Prezentacja: nasze dziedzictwo kulturowe - nid.pl ?Y... · Prezentacja: nasze dziedzictwo kulturowe…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>p a m i p r z e s z o c i 1</p> <p>Materiay edukacyjne z zakresu dziedzictwa kulturowego</p> <p>Prezentacja: nasze dziedzictwo kulturowe </p> <p>pami przeszoci</p> <p>2 p a m i p r z e s z o c i</p> <p>Autorka</p> <p>Alina limak</p> <p>Praca wyrniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiaw edukacyjnych dla szk w zakresie dziedzictwa kulturowego. Konkurs mia na celu zwikszy efektywno systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie oraz kreowa w modym pokoleniu przekonanie o koniecznoci zachowania zabytkw poprzez tworzenie uytecznych i nowoczesnych materiaw dydaktycznych. </p> <p>Przedmiotem konkursu byo opracowanie projektu materiaw edukacyjnych majcych na celu upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli podczas zaj dydaktycznych w szkoach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. </p> <p>Fot. na stronie tytuowej: Alina limakZdjcia do lekcji o fotografii pochodz z zasobw: http://borussia.pl/index.php/od-bet-tahary-do-domu-mendelsohna</p> <p>p a m i p r z e s z o c i 3</p> <p>WP R OWAD ZE N IE</p> <p>Edukacja wzakresie dziedzictwa kulturowego polega na takim ukierunkowaniu procesu edu-kacyjnego, by wrd uczniw upowszechni wiedz odziedzictwie ijego wartoci, atake wy-ksztaci przekonanie o koniecznoci zachowania zabytkw i innych elementw dziedzictwa kulturowego. Wrd zada formuowanych wrozporzdzeniu wsprawie podstawy programo-wej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk (Dz. U. z2012 r., poz. 977) zawarte zostay rwnie odniesienia do edukacji wzakresie dziedzi-ctwa kulturowego. W procesie ksztacenia oglnego szkoa ma sta si miejscem przekazu dziedzictwa kulturowego.</p> <p> Po ukoczeniu szkoy podstawowej ucze kontynuuje ksztacenie oglne na III iIV etapie edukacyjnym. III etap edukacyjny realizowany jest wgimnazjum, natomiast IV etap edukacyjny wszkole ponadgimnazjalnej. Oba etapy cznie zapewniaj wsplny zasb wiedzy wzakresie podstawowym, dodatkowo na IV etapie edukacyjnym moliwe jest ksztacenie ucznia w za-kresie rozszerzonym. W podstawie programowej ksztacenia oglnego dla gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych wrd obowizkw szkoy dotyczcych rozwoju spoecznego uczniw wymienia si ksztatowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji ikultury wasnego narodu, atake postawy poszanowania dla innych kultur itradycji.</p> <p> Wymagania dotyczce rnych aspektw edukacji wzakresie dziedzictwa kulturowego znajduj si wwielu przedmiotach III etapu edukacyjnego (gimnazjum) iIV etapu edukacyjne-go (szkoa ponadgimnazjalna):</p> <p>1) Jzyk polski (gimnazjum) punkt 4. Warto iwartociowanie uwzgldnia dostrzeganie przez ucznia zrnicowania postaw spoecznych, obyczajowych, narodowych, religij-nych, etycznych, kulturowych iwich kontekcie ksztatowania swojej tosamoci,</p> <p>2) Jzyk polski (szkoa ponadgimnazjalna) punkt 4. Warto iwartociowanie - ucze do-strzega obecne wutworach literackich oraz innych tekstach kultury wartoci narodowe iuniwersalne,</p> <p>3) Jzyk obcy nowoytny (gimnazjum): ucze poznaje elementy wiedzy okrajach obszaru nauczanego jzyka oraz okraju ojczystym, zuwzgldnieniem kontekstu midzykulturo-wego,</p> <p>4) Historia (gimnazjum): uczniowie sytuuj wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne wczasie (), dostrzegaj zmiany wyciu spoecznym oraz cigo wrozwoju kulturo-wym icywilizacyjnym,</p> <p>5) Wiedza ospoeczestwie (gimnazjum): celem edukacyjnym jest wspomaganie ucznia wrozumieniu, co oznacza by Polakiem oraz wyjanienie wielonarodowej tradycji Pol-ski, ponadto ucze wie, jaki wpyw na ksztatowanie narodu maj wsplne dzieje, kultu-ra, jzyk itradycja,</p> <p>6) Wiedza ospoeczestwie (szkoa ponadgimnazjalna): wzakresie podstawowym dostar-cza uczniowi wiedzy na temat wsplnoty lokalnej, narodowej,</p> <p>4 p a m i p r z e s z o c i</p> <p>7) Geografia (gimnazjum): ucze rozwija wsobie ciekawo wiata poprzez zainteresowa-nie wasnym regionem, Polsk, Europ iwiatem; ma wiadomo wartoci ipoczucie odpowiedzialnoci za rodowisko przyrodnicze ikulturowe wasnego regionu iPolski,</p> <p>8) Plastyka (gimnazjum): ucze uczestniczy wkulturze poprzez kontakt zzabytkami (), wpoczuciu zwizku ztradycj narodow ieuropejskim dziedzictwem kultury oraz doce-nia dorobek innych krgw kulturowych,</p> <p>9) Wiedza o kulturze (szkoa ponadgimnazjalna): ucze zna i wskazuje relacje midzy kulturami: lokaln, regionaln, narodow ieuropejsk, ujawniajce si wkonkretnych dzieach sztuki ipraktykach kultury,</p> <p>10) Historia ispoeczestwo przedmiot uzupeniajcy (szkoa ponadgimnazjalna): celem zaj ztego przedmiotu jest wzbudzenie wrd uczniw zainteresowania przeszoci, poszerzenie wiedzy z zakresu historii z elementami wiedzy o spoeczestwie i wiedzy okulturze.</p> <p> Celem niniejszej propozycji jest przedstawienie scenariuszy lekcji zzakresu dziedzictwa kulturowego dla uczniw gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych. Realizacja treci z zakresu wiedzy odziedzictwie wpraktyce szkolnej wystpuje najczciej wformie: wycieczek do muze-w iskansenw, zwiedzania najwaniejszych zabytkw wokolicy, organizowania wszkole festy-nw, konkursw zelementami dziedzictwa regionalnego. Treci zzakresu wiedzy odziedzictwie kulturowym realizowane s na wielu przedmiotach, zarwno wodwoaniu do kontekstu lokal-nego, jak te oglnopolskiego.</p> <p> Przedstawione poniej propozycje scenariuszy lekcji zzakresu dziedzictwa kulturowego mog by realizowane jako pojedyncze lekcje do wykorzystania na wielu przedmiotach, jak rw-nie wpostaci tzw. projektu edukacyjnego. Celem autorki niniejszej propozycji byo stworzenie narzdzi majcych charakter uniwersalny, dajcy moliwo realizacji treci zarwno wgimna-zjum, jak iwszkole ponadgimnazjalnej, atake wrodowisku wiejskim, miejskim iwielkomiej-skim wkadym regionie Polski.</p> <p>p a m i p r z e s z o c i 5</p> <p>P r e z e n t a c j a : n a s z e d z i e d z i c t w o k u l t u r o w e p a m i p r z e s z o c iCzas trwania: 90 minutOdbiorcy: uczniowie gimnazjum/uczniowie szkoy ponadgimnazjalnej</p> <p>ICELE OPERACYJNE LEKCJIPo lekcji ucze:</p> <p> rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego, zna iwskazuje przykady dziedzictwa kulturowego wswojej miejscowoci/swoim regionie, </p> <p>lokalizuje je na mapie, samodzielnie dociera do informacji, wykorzystujc rda tradycyjne icyfrowe, wzbogaca wiedz oswojej miejscowoci ijej zabytkach, wsppracuje zinnymi uczniami planuje, dzieli si zadaniami iwywizuje si znich, ksztaci umiejtno pracy wgrupie, ma poczucie zwizku ztradycj narodow idziedzictwem kultury, staje si wiadomym odbiorc kultury, umie korzysta zmapy turystycznej miejscowoci (odczytuje oznaczenia na mapie, wyzna-</p> <p>cza szlaki poruszania si).</p> <p>II WYKAZ NABYWANYCH UMIEJTNOCIUcze:</p> <p> posiada wiedz na temat dziedzictwa kulturowego swojej miejscowoci/regionu, docenia znaczenie wartoci dziedzictwa kulturowego ipotrzeb ochrony zabytkw, podejmuje dziaania na rzecz poznania regionalnego dziedzictwa kulturowego, potrafi pracowa zespoowo, tworzy prezentacj, stosuje wswojej pracy nowe technologie, tj. fotografi cyfrow, Internet, programy do two-</p> <p>rzenia komiksw.</p> <p>III TRECI KSZTACENIAUcze:</p> <p> uczestniczy wkulturze poprzez kontakt zzabytkami, rozpoznaje wybrane dziea architektury nalece do polskiego dziedzictwa kultury, lokalizuje zabytki wterenie, stosuje zasady komunikowania si wgrupie iwsppracy wgrupie, rozrnia wybrane style ikierunki warchitekturze oraz osadza je wodpowiednim porzdku </p> <p>chronologicznym, tworzy spjne wypowiedzi ustne.</p> <p>IV METODY NAUCZANIAPokaz, mapa myli, sowa klucze, burza mzgw, metoda heurezy, metoda gry dydaktycznej, dyskusja dydaktyczna, zajcia praktyczne (zajcia wpracowni komputerowej).</p> <p>VFORMY PRACY Praca wgrupach, praca wparach. </p> <p>6 p a m i p r z e s z o c i</p> <p>VI RODKI DYDAKTYCZNE Zajcia realizowane wpracowni komputerowej, zdjcia ifilmy wykonane podczas wycieczki, kom-puter/laptop, projektor wcelu wywietlenia zdj ifilmw, Internet, mapy, klocki lego, due imae arkusze papieru, mazaki, farby, kredki, pinezki oraz przygotowane karty pracy:</p> <p>1. Karta zabytku/obiektu zacznik nr 1.2. Znaczniki obiektw/zabytkw zacznik nr 2.3. Propozycja wykonania folderu reklamowego pn. Zwiedzaj znami okolic * zacznik nr 3.4. Propozycja wykonania plakatu* zacznik nr 4.5. Propozycja stworzenia komiksu* zacznik nr 5.6. Propozycja zbudowania zklockw lego wybranego obiektu zabytkowego,7. Domki - zabytki do skadania* dla uczniw gimnazjum ospecjalnych potrzebach edukacyj-</p> <p>nych zacznik nr 6.</p> <p>* gwiazdk oznaczono zadania, ktre mog wykona uczniowie uzdolnieni: plastycznie, po-lonistycznie, dziennikarsko lub uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</p> <p>VII PRZEBIEG LEKCJI</p> <p>1. Wprowadzenie. Nauczyciel poleca uczniom podzielenie si refleksjami na temat lekcji wte-renie iogldanych/zwiedzanych zabytkw. </p> <p>Nauczyciel rozdanie kademu zuczniw Kart zabytku (Karta zabytku/obiektu zacznik nr 1.), ktr naley wypeni. Uczniowie sami decyduj, ktry zzabytkw/obiektw opisz. Przy uzupenianiu danych mog korzysta ze zrobionych zdj/filmw, zInternetu, znota-tek na temat zabytku ijego lokalizacji zrobionych wdomu oraz zinformacji, ktre znajduj si wfolderach reklamowych miejscowoci/miasta*. </p> <p>2. Nauczyciel wraz zuczniami przypinana na tablicy map miejscowoci/miasta. Uczniowie prezentuj wybrane przez siebie zabytki, przedstawiajc podstawowe informacje oobiek-cie/zabytku na podstawie Karty zabytku oraz pokazujc wykonane zdjcie tego obiektu (jeli uczniowie wybrali te same obiekty, to prezentuj je grupowo/wparach). </p> <p>3. Uczniowie lokalizuj zabytek/obiekt na mapie, przypinajc waciwy znacznik spord przygotowanych (zacznik nr 2 znaczniki: zabytek chroniony prawem oraz znaczniki przedstawiajce inne zabytki jeli wrd znacznikw brak symbolu charakterystycznego zabytku dla danej miejscowoci, mog go stworzy sami uczniowie). Przy prezentacji ucz-niowie zwracaj uwag, czy obiekt jest chroniony prawem i informuj o tym pozostaych uczniw </p> <p>*Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomagaj wtym zadaniu inni ucznio-wie.</p> <p>4. Przedstawienie uczniom moliwoci zrealizowania prezentacji wedug przygotowanych za-cznikw na temat:</p> <p>p a m i p r z e s z o c i 7</p> <p>PREZENTACJA: NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE PAMI PRZESZOCIPrezentacja moe mie form:</p> <p>1) Folderu reklamowego pn. Zwiedzaj znami okolic,2) Plakatu,3) Komiksu,4) Budowli zklockw lego wybranego obiektu zabytkowego,5) Domkw zabytkw do skadania.</p> <p>Przy wyborze sposobu prezentacji tematu uczniowie:</p> <p> dobieraj si wpary/grupy, kieruj si swoimi umiejtnociami oraz predyspozycjami (uzdolnienia, specjalne potrzeby), planuj wykonanie swojej prezentacji, gromadz materia potrzebny do wykonania prezentacji.</p> <p>5. Uczniowie realizuj wybrane formy prezentacji.</p> <p>Pokaz/prezentacja.</p> <p>Uczniowie prezentuj wykonane prace wformie krtkich wystapie. Wsplnie znauczycie-lem rozwaaj moliwo publicznego zaprezentowania wykonanych prac, wtaki sposb, aby przedstawi dziedzictwo kulturowe lokalnej spoecznoci.</p> <p>Nauczyciel informuje uczniw o stronie: www.otwartezabytki.pl .Chtni uczniowie mog po skoczonych zajciach wprowadzi informacje ozabytkach do portalu Otwarte zabytki</p> <p>7. Podsumowanie. Nauczyciel zadaje pytania: </p> <p> Jak oceniacie dzisiejsze zajcia? Co wam si podobao? Co wam si nie podobao? </p> <p>Do refleksji na procesem pracy gru-powej najlepiej wykorzysta po-wikszony do rozmiarw duego plakatu schemat drzewa oraz sie-dzcych na nim w rnych pozach postaci, ktre symbolizuj czonkw grupy i ich samopoczucie podczas zaj przy prezentacji. Uczniowie siadaj dookoa plakatu i kolejno wskazuj na wybrana posta. Jeli chc, mog opisa swoje odczucia.</p> <p>8 p a m i p r z e s z o c i</p> <p>ZACZNIK NR 1.KARTA ZABYTKU/OBIEKTU</p> <p>1. OBIEKT ..........................................................................................................................................</p> <p>2. NAZWA .........................................................................................................................................</p> <p>3. KRTKI OPIS .................................................................................................................................</p> <p>........................................................................................................................................................</p> <p>........................................................................................................................................................</p> <p>4. LOKALIZACJA OBIEKTU, ADRES ..................................................................................................</p> <p>5. DATOWANIE (DOKADNE LUB PRZYBLIONE) ......................................................................</p> <p>6. TWRCA/WYKONAWCA ............................................................................................................</p> <p>7. TWORZYWO ................................................................................................................................</p> <p>8. SPOSB UYTKOWANIA ..........................................................................................................</p> <p>9. STAN ZABYTKU: ZNISZCZONY, DOBRZE ZACHOWANY, WYMAGA RENOWACJI</p> <p>p a m i p r z e s z o c i 9</p> <p>ZACZNIK NR 2.</p> <p>Przed zajciami naley znaczniki przygotowa wodpowiedniej iloci.</p> <p>1 0 p a m i p r z e s z o c i</p> <p>ZACZNIK NR 3.</p> <p>Przed zajciami naley znaczniki przygotowa wodpowiedniej iloci.Grafika pobrana ze strony: http://otwartezabytki.pl/pl/strony/grafiki-do-pobrania. Autorzy projektu OTWARTE ZABYTKI zachcaj do cigania iwykorzystywania otwartozabytkowych grafik. Wystar-czy klikn wwybran grafik ipobra plik zwyej podanej strony. </p> <p>ZACZNIK NR 4. </p> <p>Opracowana propozycja folderu Zwiedzaj znami okolic wosobnym zaczniku.</p> <p>ZACZNIK NR 5. </p> <p>Metoda plakatu polega na wizualnym opracowaniu problemu PREZENTACJA: NASZE DZIEDZIC- TWO KULTUROWE PAMI PRZESZOCI zwykorzystaniem: hase, rysunkw, symboli, schema-tw, zdj, fragmentw tekstu. Plakat moe by wykonywany rnymi technikami plastycznymi.</p> <p>ZACZNIK NR 6.</p> <p>Poniej znajduje si wskazana strona do tworzenia komiksw:</p> <p>1) Wybiera si to, postaci komiksu iwpisuje tekst za pomoc polskich znakw.2) Na kocu generowany jest link do komiksu, ktry mona umieci np. na blogu.</p> <p> http://writecomics.com/ </p> <p>p a m i p r z e s z o c i 1 1</p> <p>ZACZNIK NR 7. </p> <p>Ze strony http://otwartezabytki.pl/pl/strony/domki-zabytki-do-skladania mona cign zabytki do skadania.</p> <p>Autorzy projektu zachcaj do cigania, drukowania iskadania gadetw, czyli domkw-zabyt-kw! Wystarczy klikn wwybrany domek ipobra plik PDF.</p>