PREZENTACJA PROGRAMU „SZKOŁA PROMUJĄCA ?· PREZENTACJA PROGRAMU ... •Stowarzyszenia Rodziców…

Embed Size (px)

Text of PREZENTACJA PROGRAMU „SZKOŁA PROMUJĄCA ?· PREZENTACJA PROGRAMU ... •Stowarzyszenia...

PREZENTACJA PROGRAMU

SZKOA PROMUJCA ZDROWIESZKOA PROMUJCA ZDROWIE

realizowanego przez Gimnazjum Miejskie nr 1

im. mjra H. Sucharskiego w Sawnie im. mjra H. Sucharskiego w Sawnie

w latach 2007 -2011

Nasza szkoa promuje Nasza szkoa promuje

zdrowy styl ycia zdrowy styl ycia

oraz postawy oraz postawy

prozdrowotne

i proekologiczne

Bierzemy udzia w rnych

kampaniach spoecznych,

programach, programach,

imprezach sportowych

szerzcych idee promujce szerzcych idee promujce

zdrowie.

Szkoa tworzy klimat sprzyjajcy:

dbaoci o zdrowie i wspierania prawidowego rozwoju;

bezpieczestwu oraz dobremu samopoczuciu uczniw i pracownikw;

partnerstwu oraz wspdziaaniu czonkw spoecznoci szkolnej, partnerstwu oraz wspdziaaniu czonkw spoecznoci szkolnej,

rodzicw i osb ze spoecznoci lokalnej.

Nasza szkoaNasza szkoa

rozpocza swoj dziaalno rozpocza swoj dziaalno

1 wrzenia 1999 r.1 wrzenia 1999 r.

Siedzib placwki stay si mury

Szkoy Podstawowej nr 2,Szkoy Podstawowej nr 2,

ktra istniaa od 1945 roku. ktra istniaa od 1945 roku.

Organem prowadzcym szko jest

Burmistrz Miasta Sawno.Burmistrz Miasta Sawno.

2001 roku placwka zyskaa miano

Szkoy Przyjaznej Harcerstwu,Szkoy Przyjaznej Harcerstwu,

31 maja 2004 roku zosta

ufundowany sztandar harcerski

Od 2002 roku jestemy czonkiem zwyczajnym Klubu

Szk Westerplatte

W roku 2002 zosta

zorganizowany konkurs na zorganizowany konkurs na

logo szkoy. Do dnia

dzisiejszego zwyciska

praca jest symbolem

naszego gimnazjum.

KONCEPCJA PRACY

GIMNAZJUM MIEJSKIEGO NR 1 IM.

MJRA H. SUCHARSKIEGO W SAWNIE

Szkoa kompetentnaSzkoa kompetentna

zatrudniamy kompetentn

i wykwalifikowan kadr, i wykwalifikowan kadr,

skutecznie przygotowujca do

egzaminw gimnazjalnych

Szkoa wychowujcaSzkoa wychowujcaksztatujemy model wartoci wsparty

tradycj polskiego dziedzictwa tradycj polskiego dziedzictwa

kulturowego

Szkoa bezpiecznaSzkoa bezpieczna

monitorowana, walczca z uywkami,

naogami, agresj, wulgaryzmami naogami, agresj, wulgaryzmami

i przemoc, asertywna

Szkoa otwarta i

pomocna

wspomagajca indywidualny rozwj wspomagajca indywidualny rozwj

kadego ucznia dostosowujc si

do jego potrzeb i moliwoci, do jego potrzeb i moliwoci,

szczegln trosk otaczajca

modzie ze specjalnymi potrzebami modzie ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi;

Szkoa przyjazna i partnerska

przyjazna wychowankom, przyjazna wychowankom,

szanujca podmiotowo ucznia

Szkoa nowoczesna

przygotowujca uczniw przygotowujca uczniw

do wspczesnych zada

i zmieniajcych si warunkw i zmieniajcych si warunkw

ycia

20 sal lekcyjnych

harcwkalekcyjnych

2 pracownie informatyczne

harcwka

centrum zarzdzania informatyczne centrum zarzdzania monitoringiem szkolnym

2 sale gimnastyczne

BAZA SZKOY2 sale gimnastyczne

BAZA SZKOYbiblioteka z centrum

gabinety: pedagogw, psychologa i pielgniarkiz centrum

multimedialnympsychologa i pielgniarki

W 2003 roku szkoa uzyskaa certyfikat Szkoy z klas,certyfikat Szkoy z klas,

a w 2008 roku kilkoro uczniw otrzymao tytu otrzymao tytu

Uczniowie z klas.

W latach 2007 i 2008 bralimy udzia W latach 2007 i 2008 bralimy udzia

w oglnopolskiej kampanii spoecznej Szkoa

bez przemocy.bez przemocy.

23.08.2007r. nasze gimnazjum zostao

przyjte do Zachodniopomorskiej Sieci Szk

Promujcych Zdrowie

W latach 2007- 2010 gimnazjum corocznie

otrzymywao certyfikat Polskiego Towarzystwa

Dysleksji za realizacj programu edukacyjno-

terapeutycznego Ortograffiti.

NASZA MODZIE UDZIELA SI W FORMIE WOLONTARIATU NASZA MODZIE UDZIELA SI W FORMIE WOLONTARIATU

wcza si do prac: Fundacji Rodzina,

Stowarzyszenia Rodzicw i Przyjaci Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych Razem,

pomaga w sprawowaniu opieki nad uczestnikami zaj w Dziennym Domu Pomocy pomaga w sprawowaniu opieki nad uczestnikami zaj w Dziennym Domu Pomocy w Sawnie,

przeprowadza akcje charytatywne na rzecz innych fundacji, m.in.: przeprowadza akcje charytatywne na rzecz innych fundacji, m.in.: "Pom i Ty",

"Fundacji na rzecz ludzi niewidomych",

"Gra Grosza",

"Zotwka dla biblioteki. "Zotwka dla biblioteki.

Od 2006 r. realizujemy, pod patronatem Sanepidu, program Trzymaj Form. Wspdziaamy z organizacjami kombatanckimi, ze Stowarzyszeniem Ludzi Wspdziaamy z organizacjami kombatanckimi, ze Stowarzyszeniem Ludzi Cierpicych na Padaczk, a take Polskim Zwizkiem Emerytw, Rencistw i Inwalidw.

W naszej szkole, od 2002 roku, dziaa

Sawieski Oddzia Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Sawieski Oddzia Polskiego Towarzystwa Dysleksji,

ktre jest czonkiem Europejskiego Towarzystwa Dysleksji.

Organizacja niesie pomoc dzieciom i modziey ze specyficznymi trudnociami Organizacja niesie pomoc dzieciom i modziey ze specyficznymi trudnociami

w uczeniu si. Zrzesza rodzicw oraz profesjonalistw: pedagogw, psychologw,

logopedw i terapeutw. Gwnym celem jego pracy jest przebudowa wiadomoci

na temat dysleksji rozwojowej w naszym rodowisku.na temat dysleksji rozwojowej w naszym rodowisku.

Przy bibliotece szkolnej dziaa Szkolny Klub Europejski EUROP

oraz Koo Biblioteczne SOWA.

W cigu roku realizowane s zajcia z zakresu edukacji

czytelniczej i medialnej. Nauczyciele bibliotekarze stosuj

nowoczesne metody nauczania aktywizujce uczniw

w formie prezentacji multimedialnych.

Organizowane s wycieczki edukacyjne Organizowane s wycieczki edukacyjne

do innych bibliotek na terenie miasta.

Inicjatywy promujce zdrowie Inicjatywy promujce zdrowie

podejmowane w szkole i w rodowisku lokalnym

Mury naszej szkoy byy wielokrotnie siedzib miejskiego sztabu WOP.siedzib miejskiego sztabu WOP.

Cz grona nauczycielskiego

uczestniczcego w pracach WOP

Liczenie pienidzy

zebranych

przez uczniw

Duo zebralimy,

ale po krtkim odpoczynku wracamy.

Nie tylko dziewczynki angaoway si Nie tylko dziewczynki angaoway si

w zbirk pienidzy,

rwnie dzielnie spisywali si chopcy.

Realizacja programu edukacyjnego

Uwierz w siebie

Program Uwierz w siebie jest czci prowadzonej w wielu

krajach kampanii pt. Prawdziwe Pikno. Program mia na celu

popraw wiadomoci wasnej wartoci, obalenie stereotypw popraw wiadomoci wasnej wartoci, obalenie stereotypw

promowanego

w mediach pikna, zwrcenia uwagi na zdrowe odywianie i aktywny w mediach pikna, zwrcenia uwagi na zdrowe odywianie i aktywny

wypoczynek w celu uzyskania adnej sylwetki oraz zmniejszenie

zachowa agresywnych. zachowa agresywnych.

Modzie chtnie i aktywnie realizowaa kolejne wiczenia. Wczaa Modzie chtnie i aktywnie realizowaa kolejne wiczenia. Wczaa

do poruszanych treci swoje wasne dowiadczenia w omawianych zagadnieniach.

Wychodzc z sali kady gono wypowiada Jestem pikna!, Jestem pikny!. Wychodzc z sali kady gono wypowiada Jestem pikna!, Jestem pikny!.

Na korytarzu wida byo dyskutujce dalej grupki.

Europejski Tydzie wiadomoci Dysleksji

Realizowalimy szereg dziaa majcych na celu podniesienie poziomu wiedzy

o problemie dysleksji.

Od padziernika 2009 roku wszystkie klasy realizoway Od padziernika 2009 roku wszystkie klasy realizoway

na lekcjach wychowawczych temat: Dysleksja rozwojowa.

Zajcia prowadzia koordynatorka programu pani Karolina Skibiska.

Podczas nich uczniowie dowiedzieli si, m. in. czym jest dysleksja, jakie s jej typy Podczas nich uczniowie dowiedzieli si, m. in. czym jest dysleksja, jakie s jej typy

i symptomy, poznali wielkie osoby ze wiata dysleksji.

Dostrzegamy i wspieramy mocne strony uczniw

borykajcych si z tym problemem.

Nasi dyslektycy z sukcesami bior udzia

w wielu konkursach

Uczniowie poznali wiczenia zwikszajce wydajno umysow

Podniesienie bezpieczestwa uczniw w szkolePodniesienie bezpieczestwa uczniw w szkole

Spotkanie z policjantem w ramach przeciwdziaania zachowaniom agresywnym.

Udzia uczniw

w przedstawieniu

o wpywie narkotykw o wpywie narkotykw

na ycie i zdrowie

Uczniowie z uwag suchali wystpujcych aktorw . Przedstawienie miao na celuuwiadomienie uczniom, czym mog skoczy si eksperymenty z narkotykami( utrata zdrowia fizycznego i psychicznego).

Konkurs dotyczcy profilaktyki nadwagi i otyociKonkurs dotyczcy profilaktyki nadwagi i otyoci

Wyrnione praceWyrnione prace

Propagowanie zdrowego stylu ycia

w przedszkolu i szkoach podstawowych

Profilaktyka nadwagi i otyoci przedstawienie oraz konkurs dla przedszkolakw

zorganizowane przez gimnazjalistw

Dzieci z uwag oglday przedstawienieDzieci z uwag oglday przedstawienie

Przedszkolaki aktywnie uczestniczyy w konkursie.

Stop zym nawykom ywieniowym

Przedstawienie dla uczniw ze Szkoy Podstawowej nr 1 w Sawnie

Dzieci z uwag suchay starszych kolegw przekonujcych maluchy o szkodliwoci jedzenia ywnoci z fast- foodw.

Aby zdrowym by, trzeba zdrowo yAby zdrowym by, trzeba zdrowo y

Przedstawienie dla uczniw Szkoy Podstawowe