of 23/23
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG ODLUKE O STJECANJU POSLOVNOG UDJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU ULO HLADNJAČA D.O.O. OSIJEK Osijek, siječnja 2019. Materijal pripremljen u - Upravnom odjelu za poljoprivredu Osječko-baranjske županije - Upravnom odjelu za javne financije Osječko-baranjske županije

PRIJEDLOG ODLUKE O STJECANJU POSLOVNOG UDJELA … · osječko republika hrvatska osjeČko-baranjska Županija skupŠtina materijal za sjednicu prijedlog odluke o stjecanju poslovnog

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIJEDLOG ODLUKE O STJECANJU POSLOVNOG UDJELA … · osječko republika hrvatska osjeČko-baranjska...

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

  SKUPŠTINA

  Materijal za sjednicu

  PRIJEDLOG ODLUKE O

  STJECANJU POSLOVNOG

  UDJELA U TRGOVAČKOM

  DRUŠTVU ULO HLADNJAČA

  D.O.O. OSIJEK

  Osijek, siječnja 2019.

  Materijal pripremljen u

  - Upravnom odjelu za poljoprivredu

  Osječko-baranjske županije

  - Upravnom odjelu za javne financije

  Osječko-baranjske županije

 • 1

  PRIJEDLOG ODLUKE O

  STJECANJU POSLOVNOG UDJELA

  U TRGOVAČKOM DRUŠTVU

  ULO HLADNJAČA D.O.O. OSIJEK

  U sklopu provedbe nacionalnog projekta izgradnje mreže poljoprivrednih veletržnica u

  Republici Hrvatskoj u Osijeku je izgrađena regionalna veletržnica s minimalno potrebnom

  infrastrukturom za obavljanje djelatnosti veleprodaje svježeg voća, povrća i cvijeća. Međutim, da bi

  regionalna veletržnica u potpunosti ispunila svoju temeljnu funkciju bilo je potrebno realizirati i

  drugu fazu projekta u kojoj bi se veletržnica proširila i opremila rashladnim komorama i drugom

  potrebnom opremom za prihvat, čuvanje i pripremu proizvoda za tržište.

  Osječko-baranjska županija i Grad Osijek prihvatili su ideju formiranja logističko

  distributivnog centra za prehrambene proizvode na lokaciji Regionalne veletržnice u Osijeku, a

  sagledavajući objektivne potrebe rastućeg tržišta jabuke, kao prvi korak u realizaciji proširenja

  kapaciteta prihvatili su prijedlog izgradnje ULO hladnjače za prihvat, čuvanje i doradu jabuka (te

  potencijalno i drugog voća i povrća), kapaciteta cca 2.500 tona.

  Prihvaćanjem ovakvog modela razvoja Regionalne veletržnice Osijek (u daljnjem tekstu: RVO

  d.d.) na svim nadležnim tijelima Županije i Grada, a uz podršku Ministarstva poljoprivrede, tijekom

  2006. godine započelo se s postupkom realizacije projekta kojom prilikom je, između ostalog, s

  dužnom pažnjom raspravljeno i pitanje nositelja investicije. Naime, logično se nametalo rješenje da

  investitor ULO hladnjače bude Regionalna veletržnica Osijek d.d., budući da će se hladnjača graditi u

  sklopu ograđene parcele veletržnice i činit će s postojećom veletržnicom logičnu poslovno tehnološku

  cjelinu. Međutim, zbog kreditne zaduženosti Regionalne veletržnice Osijek d.d. obvezama prema

  EBRD - u (Europska banka za obnovu i razvoj) i CEI-u (Centralno Europska inicijativa) nastalih

  1999. godine temeljem zaključenog ugovora o podzajmu, posredstvom Nacionalne veletržnice d.d.

  Zagreb, RVO d.d. u to vrijeme nije mogla biti nositelj investicije.

  Slijedom navedenog pristupilo se osnivanju novoga trgovačkog društva koje bi bilo nositelj

  cijele investicije izgradnje ULO hladnjače s potrebnim sadržajima. Dana 30. listopada 2006. godine

  potpisan je Društveni ugovor o osnivanju ULO HLADNJAČE d.o.o. Osijek ("Županijski glasnik" broj

  1/07.). Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, u registarski uložak s

  matičnim brojem subjekta upisa 030090529, temeljem rješenja od 31. siječnja 2007. godine.

  Društvo je osnovano s temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000.000,00 kuna kojeg su u cijelosti

  u kolovozu 2008. godine u novcu uplatili osnivači - članovi društva u sljedećim iznosima:

  1. Osječko-baranjska županija iznos od 1.000.000,00 kuna što iznosi 50% udjela; 2. Grad Osijek iznos od 1.000.000,00 kuna što iznosi 50% udjela.

  Izgradnjom suvremene U.L.O. (Ultra Low Oxygen) hladnjače kapaciteta cca 2.500 tona s

  prostorom za prihvat i pripremu jabuka za tržište, ublažio bi se nedostatak skladišnih i logističkih

  kapaciteta na tržištu te time potaknuo razvoj voćarstva u Regiji, povećala zaposlenost i prihodi te

  lokaciju Regionalne veletržnice u Osijeku približilo cilju da postane regionalni centar za prihvat,

  čuvanje i distribuciju prehrambenih proizvoda.

  U realizaciji navedenog projekta poduzeto je niz aktivnosti među kojima su: radi osiguranja

  prostora za izgradnju ULO hladnjače tijekom 2006. izvršena je parcelacija zemljišta na prostoru

  Regionalne veletržnice i izdvojena parcela kč. br. 9722/5 u površini od 4.357 m² zk. ul. 16430 k.o.

  Osijek, u listopadu 2008. tvrtka Bresting d.o.o. iz Zagreba izradila je Idejno rješenje i troškovnik kao

  podlogu za lokacijsku dozvolu, a u veljači 2009. godine tvrtka Bresting izradila je Glavni i izvedbeni

  projekt za gradnju objekta "POGON ZA DORADU I ČUVANJE VOĆA", a u travnju 2009. dobivena je

  lokacijska dozvola te potvrda glavnog projekta. U cilju osiguranja potrebnih financijskih sredstava za

  izgradnju ULO hladnjače osnivači su donijeli odluke o povećanju temeljnog kapitala u srpnju 2009.

  Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala ULO

 • 2

  HLADNJAČA d.o.o. za 2 milijuna kuna u novcu, te Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Odluku o

  povećanju temeljnog kapitala za 3 milijuna kuna. U vlasničku strukturu ULO hladnjače d.o.o. trebala

  je s udjelom od 5 milijuna kuna ući i Nacionalna veletržnica, međutim u listopadu 2009. Nadzorni

  odbor Nacionalne veletržnice odbio je dati suglasnost Upravi da provede postupak dokapitalizacije

  ULO HLADNJAČE d.o.o. Osijek s navedenim iznosom. Skupština ULO HLADNJAČE d.o.o. u listopadu

  2012. godine donijela je Odluku o obustavljanju projekta izgradnje pogona na doradu i skladištenje voća

  do trenutka dok se ne osiguraju dostatna sredstva za izgradnju.

  Budući da je izgradnja smještajnih kapaciteta za voće i povrće, kao i objekata za sortiranje,

  pakiranje i distribuciju tih proizvoda jedan od najvažnijih projekata u sektoru poljoprivrede za

  Osječko-baranjsku županiju, pripremljena je projektna ideja o izgradnji distribucijskog centra za voće

  i povrće. Navedena projektna ideja je prijavljena na javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i

  EU fondova za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata, koje je 8. studenog 2013.

  godine Osječko-baranjskoj županiji odobrilo tehničku pomoć za projektnu ideju "Regionalni

  distributivni centar voća i povrća". Kroz odobrenu tehničku pomoć, odobrenu projektnu ideju trebalo

  je pripremiti i projektni prijedlog koji bi bio pripremljen za financiranje iz fondova Europske unije.

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Osječko-baranjska županija

  potpisali su Sporazum o tehničkoj pomoći za odobrenu projektnu ideju "Regionalni distributivni

  centar voća i povrća". Sukladno navedenom Sporazumu, Ministarstvo je provelo postupak nabave i

  zaključilo ugovore o prvoj fazi tehničke pomoći, a koja je sagledavala mogućnost realizacije projektne

  ideje s obzirom na prostor i potrebnu dokumentaciju. Procijenjena vrijednost projekta Regionalni

  distribucijski centar voća i povrća u Osijeku iznosi oko 40.000.000 kuna, bez PDV-a.

  Iz izvješća stručnjaka (Gin-Company d.o.o. iz Zadra) za razradu investicijskog ciklusa iz

  srpnja 2014. godine, bilo je vidljivo da se planirana investicija može realizirati na zemljištu unutar

  Slobodne zone. Izgradnja Regionalnog distribucijskog centra voća i povrća predviđa se u obuhvatu

  važećeg Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka na površini poslovne namjene. Slijedom

  navedenog, utvrđeno je da se planirana investicija može realizirati na zemljištu unutar Slobodne zone

  i da je izgradnja ovoga objekta u skladu s prostorno planskom dokumentacijom.

  U srpnju 2014. godine Ministarstvo je prihvatilo prijedlog Županije za izmjenu i dopunu

  prihvaćene projektne ideje. Regionalni distribucijski centar za voće i povrće realizirao bi se kroz faze i to:

  - u I. fazi izgradila bi se ULO hladnjača za voće i povrće sa sortirnicom i pakirnicom, te

  laboratorijem za praćenje kvalitete,

  - u II. fazi je izgradnja preostalih skladišnih kapaciteta i linija za brzo smrzavanje, te aukcijska

  dvorana,

  - u III. fazi tehnološki park za preradu voća i povrća sa svim pratećim uslugama potrebnim za

  stavljanje novoga proizvoda na tržište.

  U lipnju 2015. godine izrađeno je Idejno rješenje Regionalnog distribucijskog centra za voće i

  povrće. Prema Idejnom rješenju izgradnja Regionalnog distribucijskog centra planirana je u tri faze i

  u prvoj fazi izgradili bi se prostor s komorama za hlađenje, prostor za kalibriranje, sortiranje, pakiranje i laboratorij za kontrolu kvalitete, te prostor skladišta i uprave.

  Tvrtka ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek s obzirom na cilj njenog osnivanja od strane Osječko-

  baranjske županije i Grada Osijeka, određena je kao nositelj projekta izgradnje Regionalnog

  distribucijskog centra za voće i povrće na prostoru Slobodne zone. Tvrtka ULO HLADNJAČA d.o.o. je

  i prihvatljiv korisnik za mjere potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje

  2014. - 2020. Navedeni objekt bio bi i u funkciji proizvođačke organizacije za koju su započeli

  postupci organizacije sukladno propisima.

  U zadnjih nekoliko godina Grad Osijek i Županija pokretali su postupke za povećanjem

  temeljnog kapitala ULO HLADNJAČE d.o.o. Osijek, koji nisu rezultirali donošenjem potrebnih odluka

  i izmjenom Društvenog ugovora o osnivanju ULO HLADNJAČE d.o.o. Osijek. Na održanim radnim

 • 3

  sastancima tijekom 2017. i 2018. godine Gradonačelnik Grada Osijeka i Župan Osječko-baranjske

  županije razgovarali su i o ULO HLADNJAČI d.o.o. Osijek, kao i o namjeri Županije da navedena

  tvrtka bude nositelj izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u Eko industrijskoj

  zoni Nemetin, a za što je potrebno osigurati potrebna financijska sredstva za njegovu izgradnju.

  Grad Osijek, kao jedan od osnivača tvrtke ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek iskazao je spremnost

  za prodaju svog udjela u ULO HLADNJAČI d.o.o. Osijek, na taj način da bi Županija u cijelosti bila

  vlasnik tvrtke ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek. Nakon provedenog postupka prijenosa udjela Grada

  Osijeka u ULO HLADNJAČI d.o.o. Osijek na Županiju, Županija bi kroz postupak povećanja temeljnog

  kapitala stvorila uvjete da ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek kao nositelj izgradnje Regionalnog

  distribucijskog centra za voće i povrće, izgradi navedeni objekt i upravlja njime.

  Prema članku 385. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93., 34/99.,

  121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13. i 110/15.) društvo

  s ograničenom odgovornošću je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba unose

  uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital. Društvo se osniva na temelju ugovora kojeg sklapaju

  osnivači (društveni ugovor), a što je propisano člankom 387. stavkom 1. toga Zakona. Člankom 412.

  Zakona uređeno je raspolaganje poslovnim udjelima, koji se mogu prenositi i nasljeđivati.

  Prema članku 13. Društvenog ugovora o osnivanju ULO HLADNJAČE d.o.o. Osijek poslovni

  udjeli mogu se prenositi, a stavkom 3. istog članka propisano je da je za prijenos poslovnog udjela

  potreban ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave. Poslovni udjeli se mogu dijeliti, prenositi

  trećima, ali samo uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva. Budući da će Grad Osijek svoj poslovni udjel

  prenijeti na drugog suosnivača nije potrebna suglasnost Skupštine Društva.

  Člankom 30. točkom 15. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95.,

  2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.) utvrđeno je da Skupština

  Županije osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,

  društvenih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju, te odlučuje o stjecanju i raspolaganju

  dionicama i udjelima u trgovačkim društvima.

  Osječko-baranjska županije je u listopadu 2018. godine naručila izradu Elaborata o procjeni

  vrijednosti udjela društva ULO HLADNJAČA d.o.o. za skladištenje, trgovinu i usluge Osijek, čiji je

  izrađivač tvrtka Ažurnost d.o.o. Osijek. Prilikom izrade navedenog Elaborata, izrađivač je primijenio

  nekoliko metoda izračuna i to statičku metodu, dinamičku metodu i metodu izračuna likvidacijske

  vrijednosti Društva.

  U analizi poslovanja Društva korišteni su podaci iz financijskih izviješća za 2015., 2016. i

  2017. godinu. Prema procjeni statičke vrijednosti Društva, statička vrijednosti iznosi 1.236.185,00

  kuna, odnosno imovina Društva umanjena za obveze Društva. Likvidacijska vrijednost Društva

  utvrđena je prema stanju Bilance na dan 31. prosinca 2017. godine. Za osnovu je uzeta

  knjigovodstvena vrijednost po vrstama imovine, a za likvidacijsku vrijednost korištene su uobičajene

  stope smanjenja vrijednosti imovine. Prema navedenom likvidacijska vrijednost Društva iznosi

  937.935,00 kuna.

  Polazeći od analiziranih vjerodostojnih financijskih izviješća u razdoblju od 1. siječnja 2015.

  godine do 31. prosinca 2017. godine, kao i činjenice da u promatranom razdoblju društvo nije

  obavljalo nikakvu poslovnu aktivnost, prema mišljenju izrađivača Elaborata najrealniji pristup

  procjeni udjela Društva je rezultat srednje vrijednosti između statički izračunate vrijednosti imovine

  Društva sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. godine i likvidacijske vrijednosti Društva sa stanjem na

  dan 31. prosinca 2017. godine, uz korektivni faktor od 0,80 za nepredviđene razlike od daljnjih

  negativnih trenova u poslovanju, skrivenih ili još neevidentiranih, a nastalih obveza, kao i rizika u

  uspješnosti naplate potraživanja po svim osnovama, s obzirom na trenutno gospodarsko okruženje.

  Slijedom navedenog, fer vrijednost ukupnih udjela društva ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek iskazane

  u Elaboratu iznosi 800.000,00 kuna.

 • 4

  Predmetni Elaborat o procjeni vrijednosti udjela društva ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  dostavljen je i Gradu Osijeku radi njegovog razmatranja i prihvaćanja, te pripreme potrebnog akta za

  Gradsko vijeće Grada Osijeka. Grad Osijek je prihvatio prethodno navedeni Elaborat prema kojem je

  ukupna vrijednost udjela Društva 800.000,00 kuna. Gradsko vijeće Grada Osijeka na svojoj sjednici

  održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo je Odluku o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom

  društvu ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek, KLASA: 910-04/18-01/52, URBROJ: 2158/01-06-00/07-18-

  06. Navedenom Odlukom utvrđen je prijenos 50%-tnog poslovnog udjela Grada Osijeka u ULO

  HLADNJAČI d.o.o. Osijek na Osječko-baranjsku županiju uz naknadu u visini članskog udjela koji

  iznosi 400.000,00 kuna. Elaborat je noveliran u siječnju 2019. godine u odnosu na broj udjela i pravo

  građenja, bez promjene procijenjene vrijednosti.

  Potrebna financijska sredstava za prethodno navedenu namjenu doznačiti će se Gradu

  Osijeku sukladno članku 17. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za

  2019. godinu ("Županijski glasnik" broj 17/18.), na teret namjenskog viška prihoda iz 2018. godine.

  Prethodno navedenim stavkom članka 17. Odluke o izvršavanju Proračuna, propisano je da se

  aktivnosti i projekti mogu prenijeti i izvršavati u 2019. godini ako su proračunska sredstva za te

  aktivnosti i projekte na kraju 2018. godine ostala neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od

  planiranog uz suglasnost župana. Budući da je u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2018.

  godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu ("Županijski glasnik" broj 13/17., 8/18. i 16/18.)u

  okviru Projekta K 4002 23 ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek, na Računu 532 Dionice i udjeli u

  glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru bio planiran iznos od 1.000.000,00 kuna za navedenu

  namjenu i da je navedeni iznos ostao u cijelosti neizvršen, plaćanje naknade za preneseni udjel će biti

  izvršeno temeljem članka 17. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije

  za 2019. godinu.

  Sukladno navedenom, predlaže se Skupštini donošenje Odluke u tekstu koji glasi:

 • 5

  Temeljem članka 30. točka 15. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj

  2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.), a u svezi sa člankom

  412. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03.,

  107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 111/12., 68/13. i 110/15.), člankom 13. Društvenog ugovora o

  osnivanju ULO HLADNJAČE d.o.o. Osijek od 30. listopada 2006. godine ("Županijski glasnik" broj

  1/07.) i člankom 17. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019.

  godinu ("Županijski glasnik" broj 17/18.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ____

  sjednici _____________ 2019. godine

  O D L U K U

  o stjecanju poslovnog udjela u

  trgovačkom društvu ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  Članak 1.

  Skupština konstatira:

  - da su Osječko-baranjska županija i Grad Osijek osnivači trgovačkog društva ULO

  HLADNJAČA d.o.o. Osijek, (u daljnjem tekstu: Društvo) s jednakim udjelima u temeljnom kapitalu

  Društva koji iznosi 2.000.000,00 kuna (slovima: dvamilijunakuna), te članovi Društva raspolažu s po

  50% udjela u vlasništvu u nominalnom iznosu od 1.000.000,00 kuna,

  - da je Gradsko vijeće Grada Osijeka dana 18. prosinca 2018. godine donijelo Odluku o

  prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu ULO hladnjača d.o.o. Osijek, KLASA: 910-04/18-

  01/52, URBROJ: 2158/01-06-00/07-18-06, kojom Grad Osijek prenosi svoj poslovni udjel u

  trgovačkom društvu ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek na Osječko-baranjsku županiju.

  Članak 2.

  Ukupna vrijednost udjela članova Društva utvrđena Elaboratom o procjeni vrijednosti udjela

  društva ULO HLADNJAČA d.o.o. za skladištenje, trgovinu i usluge Osijek koji je izradila tvrtka

  Ažurnost d.o.o. Osijek, iznosi 800.000,00 kuna (slovima: osamstotisućakuna).

  Članak 3.

  Ovom Odlukom Skupština prihvaća stjecanje poslovnog udjela u Društvu preuzimanjem

  poslovnog udjela Grada Osijeka iz članka 1. ove Odluke u visini njegove procijenjene vrijednosti uz

  naknadu 400.000,00 kuna (slovima: četiristotisućakuna), temeljem ugovora o prijenosu poslovnog

  udjela koji će biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.

  Članak 4.

  Skupština ovlašćuje Župana za potpisivanje ugovora iz članka 3. ove Odluke te daljnje

  postupanje radi provedbe ove Odluke.

  Članak 5.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

  KLASA:

  URBROJ:

  Predsjednik

  Dragan Vulin

 • 2

  E L A B O R A T

  o procjeni vrijednosti udjela društva

  ULO HLADNJAČA d.o.o. za skladištenje, trgovinu i usluge Osijek,

  Ulica Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb

  Osijek, siječanj 2019. godine

 • 3

  AŽURNOST d.o.o. revizija Osijek ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  S a d r ž a j

  1 Sažetak 3

  2 Metodološki pristup 4

  3 Podaci o društvu 6

  3.1. Društvo, sjedište i pravni oblik 6

  3.2.1 Predmet poslovanja društva 7

  4 Analiza dosadašnjeg poslovanja 8

  4.1. Rezultati dosadašnjeg poslovanja 8

  4.1.1 Financijska izvješća za 2015., 2016. i 2017. godinu 8

  4.1.2 Likvidnost društva 9

  5 Procjena statičke vrijednosti društva 10

  6 Procjena likvidacijske vrijednosti društva 11

  7 Procjena fer vrijednosti udjela društva 14

 • 4

  AŽURNOST d.o.o. revizija Osijek ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  E L A B O R A T

  o procjeni vrijednosti udjela društva

  ULO HLADNJAČA d.o.o. za skladištenje, trgovinu i usluge Osijek,

  Ulica Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb

  1. SAŽETAK

  Procijena vrijednosti udjela društva ULO HLADNJAČA d.o.o. za skladištenje, trgovinu i

  usluge Osijek, Ulica Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb obavljena je na zahtjev naručitelja

  OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU OSIJEK,

  na osnovu prihvaćene Ponude i Narudžbenice broj: 493/2018. od 21. rujna 2018. godine, a u

  izvedbi revizorske tvrtke AŽURNOST d.o.o. revizija, računovodstvo i porezno savjetovanje

  Osijek, Gornjodravska obala 89/1.

  Procijena vrijednosti udjela društva obavlja se s ciljem utvrđivanja što realnije fer vrijednosti

  udjela koja može poslužiti menadžerima pri donošenju važnih strateških odluka o

  prometovanju sa udjelima, novim ulaganjima - dokapitalizaciji društva, pretvaranju

  potraživanja vjerovnika u udio u temeljnom kapitalu društva kao i mjerenju uspješnosti rada

  poslovodstva društva.

  Iako je realni i objektivni pokazatelj vrijednosti udjela zapravo njihova intrinzična vrijednost

  koju predstavlja sadašnja vrijednost svih novčanih primitaka koje dobivaju ulagači u udjele,

  uključujući i isplatu dijela dobiti kao i vrijednost dobivenu prodajom udjela, diskontiranu

  odgovarajućom diskontnom stopom korigiranom za rizik ulaganja, smatramo da je isti zbog

  višegodišnje poslovne neaktivnosti ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek, Ulica Sv. Leopolda

  Bogdana Mandića bb, neprimjenjiv.

  Stoga su uvodno navedene okolnosti uvjetovale odabir metode vrednovanja udjela društva na

  temelju vrednovanja poduzeća, a koje se temelji na analizi dosadašnjeg poslovanja i

  kombinaciji pretpostavke nastavka pozitivnog poslovanja, do stjecanja veće poslovne

  efikasnosti, kao i simulacije mogućnosti likvidacije odnosno njegovog gašenja.

 • 5

  AŽURNOST d.o.o. revizija Osijek ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  2. METODOLOŠKI PRISTUP

  Prilikom procijene vrijednosti udjela društva ULO HLADNJAČA d.o.o. za skladištenje,

  trgovinu i usluge Osijek, Ulica Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb, razmotrena je mogućnost

  primjene statičkih i dinamičkih metoda, kao i metode izračuna likvidacijske vrijednosti

  društva.

  a) Statičke metode su metode koje se temelje na procijeni stanja imovine u određenom

  trenutku, a istom se nastoji knjigovodstveno iskazanu vrijednost imovine u Bilanci,

  primarno usmjerenu ka prošlosti prilagoditi sadašnjosti.

  Procijena vrijednosti udjela temeljena na imovini predstavlja skup imovinskih oblika koje

  društvo posjeduje, odnosno kao zbroj vrijednosti nekretnina, pokretne imovine, zaliha,

  novca te potraživanja i ostalih prava.

  Da bi se izbjegli nedostaci metode čiste knjigovodstvene vrijednosti prilikom procijene

  vrijednosti udjela primjenjena je metoda prilagođene knjigovodstvene vrijednosti, tako da

  se pojedine pozicije iz Bilance svedu na tržišnu vrijednost da bi se izbjegli svi potencijalni

  nedostaci zbog primjene povijesne knjigovodstvene vrijednosti.

  b) Dinamičke metode se temelje na imovini društva i poslovnim rezultatima - zaradi (neto

  dobitak ili čisti novčani tok) u nizu godina unaprijed, odnosno na procijeni imovine

  iskazane u Bilanci i predviđenim rezultatima poslovanja koje daje imovina u svom vijeku

  ekonomskog trajanja, a koja se temelji na podacima i pretpostavkama Poslovnog plana za

  razdoblje od najmanje 10 (deset) godina.

  Nakon obavljene prognoze neto primici se prema odgovarajućoj diskontnoj stopi

  diskontiraju na netto sadašnju vrijednost koja bi trebala biti jednaka vrijednosti početnog

  ulaganja u trenutku kada je izvršena procijena vrijednosti dionica.

  c) Izračun likvidacijske vrijednosti društva se temelji na korekciji knjigovodstvene ili

  tržišne vrijednosti imovine po vrstama kod negativnih trendova poslovanja, mogućeg

  gašenja, odnosno stečaja društva.

 • 6

  AŽURNOST d.o.o. revizija Osijek ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  U procjeni fer cijene - vrijednosti udjela društva ULO HLADNJAČA d.o.o. za skladištenje,

  trgovinu i usluge Osijek, Ulica Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb, koriste se analitičke

  metode statičkih pokazatelja poslovne efikasnosti tijekom perioda poslovanja društva u

  razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2017. godine, metoda statičke procjene

  vrijednosti imovine društva te kroz simulaciju moguće likvidacije društva i likvidacijska

  vrijednost društva, a polazeći od slijedećih čimbenika: - pouzdanost iskazanih financijskih podataka i računovodstvenih politika - pouzdanost dodatnih podataka iskazanih u dodacima financijskih izvješća - kvaliteta zarade društva ovisno od realizacije prodaje po djelatnostima - likvidnost društva - vlasnička struktura društva - veličina društva u odnosu na druga društva u istoj grani djelatnosti - promjena u grani djelatnosti koje bi mogle imati utjecaj na cijenu udjela društva - promjena u unutarnjim čimbenicima društva (proizvodnja, likvidnost, struktura uprave,

  struktura zaposlenih)

  - promjene u tržišnim čimbenicima - postojanja ponude za preuzimanje društva te - drugih čimbenika koji mogu značajno utjecati na cijenu udjela društva, a koje je

  primjereno uzeti u obzir i primijeniti kod određivanje fer vrijednosti udjela društva.

 • 7

  AŽURNOST d.o.o. revizija Osijek ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  3. PODACI O DRUŠTVU

  3.1. Društvo, sjedište i pravni oblik

  ULO HLADNJAČA d.o.o. za skladištenje, trgovinu i usluge Osijek, Ulica Sv. Leopolda

  Bogdana Mandića bb osnovano je temeljem Društvenog ugovora dana 30. lipnja 2006.

  godine i upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod Matičnim brojem subjekta

  (MBS): 030090529, OIB: 79275386571.

  Sjedište društva je u Osijeku, Ulica Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb.

  Pravni oblik društva je: društvo s ograničenom odgovornošču Temeljni kapital društva upisan u sudski registar iznosi 2.000.000,00 kuna, podijeljen je na 2

  (dva) udjela, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000.000,00 kuna.

  Vlasnička struktura društva na dan procijene vrijednosti udjela bila je slijedeća:

  - u kunama

  Red.

  broj

  Naziv

  vlasnika

  Broj

  udjela

  Vlasnička

  glavnica

  % udjela

  u vlasničkoj

  glavnici 1 2 3 4 5

  1. GRAD OSIJEK,

  31000 Osijek, Franje Kuhača 9

  MBS: 000415685

  OIB: 30050049642

  1 1.000.000,00 50,00 %

  2. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

  31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2

  MBS: 000415677

  OIB: 50967445710

  1 1.000.000,00 50,00 %

  Ukupno temeljni kapital društva: 2 2.000.000,00 100,00 %

  Izvor: - Izvod iz knjige poslovnih udjela

  Društvo ULO HLADNJAČA d.o.o. za skladištenje, trgovinu i usluge Osijek, Ulica Sv.

  Leopolda Bogdana Mandića bb na dan procjene nema zaposlenih djelatnika.

 • 8

  AŽURNOST d.o.o. revizija Osijek ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  3.2. Predmet poslovanja društva

  Prema Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema

  NKD 2007. godine osnova djelatnost društva ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek je:

  Skladištenje robe - šifra djelatnosti 5210.

  Društvo je registrirano i za obavljanje slijedećih djelatnosti:

  - kupnja i prodaja robe

  - trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu

  - proizvodnja hrane i pića

  - prerada i konzerviranje voća i povrća

  - skladištenje robe

  - prekrcaj tereta

  - pakiranje proizvoda

  - međunarodno otpremništvo

  - djelatnosti javnog cestovnog prijevoza terete u unutarnjem i međunarodnom prometu

  - proizvodnja ambalaže za pakiranje voća i povrća

  - iznajmljivanje strojeva i opreme

  - kooperacija sa zadrugama i kooperantima

  - istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

  - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

  - računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

  - izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa

  - promidžba (reklama i propaganda)

  - tiskanje plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa

  - zastupanje stranih tvrtki.

 • 9

  AŽURNOST d.o.o. revizija Osijek ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  4. ANALIZA DOSADAŠNJEG POSLOVANJA DRUŠTVA

  4.1. Rezultati dosadašnjeg poslovanja

  4.1.1. Financijska izvješća za 2015., 2016. i 2017. godinu

  Temeljna financijska izvješća za 2015., 2016. i 2017. godinu sastavljena sukladno

  odrednicama Zakona o računovodstvu daju sliku uspješnosti poslovanja društva u

  promatranom razdoblju.

  4.1.1.1. Račun dobiti i gubitka (skraćeni oblik)

  u kunama

  Red.

  broj

  P o z i c i j a 2015. 2016. 2017.

  (1) (2) (3) (4) (5)

  1. UKUPNI PRIHODI 20.761 18.820 18.124

  1.1. Poslovni prihodi

  1.2. Financijski prihodi 20.761 18.820 18.124

  1.3. Izvanredni prihodi

  2. UKUPNI RASHODI 7.307 9.475 6.560

  2.1. Poslovni rashodi 7.062 9.245 6.195

  2.2. Financijski rashodi 245 230 365

  2.3. Izvanredni rashodi

  3. DOBIT prije oporezivanja 13.454 9.345 11.564

  3.1. Porez na dobit 0 1.831 1.388

  3.2. Ostali porezi

  3.3. DOBIT nakon oporezivanja 13.454 7.514 10.176

  4.1.1.2. Bilanca na dan 31.12.2015., 31.12.2016. i 31.12.2017. godine (skraćeni oblik)

  AKTIVA

  u kunama

  Red.

  broj

  P o z i c i j a 2015. 2016. 2017.

  (1) (2) (3) (4) (5)

  A) DUGOTRAJNA IMOVINA 915.623 915.623 965.623

  - Nematerijalna imovina 246.759 246.759 296.759

  - Materijalna imovina 668.864 668.864 668.864

  - Financijska imovina

  B) KRATKOTRAJNA

  IMOVINA

  532.308 541.572 506.559

  - Zalihe

  - Potraživanja 3.201 4.780 5.694

  - Dani zajmovi, depoziti i sl. 107.836 110.261 112.308

  - Novac na računu i blagajni 420.271 426.531 388.557

  C) PLAĆENI TROŠKOVI

  BUDUĆEG RAZDOBLJA

  724.113 724.113 724.113

  UKUPNO AKTIVA 2.171.044 2.181.308 2.196.295

 • 10

  AŽURNOST d.o.o. revizija Osijek ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  PASIVA

  u kunama

  Red.

  broj

  P o z i c i j a 2015. 2016. 2017.

  (1) (2) (3) (4) (5)

  A) KAPITAL I REZERVE 1.942.609 1.950.123 1.960.298

  - Upisani kapital 2.000.000 2.000.000 2.000.000

  - Rezerve 0 0 0

  - Preneseni gubitak 70.845 57.391 49.878

  - Dobit tekuće godine 13.451 7.514 10.176

  B) DUGOROČNA REZERVIRANJA 0 0 0

  C) DUGOROČNE OBVEZE 0 0 0

  D) KRATKOROČNE OBVEZE 228.435 231.185 235.997

  E) ODG. PLAĆ I PR. BUD. RAZ. 0 0 0

  F) UKUPNO PASIVA 2.171.044 2.181.308 2.196.295

  4.1.2. Likvidnost

  Temeljem financijskih izvješća za 2015., 2016. i 2017. godinu dajemo izračun likvidnosti i

  financijske stabilnosti društva, i to: koeficijent tekuće likvidnosti (KTL), koeficijent ubrzane

  likvidnosti (KUL) i koeficijent financijske stabilnosti (KFC).

  u kunama

  Red.

  broj

  O p i s 2015. 2016. 2017.

  1 2 3 4 5

  1. Koeficijent tekuće

  likvidnosti - KTL

  2,33 2,34 2,14

  Kratkotrajna imovina 532.308 541.572 506.559

  Kratkoročne obveze 228.435 231.185 235.997

  2. Koeficijent ubrzane

  likvidnosti - KUL

  2,33 2,34 2,14

  Kratkotrajna imovina - zalihe 532.308 541.572 506.559

  Kratkoročne obveze 228.435 231.185 235.997

  3. Koeficijent financijske

  stabilnosti - KFC

  0,47 0,47 0,49

  Dugotrajna imovina 915.623 915.623 965.623

  Kapital + dugoročne obveze 1.942.609 1.950.123 1.960.298

 • 11

  AŽURNOST d.o.o. revizija Osijek ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  5. PROCJENA STATIČKE VRIJEDNOSTI DRUŠTVA

  Statičku vrijednost društva (SVD) utvrđujemo sa stanjem Bilance na dan 31. prosinac 2017.

  godine.

  Statička vrijednost društva (SVD) = Imovina (I) – Obveze (O)

  SVD = 1.472.182,00 kune – 235.997,00 kuna = 1.236.185,00 kuna

  SVD = 1.236.185,00 kuna.

  AŽURNOST d.o.o. revizija Osijek ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

 • 12

  6. PROCJENA LIKVIDACIJSKE VRIJEDNOSTI DRUŠTVA

  Likvidacijsku vrijednost društva (LVD) utvrđujemo prema stanju Bilance na dan 31. prosinac

  2017. godine.

  Za osnovicu procjene likvidacijske vrijednosti imovine uzeli smo knjigovodstvenu vrijednost

  po vrstama imovine, a za likvidacijsku vrijednost upotrijebit ćemo uobičajene stope smanjenja

  vrijednosti imovine (prema nastavno prikazanoj Tabeli 3-6).

  Prema registru osnovnih sredstava društva ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek na dan 31.

  prosinac 2017. godine nematerijalnu i materijalnu imovinu društva ukupne vrijednosti

  965.623,00 kune u naravi čine nematerijalna imovina iskazane ukupne vrijednosti 296.759,00

  kuna, od čega: pravo priključka plinskih trošila 4.262,46 kuna, kontejneri 20.491,80 kuna,

  studija opravdanosti izgradnje 64.000,00 kuna, idejni prijekt „Pogon za doradu i čuvanje

  voća“ 127.696,73 kune, investicijski projekt izgradnje ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  40.800,00 kuna, tehničko - tehnološki naputak „Prerada ploda jabuke“ 10.000,00 kuna,

  investicijska studija 50.000,00 kuna te materijalna imovina ukupne vrijednosti 668.864,00

  kune koju čine: ulaganja upogon za doradu i čuvanje voća ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  u pripremi vrijednosti od 648.372,32 kune (ulaganja izvršena u periodu tijekom 2008. i 2009.

  godine u izradu glavnog i izvedbenog projekta, geotehničke istražne radove, potvrdu glavnog

  projekta za pogon ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek i sl.) te kontejneri u vrijednosti od

  20.491,80 kuna.

  Za što objektivniju analizu stanja imovine i obveza društva važno je navesti da društvo ULO

  HLADNJAČA d.o.o. Osijek temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja od 10. srpnja

  2009. godine pod: Ov-7507/09., ima s istim datumom primljeno i uknjiženo pravo građenja

  radi izgradnje pogona za doradu i skladištenje voća na kč. br. 9722/3 u A, na rok od 50

  godina, upisano u zk. ul. 16430 na kč. br. 9722/3, a koja je u vlasničkom dijelu 1/1

  REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK d.d. Osijek, Sv. I. Mandića bb, kao i na zk. ul.

  19762 iste čestice - koje stanje odgovara stanju iz zemljišnjih knjiga na datum 23. listopada

  2018. godine.

  Upisano pravo građenja nema utvrđenu vrijednost te nije evidentirano u poslovnim knjigama

  društva ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek.

  U promatranom razdoblju ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek evidentno je sporno

  potraživanje, odnosno obveza koje se kontinuirano obrazlaže u Bilješkama uz financijska

  izvješća od 2015. godine do 2017. godine, a glede plaćenih troškova budućeg razdoblja u

  iznosu od 724.113,00 kuna, a koji se odnose na uplaćenih 30 % komunalnog doprinosa po

  Rješenju o kumunalnom doprinosu Upravnog odjela za komunalno - stambeno gospodarstvo i

  promet pod Klasa: UP/I-415-03/09-01/75, Ur. broj: 2158/01-06-00/01-0-01 od 13. ožujka

  2009. godine.

 • 13

  AŽURNOST d.o.o. revizija Osijek ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  Temeljem zahtjeva platitelja isto tijelo ovo Rješenje ukida dana 28. studenog 2014. godine i

  vraća dio uplaćenih sredstava od 225.000,00 kuna, da bi opet dana 30. ožujka 2015. godine

  isto tijelo poništilo Rješenje i odbilo zahtjev za povrat te ponovo stvorilo obvezu uplate, a

  čime se stvara obveza uplate u iznosu od 724.113,00 kuna tj. ponovna uplata vraćenih

  225.000,00 kuna.

  Uprava društva dana 08. svibnja 2015. godine podnijela je Žalbu na posljednje Rješenje, a

  kako Žalba do datuma Bilance 31. prosinca 2017. godine nije riješena, Uprava društva je

  donijela Odluku o prijenosu obveze u iznosu od 724.113,00 kuna na troškove budućih

  razdoblja.

  Stanje novčanih sredstava na žiro-računu i u blagajni po Bruto bilanci na dan 30. rujna 2018.

  godine iznosilo je 383.703,00 kune.

  Osnovna sredstva vode se tijekom analiziranog razdoblja u ovom Elaboratu po nabavnoj

  vrijednosti i do kraja 2017. godini u pripremi, tako da je i sadašnja neotpisana

  knjigovodstvena vrijednost jednaka nabavnoj vrijednosti.

  u kunama

  Opis Knjigovodstvena

  vrijednost

  Likvidacijska

  vrijednost 1 2 3

  Potraživanja po svim osnovima 118.002 59.001

  Zalihe sirovina i materijala

  Proizvodnja u tijeku

  Gotovi proizvodi

  Trgovačka roba

  Oprema za proizvodnju i alati 20.492 4.098

  Nematerijalna imovina u pripremi 296.759 0

  Nekretnine - građevinski objekti u pripremi 648.372 324.186

  Novac na računu i blagajni 388.557 388.557

  Ukupno: 1.472.182 775.842

  Napomena: Zbog činjenice da vrijednost nekretnine uključuje samo pravo građenja bez

  vlasništva nad zemljom te projektna dokumentacija upitne iskoristivosti s

  obzirom na vrijeme izrade zbog tehničko-tehnoloških i zakonskih promjena,

  primijenjen je postotak smanjenja od 50 %.

 • 14

  AŽURNOST d.o.o. revizija Osijek ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  Tabela 3-6 prikazuje uobičajene stope smanjenja vrijednosti imovine koje se primjenjuju kod

  ad-hoc analize za procjenu likvidacijske vrijednosti.

  Postotak smanjenja primjenjuje se na tržišnu vrijednost.

  Tablica 3-6: Stope smanjenja vrijednosti imovine kod stečaja

  Tip imovine Postotak smanjenja 1 2

  Nekretnine 20 - 25 %

  Potraživanja 50 %

  Oprema za proizvodnju 80 %

  Nematerijalna imovina 100 %

  Roba - gotovi proizvodi Najmanje 50 %

  Proizvodnja u toku 100 %

  Sirovine i materijal 60 - 80 %

  Izvor: - Vodič kroz planiranje, prevenciju i oporavak „Krizni menadžment“ Danko Sučević (Lider).

  LVD = 775.842,00 kune.

 • 15

  AŽURNOST d.o.o. revizija Osijek ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  7. PROCJENJENA FER VRIJEDNOSTI UDJELA DRUŠTVA

  Polazeći od analizirane vjerodostojnih financijskih izvješća društva ULO HLADNJAČA

  d.o.o. za skladištenje, trgovinu i usluge Osijek, Ulica Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb u

  razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2017. godine, činjenice da društvo u

  promatranom razdoblju nije obavljalo gotovo nikakovu poslovnu aktivnost, kao i

  pretpostavku da će menadžment društva biti u mogućnosti definirati jasnu razvojnu strategiju

  i osigurati potrebnu tržišnu nišu u pozitivnom poslovanju u narednom razdoblju, ali i

  pretpostavku mogućnosti scenarija gašenja društva, smatramo najrealnijim pristup procjeni

  udjela društva koji je rezultat srednje vrijednosti između

  - statički izračunate vrijednosti imovine društva sa stanjem na dan 31. prosinac 2017. godine (SVD)

  i

  - likvidacijske vrijednosti imovine društva sa stanjem na dan 31. prosinac 2017. godine, (LVD) te

  - uz korektivni faktor 0,80 za nepredviđene rizike od daljnjih negativnih trendova u poslovanju, skrivenih ili još neevidentiranih a nastalih obveza, kao i rizika u uspješnosti

  naplate potraživanja po svim osnovima, a s obzirom na trenutno gospodarsko okruženje.

  odnosno iz relacije ranije izračunatih gornjih vrijednosti:

 • 16

  AŽURNOST d.o.o. revizija Osijek ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek

  (SVD + LVD) : 2 x 0,80 = PROCIJENJENA FER VRIJEDNOST UDJELA =

  (1.236.185,00 kuna + 775.842,00 kuna ) : 2 x 0,80 = 804.810,80 kuna, odnosno s

  zaokruženjem 800.000,00 kuna.

  Ovim Elaboratom utvrđuje se fer vrijednost ukupnih udjela društva ULO HLADNJAČA

  d.o.o. za skladištenje, trgovinu i usluge Osijek, Ulica Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb

  u iznosu od 800.000,00 kuna

  odnosno 2 (dva) udjela, svaki pojedinačne vrijednosti u iznosu od 400.000,00 kuna.

  Elaborat u suradnji sa stručnjacima naručitelja izradio:

  _____________________ ___________________

  Nataša Tučanac, dipl.iur., Petar Tučanac, dipl.oec.

  ovlašteni revizor, direktor ovlašteni revizor

  Osijek, 11. listopada 2018. godine

  AŽURNOST d.o.o. revizija

  Gornjodravska obala 89/1

  31000 Osijek

 • 06-Prijedlog Odluke o stjecanjuposlovnog udjela u trgovačkom društvu ULO HLADNJAČA d.o.o. OsijekPrilog uz Prijedlog Odluke-ULO hladnjačaPrilog uz Prijedlog Odluke - Ugovor o prjenosu poslovnog udjela