PrimaOnderwijs maart 2013

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Voor alle prefessionals in het onderwijs

Text of PrimaOnderwijs maart 2013

 • nummer 2 maart 2013 www.primaonderw s.nl versch nt 6x per jaar

  Voor alle professionals in het onderwijsOnderwijsnl

  & 16 PAGINAS TAALSPECIAL met o.a levende boeken die boeien aanpak dyslexie schr fonderw s op de basisschool digitalisering onderw s niet te stuiten

  En vuist tegen pesten!

  & 16 PAGINAS

  Enpesten!

 • CPS Academie

  Conferentie Op de drempel van het centraal examen (VO)

  Als examencordinator of -secretaris wilt u goed op de hoogte zijn van regelgeving, procedures en risicos bij de uitvoering van examens. In anderhalf dagdeel met diner bieden we u een programma dat verder gaat dan de nieuwe uitslagregels, het eindpunt van het examenproces en de vraag wanneer iemand gezakt of geslaagd is. We kijken ook naar wat u nodig heeft om de integriteit van de examinering op uw school te waarborgen en naar de mogelijkheden om te werken aan hogere opbrengsten en resultaten. In samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs, het College voor Examens, de VO-raad, de AOC Raad, Docentplus en het Platform van Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs.

  Dinsdag 19 maart 390,-

  Conferenties en trainingen in 2013

  Kijk voor een compleet overzicht van alle CPS conferenties en trainingen op www.cps.nl/academie

  Conferentie Referentieniveaus en opbrengstgericht werken (PO)

  Verbeteren van het taal- en rekenonderwijs. Dat is de achterliggende gedachte van de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Scholen zijn verplicht de referentie-niveaus als uitgangspunt te nemen voor beleid, lesaanbod en toetsing van de opbrengsten. Tijdens deze conferentie ontvangt u actuele informatie om opbrengstgericht te werken aan de hand van de referentieniveaus. U ontvangt praktische handvatten om de werkwijze van het opbrengstgericht werken te koppelen aan de inhoudelijke uitwerkingen van de referentieniveaus taal en rekenen.

  Donderdag 7 maart 350,-

  Nationaal Docent Event Lesgeven is topsport (VO)

  Goed omgaan met verschillen in de klas en het maximale uit leerlingen halen, vraagt om goed getrainde leraren. Daarom organiseert CPS op 18 april 2013 het Nationaal Docent Event Lesgeven is topsport. Tijdens dit event krijgt u in n dag een interessant trainings-programma om uw persoonlijke effectiviteit te vergroten. Met workshops en lezingen van topcoach Foppe de Haan en onderwijsexpert Martie Slooter. Schrijf u vandaag nog in en ontvang op deze dag relevante tips om meer uit uw les te halen en de kwaliteit van uw lessen te verhogen!

  Donderdag 18 april 398,-

  Masterclass voor schoolleiders: Lesgeven is topsport (PO en VO)

  Tijdens deze masterclass biedt CPS u in n dagdeel een concreet en inspirerend programma (met lezingen van topcoach Foppe de Haan en onderwijsexpert Martie Slooter) en diner waarin u handreikingen krijgt om het maximale uit uzelf en uw team te halen. Door deelname aan deze masterclass krijgt u een unieke kans om een stap voorwaarts te zetten in het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van uw leraren.

  Donderdag 18 april 375,-

  Martie Slooter

  Piet Groenewegen

  Els Loman

  Foppe de Haan

  www.cps.nl/conferentiereferentieniveaus

  www.cps.nl/opdedrempel

  www.cps.nl/nationaaldocentevent

  www.cps.nl/masterclass

 • Met 180.000 lezers het grootste blad voor alle onderwijsprofessionals.

  PrimaOnderwijs is een uitgave van

  Naast het magazine biedt PrimaOnderwijs een tweewekelijkse nieuwsbrief en www.primaonderwijs.nl

  EDG MediaPostbus 402663504 AB Utrecht

  UitgeverErik Trimp

  Mediacordinator Vanessa Pellevpelle@edg.nl

  VormgevingEllen Lennartz, Saskia van Geijlswijk, Chantal Buitink

  MedewerkersSimone Barneveld, Brigitte Bloem, Tefke van Dijk, Inez van Goor, Tialda Hoogeveen, Mirjam Janssen, Erik Ouwerkerk, Marius Roos, Lieke Steijvers, Manon van Wijnen

  Verschijning en verspreidingPrimaOnderwijs verschijnt 6 keer per jaar. Verspreiding via gecontroleerde distributie door EDG Media bij alle basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland.

  Redactie 030-241 70 44redactie@primaonderwijs.nl

  Sales Mark Hutzezon 030-2417025, mhutzezon@edg.nl

  Klantenservice 030-241 70 30klantenservice@edg.nl

  Copyright 2013Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgenomen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor enig handelen op grond van de in dit blad gegeven adviezen of gedane mededelingen.

  InhoudVoor alle professionals in het onderwijs

  Onderwijsnl

  Onderwijsnl

  4 Over pesten moet je praten 9 Dolfje Weerwolfje in actie10 Nieuws15 PrimaOuders lanceert educatieve

  webshop voor thuis20 Draag je steentje bij tegen kinderkanker

  23 Taalspecial:24 Levende boeken die boeien26 Aan de slag met taalbeleid 28 Test je Engels30 School aan Zet: van goed naar beter34 Nederlands dyslexieprotocol klopt38 Schrijfonderwijs op de basisschool

  44 Aanval op schooluitval 48 Digitalisering onderwijs niet te stuiten52 Zo gebruik je Schooltv in de klas

  4

  48

  23

  23

  Scan PrimaOnderwijs voor extras!Heb je na het lezen van PrimaOnderwijs behoefte aan meer? Scan dan de paginas met het icoontje Layar. Nieuws, fi lmpjes, acties, reacties... Download de gratis Layar app in de Apple Store of Android Market.

 • 4Staat, leerlingen, leerkrachten, ouders en wetenschappers vormen vuist tegen pesten!

 • UITGELICHT 5

  W

  Het gevoel is algemeen: zo kan het

  niet langer. Nadat kort na elkaar twee

  jongeren zich vermoedelijk wegens

  pesten van het leven beroofden, ont-

  stonden nog meer initiatieven om het

  getreiter in te dammen. Veel scholen

  voeren een antipestbeleid. Toch werkt

  dat lang niet altijd. Staatssecretaris

  Sander Dekker van Onderwijs en

  kinderombudsman Marc Dullaert

  werken inmiddels samen aan een

  plan van aanpak met alle betrokken

  partijen, van leerlingen, leerkrachten

  en ouders tot wetenschappers.

  tekst mirjam janssen

  W willen weten hoe het kan dat het pesten ondanks de pestprotocol-len op veel scholen toch doorgaat en wat er e ectief tegen pesten kan worden gedaan, zegt kinder-ombudsman Marc Dullaert. Er z n heel veel antipestprogrammas en er z n weerbaarheidstrainingen voor slachto ers, maar onduidel k is wat wel en niet werkt. Wat Dullaert betreft is de t d van vr bl vendheid in ieder geval voorb . Ik baseer me op het Kinderrechten-verdrag, waarin staat dat kinderen recht hebben op bescherming en een veilige omgeving. Dat z n afdwing-bare rechten! Soms wordt geroepen dat pesten strafbaar moet worden, maar Dullaert is daar niet voor: Als we k ken naar buitenlandse antipest-methoden die werken, zit daar geen b die pesten straft.

  PreventiefEen van deskundigen die Dekker en Dullaert raadpleegden, was de

  Groningse hoogleraar sociologie Ren Veenstra. H werkt mee aan de introductie in Nederland van KiVa,

  kinderombudsman marc dullaert

 • 6een Finse antipestmethode. Dankz KiVa is het pesten in Finland met 40 procent afgenomen. Een verschil met andere methodes is dat KiVa zich op het groeps-proces richt, zegt Veenstra. Andere methodes rich-ten zich vaak op de daders of de slachto ers, deze methode richt zich ook op meelopers en degenen die toek ken zonder iets te doen. De methode is in de eerste plaats preventief, maar biedt ook een oplos-sing als het pesten desondanks doorgaat. Dan wordt er een steungroep rond het geplaagde kind gevormd

  van een stuk of zes andere kinderen, inclusief de pes-ters. Ieder kind bedenkt iets om het slachto er weer b de groep te betrekken. B voorbeeld door er samen mee naar school te fi etsen of uit te nodigen voor een spel. Met KiVa is het mogel k het hele groepsproces in kaart te brengen. Dus: wie pest wie en wie komt voor een ander op? Leerkrachten kr gen zo meer zicht op de ontwikkelingen in een klas. Uit onderzoek is name-l k gebleken dat docenten maar in n op de v f ge-vallen doorhebben dat een kind wordt gepest.KiVa leidt er in Finland toe dat ook minder kinderen op internet worden gepest. Dat komt omdat pesten in het dagel ks leven en cyberpesten in elkaars verlengde liggen, verklaart Veenstra. Kinderen worden b na alt d door klasgenoten gepest. Als dat vermindert, neemt het cyberpesten ook af.

  Ook in NederlandInmiddels is de KiVa-methode ook in de Verenigde Staten, Engeland en Zweden gentroduceerd. Sinds dit schooljaar wordt de methode op 66 scholen in Ne-derland toepast. Veenstra onderzoekt of KiVa hier aanslaat en brengt deze zomer verslag uit. H is optimistisch: Dit is de aanpak met de beste vooruit-zichten. KiVa streeft echt naar een cultuurverande-ring. Scholen die ook willen meedoen kunnen zich opgeven. Docenten kr gen een training van een dag en materiaal voor tien lessen met concrete oefeningen.

  Meer info: www.kivaschool.nl

  OUDERS & COO: Zwijgende meerderheid moet zich verzettenOuders hebben een belangr ke rol in de bestr ding van pesten, vindt Werner van Katw k, directeur van ouderorganisatie OUDERS & COO. Allereerst moe-ten ze natuurl k alert z n op wat er met hun eigen kind gebeurt en in de gaten houden of het zich niet onverklaarbaar anders gedraagt, b voorbeeld minder vrol k is. En er dan over praten. Dat is soms lastig, omdat kinderen graag een goed kind willen z n. Ze willen niet dat hun ouders weten dat ze niet goed in de groep liggen. Soms helpt het om eerst te vragen: wordt er gepest in jouw groep? En niet meteen: word j gepest? Maar het is ook belangr k kinderen op hun verantwoordel kheid te w zen als ze zien dat anderen worden gepest. Pesten kan vaak doorgaan doordat de meerderheid van de groep zw gt. Dat zw gen is ook kwal k voor de ontwikkeling van die kinderen. Je moet kinderen