Prezentacja programu PowerPoint - kghm.com ?· Zastrzeżenia prawne 2 Niniejsza prezentacja została…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Pokady moliwoci

Dzie Inwestora Indywidualnego

Lubin, 28 maja 2015

Zastrzeenia prawne

2

Niniejsza prezentacja zostaa opracowana przez KGHM Polska Mied S.A. (KGHM). Prezentacja ma charakter wycznie

informacyjny i nie naley jej traktowa jako porady inwestycyjnej. Odbiorcy prezentacji ponosz wyczn odpowiedzialno

za wasne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej i potencjalnych wynikw KGHM w przyszoci, dokonane w oparciu

o informacje zawarte w prezentacji. Prezentacja w adnym wypadku nie stanowi i nie powinna by traktowana jako oferta

sprzeday, zaproszenie do skadania zapisw lub zachta do oferowania kupna lub zapisw na jakiekolwiek papiery

wartociowe KGHM. Prezentacja nie stanowi te, w caoci ani w czci, podstawy zawarcia jakiejkolwiek umowy lub podjcia

jakiegokolwiek zobowizania. Ponadto prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczcej inwestowania w papiery

wartociowe KGHM.

KGHM ani aden z jego podmiotw zalenych nie ponosz odpowiedzialnoci za skutki decyzji podjtych na podstawie lub

w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji lub wynikajce z jej treci. Informacje rynkowe zawarte w prezentacji

zostay sporzdzone czciowo w oparciu o dane pochodzce od podmiotw trzecich, wskazanych w niniejszej prezentacji.

Ponadto, niektre owiadczenia zawarte w prezentacji mog nie stanowi danych historycznych w szczeglnoci mog one

mie charakter przewidywa, opracowanych w oparciu o aktualne zaoenia, uwzgldniajce znane i nieznane rodzaje ryzyka

oraz pewien poziom niepewnoci. Rzeczywiste wyniki, osignicia i wydarzenia, jakie nastpi w przyszoci, mog si istotnie

rni od danych bezporednio zawartych lub dorozumianych w niniejszej prezentacji.

W adnym wypadku nie naley uznawa informacji znajdujcych si w niniejszej prezentacji za wyrane lub dorozumiane

owiadczenie czy jakiekolwiek zapewnienie ze strony KGHM lub osb dziaajcych w jego imieniu. KGHM ani aden jego

podmiot zaleny nie maj obowizku aktualizowa prezentacji ani zapewni jej odbiorcom jakichkolwiek dodatkowych

informacji. Jednoczenie KGHM zwraca uwag osobom zapoznajcym si z prezentacj, e jedynym wiarygodnym rdem

danych dotyczcych wynikw finansowych, prognoz, zdarze oraz wskanikw dotyczcych spki s raporty biece

i okresowe przekazywane przez KGHM w ramach wykonywania obowizkw informacyjnych wynikajcych z polskiego prawa.

Pokady moliwoci

Nowy serwis internetowy Relacji Inwestorskich KGHM

Artur Tarnowski Dyrektor Naczelny ds. Relacji Inwestorskich

Wszechwiat Relacji Inwestorskich

4

IR

Analitycy

Inwestorzy indywidualni

Fundusze inwestycyjne

GPW

Media

Regulator rynku

Instytucje finansowe

Partnerzy strategiczni*

* m.in. Skarb Pastwa, Sumitomo

Rola Relacji Inwestorskich Obszary komunikacyjne

5

Rada Nadzorcza

Inwestorzy Indywidualni

Agencje Informacyjne /

Media

GPW

Wewntrzne Zewntrzne

Wydzia Relacji

Inwestorskich KGHM

Inwestorzy Instytucjonalni

Partnerzy Strategiczni

(m.in. Sumitomo)

Zarzd KGHM

Komunikacja Korporacyjna

Spki Zalene

Istotne dane

Informacja zwrotna

Schemat komunikacji z rynkiem

6

Media Departament Komunikacji Korporacyjnej

Relacje Inwestorskie

Komrki finansowe

Dwie cieki komunikacji z Inwestorami i Mediami:

Adresaci rodki komunikacji Schemat dziaania Nadzr

Inwestorzy

Komunikat prasowy

Spotkania z analitykami (telekonferencje)

Spotkania z inwestorami

Op

raco

wa

nie

Za

twie

rdze

nie

Pu

blik

acj

a

Publikacja wynikw

Q&A

Konferencja prasowa

Narzdzia Relacji Inwestorskich

7

Udzia w najwaniejszych konferencjach inwestorskich w Polsce i na wiecie

Regularne spotkania z inwestorami i analitykami

Wizyty inwestorw i analitykw giedowych w siedzibie KGHM oraz jej oddziaach

Ciga komunikacja z rynkiem w postaci raportw biecych oraz komunikatw prasowych

Kwartalna prezentacja wynikw KGHM spotkanie z analitykami giedowymi i inwestorami

Rozwj interaktywnej strony internetowej

Nowy serwis internetowy relacji inwestorskich KGHM

Dlaczego stworzylimy nowy serwis internetowy KGHM?

9

. Grupa KGHM diametralnie zmienia si dziki przejciom oraz uruchomieniu produkcji ze zoa Sierra Gorda. Z duego lokalnego producenta miedzi KGHM sta si czoowym globalnym producentem miedzi z kopalniami na trzech kontynentach i jednymi z najwikszych zasobw miedzi na wiecie.

Fundamenty dialogu z inwestorami Rewolucyjna zmiana biznesowa wymagaa zmiany spojrzenia i form komunikacji. Kluczowa staa si unifikacja wizerunku spjna komunikacja z inwestorami na caym wiecie. Wierni pozostajemy natomiast naszym zasadom w relacjach inwestorskich: Otwartoci

Przejrzystoci

Staemu dialogowi Naczeln zasad jest dla nas przedstawianie penego obrazu Grupy Kapitaowej i wyjanianie na bieco wszelkich wtpliwoci. Chcemy eby w serwisie IR znajdoway si wszystkie niezbdne informacje.

Poniewa

10

Wczeniej Teraz

Przy tworzeniu nowego serwisu relacji inwestorskich w KGHM wyszlimy z zaoenia, e powinien spenia on trzy podstawowe funkcje:

By encyklopedi wiedzy dla inwestorw na temat grupy kapitaowej KGHM - zawiera szczegowe

informacje na temat aktyww KGHM na caym wiecie, historyczne i biece wyniki finansowe, prezentacje, informacje o produktach KGHM, globalnych rynkach miedzi, molibdenu i metali szlachetnych i wiele innych

Oferowa inwestorom narzdzia do analizy danych finansowych, notowa i wskanikw umoliwiajc porwnanie notowa KGHM do konkurentw i indeksw, przedstawiajc wskaniki zwrotu z kapitau, etc.

By interaktywnym narzdziem komunikacji z inwestorami umoliwiajc stay kontakt ze spk i aktualizujc na bieco szerokie spektrum informacji o niej

Encyklopedia wiedzy: na stronie relacji inwestorskich znajduj si wszystkie kluczowe informacje o spce i rynku miedzi

11

Rynek miedzi

KGHM zajmuje dziewit pozycj na wiecie pod wzgldem posiadanych zasobw miedzi, ktre s szacowane na 33,5 mln ton czystego surowca.

Mied to jeden z najbardziej uniwersalnych i jednoczenie najbardziej poszukiwanych surowcw na wiecie. Wykazuje odporno na korozj. Jest doskonaym przewodnikiem ciepa i elektrycznoci. Posiada rwnie silne wasnoci przeciwdrobnoustrojowe. Mied jest niezbdna midzy innymi w takich gaziach przemysu jak telekomunikacja, energetyka, transport, ochrona zdrowia, budownictwo.

Udokumentowane wiatowe zasoby geologiczne miedzi wynosz ponad 1 mld ton, z czego do wydobycia nadaje si obecnie 70%. Na caym globie znanych jest ponad 1000 z rud tego surowca, z ktrych eksploatowanych jest okoo 400. Mied stanowi 16% oglnej wartoci wszystkich metali wydobywanych ze z na wiecie. Dobre perspektywy na rynku miedzi warunkuje dzi due zapotrzebowanie Chin i innych krajw azjatyckich.

Narzdzia do analizy danych: w serwisie relacji inwestorskich KGHM dostpnych jest 14 wskanikw KPI. Wszystkie dane s podane w formie umoliwiajcej ich eksport do arkusza kalkulacyjnego

12

Produkcja miedzi elektrolitycznej w latach 2009- 2014

Suma bilansowa

Narzdzia do analizy danych: Informacje niezbdne dla inwestorw pojawiaj si rwnoczenie z ich oficjaln publikacj w systemie giedowym. Serwis zawiera nie tylko biece informacje, ale i archiwum sigajce ponad 10 lat wstecz oraz dokadny opis aktyww produkcyjnych Grupy Kapitaowej KGHM

13

Inwestorzy w atwy sposb dotr do informacji dotyczcych wynikw KGHM w Polsce i zagranic oraz do opisu wszystkich aktyww

Narzdzia do analizy danych: Inwestorzy mog wykorzysta serwis relacji inwestorskich KGHM do analizowania notowa spki

14

oraz porwnania notowa KGHM z kursem akcji konkurentw oraz indeksami giedowymi

Interaktywna komunikacja z inwestorami: Serwis relacji inwestorskich KGHM ma wspiera komunikacj z inwestorami, dlatego:

15

odpowiada na podstawowe pytania na temat akcji i obligacji Grupy Kapitaowej KGHM

prezentuje dzienny oraz dwutygodniowy biuletyn rynkowy na temat najwaniejszych wydarze w brany miedzi i metali szlachetnych

Interaktywna komunikacja z inwestorami oznacza jednak przede wszystkim stay kontakt z nimi

16

Wsppracujemy ze Stowarzyszeniem Inwestorw Indywidualnych

Jestemy aktywnym uczestnikiem programu Akcjonariat Obywatelski, co traktujemy jako promowanie wartoci rynku kapitaowego wrd jak najszerszej grupy potencjalnych inwestorw

A przede wszystkim jestemy otwarci na to by odpowiada na wszystkie pytania inwestorw. Zachcamy do rozmowy z nami:

W najbliszym czasie planujemy te wprowadzenie nowego narzdzia komunikacji z inwestorami: Daily Alert

Pokady moliwoci

Kluczowe zaoenia rozwoju bazy zasobowej i projektw eksploracyjnych

Maciej Matuszewski Wydzia Analiz Strategicznych

Agenda

Dugoterminowe wyzwania na rynku miedzi

Nowa strategia na lata 2015-2020 z perspektyw do 2040 roku

Dlaczego warto inwestowa w KGHM?

Rosnce ryzyko zwizane z nowymi projektami w sektorze wydobycia miedzi na wiecie

Spadajca zawarto miedzi w urobku

determinuje rosncy udzia droszych kopalni podziemnych

oraz inwestycje w obszarach o wyszy