of 16 /16
Prof. dr. sc. Luka Šumanovac Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Dr. sc. Luka Šumanovac, je rođen 7. listopada 1962. godine u Bošnjacima, gdje završava osnovnu školu. Srednjoškolsku naobrazbu stekao je u Srednjoškolskom centru Vladimir Nazor u Županji. Poljoprivredni fakultet (smjer poljoprivredna mehanizacija) završio je u siječnju 1987. godine u Osijeku-Vinkovci, a poslijediplomske studije (smjer “Mehanizacija u ratarstvu”) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 13. ožujka 1991. godine obranom magistarskog rada pod naslovom "Analiza funkcioniranja i efekata rada sistema stalnih tragova u proizvodnji pšenice”. U istraživačko zvanje-istraživač suradnik izabran je iz područja agronomije, a evidentirano pod matičnim brojem 163826. Dana 27. svibnja 1991. godine izabran je u znanstveno istraživačko zvanje znanstveni asistent. Sukladno tome dana 17. srpnja 1991. godine izabran je za asistenta na predmetu “Mehanizacija ratarstva i povrtlarstva” na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, smjer poljoprivredne mehanizacije u Vinkovcima. Doktorsku disertaciju obranio je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 19. prosinca 1996. godine pod naslovom "Racionalno korištenje sredstava poljoprivredne mehanizacije na obiteljskim gospodarstvima". Dana 21. svibnja 1998. godine izabran je u zvanje docenta iz područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje agronomija, znanstvena grana poljoprivredna tehnologija za nastavni predmet “Mehanizacija ratarstva i vrtlarstvu”, gdje uz vježbe održava i predavanja iz određenih nastavnih cijelina. Od šk. 2002./03. nositelj je predmeta “Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu”. Istodobno su mu povjerena predavanja iz predmeta “Transport u poljoprivredi”. Nositelj je predmeta “Strojevi i uređaji u ratarstvu” i “Strojevi i uređaji u povrćarstvu” na poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Požegi. Sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju mehanizacija u poljoprivredi kao nositelj predmeta “Tehnički sustavi transporta u poljoprivredi” i “Strojevi u bilinogojstvu”. Dana 25. rujna 2003. godine ponovno je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docent za predmete “Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu” i “Transport u poljoprivredi”. Predsjednik je katedre “Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu”, koja je osnovana 01. 12. 2002. godine pod nazivom „Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu, te transport u poljoprivredi“, pri Zavodu za mehanizaciju Poljoprivrednog fakulteta. U novim programima usklađenim s Bolonjskim procesom kreator je i koordinator tri modula na sveučilišnom preddiplomskom studiju i isto toliko na sveučilišnom diplomskom studiju, te pet na stručnom studiju. Trenutno je istraživač na projektu kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod naslovom “Inovativne tehnike aplikacije pesticida u funkciji

Prof. dr. sc. Luka Šumanovac Životopis, znanstvena, nastavna ......“Mehanizacija u ratarstvu”) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 13. ožujka 1991. godine obranom magistarskog

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prof. dr. sc. Luka Šumanovac Životopis, znanstvena, nastavna ......“Mehanizacija u ratarstvu”)...

Microsoft Word - 2.3 Sumanovacivotopis, znanstvena, nastavna i struna djelatnost
Dr. sc. Luka Šumanovac, je roen 7. listopada 1962. godine u Bošnjacima, gdje
završava osnovnu školu. Srednjoškolsku naobrazbu stekao je u Srednjoškolskom centru
Vladimir Nazor u upanji. Poljoprivredni fakultet (smjer poljoprivredna mehanizacija)
završio je u sijenju 1987. godine u Osijeku-Vinkovci, a poslijediplomske studije (smjer
“Mehanizacija u ratarstvu”) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 13. oujka 1991.
godine obranom magistarskog rada pod naslovom "Analiza funkcioniranja i efekata rada
sistema stalnih tragova u proizvodnji pšenice”. U istraivako zvanje-istraiva suradnik
izabran je iz podruja agronomije, a evidentirano pod matinim brojem 163826. Dana 27.
svibnja 1991. godine izabran je u znanstveno istraivako zvanje znanstveni asistent. Sukladno
tome dana 17. srpnja 1991. godine izabran je za asistenta na predmetu “Mehanizacija ratarstva i
povrtlarstva” na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, smjer poljoprivredne mehanizacije u
Vinkovcima. Doktorsku disertaciju obranio je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 19.
prosinca 1996. godine pod naslovom "Racionalno korištenje sredstava poljoprivredne
mehanizacije na obiteljskim gospodarstvima". Dana 21. svibnja 1998. godine izabran je u
zvanje docenta iz podruja biotehnikih znanosti, znanstveno polje agronomija, znanstvena
grana poljoprivredna tehnologija za nastavni predmet “Mehanizacija ratarstva i vrtlarstvu”,
gdje uz vjebe odrava i predavanja iz odreenih nastavnih cijelina. Od šk. 2002./03. nositelj
je predmeta “Strojevi i ureaji u ratarstvu i vrtlarstvu”. Istodobno su mu povjerena predavanja
iz predmeta “Transport u poljoprivredi”. Nositelj je predmeta “Strojevi i ureaji u ratarstvu” i
“Strojevi i ureaji u povrarstvu” na poljoprivrednom odjelu Veleuilišta u Poegi. Sudjeluje
u izvoenju nastave na poslijediplomskom studiju mehanizacija u poljoprivredi kao nositelj
predmeta “Tehniki sustavi transporta u poljoprivredi” i “Strojevi u bilinogojstvu”. Dana 25.
rujna 2003. godine ponovno je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docent za predmete
“Strojevi i ureaji u ratarstvu i vrtlarstvu” i “Transport u poljoprivredi”. Predsjednik je
katedre “Strojevi i ureaji u ratarstvu i vrtlarstvu”, koja je osnovana 01. 12. 2002. godine pod
nazivom „Strojevi i ureaji u ratarstvu i vrtlarstvu, te transport u poljoprivredi“, pri Zavodu za
mehanizaciju Poljoprivrednog fakulteta. U novim programima usklaenim s Bolonjskim
procesom kreator je i koordinator tri modula na sveuilišnom preddiplomskom studiju i isto
toliko na sveuilišnom diplomskom studiju, te pet na strunom studiju.
Trenutno je istraiva na projektu kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa Republike Hrvatske pod naslovom “Inovativne tehnike aplikacije pesticida u funkciji
uštede i zaštite okoliša”, broj: 079-0792067-1936 voditelj projekta. prof. dr. sc. uro Banaj,
redoviti profesor.
Dr. sc. Luka Šumanovac uz kvalifikacijske radove, sudjeluje u pisanju sveuilišnih
udbenika pod naslovom “Strojevi i ureaji za spremanje silae”, “Strojevi za etvu i berbu
zrnatih plodina”, “Eksploatacija poljoprivrednih strojeva” i „Transport u poljoprivredi“. U
radu se slui njemakim jezikom. lan je meunarodnog Ureivakog odbora (Editorial
Board) asopisa „Balkan Agricultural Engineering Review“ koji se publicira u Bugarskoj. Bio
je i lan Znanstvenog odbora 45. hrvatskog i 8. meunarodnog simpozija agronoma koji je
odran u Opatiji u veljai 2010. godine. Od poetka rada na Poljoprivrednom fakultetu u
Osijeku, smjer poljoprivredne mehanizacije u Vinkovcima aktivno je ukljuen u znanstveno
istraivaki i nastavni rad putem projekata na kojima je radio na problematici racionalnog
korištenja poljoprivredne mehanizacije, uvoenju novih strojeva, novih tehnologija itd.. U
razdoblju 1988.-1990. godine ukljuen je u podprojekt Republikog komiteta za znanost,
tehnologiju i informatiku SRH broj: 1.03.01.03.00. “Unapreenje mehanizacije u
poljoprivrednoj proizvodnji” u zadatku broj: 1.03.01.03.05. “Dijagnostika i pouzdanost
poljoprivrednih strojeva i opreme”. Voditelj zadatka doc. dr. sc. Mate Vuji u svojstvu
pripravnika-poslijediplomanta. Od 1991. godine do kraja 1996. godine ukljuen je u projekt
Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske pod naslovom “Odravanje i remont
poljoprivredne tehnike u funkciji ušteda”, broj: 4-99-081 u svojstvu istraivaa-suradnika.
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Dušan Brki, izvanredni profesor. Od 1997. godine do 2001.
godine ukljuen je u znanstveno istraivaki rad putem projekta pod naslovom “Racionalno
opremanje i korištenje mehanizacije na obiteljskim gospodarstvima”, broj 079203. Voditelj
projekta: prof. dr. sc. Dušan Brki, redoviti profesor. Od 2001. godine do 2006. godine
ukljuen je u znanstveno istraivaki rad u projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Republike Hrvatske pod naslovom “Leguminoze za silau u sustavu niskog inputa u
stoarstvu”, broj: 0079052. Voditelj projekta prof. dr. sc. eljko Bukvi, redoviti profesor.Do
sada je kao autor ili koautor objavio 107 radova. Od 107 radova 94 su znanstvenog karaktera,
a od toga je deset referirano u Current Contents (a1), a trideset i šest u CAB Abstracts (a2), pri
emu je dvadeset radova citirano iz asopisa, a preostalih šesnaest iz zbornika. U zborniku
radova sa meunarodnih skupova (a3) pristupnik ima dvadeset i etiri znanstvena rada.
Odlukom Senata Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayeru u Osijeku dana 10. 6. 2009. godine
potvren je njegov izbor u znanstveno-nastavno redoviti profesor iz znanstvenog podruja
Biotehnike znanosti, znanstveno polje poljoprivreda, znanstvena grana poljoprivredna
tehnika i tehnologija.
Znanstveni radovi
1. Šumanovac L., Babi T., Banaj ., Juriši M. (1989): Prilog istraivanju eksploatacijskih karakteristika sijaice SIGMA 2x24 u sjetvi sistemom stalnih tragova, “Arhiv za poljoprivredne nauke” , zbornik saetaka V smotre mladih naunih radnika Jugoslavije iz oblasti biotehnike, Osijek, str. 92.
2. Babi T., Šumanovac L., Banaj ., Dadi M. (1989). Upotrebljivost sistema za elektronsku detekciju gubitaka u etvi pšenice, “Arhiv za poljoprivredne nauke” , zbornik saetaka V smotre mladih naunih radnika Jugoslavije iz oblasti biotehnike, Osijek, str. 91.
3. Banaj ., Babi T., Šumanovac L. (1989): Eksploatacioni pokazatelji kvalitete rada premetnog pluga Vogel & Noot, “Arhiv za poljoprivredne nauke” , zbornik saetaka V smotre mladih naunih radnika Jugoslavije iz oblasti biotehnike, Osijek, str. 91.
4. Petri M., Juriši M., Šumanovac L., Babi T., Vlaketi Ivanka (1989): Utjecaj navodnjavanja na prinos razliitih grupa dozrijevanja kukuruza na podruju istone Slavonije, “Privreda” 33 (5), Osijek, str. 527-530.
5. Šumanovac L., Kraljevi D., Babi T. (1990): Komparativna analiza mjerenih parametara stanja traktora dobivenih dijagnosticiranjem, zbornik radova XIX savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 45-49.
6. Babi T., Kraljevi D., Šumanovac L., Šetka D. (1990): Ispitivanje hidraulikog sistema traktora TD 9006, zbornik radova XIX savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 50-55.
7. Brki D., Luka P., Babi T., Šumanovac L. (1990): Istraivanje gubitaka univerzalnih itnih kombajna u etvi pšenice, zbornik radova XIX savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 125-132.
8. Babi T., Šumanovac L. (1991): Utjecaj vlage zrna na rad elektronikih sklopova za detekciju gubitaka u etvi, zbornik radova XX savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Pula, str. 245-255.
9. Juriši M., Petri M., Babi T., Šumanovac L. (1991): Efekti navodnjavanja kišenjem na urod kukuruza u 1988 godini, zbornik radova XX savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Pula, str. 199-207.
10. Juriši M., Šumanovac L., Zimmer R., Vlaketi Ivanka (1991): Utjecaj razliitih koncentracija UAN otopine na pokrivenost površine lista ozime pšenice, zbornik radova XX savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Pula, str. 265-252.
11. Šumanovac L., Brki D., Juriši M., Babi T. (1991). Utjecaj brzine na ostvarenje kvalitete rada u prihrani pšenice sistemom stalnih tragova, zbornik radova XX savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Pula, str. 265-252.
12. Šumanovac L., Brki D., Juriši M., Juri T., Vlaketi Ivanka (1992): Ostvarenje pokrivnosti tretirane površine lista pšenice u funkciji promjene brzine rada u sistemu stalnih tragova, zbornik radova I meunarodnog znanstveno-strunog simpozija “Znanost i praksa mehanizacije poljoprivrede”, akovo, str. 99-104.
13. Juriši M., Steiner Z., Bukvi ., Šumanovac L., Nagyvegi Ivana (1994): Proizvodnost kukuruza za hranidbu stoke pri razliitim uvjetima proizvodnje, 2nd International Symposium Animal Scientific Days, Actual Problems in Development of Livestock Production, Rovinj, “Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, Vol. 24 (1), Osijek, str. 232-237.
14. Juriši M., Bukvi ., Steiner Z., Šumanovac L., Nagyvegi Ivana (1994): Moisture regime and maize yield at different plant densities, Proceedings of the third congress of the European Society for Agronomy, Abano-Padova, Italy, str. 160-161.
15. Juriši M., Vidaek ., Petri M., Šumanovac L., Vlaketi Ivanka (1994): Reim vlanosti i neke operacije obrade hidromelioriranog tla na podruju Vinkovaca, zbornik radova XXII savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 365-370.
16. Šumanovac L., Brki D., Juriši M., Vlaketi Ivanka (1994): Analiza ostvarenog uroda pšenice u tehnologiji proizvodnje sustavom stalnih tragova, zbornik radova XXII savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 95-103.
17. Šumanovac L., Brki D., Juriši M. (1994): Utjecaj broja i veliine kapi na pokrivenost lista pšenice, zbornik radova XXII savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 169-176.
18. Šumanovac L., Juriši M., Brki D., Bukvi ., Matanovi M.(1995): Utjecaj razliitih varijanti obrade tla na kvalitet raspodjele sjemena po površini i dubini, zbornik radova XXIII savjetovanja "Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede", Opatija, str. 123-128.
19. Bukvi ., Juriši M., Šumanovac L., Pandurovi T. (1995): Utjecaj linijskog tlaka i protoka zelene mase kosilice-kondicionera na vlagu lucerne, zbornik radova XXIII savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 225-229.
20. Juriši M., Šumanovac L., Kanisek J., Steiner Z., Bukvi . (1995): Influence of different soil tillage variants on seed distrubution and wheat grain yield (Triticum aestivum), Conference of the ESA and PSAS, Pulawy, Poland, “Fragmenta Agronomica”, br. 2 (46), str. 144-145.
21. Šumanovac L., Juriši M., Brki D., Bukvi ., Nagyvegi Ivana (1995): Results of wheat grain yield (Triticum aestivum) realised by production technology of stable track system, Conference of the ESA and PSAS, Pulawy, Poland, “Fragmenta Agronomica”, br. 2 (46), str. 146-147.
22. Brki D., Emert R., Šumanovac L., Luka P., Juriši M. (1995): Wheat combine preparation and reliability in harvest, Conference of the ESA and PSAS, Pulawy, Poland, “Fragmenta Agronomica”, br. 2 (46), str. 148-149.
23. Brki D., Emert R., Juri T., Šumanovac L., Vidakovi S. (1996): Utjecaj nekih vanjskih imbenika na rad motora traktora, zbornik radova XXIV savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 49-53.
24. Juriši M., Vidaek ., Brki D., Bukvi ., Šumanovac L. (1996): Neke operacije obrade u razliitom reimu vlanosti tla, zbornik radova XXIV savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 115-119.
25. Brki D., Luka P., Šumanovac L., Juriši M., Bukvi . (1996): Meusobni odnosi nekih parametara suvremenih itnih kombajna, zbornik radova XXIV savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 135-140.
26. Šumanovac L., Brki D., Bukvi ., Juriši M. (1996): Utjecaj broja i veliine kapi na pokrivenost površine lista pšenice pesticidima, “Glasnik zaštite bilja” 4, Zagreb, str. 193-198.
27. Juriši M., Vidaek ., Husnjak S., Šumanovac L., Bukvi . (1997): Bilanca vode u tlu na podruju Vinkovaca, zbornik radova XXV savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 161-167
28. Juriši M., Bukvi ., Šumanovac L., Milakovi Zlata, Kajfeš Z., Perkovi Anica (1997): Water defficit and its influence of corn yield in East Croatia, ESNA-XXVII Annual Meeting and IUR. Working group Soil-to-Plant Transfer Annual Meeting, Ghent, Belgium. Proceedings of working group 3 (soil-plant relationships), str. 114-120.
29. Brki D., Emert R., Šumanovac L., Juri T., Zimmer R. (1997): Relations of some basic parameters of reaper thresher, “MTA Agrár-Muszaki Bizottság, Kutatási és fejlesztési tanácskozás”, Gödollo, Ungarn, str. 39.
30. Šumanovac L., Bukvi ., Juri T. (1997): Istraivanje aplikacije pesticida u zaštiti ozime pšenice prskalicom RAU-2000, “Poljoprivreda”, br. 1, Vol 3, Osijek, str. 43-52.
31. Juri T., Emert R., Šumanovac L. (1997): Analiza rada sadilice s parom elastinih diskova u sadnji duhana, “Poljoprivreda”, br. 1, Vol 3, Osijek, str. 19-24.
32. Šumanovac L., Beri S., Juriši M. (1997): Utjecaj tlaka i tipa mlaznica na aplikaciju škropiva prskalicom RAU-2000, “Glasnik zaštite bilja” 5, Zagreb, str. 231-235.
33. Juri T., Šumanovac L., Heffer G., Emert R. (1997): Konstrukcija poljoprivrednih traktora uvjetovana ergonomskim zahtjevima, “Strojarstvo”, Vol. 39, br. 5, Zagreb, 209-213.
34. Šumanovac L., Par V., Brki D., Juri T. (1997): Utjecaj veliine obradive površine na iskorištenje traktora u obiteljskim gospodarstvima, “Poljoprivredna znanstvena smotra”, Vol. 62 br. 3-4, Zagreb, 243-249.
35. Juri T., Emert R., Brki D., Šumanovac L. (1997): Utjecaj brzine kretanja na zadani razmak sadnje u redu i dubinu sadnje, “Poljoprivredna znanstvena smotra”, Vol. 62 br. 3-4, Zagreb, 237-241.
36. Šumanovac L., Juriši M., Bukvi . (1998): Analysis of achieved wheat yield by the system of permanent traces in production technology, “Zemedelska Technika”, Vol. 44 (1), Praha, str. 21-24.
37. Brki D., Šumanovac L., Juri T. (1998): Relations of some basic parameters of reaper thresher, “Zemedelska Technika”, Vol. 44 (1), Praha, str. 31-35.
38. Brki D., Šumanovac L, Luka P., Juri T. (1998): Ispitivanje adaptiranog itnog kombajna u berbi kamilice, “Poljoprivreda”, br. 1, Vol. 4, Osijek, str. 9-16.
39. Šumanovac L., Bukvi ., Juri T., Brki D., Kneevi D. (1998): Rationalization and use costs of agricultural engineering on family farms, “Poljoprivreda”, br. 1, Vol. 4, Osijek, str. 83-95
40. Šumanovac L. (1998): Racionalno korištenje sredstava poljoprivredne mehanizacije na obiteljskim gospodarstvima, “Poljoprivredna znanstvena smotra”, Vol. 63 br. 1-2, Zagreb, 27- 41.
41. Juriši M., Zimmer R., Bukvi ., Milakovi Zlata, Šumanovac L. (1998): Some tillage operationes at different moisture regime, Short Communications, Vol. I, Fifth Congress, Nitra, The Slovak Republic, str. 51-52.
42. Emert R., Juri T., Bukvi ., Šumanovac L. (1998): Obnavljanje strojnih dijelova kod poljoprivrednih traktora i njihova pouzdanost, zbornik saetaka “XXXIV Znanstveni skup hrvatskih agronoma s meunarodnim sudjelovanjem”, str. 351.
43. Juri T., Šumanovac L., Brki D., Emert R., Kiš D. (1998): Utjecaj konstrukcije sadnog ureaja na kvalitetu sadnje, zbornik saetaka “XXXIV Znanstveni skup hrvatskih agronoma s meunarodnim sudjelovanjem”, str. 352.
44. Šumanovac L., Brki D., Juri T., Emert R., Bukvi ., Juriši M. (1998): Istraivanje racionalnijeg korištenja sredstava poljoprivredne mehanizacije na obiteljskim gospodarstvima, zbornik saetaka “XXXIV Znanstveni skup hrvatskih agronoma s meunarodnim sudjelovanjem”, str. 353
45. Šumanovac L., Brki D., Juriši M., Juri T., Guberac V. (1998): Analiza uroda sjemenske pšenice proizvedene tehnologijom stalnih tragova, “Sjemenarstvo”, br. 1-2, Zagreb, str. 5-12.
46. Juriši M., Brki D., Bukvi ., Šumanovac L., Rapan Irena (1998): Gubici kod pšenice i kukuruza u zavisnosti od rokova etve na podruju Vinkovaca, zbornik radova XXVI savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 289-296.
47. Emert R., Brki D., Šumanovac L. (1998): Investigation of diagnostic influence on tractor engine service maintance quality, Annals of DAAAM for 1998 & PROCEEDINGS of the International DAAAM SYMPOSIUM, Cluy-Napoca, Romania, str. 185-186.
48. Juri T., Šumanovac L., Balievi P. (1998): Planting quality conditioned by planting machine construction, Annals of DAAAM for 1998 & PROCEEDINGS of the International DAAAM SYMPOSIUM, Cluy-Napoca, Romania, str. 231-232.
49. Juri T., Emert R., Brki D., Šumanovac L., Papazovi . (2000): Servisno-preventivno odravanje teretnih vozila, zbornik saetaka 36. Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma ”Postignua i perspektive hrvatskog poljodjelstva”, Opatija, str. 144.
50. Kiš D., Juri T., Šumanovac L., Kneevi D., Luka P. (2000): Tehnološka rješenja dodavanja komponenti u smjesu u tvornicama krmnih smjesa, zbornik saetaka 36. Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma ”Postignua i perspektive hrvatskog poljodjelstva”, Opatija, str. 146.
51. Kneevi D., Šumanovac L., Juri T., Luka P., Kiš D. (2000): Analiza kvalitete rada nekih tipova kombajna za vaenje šeerne repe, zbornik saetaka 36. Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma ”Postignua i perspektive hrvatskog poljodjelstva”, Opatija, str. 147.
52. Šumanovac L., Menalo Z., Bukvi ., Juri T., Brki D. (2000): Utjecaj vrste transportnih sredstava na racionalizaciju transporta korijena šeerne repe, zbornik saetaka 36. Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma ”Postignua i perspektive hrvatskog poljodjelstva”, Opatija, str. 152.
53. Juriši M., Hengl T., Šumanovac L., Kralik D. (2000): Agro-ecological Modeling in GIS Environment, “Limilogical reports”, Vol. 33, Proceedings 33rd Conference, Osijek, Croatia, str. 527-533.
54. Šumanovac L., Bukvi ., Juri T., Juriši M., Kneevi D. (2000): Utjecaj razliitih varijanti obrade tla na kvalitetu raspodjele sjemena po površini i dubini, “Poljoprivreda”, br. 2, Vol. 6, Osijek, str. 40-43.
55. Brki D., Šumanovac L., Kneevi D. (2001): Suvremenost upravljanja univerzalnim itnim kombajnom, zbornik saetaka 37. Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma ”Postignua i perspektive hrvatskog poljodjelstva”, Opatija, str. 151.
56. Juri T., Emert R., Šumanovac L., Juri V. (2001): Znaaj servisno preventivnog odravanja za sigurnost prometa, zbornik saetaka 37. Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma ”Postignua i perspektive hrvatskog poljodjelstva”, Opatija, str. 156.
57. Menalo Z., Šumanovac L., Brki D., Juri T., Juriši M., Kneevi D. (2001): Racionalizacija broja kombajna na podruju sirovinske slube “Sladorana d. d. upanja”, zbornik saetaka 37. Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma ”Postignua i perspektive hrvatskog poljodjelstva”, Opatija, str. 162
58. Juri T., Emert R., Šumanovac L., Horvat D. (2001): Provoenje mjera odravanja na obiteljskim gospodarstvima, zbornik radova XXIX savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 43-50.
59. Luka P., Brki D., Kiš D., Kneevi D., Šumanovac L. (2001): Energy valuation in sour cherry production, “Buletinul Universitii de tiine agricole i medicinveterinar”, Vol. 55- 566, Cluy-Napoca, Romania, str. 238.
60. Juri T., Emert R., Kraljevi D., Šumanovac L. (2001): The importance of agricultural tractors maintenance for ergonomics and the ecological agricultural production, “Buletinul
Universitii de tiine agricole i medicinveterinar”, Vol. 55-566, Cluy-Napoca, Romania, str. 255.
61. Juriši M., Šumanovac L., Rapan Irena (2001): Prinos nekih sorata graha zrnaša na podruju Vinkovaca, “Sjemenarstvo”, br. 1-2, Zagreb, str. 31-41.
62. Brki D., Šumanovac L., Juri T., Kneevi D. (2001): Razvojne tendencije univerzalnih itnih kombajna, “Strojarstvo”, Vol. 43, br.. 1-3, Zagreb, 41-48.
63. Brki D., Vuji M., Šumanovac L., Kneevi D. (2002): EFFICIENCY PARAMETERS OF THE CLEANING DEVICES IN GRAIN COMBINES, 1 st DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries, Slavonski Brod, str. 7-12.
64. Kneevi D., Brki D., Šumanovac L., Juri T., Kiš D. (2002): TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF BEET HARVESTERS, 1 st DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries, Slavonski Brod, str. 31-34.
65. Kraljevi D., Emert R., Šumanovac L. (2003): THE INFLUENCE OF BIODIESEL FUEL ON THE WORKING CHARACTERISTICS OF DIESEL ENGINES, 7th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2003, Lloret de Mar, Barcelona, Spain, str. 945-1.
66. Šumanovac L., Juri T., Kneevi D. (2004): Raspodjela sjemena pšenice po površini i dubini u izravnoj sjetvi, “Poljoprivreda”, br. 2, Sv.10, Osijek, str. 10-16.
67. Sebastijanovi S., Šumanovac L., Vuji M. (2005): Utjecaj konstrukcije mlaznica i tlaka rasprskivanja na pokrivenost lista pesticidom, “Strojarstvo”, Vol. 47, br. 1-2, Zagreb, str. 39- 45.
68. Sebastijanovi S., Banaj ., Šumanovac L. (2006): Struktura odravanja i terotehnološka funkcija, zbornik radova 15. Znanstveno strunog skupa "Organizacija i tehnologija odravanja OTO 2006" Vinkovci, Vinkovci, 25-34.
69. Kisegi D., Juriši M., Šumanovac L., Luka P. (2006): Tehnološko tehniki initelji pri sadnji gomolja krumpira na "Belje" d.d. "Brestovac" Grabovac, zbornik radova 41. hrvatskog i 1. meunarodnog znanstvenog simpozija agronoma, Opatija, 263-264.
70. Kraljevi D., Šumanovac L., Heffer G. (2006): Biodiesel in environment protection, International Congress ENERGY AND THE ENVIRONMENT, 20th Scientific Conference on "Energy and the Environment", Opatija, Croatia, 143-149.
71. Kraljevi D., Šumanovac L., Heffer G., Martinovi Andrijana (2006): Promjena sastava ispušnih plinova dizel motora pri uporabi dizelskog i biodizelskog goriva, XIII. nauni skup "Pravci razvoja traktora i mobilnih sistema u poljoprivredi i šumarstvu", JUMTO' 2006, “Traktori i pogonske mašine“, Vol. 11., br. 3/4, Novi Sad, Srbija, 27-30.
72. Kiš D., Juri T., Voa N., Guberac V., Šumanovac, L. (2007): The influence of oilseed rape ripeninig on the drying process in a dryer, “Cereal Research Communications”, 35 (2 Part 1), Szeged, Hungary, pp. 605– 608.
73. Kneevi D., Šumanovac L., Kiš D. (2007): Effect of the quantity and size of the droplets in disintegrated spray on wheat leaf coverage, “Cereal Research Communications”, 35 (2 Part 1), Szeged, Hungary, pp. 629–632.
74. Kraljevi D., Šumanovac L., Heffer G., Horvat Z. (2007): Effect of precrop on winter wheat yield, “Cereal Research Communications”, 35 (2 Part 1), Szeged, Hungary, pp. 665– 668.
75. Šumanovac L., Kiš, D., Kraljevi, D., Juriši, M. (2007): Analysis of winter wheat yield in the production system based on tramlines (technological tracks), “Cereal Research Communications”, 35 (2 Part 2), Szeged, Hungary, pp. 1113-1116.
76. Kiš D., Rozman Vlatka, Šumanovac L., Guberac V., Puljko M.: Sušenje „00“ kultivara uljane repice, zbornik saetaka 2. meunarodnog i 19. Hrvatskog kongresa Tehnologija za poslijeetvenu tehnologiju „Zrnko 2006“, Tuheljske toplice.
77. Kiš D., Rozman Vlatka, Šumanovac L., Guberac V., Puljko M.: (2007): “00” Oilseed Rape Cultivars in the Process of Drying, Agriculturae Conspectus Scientificus , Vol. 72 ,No. 3 (183-186).
78. Kneevi D., Šumanovac L., Juri T., Luka P., Atanasov A. (2007): THE EFFECT OF WHEELS OR TRACKS ON SOIL, 1st International Conference “Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences”, Vol. 2, Tehnical sciences (Processing&Post harvest Technology and Logistics, Power and machinery), Lozenec, Bulgaria, pp. 128-132.
79. Juri T., Krizmani D., Emert R., Kiš D., Plašak I., Šumanovac L. (2007): Servisno preventivno odravanje poljoprivrednih strojeva u ekološkoj poljoprivredi, zbornik radova 13. meunarodnog savjetovanje “Odravanje 2007”, Šibenik, Hrvatska, 177-184.
80. Šumanovac, L., Ban, J., Kiš, D. (2007) : UNIVERSAL GRAIN COMBINE HARVESTERS USED IN THE PRECISION AGRICULTURE SYSTEMS, ”Balkan Agricultural Engineering Review”, Vol. 10, electronic journal, Rousse, Bulgaria, Published at. 9. 5. 2007.
81. Šumanovac, L. Spaji, I. Kiš, D. Kraljevi, D. (2008) : DYNAMICS AND DEPOSIT OF SPRAY DROPLETS DISINTEGRATED BY THE NOZZLES OF A TRACTOR- MOUNTED SPRAYER. [Article], Cereal Research Communications. 36 (Part 2 Suppl S):791-794.
82. Kraljevi, D., Šumanovac, L., Duvnjak, V., Plašak, I. (2008) : WHEAT AND BARLEY YIELD AFFECTED BY THE ROTATION OF OILSEED RAPE AS THE PRECEDING CROP. VII. Alps-Adria Scientific Workshop Stara Lesna, Slovakia, Cereal Research Communications. 36, 1511-1514.
83. Kraljevi D., Šumanovac L., Spaji D. (2008): CHANCES FOR THE BTL-FUEL PRODUCTION COMMENCEMENT IN CROATIA, International Congress Energy and the Environment, 21th Scientific Conference on „Energy and the Environment“, zbornik radova Vol. I., Opatija, Croatia, 269-274.
84. Šumanovac, L., ui, Z., Kraljevi D., Juri, T., Kiš, D., Juriši, M. (2008) : INFLUENCE OF THE SPRAYING PRESSURE AND NOZZLE DESIGN ON SPRAY DISINTEGRATION, ”Balkan Agricultural Engineering Review”, Vol. 12, electronic journal, Rousse, Bulgaria, Published at. 13. 11. 2008. 85. Kiš D., Sui B., Guberac V., Voa N., Rozman Vlatka, Šumanovac L. (2009): Soybean Biomass as a Renewable Energy Resource, “Poljoprivredna znanstvena smotra”, Vol. 74 br. 3, Zagreb, 201-203.
86. Juriši M., Sudari K., Kanisek J., Šumanovac L., Plašak I. (2010): Tehnološko tehniki initelji i ekonomski rezultati pri uzgoju soje, zbornik radova 45. hrvatskog i 5. meunarodnog znanstvenog simpozija agronoma, Opatija, 1240-1244.
87. Kiš D., Juri T., Šuper D., Šumanovac L. (2010): Potrošnja razliitih energenata tijekom sušenja zrna kukuruza, zbornik radova 45. hrvatskog i 5. meunarodnog znanstvenog simpozija agronoma, Opatija, 1250-1253.
88. Kiš D., Juri T., Sui B., Šumanovac L., Jakobovi M. (2010): Izbor loišta za izgaranje slame soje kao biogoriva, zbornik radova 45. hrvatskog i 5. meunarodnog znanstvenog simpozija agronoma, Opatija, 1254-1258.
89. Juriši M., Kanisek, J., Šumanovac, L., oši, K., Gali Subaši Daria. (2010): Tehnološko tehniki initelji i ekonomski rezultati pri uzgoju sjemenskog kukuruza, “Sjemenarstvo”,Vol. 27., br. 3-4, Zagreb, str. 125-132.
90. Luka, P., Kneevi, D., Šumanovac, L., Atanasov, A. (2012): AN ANALYSIS OF FRUIT DETACHMENT BY OSCILLATION OF THE STEM AND FRUIT THROUGH VIBRATION, ”Balkan Agricultural Engineering Review”, Vol. 17, electronic journal, Rousse, Bulgaria, Published at. 6. 7. 2012.
91. Balievi, P., Šumanovac, L., Novak, I., Mudri, A.: (2013): Konstrukcijska razrada tlanih posuda bioplinskog postrojenja, zbornik radova 48. hrvatskog i 8. meunarodnog simpozija agronoma, Dubrovnik, Hrvatska, str. 712-717.
92. Banaj, ., Tadi, V., Petrovi, D., Šumanovac, L., Kneevi, D.: (2013): Raspodjela tekuine s ratarskim prskalicama Teejet 110015 AIXR, zbornik radova 48. hrvatskog i 8. meunarodnog simpozija agronoma, Dubrovnik, Hrvatska, str. 444-448.
93. Kraljevi, D., Horvat, Z., Šumanovac, L.: (2013): Suvremena tehnologija u funkciji ekološke poljoprivrede, Proceedings & Abstracts, 6th international scientific/professional conference „Agriculture in nature and environment protection“, Vukovar, Republika of Croatia, 27th – 29th May, pp. 271-276
94. Kiš, D., Sui, B., Šumanovac, L. Antunovi, M. (2013.): Energetska i fertilizacijska vrijednost etvenih ostataka soje, "Poljoprivreda", Vol. 19., br. 1, Osijek, str. 48-52
95. Tadi, V., Banaj, ., Šumanovac, L. Juriši, M., Vuji, B. (2014) : Testing Technical Systems in Plant Protection According European Standard EN 13790 in Republic of Croatia,
”Balkan Agricultural Engineering Review”, Vol. 18, electronic journal, Rousse, Bulgaria, Published at. 17. 1. 2014.
Struni radovi
1. Juri T., Brki D., Šumanovac L., Babi T. (1991): Primjena ergonomskih naela kod traktora domae proizvodnje, zbornik radova XX savjetovanja “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Pula, str. 353-360.
2. Juri T., Emert R., Šumanovac L., Heffer G., Brki D. (1998): Ergonomski zahtjevi obzirom na zaštitu rukovatelja traktora od mehanikih vibracija, zbornik radova XXVI meunarodnog simpozija iz podruja mehanizacije poljoprivrede, “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 55-60.
3. Emert R., Šumanovac L., Juri T., Brki D. (1998): Problematika odlaganja otpadnih ulja u poljoprivredi Slavonije i Baranje, zbornik radova XXVI meunarodnog simpozija iz podruja mehanizacije poljoprivrede, “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 125- 129.
4. Juri T., Emert R., Brki D., Zimmer R., Šumanovac L. (1999): Primjena reparaturnog zavarivanja, zbornik radova XXVII meunarodnog simpozija iz podruja mehanizacije poljoprivrede, “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 65-70.
5. Brki D., Kiš D., Juri T., Šumanovac L., Kneevi D. (1999): Ekonominost raznih sustava za uvanje itarica u silosima, zbornik radova XXVII meunarodnog simpozija iz podruja mehanizacije poljoprivrede, “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 247-253.
6. Kneevi D., Brki D., Šumanovac L., Juri T., Luka P. (2001): Neki pokazatelji kvalitete rada kombajna za vaenje šeerne repe, zbornik radova XXIX meunarodnog simpozija iz podruja mehanizacije poljoprivrede, “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 197-203.
7. Menalo Z., Šumanovac L., Brki D., Juri T., Juriši M., Kneevi D. (2001): Izbor racionalnog transporta korijena šeerne repe, zbornik radova XXIX meunarodnog simpozija iz podruja mehanizacije poljoprivrede, “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 205-209.
8. Menalo Z., Šumanovac L., Brki D., Juri T., Juriši M., Kneevi D. (2002): Racionalizacija broja kombajna na podruju sirovinske slube “Sladorana d. d. upanja”, zbornik radova XXX meunarodnog simpozija iz podruja mehanizacije poljoprivrede, “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 275-280.
9. Šumanovac, L., Juri, T., Kneevi, D., Kraljevi, D., Kokanovi, S. (2004): Perspektiva i mogunosti ustroja strojnih prstenova na podruju opine Gundinci, zbornik radova XXXII. meunarodnog simpozija iz podruja mehanizacije poljoprivrede, ” Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 203-211.
10. Šumanovac, L., Juri, T., Kneevi, D., Potlimbrzovi, T., Vukovi, I. (2006) : Distribucija sjemena pšenice u sjetvi strojem ”RAU-KOMBISEM”, zbornik radova
XXXIV. meunarodnog simpozija iz podruja mehanizacije poljoprivrede, ” Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 293-300.
11. Kneevi, D., Šumanovac, L., Juri, T., Luka, P., Kiš, D., Panda, Z. (2006) : Faktori pouzdanosti itnih kombajna u radu, zbornik radova XXXIV. meunarodnog simpozija iz podruja mehanizacije poljoprivrede, ” Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, str. 509-515.
12. Juri T., Bulaji D., Gili D., Emert R., Kiš D., Plašak I., Šumanovac L. (2006): Zbrinjavanje rabljenog ulja na obiteljskim gospodarstvima, zbornik radova XXXIV meunarodnog simpozija iz podruja mehanizacije poljoprivrede “Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede”, Opatija, 159-164.
FAKULTETSKOM VIJEU
Izvješe Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku Predmet: izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju, prof. dr. sc. Luka Šumanovac. Slijedom Natjeaja objavljenog 26. veljae 2014. godine u „Glasu Slavonije”, „Narodnim novinama“ i slubenoj web stranici Fakulteta za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za znanstveno podruje Biotehnike znanosti, znanstveno polje poljoprivreda, znanstvena grana poljoprivredna tehnika i tehnologija pokrenut je postupak izbora pristupnika redovitog profesora, dr. sc. Luke Šumanovca.
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku u sastavu: red. prof. Mate Vuji, predsjednik, red. prof. Manda Antunovi, lan, red. prof. Matija Domainovi, lan, red. prof. Vlado Guberac, lan i red. prof. uro Seni, lan, sastalo se 02. travnja 2014. godine te sastavilo izvješe.
Povjerenstvo je ustanovilo da pristupnik prof. dr.sc. Luka Šumanovac ispunjava uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz lanka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13. i 139/13.). Pristupnik je ispunio minimalne uvjete prema Pravilniku Znanstvenog podrunog vijea za Biotehnike znanosti za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. U razdoblju od posljednjeg izbora (u zvanje redovitog profesora 10. lipnja 2009. godine) do sada je objavio 3 rada kategorije A2 i 6 radova kategorije A3.
Pristupnik je ispunio 7 od 12 nunih uvjeta iz Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.
Povjerenstvo donosi zakljuak i predlae da se prof. dr. sc. Luka Šumanovac izabere u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz podruja Biotehnikih znanosti, polje poljoprivreda, grana poljoprivredna tehnika i tehnologija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.
1. red. prof. dr.sc. Mate Vuji, predsjednik ___________________________
2. red. prof. dr.sc. Manda Antunovi, lan ___________________________
3. red. prof. dr.sc. Matija Domainovi, lan ___________________________
4. red. prof. dr.sc. Vlado Guberac, lan __________________________
5. red. prof. dr.sc. uro Seni, lan ___________________________
Klasa: 602-04/13-05/09 Ur.broj: 2158-22-02-13-1 Osijek, 03. travnja 2014. Na temelju lanaka 95. stavka 2. i 95., stavka 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04., 174/04., 46/07. 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13.) i sukladno lanku 41. Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetniko-nastavna, suradnika, nastavna i struna zvanja i odgovarajua radna mjesta, a na temelju pozitivnog Izvješa i prijedloga Strunog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno- nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju od 02. travnja 2014. godine na temelju pozitivnog Izvješa Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta u zvanja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju od 26. studenog 2014. godine, Fakultetsko vijee Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (u daljnjem tekstu Fakultetsko vijee) na 6. redovitoj sjednici u akademskoj 2013/2014. godini odranoj 03. travnja 2014. godine pod tokom 6 a dnevnog reda donijelo je jednoglasno slijedeu
O D L U K U
1. Prof. dr. sc. Luka Šumanovac bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvena grana poljoprivredna tehnika i tehnologija na Fakultetu u sastavu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
2. Redoviti profesor iz toke 1. ove Odluke bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u skladu s lankom 102. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” 123/03., 198/03.,105/04., 174/04., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13.).
3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju Senata Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Obrazloenje
Na temelju predhodne suglasnosti Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku godine za raspisivanje Natjeaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, Fakultetsko vijee Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku na sjednici odranoj 19. prosinca 2013. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natjeaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvnog podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane poljoprivredne tehnike i tehnologije.
Na natjeaj objavljen u ”Narodnim novinama”, ”Glasu Slavonije” i Internet stranici Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od 26. veljae 2014. godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane poljoprivredna tehnika i tehnologija u otvorenom roku prijavu je podnio samo jedan pristupnik, prof. dr. sc. Luka Šumanovac, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.
Struno povjerenstvo za davanje mišljenja s prijedlogom izbora pristupnika u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju dostavilo je 02. travnja 2014. godine Fakultetskom vijeu pozitivno Izvješe s prijedlogom izbora prof. dr. sc. Luke Šumanovca u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.
Na temelju Izvoda iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 12. prosinca 2007. godine utvreno je da je prof. dr. sc. Luka Šumanovac upisan u Upisnik u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika. Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Fakulteta dostavilo je pozitivno Izvješe o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju s prijedlogom izbora prof. dr. sc. Luke Šumanovca za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Slijedom navedenog Fakultetsko vijee je utvrdilo da prof. dr. sc. Luka Šumanovac ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju, stoga je odluilo kao u izreci.
DEKAN
Prof.dr.sc. Vlado Guberac