Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pdf prezentacija o pisanju projekata za male i srednje poduzetnike

Citation preview

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  1/85

  Mogunosti fnanciranja isufnanciranja poduzetnikih

  projekata iz lokalnih,regionalnih i sredstava EU

  Ovaj projekt sufnancira Europska unijaThis project is co-fnanced by the European Union

  Project "Completion o inrastructure and moderniation o access road or ne! jobs in asenovac"#Projekt "$ovr%etak i&radnje inrastrukture i moderniacija pristupne ceste

  a otvaranje novih radnih mjesta u asenovcu"Contract 'umber# (roj u&ovora) *P+ ,.#/0#12*PO#1-3,14

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  2/85

  5adr6aj

  7o&u8nosti fnanciranja i lokalnih9re&ionalnih i dr6avnih ivora

  Poduetni:ki impuls ,1;hrvatska i EU? &dje prona8i inormacije o mo&u8im ivorima

  fnanciranja kome se obratiti a dodatne inormacije i

  pomo8

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  4/85

  Pitanje fnanciranja projekta

  s kojim >i :ijim? nov:anim sredstvima krenuti urealiaciju9 koju koli:inu novca bi trebalo osi&urati

  etaljan poslovni plan9nvesticijsku studiju ili tro%kovnikojim se defnira veli:ina investicije i koli:ina sredstavaotrebnih a realiaciju projekta

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  5/85

  0ealno sanajte i planirajte inos nov:anihsredstava koji su vam potrebni9 konkretiirate sve

  aktivnosti >radnje?9 procijenite sve budu8e tro%kovekoji bi se tijekom poslovanja mo&li pojaviti i budu8eprihode od proivoda#uslu&au%teAevina?

  Prihod od prodaje 5ponorstva i donacije (espovratna sredstva >EU9 ministarstva9

  re&ionalna i lokalna samouprava9 darovnice?

  TuAi ivori Bratkoro:ni kredit $u&oro:ni kredit Prodaja udjela podue8a

  inanciranje -

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  7/85

  (espovratna sredstva

  'atje:aji 7inistarstva

  'atje:aji re&ionalnih i lokalnih

  vlasti

  'atje:aji EU ondova

  'atje:aji stranih emalja9 tvrtki9nevladinih or&aniacija9

  fnancijskih institucijaD

  inanciranje -

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  8/85

  5*5+BO-7O5F+@+B+ GUP+'*+http)##!!!

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  9/85

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  10/85

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  11/85

  *5T+05T@O PO$U=ET'*HT@+ * O(0T+http)##!!!

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  12/85

  ODUZE!"#$" "MPU%& '()*+

  Uvjeti a prijavu) Poitivni prihodi u ,1,< &odini9 5jedi%te u 0/9 Podmirene obvee porea9 prirea i

  doprinosa na i i pla8e9 Podmirene obvee prema

  aposlenicima9 U skladu s odredbama o potporama

  male vrijednosti9 Opravdane i namjenski iskori%tene

  potpore male vrijednosti9 Pojedina:ni vlasnici imaju podmirene

  obvee poree9 prirea i doprinosa9 'eovisni u poslovanju

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  13/85

  DUZE!"#$" "MPU%& '()*+ ME-. .

  Prihvatljive projektne aktivnosti/

  1? Ula&anja u unaprjeAenje poslovanja,? Ula&anja u unaprjeAenje proivodnje#uslu&a9;? Ula&anja u ravoj novih proivoda#uslu&a3? Prila&odba9 ureAenje i pobolj%anje poslovnoproivodno&

  prostora#radionice4? Upravljanje i a%tita intelektualno& i industrijsko& vlasni%tva2? UvoAenje sustava upravljanja kvalitetom9 normi i nakovakvalitete.? 5ufnanciranje tro%kova pla8a kao avisno& tro%ka projektaL? 7arketin%ke aktivnosti i ula&anja a ilaak na nova tr6i%ta9M? 5tru:no osposobljavanje i obraovanje1? 5ufnanciranje tro%kova :uvanja djece poduetnicamapo:etnicama

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  14/85

  DUZE!"#$" "MPU%& '()*+ ME-. .

  !eprihvatljivi tro0kovi su/1? Tro%kovi nastali prije datuma potpisivanja u&ovora,? Pore na dodanu vrijednost;? 'abava rabljene opreme3? 'abava#kupovina#najam voila4? 'abava#kupovina manje opreme9 ureAaja i strojeva u

  vrijednosti manjoj od 1

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  15/85

  DUZE!"#$" "MPU%& '()*+ ME-. .

  "znos i intenzitet potpore/

  7in ,

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  16/85

  DUZE!"#$" "MPU%& '()*+ ME-. .

  &adr1ajni dio prijavnog o2rasca/

  Profl podue8a 0elevantnost Opis projekta 7etodolo&ija Odr6ivost Operativni plan

  3inancijski dio prijavnog o2rasca/

  Prora:un se popunjava u prilo6enoj EIcel tablici

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  17/85

  DUZE!"#$" "MPU%& '()*+ ME-. 4*

  $riteriji za inovativnost poduzetnika/

  iskaana stavka nematerijalne imovine >idaci a ravoj?u bilanci ili

  poitivna odluka (*C0O-a u ai pretkomercijaliacije ili ormalna a%tita industrijsko& vlasni%tva >patent? ili meAunarodna na&rada i prinanje a inovaciju ili odobrena dr6avna potpora a istra6iva:ko-ravojne

  projekte 7inistarstva nanosti9 obraovanja i sporta na&rade ili plasmani u avr%ni dio na doma8im i stranim

  startup natjecanjima

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  18/85

  POT*C+'E *'@E5T*C*+ U 0EPU(F*C*/0@+T5BO

  on o poticanju investicija i unapreenju investicijskog okru

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  19/85

  0ETPO5T+@FE'* U*'C* 'O@O =+BO'+ OPOT*C+'U *'@E5T*C*+

  %iri raspon poticajnih mjera a investicije

  ve8i broj poduetnika koji ulae u sustavinvesticijskih poticaja

  ja:i u:inak na ravnomjerni re&ionalni ravoj

  kori%tenje sredstava i strukturnih ondova eu

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  20/85

  75P Q 7+F+ * 50E$'+ PO$U=ER+ (SME)

  99,5 % ukupnog gospodarstva

  52% udio u B!"u#$,2 % udio u ukupnoj apos&enosti' % udio u ukupno ivou*% a&og gospodarstva su ikrogospodarstva

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  21/85

  Bate&oriacija poduetnika sukladno PreporuciEB ,;#;21#EC

  Pro%irenje broja korisnika poticaja a 75E

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  22/85

  =+BO' O POT*C+'U *'@E5T*C*+ * U'+P0ESE'U*'@E5T*C*5BO OB0UGE'+

  Strate+ka podruja prijene

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  23/85

  =+BO' O POT*C+'U *'@E5T*C*+ *U'+P0ESE'U *'@E5T*C*5BO OB0UGE'+

  Poticaji a mikro poduetnike >a investicije9 projekte 4investicije 14do 1

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  24/85

  =+BO' O POT*C+'U *'@E5T*C*+ *U'+P0ESE'U *'@E5T*C*5BO OB0UGE'+

  ajne jere a ravojno"inovacijske aktivnosti pos&o+ke i aktivnosti us&uga visoke dodane vrijednosti

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  25/85

  =+BO' O POT*C+'U *'@E5T*C*+ *U'+P0ESE'U *'@E5T*C*5BO OB0UGE'+

  icajne jere a radno"intenivne investicijske proj

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  26/85

  Bupovina novih strojeva*&radnja novo& objekta >ne kupnja postoje8e&?+daptacija objekta - samo ako se vrijednost objekta

  pove8ava a minemlji%te nije opravdan tro%ak? Plan ula&anja a ; &odine u du&otrajnu amortiiraju8u

  imovinu

  P0+@*TE OPT*7*5T*'* PF+'oslovni plan a 4 &odina Q projekcija 0$-a i (ilance

  icaji ovise o realiaciji ula&anja Q ula&anje se mora vidjetiilance

  BU7UF*0+'E POT*C++ Q svi poticaji se brajaju Q pore nadobit9 Poduetni:ki impuls9 carina9 /==D

  Opravdani tro%kovi ula&anja

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  27/85

  EU-OP&$" 3O!DO5"

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  28/85

  6to je EU projekt7

  -a koji nain ogu do.iti sredstva a ravoj pos&ovanja/

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  29/85

  Brajnji korisnici sami ravijaju projektni prijedlo&

  Prijavitelji mo&u ili morajuimati partnere na projektu koje& prijavljuju

  Borisnik &otovo uvijek sufnancira projekt

  'a natje:aj korisnik mo6e prijaviti vi%e projektnih prijedlo&a9 no mo6edobiti sredstva a provedbu samo jedno& od njih

  Prijavljeni projekt spada u redovite aktivnosti korisnika

  'eproftni karakter Q nije dovoljeno stjecanje profta projektima koji sefnanciraju i pretpristupnih ondova Europske unije

  'e-kumulativnost Q a odreAeni projekt korisnik mo6e dobiti fnancijskupotporu u okviru jedno& pro&rama pomo8i EU ondova9 dvostrukofnanciranje je abranjenoondovi EU

  "P. """Q re&ionalni ravoj"P. "5 Q ravoj ljudskih potencijala"P. 5Q ruralni ravoj

  Progra9i Zajednice1< Competitiveness and *nnovation rame!ork Pro&ramme

  - 8"P,

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  36/85

  Pretpristupni ond *P+

  *P+ * - Pomo8 u traniciji i i&radnjainstitucija*P+ ** Q Preko&rani:na suradnja*P+ *** Q 0e&ionalni ravoj

  +< promet(< okoli%

  C< re&ionalna konkurentnost*P+ *@ Q Fjudski resursi*P+ @ Q 0uralni ravoj >*P+0$?

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  37/85

  Pomo8 mo6e imati oblik tehni:kepomo8i9 tinninga,nabave opreme te ivoAenjaradova< Ovisno o vrsti pomo8i9 korisnici projekta su uobvei sufnancirati dio inosa projekata i to akomponentu twinningaA, tehnike po9oi)(, na2avu ro2a, izvoJenje radova i tehnikupo9o koja i9a za svrhu pripre9u natjeajnedoku9entacije 'A+

  jaanje kapaciteta i izgradnja institucija

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  38/85

  5vaki pro&ram preko&rani:ne suradnje ima svoj Operativniprogra9, vi%e&odi%nji osnovni pro&ramski dokument9 kojim se

  provode *P+ preko&rani:ni pro&ramionda za regionalni razvoj nakonpristupanja+

  Bori%tenje sredstava unutar komponente *** pro&rama *P+

  temelji se na vi%e&odi%njim pro&ramskim dokumentima tv

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  42/85

  "nstru9ent pretpristupnepo9oi :"P.en&

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  45/85

  "P. 5 ruralni razvoj"P.-D

  *P+0$ pro&ram provodi se kro tri osnovna strate%kaprioriteta#cilja)

  1< Pobolj%anje tr6i%ne u:inkovitosti i provedba standarda=ajednice,< Pripremne radnje a provedbu poljoprivredno-okoli%nih

  mjera i lokalnih strate&ija ruralno& ravoja;< 0avoj ruralne ekonomijeond za ruralni razvojprovode mjere na &otovo identi:an na:intradicijske stambene i &ospodarske objekte? i ostalaula&anjaCo-Operation9 ;,pilot projekti9 irada prototipa9 ispitivanje9 distribucijaitd

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  57/85

  3PI N &ed9i okvirni progra9 zaistra1ivanje i tehnolo0ki razvoj :od '()G

  Horizon '('(pI+hr@7lKhr

  8"P 8 i i d

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/supporthttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/supporthttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/supporthttp://www.hit.hr/FP7/?id=159&l=hr&kat_id=8http://www.fp7.hr/?l=hrhttp://www.fp7.hr/?l=hrhttp://www.fp7.hr/?l=hrhttp://www.hit.hr/FP7/?id=159&l=hr&kat_id=8http://www.hit.hr/FP7/?id=159&l=hr&kat_id=8http://www.hit.hr/FP7/?id=159&l=hr&kat_id=8http://www.hit.hr/FP7/?id=159&l=hr&kat_id=8http://www.hit.hr/FP7/?id=159&l=hr&kat_id=8http://www.hit.hr/FP7/?id=159&l=hr&kat_id=8http://www.hit.hr/FP7/?id=159&l=hr&kat_id=8http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/supporthttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/supporthttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/supporthttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/supporthttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/supporthttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/supporthttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/support
 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  58/85

  8"P 8o9petitiveness and"nnovation Progra99e

  'astao kao od&ovor na Fisabonsku strate&ijuravoja i stvaranja radnih mjesta

  ,. Q ,1; Q ;cijela EU te emljekandidati?

  Bomponente) The Entrepreneurship and *nnovation Pro&ramme

  >E*P? The *normation Communication Technolo&ies

  Policy 5upport Pro&ramme >*CT-P5P? The *ntelli&ent Ener&y Europe Pro&ramme >*EE?

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  59/85

  Marco Polo ""

  Podru:je prometa

  34 mil

  pobolj%anje efkasnosti i odr6ivosti transportnihsistema kro pove8anu intermodalnost ipobolj%anu a%titu okoli%a u prijevou tereta>lo&istika9 smanjenje koli:ine prometa9 promet

  tereta morem i sl

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  60/85

  EU-E$.

  paneuropska mre6a imeAu tr6i%no

  orijentiranih9 industrijskih or&aniacija koje sebave istra6ivanjem i ravojem

  stvara vee a poticanje inovativnosti i pru6apristup nanju9 vje%tinama i ekspertii9 tepristup nacionalnim javnim i privatnim

  ivorima fnanciranja

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  61/85

  EU-O&.-&

  Eurostars pro&ram nudi brojne 9ogunosti za9ala i srednja poduzea) ]bottom-up^ pristup9 %to na:i da je tema

  projekta slobodna9 potreban je minimalno jedan partner i dru&e

  emlje sudionice pro&rama9 sufnanciranje do 4 inosa projekta ili do

  14

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  62/85

  EU-O&.-&

  'a&lasak u evaluaciji projekata je na inovativnosti9marketin%kom potencijalu i kvaliteti konorcija3 milijardi?

  Ostale politike

  >poljoprivreda9istra6ivanje9 itd

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  65/85

  j

  Europska $o9isija &U3"!.!8"-.re&ionalne projekte u emljama :lanicama

  4"!OSPro&ramima strukturnih ondova se

  upravlja i projekti se biraju na nacionalnoj i

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  66/85

  EU Boheijska politika

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  67/85

  EU Boheijska politikainvestira u D

  ransport

  O2novljivi izvorienergije

  "stra1ivanjei razvoj

  rening

  &uradnja iz9eJuregija

  Energetska

  efkasnost

  Po9o

  M&P

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  68/85

  $ohezijski >ond

  Boheijski ond sredstvo je pomo8i aemlje :lanice :iji je ('$ manji od M

  prosje:no& ('$-a ,. emalja

  :lanica Europske unije pri ula&anjima utranseuropske prijevozne 9re1e

  :E!< i za0titu okoli0a ukljuujui

  energetsku uinkovitost io2novljive izvore energijeond za regionalni razvoj :E-

  5trukturni ondovi

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  70/85

  Europski socijalni >ond :E&

  5trukturni ondovi

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  71/85

  ski poljoprivredni >ond za ruralni razvoj :E.3

 • 7/21/2019 Prezentacija - Edukacija Za Poduzetnike

  72/85

  Omo&u8uje jedinstveni ivor fnanciranja i EU a sve

  pro&rame ruralno& ravoja1? pobolj%anje konkurentnosti sektora poljoprivrede i

  %umarstva9 >,? pobolj%anje okoli%a i krajolika9 >;? kvaliteta 6ivota u ruralnim podru:jima i

  diverifkacija ruralne ekonomije9 i >3? Feader pristupCroatian (usiness +n&els 'et!ork? je hrvatska mre6aposlovnih anAela9 odnosno privatnih investitora ainteresiraniha ula&anja u proivodne i inovativne tvrtke u vrlo ranomstadiju ravoja