Prezentacja programu PowerPoint - ib.pwr.edu.pl ?· •szacowania efektywności przedsięwzięć ...…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Ekonomika budownictwa wykad 1

Wykad:

Dr in. Marek Sawicki

Zakad Technologii i Zarzadzania w Budownictwie

Wydziau Budownictwa Ldowego i Wodnego PWr.

Budynek C-7, pok. 816

Tel.71- .-320-37-96,

mail: m.sawicki@pwr.edu.pl

Ekonomika budownictwa Budynek C-7, pok. 816

Konsultacje w semestrze zimowym 2015/2016

Terminy wstpnie ustalone

Wtorek13.15-15.00

roda 8.15-9.00

Niedziela SZ TP 9-10.

, Budynek C-7, pok. 816

Ekonomika budownictwa

Wykad:

Zaliczenie na podstawie

kolokwium zaliczeniowego na

ostatnim wykadzie w styczniu

2016

Obecno na wykadach jest

nieobowizkowa!!!!!!!!!!!!

Cele zaj (efekty ksztacenia i kompetencje)

Przekazanie wiedzy dotyczcej ekonomiki

budownictwa m.in.

planowania i monitorowania kosztw

realizacyjnych,

szacowania efektywnoci przedsiwzi

budowlanych,

sporzdzania kosztorysw budowlanych z

zastosowaniem nowoczesnych programw

komputerowych do kosztorysowania m.in.

Rhodos, Norma, .

Ekonomika budownictwa

IBB1516

Prowadzcy przedmiot:

ZAKAD TECHNOLOGII I ZARZDZANIA w BUDOWNICTWIE

Tre wykadu:

Podstawy ekonomiki zaoenia podstawowe

Rola i funkcje dokumentacji kosztowej w procesie inwestycyjnym. Podstawy techniczno-prawne w procesie kosztorysowania.

Metody kosztorysowania robt i obiektw budowlanych (uproszczona, szczegowa).

Rodzaje kosztorysw, zasady ich sporzdzania.

Zamwienia publiczne i kosztorys inwestorski.

Struktura ceny kosztorysowej. Przedmiarowanie robt.

Baza normatywna i cenowo-kosztowa.

Przetargi - rodzaje, organizacja.

Elementy metod oceny efektywnoci przedsiwzicia budowlanego

Pojcie ekonomika

Ekonomika Ekonomika (ac. oeconomicus z gr. oikonomiks -

zwizany z zarzdzaniem domem, ekonomiczny) to dzia

ekonomii zajmujcy si poszczeglnymi gaziami

gospodarki wraz z relacjami pomidzy nimi (np.

ekonomika transportu, budownictwa, rolnictwa) oraz

zagadnieniami zwizanymi z rodzajami dziaalnoci

gospodarczej

Potocznie rozumienie pojcia ekonomika.

Przedsibiorstwa budowlane w Polsce

Wg rocznika GUS na koniec 2010 roku mamy blisko 300000 firm budowlanych

Struktura firm budowlanych

Skala produkcji budowlanej

Ekonomika budownictwa

1.System ekonomiczny przedsibiorstwa

budowlanego

Ekonomika budownictwa

1.System ekonomiczny przedsibiorstwa budowlanego opiera si na:

Alokacja rodkw

Ograniczenia uprawnie i odpowiedzialnoci kierownictwa

Zwikszenie znaczenia ekonomiki

Ekonomika budownictwa

KOSZTY BUDOWY Etap planowania

Inwestor- Projektant

Planowanie

budowy

Orientacja kosztowa

Koszty bezporednie

Koszty porednie

Orientacja harmonogramowa

Czas realizacji cieka krytyczna

Zasoby

Koszty ustalenie przewidywanych nakadw

jakie naley ponie na realizacje

przedsiwzicia

Co generuje koszty??????

1.Przygotowanie inwestycji

2.Nabycie terenu

3.Koszty uzgodnie, decyzji i projektw

branowych

4.Realizacja inwestycji

5.Przekazanie do uytkowania

1. Przygotowanie inwestycji

Etap wstpny definiowanie

wymaga klienta-

inwestora

Studium wykonalnoci

inwestycji

Opracowanie strategii

Przygotowanie budowy

Ekonomika budownictwa

KOSZTY BUDOWY

Perspektywy kosztw w kolejnych fazach projektu inwestycyjno - budowlanego

Jarosaw Grecki Przegld budowlany 2/2013

---- Kolejny slajd

Ekonomika budownictwa

Odrbno budownictwa powoduje powstanie wielu czynnikw, ktre w odmienny sposb ksztatuj koszty i ceny oraz wymagaj stosowania odmiennych metod dziaania jak rachunek kosztw, analiza ekonomiczna, kalkulacja kosztw i cen.

cena koszty

Ekonomika budownictwa

Analiza

ekonomiczna

Kalkulacja

kosztw i

cen

Rachunek kosztw

Ekonomika budownictwa

Specyfika produkcji budowlanej polega na:

Powizanie produktu budowlanego z terenem

Zoono produktu budowlanego ,

Skala produkcji budowlanej,

Rozmiar obiektu budowlanego

Odmienno od innych organizacji produkcji

Sezonowo produkcji

Ekonomika budownictwa

Polak A. Przegld budowlany 1/2011

Ekonomika budownictwa

Pojcia budowy i budowania:

1. czynno wznoszenia obiektu budowlanego

2. jednostka organizacyjna przedsibiorstwa

budowlanego przeznaczona do realizacji

okrelonego zadania tym zajmuje si

ekonomika

Z reguy budowa powinna by odrbnie

rozliczana i organizacyjnie wyodrbniona

Ekonomika budownictwa

Rozliczenie moe by analizowane budowy

pod wzgldem:

1. Okrelonych zada rzeczowych,

2. Rozlicze otrzymanych rodkw w stosunku do

wykonanych robt,

3. Rozliczenie zaplanowanych zada rzeczowych

i finansowych,

4. Moliwoci korzystania z usug innych

jednostek firmy czy podwykonawcw w

odniesieniu do realizacji inwestycji

Niezbdne kryteria do waciwego

przebiegu budowy:

Ekonomika budownictwa

Przygotowanie produkcji

Rozliczenie i kontrola zuycia

rodkw i osigni produkcji

Zaopatrzenie w si robocz i

rodki produkcji

Rozwizanie organizacyjne i ekonomiczne

procesu produkcji na budowie zaley od

charakteru zadania, czyli od rodzaju robt

i warunkw realizacji.

Co wymaga odpowiedniego podziau na

procesy czstkowe, co uatwi rozliczenie i

przygotowanie realizacji.

Ekonomika budownictwa

2. Zakres i formy dziaania ekonomicznego

budowy

cel dziaania

Ekonomika budownictwa

Wzrost produkcji

Obnienie kosztw, zwikszenie wydajnoci, podwyszenie

efektywnoci, oszczdno w gospodarowaniu materiaami i

sprztem

Rozwj firmy generujcy zyski

Ksztatowanie cen i ustalanie wynagrodze W latach 80-tych funkcjonoway 3 rodzaje cen:

Urzdowe - nie dotyczyy budownictwa

Regulowane - instrument oddziaywania pastwa, s

cenami maksymalnymi obowizujcymi w gospodarce

scentralizowanej

Umowne

Cena ustalana jest przez inwestora i wykonawc. Powinna uwzgldnia

koszty uzasadnione. Ustalenie ceny odbywa si wg ustalonej

metody kalkulacji ceny. Obecnie stosowane s metody kalkulacji

pena i uproszczona.

Ekonomika budownictwa

Regulatory ekonomicznej dziaalnoci

firmy:

1. Ceny i koszty

2. Podatki

3. Kredyty

4. Oszczdnoci w gospodarowaniu

materiaami i racjonalne wykorzystanie

sprztu

5. Rentowno dziaania firmy

Ekonomika budownictwa

Elementy niezbdne do poprawnej

kalkulacji ceny kosztorysowej robt: 1. Poprawny i kompletnie wykonany projekt budowlany

2. Protok ustalenia danych wyjciowych do kosztorysowania

uzgodniony przez wykonawc i inwestora

3. Projekt organizacji robt i zagospodarowania placu budowy

4. Normatywna baza nakadw zuycia podstawowych czynnikw

produkcji (KNR)

5. Ceny i skadniki poszczeglnych skadnikw ceny

Ekonomika budownictwa

Wynagrodzenie za roboty budowlane

Ryczatowe korzystne dla zamawiajcego, ryzykowne dla wykonawcy

Umowne wg ustalonego kosztorysu

Dodatki, dopaty i opusty do ceny Dodatki za penienie generalnego wykonawstwa ( koordynowanie

podwykonawcw, zapewnieniu im warunkw wykonania robt, ochron

mienia i zabezpieczenia ppo., utrzymania oglnego porzdku),

prowadzenie robt zim ( gdy roboty prowadzone s pomidzy 15.11-

15.03 i mog powsta dodatkowe koszty powodujce wzrost czynnikw

produkcji budowlanej

Opusty maj znaczenie przy ustalaniu i negocjacji ceny

Ekonomika budownictwa

Zasady gospodarki finansowej i kredytowej

Samofinansowanie przedsibiorstwa

Przychody powinny pokry koszty dziaalnoci i zobowizania;

Gromadzenie zapasw z zysku,

Stopie samofinansowania firmy zaley od: wykorzystania zasobw

ludzkich, maszyn, niedoboru materiau, stanu maszyn i urzdze

O zysku decyduj:

Wielko sprzedanej produkcji,

Koszty wasne produkcji sprzedanej,

Saldo zysku i strat nadzwyczajnych

Podatek obrotowy

Wan rol w ksztatowaniu zysku odgrywaj koszty.

Ekonomika budownictwa

Zasady gospodarki finansowej i kredytowej

Wan rol w ksztatowaniu zysku odgrywaj koszty.

Koszty wasne wyraone w pienidzu celowe zuycie rodkw

produkcji( zuycie rodkw trwaych amortyzacja , materiaw, usug

itp.) oraz wynagrodzenie pracownikw. Do kosztw zalicza si ponadto

wydatki o charakterze niematerialnym ( odsetki bankowe, niektre

podatki obciajce koszty podatek od pac, nieruchomoci, czy

skadki na ubezpieczenia spoeczne.

Ponadto do kosztw wchodz koszty porednie: k. oglne i k. zarzdu.

Ewidencjonowanie kosztw na poszczeglnych kontach stanowi

podstaw do przeprowadzenia rachunku