 2018./2019.

  Nastavna

  godina

  Redoviti studenti Izvanredni studenti

  Prvi upis Ponavlja Prvi upis Ponavlja

  1. 27 6 16 5

  2. 34 7 21 3

  3. 23 4 20 1

  Navedeni prostor sadrži prostorne kapacitete koji prateći standarde izvođenja nastave visokog

  obrazovanja omogućavaju studentima kvalitetno praćenje i sudjelovanje u nastavnim

  aktivnostima.

  Nastava na Veleučilištu odvija se kroz tjedan od ponedjeljka do petka (u iznimnim slučajevima

  subotom u jutarnjim satima) prema Rasporedu sati objavljenom na oglasnim pločama i na

  službenoj Internet stranici Veleučilišta. U skladu sa zahtjevima Pravilnika o sadržaju dopusnice

  te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje

  studijskog programa i re-akreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10) članak 5. st.

  2, Veleučilište udovoljava omjeru broja upisanih studenata i prostornih mogućnosti za izvođenje

  nastave (zahtjev je minimalno 1,25 m2 / student).

  Nastava se odvija u Šibeniku, a na raspolaganju je i prostor u dislociranoj zgradi Upravnog studija

  Veleučilišta, u Vodicama, Obala V. Nazora 4, u kojoj se osim ureda referade studija i pomoćnih

  prostorija nalazi i 3 predavaonice.

  3. POPIS NASTAVNIH PREDMETA, NASTAVNIKA I SURADNIKA, SATNICA

  PREDMETA TE RADNO OPTEREĆENJE STUDENATA NA PREDDIPLOMSKOM

  STRUČNOM STUDIJU UPRAVNI STUDIJ

  Popis nastavnih predmeta, nastavnika i suradnika, satnica predmeta te radno opterećenje

  studenata na preddiplomskom stručnom studiju Upravni studij prikazano je u tablici 2.

 • 5

  Tablica 2. Povjeravanje nastave na preddiplomskom stručnom studiju Upravni studij u akademskoj godini 2018./2019.

  *Dvosemestralni predmeti (ista šifra i kratica – prikaz satnice i ECTS opterećenja u tablici prikazan je semestralno).

  Semestar Smjer O / I

  Šifra

  predmeta u

  ISVU

  Kratica

  predmetaNOSITELJ KOLEGIJ NASTAVNIK - PREDAVANJA

  NASTAVNIK - VJEŽBE /

  SEMINARIPredavanja Vježbe

  Broj

  grupaECTS

  I. SEMESTAR

  Z U O 129855 BUTDP Grubić N. Osnove teorije države i prava Goreta M. Goreta M. 3 1 1 5

  Z U O 129866 BUUVU Rančić I. Uvod u upravu Rančić I. Rančić I. 3 2 1 6

  Z U O 146597 BUUPR Malenica I. Upravno pravo* Malenica I. Galić A. 3 2 1 6

  Z U O 146598 BUUST Grubić N. Ustavno pravo* Nimac K. Nimac K. 3 2 1 6

  Z U O 129859 BUINF-1 Beljo I. Upravna informatika sa statistikom I Beljo I. Beljo I. 2 1 1 4

  Z U O 129850 BUJEN1 Bratić I. Engleski jezik I* Bratić I. 2 3

  II. SEMESTAR

  LJ U O 146597 BUUPR Malenica I. Upravno pravo* Malenica I. Veštić Mirčeta S. 3 2 1 6

  LJ U O 146598 BUUST Grubić N. Ustavno pravo* Grubić N. / Veštić Mirčeta S. Veštić Mirčeta S. 3 2 1 6

  LJ U O 146594 BUUPS Runjić LJ. Upravni sustavi Runjić LJ. Runjić LJ. 3 2 1 6

  LJ U O 129857 BUSOC Poljičak I. Sociologija uprave Poljičak I. Poljičak I. 3 1 1 5

  LJ U O 175037 BUINFST2 Acalin J. Upravna informatika sa statistikom II Acalin J. Acalin J. 1 2 3 4

  LJ U O 129850 BUJEN1 Bratić I. Engleski jezik I* Bratić I. 2 3

  III. SEMESTAR

  Z U O 146599 BUUPP Malenica I. Upravno procesno pravo Malenica I. Galić A. 4 2 1 7

  Z U O 140814 BUOMP Runjić LJ. Osnove međunarodnog prava Runjić LJ. Runjić LJ. 3 1 1 5

  Z U O 140815 BUUEU Runjić LJ. Upravni i pravni sustav EU Runjić LJ. Runjić LJ. 3 1 1 5

  Z U O 140816 BUFIN Mečev D. Financiranje javne uprave Mečev D. Žaja J. 3 1 1 5

  Z U O 140931 BUJEN2 Bratić I. Engleski jezik II* Bratić I. 2 3

  Z U O 140823 BUUPK Jurin Bakotić V. Uredsko poslovanje i korespondencija Jurin Bakotić V. Jurin Bakotić V. 3 1 1 5

  IV. SEMESTAR

  LJ U O 146364 BUUPP2 Malenica I. Sudski nadzor uprave Malenica I. Veštić Mirčeta S. 3 2 1 6

  LJ U O 146601 BUNJP Rančić I. Nova javna uprava Rančić I. Rančić I. 3 1 1 6

  LJ U O 140821 BULOS-2 Rančić I. Lokalna samouprava Rančić I. Rančić I. 3 1 1 5

  LJ U O 140819 BURAD Zlatović D. Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava Zlatović D. Zlatović D. 3 1 1 5

  LJ U O 140931 BUJEN2 Bratić I. Engleski jezik II* Bratić I. 2 3

  LJ U O 140796 BUOGP Jurin Bakotić V. Osnove građanskog prava Jurin Bakotić V. Jurin Bakotić V. 3 1 1 5

  V. SEMESTAR

  Z U I 142649 BUGKP Rančić I. Gospodarsko komunalno pravo Rančić I. Rančić I. 3 1 1 6

  Z U I 142648 BUZKP Jurin Bakotić V. Zmljišno-knjižno pravo Jurin Bakotić V. Jurin Bakotić V. 3 1 1 6

  Z U I 142651 BUBPJU Livaja I. Baze podataka u upravi Livaja I. Livaja I. 3 1 1 6

  Z U I 142646 BUUTD Zlatović D. Upravljanje trgovačkim društvima Zlatović D. Zlatović D. 3 1 1 6

  Z U I 143041 BUOPM Jurin Bakotić V. Obiteljsko pravo s matičarstvom Jurin Bakotić V. Jurin Bakotić V. 3 1 1 6

  Z U I 142644 UPMO Runjić LJ. Pravo međunarodnih organizacija Runjić LJ. Runjić LJ. 3 1 1 6

  VI. SEMESTAR

  LJ U O 146605 BUPRA Veštić Mirčeta S. Upravna praksa Veštić Mirčeta S. Veštić Mirčeta S. 10

  LJ U O 142674 BU99 Završni rad 20

 • 4. AKADEMSKI KALENDAR ZA AKADEMSKU GODINU 2018/2019.

  AKTIVNOST TERMIN

  Zimski semestar 1. listopada 2018. – 26. siječnja 2019.

  Zimski praznici 24. prosinca 2018. – 5. siječnja 2019.

  Zimski redoviti ispitni rok 4.veljače 2019. – 2.ožujka 2019.

  Testiranje zimskog semestra 18. veljače 2019. – 22. veljače 2019.

  Ljetni semestar 4.ožujka 2019. – 15.lipnja 2019.

  Ljetni redoviti ispitni rok 24. lipnja 2019. – 20. srpnja 2019.

  Ljetni praznici 22. srpnja 2019. – 17. kolovoza 2019.

  Jesenski redoviti ispitni rok 21. kolovoza 2019. – 18. rujna 2019.

  Testiranje ljetnog semestra 15.srpnja 2019. – 19.srtpnja 2019.

  Rokovi za upis u novu akademsku godinu 23. rujna 2019. – 27. rujna 2019.

  Dodatna, konzultativna, nastava za izvanredne studente održati će se od 28. siječnja – 2. veljače 2019. u zimskom semestru te od 17. – 21. lipnja

  2019. u ljetnom semestru.

 • DRŽAVNI BLAGDANI I NERADNI DANI

  DATUM BLAGDAN ILI SPOMENDAN

  08. listopada Dan neovisnosti

  01. studenog Dan svih svetih

  25. i 26. prosinca Božićni blagdani (Božić i blagdan sv. Stjepana)

  01. siječnja Nova godina

  06. siječnja Bogojavljenje (Sveta tri kralja)

  02.travnja Uskrsni ponedjeljak

  01. svibnja Praznik rada

  20.lipnja Tijelovo

  22. lipnja Dan antifašističke borbe

  25. lipnja Dan državnosti

  05. kolovoza Dan domovinske zahvalnosti

  15. kolovoza Velika Gospa

 • 5. KALENDAR ISPITNIH ROKOVA I ISPITNIH TERMINA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

  JERKO ACALIN, pred.

  NAZIV KOLEGIJA Zimski

  ispitni rok

  Ljetni

  ispitni rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Upravna informatika sa statistikom II 7.2.2019.

  21.2.2019.

  27.6.2019.

  11.7..2019.

  23.8.2019.

  6.9.2018.

  IVANA BRATIĆ, v. pred.

  NAZIV KOLEGIJA Zimski

  ispitni rok

  Ljetni

  ispitni rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Engleski jezik I 4.2.2019.

  18.2.2019.

  24.6.2019.

  24.7.2019.

  23.8.2019.

  9.9.2018

  Engleski jezik II 4.2.2019.

  18.2.2019.

  24.6.2018.

  8.7.2019

  23.8.2019.

  9.9.2018

  mr. sc. NADO GRUBIĆ, v. pred.

  NAZIV KOLEGIJA Zimski

  ispitni rok

  Ljetni

  ispitni rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Osnove teorije države i prava 4.2.2019.

  18.2.2019.

  24.6.2019.

  8.7.2019.

  23.8.2019.

  9.9.2018

  Ustavno pravo 4.2.2019.

  18.2.2019.

  24.6.2019.

  8.7.2019.

  23.8.2019.

  9.9.2018

  Izborno pravo 4.2.2019.

  18.2.2019.

  24.6.2019.

  8.7.2019.

  23.8.2019.

  9.9.2018

 • VESNA JURIN BAKOTIĆ, pred.

  NAZIV KOLEGIJA Zimski

  ispitni rok

  Ljetni

  ispitni rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Osnove građanskog prava 5.2.2019.

  19.2.2019.

  25.6.2019.

  9.7..2019.

  30.8.2019.

  16.9.2019.

  Uredsko poslovanje i korespondencija 5.2.2019.

  19.2.2019.

  25.6.2019.

  9.7..2019.

  29.8.2019.

  13.9.2019.

  Zemljišno-knjižno pravo . 6.2.2019.

  20.2.2019.

  25.6.2019.

  9.7..2019.

  29.8.2019.

  13.9.2019.

  Obiteljsko pravo s matičarstvom 5.2.2019.

  20.2.2019.

  25.6.2019.

  9.7..2019.

  30.8.2019.

  16.9.2019.

  IVAN MALENICA, v. pred.

  NAZIV KOLEGIJA Zimski

  ispitni rok

  Ljetni

  ispitni rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Upravno pravo 6.2.2019.

  20.2.2019.

  26.6.2019.

  10.7.2019.

  23.8.2019.

  9.9.2019.

  Upravno procesno pravo 6.2.2019.

  20.2.2019.

  26.6.2019.

  10.7.2019.

  23.8.2019.

  9.9.2019.

  Sudski nadzor uprave 6.2.2019.

  20.2.2019.

  26.6.2019.

  10.7.2019.

  23.8.2019.

  9.9.2019.

  DIJANA MEČEV, v. pred.

  NAZIV KOLEGIJA Zimski

  ispitni rok

  Ljetni

  ispitni rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Financiranje javne uprave 5.2. 2019.

  19.2.2019.

  26.6.2019.

  10.7.2019..

  23.8.2019.

  6.9.2019.

 • dr. sc. IVICA POLJIČAK, prof. v. š.

  NAZIV KOLEGIJA Zimski

  ispitni rok

  Ljetni

  ispitni rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Sociologija uprave 7.2.2019.

  21.2.2019.

  27.6.2019.

  11.7.2019.

  31.8.2019.

  14.9.2019.

  IVAN RANČIĆ, v. pred.

  NAZIV KOLEGIJA Zimski

  ispitni rok

  Ljetni ispitni

  rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Uvod u upravu 8.2.2019.

  22.2.2019.

  24.6.2019.

  8.7.2019.

  29.8.2019.

  12.9.2019.

  Nova javna uprava 8.2.2019.

  22.2.2019.

  24.6.2019.

  8.7.2019.

  29.8.2019.

  12.9.2019.

  Lokalna samouprava 8.2.2019.

  22.2.2019.

  24.6.2019.

  8.7.2019.

  29.8.2019.

  12.9.2019.

  Gospodarsko komunalno pravo 8.2.2019.

  22.2.2019.

  24.6.2019.

  8.7.2019.

  29.8.2019.

  12.9.2019.

  mr. sc. Ivan Livaja, pred.

  NAZIV KOLEGIJA Zimski

  ispitni rok

  Ljetni ispitni

  rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Baze podataka u upravi 11.2.2019.

  25.2.2019.

  2.7.2019.

  16.7.2019.

  30.8.2019.

  16.9.2019.

 • dr. sc. LJUBO RUNJIĆ, v. pred.

  NAZIV KOLEGIJA Zimski

  ispitni rok

  Ljetni ispitni

  rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Upravni sustavi 12.2.2019.

  26.2.2019.

  1.7..2019.

  27.6.2019.

  29.8.2019.

  11.9.2019.

  Osnove međunarodnog prava 12.2.2019.

  26.2.2019.

  1.7..2019.

  27.6.2019.

  29.8.2019.

  11.9.2019.

  Upravni i pravni sustav EU 12.2.2019.

  26.2.2019.

  1.7..2019.

  27.6.2019.

  29.8.2019.

  11.9.2019.

  Pravo međunarodnih organizacija 12.2.2019.

  26.2.2019.

  1.7..2019.

  27.6.2019.

  29.8.2019.

  11.9.2019.

  Ivana Beljo, pred.

  NAZIV KOLEGIJA Zimski

  ispitni rok

  Ljetni ispitni

  rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Upravna informatika sa statistikom I 12.2.2019.

  26.2.2019.

  2.7.2019.

  16.7.2019.

  3.9.2019.

  17.9.2019.

  dr. sc. DRAGAN ZLATOVIĆ, prof. v. š.

  NAZIV KOLEGIJA Zimski

  ispitni rok

  Ljetni

  ispitni rok

  Jesenski

  ispitni rok

  Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava 4.2.2019.

  18.2.2019.

  24.6.2018.

  15.7.2019.

  2.9.2019.

  16.9.2019.

  Upravljanje trgovačkim društvima 5.2.2019.

  19.2.2019.

  24.6.2019.

  15.7.2019.

  2.9.2019.

  16.9.2019

 • 6. NASTAVNI PROGRAMI I SADRŽAJI PREDMETA S OČEKIVANIM ISHODIMA UČENJA I OSNOVNOM LITERATUROM

  I. GODINA STUDIJA

  1.OPĆE INFORMACIJE

  1.1. Nositelji predmeta mr.sc. NADO GRUBIĆ, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5

  1.2. Naziv predmeta OSNOVE TEORIJE DRŽAVE I

  PRAVA

  1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

  učenje) 45P + 15V

  1.3. Suradnici MIRKO GORETA, v. pred.

  SANJA VEŠTIĆ MIRČETA, pred.

  1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

  postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

  1.4. Studijski program (stručni,

  specijalistički diplomski stručni

  studij)

  Preddiplomski stručni studij Upravni

  studij 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija

  1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje □

  1.6. Godina studija I 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

  programa kolegija

  Manje od 20% □

  Više od 20 % □

  2. OPIS PREDMETA

  2.1. Ciljevi kolegija

  Opći cilj predmeta je usvajanje temeljnih pojmova države i prava općenito radi razumijevanja modela funkcioniranja države i društva u Hrvatskoj i svijetu.

  U sklopu toga, kroz predavanja i literaturu shvatiti vrste i podjelu država, međunarodnih organizacija i njihov utjecaj na stvaranje i primjenu pravnih

  normi. Upoznavanje studenata sa osnovama povijesnog razvitka mišljenja o državi i pravu. Usvojiti osnovne vrste pravnih normi i akata s naglaskom na

  aktima izvršne i zakonodavne vlasti u RH.

  2.2. Uvjeti za upis kolegija i

  ulazne kompetencije koje su

  potrebne za kolegij

  Uvjeti za upis prve godine studija.

  2.3. Ishodi učenja na razini

  programa kojima kolegij

  pridonosi

  – Povezati temeljne pojmove različitih grana prava i generalizirati problematiku rada u javnoj upravi

  – Analizirati interferencije međunarodnog, europskog i nacionalnog prava

  – Analizirati i kritički prosuditi ustroj i funkcioniranje državne vlasti u Republici Hrvatskoj te ustroj, tijela i način funkcioniranja Europske unije, te procijeniti trendove u suvremenom razvoju javne uprave,

  – Analizirati utjecaj društvenih procesa na ustavno uređenje i upravne sustave, osobito globalizacije, euro-integracije, tranzicije, urbanizacije, regionalizacije i decentralizacije

  – Koristiti i razviti složenu pisanu i usmenu komunikaciju na hrvatskom i engleskom jeziku

  – Organizirati i provoditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

 • – Samostalno i odgovorno pretraživati, interpretirati te primijeniti relevantnu literaturu i pravna pravila za izradu i donošenje propisa i akata

  u upravnom i drugom pravnom postupanju, upravnom sporu i djelovanju tijla državne vlasti, odnosno upravnih tijela i organizacija,

  komunalnih društava i ustanova.

  – Predvidjeti budući razvoj nacionalnog ustavnog uređenja i upravnog sustava na različitim razinama.

  2.4. Očekivani ishodi učenja na

  razini kolegija (4-10 ishoda

  učenja)

  Očekuje se da će student, nakon položenog ispita moći:

  1. Razumjeti osnove razvoja država i modela upravljanja kroz povijest , 2. Ocjenjivati značaj pravnih normi u svakodnevnom životu i upravljanju zajednicom 3. Kritički razmatrati demokratske procese na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini 4. Uspoređivati vrste pravnih akata na općoj razini i njihov značaj 5. Imenovati, opisati, objasniti i identificirati različite vrste normativnih hijerarhija; 6. Opisati i objasniti materijalno i formalno razlikovanje zakonodavstva i pravosuđenja i o njemu raspravljati.

  2.5. Sadržaj kolegija detaljno

  razrađen prema satnici nastave

  1. Društvene grupe – organizacija; 2. Moć, prisila, vlast, 3. Oružana , ekonomska i ideološka moć države, 4. Državno stanovništvo i teritorij, 5. Državne

  službene osobe, 7. Državni organi i nadležnost, 8. Podjela rada u državi, 9. Hijerarhija u državi, 10. Vrste država, 11. Pravni poredak i moralni poredak,

  12. Pravna norma i normativni pravni akti, 13. Pravni odnos, 14. Primjena pravne norme, 15. Sistematizacija pravnih normi

  2.6. Vrste izvođenja nastave:

  □ predavanja

  □ seminari i radionice

  □ vježbe

  □ obrazovanje na daljinu

  □ mješovito e-učenje

  □ terenska nastava

  □ samostalni zadaci

  □ multimedija i mreža

  □ laboratorij

  □ mentorski rad

  □ (ost.upisati)

  2.7. Komentari:

  2.8. Obveza studenata

  Prisutnost na predavanjima minimalno 70% nastavnih sati, prisutnost na seminarskoj nastavi- vježbama min.70% nastavnih sati. Prisutnost na

  predavanjima minimalno 70% nastavnih sati , prisutnost na seminarskoj nastavi- vježbama min.70% nastavnih sati . Prijavljen, prezentiran i pozitivno

  ocjenjen seminarski rad.

  2.9. Praćenje rada studenata

  (upisati udio ECTS bodovima za

  svaku aktivnost tako da ukupni

  broj ECTS bodova odgovara

  bodovnoj vrijednosti kolegija)

  Pohađanje nastave 1,5 Pismeni ispit 2,0 (bez kolokvija) Projekt

  Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

  Esej Referat Kontinuirana provjera

  Kolokviji 2,0 (bez pismenog) Seminarski rad 0,5 (ostalo upisati)

  Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 0,5 (ostalo upisati)

  2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

  rada studenata tijekom nastave i

  na završnom ispitu

  Studenti tijekom trajanja izvođenja nastave mogu pisati dva kolokvija radi provjere znanja iz dijela gradiva na koji se kolokviji odnose. Studenti koji

  polože oba kolokvija s minimalnom ocjenom dovoljan imaju pravo na upis ocjene ostvarene na temelju rezultata kolokvija i seminarskog rada bez

 • potrebe izlaska na ispit. Isti su dužni prijaviti ispit u redovnom ispitnom roku. Studenti koji ne apsolviraju kolegij putem kolokvija polažu ispit u

  redovnom ispitnom roku.

  2.11. Obvezna literatura

  (dostupna u knjižnici i putem

  ostalih medija)

  Naslov Broj primjeraka u

  knjižnici

  Dostupnost

  putem ostalih

  medija

  1. Visković, N., Teorija države i prava, Zagreb, 2006. (odabrana poglavlja)

  2.12. Dopunska literatura (u

  trenutku prijave izmjena i/ili

  dopuna studijskoga programa)

  1. Visković, N., Pojam prava, Split, 1981.

  2. Visković, N., Argumentacija i pravo, Split, 1997.

  3. Vrban, D., Država i pravo, Zagreb, 2003.

  2.13. Načini praćenja kvalitete

  koji osiguravaju stjecanje

  izlaznih znanja, vještina i

  kompetencija

  Predmetno praćenje kvalitete postiže se poticanjem i provjerom aktivnog sudjelovanja studenata u

  nastavnim aktivnostima, ocjenom seminarskog rada i sastavljenog ugovora o radu, ocjenom na dva

  kolokvija te konačnim polaganjem ispita. Uz ovo koriste se studentske ankete, godišnji podaci HZZ-a o

  zapošljavanju završenih studenata, ankete i osvrti poslodavaca, sudjelovanje studenata u radovima s

  nastavnicima, sudjelovanje studenata na stručnim i znanstvenim skupovima, ALUMNI i sl.

 • 1.OPĆE INFORMACIJE

  1.1. Nositelji predmeta Ivan Rančić, mag. Iur., v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

  1.2. Naziv predmeta Uvod u upravu 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

  učenje) 45+30

  1.3. Suradnici 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

  postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

  1.4. Studijski program (stručni,

  specijalistički diplomski stručni

  studij)

  Preddiplomski stručni studij Upravni

  studij 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija II

  1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje □

  1.6. Godina studija 1 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

  programa kolegija

  Manje od 20% □X

  Više od 20 % □

  2. OPIS PREDMETA

  2.1. Ciljevi kolegija

  Temeljni cilj kolegija je stjecanje znanja i vještina primjerenih za kasnije uključivanje u radne procese u upravnim ustrojstvima države, lokalne i regionalne

  samouprave te u osobama javnog i privatnog pravaCilj je osposobiti studente s razumijevanjem uprave, tendencijama koje prate upravu u

  21.stoljeću,problematikom koja se javlja u upravi ,naučiti značenje organizacije, proučavati upravne organizacije njihov rad te utjecaj na opći razvoj

  uprave.

  2.2. Uvjeti za upis kolegija i

  ulazne kompetencije koje su

  potrebne za kolegij

  Uvjeti za upis prve godine studija.

  2.3. Ishodi učenja na razini

  programa kojima kolegij

  pridonosi

  – Povezati temeljne pojmove različitih grana prava i generalizirati problematiku rada u javnoj upravi

  – Analizirati interferencije međunarodnog, europskog i nacionalnog prava

  – Analizirati i kritički prosuditi ustroj i funkcioniranje državne vlasti u Republici Hrvatskoj te ustroj, tijela i način funkcioniranja Europske unije, te procijeniti trendove u suvremenom razvoju javne uprave,

  – Analizirati utjecaj društvenih procesa na ustavno uređenje i upravne sustave, osobito procesa globalizacije, euro-integracije, tranzicije, urbanizacije, regionalizacije i decentralizacije

  – Vrednovati učinke djelovanja tijela i organizacija javne uprave i drugih subjekata vlasti na različitim razinama na život građana

  – Koristiti i razviti složenu pisanu i usmenu komunikaciju na hrvatskom i engleskom jeziku

  – Organizirati i provoditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

  – Samostalno i odgovorno pretraživati, interpretirati te primijeniti relevantnu literaturu i pravna pravila za izradu i donošenje propisa i akata

  u upravnom i drugom pravnom postupanju, upravnom sporu i djelovanju tijela državne vlasti, odnosno upravnih tijela i organizacija,

  komunalnih društava i ustanova

  – Predvidjeti budući razvoj nacionalnog ustavnog uređenja i upravnog sustava na različitim razinama

 • 2.4. Očekivani ishodi učenja na

  razini kolegija (4-10 ishoda

  učenja)

  Znanje i razumijevanje

  Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

  1. Prepoznati temeljne značajke suvremenih upravnih procesa i struktura te povijesni razvoj i suvremenu ulogu javne uprave u odnosu prema 2. Definirati temeljne pojmove javne uprave kao što su upravna organizacija, javni poslovi, upravljanje, javno upravljanje, javni menadžment,

  javne službe.

  3. Interpretirati temeljna obilježja javne uprave. 4. Primijeniti stečene spoznaje o društvenim fenomenima na objašnjavanje povijesnih i suvremenih elemenata upravnog razvoja. 5. Razlikovati i kategorizirati dijelove javne uprave - državnu uprave, teritorijalnu samoupravu i javne službe. 6. Analizirati uzajamne utjecaje razvoja uprave i aktualnih društvenih procesa, osobito globalizacije, euro-integracije, post-socijalističke

  tranzicije, urbanizacije, regionalizacije i decentralizacije.

  7. Formulirati temeljne principa djelovanja i funkcioniranja javne uprave u suvremenom kontekstu. 8. Prosuditi trendove u suvremenom razvoju javnog uprave u odnosu na različite pristupe temeljnih upravnih doktrina.

  2.5. Sadržaj kolegija detaljno

  razrađen prema satnici nastave

  1.Značenej uprave u suvremenom smislu.

  2.Definicija uprave

  3.Upravna organizacija i djelatnost upravljanja.

  4. Značajke upravljanja.

  5. Tendencije upravnih organizacija.

  6.Uloga uprave u političkom sustavu.

  6.Organizacijska struktura uprave.

  7.Procesi organiziranja

  8.Ljudi u upravi

  9.Materijalna sredsva uprave

  10.Planiranje u upravi

  11.Vođenje u upravi

  12.Komunikacija u upravi

  13.Postupci u upravi.

  14 Nadzor u upravi

  15.Europeizacija nacionalnih uprava

  2.6. Vrste izvođenja nastave: □x predavanja □x samostalni zadaci 2.7. Komentari:

 • □x seminari i radionice

  □x vježbe

  □ obrazovanje na daljinu

  □ mješovito e-učenje

  □ terenska nastava

  □ multimedija i mreža

  □ laboratorij

  □x mentorski rad

  □ (ost.upisati)

  2.8. Obveza studenata

  Predavanja se izlažu prezentacijama, handoutom, analiziraju se svakodnevni procesi koji se događaju ili imaju utjecaj na upravu ,komparirajući sa

  stranim državama i donošenjem zaključaka. Studenti obavezno sudjeluju na nastavi, redoviti moraju sudjelovati na 75% sati, izvode se vježbe,

  samostalno i timski analizira i sudjeluje u nastavi.

  2.9. Praćenje rada studenata

  (upisati udio ECTS bodovima za

  svaku aktivnost tako da ukupni

  broj ECTS bodova odgovara

  bodovnoj vrijednosti kolegija)

  Pohađanje nastave 2,0 Pismeni ispit 2,5 (bez kolokvija) Projekt

  Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

  Esej Referat Kontinuirana provjera

  Kolokviji 2,5 (bez pismenog) Seminarski rad 0,5 (ostalo upisati)

  Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 0,5 (ostalo upisati)

  2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

  rada studenata tijekom nastave i

  na završnom ispitu

  Studenti tijekom trajanja izvođenja nastave mogu pisati dva kolokvija radi provjere znanja iz dijela gradiva na koji se kolokviji odnose. Studenti koji

  polože oba kolokvija s minimalnom ocjenom dovoljan imaju pravo na upis ocjene ostvarene na temelju rezultata kolokvija i seminarskog rada bez

  potrebe izlaska na ispit. Isti su dužni prijaviti ispit u redovnom ispitnom roku. Studenti koji ne apsolviraju kolegij putem kolokvija polažu ispit u

  redovnom ispitnom roku.

  2.11. Obvezna literatura

  (dostupna u knjižnici i putem

  ostalih medija)

  Naslov Broj primjeraka u

  knjižnici

  Dostupnost

  putem ostalih

  medija

  Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost - Javna uprava u

  suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), - odabrana poglavlja 5

 • 2.12. Dopunska literatura (u

  trenutku prijave izmjena i/ili

  dopuna studijskoga programa)

  Ivanišević, S. i dr., Hrestomatija upravne znanosti Svezak I. i II. , Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

  Zagreb, 1998.

  Pusić, E.: Nauka o upravi, Školska knjiga, Zagreb, 2002. (samo krupni slog)

  Koprić, I., et.al. : Javna uprava-nastavni materijal, Društveno Veleučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u

  Zagrebu; Zagreb, 2006., str. 3-9, 19-37, 161-166, 347-395, 395-405.

  Koprić, I., Musa, A., Lalić Novak, G. (2012) Europski upravni prostor, Zagreb: Institut za javnu upravu,

  str.11-56. i 63-70.

  Ustav Republike Hrvatske

  Zakon o državnim službenicima i namještenicima

  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

  Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave,

  Zakon o sustavu državne uprave

  Zakon o Vladi Republike Hrvatske

  2

  2.13. Načini praćenja kvalitete

  koji osiguravaju stjecanje

  izlaznih znanja, vještina i

  kompetencija

  Predmetno praćenje kvalitete postiže se poticanjem i provjerom aktivnog sudjelovanja studenata u

  nastavnim aktivnostima, ocjenom seminarskog rada i sastavljenog ugovora o radu, ocjenom na dva

  kolokvija te konačnim polaganjem ispita. Uz ovo koriste se studentske ankete, godišnji podaci HZZ-a o

  zapošljavanju završenih studenata, ankete i osvrti poslodavaca, sudjelovanje studenata u radovima s

  nastavnicima, sudjelovanje studenata na stručnim i znanstvenim skupovima, ALUMNI i sl.

 • 1.OPĆE INFORMACIJE

  1.1. Nositelji predmeta Ivan Malenica 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

  1.2. Naziv predmeta UPRAVNO PRAVO I 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

  učenje) 45P+30S

  1.3. Suradnici

  Sanja Veštić Mirčeta, pred.

  Ante Galić, asistent

  1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

  postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

  1.4. Studijski program (stručni,

  specijalistički diplomski stručni

  studij)

  Preddiplomski stručni studij Upravni

  studij 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

  1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje □ da

  1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

  programa kolegija

  Manje od 20% □

  Više od 20 % □

  2. OPIS PREDMETA

  2.1. Ciljevi kolegija

  Temeljni cilj kolegija je upoznavanje studenata s ustrojstvom i djelatnošću uprave, te temeljnim institutima upravnog prava. Cilj je osposobiti

  studente za obavljanje poslova u upravnim i sličnim stručnim poslovima, u tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne

  (regionalne) samouprave, te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

  2.2. Uvjeti za upis kolegija i

  ulazne kompetencije koje su

  potrebne za kolegij

  Nema uvjeta.

  Kolegij Upravno pravo u korelaciji s istim kolegijima na svim Veleučilištima i Sveučilištima u Hrvatskoj.

  2.3. Ishodi učenja na razini

  programa kojima kolegij

  pridonosi

  – Povezati temeljne pojmove različitih grana prava i generalizirati problematiku rada u javnoj upravi

  – Analizirati interferencije međunarodnog, europskog i nacionalnog prava

  – Upravljati službeničkim potencijalima, uredskim poslovanjem i raznim administrativnim procesima te uspostaviti komunikaciju s korisnicima javnih usluga.

  – Vrednovati učinke djelovanja tijela i organizacija javne uprave i drugih subjekata vlasti na različitim razinama na život građana

  – Raščlaniti i primijeniti temeljna pravila u području informatičkog upravnog prava i statistike na rješavanje stručnih problema iz područja javne uprave

  – Koristiti i razviti složenu pisanu i usmenu komunikaciju na hrvatskom i engleskom jeziku – Koristiti specifične vještine rada na računalu u osnovnim i naprednim paketima primijenjenima radu u javnoj upravi

  – Organizirati i provoditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima – Samostalno i odgovorno pretraživati, interpretirati te primijeniti relevantnu literaturu i pravna pravila za izradu i donošenje propisa i

  akata u upravnom i drugom pravnom postupanju, upravnom sporu i djelovanju tijela državne vlasti, odnosno upravnih tijela i

  organizacija, komunalnih društava i ustanova

  – Samostalno sastaviti akte i podneske te poduzimati temeljne postupovne radnje u upravnom i drugom pravnom postupanju i u upravnom sporu

 • 2.4. Očekivani ishodi učenja na

  razini kolegija (4-10 ishoda

  učenja)

  Očekuje se da će student, nakon položenog ispita iz kolegija Upravno pravo I, moći:

  Ovladati pojmom uprave

  Objasniti vrste pravnih vrela upravnog prava

  Razlikovati specifičnosti javnih službi, koncesija i ustanova

  Analizirati i razvoj upravnog prava

  Prosuditi upravnopravni odnos i njegov nastanak

  Spoznati posebnu važnost podzakonskih u radu uprave

  Primijeniti praktična znanja iz materije odgovornosti uprave za štetu,

  Razlikovati osobne statusa građana i interpretirati načela stjecanja državljanstva te načine njegova prestanka

  2.5. Sadržaj kolegija detaljno

  razrađen prema satnici nastave

  PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

  Tjedan Sa

  ti Tematska jedinica Tjedan

  Sa

  ti Tematska jedinica

  1 3

  Uvodno predavanje (upravno pravo)

  1 2

  Izlaganje seminarskih radova

  2 3 Određivanje pojma uprave

  3 2 Izlaganje seminarskih radova

  3 3

  Javne službe i javne ustanove

  4 2

  Izlaganje seminarskih radova

  4 3

  Koncesije i koncesionirana javna služba

  5 2

  Izlaganje seminarskih radova

  5

  Upravni ugovori

  2

  Izlaganje seminarskih radova

  6 3

  Nastanak i razvoj upravnog prava

  upravnopravni odnos, 6 2

  Izlaganje seminarskih radova

 • 7 3 I. KOLOKVIJ

  7 2 Izlaganje seminarskih radova

  8 3 Načelo zakonitosti, podvođenje uprave

  pod pravo slobodna(diskrecijska) ocjena 8 2 Izlaganje seminarskih radova

  9 3

  STUDIJSKI POSJET HRVATSKI

  SABOR 9 2

  Izlaganje seminarskih radova

  10 3

  Načela zakonitosti i izvanredna stanja

  10 2

  Izlaganje seminarskih radova

  11 3

  Podzakonski općenormativni akti

  11 2

  Izlaganje seminarskih radova

  12 3

  Kontrola nad upravom odgovornost

  države za štetu 12 2

  Izlaganje seminarskih radova

  13 3 Osobni status- građanska stanja,

  državljanstvo 13 2 Izlaganje seminarskih radova

  14 3 II. KOLOKVIJ

  14 2 Izlaganje seminarskih radova

  15 3

  Završna razmatranja

  Podjela potpisa 15 2

  Izlaganje seminarskih radova

  2.6. Vrste izvođenja nastave:

  □ predavanja

  □ seminari i radionice

  □ vježbe

  □ obrazovanje na daljinu

  □ mješovito e-učenje

  □ terenska nastava

  □ samostalni zadaci

  □ multimedija i mreža

  □ laboratorij

  □ mentorski rad

  □ studije slučaja

  2.7. Komentari:

  2.8. Obveza studenata

  Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i seminara) od minimalno 70%. Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja

  nastavi, osim u slučaju kada nastava za njih nije posebno organizirana.

  Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu projektnog

  zadatka i sl.

 • Izrađen, prezentiran i pozitivno ocijenjen seminarski rad.

  Osim toga, obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Poželjno je o tijeku nastave pitati studente ili profesora. Sve obavijesti

  o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-learning stranici kolegij, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i svi

  potrebni materijali.

  2.9. Praćenje rada studenata

  (upisati udio ECTS bodovima za

  svaku aktivnost tako da ukupni

  broj ECTS bodova odgovara

  bodovnoj vrijednosti kolegija)

  Pohađanje nastave 2,0 Pismeni ispit 2,5 (bez kolokvija) Projekt

  Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad 0,5

  Esej Referat Kontinuirana provjera

  Kolokviji 2,5 (bez pismenog) Seminarski rad 0,5 (ostalo upisati)

  Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 0,5 (ostalo upisati)

  2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

  rada studenata tijekom nastave i

  na završnom ispitu

  Svi studenti (redovni i izvanredni) mogu birati između dvije opcije za polaganje ispita koje su pojašnjene u nastavku.

  Opcija A. Polaganje ispita putem kolokvija

  Da bi ostvarili pravo polaganja ispita putem kolokvija, od studenata se očekuje da:

  - aktivno sudjeluju na nastavi - te izrade i prezentiraju seminarski rad

  Napomena: ukoliko student ne položi prvi kolokvij nema pravo izlaska na naredni kolokvij.

  Opcija B. Izlazak na redovni ispitni rok (pismeni i usmeni ispit)

  Ako se studenti ne odluče aktivno zalagati na nastavi ili ne polože kolokvij tada izlaze na redovni ispitni rok. Uvjet za izlazak na redovni ispitni rok je

  pozitivno ocijenjen seminarski rad (što je ujedno i uvjet za potpis iz kolegija) opsega 10 stanica (rok za predaju ovog rada je zadnji tjedan nastave –

  putem e-maila [email protected] ):

  2.11. Obvezna literatura

  (dostupna u knjižnici i putem

  ostalih medija)

  Naslov Broj primjeraka u

  knjižnici

  Dostupnost

  putem ostalih

  medija

  1.Borković,I., Upravno pravo, Narodne novine Zagreb, 2002. (odabrana poglavlja)

  mailto:[email protected]

 • 2.12. Dopunska literatura (u

  trenutku prijave izmjena i/ili

  dopuna studijskoga programa)

  1. Ivančević, Velimir,; Institucije upravnog prava; , Pravni fakultet u Zagrebu (1983) -. odabrana poglavlja)

  2.13. Načini praćenja kvalitete

  koji osiguravaju stjecanje

  izlaznih znanja, vještina i

  kompetencija

  Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

  - kroz interaktivan rad na nastavi, - vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi , - temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za daljnje

  upute studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada.

  - Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

  Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

  godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

 • 1.OPĆE INFORMACIJE

  1.1. Nositelji predmeta mr.sc. NADO GRUBIĆ, v.pred.; 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 12

  1.2. Naziv predmeta USTAVNO PRAVO 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

  učenje) 90P+60V

  1.3. Suradnici mr.sc. KREŠIMIR NIMAC, pred.

  SANJA VEŠTIĆ MIRČETA, pred.

  1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

  postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

  1.4. Studijski program (stručni,

  specijalistički diplomski stručni

  studij)

  Preddiplomski stručni studij

  Upravni studij 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija

  1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje DA

  1.6. Godina studija I 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

  programa kolegija

  Manje od 20% X

  Više od 20 % □

  2. OPIS PREDMETA

  2.1. Ciljevi kolegija

  Cilj kolegija je usvajanje temeljnih znanja o općim pitanjima ustavnog prava, ustavne vladavine, temelja vlasti, ustrojstva državne vlasti, izbornog

  sustava, ustavnog uređenja Republike Hrvatske, komparativnim ustavnim sustavima, ljudskim pravima i njihovoj zaštiti, te ustavnom sudovanju.

  2.2. Uvjeti za upis kolegija i

  ulazne kompetencije koje su

  potrebne za kolegij

  Nema uvjeta

  2.3. Ishodi učenja na razini

  programa kojima kolegij

  pridonosi

  – Povezati temeljne pojmove različitih grana prava i generalizirati problematiku rada u javnoj upravi

  – Analizirati interferencije međunarodnog, europskog i nacionalnog prava

  – Analizirati i kritički prosuditi ustroj i funkcioniranje državne vlasti u Republici Hrvatskoj te ustroj, tijela i način funkcioniranja Europske unije, te procijeniti trendove u suvremenom razvoju javne uprave,

  – Analizirati utjecaj društvenih procesa na ustavno uređenje i upravne sustave, osobito procesa globalizacije, euro-integracije, tranzicije, urbanizacije, regionalizacije i decentralizacije

  – Koristiti i razviti složenu pisanu i usmenu komunikaciju na hrvatskom i engleskom jeziku

  – Organizirati i provoditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

  – Samostalno i odgovorno pretraživati, interpretirati te primijeniti relevantnu literaturu i pravna pravila za izradu i donošenje propisa i akata

  u upravnom i drugom pravnom postupanju, upravnom sporu i djelovanju tijela državne vlasti, odnosno upravnih tijela i organizacija,

  komunalnih društava i ustanova

  – Samostalno sastaviti akte i podneske te poduzimati temeljne postupovne radnje u upravnom i drugom pravnom postupanju i u upravnom sporu

  – Predvidjeti budući razvoj nacionalnog ustavnog uređenja i upravnog sustava na različitim razinama

 • 2.4. Očekivani ishodi učenja na

  razini kolegija (4-10 ishoda

  učenja)

  Ishodi učenja:

  1. Analizirati temeljne pojmove i koncepte ustavnog prava, te povezati temeljne političke teorije i objašnjenja političkog procesa u okviru funkcije

  ustava u demokratskom društvu

  2 Usporediti temeljne pojmove i institute ustavnog prava u povijesnoj i komparativnoj perspektivi

  3. Kategorizirati vrste ustava, ljudskih prava i temeljnih sloboda, institucija demokratske ustavnosti, modela ustrojstva vlasti, i oblika državnih uređenja

  4. Kritički analizirati institute ustavnog prava i postojeće modele ustrojstva vlasti u hrvatskoj i komparativnoj perspektivi

  5. Provesti postupke utvrđivanja pravno relevantnih činjenica, te odlučivanja o pitanjima iz područja ustavnog prava

  6. Sastaviti nacrte jednostavnijih ustavnih tužbi, te interpretirati sudsku praksu Ustavnog suda

  2.5. Sadržaj kolegija detaljno

  razrađen prema satnici nastave

  1. Ustavno pravo kao grana prava – student će moći analizirati izvore ustavnog prava, te predmet, metodu i odnos ustavnog prava i političkih znanosti

  2. Ustav i ustavna vladavina – student će moći analizirati funkciju ustava i usporediti teorije ustavne vladavine

  3. Razvitak ustavnosti u svijetu – student će moći usporediti velike ustavne sustave u svijetu

  4. Vrste ustava – student će moći kategorizirati i usporediti različite ustavne modele

  5. Donošenje i mijenjanje ustava – student će moći usporediti revizijski sustav u svijetu sa revizijskim sustavom u Republici Hrvatskoj

  6. Ljudska prava i temeljne slobode – student će moći analizirati temeljne međunarodne akte u domeni zaštite ljudskih prava

  7. Nadzor ustavnosti i zakonitosti – student će moći analizirati metode i institucije nadzora ustavnosti i zakonitosti

  8. Osnovne institucije demokratske ustavnosti i suverenitet – student će moći usporediti osnovne institucije demokratske ustavnosti u predstavničkoj

  demokraciji i neposrednoj demokraciji

  9. Izborni sustav – student će analizirati modele izbornog sustava, te moći odrediti diobu zastupničkih mjesta po utvrđivanju izbornih rezultata

  10. Ustrojstvo i odgovornost vlast – student će moći usporediti modele ustrojstva vlasti i odgovornost

  11. Načelo diobe i jedinstva vlasti – student će moći kritički prosuditi i usporediti postojeće modele vlasti

  12. Složene države i državne zajednice – student će moći usporediti i pravno razlikovati oblike složenih država i državnih zajednica

  13. Ustavnost Europske unije i hrvatska ustavnost u Europskoj uniji – student će moći analizirati hrvatsku ustavnost u Europskoj uniji

  14. Uspostavljanje samostalne Republike Hrvatske – student će moći procijeniti okolnosti pod kojima je došlo do uspostave samostalnosti Republike

  Hrvatske

  15. Temeljne odrednice ustavnog određenja Republike Hrvatske – student će moći analizirati preambulu i temeljne odredbe Ustava Republike Hrvatske

  16. Jamstva sloboda i prava u Republici Hrvatskoj – student će moći analizirati i kategorizirati ljudska prava i slobode

  17. Politička, gospodarska i socijalna prava – student će moći analizirati i kategorizirati politička, gospodarska i socijalna prava

  18. Hrvatski sabor – student će moći analizirati ustroj Hrvatskog sabora, te kategorizirati akte Hrvatskog sabora

  19. Zakonodavni postupak i nadzor nad radom Vlade – student će moći analizirati način donošenja zakona, te način nadzora Hrvatskog sabora nad

  radom Vlade Republike Hrvatske

  20. Referendum u Republici Hrvatskoj – student će moći usporediti različite vrste referenduma, te kritički ocijeniti dosadašnje referendume građanskih

  inicijativa u Republici Hrvatskoj

  21. Predsjednik Republike Hrvatske – student će moći analizirati ovlasti, te način izbora predsjednika Republike Hrvatske

  22. Ustavni položaj Vlade Republike Hrvatske i odnos sa Hrvatskim saborom i predsjednikom Republike Hrvatske – student će moći usporediti odnose

 • između nositelja vlasti u Republici Hrvatskoj

  23. Zakon o Vladi Republike Hrvatske i središnja državna uprava – student će moći analizirati sastav i način rada Vlade Republike Hrvatske, te

  nezavisnih regulatornih agencija

  24. Ustavni sud Republike Hrvatske – student će moći analizirati ustavni položaj, sastav i nadležnost Ustavnog suda Republike Hrvatske

  25. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske – student će moći analizirati način rada Ustavnog suda, te samostalno napisati ustavnu tužbu

  26. Odluke Ustavnog suda – student će moći interpretirati konkretne odluke Ustavnog suda

  27. Sudbena vlast – student će moći usporediti odnos sudbene vlasti s ostalim oblicima vlasti

  28. Posebne institucije nadzora ustavnosti i zakonitosti – student će moći analizirati ustrojstvo i nadležnost pučkog pravobranitelja, povjerenstva za

  odlučivanje o sukobu interesa i državnog izbornog povjerenstva

  29. Mjesna, lokalna i područna samouprava – student će moći analizirati proces decentralizacije i ustrojstvo lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj

  30. Konsolidacija hrvatskog pravnog sustava – student će moći kritički prosuditi trenutno stanje hrvatskog pravnog sustava u domeni ustavnog prava, te

  predvidjeti njegov budući razvoj

  2.6. Vrste izvođenja nastave:

  X predavanja

  □ seminari i radionice

  X vježbe

  □ obrazovanje na daljinu

  □ mješovito e-učenje

  □ terenska nastava

  X samostalni zadaci

  □ multimedija i mreža

  □ laboratorij

  X mentorski rad

  □ (ost.upisati)

  2.7. Komentari:

  2.8. Obveza studenata

  Nastava se odvija u obliku predavanja teorijskog nastavnog programa korištenjem računalnih prezentacija, dok se praktični segment sadržaja prezentira

  kroz analizu karakterističnih slučajeva i sudskih presuda. Uz predavanja se izvode i vježbe na kojima se samostalno i timski prezentiraju izrađeni

  seminarski radovi korištenjem računalnih prezentacija. Studenti su obvezni sudjelovati na nastavi i vježbama, a redovitom studentu koji je izostao s više

  od 30 % nastavnih sati utvrđenih studijskim programom uskratit će se potpis odnosno neće moći pristupiti ispitu. Studenti su obvezni izraditi i

  prezentirati seminarski rad, te se tijekom studija redovito informirati o odvijanju nastave

  2.9. Praćenje rada studenata

  (upisati udio ECTS bodovima za

  svaku aktivnost tako da ukupni

  broj ECTS bodova odgovara

  bodovnoj vrijednosti kolegija)

  Pohađanje nastave 4 Pismeni ispit 5 (bez kolovija) Projekt

  Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

  Esej Referat Kontinuirana provjera

  Kolokviji 5 (bez pismeno) Seminarski rad 1 (ostalo upisati)

  Aktivnosti u nastavi 1 Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

  2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

  rada studenata tijekom nastave i

  na završnom ispitu

  Studenti mogu izabrati polaganje ispita putem kolokvija (3 kolokvija) ili ispita. Uspješno položena sva 3 kolokvija u potpunosti zamjenjuju završni ispit.

  Za ostvarivanje prava polaganja ispita putem kolokvija od studenta se očekuje aktivno sudjelovanje na nastavi, te izrada i prezentacija seminarskog rada

  uz korištenje obveznom pravnom literaturom i pravnim izvorima, uz samostalnost u korištenju drugih izvora, sudske prakse i komentara. Ukoliko

  student ne položi prvi ili drugi kolokvij nema pravo izlaska na sljedeći kolokvij, već se konačno vrednovanje rada studenta provjerava na pismenom

  ispitu na redovnom ispitnom roku uz uvjet prethodno pozitivno ocijenjenog seminarskog rada.

 • 2.11. Obvezna literatura

  (dostupna u knjižnici i putem

  ostalih medija)

  Naslov Broj primjeraka u

  knjižnici

  Dostupnost

  putem ostalih

  medija

  1.Smerdel, B., Ustavno uređenje europske Hrvatske, Narodne novine, Zagreb, 2013. (odabrana

  pogavlja)

  2. Ustav Republike Hrvatske.

  3. Ustavni Zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

  2.12. Dopunska literatura (u

  trenutku prijave izmjena i/ili

  dopuna studijskoga programa)

  1. Bačić, A., Ustavno pravo, teorija i interpretacija, Split, 1995.

  2. Bačić, A., Komentar ustava Republike Hrvatske, Split, 2002.

  3.Bačić, A., Leksikon Ustava Republike Hrvatske, Split, 2000.

  4. Grubić, N. (ur.), Ustav Stjepana Radića: državno uređenje ili Ustav Neutralne seljačke Republike

  Hrvatske, Prometheum, Zagreb, 1994.

  5. Smerdel, B., Sokol, S., Ustavno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2009, str. 3.-21., 209.-214., 235.-

  256., 329.-369.

  2.13. Načini praćenja kvalitete

  koji osiguravaju stjecanje

  izlaznih znanja, vještina i

  kompetencija

  Predmetno praćenje kvalitete postiže se poticanjem i provjerom aktivnog sudjelovanja studenata u

  nastavnim aktivnostima, ocjenom seminarskog rada i ocjenom na tri kolokvija, te konačnim polaganjem

  ispita. Indikatori sustava osiguravanja kvalitete su: studentske ankete, godišnji podaci HZZ-a o

  zapošljavanju završenih studenata, ankete i osvrti poslodavaca, sudjelovanje studenata u radovima s

  nastavnicima, sudjelovanje studenata na stručnim i znanstvenim skupovima, ALUMNI i sl.

 • 1.OPĆE INFORMACIJE

  1.1. Nositelji predmeta Ivana Beljo, dipl.ing.mat. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4

  1.2. Naziv predmeta Upravna informatika sa statistikom 1 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

  učenje) 30P + 15V

  1.3. Suradnici 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

  postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni on-line, 0%

  1.4. Studijski program (stručni, specijalistički diplomski stručni

  studij)

  Preddiplomski stručni studij Upravni

  studij 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

  1.5. Status kolegija (O,I) Obvezni (O) 1.10. Osuvremenjavanje Da

  1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

  programa kolegija

  Manje od 20% □

  Više od 20 % □

  2. OPIS PREDMETA

  2.1. Ciljevi kolegija Osposobljavanje studenata za shvaćanje, djelotvorno razumijevanje i prepoznavanje temeljnih statističkih postupaka i metoda, pružanje teorijskih i

  praktičnih znanja da u svom budućem radu, samostalno i/ili organizirano razvijaju i primjenjuju stečena znanja i vještine.

  2.2. Uvjeti za upis kolegija i

  ulazne kompetencije koje su

  potrebne za kolegij

  Nema uvjeta.

  2.3. Ishodi učenja na razini

  programa kojima kolegij

  pridonosi

  – Raščlaniti i primijeniti temeljna pravila u području informatičkog upravnog prava i statistike na rješavanje stručnih problema iz područja javne uprave

  – Koristiti i razviti složenu pisanu i usmenu komunikaciju na hrvatskom i engleskom jeziku

  – Koristiti specifične vještine rada na računalu u osnovnim i naprednim paketima primijenjenima radu u javnoj upravi

  – Organizirati i provoditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

  2.4. Očekivani ishodi učenja na

  razini kolegija (4-10 ishoda

  učenja)

  Definirati pojmove deskriptivne statistike, tablično i grafički prikazati statističke podatke, izračunati srednje vrijednosti i mjere disperzije te komenirati

  dobivene izračune, provesti korelacijsku i regresijsku analizu te komentirati rješenja i donijeti zaključke o povezanosti pojava, identificirati vrstu

  vremenskog niza, izračunati vrijenosti pokazatelja dinamike i iste interpretirati, procijeniti jednadžbu linearnog trenda i primijeniti je pri prognoziranju

  budućih vrijenosti vremenskog niza, postaviti statističku hipotezu i provesti hi-kvadrat test

  2.5. Sadržaj kolegija detaljno

  razrađen prema satnici nastave

  Predavanja: Upoznavanje studenata s kolegijem, obvezama i načinom rada (1 sat), osnovni statistički pojmovi (4 sata), grupiranje i grafičko prikazivanje

  podataka (2 sata), potpune srednje vrijednosti (2 sata), položajne srednje vrijednosti (2 sata), mjere disperzije (2 sata), standardizirano obilježje (1 sat), 1.

  kolokvij (2 sata), vremenski nizovi (3 sata), indeksni brojevi (3 sata), trend (2 sata), korelacija i regresija (2 sata), Hi kvadrat test (2 sata), 2. kolokvij (2

  sata)

 • Vježbe: Uvodni statistički pojmovi (4 sata), grupiranje i grafičko prikazivanje podataka (2 sata), potpune srednje vrijednosti (3 sata), položajne srednje

  vrijednosti (2 sata), mjere disperzije (3 sata), standardizirano obilježje (1 sat), vremenski nizovi (3 sata), indeksni brojevi (4 sata), trend (3 sata), korelacija

  i regresija (3 sata), Hi kvadrat test (2 sata)

  2.6. Vrste izvođenja nastave:

  □ predavanja

  □ seminari i radionice

  □ vježbe

  □ obrazovanje na daljinu

  □ mješovito e-učenje

  □ terenska nastava

  □ samostalni zadaci

  □ multimedija i mreža

  □ laboratorij

  □ mentorski rad

  □ (ost.upisati)

  2.7. Komentari:

  2.8. Obveza studenata

  Obveza za sve redovne studente je minimalno 70% prisustvovanja na nastavi (predavanja i vježbe) a za izvanredne studente minimalno 50%. Studenti su

  dužni na predavanja i vježbe nositi kalkulator i pregled formula. Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve obavijesti o

  održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene naweb stranici Veleučilišta u šibeniku i e-learning stranici kolegija, gdje se ujedno nalaze i sve

  informacije o kolegiju kao i nastavni materijali i popis literature.

  2.9. Praćenje rada studenata

  (upisati udio ECTS bodovima za

  svaku aktivnost tako da ukupni

  broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti kolegija)

  Pohađanje nastave 0,5 Pismeni ispit 2 (bez kolokvija) Projekt

  Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

  Esej Referat Kontinuirana provjera 0,5

  Kolokviji 2 (bez pismenog) Seminarski rad Problemski zadatak

  Aktivnosti u nastavi 0,5 Usmeni ispit 0,5 (ostalo upisati)

  2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

  Studenti tijekom održavanja kolegija imaju pravo izlaska na dva kolokvija. Na svakom kolokviju trebaju ostvariti minimalno 50% bodova kako bi mogli

  pristupiti usmenom dijelu ispita. Studenti koji nisu uspješno položili jedan od kolokvija, imaju pravo izaći na popravni kolokvij. Ukoliko studenti ne

  polože kolokvije imaju mogućnost polaganja putem pismenog ispita, u kojem trebaju ostvariti minimalno 50% bodova kako bi ostvarili pravo izlaska na

  usmeni dio ispita. Nakon uspješno položenog dijela ispita putem kolokvija ili pismenog studenti izlaze na usmeni dio ispita, na kojem se utvrđuje završna

  ocjena. Završna ocjena formira se na temelju ponderirane sume bodova ostvarenih na nastavi, pismenom ispitu ili kolokviju i usmenom ispitu.

  2.11. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

  Naslov Broj primjeraka u

  knjižnici

  Dostupnost putem ostalih

  medija Petz, B. i sur. (2012.) Petzova statistika: Osnovne statističke metode za nematematičare, Naklada Slap,

  Zagreb (odabrana poglavlja) 5

  2.12. Dopunska literatura (u trenutku prijave izmjena i/ili dopuna studijskoga programa)

  Nastavni materijali s predavanja i vježbi

  Dostupni na e-

  learning stranici

  kolegija

 • Boban, M. i Mečev, D. (2011.) Poslovna statistika, Veleučilište u Šibeniku, recenzirana skripta

  Dumičić, K. i sur. (2011.) Poslovna statistika, ELEMENT d.o.o., Zagreb (odabrana poglavlja)

  On -line izdanje

  dostupno na e-

  learning stranici

  kolegija

  2.13. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

  Vođenje evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi, interaktivan rad na nastavi, kontinuirano praćenje napretka studenata putem kolokvija.

  Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete

  poslodavca i udruge Alumni.

 • 1.OPĆE INFORMACIJE

  1.1. Nositelji predmeta Ivana Bratić, prof., v. predavač 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6 (3+3) 1. + 2. semestar

  1.2. Naziv predmeta ENGLESKI JEZIK 1 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

  učenje) 60+0+0

  1.3. Suradnici 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

  postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 3.

  1.4. Studijski program (stručni,

  specijalistički diplomski stručni

  studij)

  Preddiplomski stručni studij

  Upravni studij 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija III.

  1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje DA

  1.6. Godina studija I 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

  programa kolegija

  Manje od 20% X

  Više od 20 % □

  2. OPIS PREDMETA

  2.1. Ciljevi kolegija

  Cilj kolegija Engleski jezik 1 jest svladavanje osnovnog vokabulara na engleskom jeziku vezanom za pravnu tematiku i poslovni svijet, kao i

  predviđenih gramatičkih struktura koje uključuju točno korištenje glagolskih vremena u govornom i pisanom engleskom jeziku. Pod točnim korištenjem

  glagolskih vremena podrazumijevaju se vremena za sadašnjost, prošlost i budućnost, svladavanje novih leksičkih jedinica te pravilno korištenje sintakse

  u engleskim rečenicama.

  2.2. Uvjeti za upis kolegija i

  ulazne kompetencije koje su

  potrebne za kolegij

  (Poznavanje engleskog jezika na minimalno B1 razini)

  2.3. Ishodi učenja na razini

  programa kojima kolegij

  pridonosi

  – Koristiti i razviti složenu pisanu i usmenu komunikaciju na hrvatskom i engleskom jeziku

  – Koristiti specifične vještine rada na računalu u osnovnim i naprednim paketima primijenjenima radu u javnoj upravi

  – Organizirati i provoditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

  – Samostalno sastaviti akte i podneske te poduzimati temeljne postupovne radnje u upravnom i drugom pravnom postupanju i u upravnom sporu

 • 2.4. Očekivani ishodi učenja na

  razini kolegija (4-10 ishoda

  učenja)

  Nakon uspješno savladanog kolegija Engleski jezik 1, student će biti u moći:

  1. Opisati i definirati osnovna glagolska vremena u engleskom jeziku

  2. Objasniti razliku u korištenju engleskih glagolskih vremena u odnosu na hrvatski jezik

  3. Razumjeti i objasniti svojim riječima na engleskom jeziku pojmove iz poslovno-pravnog područja

  4. Analizirati (razumjeti i prevesti) određeni tekst poslovno-pravnog karaktera

  5. Izraziti se svojim riječima po pitanju tematika obrađenih za vrijeme trajanja kolegija

  6. Kreirati nove sintaktičke strukture na osnovu naučenog gradiva

  7. Komunicirati na engleskom jeziku i moći opravdati vlastito mišljenje

  2.5. Sadržaj kolegija detaljno

  razrađen prema satnici nastave

  1. S E M E S T A R

  1. Grammar review – studenti ponavljaju i imenuju usvojene gramatičke strukture. Po završetku ove jedinice znati će nabrojiti osnovna glagolska

  vremena u engleskom jeziku.

  2. Present Simple vs. Present Continuous – tvorba, korištenje, spelling, upotreba u rečeničnoj strukturi i u odnosu s drugim vremenima.

  3. Grammar exercises; text analysis, sentence analysis - analiza teksta, analiza rečenice.

  4. Business and the law – čitanje teksta, uočavanje novog i/ili nepoznatog vokabulara i stručnih izraza, parafraziranje na engleski jezik, prijevod

  na hrvatski jezik. Pismeno odgovaranje na pitanja vezana za tekst. Čitanje odgovora kao verifikacija razumijevanja.

  5. Past Simple vs. Past Continuous - tvorba, korištenje, spelling, upotreba u rečeničnoj strukturi i u odnosu s drugim vremenima. Studenti će znati

  objasniti Sličnosti i razlike s hrvatskim jezikom.

  6. Grammar excercises; text analysis, sentence analysis - analiza teksta, analiza rečenice.

  7. In house lawyers - student će znati točno pročitati tekst, uočiti novi i/ili nepoznatog vokabular i struče izraze, parafrazirati iste izraze na engleski

  jezik, te pronaći adekvatan prijevod na hrvatski jezik. Kao verifikacija razumijevanja, znat će pismeno i usmeno odgovoriti na pitanja vezana za

  tekst.

  8. Handling international disputes – student će znati točno pročitati tekst, uočiti novi i/ili nepoznatog vokabular i struče izraze, parafrazirati iste

  izraze na engleski jezik, te pronaći adekvatan prijevod na hrvatski jezik. Kao verifikacija razumijevanja, znat će pismeno i usmeno odgovoriti na

  pitanja vezana za tekst.

  9. Case study – writing and discussion; student će e znati kritički osvrnuti na neku od tema.

  10. Present Perfect Tense – student će znati raščlaniti pojedinosti vezane za tvorbu, korištenje, spelling, upotrebu u rečeničnoj strukturi i u odnosu

  s drugim vremenima, a posebice u odnosu sa Past Simplom. Karakteristika ovoga vremena razmatra se sa aspekta govornika hrvatskog jezika

  budući da ekvivalent za isto glagolsko vrijeme ne postoji u hrvatskom jeziku. Student će biti u stanju proanalizirati tvorbu i korištenje ovog

  vremena.

  11. Mixded tenses - student će znati pojedinačno opisati, poredati, riješiti vježbe vezane za naučena gramatička vremena i novi vokabular.

 • 12. Different countries; different legal systems – student će znati točno pročitati tekst, uočiti novi i/ili nepoznatog vokabular i struče izraze,

  parafrazirati iste izraze na engleski jezik, te pronaći adekvatan prijevod na hrvatski jezik. Kao verifikacija razumijevanja, znat će pismeno i

  usmeno odgovoriti na pitanja vezana za tekst.

  13. Case study; writing analysing; studenti će moći komentirati i izraziti svoje mišljenje po pitanju određenih tema pravnog karaktera i to na

  engleskom jeziku.

  14. Tense review; studenti će moći popuniti tekst sa gramatičkim vježbama (koristeći pri tom cjeline obrađene za vrijeme trajanja kolegija).

  15. Sentence review; prevođenje rečenica pravnog karaktera sa hrvatskog na engleski jezik.

  2. S E M E S T A R

  1. Common law / Civil law – Studenti će znati (svojim riječim na engleskom jeziku) objasniti razlike između Običajnog prava i Građanskog prava.

  Identificirati sve riječi iz teksta pravnog karaktera na engleskom jeziku te ih umijeti upotrijebiti i protumačiti.

  2. Reading / text analysis – Student će, kroz analizu pisanog teksta, znati donijeti zaključke po pitanju samog značenja, znati stvoriti svoje vlastite

  izraze na hrvatskom jeziku ovisno o kontekstu u kojem se pojedina riječ koristi.

  3. Future tenses (Future Simple) – Student će znati raščlaniti pojedinosti vezane za tvorbu, korištenje, spelling, upotrebu u rečeničnoj strukturi i

  u odnosu s drugim vremenima kao i s izražavanjem futura u hrvatskom jeziku.

  4. Future tenses (Going to + infinitive) – Student će znati raščlaniti pojedinosti vezane za tvorbu, korištenje, spelling, upotrebu u rečeničnoj

  strukturi i u odnosu s drugim vremenima kao i s izražavanjem futura u hrvatskom jeziku.

  5. Grammar exercises – studenti će znati primijeniti naučene gramatičke strukture na stvarnim rečenicam u pisanom i govornom obliku, znati će

  razlikovati i točno upotrijebiti formu jednostavnog futura i oblika „going to+infinitiv“.

  6. Protecting intellectual property – Student će znati svojim riječima parafrazirati tekst, objasniti riječi i termine pravnog karaktera vezane za

  pitanje intelektualnog vlasništva kao i stvoriti vlastite rečenice od naučenog vokabulara na engleskom jeziku.

  7. New ways of dealing with fraud - Student će znati svojim riječima parafrazirati tekst, objasniti riječi i termine pravnog karaktera kao i stvoriti

  vlastite rečenice od naučenog vokabulara na engleskom jeziku.

  8. Past Perfect Tense - Student će znati raščlaniti pojedinosti vezane za tvorbu, korištenje, spelling, upotrebu u rečeničnoj strukturi i u odnosu s

  drugim vremenima. Zanti će u tekstu prije svega prepoznati, a onda i izabrati točnu opciju kod upotrebe glagolskih vremena.

  9. Text Completition (grammar exercise) – Student će znati popuniti tekst s točnim izrazima i gramatičkim strukturama (obrađenima za vrijeme

  trajanja kolegija Engleski jezik 1).

  10. Reading, text analysis, translation – Student će stvoriti svoj vlastiti tekst na engleskom jeziku.

 • 11. Contract law - Student će znati svojim riječima parafrazirati tekst, objasniti riječi i termine pravnog karaktera, odgovoriti na pitanja vezana za

  tekst.

  12. Modal verbs – Student će znati nabrojati modalne glagole i izdvojiti one najčešće korištene te objasniti njihovu primjenu i značenje u engleskom

  jeziku.

  13. Passive voice – Student će znati preoblikovati aktivnu rečeničnu u pasivnu. To podrazumijeva povezivanje svih do sada naučenih glagolskih

  jedinica u jednu smislenu cjelinu koja služi kao osnova za ovakvu pretvorbu.

  14. New vocabulary – Student će parafrazirati i protumačiti novi pravni vokabular na engleskom jeziku.

  15. Translation - Student će biti u stanju prevesti tekst s hrvatskog jezika na engleski (podrazumijeva se vokabular obrađen za vrijeme trajanja

  kolegija).

  2.6. Vrste izvođenja nastave:

  x predavanja

  □ seminari i radionice

  x vježbe

  □ obrazovanje na daljinu

  □ mješovito e-učenje

  □ terenska nastava

  x samostalni zadaci

  □ multimedija i mreža

  □ laboratorij

  □ mentorski rad

  □ (ost.upisati)

  2.7. Komentari:

  Nastava se provodi u obliku predavanja ex-cathedra u

  kombinaciji s interaktivnom nastavom i samostalnim učenjem.

  Interaktivna nastava podrazumijeva aktivno sudjelovanje

  studenata u nastavi u smislu analiziranja, diskutiranja i

  individualnog obrađivanja teksta. Analizom i obradom teksta

  usvaja se vokabular i stručna frazeologija, a rješavanjem

  gramatičkih vježbi studenti savladavaju gramatiku kao

  preduvjet za kreiranje kompletnije slike strukture engleske

  rečenice.

  Student se potiče na aktivno sudjelovanje na nastavi, a potiče se

  i njegova kreativnost kako bi što jednostavnije savladavao

  gramatičku i sintaktičku strukturu engleskog jezika.

  2.8. Obveza studenata

  Redoviti studenti imaju obvezu dolaska na nastavu u iznosu od najmanje 70% nastavnih sati. Izvanredni studenti imaju obvezu dolaska na nastavu u iznosu

  od najmanje 30% nastavnih sati. Ukoliko studenti ne ispune uvjet dolaska na nastavu, bit će im uskraćen potpis na kraju semestra.

  Isto tako, studenti koji budu redovno pohađali nastavu, imat će mogućnost prisustvovati kolokvijima, dok studenti koji ne budu redovni na nastavi, takvu

  mogućnost neće imati.

  2.9. Praćenje rada studenata

  (upisati udio ECTS bodovima za

  svaku aktivnost tako da ukupni

  Pohađanje nastave 1,5 Pismeni ispit 1,5 (bez kolokvija) Projekt

  Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

  Esej Referat Kontinuirana provjera 1

 • broj ECTS bodova odgovara

  bodovnoj vrijednosti kolegija) Kolokviji 1,5 (bez pismenoga) Seminarski rad (ostalo upisati)

  Aktivnosti u nastavi 1 Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

  2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

  rada studenata tijekom nastave i

  na završnom ispitu

  Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

  Kao što je navedeno u točki 2.7, pod dijelom Komentari, budući da se nastava provodi u kombinaciji s interaktivnom nastavom i samostalnim učenjem, a

  što podrazumijeva aktivno sudjelovanje studenta u nastavi, vrednovanje od strane nastavnika se provodi već tijekom samie nastave u smislu aktivnog

  sudjelovanja studenta. Aktivno sudjelovanje u nastavi podrazumijeva rješavanje gramatičkih vježbi koje se studentu ponude na početku svakog nastavnog

  sata kao „worming up activity“ gdje studenti osvježbaju prethodno naučeno znanje kako bi ga mogli povezati u zajedničku cjelinu s novim jezičnim

  strukturama. Isti princip vježbe se ponavlja nakon uvođenja nove cjeline; studentima bivaju dani materijali (handouts) koje oni tada analiziraju ispunjavaju.

  Kasnije slijedi čitanje odnosno usmena verifikacija. Tom metodom nastavnik za vrijeme svake nastavne jedinice dobiva uvid u znanje studenta odnosno

  u njegovo sudjelovanje i interes za gradivo. Način provjere su dakle eseji, zadatci, vježbe čitanja, prevođenja i razumijevanja.

  Osim ovog praćenja studentove aktivnosti, kao formalan vid provjeravanja znanja, organiziraju se dva kolokvija, preko kojih studenti (ukoliko ostvari

  minimalan broj bodova) imaja mogućnost proći pismeni dio ispita iz kolegija Engleski jezik 1 te pristupiti usmenom cijelu ispita.

  Usmeni dio ispita podrazumijeva usmenu verifikaciju napisanoga u pismenom dijelu (kolokviji ili pismeni ispit), te odgovaranje na pitanja vezana za

  pravni vokabular koji je obrađen za vrijeme trajanja kolegija.

  2.11. Obvezna literatura

  (dostupna u knjižnici i putem

  ostalih medija)

  Naslov Broj primjeraka u

  knjižnici

  Dostupnost

  putem ostalih

  medija

  A Robin Widdowson , „Market Leader - Business Law, Pearson/Longman, 2010. 1 DA

  Bratić, I., „Osnovna gramatika engleskog jezika“, Veleučilište u Šibeniku (e-izdanje) DA

 • 2.12. Dopunska literatura (u

  trenutku prijave izmjena i/ili

  dopuna studijskoga programa)

  Peter Strutt , „Market Leader - Business Grammar and Usage“, Business English , Pearson/Longman,

  2000. 2 DA

  2.13. Načini praćenja kvalitete

  koji osiguravaju stjecanje

  izlaznih znanja, vještina i

  kompetencija

  Studentima je preko interne ankete omogućeno ocjenjivanje rada nastavnika i cjelokupne nastave

  kolegija; davanje primjedbi kao i prijedloga.

  1.OPĆE INFORMACIJE

  1.1. Nositelji predmeta Ivan Malenica 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

  1.2. Naziv predmeta UPRAVNO PRAVO II. 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

  učenje) 45P+30V

  1.3. Suradnici Sanja Veštić Mirčeta, pred.

  Ante Galić, asistent

  1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

  postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

  1.4. Studijski program (stručni,

  specijalistički diplomski stručni

  studij)

  Preddiplomski stručni studij Upravni

  studij 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

  1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje □ da

  1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

  programa kolegija

  Manje od 20% □

  Više od 20 % □

  2. OPIS PREDMETA

  2.1. Ciljevi kolegija

  Temeljni cilj kolegija je upoznavanje studenata s ustrojstvom i djelatnošću uprave, te temeljnim institutima upravnog prava. Cilj je osposobiti

  studente za obavljanje poslova u upravnim i sličnim stručnim poslovima, u tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne

  (regionalne) samouprave, te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

  2.2. Uvjeti za upis kolegija i

  ulazne kompetencije koje su

  potrebne za kolegij

  Nema uvjeta.

  Kolegij Upravno pravo u korelaciji s istim kolegijima na svim Veleučilištima i Sveučilištima u Hrvatskoj.

 • 2.3. Ishodi učenja na razini

  programa kojima kolegij

  pridonosi

  1. Povezati temeljne pojmove različitih grana prava i generalizirati problematiku rada u javnoj upravi

  2. Analizirati interferencije međunarodnog, europskog i nacionalnog prava

  3. Analizirati i kritički prosuditi ustroj i funkcioniranje državne vlasti u Republici Hrvatskoj te ustroj, tijela i način funkcioniranja Europske unije, te procijeniti trendove u suvremenom razvoju javne uprave,

  4. Upravljati službeničkim potencijalima, uredskim poslovanjem i raznim administrativnim procesima te uspostaviti komunikaciju s korisnicima javnih usluga.

  5. Vrednovati učinke djelovanja tijela i organizacija javne uprave i drugih subjekata vlasti na različitim razinama na život građana

  6. Raščlaniti i primijeniti temeljna pravila u području informatičkog upravnog prava i statistike na rješavanje stručnih problema iz područja javne uprave

  7. Koristiti i razviti složenu pisanu i usmenu komunikaciju na hrvatskom i engleskom jeziku

  8. Koristiti specifične vještine rada na računalu u osnovnim i naprednim paketima primijenjenima radu u javnoj upravi

  9. Organizirati i provoditi rad u timu, te kritički prosuđivati mišljenja i stavove dionika tima

  10. Samostalno i odgovorno pretraživati, interpretirati te primijeniti relevantnu literaturu i pravna pravila za izradu i donošenje propisa i akata

  u upravnom i drugom pravnom postupanju, upravnom sporu i djelovanju tijela državne vlasti, odnosno upravnih tijela i organizacija,

  komunalnih društava i ustanova

  11. Samostalno sastaviti akte i podneske te poduzimati temeljne postupovne radnje u upravnom i drugom pravnom postupanju i u upravnom sporu

  2.4. Očekivani ishodi učenja na

  razini kolegija (4-10 ishoda

  učenja)

  Očekuje se da će student, nakon položenog ispita iz kolegija Upravno pravo, moći:

  – kritički vrednovati i prepoznati poslove državne uprave; – primijeniti stečena osnovna znanja o upravnom aktu na djelovanje tijela državne uprave; – usporediti postojeće vrste upravnih akata; – predlagati donošenje upravnih akata i formulirati uzroke pokretanja postupaka izvlaštenja; – preispitati valjanost upravnih akata; – usporediti prednosti i nedostatke sadašnjeg sustava državne odgovornosti za štetu sa prijašnjim oblicima; – vrednovati ulogu državne uprave u suvremenoj državi; – procijeniti potrebu za provođenjem postupaka izvlaštenja.

  2.5. Sadržaj kolegija detaljno

  razrađen prema satnici nastave

  PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

  Tjedan Sa

  ti Tematska jedinica Tjedan

  Sa

  ti Tematska jedinica

 • 1 3

  Upravni akt Pojam, karakteristike, vrste,

  donošenje upravnog akta 1 2

  Izlaganje seminarskih radova

  2 3

  Upravni akt , forma, sadržaj, djelovanje,

  obveznost, izvršnost, pravomoćnost,

  pogrešnost

  3 2

  Izlaganje seminarskih radova

  3 3

  Osnove upravnog postupka

  4 2

  Izlaganje seminarskih radova

  4 3

  Službeničko upravno pravo

  5 2

  Izlaganje seminarskih radova

  5

  Upravno pravo Europske unije

  6 2

  Izlaganje seminarskih radova

  6 3

  Nomotehnika

  6 2

  Izlaganje seminarskih radova

  7 3 Nomotehnika

  7 2 Izlaganje seminarskih radova

  8 3 Upravno pravo s obzirom na stvari

  8 2 Izlaganje seminarskih radova

  9 3

  Upravno pravo s obzirom na stvari 9 2

  Izlaganje seminarskih radova

  10 3

  Infomacijsko upravno pravo

  10 2

  Izlaganje seminarskih radova

  11 3

  Infomacijsko upravno pravo

  11 2

  Izlaganje seminarskih radova

 • 12 3

  Infomacijsko upravno pravo

  12 2

  Izlaganje seminarskih radova

  13 3 III. KOLOKVIJ 13 2 Izlaganje seminarskih radova

  14 3

  Završna razmatranja

  Podjela potpisa 14 2

  Izlaganje seminarskih radova

  15 3

  Završna razmatranja

  Podjela potpisa 15 2

  Izlaganje seminarskih radova

  2.6. Vrste izvođenja nastave:

  □ predavanja

  □ seminari i radionice

  □ vježbe

  □ obrazovanje na daljinu

  □ mješovito e-učenje

  □ terenska nastava

  □ samostalni zadaci

  □ multimedija i mreža

  □ laboratorij

  □ mentorski rad

  □ studije slučaja

  2.7. Komentari:

  2.8. Obveza studenata

  Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i seminara) od minimalno 70%. Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja

  nastavi, osim u slučaju kada nastava za njih nije posebno organizirana.

  Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu projektnog

  zadatka i sl.

  Izrađen, prezentiran i pozitivno ocijenjen seminarski rad.

  Osim toga, obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Poželjno je o tijeku nastave pitati studente ili profesora. Sve obavijesti

  o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-learning stranici kolegij, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i svi

  potrebni materijali.

  2.9. Praćenje rada studenata

  (upisati udio ECTS bodovima za

  svaku aktivnost tako da