Prezentācija 2012.Gada 22.maijā Saeimas Valstiskās Audzināšanas apakškomisijas sēdē

  • Published on
    19-Mar-2016

  • View
    44

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pedagoiskie principi brnu audzinan Latvijas izgltbas sistmas mcbu satur un Latvijas valsts ideoloiskais pamats. Prezentcija 2012.Gada 22.maij Saeimas Valstisks Audzinanas apakkomisijas sd Kustba par latvisku kultru izgltb. Solvita Lodia -vadtja. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Pedagoiskie principi brnu audzinanLatvijas izgltbas sistmasmcbu satur unLatvijas valsts ideoloiskais pamats.Prezentcija 2012.Gada 22.maijSaeimas Valstisks Audzinanas apakkomisijas sd</p><p>Kustba par latvisku kultru izgltb</p><p>Solvita Lodia -vadtja</p></li><li><p>Problmjautjumu loks:valst nav nodefints ideoloiskais pamats, morli-tiskie principi un normas, pc kuriem vadoties vartu izstrdt mcbu saturu izgltbas jom (standarti, programmas, grmatas, intereu izgltbas pulciu programmu satura pamats) valst nav nodefints, kdas personbas, ar kdm kvalittm t vlas izaudzint caur izgltbas sistmu</p></li><li><p>Konkrti piemri diskusiju uzskanai:Mcbu literatrKoru pulciosTautas deju pulcios</p></li><li><p> Zle grmata lasanai un domanai 4.kl. Zvaigzne ABC, 2005.g 132. - 139. lpp. Guntis Berelis. Fragments no grmatas ,,Agnese un Tumsas Valdnieks" , k ar jautjumi un uzdevumi par izlasto: 1) iztlojies, kds vartu bt Tumsas valdnieks. 2) brni sadals grups, 1. grupa zm Tumsas Valdnieka portretu, 2. grupa uzraksta Tumsas Valdnieka mrus, 3. grupa Tumsas Valdnieka rcbu.</p><p>Psihologa (Z.S.)komentrs: Lasot o fragmentu, rodas iespaids, ka: 1) is darbs ir vai nu alkohola delrija rezultts, vai ar 2) autora katarse ( kdas paa persongs problmas risinjuma sekas)? Abos gadjumos is darbs nav iekaujams mcbu grmat! Kd brniem jpievr uzmanba Tumsas Valdniekam (jo - kam pievram uzmanbu, turp seko ar enerija! Tas ar ietekm brna psihi) Un vl - kur veiks ptjumu par to, vai un cik brniem pc darba tik pamatgas apguves bija miega traucjumi nakt un noturgas bailes ilgk laika period?</p></li><li><p>Koru dziesmasP.Brveris, I.Arne Datorvruss/fragmenti/ 1.-4.kl. repertur 1.pants: Noscam ms jsu failus, Izdzam ms jsu zias, Nav no godgiem mums bailes, Mums ir melnas sirdsapzias.6.pants: Esam ms ar viltu priek Pilst un maz miest Ko ldz tiekam komp iek. Tlt kompis saiet sviest.</p></li><li><p>Koru dziesmas: I.Aizgale :Ja man btu, 1-4.kl.repertur Ja man btu, patiesi btuVisas zemtes spoais zelts,Tad ktu es miljonrs ktuKtu slavens un god celts.Ja man btu, patiesi btuKuis Baltijas jri.Visas zemes es apceotu.....2.pant: Ja man btu patiesi btuGaisa balons, kas mani nes.Tad es ktu, laimgks ktu,Ja tur btu meitenes.Ja man btu, patiesi btuMenederi k Britnijai,Tad es ktu, nopietni ktu...... Un 3.panti: ....Ja man btu, patiesi btuMaza mjia Florid....Tad mums netrktu itin nek.</p></li><li><p>Tautas deju kolektva dejaA.Kozaks Nevaldm klase 3.-5.klStv direktors pie rdurvmUn neauj iet uz mjm,Man jpiedals pulciosLdz kritu no kjm.</p><p>Es aktu zl nobuAr proektoru sejVisapkrt kora dziesmas dksUn dimds tautu dejas</p><p>Rt ir atkal slikt dienaLitene un latene,Baigi bes its abasVairk vl k matene.Meib labk nobastouLiteni un lateni,Mjs paskatos klipusBraukos ar riteni.</p></li><li><p>Jautjumi: Kpc brniem jmca par negcijm, ja vii ar tm vl nav saskruies, attiecgi- t priek viiem nav aktula ikdienas problma, kuru btu jrisina un ar aktualizanu tai nevajadzgi jpievr pastiprinta uzmanba? </p><p>Kpc tiek izmantots pedagoiskais pamiens, mct brniem par dzves negcijm, liekot tiem iztloties sevi k aunuma iemiesojumu ar melnu sirdsapziu utt.?</p><p>Kpc brniem ir jmca par negcijm, izvloties im nolkam koru un deju pulcius, publiskos svtkus? </p><p>Uz kdu pedagoisko teoriju tiek balstta obrd vrojam tendence brnu audzinanas nolkiem izmantot degradjoa, argonismiem un vulgrismiem piestinta satura tekstus(dzeja, literatra), vizulos tlus (filmas, TV), dziesmas un dejas?</p></li><li><p>Apgalvojumi - argumenti:Cilvka zemapzia uztver visu, kas notiek cilvka psih un apkrtj vid tlu veid (sajtu tli, mau orgnu uztvert informcija tlu veid)Cilvku ietekm viss (jautjums-kd pakp un kdu blakusapstku ietekm) Cilvku vistiek ietekm direktv veid sniegts zinanas, tau k vi ts spj/nespj asimilt ir atkargs no: 1) psihisko procesu faktoriem: uzmanba, uztvere, atmia, domanas attstbas lmenis; k ar attieksme un motivcija 2) audzinanas faktoriem: audzinana, vide imen, skol, sabiedrb, 3) persong rakstura iezmm, 4)visprj intelektuls attstbas lmea Audzinanas proces aplkot tma var kalpot: 1) k izstrdjusies imunitte pret aplkotajm negcijm (priekstats); 2) k kairinjums izbaudt negciju jeb to prdzvot, lai izdartu persongos secinjumus un izstrdtu persongo attieksmi; Brnam skotnji direktv veid ir jpiedv priekstats par pasauli, kas ir saska ar augstks morles normm (lai brns skaidri izjt, ko nozm dzvot tikumgi, pareizi) Cilvks rkojas saska ar dada veida arhetipiem. Svargi ir tos apzinties, izprast un sev sistematizt</p></li><li><p>Problmas risinjuma virzienizintnisk lmen izptt tlu un arhetipu nozmi audzinan, izzias, domanas proces;</p><p>zintnisk lmen izptt Tradicionlaj kultras mantojum atrodamos tlus un arhetipus t paceot msu tautas kultras mantojumu moderno zintu (psiholoijas, filosofijas, bioloijas, kiberntikas) lmen;</p><p>diskutt ar Latvijas minoritu un Latvij dzvojoo dadu reliiju prstvjiem par Latvijas ideoloisko valsts pamatu, akcentjot tiei kopgos arhetipu motvus, tlu ekvivalentus, tikumisks vrtbas un morls normas;</p></li><li><p>Risinjumu iespjas:Valstiska lmea ideoloijas nodefinana, kas balstta uz valstncijas (tradicionls) kultras pamatiem (Kultras Kanons ar citiem principiem)</p><p>Starpinstitciju (IZM, KM), starpnozaru (pedagoija, filosofija, socioloija, tradicionl kulturoloija, reliija), NVO darba grupas izveide mints ideoloijas definanai un iestrdei izgltbas mcbu satur</p><p>Valsts stratijas izstrde, k koordinti ieviest praks ideoloisks pamatvrtbas izgltbas sistm (pedagogu izgltoana, mcbu grmatu autoru izgltoana, metodiu kvalifikcijas celana)</p></li><li><p>Rezultts:Latvijas valstij ir sava ideoloija, uz kuru balstt ilgtspjgas attstbas politiku, izgltbu un kultru;</p><p>Latvijas valst dzvojoie izjt toleranci viens pret otru visdzikaj nozm;</p><p>Latvijas valsts iedzvotji ir ar pilsonisko apziu, augstm tikumiskajm vrtbm un morlajm normm;</p><p>Latvijas valsts iedzvotji ir radoi un inovatvi domjoi, kas saprot clou un seku likumsakarbas un spj domt simboliski, izjust dadu jomu kopveselumu, k ar spj apstrdt informciju ietilpgu tlu veid;</p></li><li><p>Paldies par uzmanbu!</p></li></ul>