Presidència de la Generalitat Presidencia de la ?ncia de la Generalitat Presidencia de la Generalitat…

  • Published on
    29-Oct-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Presidncia de la Generalitat Presidencia de la Generalitat</p><p>DECRET 143/2015, d11 de setembre, del Consell, pel qual saprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, dEspecta-cles Pblics, Activitats Recreatives i Establiments Pblics. [2015/7544]</p><p>DECRETO 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espect-culos Pblicos, Actividades Recreativas y Establecimien-tos Pblicos. [2015/7544]</p><p>NDEX</p><p>PrembulArticle nic. Aprovaci del ReglamentDisposici addicional primera. Actualitzaci de les quanties de les </p><p>sancions econmiques previstes per infracci de la normativa despec-tacles</p><p>Disposici addicional segona. De les places de bousDisposici addicional tercera. Regla de no gastoDisposici transitria nica. Termini dadequaci a mecanismes </p><p>tcnics que computen laforamentDisposici derogatria nica. Disposicions que es derogenDisposici final primera. Habilitaci per al desplegament regla-</p><p>mentariDisposici final segona. Orde reguladora del Registre dEmpreses </p><p>i EstablimentsDisposici final tercera. Adequaci de les ordenances municipals</p><p>Disposici final quarta. Entrada en vigorAnnexReglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, </p><p>de la Generalitat, dEspectacles Pblics, Activitats Recreatives i Esta-bliments Pblics</p><p>Ttol I. Disposicions generals (articles 1 a 11)Ttol II. Obertura destabliments pblics (articles 12 a 65)Captol I. Disposicions generals (article 12)Captol II. Procediment dobertura per mitj de declaraci respon-</p><p>sable (articles 13 a 23)Secci primera. Presentaci de la declaraci responsable (articles </p><p>13 i 14)Secci segona. De la comprovaci municipal en establiments oberts </p><p>amb el certificat dOCA (articles 15 a 17)Secci tercera. De la comprovaci municipal en establiments oberts </p><p>sense el certificat dOCA (articles 18 a 23)Captol III. Del procediment dobertura per mitj dautoritzaci </p><p>administrativa (articles 24 a 53)Secci primera. Tramitaci municipal (articles 24 a 31)Secci segona. Tramitaci autonmica (articles 32 a 34)Secci tercera. Resoluci sobre la llicncia dobertura (articles 35 </p><p>a 43)Secci quarta. Altres disposicions (articles 44 i 45)Secci quinta. Recursos (article 46)Secci sexta. Compatibilitat despectacles i activitats (articles 47 </p><p>a 53)Captol IV. Llicncies excepcionals (articles 54 a 56)Captol V. Modificaci de la titularitat i arrendament de lestabli-</p><p>ment, espectacle o activitat (articles 57 i 58)Captol VI. Assegurances (articles 59 i 60)Captol VII: Modificacions substancials (article 61)Captol VIII. Ambientaci i amenitzaci musical (articles 62 i 63)</p><p>Captol IX. De les terrasses (article 64)Captol X. Qualitat dels servicis (article 65)Ttol III. Espectacles i activitats extraordinaris, singulars o excepci-</p><p>onals, en la via pblica o a laire lliure i en establiments amb llicncia no prevista en la normativa despectacles (articles 66 a 83)</p><p>Captol I. Espectacles i activitats extraordinaris (articles 66 a 77)</p><p>Captol II. Espectacles o activitats singulars o excepcionals (articles 78 a 80)</p><p>Captol III. Espectacles o activitats celebrats en via pblica o a laire lliure (articles 81 i 82)</p><p>NDICE</p><p>PrembuloArtculo nico. Aprobacin del reglamentoDisposicin adicional primera. Actualizacin de las cuantas de </p><p>las sanciones econmicas previstas por infraccin de la normativa de espectculos</p><p>Disposicin adicional segunda. De las plazas de torosDisposicin adicional tercera. Regla de no gastoDisposicin transitoria nica. Plazo de adecuacin a mecanismos </p><p>tcnicos que computen el aforoDisposicin derogatoria nica. Disposiciones que se deroganDisposicin final primera. Habilitacin para el desarrollo regla-</p><p>mentarioDisposicin final segunda. Orden reguladora del Registro de </p><p>Empresas y EstablecimientosDisposicin final tercera. Adecuacin de las ordenanzas munici-</p><p>palesDisposicin final cuarta. Entrada en vigorAnexoReglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, </p><p>de la Generalitat, de Espectculos Pblicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Pblicos</p><p>Ttulo I. Disposiciones generales (artculos 1 a 11)Ttulo II. Apertura de establecimientos pblicos (artculos 12 a 65)Captulo I. Disposiciones generales (artculo 12)Captulo II. Procedimiento de apertura mediante declaracin res-</p><p>ponsable (artculos 13 a 23)Seccin primera. Presentacin de la declaracin responsable (art-</p><p>culos 13 y 14)Seccin segunda. De la comprobacin municipal en establecimien-</p><p>tos abiertos con certificacin de OCA (artculos 15 a 17)Seccin tercera. De la comprobacin municipal en establecimientos </p><p>abiertos sin certificacin de OCA (artculos 18 a 23)Captulo III. Del procedimiento de apertura mediante autorizacin </p><p>administrativa (artculos 24 a 53)Seccin primera. Tramitacin municipal (artculos 24 a 31)Seccin segunda. Tramitacin autonmica (artculos 32 a 34)Seccin tercera. Resolucin sobre la licencia de apertura (artculos </p><p>35 a 43)Seccin cuarta. Otras disposiciones (artculos 44 y 45)Seccin quinta. Recursos (artculo 46)Seccin sexta. Compatibilidad de espectculos y actividades (art-</p><p>culos 47 a 53)Captulo IV. Licencias excepcionales (artculos 54 a 56)Captulo V. Modificacin de la titularidad y arrendamiento del esta-</p><p>blecimiento, espectculo o actividad (artculos 57 y 58)Captulo VI. Seguros (artculos 59 y 60)Captulo VII. Modificaciones sustanciales (artculo 61)Captulo VIII. Ambientacin y amenizacin musical (artculos 62 </p><p>y 63)Captulo IX. De las terrazas (artculo 64)Captulo X. Calidad de los servicios (artculo 65)Ttulo III. Espectculos y actividades extraordinarios, singulares o </p><p>excepcionales, en va pblica o al aire libre y en establecimientos con licencia no prevista en la normativa de espectculos (artculos 66 a 83)</p><p>Captulo I. Espectculos y actividades extraordinarios (artculos 66 a 77)</p><p>Captulo II. Espectculos o actividades singulares o excepcionales (artculos 78 a 80)</p><p>Captulo III. Espectculos o actividades celebrados en va pblica o al aire libre (artculos 81 y 82)</p>frjNoteMigrationConfirmed set by frjfrjNoteMigrationPending set by frjfrjNoteMigrationNone set by frj</li><li><p>Captulo IV. Espectculos a actividades celebrados en estableci-mientos con licencia distinta a la regulada en la normativa de espect-culos (artculo 83)</p><p>Ttulo IV. Espectculos o actividades declarados expresamente de inters general o celebrados en el marco de acontecimientos declarados expresamente de inters general (artculos 84 a 94)</p><p>Captulo nico. Disposiciones generales (artculos 84 a 94)Ttulo V. Instalaciones eventuales, porttiles o desmontables (art-</p><p>culos 95 a 114)Captulo I. Disposiciones generales (artculos 95 a 100)Captulo II. Condiciones tcnicas (artculos 101 a 106)Captulo III. Atracciones feriales (artculos 107 a 109)Captulo IV. Fianzas (artculos 110 a 114)Ttulo VI. Reserva, derecho y servicio de admisin (artculos 115 </p><p>a 144)Captulo I. De la reserva de admisin (artculos 115 a 118)Captulo II. Del derecho de admisin (artculos 119 a 127)Captulo III. Del servicio de admisin (artculos 128 a 130)Captulo IV. Del servicio especfico de admisin (artculos 131 a </p><p>141)Captulo V. Seguridad privada (artculos 142 y 143)Captulo VI. Rgimen sancionador (artculo 144)Ttulo VII. Proteccin de los menores (artculos 145 a 153)Captulo I. Disposiciones generales (artculos 145 a 149)Captulo II. Sesiones destinadas a menores de edad (artculos 150 </p><p>a 153)Ttulo VIII. Horarios (artculos 154 a 169)Captulo nico. Disposiciones generales (artculos 154 a 169)Ttulo IX. Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos </p><p>(artculos 170 y 171)Captulo I. Disposiciones generales (artculo 170)Captulo II. Otros eventos (artculos 171)Ttulo X. Condiciones tcnicas (artculos 172 a 236)Captulo I. Aforo y alturas (artculos 173 a 190)Seccin Primera. Aforo (artculos 173 a 185)Seccin segunda. Alturas (artculos 86 a 190)Captulo II. Salidas y vas de evacuacin (artculos 191 a 205)Seccin primera. Espacio exterior seguro (artculo 191)Seccin segunda. Puertas y salidas al exterior (artculos 192 a 197)Seccin tercera. Puertas en pasos interiores (artculos 198 a 201)Seccin cuarta. Pasillos (artculos 202 y 203)Seccin quinta. Escaleras y rampas (artculos 204 y 205)Captulo III. Actividades y espectculos con espectadores (artculos </p><p>206 a 214)Seccin primera. Escenario y camerinos (artculos 206 a 209)Seccin segunda. Patio de butacas y gradas (artculos 210 a 214)Captulo IV. Proteccin y prevencin contra incendios (artculos </p><p>215 a 217)Seccin primera. Compartimentacin y sectorizacin (artculos 215)Seccin segunda. Reaccin al fuego de los elementos constructivos </p><p>y revestimientos (artculo 216)Seccin tercera. Mantenimiento de las instalaciones de proteccin </p><p>contra incendios (artculo 217)Captulo V. Dotaciones higinicas, sanitarias y de confort (artculos </p><p>218 a 233)Seccin primera. Dotaciones higinicas (artculos 218 a 225)Seccin segunda. Equipamientos sanitarios (artculos 226 a 228)Seccin tercera. Vestuarios (artculos 229 a 231)Seccin cuarta. Ventilacin y acondicionamiento de locales (art-</p><p>culos 232 y 233)Captulo VI. Accesibilidad y supresin de barreras arquitectnicas </p><p>(artculo 234)Captulo VII. Plan de autoproteccin y plan de actuacin ante emer-</p><p>gencias (artculos 235 y 236)Ttulo XI. Carteles y otros medios de informacin (artculos 237 </p><p>a 243)Captulo nico. Tipologa de carteles de informacin (artculos 237 </p><p>a 243)Ttulo XII. Entrada y venta de entradas (artculos 244 a 253)Captulo I. De las entradas (artculos 245 a 247)Captulo II. Venta de entradas (artculos 248 a 253)</p><p>Captol IV. Espectacles o activitats celebrats en establiments amb llicncia diferent de la regulada en la normativa despectacles (article 83)</p><p>Ttol IV. Espectacles o activitats declarats expressament dinters general o celebrats en el marc desdeveniments declarats expressament dinters general (articles 84 a 94)</p><p>Captol nic. Disposicions generals (articles 84 a 94)Ttol V. Installacions eventuals, porttils o desmuntables (articles </p><p>95 a 114)Captol I. Disposicions generals (articles 95 a 100)Captol II. Condicions tcniques (articles 101 a 106)Captol III. Atraccions firals (articles 107 a 109)Captol IV. Fiances (articles 110 a 114)Ttol VI. Reserva, dret i servici dadmissi (articles 115 a 144)</p><p>Captol I. De la reserva dadmissi (articles 115 a 118)Captol II. Del dret dadmissi (articles 119 a 127)Captol III. Del servici dadmissi (articles 128 a 130)Captol IV. Del servici especfic dadmissi (articles 131 a 141)</p><p>Captol V. Seguretat privada (articles 142 i 143)Captol VI. Rgim sancionador (article 144)Ttol VII. Protecci dels menors (articles 145 a 153)Captol I. Disposicions generals (articles 145 a 149)Captol II. Sessions destinades a menors dedat (articles 150 a 153)</p><p>Ttol VIII. Horaris (articles 154 a 169)Captol nic. Disposicions generals (articles 154 a 169)Ttol IX. Proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments </p><p>(articles 170 i 171)Captol I. Disposicions generals (article 170)Captol II. Altres esdeveniments (article 171)Ttol X. Condicions tcniques (articles 172 a 236)Captol I. Aforament i alries (articles 173 a 190)Secci primera. Aforament (articles 173 a 185)Secci segona. Alries (articles 186 a 190)Captol II. Eixides i vies devacuaci (articles 191 a 205)Secci primera. Espai exterior segur (article 191)Secci segona. Portes i eixides a lexterior (articles 192 a 197)Secci tercera. Portes en passos interiors (articles 198 a 201)Secci quarta. Corredors (articles 202 i 203)Secci quinta. Escales i rampes (articles 204 i 205)Captol III. Activitats i espectacles amb espectadors (articles 206 </p><p>a 214)Secci primera. Escenari i camerinos (articles 206 a 209)Secci segona. Pati de butaques i grades (articles 210 a 214)Captol IV. Protecci i prevenci contra incendis (articles 215 a 217)</p><p>Secci primera. Compartimentaci i sectoritzaci (article 215)Secci segona. Reacci al foc dels elements constructius i revesti-</p><p>ments (article 216)Secci tercera. Manteniment de les installacions de protecci con-</p><p>tra incendis (article 217)Captol V. Dotacions higiniques, sanitries i de confort (articles </p><p>218 a 233)Secci primera. Dotacions higiniques (articles 218 a 225)Secci segona. Equipaments sanitaris (articles 226 a 228)Secci tercera. Vestidors (articles 229 a 231)Secci quarta. Ventilaci i condicionament de locals (articles 232 </p><p>i 233)Captol VI. Accessibilitat i supressi de barreres arquitectniques </p><p>(article 234)Captol VII. Pla dautoprotecci i pla dactuaci davant demergn-</p><p>cies (articles 235 i 236)Ttol XI. Cartells i altres mitjans dinformaci (articles 237 a 243)</p><p>Captol nic. Tipologia de cartells dinformaci (articles 237 a 243)</p><p>Ttol XII. Entrada i venda dentrades (articles 244 a 253)Captol I. De les entrades (articles 245 a 247)Captol II. Venda dentrades (articles 248 a 253)</p>frjNoteMigrationConfirmed set by frjfrjNoteMigrationPending set by frjfrjNoteMigrationNone set by frj</li><li><p>Ttulo XIII. Actividades e instalaciones especficas (artculos 254 a 291)</p><p>Captulo I. Piscinas de uso colectivo y parques acuticos (artculos 255 a 267)</p><p>Seccin primera. Disposiciones generales (artculos 255 a 257)Seccin segunda. Caractersticas tcnicas generales (artculo 258)Seccin tercera. Dotaciones e instalaciones (artculos 259 a 263)Seccin cuarta. Personal de control de la zona de bao y usuarios </p><p>(artculos 264 y 265)Seccin quinta. De la formacin de los socorristas (artculos 266 </p><p>y 267)Captulo II. Casinos y bingos (artculos 268 a 271)Seccin primera. Disposiciones generales (artculos 268 y 269)Seccin segunda. Caractersticas tcnicas especficas (artculos 270 </p><p>y 271)Captulo III. Salones recreativos, salones cyber, salones de juego y </p><p>locales especficos de apuestas (artculos 272 a 274)Seccin primera. Disposiciones generales (artculo 272)Seccin segunda. Caractersticas tcnicas especficas (artculos 273 </p><p>y 274)Captulo IV. Salones de juegos recreativos tradicionales (artculo </p><p>275)Captulo V. Circos (artculos 276 a 280)Seccin primera. Disposiciones generales (artculo 276)Seccin segunda. Caractersticas tcnicas especficas (artculos 277 </p><p>a 280)Captulo VI. Establecimientos o recintos multiusos (artculos 281 </p><p>a 285)Seccin primera. Disposiciones generales (artculo 281)Seccin segunda. Caractersticas tcnicas especficas ( artculos </p><p>282 a 285)Captulo VII. Ludotecas (artculos 286 a 290)Seccin primera. Disposiciones generales (artculos 286 y 287)Seccin segunda. Caractersticas tcnicas especficas (artculos 288 </p><p>a 290)Captulo VIII. Plazas de toros y recintos taurinos (artculos 291)Ttulo XIV. Vigilancia e inspeccin (artculos 292 a 312)Captulo I. Facultades de las administraciones pblicas (artculos </p><p>292 a 295)Captulo II. Actas de inspeccin (artculos 296 a 312)Seccin primera. Disposiciones generales (artculos 296 a 299)Seccin segunda. Del contenido de las actas de denuncia (artculos </p><p>300 a 312)Ttulo XV. Rgimen sancionador (artculo 313)Captulo nico (artculo 313)Ttulo XVI. Medidas provisionales y medidas de polica (artculos </p><p>314 a 338)Captulo I. Medidas provisionales (artculos 315 a 326)Seccin primera. Disposiciones generales (artculos 315 a 318)Seccin segunda. Adopcin de medidas provisionales previas al </p><p>inicio de un procedimiento sancionador (artculos 319 y 320)Seccin tercera. Adopcin de medida...</p></li></ul>