9
Inicijativa za održivi razvoj Mostovi” je organizacija koju su 2006. godine osnovali roditelji dece sa invaliditetom želeći da doprinesu kreiranju održivih modela i usluga koje bi pomogle poboljšanju kvaliteta života OSI. Poštujući hijerarhiju potreba ovih porodica, od kojih je na prvom mestu potreba za ekonomskom sigurnošću, organizacija je kao stratešku orijentaciju izabrala razvijanje socijalnog preduzetništva i kreiranje modela koji će jačati njihove ekonomske i društvene pozicije. Za svoj rad u oblasti socijalnog preduzetništva i integracije ranjivih grupa, organizacija je 2011.dobila međunarodnu počasnu nagradu koju dodeljuje Erste fondacija. Sredstvima od nagrade kupljeno je imanje površine 1,5ha u selu Lomnica gde je krajem 2011. započeta izgradnja Eko sela – višefunkcionalnog kompleksa koji povezuje različite programe kojima se organizacija bavi: dnevni boravak, hipoterapija, seoski turizam, organska proizvodnja ... Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

“Inicijativa za održivi razvoj Mostovi” je organizacija koju su 2006. godine osnovali roditelji dece sa invaliditetom želeći da doprinesu kreiranju održivih modela i usluga koje bi pomogle poboljšanju kvaliteta života OSI. Poštujući hijerarhiju potreba ovih porodica, od kojih je na prvom mestu potreba za ekonomskom sigurnošću, organizacija je kao stratešku orijentaciju izabrala razvijanje socijalnog preduzetništva i kreiranje modela koji će jačati njihove ekonomske i društvene pozicije. Za svoj rad u oblasti socijalnog preduzetništva i integracije ranjivih grupa, organizacija je 2011.dobila međunarodnu počasnu nagradu koju dodeljuje Erste fondacija. Sredstvima od nagrade kupljeno je imanje površine 1,5ha u selu Lomnica gde je krajem 2011. započeta izgradnja Eko sela – višefunkcionalnog kompleksa koji povezuje različite programe kojima se organizacija bavi: dnevni boravak, hipoterapija, seoski turizam, organska proizvodnja ...

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Ciljevi:- Osnaživanje članova porodica, tj.majki OSI kako bi se uticalo na poboljšanje njihovog ekonomskog i socijalnog statusa, ali i na preuzimanje sopstvene odgovornosti za promenu tog statusa-Promocija alternativnih oblika poslovanja, konkretno – malih socijalnih kooperativa- Uključivanje civilnog sektora u dijalog sa javnim i biznis sektorom i stvaranje međusektorske platforme za rešavanje problema zapošljavanja OSI

Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Aktivnosti

1. Praktična obuka žena (savladavanje veštine tkanja)2. Teorijska obuka obuhavaćenih korisnica (mala škola poslovanja)3. Promocija male socijalne kooperative kao alternativnog oblika

poslovanja4. Stvaranje mreže aktera iz javnog, civilnog i biznis sektora kako

bi se sinhronizovano radilo na rešavanju problema zapošljavanja OSI

Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Rezultat 1 Završena teorijska i praktična obuka žena za rad u maloj socijalnoj

kooperativi koja se bavi tkanjem

Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Rezultat 2

Osnovana mala socijalna kooperativa koja je vrlo brzo prerasla u preduztničku radnju “TK-ANA”, gde je 5 žena našlo svoje mesto na tržištu tkanih proizvoda za domaćinstvo i odevanje

Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Rezultat 3 Popisivanje Protokola o međusektorskoj saradnji u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i razvijanja socijalnih usluga na lokalnom nivou. Proces izrade i potpisivanja Protokola o međusektorskoj saradnji je zapravo bio svojevrsna kampanja u lokalnoj zajednici na podizanju svesti, skretanju pažnje i animiranju ključnih aktera da se na jedan kvalitetniji način uključe u rešavanje problema u okruženju. Zapošljavanje OSI, kao ni pripadnika drugih ugroženih kategorija ne može se rešavati nezavisno i ne sinhronizujući intervencije u oblasti inkluzivnog obrazovanja i u oblasti socijalne zaštite. Smatramo veoma važnim usaglašavanje stavova aktera iz sva tri sektora i uočavanje potrebe za međusobnim povezivanjem i dopunjavanjem.

Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

PARTNERI I PARTNERSTVA

Kako bi se održali rezultati i nastavile aktivnosti na rešavanju problema zapošljavanja OSI i nakon završetka projekta, zagovaranje je bilo usmereno na razvijanje strateških partnerstava sa ključnim akterima iz tri oblasti: obrazovanja, socijalnih usluga i zapošljavanja. Partneri su usaglasili stavove i potpisali Protokol koji je obavezujući i podrazumeva zajedničke aktivnosti na daljem stvaranju povoljnih uslova i mera za zapošljavanje OSI.

Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

PROMENE U LOKALNOJ ZAJEDNICI I KOD KORISNIKAU lokalnoj zajednici je od strane velikog broja aktera prepoznat značaj međusektorskog povezivanja , sinhronizovanog i kontinuiranog delovanja u cilju rešavanja problema zapošljavanja OSI. Takođe je podržan stav da podizanje društvene brige za OSI, istovremeno mora značiti i obezbeđivanje pravnog, društvenog i ekonomskog statusa za osobe koje o njima brinu jer je nemoguće ostvariti trajne rezultate ukoliko članovi porodice ostanu van domašaja intervencije.Slavica Blagojević (korisnica):“Nikada se ne bih usudila da sama, bez podrške udruženja, započnem sopstveni biznis. Kroz projekat sam naučila da naše porodice imaju kapacitete i da postoji mnogo mogućnosti da utičemo na svoju egzistenciju”

Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Zaključci – preporuke -U lokalnoj zajednici postoji potreba za daljim razvijanjem socijalnog preduzetništva kao i potreba za boljim definisanjem okvira za razvoj socijalnog preduzetništva. Ova potreba proističe kako iz velikog broja osoba kojima je potrebna podrška tako i iz činjenice da određen broj socijalnih „preduzeća“ već postoji i posluje na terenu-U lokalnoj zajednici postoje resursi i dobra osnova za dalji razvoj socijalnog preduzetništvaPotencijal koji nudi socijalno preduzetništvo se u lokalnoj zajednici ne koristi u dovoljnoj meri jednim delom i zato što ne postojii jasno definisan zakonski okvir za razvoj socijalnog preduzetništva-Mere države, kao pomoć pri zapošljavanju OSI, su intenzivirane poslednjih par godina, međutim nisu sinhronizovane sa širom akcijom podizanja svesti i odgovornosti potencijalnih aktera o značaju razvoja socijalnog preduzetništva. Iz tog razloga, kao i zbog neusaglašenosti sa politikom u oblasti obrazovanja, fiskalnom politikom i opštim zakonskimm okvirom, ove mere imaju ograničen karakter i ne dovode do trajnih promena. Jedan od takvih primera su Javni radovi za OSI koji obezbeđuju privremeno zapošljavanje bez insistiranja na kreiranju održivih programa i bez lične odgovornosti i podizanja kapaciteta OSI. Ovakvi programi su upravo destimulativni i ne vode ka trajnim promenama ni u zajednici ni kod obuhvaćenih korisnika.-Civilni sektor je fleksibilniji i brži u kreiranju modela za razvoj socijalnog preduzetništva i u pronalaženju izvora finasiranja - i kao takav postaje bitan nosioc društvene promene. Civilni sektor, sa druge strane, nema dovoljnu podršku i poverenje sistema pa su i promene sporije.

Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu