of 26 /26
Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Novi Sad, Novi Sad, 23 23 . . novembar novembar 2010. 2010.

Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

  • Upload
    bonnie

  • View
    60

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Novi Sad, 23 . novembar 2010. EU – zakoni zasnovani na pravima. Zakon o rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Trenutna situacija. 700.000 Osoba sa invaliditetom. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Primena asistivnih tehnologija u informisanju,

obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Novi Sad, Novi Sad, 2323. . novembar novembar 2010.2010.

Page 2: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

EU – zakoni zasnovani na pravimaEU – zakoni zasnovani na pravima

Zakon o rehabilitaciji i zapošljavanju Zakon o rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetomosoba sa invaliditetom

Page 3: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

700.000 OsobaOsoba sa invaliditetom

80% nije 80% nije zaposleno

Trenutna situacijaTrenutna situacija

7.000 – 9.000 zaposlenih osoba sa invaliditetom

Page 4: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

«HUMANITAR«HUMANITARNI» RADNICINI» RADNICI

FIZIO I FIZIO I RADNI RADNI

TERAPEUTTERAPEUT

SPECIJALNSPECIJALNE ŠKOLEE ŠKOLE

NE VIDENE VIDENE ČUJU NE ČUJU

NE NE HODAJUHODAJU

SPECIJALNSPECIJALNE E

USTANOVEUSTANOVE

BESPOMOĆNI BESPOMOĆNI BOLESNIBOLESNI

POTREBNA POTREBNA IM JE NEGA IM JE NEGA I POMOĆI POMOĆ

NE MOGU DA NE MOGU DA BRINU O SEBIBRINU O SEBI

SPECIJALAN SPECIJALAN SMEŠTAJ SMEŠTAJ

SPECIJALAN SPECIJALAN TRANSPORTTRANSPORT

LEKARI LEKARI MEDICINSKO MEDICINSKO

OSOBLJEOSOBLJE

DEFEKTOLOZIDEFEKTOLOZI

SOCIJALNE SOCIJALNE SLUŽBESLUŽBE

PROBLEMPROBLEM

MEDICINSKIMEDICINSKI MODEL/PRISTUP INVALIDNOSTIMODEL/PRISTUP INVALIDNOSTI

INVALIDNOST / INVALIDNOST / OŠTEĆENJEOŠTEĆENJE

Page 5: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

DRUŠTVENA I DRUŠTVENA I ŽIVOTNAŽIVOTNASREDINASREDINA

ARHITEKTONSKE ARHITEKTONSKE PREPREKEPREPREKE

PREZASIĆENOSPREZASIĆENOSTT

IZOLOVANJE IZOLOVANJE PORODICAPORODICA

NEZAPOSLENOSTNEZAPOSLENOST

PASIVNOST PASIVNOST ZAVISNOSTZAVISNOST

SIROMAŠTVSIROMAŠTVOEKONOMSOEKONOMS

KA KA ZAVISNOSTZAVISNOST

BEZ BEZ MOGUĆNOSTI MOGUĆNOSTI OBRAZOVANJOBRAZOVANJ

AA

NEODGOVARAJUĆENEODGOVARAJUĆESLUŽBE ZA POMOĆSLUŽBE ZA POMOĆ

DISKRIMINACIJADISKRIMINACIJA

NEPRISTUPAČNNEPRISTUPAČNEŠKOLEEŠKOLE

PREDRASUDPREDRASUDEE

NEPRISTUPAČANEPRISTUPAČAN TRANSPORTN TRANSPORT

PROBLEMPROBLEM

SOCIJALNISOCIJALNI MODEL / PRISTUP MODEL / PRISTUP INVALIDNOSTIINVALIDNOSTI

Page 6: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

PoslodavciPoslodavci

- - Koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom i kada nisu Koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom i kada nisu zakonski prinuđeni na tozakonski prinuđeni na to

- - Koji u zapošljavanju osoba sa invaliditetom vide Koji u zapošljavanju osoba sa invaliditetom vide korist zakorist za svoje preduzećesvoje preduzeće

- - Koji ne veruju u radni potencijal osoba sa invaliditetomKoji ne veruju u radni potencijal osoba sa invaliditetom

Page 7: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

ProdProduktivni zaposleniuktivni zaposleni

Manje izostaju sa poslaManje izostaju sa posla

Fluktuacija zaposlenih sa invaliditetom je manjaFluktuacija zaposlenih sa invaliditetom je manja

Osobe sa invaliditetom Osobe sa invaliditetom

Page 8: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Prepreke uključivanju osoba sa invaliditetomPrepreke uključivanju osoba sa invaliditetom

Barijere u pogledu radnih mestaBarijere u pogledu radnih mesta

ProblemProblem

Page 9: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Pristupačno radno mestoPristupačno radno mesto

Ima za cilj razvijene prostorne, Ima za cilj razvijene prostorne, programske i tehnološke standarde programske i tehnološke standarde

pristupačnosti za osobe sa pristupačnosti za osobe sa invaliditetom kao deo politike invaliditetom kao deo politike

zapošljavanja osoba sa zapošljavanja osoba sa invaliditetominvaliditetom

Page 10: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Pristupačno radno mesto - preporukePristupačno radno mesto - preporuke

- Dosledno sprovođenje relevantnih propisa- Dosledno sprovođenje relevantnih propisa

- Edukacija poslodavaca, nadležnih i zaposlenih- Edukacija poslodavaca, nadležnih i zaposlenih

- Licenciranje pravnih i stručnih lica za pružanje podrške- Licenciranje pravnih i stručnih lica za pružanje podrške

- Formiranje službe za podršku pristupačnosti i prilagođenosti- Formiranje službe za podršku pristupačnosti i prilagođenosti

Page 11: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Da bi osobe sa invaliditetom mogle da se dokažu kao Da bi osobe sa invaliditetom mogle da se dokažu kao dobri zaposleni, prvo je potrebno obezbediti im dobri zaposleni, prvo je potrebno obezbediti im

uslove radauslove rada, odnosno omogućiti , odnosno omogućiti pristuppristup poslu, kao i poslu, kao i prilagoditi sadržajprilagoditi sadržaj i i načinnačin obavljanja posla obavljanja posla

Za prilagođavanje radnog mesta zaposlenima sa Za prilagođavanje radnog mesta zaposlenima sa invaliditetom najčešće se koriste invaliditetom najčešće se koriste Asistivne tehnologijeAsistivne tehnologije

Šta je potrebnoŠta je potrebno

Page 12: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

DefinicijaDefinicija

Asistivna tehnologija je bilo koji artikal, deo opreme Asistivna tehnologija je bilo koji artikal, deo opreme ili sistema, bilo da se radi o originalnoj namenskoj ili sistema, bilo da se radi o originalnoj namenskoj

opremi, bilo da jeopremi, bilo da je modifikovana ili prilagođena, a koja modifikovana ili prilagođena, a koja se koristi da bi se povećale, održale ili poboljšale se koristi da bi se povećale, održale ili poboljšale funkcionalne mogućnosti osoba safunkcionalne mogućnosti osoba sa invaliditetom.invaliditetom.

To su sve tehnologije koje koriste osobe sa To su sve tehnologije koje koriste osobe sa invaliditetom dainvaliditetom da bi izvele određene funkcije koje bi bi izvele određene funkcije koje bi

bez ovih tehnologija bilebez ovih tehnologija bile teške ili nemoguće za teške ili nemoguće za izvođenjeizvođenje

Page 13: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

VrsteVrste

Komunikaciona Komunikaciona pomagalapomagala Kompjuterska pomagalaKompjuterska pomagala

Konsultativne uslugeKonsultativne usluge

Pomagala za svalodnevni život (oblačenje, ishrana, kupanje…)Pomagala za svalodnevni život (oblačenje, ishrana, kupanje…)

Edukativna pomagalaEdukativna pomagala Pomagala za kontrolu okolinePomagala za kontrolu okoline

Ergonomska opremaErgonomska oprema Slušna pomagalaSlušna pomagala

Pomagala za transport (kolica, skuteri, ambulantna pomagala…)Pomagala za transport (kolica, skuteri, ambulantna pomagala…)

Pomagala za rekreacijuPomagala za rekreaciju

Pomagala za sedenje i pozicioniranjePomagala za sedenje i pozicioniranje

Ortopedska pomagalaOrtopedska pomagala

Pomagala za Pomagala za čitanje čitanje

Page 14: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Usluge RC OSI:

- - Promocija asistivnih tehnologijaPromocija asistivnih tehnologija

- - Kursevi računara – osnovni i napredni uz primenu ATKursevi računara – osnovni i napredni uz primenu AT

- - Kursevi stranih jezikaKursevi stranih jezika

- - Inovacije i stalne konsultacije sa partnerima iz Inovacije i stalne konsultacije sa partnerima iz inostranstva – LifeTool Austrijainostranstva – LifeTool Austrija

- Pružanje konsultativnih usluga osobama sa - Pružanje konsultativnih usluga osobama sa invaliditetom i svim zainteresovanima o invaliditetom i svim zainteresovanima o asistivnim tehnologijamaasistivnim tehnologijama

Page 15: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

RC OSI oprema:RC OSI oprema:

Oprema koja se nalazi u RC OSI služi lakšoj Oprema koja se nalazi u RC OSI služi lakšoj pristupačnosti informacijama, odnosno, pomaže pristupačnosti informacijama, odnosno, pomaže

OSI da koriste računarOSI da koriste računar

RC OSI oprema se deli na elektronska i ostala RC OSI oprema se deli na elektronska i ostala pomagalapomagala

Page 16: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Elektronska pomagalaElektronska pomagala

Zamena za Zamena za kompjuterski miškompjuterski miš

TrackballTrackball

Page 17: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

JoystickJoystick

Page 18: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Switch mouseSwitch mouse

Page 19: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

TastatureTastature

Page 20: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

TasteriTasteri

Page 21: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

AdapteriAdapteri

Page 22: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Komunikaciona pomagalaKomunikaciona pomagala

Page 23: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Ostala Ostala pomagala:pomagala:

Dodatna pomagala – magic arm, ergorest, podesivi stolovi…Dodatna pomagala – magic arm, ergorest, podesivi stolovi…

Page 24: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

ProgramiProgrami

Page 25: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Planovi za budućnostPlanovi za budućnost

Licenciranje postojećih kurseva računara uz primenu AT Licenciranje postojećih kurseva računara uz primenu AT

Saradnja sa NSZZ i organizovanje kurseva za OSISaradnja sa NSZZ i organizovanje kurseva za OSI

Lobiranje kod donosioca odluka o mogućnosti subvencije Lobiranje kod donosioca odluka o mogućnosti subvencije prilikom nabavke ove opreme – za OSI i za poslodavceprilikom nabavke ove opreme – za OSI i za poslodavce

Treninzi o asistivnim tehnologijamaTreninzi o asistivnim tehnologijama

Nastavak pružanja konsultativnih usluga prilikom nabavke Nastavak pružanja konsultativnih usluga prilikom nabavke ove opremeove opreme

Nastavak i unapređivanje postojećih uslugaNastavak i unapređivanje postojećih usluga

Page 26: Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Kontakt:Kontakt:

Resursni centar za osobe sa invaliditetomResursni centar za osobe sa invaliditetom

Ekumenska himanitarna organizacijaEkumenska himanitarna organizacija

Ćirila i Metodija 21, Novi SadĆirila i Metodija 21, Novi Sad

021/469-616021/469-616

[email protected]@[email protected]@ehons.org

www.ehons.orgwww.ehons.orghttp://resursnicentar.ehons.orgresursnicentar.ehons.org/

Facebook profil: resursni centar OSIFacebook profil: resursni centar OSI