Click here to load reader

PRIJAVA ZA UČESTVOVANJEvisitnis.com/wp-content/uploads/2018/12/prijava-sajam-nis-2019-euro.pdfZdravstveni turizam (banje, rehabilitacioni centri) Ugostiteljstvo Hotelijerstvo (hoteli,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIJAVA ZA...

 • Adresa: Cara Dušana 30, 18000 Niš, Srbija, Tel: 018 505 689, E-mail: [email protected], Web sajt: www.visitnis.com, Žiro-račun: 840-1001668-87

  PRIJAVA ZA UČESTVOVANJE

  (Molimo popunite štampanim slovma)

  Pun naziv izlagača:

  Adresa:

  Telefon: Faks:

  E-mail: Internet strana:

  Br. tekućeg računa: Banka:

  PIB: Obaveznik PDV-a: Da Ne

  Ime i prezime kontakt osobe: Mobilni:

  Rok za prijavljivanje: 31. mart 2019. godine

  Obavezna izlagačka upisnina: 45 € + TAX (20%)

  Svi izlagači kao i suizlagači na sajmu su obavezni da se registruju u zvaničnom sajamskom katalogu i za to plate obaveznu izlagačku upisninu.

  IZLAGANJE U GRUPI:

  Nacionalne, regionalne i gradske turističke organizacije Ministarstva, udruženja

  Zdravstveni turizam (banje, rehabilitacioni centri) Ugostiteljstvo

  Hotelijerstvo (hoteli, moteli i hosteli) Turoperatori

  Sportsko-rekreativni turizam Tranzitni turizam (avio, železnički I autobuski prevoz)

  Nacionalni parkovi Savremene tehnologije u turizmu )obrazovni I rezervacioni sistemi)

  Finansije i osiguranje Konsalting I menadžment

  Srednje, više i visoko obrazovanje u turizmu Turistička propaganda - mediji

  Rečni i jezerski turizam Turističke manifestacije, atrakcije i događaji

  Seoski turizam

  SUIZLAGAČI: upisnina za svakog suizlagača: 45 € + TAX (20%)

  Naziv firme Grad Država

  IZLOŽBENI PROSTOR euro Upisati kvadraturu

  min. 12 m

  Standardna opremljenost 30 € + TAX (20%)

  “Мaxi” opremljenost 40 € + TAX (20%)

  Neizgrađen prostor u hali 20 € + TAX (20%)

 • Tip štanda Opis štanda

  Standardna opremljenost

  - štand od 12 m 2 - jednokratni itison

  - pregradni zidovi - ostava sa zavesom 1m x 1m - prodajni pult (100x50x120 cm) x 2 - sto sa 4 stolice - naziv firme u logotipu -

  rasveta-reflektor 300w -

  utičnica za struju

  Maxi opremljenost

  - štand od 12 m2 - jednokratni itison - maxi pregradni zidovi - ostava sa zavesom 1m x 1m - “maxi” prodajni pult sa barskom stolicom - sto sa 4 stolice - naziv firme u logotipu -

  rasveta-reflektor 300w -

  utičnica za struju

  Neizgrađen prostor u hali

  - mogućnost izvođenja svakog projekta prema Vašem zahtevu. Izrada štandova od posebnih konstrukcije - univer - gips - stiropor - “maxi” - mepo

  (Molimo popunite štampanim slovma)

  PRIJAVA ZA OBAVEZNU REGISTRACIJU U ZVANIČNOM KATALOGU Tačan naziv izlagača:

  TEKST O DELATNOSTI (do 50 reči)

  ZAJEDNO SA PRIJAVOM DOSTAVITI za katalog Vaš zaštitni znak u elektronskom obliku (.cdr ili .ai formatu) ROK ZA DOSTAVU MATERIJALA: 31. mart 2019. godine

 • DODATNA OPREMA KOJA SE PORUČUJE POJEDINAČNO A NIJE URAČUNATA U GORE NAVEDENU CENU IZGRADNJE ŠTANDA

  Назив kom. kom/€ Назив kom. kom/€

  Ormarić sa bravicom - N 08 10€ Platforma - P 02 10€

  Polica - RA 05 15€ Platforma - P 08 15€

  Info desk - P 27 50€ Prosvetljeni pilon - PI 06 95€

  Info desk - P 28 70€ Prozor - RA 06 35€

  Info desk - P 25 25€ Polica - RA 03 15€

  Info desk - P 26 50€ Prosvetljeni pilon - PI 04 45€

  Visoka vitrina - V 08 35€ Trus sistem - KAL4 80€

  Niska vitrina - V 02 20€ Kula - RA 11 40€

  Niska vitrina - V 04 15€ Maxi stakleni zid - MA 02 30€/m2

  Niska vitrina - V 05 25€ Sprat - S 01 - 800€ 50€/m2

  Niska vitrina - V 06 30€ Sprat - S 02 - 1440€ 45€/m2

  Visoka vitrina - V 07 40€ Sivi barski sto - NA 01 30€

  Visoka vitrina - V 09 80€ Okrugli sto - NA 28 25€

  Kružna vitrina - V 15 50€ Osmougaoni sto - NA 23 10€

  Piramidalna vitrina - V 18 80€ Veliki sto - NA 25 15€

  Polikružna vitrina - V 13 (Molimo popunite štampanim slovma)

  PRIJAVA ZA UČEŠĆE I PRATEĆIM PROGRAMIMA

  Ukoliko želite bilo koji vid prezentacije ili promocije, molimo Vas da popunite sledeću tabelu. Navedeni podaci biće deo zvaničnog programa. Sajam zadržava pravo korekcije termina.

  Opis prezentacije Datum Vreme (od-do)

  U konferencijskoj sali

  Za prezentaciju nam je potrebno: (molimo naznačite) Platno Projektor Lap top Internet

  PAYMENT INSTRUCTIONS ORGANIZATOR

  SWIFT MESSAGE MT103-EUR

  TURISTIČKA ORGANIZACIJA NIŠ

  Adresa: Vožda Karađorđa 7, 18000 Niš, Srbija FIELD 32 A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT Tel/fax: +381 18 521 321 FIELD 5OK: ORDERING CUSTOMER

  E-mail: [email protected]

  FIELD56A: DEUTDEFFXXX Web: www.visitnis.com (INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG, F/M

  TAUNUSANLAGE 12

  GERMANY

  FIELD57A: /

  (ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX

  NARODNA BANKA SRBIJE( NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)

  BEOGRAD , NEMANJINA 17

  SERBIA

  FIELD59: /RS35840000000026079451

  (BENEFICIARY) TURISTIČKA ORGANIZACIJA NIŠ

  VOZDA KARADJORDJA 7

  NIS

  FIELD70: DETAILS OF PAYMENT

  PRIJAVA ZA RANE UPLATE: 20% popusta za prijave i uplate do 15. januara 2019.

 • Opšta pravila učestvovanja na sajmu 1.Kao izlagač, na sajmu može učestvovati pravno lice koje se bavi proizvodnjom ili prometom robe, odnosno pružanjem usluga iz

  privredne grane za koju se priredba organizuje.

  Izlagač izlaže u svoje ime i za svoj račun, ili u ime i za račun druge organizacije. 2. Turistička organizacija Niša izlagaču dostavlja obrazac prijave za učestvovanje na sajmu. Čitko popunjenu prijavu, potpisanu od strane ovlašćenog lica i overenu pečatom izlagača, izlagač vraća Turističkoj organizaciji Niša radi evidentiranja i overe. Po overavanju

  prispele prijave, jedan primerak iste dostavlja izlagaču uz predračun za sve što je u prijavi naznačeno.Prijava za učestvovan je na sajmu

  postaje validna i pravosnažna kada organizator sajma potvrdi izlagaču. Ukoliko izlagač nema pritužbi u vremenskom roku od 5 dana od

  dana potvrde učešća, prijava za učestvovanje na sajmu smatra se ugovorom zaključenim između Turističke organizacije Niša i

  podnosioca prijave. 3. U roku od 10 dana pre otvaranja sajma, izlagač mora da dostavi organizatoru precizne podatke koji se odnose na njegove tačno

  određene izlagačke sektore prodaje i usluga. Organizator zadržava pravo da preduzme odgovarajuće mere uključujući i zabranu

  izlaganja i uklanjanja gore navedenih proizvoda sa izlagačkog mesta ukoliko nisu u skladu sa specifikacijama izlagača. U tom slučaju će

  organizator biti ovlašćen da poništi ugovor i da ukloni izlagačke proizvode sa izlagačkog mesta o trošku izlagača. 4. Izlagač je obavezan da nepovratno uplati 50% od iznosa u predračunu u roku od 7 dana po prijemu predračuna. Najkasnije 3 dana

  pre početka sajamske manifestacije, izlagač je dužan da plaćanje izvrši u celosti. Po završetku sajamske manifestacije izlagaču će biti

  dostavljena konačna faktura sa iskazanim troškovima svih stvarno korišćenih usluga i obračunom poreskih obaveza koje je izlagač

  dužan da plati u roku navedenom u fakturi. Ukoliko izlagač iz bilo kog razloga ne plati iznos u roku navedenom u konačnoj fakturi, dužan je da plati i zakonsku zateznu

  kamtu. Turistička organizacija Niš zadržava pravo da cene iz važećeg cenovnika koriguje u skladu sa rastom cena na malo. 5. U slučaju otkazivanja nastupa, izlagač se obavezuje da plati sledeće troškove: - prijavnog lista i upisa u registar izlagača u zvaničnom katalogu - ukoliko otkaže nastup 10 dana po zaključenju ugovora; - 50% ukupne vrednosti naručenih usluga - ukoliko otkaže nastup do 15 dana pre početka sajamske manifestacije: - 100% vrednosti naručenih usluga - ukoliko otkaže nastup u roku kraćem od 15 dana pre početka sajamske manifestacije. Otkaz ugovora vrši se u pismenoj formi. Danom otkaza smatraće se dan prijema pismena o otkazu ugovora. 6. Za direktnu prodaju na sajmu izlagač mora da podnese prijavu radi dobijanja dozvole. On obezbeđuje promet robe i usluga u skladu

  sa regulacionim pravilima, uključujući i posedovanje svih potrebnih dozvola. 7. Izlagač se obavezuje da poštuje termin otvaranja i zatvaranja sajamske manifestacije, a posebno da štand sa eksponatima bude u

  funkciji do zatvaranja manifestacije. Izlagaču će se omogućiti opremanje štanda najmanje jedan dan pre otvaranja sajma, kao i po završetku. 8. Na svim priredbama koje se održavaju u organizaciji Turističke organizacije Niša eksponati i druga imovina izlagača moraju da budu

  osigurani od krađe, oštećenja i slično. Odgovornost za nestanak ili štetu nastalu na eksponatima ili drugoj imovini izlagača, ukoliko nisu

  osigurani, u potpunosti snosi izlagač.

  9. Organizator zadržava pravo otkazivanja i odlaganja sajamske manifestacije, pri čemu pismenim putem obaveštava već registrovane

  učesnike najkasnije 15 dana pre početka otvaranja. Ukoliko izlagač pismeno ne otkaže učestvovanje, smatraće se da je saglasan sa promenjenim terminom. 11. Za sve eventualne sporove nastale između Turističke organizacije Niša i izlagača nadležan je Privredni sud u Nišu. 12. Potpisivanjem i overom od strane odgovornog lica Opštih pravila o učestvovanju na sajmu izlagač potvrđuje da je sa istim pravilima

  upoznat i da će se istih pridržavati bez mogućnosti naknadnih prigovora te da Opšta pravila za učestvovanje na sajmu odražava ju

  saglasnost volja (ugovor) izlagača i “Turistička organizacija Niša” sa svim pravnim posledicama u slučaju nepoštovanja istog.

  Turistička organizacija Niš potvrđuje prihvatanje prijave

  Mesto:

  M.P.

  Potpis ovlašćenog lica

  М.P.

  Datum: Potpis:

  Datum:

  Adresa: Cara Dušana 30, 18000 Niš, Srbija, Tel: 018 505 689, E-mail: [email protected], Web sajt: www.visitnis.com, Žiro-račun: 840-1001668-87