Prezentacja programu PowerPoint ?· Prezentacja możezawieraćstwierdzenia dotycząceprzyszłości,jednak…

Embed Size (px)

Text of Prezentacja programu PowerPoint ?· Prezentacja możezawieraćstwierdzenia...

OWIADCZENIE

Niniejsza prezentacja (Prezentacja) zostaa przygotowana przez LPP SA ("Spka") z naleyt starannoci. Moe onajednak posiada pewne niecisoci lub pominicia. Prezentacja nie zawiera kompletnej ani caociowej analizyfinansowej Spki, jak rwnie nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani caociowy sposb. Dlategozaleca si, aby kada osoba zamierzajca podj decyzj inwestycyjn odnonie Spki opieraa si na informacjachujawnionych w oficjalnych raportach sporzdzonych i opublikowanych zgodnie z przepisami prawa obowizujcymiSpk. Prezentacja zostaa sporzdzona wycznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bd sprzedayinstrumentw finansowych.

Prezentacja moe zawiera stwierdzenia dotyczce przyszoci, jednak nie mog by one odbierane jako projekcjeprzyszych wynikw Spki. Stwierdzenia dotyczce przyszych wynikw finansowych nie stanowi gwarancji, e takiewyniki zostan osignite. Oczekiwania Zarzdu Spki s oparte na biecej wiedzy i s zalene od szeregu czynnikw,ktre mog powodowa, e faktyczne wyniki bd w sposb istotny rni si od wynikw opisanych w tymdokumencie. Wiele spord tych czynnikw pozostaje poza wiadomoci i kontrol Spki czy te moliwoci ichprzewidzenia.

Spka, jej dyrektorzy, czonkowie kierownictwa, doradcy i przedstawiciele takich osb nie ponosz adnejodpowiedzialnoci z jakiegokolwiek powodu wynikajcego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto,adne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowi zobowizania ani owiadczenia ze strony Spki, jej kierownictwaczy dyrektorw, doradcw lub przedstawicieli takich osb. Stwierdzenia zawarte w Prezentacji wyraaj stanowiskoSpki na dzie sporzdzenia Prezentacji. Nie musz by prawdziwe dla kolejnych okresw. Spka nie podejmujeadnego zobowizania do publikowania korekt czy aktualizacji stwierdze zawartych w Prezentacji w celuodzwierciedlenia zmian zaistniaych po dacie sporzdzenia Prezentacji.

2

AGENDA

3

Podsumowanie

Wyniki finansowe za 2Q15

Najwaniejsze wydarzenia

Plany na 2015 rok

Q&A

Ponad 2 mld PLN sprzeday w 1H15

4

+0,5% LFL

+16% POW. m2

1 594SKLEPW

16KRAJW

2 294 mln PLNSPRZEDA

+8%

53%MARA BRUTTO

-15%KOSZTY

SG&A / m2

EBIT 160 mln PLN> konsensusu

Najwaniejsze wydarzenia w 2Q15

5

Kolejne otwarcie w Niemczech

Nowe sklepy na Bliskim Wschodzie

Sklepy franczyzowe RESERVEDKatar, KuwejtPow. 2 365m2

Kwiecie 2015

5 marek w nowym centrum handlowym

Pow. 4 500m2

Maj 2015

Prestiowa lokalizacja w Poznaniu

Sklep wasny RESERVEDw Wuppertal

Pow. 2 050m2

Czerwiec 2015

Wejcie do 3 kraju z ofert on-line

RESERVED

Czerwiec 2015

Sklep on-line w Czechach

6

7996

7850

64

270

25

15

10

11

26

19

20

LICZBA SKLEPW 30.06.2015

GRUPA LPP 1 594

RESERVED 429

Cropp 382

House 330

MOHITO 268

SiNSAY 150

Outlety 35

L I C Z B A S K L E P W L P P

1

Ju 1 594 sklepy na 3 kontynentach

1 11

EGIPT

KUWEJT

KATAR

1

AGENDA

7

Podsumowanie

Wyniki finansowe za 2Q15

Najwaniejsze wydarzenia

Plany na 2015 rok

Q&A

1,1%

0,5%

1H14 1H15

Powrt dodatnich dynamik LFL

Wszystkie marki pokazay dodatnie LFL w 2Q15.

Dodatnie dynamiki LFL we wszystkich krajach oprcz Polski i Estonii.

Ujemne LFL w Polsce, ze wzgldu na niszy traffic.

Mimo sytuacji politycznej, sprzeda LFL w Rosji i na Ukrainie pozostaa dwucyfrowo dodatnia.

8

L F L w WA L U TA C H S TA Y C H ( d a n e d l a g r u p y )

L F L w WA L U TA C H S TA Y C H( d a n e d l a g r u p y )

dodatnie LFL w maju i czerwcu

15,3%14,3%

13,7%

4,8%

-2,3%

6,7%

11,7%

5,1%4,6%

-1,7%

-6,9%-3,5%

-0,7%

1,5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

700

720

740

760

780

800

Wiksza powierzchnia w regionach

9

W Z R O S T P O W I E R Z C H N Iw g r e g i o n w

P O W I E R Z C H N I A w 2 Q 1 5w g r e g i o n w

778

748

208 0

tys. m2

2

+30 tys. m2

tys. m2 2Q14 2Q15 r/r

GRUPA LPP 672,2 778,4 15,8%

Polska 401,1 443,5 10,6%

EU 100,9 147,7 46,4%

CIS 170,2 183,2 7,6%

ME 0,0 3,9 N/M

Najwicej otwar nowych salonw w Polsce na tle innych krajw w 2Q15. Sklepy w Polsce obejmuj rwnie sezonowe sklepy Cropp i House (ok. 6 tys. m2).

Dynamiczny wzrost w rejonie EU w 2Q15 wynika z: (1) przypieszenia rozwoju w Rumunii (8 sklepw, +5,8 tys. m2) oraz (2) rozwoju w Niemczech (1 sklep, 2 tys. m2).

Dwa nowe sklepy otwarte na Bliskim Wschodzie (Kuwejt i Katar). Brak otwar w Rosji i na Ukrainie.

700

720

740

760

780

800

W Z R O S T P O W I E R Z C H N Iw g m a r e k

Otwarcia salonw wszystkich marek

Dynamiczny rozwj RESERVED ze wzgldu na otwarcia na Bliskim Wschodzie, Rumunii i Niemczech.

W 2Q15 w MOHITO i SiNSAY wikszo otwar nastpio w Polsce.

Dynamika otwar w Cropp i House przypieszya w 2Q15 vs 1Q15 ze wzgldu na otwarcia sklepw sezonowych.

10

748

512

42,560,5

tys. m2

778

+30 tys. m2

tys. m2 2Q14 2Q15 r/r

GRUPA LPP 672,2 778,4 15,8%

RESERVED 358,9 416,3 16,0%

Cropp 102,2 111,5 9,1%

House 89,9 96,7 7,5%

MOHITO 76,7 89,1 16,2%

SiNSAY 35,1 52,4 49,2%

Outlety 9,3 12,4 33,5%

P O W I E R Z C H N I A w 2 Q 1 5w g m a r e k

31,4%

31,0%

35,6%

21,9%

14,1%

30,4%

31,3%

31,7%

25,9%

19,6%

11,4%

10,9%

6,1%

9,0%

0%

10%

20%

30%

40%

0

400

800

1 200

1 600

Polska EU CIS Wzrost sprzeday

Rosnca sprzeda Grupy

Cakowite przychody Grupy +9% w 2Q15 dziki wikszej powierzchni i dodatnim LFL.

Wrd krajw najwikszy nominalny wzrost sprzeday nastpi w Polsce, a wrd regionw w EU.

Paska sprzeda w Rosji i na Ukrainie (wzrost w walutach lokalnych, ale osabienie tych walut do PLN).

Najwiksze nominalne wzrosty sprzeday wygenerowane przez marki: RESERVED i SiNSAY.

11

S P R Z E D A C A KO W I TAw g r e g i o n w

S P R Z E D A C A KO W I TAw g m a r e k w 2 Q 1 5mln PLN mln PLN

80

83

146

160

196

627

0 200 400 600 800

Pozostae

SiNSAY

MOHITO

House

Cropp

RESERVED

Wzrost powierzchni obnia sprzeda/m2

Sprzeda/m2 w Polsce wysza ni za granic ze wzgldu na lepsz rozpoznawalno marek.

Spadki sprzeday /m2 liczone w zotych w Rosji i na Ukrainie wynikaj z deprecjacji walut lokalnych wobec dolara i zotego.

W walutach lokalnych w 2Q15 sprzeda/m2 w Rosji wzrosa o 11% r/r, a na Ukrainie 38% r/r.

W 2Q15 wzrosa sprzeda/ m2 w Czechach, Sowacji, na Wgrzech i na Litwie.12

PLN (m-c) 2Q14 2Q15 r/r

GRUPA LPP 582 542 -6,9%

Polska 630 596 -5,4%

EU 469 460 -2,0%

CIS 553 494 -10,6%

S P R Z E D A / m 2 r e d n i o m i e s i c z n a

S P R Z E D A D E TA L I C Z N A / m 2

PLN / m2

632695 721

784

570697 724

755

536610 608 663

462567

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

200

400

600

800

1 000

Sprzeda/m2 (PLN) % Zmiana r/r

8,6

28,535,4

0

10

20

30

40

1H13 1H14 1H15

Kontynuacja rozwoju e-commerce

13

Sprzeda internetowa w 2Q15 stanowia 1,4% sprzeday grupy.

Kada z 5 marek posiada sklep internetowy w Polsce.

Sklep RESERVED on-line dziaa rwnie w Niemczech i w Czechach.

Kolejne planowane otwarcia: Sowacja (3Q15) i Wgry (4Q15).

S P R Z E D A I N T E R N E T O WA

mln PLN

S P R Z E D A I N T E R N E T O WA

mln PLN

+24%

1,7

6,9 6,6

11,5

12,4 16,112,8

23,4

18,0 17,4

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0

5

10

15

20

25

Sprzeda internetowa % Sprzeday grupy

50%

55%

60%

65%

0,29

0,31

0,33

0,35

Kurs PLN/USD (T-2 kwartay) Mara brutto w kwartale (%)

Droszy USD zwiksza koszty zakupu

Spadek mary brutto w 2Q15 wynika w 30% z deprecjacji zotego do USD (wikszo zakupw dokonywana jest na Dalekim Wschodzie), a w 70% z wikszych r/r wyprzeday.

Efekt wysokiej bazy: rekordowo wysoka mara brutto w 2Q14 (61,3%), wysza ni w 4Q14 (59,0%).

Nisze ni planowane LFL w 2Q15 spowodoway konieczno wikszych r/r midzysezonowychwyprzeday zarwno w Rosji, na Ukrainie jak i w Polsce.

14

M A R A B R U T T O v s K U R S P L N / U S D Z A K U P Y w 1 H 1 5 w g r e g i o n wPLN/USD

61,3% 52,1%59,2%57,9%

Chiny52%Daleki

Wschd36%

Turcja5%

Polska5%

Inne2%

Koszty najmu49%

Koszty personelu

26%

Pozostae koszty25%

Nisze koszty sklepw was