Presentation untuk esei

  • View
    34

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Presentation untuk esei

  • 1. TAHAP PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN MAKLUMAT (ICT) DALAM KALANGAN JURURAWAT DI PPUKM Nama Ahli Kumpulan : 1. Atiefah Amaliana bt Omar A138265 2. Hizra Fazlia bt Musa 3. Nur Fatin bt Ramli 4. Nur Hafizatul Akmal bt Ramli 5. Siti Sara bt Kuseri

2. PENDAHULUAN Penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi sangat penting kerana ia adalah satu satu faktor pemangkin dalam kemajuan dan perkembangan sesuatu bidang. Ini adalah kerana keupayaan pengguna dalam merekod, mengedit, mengirim dan menerima maklumat menggunakan teknologi akan mendatangkan pelbagai faedah dalam sesuatu urusan. Secara amnya antara faedahnya ialah menjimatkan masa, menjimatkan penggunaan kertas, mengelakkan kesilapan, dan memudahkan sistem simpanan. penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat dalam bidang perubatan dikatakan mampu untuk meningkatkan mutu rawatan, menjamin keselamatan pesakit dan mengurangkan kos. 3. PENYATAAN MASALAH Tahap pengetahuan, kemahiran dan penguasaan penggnaan teknologi komunikasi dan maklumat menentukan kualiti jaga rawatan. Status UKM sebagai Universiti Penyelidik memerlukan semua pihak untuk memahami dan terlibat secara aktif dalam merealisasikan UKM sebagai Universiti Penyelidik 4. TUJUAN KAJIAN Mengenalpasti tahap penguasaan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam kalangan jururawat di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM) 5. OBJEKTIF KAJIAN Mengenalpasti tahap pengetahuan ICT dalam kalangan jururawat di PPUKM Menilai tahap kemahiran para jururawat dalam penggunaan ICT di PPUKM. Tahap keberkesanan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam kalangan jururawat di PPUKM 6. PERSOALAN KAJIAN Apakah tahap pengetahuan ICT dalam kalangan jururawat di PPUKM? Apakah tahap kemahiran para jururawat dalam penggunaan ICT di PPUKM? Apakah tahap keberkesanan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam kalangan jururawat di PPUKM 7. METODOLOGI KAJIAN Konsep Menilai persepsi responden terhadap 1. tahap pengetahuan 2. tahap kemahiran dan keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) 3. kesediaan dan kebolehan responden untuk memahami dan menggunakan teknologi yang ada di PPUKM 8. METODOLOGI KAJIAN Skop populasi Jururawat yang berkhidmat di PPUKM. Seramai 30 orang yang dipilih secara rawak Reka bentuk kajian Tinjauan 9. METODOLOGI KAJIAN Kaedah pengumpulan data borang soal selidik Analisa kajian Kuantitatif dan kualitatif 10. DAPATAN KAJIAN Demografi data Jantina 87% 13 % Peratusan Jantina Perempuan Lelaki Jantina Bilangan Peratusan (%) Perempuan 26 87 Lelaki 4 13 11. UMUR Umur Bilangan Peratusan (%) 19-25 tahun 9 30 26 hingga 30 tahun 7 23 31 hingga 35 tahun 7 23 Lebih daripada 36 tahun 7 23 31% 23% 23% 23% Umur 19-25 tahun 25-30 tahun 30-35 tahun lebih 35 tahun 12. TAHAP PENDIDIKAN Tahap pendidikan Bilangan Peratusan (%) Diploma 20 67 Ijazah 10 33 67% 33% Tahap Pendidikan Diploma Ijazah 13. PENGALAMAN PEKERJA Pengalaman bekerja Bilangan Peratusan (%) Kurang daripada 2 tahun 9 30 3 tahun hingga 5 tahun 4 13 6 tahun hingga 10 tahun 6 20 Lebih daripada 11 tahun 11 37 30% 13% 20% 37% Tempoh Pengalaman Bekerja kurang daripada 2 tahun 3 tahun hingga 5 tahun 6 tahun hingga 10 tahun 14. BAHAGIAN B : TAHAP PENGETAUAN TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI (ICT) DALAM KALANGAN JURURAWAT DI PPUKM 15. Soalan 1: Saya mengetahui kepentingan teknologi maklumat dalam kerjaya jururawat kerana teknologi dapat membantu jagarawatan yang lebih bermutu dan efisen. 50% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Peratus (%) Kategori Kepentingan ICT dapat membantu jagarawatan yang lebih bermutu dan efisen 16. Jelaslah bahawa penguasaan ICT amat diperlukan dalam kerjaya jururawat. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin berkembang memudahkan urusan seharian seorang jururawat dan menjimatkan masa yang diperlukan untuk seseorang pesakit melakukan sebarang prosedur 17. Soalan 3: Saya mengetahui bahawa PPUKM adalah sebuah hospital yang menggunakan paperless system sepenuhnya. 10% 37% 13% 27% 13% Pengetahuan tentang adakah PPUKM sebuah hospital yang menggunakan "paperless system" sepenuhnya sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 18. Berdasarkan bilangan ini, sebahagian daripada mereka masih lagi tidak faham tentang paperless system kerana 3 orang responden dan 11 orang responden menjawab PPUKM adalah sebuah paperless system sepenuhnya. Sebenarnya, PPUKM masih lagi belum mencapai penggunaan paperlss system sepenuhnya kerana masih ada lagi penggunaan kertas contohnya laporan seharian jururawat. 19. Soalan 6: Saya mengetahui bagaimana untuk mengesan keputusan ujian makmal melalui komputer 53% 47% Pengetahuan tentang penggunaan komputer dalam mengesan keputusan ujian makmal sangat setuju setuju 20. Para jururawat di PPUKM tahu bagaimana cara untuk mengesan keputusan ujian makmal melalui komputer. Peratusan ini memang dijangka kerana mereka akan menggunakan komputer untuk mengesan keputusan ujian makmal dalam kerja seharian mereka kerana pengetahuan ini adalah sebahagian daripada tugasan mereka dan juga PPUKM menggunakan sepenuhnya komputer dalam mengesan keputusan ujian makmal. 21. BAHAGIAN C : TAHAP KEMAHIRAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) DALAM KALANGAN JURURAWAT DI PPUKM 22. Soalan 3 : Saya boleh menggunakan software seperti Microsoft Office 47% 47% 6% Kemahiran menggunakan Miscrosoft Office Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 23. kebanyakan jururawat di PPUKM mahir dalam menggunakan Microsoft Office. Peratusan ini memang dijangka kerana mereka telah didedahkan dengan penggunaan Microsoft Office sejak daripada sesi persekolahan dan di peringkat universiti mahupun kolej. 24. Soalan 8 : Saya pernah membuat video conference dengan pegawai perubatan yang lain untuk membuat perbincangan mengenai bidang perubatan. 17 % 67 % 13 % 3 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Peratus(%) Kategori Kemahiran menggunakan video conference 25. Seramai 67% atau 20 orang respondan kurang bersetuju dan kurang menggunakan video conference dengan pegawai perubatan yang lain untuk membuat perbincangan mengenai bidang perubatan. Berkemungkinan penggunaan video conference tiada keperluan kerana mereka masih boleh berbincang dengan pegawai perubatan yang terdapat di hospital. Selain itu, mereka merasa terbeban kerana untuk melakukan video conference, kedua-dua pihak memerlukan masa yang sama untuk melakukan perbincangan 26. Soalan 5 : Saya berasa lebih mudah dan selesa memberikan pendidikan kesihatan menggunakan kaedah multimedia dan animasi 27 % 53 % 20 % 0 10 20 30 40 50 60 Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Peratus (%) Kategori Kemahiran menggunakan kaedah multimedia dan animasi dalam memberikan pendidikan kesihatan 27. Dengan menggunakan kaedah ini, pesakit mudah faham dan memberi kepuasaan kepada jururawat dan pesakit itu sendiri sepanjang memberikan maklumat kesihatan. Jururawat juga berpeluang untuk memberi penerangan berdasarkan gambar dan video yang mampu memberikan penerangan yang jelas kepada pesakit. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai halangan dalam menghasilkan bahan menggunakan ICT. 28. BAHAGAIAN D : TAHAP KEBERKESANAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) DALAM KALANGAN JURURAWAT DI PPUKM 29. Soalan 6 : Saya memahami sepenuhnya sistem rekod kesihatan berasaskan komputer seperti sistem CHET di PPUKM. 10 % 80 % 10 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat Tidak setuju Peratus(%) Kategori Memahami Sepenuhnya Sistem CHET Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat Tidak setuju 30. Berkemungkinan kursus-kursus khas bagi menerangkan pergerakan sistem seperti sistem CHET di PPUKM telah dijalankan secara berperingkat bagi memastikan para jururawat dan memahami dan menggunakan sistem-sistem bantuan perawatan yang ada. 31. Soalan 2 : Penguasaan kemahiran berkomputer memberi kesan kepada jururawat untuk memberikan caring kepada pesakit dan merawat pesakit. 17 % 50 % 33 % 0 10 20 30 40 50 60 Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Peratus(%) Kategori kemahiran berkomputer memberikan caring dalam merawat pesakit Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 32. Berkemungkinan pada sesetengah jururawat di PPUKM, dengan menguasai teknologi komputer dapat membantu dalam perawatan pesakit dan memberi caring. Contohnya, dengan mengetahui keputusan ujian darah dan fungsi hati dengan cepat melalui sistem komputer akan menambahkan lagi keyakinan pesakit dan ahli keluarga pesakit dalam tempoh perawatan 33. Soalan 5 : Pihak hospital perlu menyediakan latihan berasaskan suasana sebenar untuk membantu jururawat meningkatkan lagi penguasaan ilmu dan kemahiran ICT. Dan saya bersedia untuk menjadi ahli latihan tersebut. 43 % 57 % Pihak hospital perlu menyediakan latihan Sangat setuju Setuju 34. 97 % 3 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bersedia Tidak bersedia Peratus(%) Kategori Sekiranya paperless sysytem dilaksanakan sepenuhnya Bersedia Tidak bersedia 35. Sebanyak 57 % yang sangat bersetuju dan 43 % responden yang bersetuju untuk pihak hospital perlu menyediakan latihan berasaskan suasana sebenar untuk membantu jururawat meningkatkan lagi penguasaan ilmu dan kemahiran ICT. Tiada responden yang tidak bersetuju dalam hal ini. Seterusnya sebanyak 29 orang responden yang bersedia untuk menjadi ahli latihan tersebut. Ini bermakna para jururawat di PPUKM mampu meberikan komitmen sekiranya latihan atau kursus ICT secara berperingkat dijalankan di PPUKM. Hanya 1 responden yang masih belum bersedia untuk menjadi ahli latihan sekiranya PPUKM mengadakan kursus-kursus ICT. 36. CADANGAN Membuat kursus- kursus ICT yang bersesuaian dengan kemudahan sist