PREDSTAVITEV ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH ZA UPRAVNE ENOTE

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izobraževanje je potekalo dne 21.8.2012 od 10.00 do 13.00 ure, v prostorih Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Langusova 4, Ljubljana, Konferenčna dvorana. Predavanje so izvedli: Leon Ravnikar,Petra Ostanek in mag. Marijana Vugrin. Vsebina izobraževanja: • Novela ZKZ-D • Geodetski načrt za potrebe izračuna odškodnin • Pridobivanje podatkov o spremembi bonitet • Podatki za izračun odškodnine v vodilni mapi • Površine za izračun za stavbe - primeri • Površine za izračun »zelenih površin« (park, golf igrišče, športna igrišča) • Površine za izračun za GJI - primeri (cesta, parkirišče, nadvoz, sončne elektrarne….) •Zaključek

Text of PREDSTAVITEV ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH ZA UPRAVNE ENOTE

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Predstavitev Zakona o kmetijskih

  zemljiih (Uradni list RS, t. 58/12; ZKZ-D)

  za upravne enote

  Ljubljana, 21. avgust 2012

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Predavatelji:Leon Ravnikar, MKOPetra Ostanek, ZAPSmag. Marijana Vugrin, IZS

  Vsebina:

  1. Novela ZKZ-D

  2. Geodetski nart za potrebe izrauna odkodnin3. Pridobivanje podatkov o spremembi bonitet

  4. Podatki za izraun odkodnine v vodilni mapi5. Povrine za izraun za stavbe - primeri 6. Povrine za izraun zelenih povrin (park, golf igrie, portna igria) 7. Povrine za izraun za GJI - primeri (cesta, parkirie, nadvoz, sonne elektrarne.)8. Zakljuek

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  3. g len

  Investitor, ki vloi vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo

  objekta, katerega tlorisna povrina ali del tlorisne povrine

  lei na kmetijskem zemljiu (tlorisna povrina kmetijske

  rabe) in ima zemljika parcela, na kateri lei tlorisna

  povrina kmetijske rabe, v skladu s predpisi, ki urejajo

  evidentiranje nepreminin, boniteto zemljia ve kot 50,

  mora plaati odkodnino zaradi spremembe namembnosti

  kmetijskega zemljia (odkodnina).

  1. Novela ZKZ-D

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Pogoji za odmero odkodnine zaradi spremembenamembnosti kmetijskega zemljia

  tlorisna povrina objekta lei na kmetijskem zemljiu (tlorisna povrina kmetijske rabe)

  zemljika parcela, na kateri lei tlorisna povrina kmetijske rabe, ima boniteto ve kot 50

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  POJMI

  tlorisna povrina objekta:

  STAVBE: tlorisna povrina stavbe na stiku z zemljiem

  GRADBENO INENIRSKI OBJEKTI: tlorisna povrina objekta, ki lei na kmetijskem zemljiu

  kmetijsko zemljie je zemljie, ki je po dejanski rabi, kot je razvidna iz projektne dokumentacije, njiva in vrt, travnika povrina, trajni nasad in druga kmetijska povrina

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Odmera odkodnine

  Odkodnina = tlorisna povrina kmetijske rabe x A

  e tloris objekta lei na parcelah razlinih bonitet, se za vsak del tlorisa kmetijske rabe upoteva pripadajoa boniteta.

  e tloris objekta lei na parceli, ki ima poleg bonitete veje od 50 tudi boniteto 0, se za izraun odkodnine upoteva boniteta veja od 50.

  FAKTOR A (v EUR) BONITETA

  ZEMLJIA 21 -OBJEKTI TRANSPORTNE INFRASTRUKTURE, 24 - DRUGI

  GRADBENI OBJEKTI

  DRUGI

  OBJEKTI

  51-60 1 4

  61-75 3 12

  76-100 5 20

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Izjeme od plaila odkodnine

  Odkodnina se ne odmeri za:

  rekonstrukcijo ali odstranitev objektov;

  gradnjo nezahtevnih objektov;

  spremembo namembnosti objektov;

  nadzidavo objektov;

  gradnjo kmetijskih objektov (nestanovanjske kmetijske stavbe);

  gradnjo cevovodov, komunikacijskih omreij in elektroenergetskih vodov.

  e tloris objekta lei na parceli, za katero je bila delno ali v celoti

  plaana odkodnina zaradi spremembe namembnosti (odmerjena po

  prejnjih predpisih), se za povrino tlorisa objekta, ki lei na tej

  parceli, odkodnina ne odmeri.

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Tlorisna povrina objekta (TPO) lei delno na kmetijskem delno na pozidanem

  zemljiu.

  Parcela t. 1870/2 (boniteta 49), parcela t. 1871/2 (boniteta 0 in 32), parcela t. 1872/2 (pozidano) - odkodnina se ne odmeri.

  Parcela t. 1869/2 (boniteta ve kot 50) -odkodnina se odmeri za tlorisno povrino objekta, ki lei na tej parceli.

  TPO na parceli t. 1869/2 (BT 55) = 15 m2Odkodnina = 15 m2 x 4 = 60 eur

  Primeri izrauna odkodnine

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Odkodnina se odmeri za manj zahteven objekt.

  TPO na parceli t. 1870/2 (BT 61) = 15 m2TPO na parceli t. 1871/2 (BT 0, 55) = 20 m2

  Odkodnina = (15 m2 x 12) + (20 m2 x 4) = 180 + 80 = 260 eur

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Manj zahteven objekt 1:

  TPO na parceli t. 1870/2 (BT 57) = 25 m2

  Odkodnina = 25 m2 x 4 = 100 eur

  Manj zahteven objekt 2:

  TPO na parceli t. 1870/2 (BT 57) = 20 m2

  TPO na parceli t. 1869/2 (BT 66) = 15 m2

  Odkodnina = (20 m2 x 4) + (15 m2 x 12) = 80 + 180 = 260 eur

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Vrailo plaane odkodnine

  Investitor, ki je plaal odkodnino na podlagi ZKZ-C ima pravico do:

  vraila plaane odkodnine, e na podlagi tega zakona ne bi bil zavezan za plailo odkodnine,

  vraila razlike med plaano odkodnino in odkodnino na podlagi tega zakona.

  Zahteva za vrailo se lahko vloi na UE ali MzIP v roku 6 mesecev

  od uveljavitve ZKZ-D (ZKZ-D ne doloa posebnega obrazca za

  vrailo odkodnine).

  Pri ugotavljanju odkodnine na podlagi ZKZ-D se upoteva boniteta

  ter dejanska raba na dan izdaje odlobe o odmeri odkodnine.

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Vrailo plaane odkodnine

  v skladu s 7. lenom Pravilnika o nainu plaevanja, razporejanja in sporoanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinannih prihodkov (Uradni list RS, t. 107/11)

  izvede se v dobro Republike Slovenije, podrauna 01100-1006221385

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Predpisani del projektne dokumentacije za graditev objekta je GEODETSKI NART.

  2. Geodetski nart za potrebe izrauna odkodnin

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Zaradi zamika ZKP - zemljikokatastrski prikaz (razlog: nain nastavitve evidence v preteklosti) in naina zajema dejanske rabe (zajeto iz DOF), je dejanska raba drugae lokacijsko pozicionirana na grafinih prikazih kot ZKP.

  Pri preseku digitalnih podatkov dejanske rabe in ZKP zato prihaja do napak (posamezni

  parceli se doloi napana raba) in posledino do nepravilnega izrauna odkodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemlji.

  2. Geodetski nart za potrebe izrauna odkodnin

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Dejanska raba na parcelo ni pravilno doloena zaradi zamika ZKP.

  2. Geodetski nart za potrebe izrauna odkodnin

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  2. Geodetski nart za potrebe izrauna odkodnin

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Reitev: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP), Geodetska uprava RS, GIZ geodetskih izvajalcev in Matina sekcija geodetov pri IZS so sprejeli dogovor o dodatni vsebini Geodetskega narta za pripravo projektne dokumentacije za graditev objektov. Dodatna vsebina od 1. marca 2012

  2. Geodetski nart za potrebe izrauna odkodnin

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Z geodetskim nartom odpravimo zamik ZKP za obmoje, ki ga obravnavamo.

  Geodetski strokovnjak glede na:

  1. podatke meritev na terenu in

  2. zamika ZK tok urejenih mej in parcel (predhodne meritve na terenu v okviru geodetskih postopkov)

  umesti katastrske podatke na pravo lokacijo.

  2. Geodetski nart za potrebe izrauna odkodnin

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  2. Geodetski nart za potrebe izrauna odkodnin

  Parcelno stanje v geodetskem nartu

  Parcelno stanje v javnem vpogledu

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  2. Geodetski nart za potrebe izrauna odkodnin

  Parcelno stanje v geodetskem nartuParcelno stanje v javnem vpogledu

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Tak geodetski nart dopolnjen s podatkom o boniteti in podatkom o prisotnosti zemljia pod stavbo bo osnova na katero se bo lociral objekt.

  2. Geodetski nart za potrebe izrauna odkodnin

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  2. Geodetski nart za potrebe izrauna odkodnin

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Kaj je zemljie pod stavbo?Zemljie pod stavbo je navpina projekcija preseka stavbe z zemljiem na ravnino.Zemljie pod stavbo se doloi v geodetskem postopku (terenska meritev).Parcela ali del parcele, ki jo predstavlja zemljie pod stavbo ima vedno boniteto 0 (tudi e lei na kmetijskem zemljiu)

  Zemljiki kataster Kataster stavb

  2. Geodetski nart za potrebe izrauna odkodnin

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  100/1100/6

  102

  Parcelah

  pozidano

  kmetijskoDejanski rabi

  gozdno

  Bonitetnih tokah

  0

  6335

  55

  z z

  00

  Zemljiih podstavbo

  2. Geodetski nart za potrebe izrauna odkodnin

  Na geodetskem nartu pridobimo podatke o:

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Podatek o bonitetnih tokah posamezne parcele je izvorni podatek zemljikega katastra.Bonitetne toke imajo parcele, ki imajo dejansko rabo kmetijska in gozdna zemljia.Podatek o bonitetnih tokah je viden v:1. javnem vpogledu GURS,

  2. v vpogledu za registrirane uporabnike

  3. na potrdilu o podatkih o parceli

  1.

  2.

  3. Pridobivanje podatkov o spremembi bonitet

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  3.

  3. Pridobivanje podatkov o spremembi bonitet

 • REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

  Kako lahko preverimo ali je od doloenega datuma nastala sprememba bonitetnih tok na parceli? S vpogledom v vpogled za registrirane uporabnike:

  3. Pridobivanje podatkov o spremem