Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2014 15 (1)

  • Published on
    06-Jul-2015

  • View
    73

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. EL BATXILLERATEtapa postobligatria de dos anys de durada( mxim 4 anys ).Objectius bsics:Preparar el cam cap a la Universitat.Facilitar laccs als Cicles Formatius de GrauSuperior. Preparar per inserir-se en el mn laboral.</li></ul> <p> 2. ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT MATRIES COMUNES:LLENGUA CATALANA I LITERATURA : 3 horesLLENGUA CASTELLANA I LITERATURA: 3 horesLLENGUA ESTRANGERA: 3 horesHISTRIA DE LA FILOSOFIA: 3 horesHISTRIA: 3 horesTUTORIA: 1 hora MATRIES ESPECFIQUES DE CADA MODALITATCIENTFIC-TECNOLGIC HUMANITATS I CINCIES SOCIALSMATEMTIQUES: 4 hores ECONOMIA DE LEMPRESA: 4 horesQUMICA: 4 hores GEOGRAFIA: 4 horesFSICA: 4 hores MATEMTIQUES CCSS: 4 horesLITERATURA CASTELLANA: 4 horesBIOLOGIA ( CIENT): 4 horesTECNOLOGIA ( TECN): 4 hores 3. EL TREBALL DE RECERCAs una assignatura ms que han daprovar.Lobjectiu del treball s avaluar la maduresa de lalumne pel que fa ainiciativa, ordre, rigor, constncia en el desenvolupament dunatasca i capacitat per recrrer a les fonts dinformaci ms adients altreball que est realitzant.Lelecci del tema i elaboraci del treball s responsabilitat delalumne.Lalumne s en tot moment assessorat per un professor.Es computa entre les matries de 2n curs.La seva nota representa el 10% de la nota final de Batxillerat.Un cop aprovat, la seva nota no pot millorar ni tan sols renunciant a lanota.Data dentrega treball: 16 desembreData tribunal: 15 gener ( no hi haur classe) 4. COM SUPERAR EL BATXILLERATShan daprovar tant les assignatures de 2n curs com lespendents de 1r, si nhi ha. ( hi ha calendari de recuperacions decursos anteriors )Tots els professors han parlat amb els alumnes explicant elscriteris davaluaci de les seves assignatures.Dues convocatries, lordinria (18 al 22 maig) i lextraordinria (finals juny), per superar cada matria. Hi haur tamb lapossibilitat de recuperar cada trimestre.En la convocatria ordinria els alumnes que ho hagin aprovattot tindran la possibilitat de pujada de nota.RECLAMACIONS NOTES. Parlar primer amb professor/a.Desprs amb tutora. ( 48 hores ) 5. NOTA FINAL DE BATXILLERATSha de calcular la mitjana aritmtica de les qualificacions de lesmatries cursades de 1r i 2n (M), exceptuant el treball derecerca i la tutoria.Si QT s la qualificaci del treball de recerca, la qualificacimitjana de batxillerat es calcula de la manera segent:Qualificaci mitjana de batxillerat = 0,9 . M + 0,1 . QTAquesta qualificaci es consignar amb dues xifres decimals.Es poden concedir 2 matrcules honor. ( matrcula gratuta elprimer any universitari) 6. OPCIONS SI NO ES SUPERA ELBATXILLERAT:1.Repetir les assignatures suspeses.2.Repetir el segon curs complet mantenintles qualificacions positives. ( no sha defer res )3.Repetir el segon curs renunciant a lesqualificacions aprovades per intentar pujarla nota mitjana. ( sha de demanar perescrit abans que passi el primer trimestre) 7. QU PODEN FER EN ACABAR ELBATXILLERAT?El ttol de BATXILLER permet accedir als diferents ensenyamentsdEducaci Superior. ESTUDIS UNIVERSITARIS. Un cop shagin superat les provesdaccs ( SELECTIVITAT ). CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. Titulaci: TCNICSUPERIOR. ( dos anys ) ENSENYAMENTS ARTSTICS SUPERIORS desprs de superarunes proves especfiques. ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE GRAU SUPERIOR desprs desuperar una prova daccs. ACCEDIR AL MN LABORAL. 8. LA SELECTIVITAT ( les PAU )https://accesnet.gencat.cat/No hi ha lmit de convocatries per superar les PAUESTRUCTURA DE LA PROVA: FASE GENERALConsta de cinc exercicis: Llengua catalana i literaturaLlengua castellana i literaturaLlengua estrangeraHistria o Histria de la filosofiaUna de modalitat FASE ESPECFICA: Un mxim de tres matries de modalitat debatxillerat, distintes a lexaminada en la fase general. 9. QUALIFICACIONS I NOTES PAUQUALIFICACI DE LA FASE GENERAL I NOTA DACCSLa qualificaci de la fase general (QFG) s la mitjana aritmtica dels5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuacide 0 a 10 punts.s condici indispensable tenir una qualificaci de la fase generaligual o superior a 4 punts per poder optar a nota daccs.Nota daccs. Es considera que un estudiant ha superat la provadaccs a la universitat si obt una nota igual o superior a 5 com aresultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana debatxillerat i el 40% de la qualificaci de la fase general.Nota daccs = 0,6 . QMB + 0,4 . QFGAquesta nota daccs ( mnim 5 i mxim 10 ) t validesa indefinida. 10. QUALIFICACI DE LA FASE ESPECFICAPoden examinar-se dun mxim de tres matries de modalitatde batxillerat, distintes a lexaminada en la fase general.Cada matria examinada com a fase especfica ser qualificadaper separat, amb una puntuaci de 0 a 10 punts.Es considerar superada cada matria si sobt unaqualificaci igual o superior a 5.Les qualificacions de les matries de la fase especficatindran validesa per a laccs a la universitat durant elsdos cursos acadmics segents a la superacidaquestes. 11. NOTA DADMISSILa nota dadmissi ( mnim 5 i mxim 14 ) a undeterminat estudi de grau incorpora les qualificacions deles matries de la fase especfica, ponderant-les segonsel coeficient que correspongui ( 0,1 o 0,2 ). Cal, per,que aquestes matries estiguin vinculades a la brancade coneixement en qu sinscriu el ttol de grau on es fala preinscripci.Nota dadmissi = Nota daccs + a M1 + b M2M1, M2 = les dues qualificacions de matries superades ala fase especfica que, un cop ponderades, proporcioninuna millor nota dadmissi.a, b = parmetres de ponderaci de les matries de lafase especfica (0,1 o 0,2)http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/prein/info/admissio/index.html 12. MATRCULACONVOCATRIA JUNY ( centre) 9, 10 i 11 juny Entre febrer i mar ( falta confirmar data ) es far unaprematrcula on sindiquen les matries de les que es volexaminar.Aquesta prematrcula no ser modificable en cap cas pel que fa a lesmatries triades. ( han de triar entre histria o histria de la filosofia) Entre maig i juny ( falta confirmar data ) es realitzar la matrculadefinitiva.Hauran de decidir la matria de modalitat de la fase general i les de lafase especfica.Shauran de pagar les taxes dins de termini. ( drets examen aprox 30, quota fase general 50 , quota cada especfica 10 )Un cop efectuat el pagament, aquesta matrcula no sermodificable en cap cas.CONVOCATRIA SETEMBRE( lliure)Es paguen taxes en juliol. 13. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIORhttp://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/Amb el ttol de batxillerat es pot accedir a qualsevol cicleformatiu de grau superior.Lalumne que hagi cursat determinades matries demodalitat en el batxillerat t prioritat daccs adeterminats cicles en cas de molta demanda.Amb el ttol dun cicle formatiu de grau superior s possibleaccedir als estudis universitaris que sn afins al ciclecursat.Preinscripcions: finals maig ( data no confirmada ) 14. LES PAU PER ALS ALUMNES DELS CICLESFORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. QU SNsupI eCriOorMs dSe cNicles Els titulats tcnics superiors de cicles formatius de grausuperior (CFGS) poden accedir a la universitat directamenti sense obligaci de fer cap prova; la seva nota daccs sla qualificaci mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10punts) i t validesa indefinida.Tanmateix, lactual procediment dadmissi a la universitatpreveu la possibilitat que aquests estudiants puguinmillorar la nota daccs a la universitat obtinguda amb elCFGS si, de manera voluntria, sexaminen de la faseespecfica de les PAU. </p>