PRIRODNI USLOVI

 • View
  100

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRIRODNI USLOVI. GEOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE. Reljef i vode su predominantan utisak prirode Plava. Planinski masiv Prokletija-centralna zona, zahvata teritoriju opštine Plav. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PRIRODNI USLOVI

 • PRIRODNI USLOVI

 • GEOMORFOLOKE KARAKTERISTIKEReljef i vode su predominantan utisak prirode Plava.Planinski masiv Prokletija-centralna zona, zahvata teritoriju optine Plav.Plavske Prokletije obuhvataju prostor visokih planina, od Bogievice na istoku, preko grebena du granice sa Albanijom na jugu i jugozapadu, Visitora i Zeletina na zapadu, do Starca na sjeveru. Poslije Alpa, Prokletije se smatraju najzagleerenijom planinom u Evropi. U ledenom dobu polazili su najvei gleeri Balkanskog poluostrva, kroz doline Vrmoe, Grnara i kroz basen Plavskog jezera.

 • Geomorfoloke karakteristikeLedniki reljef daje glavno obileje predjelu. Padine Prokletija su razbijene brojnim prediluvijalnim i postdiluvijalnim dolinama poput Grebaje, Verue ili Vusanjske i Ljue.Valovske rijene doline su Vruja sa Ropojanom (Grlja), Dolja, Grnar-Ljua i Babinopoljska dolina. U blizini Gusinja su kanjoni: Vusanjska, Grebajska i Grnarska grlja.U krakim predjelima registrovano je 40 jama, 74 peina.Najvei planinski vrhovi na teritoriji plavske optine (po nekim podacima je i najvei vrh Crne Gore) Zla Kolata (2.534mnm-na topografskoj karti 2.522mnm), dok je zvanino najvii vrh Crne Gore na Durmitoru, Bobotov Kuk (2522 m), po podacima MONSTATA, za 2012.godinu, Maja Rosit (2.522mnm). Bogievica (2.358mnm), Maja Horolac (2.199mnm), Maja kolac (2.528mnm), Maja Karanfil (2.119mnm), Popadija (2.057mnm), Trojan (2.120mnm), Visitor (2.210mnm) i dr.Gusinjsko-plavska kotlina predstavlja najdublji i najvei ledniki oblik. Svojim prostranstvom podsea na iroke alpske doline sa karakteristinim strmim stranama i ravnim dnom. Naroito je strma lijeva-Visitorska strana, gdje ima nagiba od preko 40o. Duina basena od Vjeternika, do lokaliteta ume, iznad Komarae, iznosi oko 17,5km, dubina 1000-1300m, a prosjena irina 2-3km. Najveva rjena dolina je dolina rijeke Lima. Polimlje (Gornje Polimlje) prua se od Glavice u Brezojevicama do klisure Suevske kod Andrijevice. Plavskoj optini pripada dio Polimlja do sela Krueva. Lim je otoka Plavskog jezera. Duina rjenog toka Lima, od mjesta otoke do granice optine, je oko 14,5km. Ovdje su zastupljeni fluvijalni i fluvioglacijalni oblici reljefa.

 • Geomorfoloke karakteristikeMorenski amfiteatar kod Plava

 • Visinske zoneTeren Plav nalazi se na visini od 810mnm, dno doline rijeke Lim prema Andrijevici, do 2.522mnm Rosni vrh, na Prokletijama.Najvei dio teritorije optine Plav je u brdsko-planinskoj zoni, 80% teritorije (od 1.000-2.000mnm).Posmatrajui nadmorske visine i pravac rijenih tokova, teritorija optine nagnuta od juga prema sjeveru, u pravcu toka Lima. Rijetko gdje postoji prostor i teren koji ima takav geomorfoloki arm kao teren optine Plav.

  Rosni Vrh - Maja Rosit (2522 m)

 • Hipsometrijska karta

 • Geoloke karakteristikePodruje optine Plav nalazi se u Kukoj (najjuniji dio) i Durmitorskoj zoni (sjeverni dio). Najmarkantniji geotektonski oblik je navlaka izmedju dvije navedene geotektonske jedinice. Prua se tano dolinom Grnara, od istoka ka zapadu, od granice sa Albanijom do ispod Vinjeva, prema jugu, do granice sa Albanijom. Tektonska krpa izmedju Vusanja i Vinjeva je od donjotrijaskih stijena. U sjeverozapadnom dijelu terena optine Plav nalaze se veliki izilivi vulkanskih stijena.

 • Geoloke karakteristikeGeoloki sastav terena odslikava mozaik litoloke raznolikosti. 17 razliitih litolokih lanova navedeno je na maloj povrini.Od kvartarnih stijena zastupljeni su:Aluvijum(al)Deluvijumi (d)Jezersko barski sediment(j)Rjene terase(t1)Fluvijoglacijalni sedimenti(fgl)Glacijalni sedimenti(gl)

 • Geoloke karakteristikeMezozoik ine:

  Durmitorski fli(K2)Krenjaci Belia (K2,3)Krenajci (J,K)Jurski(J) krenjaciTrijaskojurski(T,J) dolomitini krenjaci i dolomitiGornjetrijaski(T3) dolomitini krenajci, dolomiti i krenjaciDaciti, andeziti i njihovi tufovi srednjeg trijasa (aqT2)Srednjetrijski (T2), mermerisani i ukriljeni krenajci mjestimino sa ronacimaDonjetrijaski (T1),krenajci, kvarcni i krenajki kriljci, kvarcni konglomerati i pjeari

 • Geoloke karakteristikePaleozik ine:Permotrijaski(P,T) kvarcni konglomeratiDevonkarbonske (D,C), kiriljci i pjeari.

  Oko polovina teritorije optine Plav izgradjena je od paleozojskih stijena.

 • Osnovna geoloka karta

 • Hidrogeoloke karakteristike

  Vodopropusne stijene su karbonati i rjeni sedimenti. Najvodonosnije stijene su karbonati. Imaju koeficijent filtracije preko 10 -1 cm/s, u zonama koncentrisanog oticanja.Aluvijalni sediment od 10 -1, a rjedje do 10 -3 cm/s. Glacijalni sedimeni do oko 10 -3 cm/s. U kompleks vodopropusnih i vodonepropusnih stijena spadaju zone durmitorskog flia. Eruptivi takodje mogu imati promjenljive osobine. Donjetrijaski sedimenti su slabo vodoprpusne do vodonepropusne stijene.Devon karbonski sediment su klasine regionalne vodne barijere.

 • Inenjersko-geoloke karakteristike

  Dvije osnovne inenjerskogeoloke grupe su: nevezane stijene i vezane stijene.U nevezane stijene su inenjersko geoloke jedinice pjeskova i ljunkova i glacijalnih sedimenata. Medju vezanim klase okamenjenih i slabo okamenjenih stijena, potklase klastinih stijena, karbonatne i silifikovane stijene. Metamorfne stijene, kriljci, kvarciti i mermerisani krenajci.Tereni od eluvijuma i deluvijuma mogu se oekivati pojave nestabilnosti.

 • Geoseizmike karakteristikeI Seizmika rejonizacija-osnovni stepen

  Optina Plav pripada dijelu Crne Gore gdje je mogui maksimalni intenzitet sedam stepeni MCS skale u 100 godina ,EMS-98 skala intenziteta.Karta seizmike rejonizacije teritorije Crne Gore

 • Geoseizmike karakteristikeII Seizmiki hazardMaksimalno horizontalno ubrzanje tla za povratni period od 475 godina, sa vjerovatnoom realizacije od 70%. Prema EUROCOD-u za teritoriju Plava iznosi 0,14 do 0,18.Karta oekivanih maksimalnih horizontalnih ubrzanja tla

 • Geoseizmike karakteristikeIII Seizmika mikrorejonizacijaZa teritoriju urbanistikog podruja Plava uraena i predata optini Plav dokumentacija seizmike mikrorejonizacije.Mikrorejonizacijom izraen je uticaj lokalnih seizmogeolokih svojstava tla odreenih lokacija pri dejstvu zemljotresa.Shodno stanju raspoloive dokumentacije koriteni su podaci iz Prostornog plana Optine do 2006.god.(Centar za planiranje urbanog razvoja Beograd).

 • Geoseizmike karakteristikeNa raspolaganju smo imali i kartu,grafiki prilog PPO Plav, list br. 06.Geologija i seizmika u razmjeri 1:50 000. Na karti je dat stepen seizmikog intenziteta 8,5 za povratni period 200 god. i ubrzanje za povratni period 200 god. 0,14 do 0,16 i za povratni period 100 god.0,10 do 0,11. (karta iz PPO)Iako je mikrorejonizacija raena mnogo ranije, geoloki uslovi i osnovni stepen nijesu bitnije promijenjeni jer se dinamiki stepan amplifikacije odreuje na osnovu:-zapreminske teine,d-debljine, geometrije geolokog sloja,u-brzina prostiranja seizmikih talasa.Zato se i postojea MSR moe smatrati sastavnim dijelom PUP.

 • Karta -Geologija i seizmika PPO Plav , 1988.godine

 • Pedoloka kartaOsnovne pedoloke karakteristike terenaOptine Plav definisane su preko Pedoloke karte Crne Gore

  R 1:50 000.

 • Pedoloke karakteristikeZastupljena su sljedea zemljita:Deluvijalno zemljite -deluvijum karbonatni u Dosudju, Martiniima i u podnoju Bora, u Vusanje, Kruevo i Vinjevo. Beskarbonatni deluvijum na padinama Starca uz Babinopoljsku rijeku i Kruevo.Aluvijalna zemljita- oko Plavskog jezera, vee povrine aluvijalnog zemljita su u dolini Ljue, od Gusinja do Plavskog jezera. Pored Vrulje i Grnara mjestimino se srijee. Ona se mogu ubrojiti u najplodnija zemljita. U najniim djelovima ugroena su suvinim vodama.Aluvijalna-deluvijalna zemljita- u Gusinju, Kruevu, Vinjevu, du cijele Plavsko-gusinjske doline, u dolini Djurike rijeke i Komarae i du cijelog toka Lima. Movarno-glejno zemljite javlja se na obalama jezera i bara oko Plavskog jezera, obuhvata oko 50ha. Reakcija movarno-glejnog zemljita oko Plavskog jezera je neutrana do alkalna pH u KCl od 6,5-8.

 • Pedoloke karakteristikeU Plavsko-gusinjskoj dolini ima oko 1500ha dubokih aluvijalnih, aluvijano-deluvijalnih i movarnih zemljita ugroeno poplavama neregulisanih tokova.Ova zemljita imaju veliki znaaj i kapacitet plodnog ravniarskog zemljita u izrazito brdsko-planinskom podruju Plavske optine. S toga treba regulisati vodotokove, dreniranje i evakuaciju unutranjih voda.

 • Pedoloke karakteristikeSmedje kisjelo zemljite je najrasprostranjenije zemljista na teritoriji optine Plav, 55% teritorije Plava. Javljaju se na svim visinskim zonama.Smedje kisjelo zemljite na kiljcima -u Desnom Metehu, u slivu Hotske rijeke , Trokutske rijeke, oko Belaja i na Bogievici.Smedje kisjelo zemljite na pjearima- od Krueva, preko Murine do Brezojevica. Daleko vee prostranstvo je na desenoj obali Lima, gdje se u irokom pojasu prostire od Graanice (Andrijevica), Zoria, Manice, Gornje Renice, Velike, Novia, Lijevog i Desnog Meteha, Prnjavora I Bogaia. Tereni Kolenovia, Djombalia, Vusanja i Zarunice.pH vrijednost od 3,87 do 6,6. Sadraj humusa od 1,5 do 3,5%. Ova zemljita su predodredjeno za ume i prirodne travnjake.

 • Pedoloke karakteristikeSmedje kisjelo zemljite na eruptivima- izuzev kiselosti slina su smeim kiselim na kriljcima i pjearima. Vee povrine su u slivu Murinske rijeke i Martinovikog potoka.Smedje kisjelo zemljite na ronacima- iznad Krueva i Murine, padinom Visitora do Brezojevice i Gusinja, od Vojnog sela i Krueva, do vrhova Maja Borit, Maja Sapica i Djurike rijeke. Podlogla silikatnih krenjaka pH vrijednost od 4,9-6,7. Ova zemljita najee je pod umama i prirodnim travnjacima, manje se koristi za oranice i vonjake.Smedje kisjelo zemljite na fliu- Najvie ga ima u slivu Dolje. Preteno je pod umama i panjacima. pH vrijednost je oko 6,5, a sadraj humusa je visok. Proizvodna vr