Prevalensskillnad av katarakt mellan män och kvinnor i en ... 726907/  · Katarakt är

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prevalensskillnad av katarakt mellan män och kvinnor i en ... 726907/  · Katarakt är

 • Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

  Examensarbete

  Prevalensskillnad av katarakt mellan män och kvinnor i en synhjälpsökande population i Guatemala

  Författare:Louise Rejbrand Ämne:Optometri Nivå:Grundnivå Nr:2014:O1

 • i

 • ii

  Prevalensskillnad av katarakt mellan män och kvinnor i en synhjälpsökande population i Guatemala Louise Rejbrand Examensarbete i Optometri, 15 hp Filosofie Kandidatexamen Handledare: Jenny Roth Institutionen för medicin och Leg. optiker (BSc Optom.) optometri Universitetsadjunkt Linneuniversitetet 39182 Kalmar Examinator: Baskar Theagarayan Institutionen för medicin och PhD, Universitetsadjunkt i optometri optometri Linnéuniversitet 391 82 Kalmar Examensarbetet ingår i optikerprogrammet, 180 hp (grundnivå)

  Sammanfattning Syftet med studien var att med hjälp av direkt oftalmoskopi undersöka om det finns någon skillnad i prevalens av katarakt mellan män och kvinnor i en population i Guatemala som sökt synhjälp. Metod: Studien genomfördes på patienter som sökt synhjälp via organisation Vision For All i Guatemala. Synskärpa och bästa korrektion utvärderades med hjälp av Snellen E- hake tavla på fem meter och provbåge och provglas. Både höger och vänster öga undersöktes med direkt oftalmoskopi på 30 cm avstånd ca 20 grader temporalt. Undersökningen utfördes odilaterat och graderades efter Mehra och Minassians studie från 1988. Totalt deltog 181 patienter varav 108 var kvinnor och 73 var män. Deltagarna var från 40 år och 92 med en medelålder på kvinnorna som var 57,8 ± 11,4 år och männen 59,9 ± 13,7 år. Resultat: 66,7% av kvinnorna hade ingen opacitet i höger öga (grad 0) och 65,7% hade ingen opacitet i vänster öga. Hos männen var det 63% som graderades till grad 0, det vill säga ingen opacitet på höger öga och 67,1% som hade en gradering på grad 0 på vänster öga. Totalt hade 33,75% av kvinnorna någon form av opacitet i båda ögonen. Av männen hade 35% någon form av opacitet i båda ögonen. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor (p>0,05) och det fanns heller ingen skillnad mellan höger och vänster öga (p>0,05). Ett visst samband kunde ses mellan ålder och utveckling av katarakt. Slutsats: Det fanns ingen signifikant skillnad av prevalensen av katarakt mellan män och kvinnor i denna studie.

 • iii

  Abstract The purpose of this study was to investigate the prevalence of cataract in a population in

  Guatemala, who had come to the organisation Vision For All seeking help with vision

  problems. The study’s main focus was to compare the prevalence between men and

  women in this population.

  This study was performed on patients in Guatemala who had come to the organisation

  Vision For All due to their visual problems. The vision of the participants was examined

  by measuring the visual acuity and the subjective refraction was obtained by using a

  Snellen E-chart at five meters, a set of trial lenses and a trial frame. The red reflex of the

  eye was examined by direct ophthalmoscopy at 30 cm distance and approximately 20

  degrees temporal. The examination was performed undilated and was graded by the

  study of Mehra and Minassian from 1988 (Mehra & Minassians, 1988).

  There was a total of 181 participants consisting of 108 women and 73 men. The

  participants were 40 years of age or older where the average age of the women was 57,8

  ± 11,4 years and the average age of the men was 59,9 ± 13,7 years.

  The result showed no significant difference between men and women. 66,7% of the

  women had no opacities on the right eye (grading 0) and 65,7% had no opacities on the

  left eye. Among the men 63% had no opacities on the right eye and 67,1% had no

  opacities on the left eye. 33,75% of the women had some form of opacity in both eyes

  and 35% of the men had some form of opacity binocular. There was no significant

  difference between men and women (p>0,05) and no significant difference between

  right and left eye (p>0,05).

  There was a correlation between age and the development of cataract. The correlation

  was stronger among men (rOD=0,57 and rOS=0,63) compared with the women (rOD=0,43

  and rOS=0,39).

  There was no difference between men and women in the prevalence of cataract in this

  population in Guatemala.

 • iv

 • v

  Nyckelord Prevalens, Katarakt, Guatemala, Män, Kvinnor Tack Jag vill tacka min handledare Jenny Roth för all hennes hjälp under hela arbetet. Jag vill också tacka Vision For All som stod bakom den fantastiska resan. Tack till reseledare Eva Bendz för bra planering och genomförande under arbetsdagarna och hela resan till och i Guatemala. Tack till de Lions klubbar i Kalmarområdet som sponsrade oss på vår resa. Och tack till Peter Gierow som anordnat arbetskvällar och haft kontakten med alla inblandade. Tack till alla som deltog på resan och som hjälpte till under arbetet: Therese Backrot, Ida Eliasson, Eva Bendz, Sara Alcon, Fatima Zaid, Jens Ekstrand, Marie Andersson, Åke Andersson och Olivia Andersson. Speciellt tack till mina reskompisar och klasskamrater Therese Backrot och Ida Eliasson för allt stöd och hjälp innan, under och efter resan! Och sist av allt tack till min familj som har stöttat mig under hela arbetets gång!

 • vi

  Innehåll 1 Inledning ____________________________________________________________ 1

  1.2 Linsens anatomi och fysiologi ________________________________________ 1

  1.2 Linsens utveckling_________________________________________________ 2

  1.3 Katarakt_________________________________________________________ 3

  1.3.1 Nukleär katarakt______________________________________________ 3

  1.3.2 Kortikal katarakt______________________________________________ 3

  1.3.3 Subkapsulär katarakt___________________________________________ 3

  1.3.4 Kongenital katarakt____________________________________________ 4

  1.3.5 Riskfaktorer___________________________________________________4

  1.3.6 Diagnos och gradering _________________________________________ 4

  1.3.7 Behandling___________________________________________________ 5

  1.3.7.1 Operation_______________________________________________ 6

  1.4 UV-strålning _____________________________________________________ 6

  1.5 Visus ___________________________________________________________ 7

  1.6 WHOs definition av synnedsättning och blindhet_________________________ 8

  1.7 Vision For All ____________________________________________________ 8

  1.8 Guatemala _______________________________________________________ 8

  1.9 Tidigare studier ___________________________________________________ 9

  2 Syfte ______________________________________________________________ 11

  3 Material och metod__________________________________________________ 12

  3.1 Deltagare_______________________________________________________ 12

  3.2 Material________________________________________________________ 12

  3.3 Metod _________________________________________________________ 12

  4 Resultat ___________________________________________________________ 15

  5 Diskussion _________________________________________________________ 19

  5.1 Slutsats ________________________________________________________ 22

  Referenser___________________________________________________________ 23

  Bilagor ______________________________________________________________ I

  Bilaga 1. Journalblad __________________________________________________ I

 • 1

  1 Inledning 1.1 Linsens anatomi och fysiologi Den kristallina linsen i ögat ligger bakom iris och pupill och framför glaskroppen och

  bryter en tredjedel av ögats totala brytkraft (Bergmanson, 2011). Linsen är upphängd i

  elastiska trådar som kallas zonulatrådar och som fäster i ciliarkroppen och ger möjlighet

  till ackommodation (Levin , Nilsson, ver Hoeve, Wu, Alm & Kaufman, 2011) (se figur

  1.1).

  Figur 1.1 Genomskärning av ögat (med tillstånd av Bergmanson, 2011, s. 10).

  Linsen måste vara transparent för att ljuset ska kunna gå ostört till näthinnan och bilda

  en tydlig bild. För att linsen ska vara transparent är fibrerna i linsen strukturerade i linje

  med varandra och har ett minimalt mellanrum mellan varandra. Om denna struktur

  rubbas kommer linsens transparens att reduceras (Levin et al., 2011). Linsen består till

  ca 40% av vatten och resterande del är protein, mestadels kristallin. Detta är en mycket

  hög mängd protein jämfört med andra strukturer i kroppen (Bergmanson, 2011). Linsen

  omsluts av en linskapsel. Linskapseln består till största del av kollagen, som är

  oelastiskt men tack vare hur fibrerna är ordnade blir linskapseln mycket elastisk. I

 • 2

  linskapseln fäster zonulatrådarna och kan på grund av den elastiska linskapseln ändra

  linsens form vilket resulterar i att ögat kan ackommodera. Linsk