PRILOŽNOSTI NOVEGA PROGRAMSKEGA OBDOBJA 2007 – 2103 ZA RAZVOJ PODEŽELJA V SLOVENIJI

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRILOŽNOSTI NOVEGA PROGRAMSKEGA OBDOBJA 2007 – 2103 ZA RAZVOJ PODEŽELJA V SLOVENIJI. Strahinj, 4.4.2006 Janja Kokolj Prošek. NAČRTOVANJE RAZVOJA PODEŽELJA V REPUBLIKI SLOVENIJI. 1. Strategija razvoja Slovenije (strateški dokument, sprejet v juniju 2005) - PowerPoint PPT Presentation

Text of PRILOŽNOSTI NOVEGA PROGRAMSKEGA OBDOBJA 2007 – 2103 ZA RAZVOJ PODEŽELJA V SLOVENIJI

 • NARTOVANJE RAZVOJA PODEELJA V REPUBLIKI SLOVENIJI1. Strategija razvoja Slovenije(strateki dokument, sprejet v juniju 2005)

  2. Dravni razvojni program(izvedbeni dokument Strategije razvoja Slovenije - v pripravi)Prednostne naloge:konkurenno gospodarstvo in hitreja rast,uinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta,uinkovita in ceneja drava,moderna socialna drava in veja zaposlenostpovezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

  3. Operativni (OP) in sektorski programiOP varstva okolja in trajnostne rabe energijeOP razvoja transportne infrastruktureOP razvoja lovekih virovOP ESRRezmejni in transnacionalni OPProgram razvoja podeeljaProgram razvoja ribitva

 • USKLAJEVANJE RAZVOJNIH POLITIKDokumenti razvojnega nartovanja

  Strategija razvoja Slovenije strateki dokumentDravni razvojni program izvedbeni dokumentPodrone in sektorske strategije, resolucije, nacionalni programi razvoja in drugi razvojni dokumentiRegijski razvojni dokumentiMednarodni razvojni dokumentiSektorske in regijske politike

  kratkoroni do 2 letsrednjeroni 5 - 7 letdolgoroni ve kot 7 let

 • PODLAGE EU ZA NARTOVANJE RAZVOJA PODEELJA 2007 - 20131. Krovna zakonodaja:Uredba Sveta (EC) t. 1698/2005, 20. september 2005 o podpori za razvoj podeelja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeelja (EKSRP) (objavljena v UL EU L277)Druge pravne podlage:Odloba Sveta o stratekih smernicah Skupnosti za razvoj podeelja (Programsko obdobje 20072013): sprejeta na Svetu 24. 11. 2005Navodila Komisije za pripravo nacionalnih stratekih nartovImplementacijska uredba Komisije

  2. Javnofinanni okvir: skupen obseg sredstev EU za RP in razdelitev le-teh po dravah lanicah

 • PODLAGE EU ZA NARTOVANJE RAZVOJA PODEELJA 2007 - 2013Evropske strateke smernice za razvoj podeeljaNacionalni strateki nart razvoja podeelja 2007 -2013Nacionalni razvojni program 2007 -2013OS LEADER1.OSPoveevanje konkurennosti agroivilstva

  3.OSPoveevanje kakovosti ivljenja na podeelju in ekonomske diverzifikacije2.OSSpodbujanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in prostorom

 • SKUPNA POLITIKA EU ZA RAZVOJ PODEELJA 2007 - 2013

 • REFORMA POLITIKE RAZVOJA PODEELJA 2007 - 2013Samostojna skupna politika (izvzetje iz strukturnih skladov!)

  Poenostavitev sistemov programiranja, izvedbe in financiranja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeelja

  Poveanje nabora ukrepov (zlasti gozdarstvo in Natura 2000)

  Ukrepi zdrueni v tri osi:1: Poveevanje konkurennosti agroivilstva * min 10 % sredstev (SLO danes 30 % - standardi za KG!)2: Spodbujanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in prostorom * min. 25% sredstev (SLO danes nad 65 %)3: Poveevanje kakovosti ivljenja na podeelju in ekonomske diverzifikacije * min. 10 % sredstev (SLO danes pod 5 %)

  Integracija razvojnega pristopa iz pobude Skupnosti Leader+ v razvojno programiranje v okviru EKSRP * min. 5% sredstev (nove drave lanice postopoma, povpreno 2,5% sredstev na letni ravni)

 • OS 1 KONKURENNOST AGROIVILSTVA IN GOZDARSTVA

 • OS 1 KONKURENOST AGROIVILSTVA IN GOZDARSTVASPLONI CILJ/EU STRATEGIJAPrispevati k monemu in dinaminemu evropskemu kmetijsko-ivilskemu sektorju z osredotoenjem na prednostne naloge prenosa znanja in inovacij v prehransko verigo in prednostne sektorje za nalobe v fizini in loveki kapital. Kljuni ukrepi/EU strategija olajanje inovativnosti in dostopa do raziskav in razvoja izboljanje vkljuevanja v kmetijsko-ivilsko verigo spodbujanje prevzema in raziritve IKT pospeevanje dinaminega podjetnitva razvoj novih trgov za kmetijske in gozdarske proizvode izboljanje okoljske uspenosti kmetij in gozdarstva prestrukturiranje kmetijskega sektorja

 • OS 1 KONKURENOST AGROIVILSTVA IN GOZDARSTVAIzhodia/Slovenija Politika razvoja podeelja bo podpirala predvsemprestrukturiranje kmetijstva, PI in gozdarstva z izvajanjemukrepov po 4 prednostnih nalogah

  PREDNOSTNE NALOGE

  posodabljanje in prestrukturiranje kmetijstvadvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in predelavi kmetijskih, ivilskih in gozdarskih proizvodovtrajnostno in ekonomsko uinkoviteje gospodarjenje z gozdovidvig ravni usposobljenosti in poveanje zaposljivosti v kmetijstvu, ivilstvu in gozdarstvu

 • OS 2 OHRANJANJE KULTURNE KRAJINE IN VAROVANJE OKOLJA

 • OS 2 OHRANJANJE KULTURNE KRAJINE IN VAROVANJE OKOLJASPLONI CILJ/EU STRATEGIJAPrispevati k trem prednostnim podrojem na ravni EU: biotskiraznovrstnosti in ohranjanju ter razvoju sistemovkmetijstva in gozdarstva visoke naravne vrednosti intradicionalnih kmetijskih krajinah, vodi in podnebnimspremembam.

  Kljuni ukrepi/EU strategijapospeevanje okoljskih storitev in ivalim prijaznih kmetijskih praks,ohranjanje obdelovalne krajine in gozdov,boj proti podnebnim spremembam,utrjevanje prispevka ekolokega kmetovanja,spodbujanje okoljskih/gospodarskih pobud,pospeevanje ozemeljskega ravnoteja.

 • OS 2 OHRANJANJE KULTURNE KRAJINE IN VAROVANJE OKOLJAIzhodia/Slovenija Politika razvoja podeelja bo z izvajanjem ukrepov po trehprednostnih nalogah podpirala predvsem ohranjanjekulturne in kmetijske krajine ter varovanje okolja.

  PREDNOSTNE NALOGE

  ohranjanje kmetijske krajine v obmojih z neugodnimi naravnimi danostmi za kmetovanje, spodbujanje okolju prijaznih kmetijskih praks,izboljanje dobrega poutja ivali.

 • OS 3 IZBOLJANJE KAKOVOSTI IVLJENJA V PODEELSKIH OBMOJIH IN SPODBUJANJE DIVERZIFIKACIJE

 • OS 3 IZBOLJANJE KAKOVOSTI IVLJENJA V PODEELSKIH OBMOJIH IN SPODBUJANJE DIVERZIFIKACIJESPLONI CILJ/EU STRATEGIJAPrispevati h glavni prednostni nalogi ustvarjanjazaposlitvenih monosti.

  Kljuni ukrepi/EU strategijaizboljanje lokalne infrastrukture, zlasti v novih dravah lanicah spodbujanje razvoja turizma razvoj zagotavljanja in inovativne uporabe obnovljivih virov energije spodbujanje prevzema in razirjanja IKT usposabljanje mladih za tradicionalne podeelske spretnosti razvoj mikro podjetij spodbujanje vstopa ensk na trg dela dvig gospodarske dejavnosti in stopenj zaposlovanja v irem podeelskem gospodarstvu

 • OS 3 IZBOLJANJE KAKOVOSTI IVLJENJA V PODEELSKIH OBMOJIH IN SPODBUJANJE DIVERZIFIKACIJEIzhodia/Slovenija Politika razvoja podeelja bo podpirala dvig kakovostiBivanja in diverzifikacijo na podeelju, predvsem zIzvajanjem ukrepov dveh prednostnih nalog

  PREDNOSTNE NALOGE

  Izboljanje zaposlitvenih monosti na podeeljuIzboljanje kakovosti ivljenja na podeelju

 • OS 4 LEADER

 • OS 4 LEADERSPLONI CILJ/EU STRATEGIJAPrispevati k prednostnim nalogam cilja 1 in 2 in zlasti cilja 3,in imeti tudi pomembno vlogo pri prednostni nalogiizboljanja upravljanja in sprostitve endogenegarazvojnega potenciala podeelskih obmoij.

  Kljuni ukrepi/EU strategijaizboljanje lokalnega upravljanja spodbujanje sodelovanja in inovativnosti spodbujanje javno-zasebnih partnerstev gradnja zmogljivosti lokalnega partnerstva

 • OS 4 LEADERIzhodia/SlovenijaPodpore so namenjene krepitvi nael subsidiarnosti v razvoju podeelja s poudarkom na zaposlovanju in gospodarski diverzifikaciji

  PREDNOSTNE NALOGE

  Pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeelja Vzpostavitev javno zasebnih partnerstev (lokalnih akcijskih skupin) na podeelskih obmojih Podpora izvajanju lokalnih razvojnih strategij

 • 2007 2013 PREDNOSTNA OS LEADERUmestitev v skupno ureditev na podroju RP 4. oszagotovljen minimalni dele financiranja (5%, oz 2,5%)

  Financiranje iz EKSRP, sestavni del PRP 2007-13programi LEADER = lokalne razvojne strategije

  TRI osi namesto prejnje prednostne temePRP v malem?inovativnost samo e retorika?

 • NAELA LEADERLiaison Entre Actions de Dveloppement de l'Economie Rurale

  Teritorialni pristop Razvoj 'od spodaj navzgor' Povezovanje med sektorji, povezave med javnimi in privatnimi pobudami Povezovanje v partnerstvaDecentralizirano odloanje in upravljanje projektov (lahko tudi financiranje) Inovativnost Mreenje in ezmejno sodelovanje

 • PREDNOSTNE NALOGE LEADER1. Pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeeljaAktivnosti te prednostne naloge bodo usmerjene vpermanentno usposabljanje in spodbujanje lokalnegaprebivalstva z namenom vkljuevanja civilne drube inzainteresirane javnosti v razvojne procese na podeelju, ki bijih izvajale za ta namen usposobljene organizacije inposamezniki.

  Aktivnosti:

  Priprava in izvedba programov animacije in usposabljanja podeelskega prebivalstva za njihovo vkljuevanje v pripravo lokalnih strategij, sodelovanju v LAS in procesih odloanja o izvedbah lokalnih razvojnih strategij,Usposobitev za izvajanje programov spodbujanja in usposabljanja lokalnega prebivalstva.

 • PREDNOSTNE NALOGE LEADER2. Vzpostavitev javno zasebnih partnerstev na podeelskih obmojih lokalnih akcijskih skupinZagotovitev partnerstev med med subjekti javnega inzasebnega prava z upotevanjem pristopa od spodajnavzgor pri izdelavi lokalnih razvojnih strategij.Aktivnosti:

  Usposobitev LAS (ureditev pravnega statusa, upravna in administrativna usposobitev)Priprava lokalnih razvojnih strategijSodelovanje med LASi (izmenjave izkuenj in prenos dobrih praks, ezmejno sodelovanje in informiranje med LASi)

 • PREDNOSTNE NALOGE LEADER3. Podpora izvajanju lokalnih razvojnih strategijSamostojno odloanje v okviru javno zasebnihpartnerstev pri izboru in izvedbi projektov in aktivnosti, kiizhajajo iz lokalnih razvojnih strategij.

  Aktivnosti:

  izbor in izvajanje prednostnih projektov.

 • PRIMERJAVA LEADER/RAZVOJNI PROGRAMI PODEELJA

 • OBLIKOVANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE LAS ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2007 -2013

 • OBLIKOVANJE LAS ZA OBDOBJE 2007 -2013Prednostne strateke teme za LEADER +:

  Kar najbolje izkori