PRESENTACIÓ FÍSICA 1r BATXILLERAT - xtec. mpere3/orientacions_batx/fs_ primer_logse.pdf · PRESENTACIÓ…

 • Published on
  03-Jul-2018

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • PRESENTACI FSICA 1r BATXILLERAT

  CONTINGUTS, OBJECTIUS I CRITERIS DAVALUACI Curs 2006/07 Resum de la programaci per a lalumnat

  I. CONTINGUTS CONCEPTUALS

  0. Introducci: magnituds fsiques 0.1. Fsica: una cincia experimental. Mtode cientfic. 0.2. Xifres significatives. Errors a la mesura. 0.3. Magnituds: escalars i vectorials. Clcul vectorial.

  1. Cinemtica

  1.1. Magnituds cinemtiques: posici, desplaament, velocitat i acceleraci. 1.2. Moviment en una dimensi: MRU (moviment rectilini uniforme); MRUA

  (moviment rectilini uniformement accelerat). 1.3. Moviment en dues dimensions: Moviment de projectils;

  MCU (moviment circular uniforme).

  2. Dinmica 2.1. Lleis de la dinmica 2.2. Forces fonamentals. 2.3. Aplicaci de les lleis de la dinmica a lestudi del moviment rectilini dun

  cos: MRU, MRUA.

  3. Principis de conservaci 3.1. Impuls i quantitat de moviment. 3.2. Principi de conservaci de la quantitat de moviment. 3.3. Treball i potncia. Rendiment. 3.4. Treball I energia cintica. 3.5. Sistemes conservatius. Principi de conservaci de lenergia mecnica. 3.6. Sistemes no conservatius. Dissipaci denergia en forma de calor.

  Principi de conservaci de lenergia. 3.7. Equivalncia massa-energia.

  4. Corrent continu

  4.1. Magnituds elctriques. 4.2. Llei dOhm. 4.3. Efecte Joule. 4.4. Fora electromotriu dun generador. Fora contraelectromotriu dun

  receptor. 4.5. Balan denergia en un circuit de corrent continu.

  5. Fsica moderna.

  5.1. Composici i estabilitat dels nuclis atmics. Radioactivitat. 5.2. Reaccions nuclears. Fissi i fusi nuclears. 5.3. Aplicacions tecnolgiques i mdiques de la radioactivitat i de lenergia

  nuclear.

 • II. OBJECTIUS TERMINALS ESPECFICS DE 1r DE BATXILLERAT

  D.O.G.C. nm. 3674 10.7.2002 pp-12508-10 Tema 1: 1. Entendre la necessitat d'un sistema de referncia en l'estudi de qualsevol moviment i explicitar, en cada cas, el sistema emprat, referint-hi la posici i la velocitat d'un mbil en una o dues dimensions. 2. Identificar i caracteritzar els moviments rectilinis uniformes i uniformement accelerats i identificar el moviment de caiguda en el buit com un cas particular de moviment uniformement accelerat. 3. Descriure alguns casos senzills de composici de moviments rectilinis , d'igual direcci o de direccions perpendiculars, i aplicar-ho a l'estudi del moviment dels projectils. 4. Identificar i caracteritzar els moviments circular uniforme. 5. Relacionar les components normal i tangencial de l'acceleraci amb els canvis en la direcci i el mdul de la velocitat. Tema 2: 8. Comprendre i enuciar correctament les lleis de la Dinmica adonant-se del carcter vectorial de la segona llei, relacionant la direcci i el sentit de la fora resultant sobre un cos amb els de l'acceleraci i diferenciant-los de la direcci i sentit del moviment. 9. Diferenciar entre massa i pes. 10. Aplicar les lleis de la dinmica en sistemes dun o ms cossos lligats per cordes i politges de massa negligible que es mouen en un pla horitzontal o inclinat tenint en compte les forces de fregament. 11. Conixer que totes les forces existents a l'univers es poden classificar en quatre categories anomenades forces fonamentals. Tema 3: 14. Enunciar el principi de conservaci de la quantitat de moviment d'un sistema de partcules de massa constant, evidenciant-ne el carcter vectorial i aplicar-lo a l'estudi dels xocs. 15. Associar el concepte d'energia potencial a l'existncia de forces conservatives i saber que el seu valor depn d'un nivell zero fixat arbitrriament. 16. Enunciar el principi de conservaci de l'energia mecnica i estendre aquest enunciat a un principi ms general de l'energia que inclogui l'equivalncia massa-energia relativista. 17. Estudiar sistemes conservatius i no conservatius en una o dues dimensions aplicant consideracions energtiques. 18. Associar l'impuls (efecte temporal de la fora resultant sobre un cos) amb la variaci de la quantitat de moviment i el treball (efecte espacial) amb la variaci de l'energia cintica. Tema 4: 30. Entendre les condicions que shan de donar perqu existeixi un corrent elctric dins dun conductor, i enunciar la llei dOhm i conixer que no es compleix sempre, ni per a tots els conductors. 31. Conixer els principals elements dun circuit de corrent continu duna sola malla, inclosos els aparells de mesura, i saber realitzar un balan denergia per calcular les magnituds que els caracteritzen. 32. Trobar la resistncia equivalent dassociacions en srie i en parallel. Tema 5: 36. Comprendre el fenomen de la radioactivitat i la seva relaci amb lestabilitat dels nuclis. Escriure correctament algunes reaccions nuclears importants i calcular, a partir del seu defecte de massa, les energies que hi entren en joc. Conixer les reaccions de fissi i fusi i les seves aplicacions tecnolgiques. Valorar la incidncia de les aplicacions mdiques i tecnolguiques

 • dels fenmens radioactius i de les reaccions nuclears en la societat actual i el seu efecte en el medi ambient. En general: 7. Definir les magnituds: posici, desplaament, velocitat mitjana i instantnia, celeritat, acceleraci mitjana i instantnia, components intrnsecs de lacceleraci, angle girat, velocitat angular, perode, freqncia; fora, massa, quantitat de moviment, impuls, treball, energia cintica, potencial i mecnica; crrega elctrica, potencial, diferncia de potencial, intensitat del corrent, resistncia elctrica, fora electromotriu i contraelectromotriu; defecte de massa. 38. Utilitzar correctament laparat matemtic per a lanlisi i resoluci de problemes i qestions 39. Resoluci de problemes diversos: 1. Esquematitzaci grfica de la situaci fsica i identificaci de les lleis i principis que s'hi relacionen. 2. Plantejament del problema (utilitzar smbols literals) 3. Realitzaci d'operacions matemtiques. (utilitzar smbols literals, s a dir, lletres per les variables i no substituir per dades numriques fins al final). 4. s i canvis d'unitats. 5. Estimaci del nombre de xifres significatives. 6. Anlisi crtica dels resultats. 40. Resoldre qestions qualitatives relatives als fenmens i les lleis fsiques estudiats. 41. Confeccionar grfics, tant manualment com amb recursos informtics de: trajectries ( x,y), posici-temps, velocitat-temps, acceleraci-temps, fora-temps, fora-posici..., i saber interpretar, de la forma de la grfica, el tipus de dependncia (lineal, quadrtica) entre les variables. 42.43.44.45. Prctiques de laboratori: 1. Manipulaci i lectura correcta d'aparells de mesura. 2. Utilitzaci de guions de prctiques, observar i entendre demostracions de ctedra i/o simulacions per ordinador. 3. Recollida de dades. 4. Organitzaci de les dades en taules i grfics. 5. Estimaci dels errors. 6. Confecci d'informes escrits i presentacions multimdia. Altres objectius de caire general: 47 al 53: Entendre que la fsica s una cincia que creix de forma no lineal com la resta de cincies (mtode cientfic) que formen part del bagatge humanstic general i que estan condicionades al moment histric. Apreciar els descobriments cientfics com a eines de progrs hum. Relacionar els fets quotidians amb lexperincia cientfica i utilitzar-ne el seu llenguatge amb propietat. Sentir curiositat pels fenmens fsics i temes dactualitat cientfica. Participar en les classes teriques i prctiques, treballar de manera organitzada, constant i responsable i respectar les normes generals de laboratori. Tipus principals de problemes:

  . moviment rectilini, uniforme i uniformement accelerat, numrica i grficament, emprant, en cada cas, les equacions o grfiques corresponents. . deducci, a partir de l'equaci d'un moviment en dues dimensions, de l'equaci de la trajectria, de la velocitat i les components intrnseques de l'acceleraci.

 • . moviment circular uniforme, emprant les magnituds angulars i relacionant-les amb les lineals o tangencials. . moviment de projectils ents com la composici de dos moviments rectilinis perpendiculars. . dinmica de translaci calculant acceleracions i tensions en sistemes d'un o ms cossos lligats per cordes i politges de massa negligible que es mouen sobre un pla horitzontal o inclinat tenint en compte les forces de fregament. . aplicaci del principi de conservaci de la quantitat de moviment en situacions en les que la suma de forces externes sigui zero. . sistemes conservatius (pes i fora elstica) i no conservatius (fregament) en una dimensi aplicant consideracions energtiques.

  . xocs elstics i inelstics en una dimensi. . circuits elctrics duna sola malla on calgui trobar la intensitat, la diferncia de potencial i el balan denergia coneixent les f.e.m. i les resistncies.

  . associacions de resistncies en srie i en parallel. . Escriure correctament algunes reaccions nuclears importants i calcular, a partir del seu defecte de massa, les energies que hi entren en joc.

  . Tipus de prctiques, demostracions de ctedra i simulacions per ordinador: . moviments en una i dues dimensions . les forces i els seus efectes . principis de conservaci de la quantitat de moviment i de l'energia mecnica. . circuits de corrent elctric continu.

  . simulacions per ordinador diverses que poden consultar a casa els alumnes de mecnica (xocs, pndol balstic, -, etc... http://baldufa.upc.es (fislets) altres webs ex: applets www.fislab.net

  A ms dels problemes i qestions fetes a classe es subministraran problemes addicionals amb solucions (principalment del propi llibre de text) que caldr entregar fets. Posteriorment, es subministraran les solucions. III. ACTIVITATS DAVALUACI I CRITERIS DAVALUACI 1.- Nombre de proves Cada avaluaci es faran de dues a tres proves escrites que en la mesura del possible i, segons les dates fixades davaluaci, coincidiran amb el final de cada tema o bloc temtic. 2.- Tipus de proves. El tipus de proves seran exmens escr

Recommended

View more >