Preliminأ¤ra riktvأ¤rden fأ¶r hأ¶gfluorerade أ¤mnen (PFAS) i mark och 2015-11-06آ  SGI Publikation 21

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Preliminأ¤ra riktvأ¤rden fأ¶r hأ¶gfluorerade أ¤mnen (PFAS) i mark och 2015-11-06آ  SGI...

 • Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten

  SGI Publikation 21 Linköping 2015

  Michael Pettersson, Märta Ländell, Yvonne Ohlsson, Dan Berggren Kleja, Charlotta Tiberg

  Rapport från ett regeringsuppdrag

 • SGI Publikation 21

  Hänvisa till detta dokument på följande sätt: Pettersson, M, Ländell, M, Ohlsson, Y, Berggren Kleja, D, Tiberg, C (2015) Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. Statens geotekniska institut, SGI Publikation 21, Linköping

  Diarienummer: 1.1-1502-0078

  Uppdragsnummer: 15459

  Beställning: Statens geotekniska institut Informationstjänsten 581 93 Linköping Tel: 013-20 18 04 E-post: info@swedgeo.se Ladda ner publikationen som PDF www.swedgeo.se Foto på omslaget: Lars Owesson/Scandinav Bildbyrå, pixabay.com.

  http://www.swedgeo.se/

 • Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten

  Michael Pettersson Märta Ländell Yvonne Ohlsson Dan Berggren Kleja Charlotta Tiberg

  SGI Publikation 21 Linköping 2015

  Rapport från ett regeringsuppdrag

 • SGI Publikation 21

  4 (40)

 • SGI Publikation 21

  5 (40)

  Förord

  Statens geotekniska institut har fått i uppdrag av regeringen att ta fram preliminära riktvärden för högflou-

  rerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. Uppdraget är ett led i arbetet med att minska de risker som

  dessa ämnen utgör för människor och miljön.

  Förekomsten av PFAS har identifierats som ett miljö- och hälsoproblem som lyfts fram i allt högre grad

  de senaste åren. Bland annat har dricksvattentäkter i Kallinge, Tullinge och Uppsala kommun konstaterats

  vara förorenade med PFAS. Brandövningsplaster där släckskum har hanterats har identifierats som en

  betydande källa för spridning av PFAS i miljön. Hittills har riktvärden saknats för att bedöma risker med

  PFAS-föroreningar i mark och grundvatten.

  Det övergripande målet med denna publikation är att tillsynsmyndigheter (kommuner, länsstyrelser och

  Generalläkaren), konsulter och problemägare ska få ett stöd i sin bedömning av miljö- och hälsorisker av

  områden som är förorenade med PFAS. Riktvärden behövs även för prioriteringar och bedömning av

  åtgärdsbehovet av PFAS-förorenade områden. Metodiken kan även användas för framtagning av gene-

  rella och platsspecifika riktvärden för olika PFAS-föreningar.

  I denna publikation ges förslag på preliminära riktvärden för perfluoroktansulfonat (PFOS) i mark och

  grundvatten. För mark har två riktvärden beräknats, ett för känslig markanvändning och ett för mindre

  känslig markanvändning, Känslig markanvändning innebär att marken kan användas för bostäder, skolor

  och liknande. Mindre känslig markanvändning innebär att skyddet av människor och miljö är mindre

  omfattande än för känslig markanvändning. Denna mark kan användas för kontor, handel, industri, trafi-

  kanläggningar och dylikt.

  Det finns ett stort behov av att ta fram preliminära riktvärden för ytterligare ett antal PFAS-föreningar.

  Anledningen till att inte flera riktvärden tagits fram inom föreliggande uppdrag är främst att det dataun-

  derlag som krävs för att beräkna riktvärden saknas för huvuddelen av övriga PFAS-ämnen. Undantaget är

  PFOA där SGI anser att det efter kompletterande arbetsinsatser är möjligt att ta fram riktvärden för mark

  och grundvatten. Ur flera synvinklar är emellertid PFOS den viktigaste PFAS-föreningen med anledning

  av att det är den föreningen som idag bedöms vara den farligaste ur hälsosynpunkt. Dessutom har PFOS

  påvisats i fisk, biota och i höga halter i dricksvattentäkter. I denna publikation ges även förslag på hur

  man kan hantera att det förekommer andra PFAS-föreningar i mark och grundvatten.

  SGI:s målsättning är att fortlöpande, allt eftersom ny kunskap tillkommer om olika PFAS-ämnen, ta fram

  förslag till preliminära riktvärden för enskilda PFAS-föreningar och grupper av PFAS-ämnen. Med rik-

  tade insatser, nationellt och internationellt, för att fylla kunskapsluckorna bör riktvärden för ytterligare

  PFAS-föreningar kunna utarbetas under de kommande åren.

  Uppdraget har i sin helhet genomförts av SGI. Arbetet har bedrivits under ledning av SGI:s ledningsgrupp

  och avdelningschef Mikael Stark har ansvarat för uppdraget. Projektgruppen har bestått av Michael Pet-

  tersson (uppdragsledare), Märta Ländell, Yvonne Ohlsson, Dan Berggren Kleja och Charlotta Tiberg

  (granskare). Under genomförandet har synpunkter tagits in från Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska

  Undersökning, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten och SLU i spe-

  cifika frågeställningar. Publikationen har även remitterats till ett antal myndigheter, kommuner, konsulter,

  problemägare och forskare. Inkomna synpunkter har beaktats vid färdigställandet av denna publikation.

  Undertecknad har beslutat att ge ut publikationen.

  Linköping i november 2015.

  Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör

 • SGI Publikation 21

  6 (40)

 • SGI Publikation 21

  7 (40)

  Innehållsförteckning

  Sammanfattning ................................................................................................... 9

  Summary ............................................................................................................. 10

  1. Beskrivning av uppdraget ......................................................................... 11 1.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 11 1.2 Mål ................................................................................................................................ 12 1.3 Avgränsning .................................................................................................................. 12 1.4 Organisation ................................................................................................................. 13

  2. Projektets upplägg ..................................................................................... 14 2.1 Beräkning av preliminära riktvärden för PFAS-föreningar i mark och grundvatten ...... 14

  3. Konceptuell modell för ett PFAS-förorenat område ................................ 16 3.1 Föroreningskällor .......................................................................................................... 16 3.2 Spridningsvägar ............................................................................................................ 16 3.3 Exponeringsvägar för förorenad mark och förorenat grundvatten ............................... 17 3.4 Skyddsobjekt ................................................................................................................ 19

  4. Föreningar som har beaktats inom uppdraget ....................................... 20 4.1 Bruttolista över PFAS-föreningar .................................................................................. 20 4.2 Ämnen som beaktas i det fortsatta arbetet ................................................................... 21 4.3 Slutsats ......................................................................................................................... 22

  5. Riktvärde för PFOS .................................................................................... 23 5.1 Riktvärde för PFOS i mark ............................................................................................ 23 5.2 Riktvärde för PFOS i grundvatten ................................................................................. 26

  6. Riktvärden för enskilda PFAS-föreningar och hantering av grupper av PFAS-föreningar .................................................................................... 29 6.1 Varför publicera riktvärden för enstaka ämnen och inte för alla? ................................. 29 6.2 Hur kan man använda riktvärdena för PFOS? ............................................................. 29 6.3 Vad innebär det om riktvärdena överskrids? ................................................................ 29 6.4 Vad innebär det att PFOS-halter i grundvatten och mark är lägre än riktvärdena? .... 30

  7. Diskussion .................................................................................................. 33 7.1 Tillämpbarheten av beräknade preliminära riktvärden för PFOS ................................. 33 7.2 Betydelsen av TDI för föreslagna riktvärden ................................................................ 33 7.3 Haltkriterium för intag av dricksvatten kontra Livsmedelsverkets åtgärdsgräns .......... 34 7.4 Bakgrundshalter av PFOS ............................................................................................ 34 7.5 Riktvärde för skydd av markmiljö .................................................................................. 35 7.6 Beaktande av exponering via konsumtion a