Preventivní postupy v lékařské genetice

 • View
  48

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Preventivn postupy v lkask genetice. Renata Gaillyov PF MU 2013. Preventivn postupy v lkask genetice. Primrn genetick prevence Sekundrn genetick prevence Prenatln diagnostika 1. vrozench chromosomovch aberac 2. monogenn podmnnch chorob - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Preventivn postupy v lkask geneticeRenata GaillyovPF MU 2013

 • Preventivn postupy v lkask geneticePrimrn genetick prevence

  Sekundrn genetick prevencePrenatln diagnostika 1. vrozench chromosomovch aberac 2. monogenn podmnnch chorob 3. vrozench vvojovch vad

  Indikace k prenatlnmu vyetenMetody prenatln diagnostikyAsistovan reprodukcePreimplantan genetick diagnostikaEtick a prvn aspekty

 • Lkask genetika je iroce interdisciplinrn obor preventivn medicny.

  Lkask genetika se podl na vasn diagnostice, len a prevenci geneticky podmnnch onemocnn a vrozench vvojovch vad u lovka.

 • Zkladnm rysem je preventivn zamen lkask genetiky, v nvaznosti na dal medicnsk obory se lkask genetika sna o ovlivnn lidsk reprodukce a zdrav vvoj nov generace.

 • Prevence v lkask genetice

  Primrn

  Sekundrn

 • Primrn genetick prevencePreventivn postupy, kter meme nabdnout ped (optimln plnovanou) graviditou

 • Primrn genetick prevenceGenetick poradenstvReprodukce v optimlnm vkuPrevence spontnnch a indukovanch mutacOkovn proti rubeole, prevence infekcPrekoncepn a perikoncepn peVitamnov prevence roztpovch vad

 • Primrn genetick prevencePrekoncepn konzultace oetujcho lkae nebo specialistyVyeten zskanch chromosomovch aberacKontracepceSterilizaceAdopceDrcovstv gamet

 • Genetick poradenstv

  Specializovan konzultace a genealogick studie partner, ppadn specializovan laboratorn vyeten, kter mohou potvrdit nebo vylouit podezen na genetickou zt v rodin

 • Reprodukce v optimlnm vkuS vkem eny stoup riziko vzniku nhodn vrozen chromosomov aberace u potomk, hranice ??? let

  S vkem mu se me zvyovat i riziko de novo vzniklch monogenn podmnnch onemocnn

 • Achondroplasie (ACH)

  1964 Maroteaux-LamyVskyt 1 : 15 000-40 000 ddinost autozomln dominantn90% jsou dti zdravch rodiStar otcovIdentifikace genu FGFR32 mutace vedouc k zmne jedn AMK (98% c.1138G-A, 1-2% c.1138G-C)Paternln pvod mutac

  FGFR3 nukleotid mutovan u ACH se jev jako najvce mutovan nukleotid v lidskm genomu

 • Prevence spontnnch a indukovanch mutacZdrav ivotn styl

  Plnovan rodiovstv Omezen kodlivin (lky, pracovn prosted)

 • Okovn proti zardnkmPrevence infekc

  Prevence rubeolov embryopathie

  Prevence vrozen toxoplasmosy

  Clen vyeten pi riziku infeknho onemocnn thotnch

 • Prekoncepn a perikoncepn pe

  Pedevm gynekologick preventivn pe Preventivn vyeten pr s poruchami reprodukce

 • Vitamnov prevence roztpovch vadKyselina listov v dvce 0,8 mg denn 3 6 msc ped plnovanm poetm a do konce 12. tdne gravidity

  Prevence pedevm velkch roztpovch vad

 • Prekoncepn konzultace oetujcho lkae, ppadn specialistyAktuln zdravotn stavRodinn zt - rodinn anamnesa rodinn lkaKonzultace terapie vzhledem k plnovan gravidit, konzultace zkladnho onemocnn vzhledem k plnovan gravidit (epilepsie, diabetes mellitus, psychosy,hypertenze, Asthma bronchiale, Crohnova choroba,.)

  Riziko dlouhodob terapie zskan chromosomov aberace u eny i mue

 • Kontracepce, sterilizace

  Kontracepce - zbrana poet doasn pi asov omezenm vlivu rizika (lba)

  Sterilizace zbrana poet pi dlouhodob vysokm riziku postien u potomk

 • AdopceNhradn rodinn pe jako monost volby pi vysokm genetickm riziku rodiny

 • Drcovstv gametMonost drcovstv spermi, oocyt, embrya Snen vysokho genetickho rizika

 • Sekundrn genetick prevencePostupy v gravidit prenatln diagnostika a postnatln diagnostika

 • Sekundrn genetick prevenceGenetick poradenstvPrenatln screening vrozench vad a chromosomovch aberacClen invazivn i neivnazivn prenatln diagnostikaPreimplantan diagnostika Prenatln a perinatln managment thotenstv ze zjitnou vvojovou vadou nebo ddinou nemocPrenatln terapie - pokud je mon

 • Sekundrn genetick prevencePedasn ukonen thotenstvPostnatln screeningPresymptomatick screeningZbrana klinick manifestace ddinho onemocnn v pedklinickm obdobPostnatln pe a terapieRetrospektivn genetick poradenstv

 • Genetick poradenstvProspektivn (i retrospektivn) genetick konzultace, aktuln komplikace gravidity, konzultace starho problmu v rodin a v probhajcm thotenstv

 • Sekundrn genetick prevence Prenatln diagnostika

 • Prenatln diagnostikazahrnuje vyetovac postupy smujc k vyhledvn statisticky vznamn odchylky ve struktue nebo funkci, kter pesahuje hranice fenotypov variability

 • Prenatln diagnostika vrozench vad a ddinch nemoc umouje v zvanch ppadech ukonen gravidity, u dalch je mono v pedstihu plnovat optimln perinatln pi.

 • Prenatln diagnostikaScreeningov vyeten

  Clen vyeten

  Neinvazivn

  Invazivn

 • Neinvazivn postupyUZ vyeten

  Biochemick vyeten

 • ScreeningScreening znamen proces tdn

  Screening je v lkastv vyetovn pedem definovan skupiny lid za elem vyhledvn chorob v jejich asnch stdich, kdy pacient jet nem pote a pznaky.

 • Populan Selektivn screening screening

 • Screening I. trimestr (10.-14.t.g.)NT- nuchln projasnn UZPAPP-A- s thotenstv asociovan protein AFhCH voln beta podjednostka hCGKombinovan screening

  II. trimestr (16.-18.t.g.)AFP-alfafetoproteintotal hCG choriov gonadotropinuE3-nekonugovan estriolBiochemick screening

  (NT + PAPP-A + AFP + total hCG + uE3)Integrovan screening

  Vyhledvn zvenho rizika Downova syndromu, event. +18,+13, roztp neurln trubice (NTD), event. syndrom Smith-Lemli- Opitz (AR)

 • Morbus Down1/800 novorozenc, 1/28 SA,chlapci:dvky - 3:275% plod s trisomi 21 se potrat 95%- prost trisomie, 5% translokaceasi 1/3 srden vada, typick viz oblieje, mal postava, mentln retardace, pn dlaov rha, snen svalov napt, ast infekce, astj vznik akutn lymfatick leukemie, dal vvojov vadyPrenatln brachycephalie, krat konetiny, zvten nuchln projasnn, vrozen srden vada, neptomnost nosn kosti,dopplerometrick flowmetrie ductus venosus...

 • Zvislost na vku matkyVk matky riziko M. Down v % 20-24 pod 0,1350,4 401,3 454,4 477,0

 • Porovnn procenta zchytu (Detection Rate-DR) u rznch metod screeningu trizomie 21 pi hodnot falen pozitivnch zchyt 5 % (Nikolaides).

  Screeningov metodaDR v %Vk matky (MA)30MA a vyeten biochemie mateskho sra v 15-18.t.g.50-70MA a vyeten nuchln translucence (NT)plodu v 11-13+6. tdnu70-80MA a vyeten NT plodu a voln b-hCG a PAPP-A v mateskm sru v 11-13+6.tdnu85-90MA a vyeten NT plodu a nosn kosti (NB) plodu v 11-13+6. tdnu90MA a vyeten NT a NB plodu a voln b-hCG a PAPP-A v mateskm sru v 11..13+6.tg.95

 • Sekvenn screening (Nikolaides)

  U kad eny existuje riziko, e jej plod/dtbude mt chromosomovou vadu.Vchoz faktory neboli apriorn riziko zvisna vku matky a dlce gestace.Individuln riziko se vypot vynsobenmapriornho rizika adou koeficient pravdpodobnosti,kter zvis na vsledcch ady screeningovch vyeten.Pi kadm vyeten se apriorn riziko vynsob koeficientem pravdpodobnosti danho testu k vpotu novho rizika, kter se pak stv apriornm rizikem pro dal testy.

 • Optovn vskyt chromozomlnch aberac (Nikolaides)Pokud ji mla ena plod nebo dt s trisomi, riziko u dalho thotenstv je o 0,75 % vy ne apriorn riziko.

  Optovn vskyt je chromosomov specifick.

 • Vliv vku matky a dlky gestace (Nikolaides)

  Riziko vskytu trisomi se zvyuje s vkem matky.Riziko vskytu Turnerova syndromu a triploidie se s vkem matky nemn.Riziko vskytu chromosomovch aberac je nejvy v ranch stdich gestace.mrtnost plodu s +21 mezi 12. (kdy se provd NT) a 40. tdnem je cca 30 % mrtnost plodu s +21 mezi 16. tdnem (kdy se provd biochemick vyeten mateskho sra ve II.trimestru) a 40. tdnem je cca 20 %.U trisomi 18 a 13 a u Turnerova syndromu je mrtnost plodu mezi 12.a 40. tg.cca 80 %.

 • UZ screening tstupov 12.-20.-33.t.g.

  detekce poznatelnch vvojovch vaddetekce poznatelnch srdench vaddetekce nepmch znmek chromosomovch aberackontrola rstu a vvoje plodu

 • Ultrazvukov screening UZ screening I. trimestru v 10-13.t.g. (poet plod, velikost, projasnn na krku plodu, ptomnost nosn kstky riziko Downova syndromu)

  UZ screening II. trimestru ve 20 t.g. (detekce poznatelnch vrozench vvojovch vad a nepmch znmek vrozench chromosomovch aberac u plodu)

 • UZ -prenatln kardiologie ve 21.t.g. (detekce poznatelnch srdench vad)

  Vrozen srden vady jsou nejastj vvojovou vadou u lovka, asto spojen s dalm postienmPrenatln diagnostika srdench vad vyaduje specializovanou erudici a zkuenostPoznn srden vady u plodu umouje dle zvanosti modifikovat dal postup (ukonen thotenstv, lba plodu, sledovn a porod na specializovanm pracoviti)

 • Roztpy rtu a patraPopulan frekvence CL 1/500-1/1000Vtinou multifaktoriln ddin vvojov vada (polygenn ddinost, onemocnn s komplexn ddinost)Existuje vce ne 200 syndrom, u kterch me bt jednm z pznak roztp rtu a/nebo patraVrozen chromosomov aberace pedevm trisomie +13 event. +18, mikrodelen syndromyGenetick syndromy asociovan s CL/CP/CLP (van der Woude sy, EEC sy, Pierre Robin sequence)

 • Primrn prevencePlnovan rodiovstvChrnit ped kodlivinamiprava ivotosprvy, vitamnyKyselina listov (3-6 msc ped othotnnm a do 12. tdne thotenstv)Denn dvka asi 800 mg

  Z dlouhodobho sledovn vskytu roztp je v prmru jejich poet stle stejn i v nejvysplejch zemch svta, kde jsou vynakldny prostedky na prevenci. Jen o mlo vy je v rozvojovch zemch bez prevence. Z dlouhodobho sledovn (od poloviny 20. stolet) je po celm svt prmrn poet novch dt s roztpem oblieje stle stejn.

 • Sekundrn prevence Prenatln diagnostikaUZ vyeten - nen 100% spolehlivInformace pro rodieUpesnn rizika