of 98 /98
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 31000 Osijek, Ulica cara Hadrijana 10 Telefon: 031 321-700, faks: 031 321-899 OIB 28082679513, MB 1404881; IBAN: HR1825000091102044575 _________________________________________________________________ PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA POMOĆNIKA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBE S INVALIDITETOM Osijek, siječanj 2015.

Program Pomoćnici za djecu s TUR i osobe s invaliditetom

 • Author
  ngonhu

 • View
  230

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Program Pomoćnici za djecu s TUR i osobe s invaliditetom

 • Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 31000 Osijek, Ulica cara Hadrijana 10

  Telefon: 031 321-700, faks: 031 321-899

  OIB 28082679513, MB 1404881; IBAN: HR1825000091102044575

  _________________________________________________________________

  PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

  POMONIKA ZA DJECU S TEKOAMA U

  RAZVOJU I OSOBE S INVALIDITETOM

  Osijek, sijeanj 2015.

 • 2

  Sadraj

  broj stranice

  Uvod.4

  I Opi dio.7

  1. Naziv programa8

  2. Nositelj i izvoditelj programa...8

  3. Ciljevi programa i ishodi uenja...8

  3.1. Ope kompetencije8

  3.2. Specifine kompetencije8

  4. Uvjeti za upis i pohaanje programa9

  5. Napredovanje i uvjeti za zavretak programa...9

  6. Trajanje programa...10

  II Opis programa..11

  1. Razlikovni ispiti..11

  1.1. Programi razlikovnih kolegija12

  2. Opis modula17

  2.1. Modul A: Pomonici u nastavi...17

  2.2. Modul B: Pomonici za osobe s invaliditetom/osobni asistenti.18

  2.3. Modul C: Pomonici u djejim vrtiima19

  3. Plan osposobljavanja pomonika za djecu s tekoama u razvoju i

  pomonika za osobe s invaliditetom/sobnih asistenata..21

  3.1. Omjer nastavnih sadraja i sati ...21

  3.2. Nositelji kolegija..22

  4. Popis planiranih kolegija s brojem nastavnih sati i ECTS bodovima.23

  5. Struktura programa i obveze polaznika..25

  5.1. Modul A: Pomonici u nastavi....26

  5.2. Modul B: Pomonici za osobe s invaliditetom/osobni asistenti..40

  5.3. Modul C: Pomonici u djejim vrtiima.52

 • 3

  broj stranice

  III Studija izvodljivosti i odrivost programa...65

  1. Organizacijski uvjeti izvoenja programa.65

  1.1. Mjesto izvoenja programa.65

  1.2. Podatci o prostoru i opremi.65

  1.3. Podatci o voditeljici programa66

  1.4. Podatci o nastavnicima i suradnicima koji sudjeluju u izvedbi programa..66

  1.5. Optimalan broj polaznika66

  2. Procjena trokova programa po polazniku.67

  2.1. Upisna cijena programa po polazniku.67

  3. Naini praenja i evaluacije uinkovitosti programa i uspjenosti polaznika67

  IV Popis konzulturane literature i internet izvora68

  PRILOZI...70

  Prilog 1

  ivotopisi nastavnika s popisom javno objavljenih radova

  kojima dokazuju kompetentnost za izvoenje nastave..71

  Prilog 2

  Kriteriji upisa polaznika.96

  Prilog 3

  Popis mentora za zavrne radove po modulima.98

 • 4

  Uvod

  Prema statistikim pokazateljima (Dravni zavod za statistiku, 2013) broj djece s tekoama u

  razvoju i osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj u stalnom je porastu. Razlozi tomu su

  viestruki: (1) znanstvene spoznaje i napredak na podruju medicine (ukljuujui zdravstvenu

  zatitu i njegu) omoguuju preivljavanje vitalno ugroenih pacijenata, to se danas smatra

  jednim od vodeih imbenika pojave odreenih tekoa u razvoju i invaliditeta, primjerice

  oteenja motorike, oteenja govora, kognitivnog funkcioniranja itd.; (2) istraivanja na

  podruju sociologije, psihologije i rehabilitacije ukazuju na promijenjene drutvene i obiteljske

  uvjete ivljenja te je meu djecom u porastu razvojna psihopatologija iz koje (ukoliko se ne

  poduzmu primjerene prevencijske i terapijske mjere) proizlaze maloljetnika delikvencija i

  poremeaji u ponaanju i sl., dok je kod odraslih zamijeen trend vee uporabe antidepresiva i

  anksiolitika; (3) ratna stradanja na podruju istone Slavonije takoer su pridonijela poveanju

  ukupnog broja osoba s invaliditetom itd. Treba istaknuti kako su uzroci esto isprepleteni i

  meusobno povezani, primjerice, poveanje postotka preivljavanja vitalno ugroene

  novoroenadi povezana je s poveanjem broja odraslih osoba s invaliditetom. Zbog toga ova

  tematika zahtijeva sveobuhvatni pristup i zajednike akcije razliitih socijalnih skupina,

  ukljuujui suradnju znanstvene zajednice s lokalnom samoupravom, nevladinim organizacijama

  i udrugama te pojedincima koji mogu pridonijeti destigmatizaciji navedene populacije i njihovom

  punom socijalnom angamanu. Stoga se u ovome programu naglasak stavlja na inkluzivne

  vrijednosti i principe ime Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku postaje znaajan

  partner lokalnoj samoupravi jer svojim resursima moe aktivno pridonijeti podizanju kvalitete

  ivota djece s tekoama u razvoju i osoba s invaliditetom. Ovakav, koncept aktivne znanstvene

  zajednice u skladu je s preporukama i smjernicama Europske komisije (1992), UN-a (2006),

  UNESCO-a (2001; 2003; 2005) i UNICEF-a (2007) koje se odnose na poveanje socijalne

  ukljuenosti djece s tekoama u razvoju i osoba s invaliditetom.

  U praksi je, kroz kontinuiranu suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama i nevladinim

  organizacijama uoeno sljedee: (1) u institucijama odgoja i obrazovanja na svim razinama

  postoji nepovoljan omjer djece i odraslih (koji je jedan od aspekata strukturalne kvalitete) to se u

  zemljama Europske Unije nastoji kompenzirati zapoljavanjem pomonika u nastavi; (2)

  nepostojanje formalnog i sustavnog obrazovanja pomonika za rad s djecom s tekoama u

  razvoju i osoba s invaliditetom, odnosno njihova nedostatna edukacija s podruja psihologije i

 • 5

  inkluzivne pedagogije; (3) nevladine organizacije koje se bave izvaninstitucijskim oblicima skrbi

  za osobe s invaliditetom najee ovise o volonterima koji se esto izmjenjuju ili koji, poput

  pomonika u nastavi, nisu dostatno educirani za ovo podruje itd.

  to se tie pomonika u nastavi, nacionalna i lokalna strategija njihova zapoljavanja nije u

  potpunosti razraena zbog ega se provodi nesustavno, sporadino i selektivno, ovisno o

  financijama i dostupnosti zainteresiranih kandidata. Nerijetko su to osobe tzv. nepedagokog

  obrazovnog profila koji posjeduju osobnu osjetljivost za djecu s tekoama u razvoju. Za sada,

  zapoljavanje pomonika za rad s djecom s tekoama u razvoju mahom ovisi o angairanosti

  roditelja i njihovim socijalnim resursima, tj. mrei prijatelja i poznanika putem kojih dolaze do

  pomonika, pritom ne propitujui njihovu kompetentnost. Takva, neprimjerena praksa esto

  rezultira osipanjem pomonika, odnosno brzim sagorijevanjem angairanih pojedinaca jer ne

  posjeduju kompetencije kojima bi odgovorili na zahtjeve koje pred njih stavlja postojea

  odgojno-obrazovna praksa i pojedino dijete. S obzirom na to da do sada nije postojala edukacija

  temeljena na suvremenim znanstvenim spoznajama o razvoju i uenju djece s tekoama u

  razvoju, nuno je koncepcijski rijeiti pitanje izobrazbe pomonika za rad s djecom s tekoama u

  razvoju. U tome segmentu Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku moe pruiti

  primjerenu podrku lokalnoj zajednici pri rjeavanju problema educiranosti pomonika te

  podizanja kvalitete inkluzivnog odgoja i obrazovanja. Pokazalo se kako praksa angairanja

  pomonika u nastavi ima viestruke povoljne uinke za djecu s tekoama u razvoju poput breg

  napredovanja u spektru svojih tekoa te savladavanja vjetina potrebnih za budui, samostalni

  ivot (Halliwell, 2003). Procjenjuje se kako u Republici Hrvatskoj 10% do 20% djece ima neki

  oblik tekoa u razvoju. Ipak, samo 3% djece s tekoama u razvoju biva ukljueno u redovne

  odgojno-obrazovne ustanove. To znai da se od 40000 do 80000 djece ne moe uspjeno ukljuiti

  u redovni sustav odgoja i obrazovanja bez aktivnog angamana njihovih obitelji i podrke kola.

  Iz navedenoga proizlazi pretpostavka da e praksa angairanja pomonika za rad s djecom s

  tekoama u razvoju u sljedeih desetak godina postati jedan od glavnih mehanizama facilitiranja

  inkluzivnog odgoja i obrazovanja koji ima zakonsko utemeljenje te koji je razvojno primjeren i

  moralno opravdan. Svrha i djelokrug poslova pomonika u nastavi do sada je reguliran Zakonom

  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (NN 87/08) i Dravnim pedagokim

  standardom osnovnokolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08). Program

  osposobljavanja pomonika u nastavi Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku u

 • 6

  skladu je s postojeom zakonskom regulativom te suvremenim znanstvenim spoznajama s

  podruja inkluzivnog odgoja i obrazovanja.

  U odnosu na pomonike za osobe s invaliditetom, tj. osobne asistente, ne postoje sustavna

  praenja ove problematike, ve se u javnost iznose pojedinani sluajevi dobre ili loe prakse

  (ee loe). S obzirom na to da je Republika Hrvatska duboko zala u proces

  deinstitucionalizacije, pretpostavka je da e se u sljedeem razdoblju pojaviti vea potreba za

  pomonicima za odrasle osobe s invaliditetom. Zbog toga program njihovog osposobljavanja

  predstavlja pravovremeni i primjereni odgovor znanstvene zajednice na potrebe lokalne

  samouprave. Republika Hrvatska u Nacionalnoj strategiji izjednaavanja mogunosti za osobe s

  invaliditetom od 2007. do 2015. godine, istie zatitnu ulogu drutva i navodi kako je potrebno

  skrbiti o zatiti ranjivih drutvenih skupina, kao to su osobe s invaliditetom te djeca s tekoama

  u razvoju (Vlada Republike Hrvatske, 2007, 1). Zakonsko ureivanje prava na zatitu osobnog

  integriteta ukazuje na nisku socijalnu osjetljivost to zahtijeva provoenje pravovremenih i

  primjerenih akcija u smjeru poboljanja ope ukljuivosti osoba s invaliditetom u svakodnevni

  ivot lokalne zajednice. Ta opa ukljuenost se odnosi na koritenje usluga razliitih institucija,

  od zdravstvenih (poliklinike, domovi zdravlja, bolnice) preko kulturnih i obrazovnih (muzeji,

  kazalita, knjinice, kina) do gospodarskih (trgovine, trnice). Unato jaanju ideje inkluzije,

  osobe s invaliditetom i dalje ovise o pomoi lanova obitelji i ponekog volontera, tj. izostaje

  sustavna socijalna podrka ovoj populaciji. Prepoznajui vanost pomonika za osobe s

  invalidtetom tj. osobnih asistenata, Ministarstvo obitelji, branitelja i meugeneracijske

  solidarnosti u suradnji s UNDP Hrvatska 2003. je provelo Pilot projekt osobnog asistenta za

  osobe s najteom vrstom i stupnjem invaliditeta. Kao najveu vrijednost pomonika, odnosno

  osobnih asistenata u navedenom dokumentu se navodi samostalnost osoba s invaliditetom.

  Takoer, u istome dokumentu stoji kako bi osobni asistenti trebali biti dodatno educirani na

  podruju njege i zatite osoba s invaliditetom, te da postoji mogunost da se programi edukacije

  ostvare kroz projektna partnerstva nevladinih udruga, lokalne zajednice i obrazovnih institucija

  (UNDP, 2003). Stoga, program osposobljavanja pomonika za osobe s invaliditetom/osobnih

  asistenata predstavlja aspekt drutvene odgovornosti prema lokalnoj zajednici. Odnosno, svojim

  aktivnim djelovanjem u neposrednom okruenju Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u

  Osijeku promie ope humane i inkluzivne vrijednosti koje su temelji suvremenog drutva.

 • 7

  I Opi dio

  U dravama Europske Unije programi osposobljavanja pomonika za djecu s tekoama u

  razvoju sastavni su dio obrazovnog prostora. Primjerice, engleski model istie kako pomonik u

  nastavi podrava i potie sudjelovanje uenika s tekoama u razvoju u socijalnim i odgojno-

  obrazovnim procesima u koli, nastoji omoguiti ueniku da postane neovisan u uenju te

  pomae podii uenikova postignua u najveoj moguoj mjeri, u skladu s njegovim potrebama

  (Halliwell, 2003). Vano je rei kako su na meunarodnoj razini pomonici za djecu s tekoama

  u razvoju na svima razinama obrazovanja (od predkolskih institucija, preko osnovnih do srednjih

  kola) prepoznati kao kljuni imbenici kvalitete odgojno-obrazovnog procesa. Angairanjem

  pomonika za djecu s tekoama u razvoju izravno se mijenja omjer djece i odraslih u odgojno-

  obrazovnoj instituciji te se poboljava interakcija u odgojnoj skupini ili razrednom odjelu.

  Pomonici za djecu s tekoama u razvoju, osim vane odgojno-obrazovne dimenzije,

  poboljavaju djetetove odnose s vrnjacima koji su vaan dio svakodnevnog ivota.

  Slino je i s pomonicima za osobe s invaliditetom/osobnim asistentima za koje se tvrdi da imaju

  vrijednost podizanja kvalitete ivota odraslih osoba ovisnih o tuoj pomoi (MOBMS i UNDP,

  2003). Vano je rei kako se u Republici Hrvatskoj o kvaliteti ivota odraslih osoba s

  invaliditetom vodi vrlo malo rauna ta tema je rezervirana za pojedince koji su, kako se

  pokazalo u stvarnosti, osobno pogoeni ovom problematikom, tj. ili imaju u svojoj obitelji

  osobu s invaliditetom ili su to oni sami. S obzirom na to da Republika Hrvatska tei Europskim

  praksama, znanstvena zajednica u ovome segmentu ima vanu ulogu. Naime, u posljednjih

  desetak godina u Velikoj Britaniji, Njemakoj, vedskoj, vicarskoj, Norvekoj itd. jaa koncept

  nazvan disability culture kojega (jednim dijelom) ine znanstvenici s invaliditetom koji su

  osobno motivirani za poboljanje drutvenih odnosa (Vehmas, 2004; Corker i Shakespeare,

  2006). Jasno je kako e se, praenjem europskih trendova, i u Republici Hrvatskoj neizbjeno

  dogaati promjene drutvene paradigme i socijalnih odnosa zbog kojih e osobe s invaliditetom

  biti prepoznate kao aktivni lanovi drutva. Zbog toga program osposobljavanja pomonika za

  osobe s invaliditetom predstavlja pravovremeni odgovor znanstvene zajednice na drutvene

  promjene i potrebe, te je, kao takav drutveno odgovoran i ima ire, egzistencijalne (pragmatine)

  ali i simbolike implikacije (promicanje opih humanih vrijednosti i povezanosti lanova

  drutva).

 • 8

  Kako bi osposobljavanje pomonika za djecu s tekoama u razvoju i osobe s invaliditetom bilo u

  skladu s potrebama krajnjih korisnika i socijalnim oekivanjima, program je konstruiran na

  suvremenim spoznajama s podruja psihologije, pedagogije, i rehabilitacije (ukljuujui disability

  studies), uz uvaavanje kulturalnih, socio-ekonomskih, zakonodavnih i organizacijskih

  specifinosti Republike Hrvatske.

  1. Naziv programa

  Program osposobljavanja pomonika za djecu s tekoama u razvoju i osobe s invaliditetom.

  2. Nositelj i izvoditelj programa

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

  3. Ciljevi programa i ishodi uenja

  S obzirom na sloenost zadaa s kojima e se pomonici za rad s djecom s tekoama u razvoju i

  osobe s invaliditetom susretati, polaznici e imati priliku stei razliita znanja, vjetine i

  sposobnosti. Ovakvo, iroko postavljena oekivanja temeljena su na praenju odgojno-obrazovne

  i ivotne stvarnosti koja je karakterizirana oteanom socijalnom participacijom navedene

  populacije.

  3.1. Ope kompetencije

  Poznavanje temeljnih prava djece s tekoama u razvoju i osoba s invaliditetom, poznavanje

  opeg funkcioniranja u odnosu na pojedine tekoe u razvoju i invaliditet.

  3.2. Specifine kompetencije

  Pomonicima za djecu s tekoama u razvoju bit e omogueno stjecanje znanja, vjetina i

  sposobnosti na podruju nastavnih procesa i organizacije odgojno-obrazovnih ustanova:

 • 9

  poznavanje temeljnih didaktikih principa pouavanja djece s tekoama u razvoju,

  razumijevanje metodike izvedbe i primjene specifinih metoda pouavanja u odnosu na pojedine

  tekoe u razvoju.

  Pomonicima za osobe s invaliditetom bit e omogueno stjecanje znanja, vjetina i sposobnosti

  na podruju samostalnog ivljenja (osobna higijena, hranjenje/prehrana, pozicioniranje,

  zdravstvena zatita, orijentacija i mobilitet/peripatologija), pruanju podrke u procesu

  zapoljavanja i rada, slobodnog vremena te ostvarivanju interakcije s neposrednim okruenjem

  (obitelji, susjedstvom, radnom kolektivu itd.).

  4. Uvjeti za upis i pohaanje programa

  Za upis u program osposobljavanja pomonika za djecu s tekoama u razvoju i osoba s

  invaliditetom potrebno je da polaznici imaju zavrenu najmanje srednju kolu (etverogodinju

  strukovnu ili gimnaziju). Za polaznike sa zavrenom srednjom kolom, kao i za one s tzv.

  nepedagokim obrazovanjem, bit e osigurana nastava i polaganje razlikovnih kolegija kako bi

  stekli temeljne kompetencije potrebne za daljnje pohaanje programa te praenje i razumijevanje

  nastavnih sadraja. Povjerenstvo za upis u program osposobljavanja pomonika za djecu s

  tekoama u razvoju i pomonika za osobe s invaliditetom ponaosob e razmotriti dokumentaciju

  kandidata, u odnosu na kriterije upisa koji se nalaze u Prilogu 2 ovoga dokumenta (str. 96)

  Polaznici e po prijavi na natjeaj za upis u program osposobljavanja navesti odabrani modul za

  kojega e im biti osigurana nastava i podrka.

  Ukoliko se prijavi nedovoljan broj polaznika za organiziranje nastave po pojedinom modulu,

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku kontaktirat e zainteresiranog kandidata i

  ponuditi mu ostale opcije (module). Optimalan broj polaznika po pojedinome modulu je 20 do 25

  (ukupno 60 do 75 za sva tri modula).

  5. Napredovanje i uvjeti za zavretak programa

  Kako bi polaznicima bilo omogueno pravovremeno i primjereno savladavanje programskih

  sadraja, napredovanje je temeljeno na spiralno-uzlaznom modelu u kojemu se kompetencije

  nadograuju iz opih prema specifinima. To znai da e polaznicima biti omogueno stjecanje

 • 10

  opih znanja, vjetina i sposobnosti nakon kojih e uslijediti stjecanje specifinih kompetencija

  temeljnih na primjernima iz prakse i konkretnom, praktinom radu.

  Polaznici koji e imati razlikovne kolegije, polaganje istih bit e preduvjet za daljnji nastavak

  programa osposobljavanja.

  Uvjeti za zavretak programa koje polaznici trebaju ispuniti su poloeni razlikovni ispiti

  (kandidati za koje povjerenstvo za upis donese odluku), kontinuirana nazonost na predavanjima

  i vjebama, aktivno sudjelovanje u praktinom dijelu i praksi u institucijama partnerima,

  izlazak na ispit te izrada zavrnog rada pod vodstvom mentora u sklopu odgovarajueg modula.

  Popis mentora za zavrne radove nalazi se u Prilogu 3 (str. 98) ovog dokumenta.

  6. Trajanje programa

  Program e se izvoditi tijekom jedne akademske godine (dva semestra, zimski i ljetni).

 • 11

  II Opis programa

  Osnovni cilj programa osposobljavanja pomonika za rad s djecom s tekoama u razvoju i

  osobe s invaliditetom je pruanje primjerenih informacija o specifinostima navedene populacije

  i nainima zadovoljavanja njihovih potreba. Glavne zadae programa osposobljavanja

  pomonika za rad s djecom s tekoama u razvoju i osoba s invaliditetom jesu upoznavanje

  polaznika s klinikom i socijalnom manifestacijom pojedinih tekoa/invaliditeta, pojanjavanju

  funkcioniranja odgoja i obrazovanja temeljenog na inkluzivnim vrijednostima uz predoavanje

  razvojno primjerene prakse te savladavanje tehnika facilitacije ope socijalne ukljuenosti.

  Program je koncipiran kao teorijski i praktini. Okosnica teorijskog dijela programa su

  karakteristike djece s tekoama u razvoju i osoba s invaliditetom. Teorijski dio programa

  obuhvaa i suradnju pomonika sa strunim timom, uiteljima, roditeljima, vrnjacima i

  neposrednim okruenjem (susjedstvom). Praktini dio programa se oslanja na teorijski te

  obuhvaa temeljne didaktiko-metodike principe pouavanja djece u odnosu na pojedine

  tekoe u razvoju i savladavanje tehnika pomoi u podruju samostalnog ivota. Takoer u

  praktinome dijelu, polaznici e biti upoznati sa specifinostima interpersonalnih (vrnjakih)

  odnosa, bit e upueni u postojanje kritinih komunikacijskih toki i nainima pruanja podrke

  tijekom interakcije s neposrednim okruenjem.

  S obzirom na postojanje razliitosti u potrebama djece s tekoama u razvoju i odraslih osoba s

  invaliditetom, program e biti podijeljen u tri modula:

  1) Modul A: Pomonici u nastavi

  2) Modul B: Pomonici za osobe s invaliditetom/osobni asistenti

  3) Modul C: Pomonici u djejim vrtiima

  Svaki modul e se sastojati od teorijskog i praktinog dijela, ovisno o kronolokoj dobi

  populacije s kojom polaznici namjeravaju raditi.

  1. Razlikovni ispiti

  Polaznicima koji nisu zavrili nastavnike smjerove, razrednu nastavu ili predkolski odgoj bit e

  omogueno pohaanje nastave iz razlikovnih kolegija. Polaganjem razlikovnih ispita polaznici

  stjeu pravo nastavka osposobljavanja na odabranom modulu. Razlikovni ispiti su preduvjet za

  Modul A: Pomonici u nastavi i Modul C: Pomonici u djejim vrtiima, zbog institucijskih

 • 12

  specifinosti odgoja i obrazovanja djece i uenika s tekoama u razvoju. Za Modul B:

  Pomonici za osobe s invaliditetom/osobni asistenti razlikovni ispiti nisu uvjet. Razlikovni ispiti

  su izuzeti iz sustava ECTS bodova jer su preduvjet daljnjem osposobljavanju. Nastava iz

  razlikovnih kolegija bit e organizirana u dogovoru s polaznicima.

  Tablica 1. Popis razlikovnih kolegija prema odabranim modulima

  Naziv kolegija ifra

  kolegija

  Preduvjet za modul nastava LDL

  Psihologija srednjeg djetinjstva i

  adolescencije

  R1 Modul A:

  Pomonici u nastavi

  20 10

  Psihologija odgoja i obrazovanja R2 Modul A: Pomonici

  u nastavi

  20 10

  Psihologija ranog djetinjstva R3 Modul C: Pomonici

  u djejim vrtiima

  20 10

  Psiholoke osnove uenja i pouavanja R4 Modul C: Pomonici

  u djejim vrtiima

  20 10

  Ukupno 80 40

  1.1. Programi razlikovnih kolegija

  U nastavku se podastiru programi razlikovnih kolegija namijenjenih polaznicima ije prethodno

  obrazovanje nije s pedagoko-psiholokog podruja, a upisali su Modul A: Pomonici u nastavi

  ili Modul C: Pomonici u djejim vrtiima.

 • 13

  ifra

  kolegija

  R1 Naziv

  kolegija

  PSIHOLOGIJA SREDNJEG

  DJETINJSTVA I

  ADOLESCENCIJE

  Modul A: Pomonici

  u nastavi

  Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Tena Velki

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) - -

  Broj sati po semestru 20 -

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati polaznike sa razvojnim karakteristikama srednjeg djetinjstva i adolescencije.

  Oekivani ishodi:

  Poznavanje osnovnih karakteristika razvojnih razdoblja, a posebno djetinjstva i adolescencije.

  Poznavanje optimalnih uvjeta razvoja tijekom djetinjstva kao i razumijevanje normativnih

  aspekata i individualnih razlika u razvoju.

  Sadraji kolegija:

  Teorije djejeg razvoja

  Kognitivni razvoj

  Socijalni i emocionalni razvoj

  Razvoj pojma o sebi

  Moralni razvoj

  Razvoj spolnih uloga

  Odnosi s vrnjacima

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja

  OBVEZE POLAZNIKA

  Studenti su obvezni pohaati predavanja i poloiti ispit.

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  3

  Aktivnost u nastavi

  3

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Berk, L. (2005). Psihologija cjeloivotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A.,(2000). Djeja psihologija: moderna znanost.

  Jastrebarsko: Naklada Slap.

 • 14

  ifra

  kolegija

  R2 Naziv

  kolegija

  PSIHOLOGIJA ODGOJA I

  OBRAZOVANJA

  Modul A: Pomonici

  u nastavi

  Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Tena Velki

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) - -

  Broj sati po semestru 20 -

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati polaznike sa osnovnim metodama uenja i pouavanja uenika, kao i nainima

  poveanja njihove motivacije.

  Oekivani ishodi:

  Poznavanje teorija uenja i metoda pouavanja te njihova primjena u radu s uenicima.

  Razumijevanje posebnih kategorija uenika i naina rada s njima. Poznavanje i primjena

  strategija za poticanje motivacije u uenju.

  Sadraji kolegija:

  Uvod u psihologiju obrazovanja

  Metode istraivanja psihologije obrazovanja

  Teorije uenja

  Pamenje i zaboravljanje

  Teorije i vrste motivacije

  Kako poveati motivaciju i kako motivacija utjee na uenje

  Metode pouavanja

  Posebne kategorije uenika

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja

  OBVEZE POLAZNIKA

  Studenti su obvezni pohaati predavanja i poloiti ispit.

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  3

  Aktivnost u nastavi

  3

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Grgin, T. (1997). Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Howe, M.J. (2002). Psihologija uenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Vizek-Vidovi, V., Rijavec, M., Vlahovi-teti, V. i Miljkovi, D. (2014). Psihologija

  obrazovanja. Zagreb: IEP-Vern.

 • 15

  ifra

  kolegija

  R3 Naziv

  kolegija

  PSIHOLOGIJA RANOG

  DJETINJSTVA

  Modul C: Pomonici

  u djejim vrtiima

  Nositeljica kolegija: dr. sc. Lara Caki, poslijedoktorandica

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) - -

  Broj sati po semestru 20 -

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati polaznike sa razvojnim karakteristikama ranog djetinjstva.

  Oekivani ishodi:

  Poznavanje osnovnih karakteristika razvojnih razdoblja, a posebno ranog djetinjstva.

  Poznavanje optimalnih uvjeta razvoja tijekom djetinjstva kao i razumijevanje normativnih

  aspekata i individualnih razlika u razvoju.

  Sadraji kolegija:

  Teorije djejeg razvoja

  Rani tjelesni i motoriki razvoj

  Razvoj govora

  Kognitivni razvoj

  Rani socijalni i emocionalni razvoj

  Razvoj pojma o sebi

  Moralni razvoj

  Razvoj spolnih uloga

  Odnosi s vrnjacima

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja

  OBVEZE POLAZNIKA

  Studenti su obvezni pohaati predavanja i poloiti ispit.

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  3

  Aktivnost u nastavi

  3

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Berk, L. (2005). Psihologija cjeloivotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana

  poglavlja)

  Duran, M. (2003). Dijete i igra. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

  Starc, B. i sur. (2004). Osobine i psiholoki uvjeti razvoja djeteta predkolske dobi. Zagreb:

  Golden marketing Tehnika knjiga.

  Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (2000). Djeja psihologija: moderna znanost.

  Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

 • 16

  ifra

  kolegija

  R4 Naziv

  kolegija

  PSIHOLOKE OSNOVE

  UENJA I POUAVANJA

  Modul C: Pomonici

  u djejim vrtiima

  Nositeljica kolegija: dr. sc. Lara Caki, poslijedoktorandica

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) - -

  Broj sati po semestru 20 -

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati polaznike sa karakteristikama uenja i pouavanja djece u predkolskim

  ustavnovama.

  Oekivani ishodi:

  Poznavanje osnovnih karakteristika uenja i pouavanja tijekom ranog djetinjstva.

  Organizacija uenja i razvoja u predkolskim ustanovama.

  Sadraji kolegija:

  Vrste uenja

  Kognitivni stilovi

  Uenje kroz igru

  Pamenje i zaboravljanje

  Djeji vrti i drugi oblici skrbi o predkolskoj djeci i kognitivni razvoj

  Utjecaj motivacije na uenje

  Zrelost djece za polazak u kolu

  kolske sposobnosti

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja

  OBVEZE POLAZNIKA

  Studenti su obvezni pohaati predavanja i poloiti ispit.

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  3

  Aktivnost u nastavi

  3

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Berk, L. (2005). Psihologija cjeloivotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana

  poglavlja)

  udina-Obradovi. M. (2002). Igrom do itanja. Zagreb: kolska knjiga.

  Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (2000). Djeja psihologija: moderna znanost.

  Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

  Zarevski, P. (1995). Psihologija uenja i pamenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana

  poglavlja)

  Wood. D. (1995). Kako djeca misle i ue. Zagreb: Educa (odabrana poglavlja)

 • 17

  2. Opis modula

  Kao to je ve ranije navedeno svaki modul e imati teorijski i praktini dio, to je u skladu s

  njegovom spiralno-uzlaznom konstrukcijom. Svaki modul nosi 60 ECTS bodova.

  2.1. Modul A: Pomonici u nastavi

  Odabirom Modula A: Pomonici u nastavi polaznici stjeu kompetencije na podruju uenja i

  pouavanja djece s tekoama u razvoju u kontekstu inkluzivnog odgoja i obrazovanja.

  Opi kolegiji u ovome modulu su:

  Psiholoke osnove poremeaja u ponaanju,

  Osnovne metode i tehnike terapijskog rada s djecom,

  Preventivni programi u sklopu kolskog sustava,

  Osnove teorije rehabilitacije i

  Suradnja s obiteljima.

  Specifine kompetencije polaznici e usvojiti kroz vjebe i praktini rad u kolegijima:

  Pouavanje uenika s tekoama u razvoju,

  Uenici s tekoama motorike, senzorike i senzorike integracije,

  Uenici s intelektualnim i viestrukim tekoama u razvoju,

  *Praksa (volonterski rad u trajanju 20 sati u osnovnim kolama koje imaju djecu s tekoama u

  razvoju ukljuene u redovnu nastavu) i

  Izrada zavrnog rada.

  * Praksa (volonterski rad) u trajanju od 20 sati u skladu je s postojeom zakonskom regulativom i

  praksom odgoja i obrazovanja gdje se nastava organizira u vremenu od 8 do 14 sati ili od 14 do

  19 sati. Odnosno, 20 sati volonterskoga rada jednaka je tjednom angamanu, bilo u

  prijepodnevnoj ili poslijepodnevnoj smjeni. Takoer, u praksi je primijeeno da djeca s

  tekoama u razvoju ee bivaju bolesna ili odsutna s nastave zbog rehabilitacije u

  specijaliziranim institucijama pa je mogue da e se praktina nastava morati prilagoditi

  nazonosti pojedinog djeteta. Planiranih 20 sati omoguuje kontinuirani rad s djetetom, ovisno o

 • 18

  djetetovim potrebama. Tijekom prakse (volonterskoga rada) polaznici e voditi dnevnik prakse

  kojega e dati na uvid nositelju kolegija, ime e potvrditi izvravanje svojih obveza.

  Tablica 2. Popis kolegija, nastavnog optereenja i ECTS bodova za Modul A: Pomonici u

  nastavi (zimski i ljetni semestar)

  Naziv kolegija ifra

  kolegija

  Semestar nastava LDL ECTS

  Psiholoke osnove poremeaja u ponaanju AC1 zimski 20 10 6

  Osnovne metode i tehnike terapijskog rada s

  djecom

  AC2 zimski 20 10 6

  Preventivni programi u sklopu kolskog

  sustava

  A4 ljetni 20 10 6

  Osnove teorije rehabilitacije ABC1 zimski 20 10 6

  Suradnja s obiteljima ABC2 ljetni 20 10 6

  Pouavanje uenika s tekoama u razvoju A1 zimski 20 10 6

  Uenici s tekoama motorike, senzorike i

  senzorike integracije

  A2 zimski 20 10 6

  Uenici s intelektualnim i viestrukim

  tekoama u razvoju

  A3 ljetni 20 10 6

  Praksa (volonterski rad) ABC3 ljetni 20 10 6

  Izrada zavrnog rada ABC4 ljetni 20 10 6

  Ukupno 200 100 60

  2.2. Modul B: Pomonici za osobe s invaliditetom/osobni asistenti

  Odabirom Modula B: Pomonici za osobe s invaliditetom/osobni asistenti polaznici stjeu

  kompetencije na podruju socijalnog modela rehabilitacije i samostalnog ivljenja.

  Opi kolegiji unutar ovog modula su:

  Osnovne metode i tehnike terapijskog rada s odraslima,

  Psihologija odrasle dobi,

  Psihologija inteligencije,

  Osnove teorije rehabilitacije i

  Suradnja s obiteljima.

 • 19

  Specifine kompetencije polaznici e stei kroz vjebe i praktini rad u kolegijima:

  Osobna njega i zdravstvena zatita,

  Aktivnosti samostalnog ivljenja,

  Ukljuivanje u lokalnu zajednicu,

  Praksa (volonterski rad u trajanju 20 sati u stambenim zajednicama i udrugama koje skrbe za

  odrasle osobe s invaliditetom) i

  Izrada zavrnog rada.

  Tablica 3. Popis kolegija, nastavnog optereenja i ECTS bodova za Modul B: Pomonici za

  osobe s invaliditetom/osobni asistenti (zimski i ljetni semestar)

  Naziv kolegija ifra

  kolegija

  semestar nastava LDL ECTS

  Osnovne metode i tehnike terapijskog rada s

  odraslima

  B1 zimski 20 10 6

  Psihologija odrasle dobi B2 zimski 20 10 6

  Psihologija inteligencije B6 zimski 20 10 6

  Osnove teorije rehabilitacije ABC1 zimski 20 10 6

  Suradnja s obiteljima ABC2 ljetni 20 10 6

  Osobna njega i zdravstvena zatita B3 zimski 20 10 6

  Aktivnosti samostalnog ivljenja B4 ljetni 20 10 6

  Ukljuivanje u lokalnu zajednicu B5 ljetni 20 10 6

  Praksa (volonterski rad) ABC3 ljetni 20 10 6

  Izrada zavrnog rada ABC4 ljetni 20 10 6

  Ukupno 200 100 60

  2.3. Modul C: Pomonici u djejim vrtiima

  Odabirom Modula C: Pomonici u djejim vrtiima polaznici stjeu kompetencije na podruju

  ranog odgoja i obrazovanja, ukljuujui specifinosti inkluzije u institucijskom predkolskom

  odgoju te metode uenja i pouavanja u skladu s razvojno primjerenom praksom.

  Opi kolegiji unutar ovog modula su:

 • 20

  Psiholoke osnove poremeaja u ponaanju,

  Osnovne metode i tehnike terapijskog rada s djecom,

  Preventivni programi u kontekstu djejih vrtia,

  Osnove teorije rehabilitacije i

  Suradnja s obiteljima.

  Specifine kompetencije polaznici e stei kroz vjebe i praktini rad u kolegijima:

  Poticanje igre i vrnjake interakcije,

  Zdravstvena zatita i njega djeteta,

  Kreativni rad s djecom predkolske dobi,

  **Praksa (volonterski rad u trajanju 20 sati u djejim vrtiima koji imaju ukljuenu djecu s

  tekoama u razvoju u redovne programe predkolskog odgoja) i

  Izrada zavrnog rada.

  **Za realizaciju prakse (volonterskog rada) polaznici e morati imati valjanu sanitarnu knjiicu.

  Trokove sanitarnog pregleda snose sami. Sanitarna knjiica je potrebna zbog specifinosti njege

  djece predkolske dobi (hranjenje, presvlaenje) te ju moraju imati kod sebe tijekom boravka u

  instituciji.

  Tablica 4. Popis kolegija, nastavnog optereenja i ECTS bodova za Modul C: Pomonici u

  djejim vrtiima (zimski i ljetni semestar)

  Naziv kolegija ifra

  kolegija

  semestar nastava LDL ECTS

  Psiholoke osnove poremeaja u ponaanju AC1 zimski 20 10 6

  Osnovne metode i tehnike terapijskog rada s

  djecom

  AC2 zimski 20 10 6

  Preventivni programi u kontekstu djejih vrtia C1 ljetni 20 10 6

  Osnove teorije rehabilitacije ABC1 zimski 20 10 6

  Suradnja s obiteljima ABC2 ljetni 20 10 6

  Poticanje igre i vrnjake interakcije C2 zimski 20 10 6

  Zdravstvena zatita i njega djeteta C3 zimski 20 10 6

  Kreativni rad s djecom predkolske dobi C4 ljetni 20 10 6

 • 21

  Praksa (volonterski rad) ABC3 ljetni 20 10 6

  Izrada zavrnog rada ABC4 ljetni 20 10 6

  Ukupno 200 100 60

  3. Plan osposobljavanja pomonika za djecu s tekoama u razvoju i pomonika za osobe s

  invaliditetom/sobnih asistenata

  Nastavni sadraji programa osposobljavanja za djecu s tekoama u razvoju i pomonika za

  osobe s invaliditetom podijeljeni su u dvije cjeline, teorijsku i praktinu. Time e polaznicima biti

  omogueno primjereno stjecanje opih i specifinih kompetencija.

  3.1. Omjer nastavnih sadraja i sati

  Unutar svakog modula, omjer planiranih sati nastavnih sadraja je 50:50, gdje 50% nastave

  predstavlja stjecanje teorijskih znanja o djeci s tekoama u razvoju i osobama s invaliditetom, a

  drugih 50% nastave jesu praktine aktivnosti u odnosu na pojedinu populaciju. Na taj je nain

  voeno rauna o podjednakoj zastupljenosti opih i specifinih kolegija. Unutar pojedinog

  modula, od planiranih 200 sat nastave, 100 sati e biti posveeno sadrajima teorijske naravi, a

  100 sati e initi praktine vjebe, ukljuujui praksu (volonterski rad) i izradu zavrnog rada.

  praktini

  sadraji

  teorijski

  sadraji

  Grafiki prikaz 1. Omjer nastavnih sadraja

 • 22

  3.2. Nositelji kolegija

  U nastavku se podastire tablica kolegija s nositeljima kolegija. U izvedbu programa ukljueno je

  est nastavnika zaposlenih na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, od kojih je

  dvoje u znanstveno-nastavnom zvanju (doc. dr. sc. Tena Velki i mr. sc. eljko Popovi, prof. v.

  k.), troje u suradnikom (dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica, dr. sc. Lara Caki, via

  asistentica i dr. sc. Tijana Borovac, via asistentica), dok je jedna nastavnica trenutano vanjska

  suradnica fakulteta u naslovnom zvanju (Ivana Duvnjak, prof.).

  Tablica 5. Popis kolegija i nositelja kolegija

  Naziv kolegija Ime i prezime nositelja kolegija

  Psihologija srednjeg djetinjstva i

  adolescencije (razlikovni kolegij)

  doc. dr. sc. Tena Velki

  Psihologija ranog djetinjstva

  (razlikovni kolegij)

  dr. sc. Lara Caki, via asistentica

  Psiholoke osnove uenja i pouavanja

  (razlikovni kolegij)

  dr. sc. Lara Caki, via asistentica

  Psihologija odgoja i obrazovanja

  (razlikovni kolegij)

  doc. dr. sc. Tena Velki

  Osnove teorije rehabilitacije dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica

  Suradnja s obiteljima dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica

  Psiholoke osnove poremeaja u

  ponaanju

  doc. dr. sc. Tena Velki

  Osnovne metode i tehnike terapijskog

  rada s djecom

  doc. dr. sc. Tena Velki

  Pouavanje uenika s tekoama u

  razvoju

  dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica

  Uenici s tekoama motorike, senzorike

  i senzorike integracije

  dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica

  Uenici s viestrukim tekoama u

  razvoju

  dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica

  Preventivni programi u sklopu kolskog

  sustava

  doc. dr. sc. Tena Velki/ Ivana Duvnjak, prof.

  Osnove metode i tehnike terapijskog rada

  s odraslima

  doc. dr. sc. Tena Velki

  Psihologija odrasle dobi

  dr. sc. Lara Caki, via asistentica

  Psihologija inteligencije

  doc. dr. sc. Tena Velki

 • 23

  Osobna njega i zdravstvena zatita mr. sc. eljko Popovi, prof. v. k.

  Aktivnosti samostalnog ivljenja dr. sc. Tijana Borovac, via asistentica

  Ukljuivanje u lokalnu zajednicu dr. sc. Tijana Borovac, via asistentica

  Preventivni programi u kontekstu djejih

  vrtia

  dr. sc. Lara Caki, via asistentica

  Poticanje igre i vrnjake interakcije dr. sc. Tijana Borovac, via asistentica

  Zdravstvena zatita i njega djeteta mr. sc. eljko Popovi, prof. v. k.

  Kreativni rad s djecom predkolske dobi dr. sc. Tijana Borovac, via asistentica

  Praksa

  Ivana Duvnjak (Modul A: Pomonici u nastavi)

  dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica (Modul B:

  Pomonici za osobe s invaliditetom/osobni asistenti)

  dr. sc. Tijana Borovac, via asistentica (Modul C:

  Pomonici u djejim vrtiima)

  Izrada zavrnog rada***

  doc. dr. sc. Tena Velki

  dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica

  mr. sc. eljko Popovi, prof. v. k.

  dr. sc. Lara Caki, via asistentica

  dr. sc. Tijana Borovac, via asistentica

  ***Polaznici imaju mogunost odabrati podruje i temu zavrnog rada prema osobnim afinitetima

  u sklopu modula kojega pohaaju. Polaznicima e biti dodijeljeni mentori za izradu zavrnoga

  rada, u skladu s kolegijima kojega su predavali i odabranom temom zavrnoga rada.

  Kolegiji Praksa i Izrada zavrnoga rada sastavni su dio ovoga programa i nalaze se u poglavlju 5.

  Programi kolegija (str. 21).

  4. Popis planiranih kolegija s brojem nastavnih sati i ECTS bodovima

  U nastavku se podastire zbirna tablica s popisom kolegija u pojedinom modulu, brojem nastavnih

  sati i optereenjem polaznika iskazano ECTS bodovima.

 • 24

  Tablica 6. Zbirna tablica kolegija po modulima s brojem nastavnih sati i ECTS bodovima

  Modul A

  Pomonici u nastavi Modul B

  Pomonici za osobe s

  invaliditetom/osobni

  asistenti

  Modul C

  Pomonici u djejim

  vrtiima

  nastava LDL ECTS nastava LDL ECTS nastava LDL ECTS

  Osnove teorije

  rehabilitacije 20 10 6 20 10 6 20 10 6

  Suradnja s obiteljima

  20 10 6 20 10 6 20 10 6

  Praksa (volonterski rad)

  20 10 6 20 10 6 20 10 6

  Izrada zavrnog rada

  20 10 6 20 10 6 20 10 6

  Psiholoke osnove

  poremeaja u ponaanju 20 10 6 - - - 20 10 6

  Osnovne metode i tehnike

  terapijskog rada s djecom 20 10 6 - - - 20 10 6

  Pouavanje uenika s

  tekoama u razvoju 20 10 6 - - - - - -

  Uenici s tekoama

  motorike, senzorike i

  senzorike integracije

  20

  10

  6

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Uenici s viestrukim

  tekoama u razvoju 20 10 6 - - - - - -

  Preventivni programi u

  sklopu kolskog sustava 20 10 6 - - - - - -

  Osnove metode i tehnike

  terapijskog rada s

  odraslima

  -

  -

  -

  20

  10

  6

  -

  -

  -

  Psihologija odrasle dobi

  - - - 20 10 6 - - -

  Psihologija inteligencije

  - - - 20 10 6 - - -

  Osobna njega i

  zdravstvena zatita - - - 20 10 6 - - -

  Aktivnosti samostalnog

  ivljenja - - - 20 10 6 - - -

  Ukljuivanje u lokalnu

  zajednicu - - - 20 10 6 - - -

  Preventivni programi u

  kontekstu djejih vrtia - - - - - - 20 10 6

  Poticanje igre i vrnjake

  interakcije - - - - - - 20 10 6

  Zdravstvena zatita i njega

  djeteta - - - - - - 20 10 6

  Kreativni rad s djecom

  predkolske dobi - - - - - - 20 10 6

  Ukupno 200 100 60 200 100 60 200 100 60

 • 25

  5. Struktura programa i obveze polaznika

  Za sva tri modula osmiljeno je ravnomjerno optereenje polaznika u smislu semestralne

  raspodjele kolegija i obveza. Na taj nain se prevenira odabir modula po kriterijima redukcije,

  odnosno sprjeava se odabir modula u odnosu na koliinu obveza. Takoer, ravnomjerno

  optereenje u obvezama u odnosu na strukturu programa, tonije modula, u skladu je s temeljnim

  naelima inkluzije (nediskriminacija i ravnopravani uvjeti gdje se krajnji korisnici, tj. svaka

  interesna skupina (djeca s tekoama u razvoju i osobe s invaliditetom) jednako uvaava.

  Tablica 7. Kolegiji po modulima za pojedini semestar

  zimski (I) ljetni (II)

  Modul A

  Pomonici u nastavi

  Psiholoke osnove poremeaja u

  ponaanju

  Preventivni programi u sklopu

  kolskog sustava

  Osnovne metode i tehnike

  terapijskog rada s djecom

  Uenici s viestrukim tekoama u

  razvoju

  Osnove teorije rehabilitacije Suradnja s obiteljima

  Pouavanje uenika s tekoama u

  razvoju

  Praksa (volonterski rad)

  Uenici s tekoama motorike,

  senzorike i senzorike integracije

  Izrada zavrnog rada

  Modul B

  Pomonici za osobe s

  invaliditetom/osobni

  asistenti

  Osnove metode i tehnike

  terapijskog rada s odraslima

  Aktivnosti samostalnog ivljenja

  Psihologija odrasle dobi Ukljuivanje u lokalnu zajednicu

  Psihologija inteligencije Suradnja s obiteljima

  Osnove teorije rehabilitacije Praksa (volonterski rad)

  Osobna njega i zdravstvena zatita Izrada zavrnog rada

  Modul C

  Pomonici u djejim

  vrtiima

  Psiholoke osnove poremeaja u

  ponaanju

  Suradnja s obiteljima

  Osnovne metode i tehnike

  terapijskog rada s djecom

  Preventivni programi u kontekstu

  djejih vrtia

  Osnove teorije rehabilitacije Kreativni rad s djecom

  predkolske dobi

  Zdravstvena zatita i njega djeteta Praksa (volonterski rad)

  Poticanje igre i vrnjake

  interakcije

  Izrada zavrnog rada

 • 26

  U odnosu na strukturu programa i planirane aktivnosti, obveze polaznika unutar sva tri modula

  su kontinuirana nazonost na predavanjima, aktivno sudjelovanje na vjebama i praksi, te izrada

  zavrnoga rada.

  Shematski prikaz 1 Obveze polaznika i prohodnost programa

  5. Syllabusi kolegij

  5. Programi kolegija

  Kako bi se primjereno organizirao i proveo program osposobljavanja pomonika za djecu s

  tekoama u razvoju i osobe s invaliditetom posebna pozornost dana je sadrajima pojedinih

  kolegija koji se podastiru u nastavku.

  5.1. Modul A: Pomonici u nastavi

  Polaznici koji odaberu Modul A: Pomonici u nastavi, imat e sljedee kolegije: Psiholoke

  osnove poremeaja u ponaanju; Osnovne metode i tehnike terapijskog rada s djecom;

  Preventivni programi u sklopu kolskog sustava; Osnove teorije rehabilitacije; Suradnja s

  obiteljima; Pouavanje uenika s tekoama u razvoju; Uenici s tekoama motorike, senzorike i

  senzorike integracije; Uenici s intelektualnim i viestrukim tekoama u razvoju; Praksa

  (volonterski rad) i Izrada zavrnog rada.

  Teorijski dio programa

  (predavanja)

  Opi kolegiji

  Praktini dio programa

  (vjebe i praksa)

  Specifini kolegiji

  Ispunjavanje anketnog upitnika i

  pisanje zavrnog rada

  Nazonost na nastavi

  Sudjelovanje na vjebama i praksi

  Evaluacija programa i zavretak

  osposobljavanja

 • 27

  ifra

  kolegija

  AC1 Naziv

  kolegija

  PSIHOLOKE OSNOVE

  POREMEAJA U

  PONAANJU

  Modul A: Pomonici

  u nastavi

  Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Tena Velki

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) 6 -

  Broj sati po semestru 20 -

  Ciljevi kolegija:

  Upoznavanje polaznika s najeim poremeajima u ponaanju djece kolske dobi

  te ulogom uitelja i asistenata u nastavi u pomoi djeci i obiteljima.

  Oekivani ishodi:

  Poznavanje osnovnih karakteristika djeteta s razliitim poremeajem, prepoznavanje

  simptoma poremeaja u ponaanju u djetinjstvu i adolescenciji. Razumijevanje problematike

  rada s uenicama s tekoama u razvoju u kolskom okruenju.

  Sadraji kolegija:

  Razlikovanje normalnog od psihopatolokog razvoja

  Upoznavanje s najeim poremeajima u djetinjstvu i adolescenciji: o deficit panje/hiperaktivni poremeaj o poremeaji ophoenja o anksiozni poremeaji o depresivnost o poremeaji hranjenja o autizam

  Intelektualne tekoe i specifine tekoe uenja

  Uzroci poremeaja (etiologija).

  Prepoznavanje simptoma svakog navedenog poremeaja (klinika slika)

  Specifina problematina ponaanja svakog poremeaja u kolskom okruenju

  Savjeti za rad s djecom s poremeajima u ponaanju

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja

  OBVEZE POLAZNIKA

  Studenti su obvezni pohaati predavanja i poloiti ispit.

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  3

  Aktivnost u nastavi

  3

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Amerika psihijatrijska udruga (2014). DSM-V dijagnostiki i statistiki prirunik za duevne

  poremeaje. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 • 28

  AZOO (2014). Pouavanje uenika s autizmom kolski prirunik. Agencija za odgoj i

  obrazovanje.

  Attwood, T. (2010). Aspergerov sindrom. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Davison, G.C. i Neale, J.M. (1996). Psihologija abnormalnog doivljavanja i ponaanja.

  Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Essau, C.A. i Conradt, J. (2009). Agresivnost u djece i mladei. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Gardner, H., Kornhaber, M.L. i Wake, W.K. (1999). Inteligencija: razliita gledita.

  Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Hughes, L. i Cooper, P. (2009). Razumijevanje djece s ADHD sindromom i pruanje potpore.

  Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Lebedina Manzoni, M. (2006). Psiholoke osnove poremeaja u ponaanju. Jastrebarsko:

  Naklada Slap.

  Remschmidt, H. (2009). Autizam: pojavni oblici, uzroci, pomo. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Velki, T. (2012). Prirunik za rad s hiperaktivnom djecom u koli. Jastrebarsko: Naklada

  Slap.

  Vuli-Protori, A. (2002). Strahovi u djetinjstvu i adolescenciji. Suvremena psihologija, 5(2),

  271-293.

  Vuli-Prtori, A. (2004). Depresivnost u djece i adolescenata. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Wenar, C. (2003). Razvojna psihopatologija i psihijatrija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 • 29

  ifra

  kolegija

  AC2 Naziv

  kolegija

  OSNOVNE METODE I

  TEHNIKE TERAPIJSKOG

  RADA S DJECOM

  Modul A: Pomonici

  u nastavi

  Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Tena Velki

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) 6 -

  Broj sati po semestru 20 -

  Ciljevi kolegija:

  Upoznavanje polaznika s osnovnim metodama i tehnikama rada s djecom s razvojnim

  tekoama.

  Oekivani ishodi:

  Poznavanje osnovnih metoda i tehnika rada s djetetom s razliitim poremeajem te primjena

  nauenih metoda u radu s djecom. Poznavanje specifinosti metoda rada ovisno o razvojnoj

  tekoi djeteta. Razumijevanje problematike rada s djecom s tekoama u razvoju.

  Sadraji kolegija:

  Osnove kognitivno-bihevioralne terapije u radu s djecom i mladima

  Metode terapijskog rada za sljedee poremeaje: o deficit panje/hiperaktivni poremeaj o poremeaji ophoenja o anksiozni poremeaji o depresivnost o poremeaji hranjenja o autizam

  Osnovne tehnike psihoterapijskog rada s djecom s tekoama u razvoju

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja

  OBVEZE POLAZNIKA

  Studenti su obvezni pohaati predavanja, napisati semniar o primjeni specifinih tehnika i

  metoda rada za odabrani poremeaj i poloiti ispit.

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  3

  Aktivnost u nastavi

  1

  Seminar / Radionica

  2

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  AZOO (2014). Pouavanje uenika s autizmom kolski prirunik. Agencija za odgoj i

  obrazovanje. (odabrana poglavlja)

  Bloomquist, M.L. (1996). Skills training for children with behavior disorders. New York:

  The Guilford press. (odabrana poglavlja)

  Davison, G.C. i Neale, J.M. (1996). Psihologija abnormalnog doivljavanja i ponaanja.

 • 30

  Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

  Essau, C.A. i Conradt, J. (2009). Agresivnost u djece i mladei. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  (odabrana poglavlja)

  Hackney, H.L. (2012). Savjetovatelj-strunjak: procesni vodi kroz pomaganje. Jastrebarsko:

  Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

  Hawton, K., Salkovskis, P.M., Kirk, J. i Clark, D.M. (2008). Kognitivno-bihevioralna terapija

  za psihijatrijske probleme. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

  Hughes, L. i Cooper, P. (2009). Razumijevanje djece s ADHD sindromom i pruanje potpore.

  Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

  Kendall, P.C. (2000). Child and adolescent therapy: cognitive-behavioral procedures. New

  York: The Guilford press. (odabrana poglavlja)

  Lebedina Manzoni, M. (2006). Psiholoke osnove poremeaja u ponaanju. Jastrebarsko:

  Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

  Remschmidt, H. (2009). Autizam: pojavni oblici, uzroci, pomo. Jastrebarsko: Naklada Slap

  Stallard, P. (2010). Misli dobro, osjeaj se dobro: kognitivno-bihevioralna terpija u radu s

  djecom i mladim ljudima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

  Velki, T. (2012). Prirunik za rad s hiperaktivnom djecom u koli. Jastrebarsko: Naklada

  Slap. (odabrana poglavlja)

  Vuli-Prtori, A. (2004). Depresivnost u djece i adolescenata. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  (odabrana poglavlja)

 • 31

  ifra

  kolegija

  A4 Naziv

  kolegija

  PPREVENTIVNI PROGRAMI

  U SKLOPU KOLSKOG

  SUSTAVA

  Modul A: Pomonici

  u nastavi

  Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Tena Velki / Ivana Duvnjak, prof.

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) - 6

  Broj sati po semestru - 20

  Ciljevi kolegija:

  Upoznavanje polaznika s preventivnim programima koji se provode u sklopu kolskog

  sustava.

  Oekivani ishodi:

  Poznavanje i razumijevanje teorijskih okvira i razliitih oblika preventivnih programa u

  sklopu kolskog sustava. Poznavanje zadaa kolskog preventivnog programa. Definirati i

  identificirati rizine i zatitne imbenike u kolskom okruenju. Razlikovati i razumjeti

  razliite razine rizika kod uenika. Opisati i razumjeti principe razliitih vrsta prevencija i

  intervencija usmjerenih na kolsko okruenje. Izrada i primjena ciljanog preventivnog

  programa. Osposobljavanje za pruanje strune pomoi uenicima s poremeajima u

  ponaanju i onima koji ive u rizinim obiteljskim uvjetima. Prepoznati vanost ostvarivanja

  suradnje izmeu kole, obitelji i zajednice.

  Sadraji kolegija:

  Teorijske osnove prevencije

  Razlikovanje prevencije od intervencije

  Primarna i sekundarna prevencija, razine prevencije

  Metodologija preventivnih aktivnosti

  Koncept rizinih i zatitnih imbenika

  Pozitivan razvoj

  Preventivne strategije u kolskom okruenju

  Postojei preventivni programi usmjereni na kolsko okruenje

  Ciljani preventivni programi usmjereni na kolsko okruenje

  Razvoj i unaprijeivanje socijalnih i kognitivnih vjetina rjeavanja problema i regulacije emocija uenika na razini razreda

  Razvijanje pozitivne slike o sebi

  Prihvaanje odgovornosti uenika i motiviranje za odabir zdravih stilova ivljenja

  Smanjenje interesa mladih za uzimanje sredstava ovisnosti

  Planiranje i implementacija preventivnih programa

  Evaluacija preventivnih programa

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja

  OBVEZE POLAZNIKA

  Studenti su obvezni pohaati predavanja, izraditi seminar na temu jednog specifinog

  preventivnog programa i poloiti ispit.

 • 32

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  3

  Aktivnost u nastavi

  1

  Seminar / Radionica

  2

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Bai, J. (2009). Teorije prevencije Prevencija poremeaja u ponaanju i rizinih ponaanja

  djece i mladih. Zagreb: kolska knjiga.

  Bai, J. (2005). Prevencijska istraivanja i prevencijska praksa. Hrvatska revija za

  rehabilitacijska istraivanja, 41(1), 81-88.

  Bai, J., Feri, M. i Kraneli, V. (2001). Od primarne prevencije do ranih intervencija.

  Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveuilita u Zagrebu, Zagreb.

  Bai, J., Grozi-ivoli, S. (ur.) (2010). Zajednice koje brinu Model prevencije poremeaj

  u ponaanju djece i mladih: Razvoj, implementacija i evaluacija prevencije u zajednici. Pula-

  Zagreb: Eduakcijsko rehabilitacijski fakultet i Istarska upanija.

  Bai, J., Jankovi, J. (ur.) (2000). Rizini i zatitni imbenici u razvoju poremeaja u

  ponaanju djece i mladei. Zagreb: Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju

  poremeaja u ponaanju djece i mladei i zatitu djece s poremeajima u ponaanju.

  Biani, J. (2004). Vjebanje ivotnih vjetina. Zagreb: Alinea.

  Katz, L.G., McClellan D.E. (2003). Poticanje razvoja djeje socijalne kompetencije. Zagreb:

  Educa.

  Kraneli Tavra, V. (2002). Rizini i zatitni imbenici u kolskom okruenju kao temelji

  uspjenije prevencije poremeaja u ponaanju. Hrvatska revija za rehabilitacijska

  istraivanja, 38(1), 1-13.

  Olweus, D. (2004). Nasilje meu djecom u koli: to znamo i to moemo uiniti. Zagreb:

  kolska knjiga.

  Pregrad, J. (2010). Knjiica za roditelje: program prevencije vrnjakog zlostavljanja Za

  sigurno i poticajno okruenje u kolama. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku.

  Velki, T. i Ozdanovac, K. (2014). Preventivni programi usmjereni na smanjenje vrnjakog

  nasilja u osnovnim kolama na podruju Osjeko-baranjske upanije. kolski vjesnik: asopis

  za pedagoka i kolska pitanja, 63(3), 327-352.

  Vladovi, S. (ur.) (2012). Zatita prava i interesa djece s problemima u ponaanju. Zbornik

  priopenja sa strunih skupova pravobraniteljice za djecu. Zagreb: Pravobranitelj za djecu.

 • 33

  ifra

  kolegija

  ABC1 Naziv

  kolegija

  OSNOVE TEORIJE

  REHABILITACIJE

  Modul A: Pomonici

  u nastavi

  Nositeljica kolegija: dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) 6 -

  Broj sati po semestru 20 -

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati polaznike sa suvremenim pristupima u rehabilitaciji tekoa u razvoju i invaliditeta.

  Oekivani ishodi:

  Usvojena temeljna znanja o manifestiranju tekoe u razvoju te mogunostima provoenja

  individualne podrke u odnosu na djetetovo stanje.

  Sadraji kolegija:

  Medicinski i socijalni model tekoe u razvoju

  Ontologija tekoe u razvoju

  Intelektualne tekoe i demencije

  Oteenja vida

  Oteenja sluha, tekoe komunikacije, gluhosljepoa

  Motorike i kronine bolesti, neuroloke bolesti i sindromi

  Viestruke tekoe u razvoju

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja

  OBVEZE POLAZNIKA

  Studenti su obvezni pohaati predavanja i poloiti ispit.

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  3

  Aktivnost u nastavi

  3

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Daniels, E.R., Stafford, K. (2003). Kurikulum za inkluziju. Zagreb: Korak po korak.

  Duli, A., Kondi, Lj. (2002). Djeca oteena sluha. Zagreb: Alinea.

  Stani, V. (1991). Oteenja vida biopsihosocijalni aspekti. Zagreb: kolska knjiga.

  Romstein, K. (2010). Epistemoloki pristup inkluziji. Pedagogijska istraivanja, 7 (1), 85-94.

 • 34

  ifra

  kolegija

  A1 Naziv

  kolegija

  POUAVANJE UENIKA S

  TEKOAMA U RAZVOJU

  Modul A: Pomonici

  u nastavi

  Nositeljica kolegija: dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) 6 -

  Broj sati po semestru 20 -

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati polaznike sa suvremenim spoznajama o uenju djece s tekoama u razvoju te

  metodama pouavanja u kontekstu inkluzivnog odgoja i obrazovanja.

  Oekivani ishodi:

  Usvojena temeljna znanja o mogunostima provoenja individualne podrke u institucijskom

  kontekstu. Svladane temeljne tehnike direktivnog pouavanja.

  Sadraji kolegija:

  Normativni vs. idiografski razvoj.

  Razvojno primjerena praksa teorijska polazita i temeljni principi; razine podrke u odnosu na narav i opseg tekoe u razvoju.

  Razine podrke u odnosu na program - individualizirani pristup, individualni program, posebni program.

  Specifine metode pouavanja rad na tekstu, izrada i primjena konkreta, demonstracija, verbalno i izravno voenje.

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja i vjebe

  OBVEZE POLAZNIKA

  Studenti su obvezni pohaati predavanja i vjebe.

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  2

  Aktivnost u nastavi

  2

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  2

  Literatura:

  Ki Glava, L., Fulgosi Masnjak, R. (2003). Do prihvaanja zajedno: integracija djece s

  posebnim potrebama: prirunik za uitelje. Zagreb: Hrvatska udruga za strunu pomo djeci s

  posebnim potrebama IDEM.

  Ki-Glava, L., Teodorovi, B., Levandovski, D. (1997). Program bazine perceptivno-

  motorike stimulacije. Zagreb: Fakultet za defektologiju.

  Levandovski, D., Teodorovi, B. (1989). Program rada s djecom s tekoama u razvoju.

  Zagreb: Fakultet za defektologiju.

 • 35

  ifra

  kolegija

  A2 Naziv

  kolegija

  UENICI S TEKOAMA

  MOTORIKE, SENZORIKE I

  SENZORIKE INTEGRACIJE

  Modul A: Pomonici

  u nastavi

  Nositeljica kolegija: dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) 6 -

  Broj sati po semestru 20 -

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati polaznike sa suvremenim spoznajama o mogunostima odgoja i obrazovanja

  uenika s oteenjima na podruju motorike (cerebralna paraliza, distonije), senozorike

  (oteenja sluha, oteenja vida) i senzorike integracije.

  Oekivani ishodi:

  Posjedovanje temeljnih znanja o naravi motorikih i senzorikih tekoa te poznavanje

  osnovnih kompenzacijskih postupaka s ciljem facilitacije interakcije i uenja.

  Sadraji kolegija:

  Oteenja vida (Brailleovo pismo - matematika i hrvatski: metodiko-didaktiki aspekti).

  Oteenja sluha (osnovna znakovna abeceda; mogunost konstruiranja internih komunikacijskih gesti). Alternativni oblici komunikacije.

  Cerebralna paraliza i motorike tekoe (pareza, distoni sy.).

  Peripatoloke vjebe videi vodi, bijeli tap.

  Pozicioniranje i handling uenika s cerebralnom paralizom i motorikim tekoama.

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja i vjebe

  OBVEZE POLAZNIKA

  Polaznici su obvezni pohaati predavanja i vjebe.

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  2

  Aktivnost u nastavi

  2

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  2

  Literatura:

  Ki-Glava, L., Teodorovi, B., Levandovski, D. (1997). Program bazine perceptivno-

  motorike stimulacije. Zagreb: Fakultet za defektologiju.

  Stani, V. (1991). Oteenja vida biopsihosocijalni aspekti. Zagreb: kolska knjiga.

  Ljubei, M. (2001). Rana komunikacija i njezina uloga u uenju i razvoju djeteta. Dijete i

  drutvo. 3, 261278.

 • 36

  ifra

  kolegija

  A3 Naziv

  kolegija

  UENICI S INTELEKTUALNIM I

  VIESTRUKIM TEKOAMA U

  RAZVOJU

  Modul A: Pomonici

  u nastavi

  Nositeljica kolegija: dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) - 6

  Broj sati po semestru - 20

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati kandidate sa suvremenim spoznajama o naravi intelektualnih i viestrukih tekoa u

  razvoju.

  Oekivani ishodi:

  Posjedovanje temeljnih znanja o intelektualnim i viestrukim tekoama u razvoju.

  Dizajniranje plana podrke u suradnji s odgojiteljem ili uiteljem (u odnosu na djetetov IQ i

  adaptivne vjetine).

  Sadraji kolegija:

  Definiranje intelektualnih i viestrukih tekoa u razvoju.

  Specifinosti uenja djece s intelektualnim i viestrukim tekoama.

  Strategije pouavanja djece s intelektualnim i viestrukim tekoama u odnosu na specifinosti uenja.

  Prilagodba nastavnih sadraja i metoda ueniku s intelektualnim i viestrukim tekoama u razvoju.

  Izrada primjerenih didaktikih pomagala u odnosu na uenikovo funkcioniranje i odgojno-obrazovne potrebe.

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja i vjebe.

  OBVEZE POLAZNIKA

  Polaznici su obvezni pohaati predavanja i vjebe te izraditi jedno didaktiko pomagalo (u

  paru s kolegom/kolegicom).

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  2

  Aktivnost u nastavi

  2

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  2

  Literatura:

  Kocijan-Hercigonja, D. i sur. (2000). Mentalna retardacija: biologijske osnove, klasifikacija i

  mentalno-zdravstveni problemi. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Kanaya, T., Ceci, S.J. (2007). Mental Retardation Diagnosis and the Flynn Effect: General

  Intelligence, Adaptive Behavior and Context. Child Development Perspectives. 1 (1), 62-63.

 • 37

  ifra

  kolegija

  ABC2 Naziv

  kolegija

  SURADNJA S OBITELJIMA Modul A: Pomonici

  u nastavi

  Nositeljica kolegija: dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) - 6

  Broj sati po semestru - 20

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati polaznike sa specifinostima dinamike obiteljskih odnosa djece s tekoama u

  razvoju i osoba s invaliditetom.

  Oekivani ishodi:

  Usvojenost primjerenih komunikacijskih stilova u odnosima s lanovima obitelji djeteta s

  tekoama u razvoju i osoba s invaliditetom.

  Sadraji kolegija:

  Roditeljski stilovi odgoja

  Faze suoavanja s djetetovim stanjem

  Specifinosti odnosa roditelja prema djetetu s tekoama u razvoju (promijenjene uloge/roditelji-terapeuti)

  irenje mree socijalne podrke uloge pomonika

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja

  OBVEZE POLAZNIKA

  Nazonost na predavanjima i poloen ispit.

  Praenje i ocjenjivanje poleznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  2

  Aktivnost u nastavi

  2

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  2

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Ljubei, M. (2003). Biti roditelj. Zagreb: Dravni zavod za zatitu obitelji, materinstva i

  mladei.

  udina-Obradovi, M., Obradovi, J. (2006). Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden

  marketing.

 • 38

  ifra

  kolegija

  ABC3 Naziv

  kolegija

  PRAKSA

  (VOLONTERSKI RAD)

  Modul A: Pomonici

  u nastavi

  Nositeljica kolegija: Ivana Duvnjak, prof.

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) - 6

  Broj sati po semestru - 20

  Ciljevi kolegija:

  Praktino osposobljavanje polaznika za izravan rad s djecom i uenicima s tekoama u

  razvoju te odraslim osobama s invaliditetom.

  Oekivani ishodi:

  Sposobnost regulacije vlastita ponaanja u odnosu na kontekst. Primjereno osmiljavanje i

  pruanje podrke djeci i odraslima tijekom iznoenja obveza. Primjerena komunikacija s

  obitelji, uiteljima, strunim timom i susjedima.

  Sadraji kolegija:

  Definirano ritmom i rasporedom odgojno-obrazovne institucije i obiteljskog ivota

  OBVEZE POLAZNIKA

  Pruanje podrke u svakodnevnim aktivnostima djece s tekoama u razvoju.

  Praenje i ocjenjivanje poleznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  Aktivnost u nastavi

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  6

  Dodatna pojanjenja:

  Praksa e se provoditi ovisno o modulu. Tako e za Modul A: Pomonici u nastavi, praksa biti

  organizirana u redovnim osnovnim kolama koje imaju ukljuenu djecu s tekoama u

  razvoju. Za Modul B: Pomonici za osobe s invaliditetom/osobni asistenti praksa e se odrati

  u udrugama koje imaju organizirane stambene zajednice ili zatitne radionice u koje su

  ukljuene odrasle osobe s invaliditetom. Za Modul C: Pomonici u djejim vrtiima, praksa

  e se odrati u redovnim djejim vrtiima gdje su ukljuena djeca s tekoama u razvoju (ona

  koja imaju rjeenje nadlenih tijela vjetaenja ili su suspektni na postojanje odreene

  tekoe). Polaznici e tijekom 20 sati prakse voditi dnevnik prakse koji e dati na uvid

  nositelju kolegija nakon odrane prakse. Potvrdu o polaznikovoj nazonosti u osnovnoj koli,

  stambenoj zajednici ili udruzi i djejem vrtiu dat e u pismenom obliku razrednik/uitelj,

  odgojitelj ili koordinator/voditelj stambene zajednice.

 • 39

  ifra

  kolegija

  ABC4 Naziv

  kolegija

  IZRADA ZAVRNOG RADA Modul A: Pomonici

  u nastavi

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) - 6

  Broj sati po semestru - 20

  Cilj kolegija:

  Izraen zavrni rad (teorijski ili empirijski) na podruju inkluzivnog odgoja i obrazovanja i

  socijalne ukljuenosti.

  Sadraji kolegija:

  Temeljna metodoloka pismenost (potovanje autorskih prava citiranje i parafraziranje)

  Etika istraivanja osjetljivih socijalnih skupina

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Konzultativni i individualni rad s polaznikom.

  OBVEZE POLAZNIKA

  Polaznici su duni izraditi zavrni rad kojim dokazuju kompetentnost u pruanju podrke

  djeci s tekoama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom u skladu sa socijalnom

  paradigmom salutogeneze.

  Praenje i ocjenjivanje poleznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  Aktivnost u nastavi

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije

  6

  Vjebe

  Literatura:

  Mui, V. (2004). Uvod u metodologiju istraivanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Alinea.

  XXX (2003). Etiki kodeks istraivanja s djecom

  http://www.dijete.hr/hr/izvjemainmenu-93/doc_details/232-etiki-kodeks-istraivanja-s-

  djecom.html

  Napomena:

  Mentori se dodjeljuju u skladu s podrujem i odabranom temom zavrnoga rada. Popis

  mentora i podruja zavrnih radova nalazi se u Prilogu 3 (str. 98) ovoga dokumenta.

  http://www.dijete.hr/hr/izvjemainmenu-93/doc_details/232-etiki-kodeks-istraivanja-s-djecom.htmlhttp://www.dijete.hr/hr/izvjemainmenu-93/doc_details/232-etiki-kodeks-istraivanja-s-djecom.html

 • 40

  5.2. Modul B: Pomonici za osobe s invaliditetom/osobni asistenti

  Ovim modulom polaznicima je omogueno stjecanje kompetencija na podrujima samostalnog

  ivota i socijalnog ukljuivanja odraslih osoba s invaliditetom. Kolegiji unutar ovoga modula su

  sljedei: Osnovne metode i tehnike terapijskog rada s odraslima; Psihologija odrasle dobi;

  Psihologija inteligencije; Osnove teorije rehabilitacije; Suradnja s obiteljima; Osobna njega i

  zdravstvena zatita; Aktivnosti samostalnog ivljenja; Ukljuivanje u lokalnu zajednicu; Praksa

  (volonterski rad) i Izrada zavrnog rada.

  U nastavku se podastiru kolegiji Modula B: Pomonici za osobe s invaliditetom/osobni asistenti.

 • 41

  ifra

  kolegija

  B1 Naziv

  kolegija

  OSNOVNE METODE I

  TEHNIKE TERAPIJSKOG

  RADA S ODRASLIMA

  Modul B: Pomonici

  za osobe s

  invaliditetom/osobni

  asistenti

  Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Tena Velki

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) 6 -

  Broj sati po semestru 20 -

  Ciljevi kolegija:

  Upoznavanje polaznika s osnovnim metodama i tehnikama rada s osobama s intelektualnim

  tekoama.

  Oekivani ishodi:

  Poznavanje i primjena osnovnih metoda i tehnika u s osobama s intelektualnim oteenjima.

  Poznavanje specifinosti metoda rada ovisno o stupnju intelektualnog oteenja.

  Razumijevanje problematike rada s osobama s intelektualnim oteenjima.

  Sadraji kolegija:

  Osnove kognitivno-bihevioralne terpije u radu s osobama oteenog intelektualnog funkcioniranja

  Metode terapijskog rada za osobe s intelektualnim oteenjima i osobe s Downovim sindromom

  Osnovne tehnike psihoterapijskog rada s osobama oteenog intelektualnog funkcioniranja

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja

  OBVEZE POLAZNIKA

  Studenti su obvezni pohaati predavanja i poloiti ispit.

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  3

  Aktivnost u nastavi

  3

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Amerika psihijatrijska udruga (2014). DSM-V dijagnostiki i statistiki prirunik za duevne

  poremeaje. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

  uli, V. i uli, S. (2008). Sindrom Down. Split: Slobodna Dalmacija.

  Davison, G.C. i Neale, J.M. (1996). Psihologija abnormalnog doivljavanja i ponaanja.

  Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

  Hackney, H.L. (2012). Savjetovatelj-strunjak: procesni vodi kroz pomaganje. Jastrebarsko:

  Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

  Hawton, K., Salkovskis, P.M., Kirk, J. i Clark, D.M. (2008). Kognitivno-bihevioralna terapija

 • 42

  za psihijatrijske probleme. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

  Kocijan-Hercigonja, D. (2000). Mentalna retardacija. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana

  poglavlja)

  Vukovi, D., Tomi Vrbi, I., Pucko, S. i Marciu, A. (2008). Downov sindrom: vodi za

  roditelje i strunjake. Zagreb: Kerschoffset d.o.o. (odabrana poglavlja)

 • 43

  ifra

  kolegija

  B2 Naziv

  kolegija

  PSIHOLOGIJA ODRASLE

  DOBI

  Modul B: Pomonici

  za osobe s

  invaliditetom/osobni

  asistenti

  Nositeljica kolegija: dr. sc. Lara Caki, posijedoktorandica

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) 6 -

  Broj sati po semestru 20 -

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati polaznike sa razvojnim karakteristikama odrasle dobi, promjenama i adaptaciji na

  razliite socijalne uloge i ivotne dogaaje.

  Oekivani ishodi:

  Poznavanje osnovnih karakteristika razvojnih razdoblja odrasle dobi. Poznavanje specifinih

  promjena. Poznavanje osnovnih mentalnih poremeaja i oblika pruanja pomoi odraslim

  osobama.

  Sadraji kolegija:

  Razvoj u odrasloj dobi i starenje

  Karakteristike razvojnih perioda odrasle dobi (mlaa odrasla dob, srednje godine, starost)

  Psiholoke teorije razvoja u odrasloj dobi

  Intelektualni razvoj u odrasloj dobi

  Moralni razvoj

  Motivacija, uenje i pamenje u odrasloj dobi

  Razvoj linosti

  Mentalni poremeaji i psihoterapija starijih osoba

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja

  OBVEZE POLAZNIKA

  Studenti su obvezni pohaati predavanja i poloiti ispit.

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  3

  Aktivnost u nastavi

  3

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Berk, L. (2005). Psihologija cjeloivotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Lackovi-Grgin, K. i ubela Adori, V. (2006). Odabrane teme iz psihologije odraslih.

  Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Warner Shaie, K. i Willis, S.L. (2001). Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko:

  Naklada Slap.

 • 44

  ifra

  kolegija

  B6 Naziv

  kolegija

  PSIHOLOGIJA

  INETLIGENCIJE

  Modul B: Pomonici

  za osobe s

  invaliditetom/osobni

  asistenti

  Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Tena Velki

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) 6 -

  Broj sati po semestru 20 -

  Ciljevi kolegija:

  Upoznavanje polaznika s osnovnim teorijama inteligencije i karakteristikama osoba s

  razliitim stupnjem intelektualnog funkcioniranja..

  Oekivani ishodi:

  Poznavanje osnovnih teorija intelgenicije. Poznavanje specifinosti osobama s razliitim

  stupnju intelektualnog oteenja. Razumijevanje problematike rada s osobama s

  intelektualnim oteenjima.

  Sadraji kolegija:

  Teorije inteligencije (psihomterijsko, razvojno, bioloko i kognitivno gledite)

  Intelgencija i akademski uspjeh

  Intelektualna oteenja (mentalna retardacija) o Uzroci o Karakteristina ponanja o Skrb

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja

  OBVEZE POLAZNIKA

  Studenti su obvezni pohaati predavanja i poloiti ispit.

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  3

  Aktivnost u nastavi

  3

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Amerika psihijatrijska udruga (2014). DSM-V dijagnostiki i statistiki prirunik za duevne

  poremeaje. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

  Kocijan-Hercigonja, D. (2000). Mentalna retardacija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Gardner, H., Kornhaber, M.L. i Wake, W.K. (1999). Inteligencija: razliita gledita.

  Jastrebarsko: Naklada Slap.

 • 45

  ifra

  kolegija

  ABC1 Naziv

  kolegija

  OSNOVE TEORIJE

  REHABILITACIJE

  Modul B: Pomonici

  za osobe s

  invaliditetom/osobni

  asistenti

  Nositeljica kolegija: dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) 6 -

  Broj sati po semestru 20 -

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati polaznike sa suvremenim pristupima u rehabilitaciji tekoa u razvoju i invaliditeta.

  Oekivani ishodi:

  Usvojena temeljna znanja o manifestiranju tekoe u razvoju te mogunostima provoenja

  individualne podrke u odnosu na djetetovo stanje.

  Sadraji kolegija:

  Medicinski i socijalni model tekoe u razvoju

  Ontologija tekoe u razvoju

  Intelektualne tekoe i demencije

  Oteenja vida

  Oteenja sluha, tekoe komunikacije, gluhosljepoa

  Motorike i kronine bolesti, neuroloke bolesti i sindromi

  Viestruke tekoe u razvoju

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja

  OBVEZE POLAZNIKA

  Studenti su obvezni pohaati predavanja i poloiti ispit.

  Praenje i ocjenjivanje polaznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  3

  Aktivnost u nastavi

  3

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Daniels, E.R., Stafford, K. (2003). Kurikulum za inkluziju. Zagreb: Korak po korak.

  Duli, A., Kondi, Lj. (2002). Djeca oteena sluha. Zagreb: Alinea.

  Stani, V. (1991). Oteenja vida biopsihosocijalni aspekti. Zagreb: kolska knjiga.

  Romstein, K. (2010). Epistemoloki pristup inkluziji. Pedagogijska istraivanja, 7 (1), 85-94.

 • 46

  ifra

  kolegija

  ABC2 Naziv

  kolegija

  SURADNJA S OBITELJIMA Modul B: Pomonici

  za osobe s

  invaliditetom/

  osobni asistenti

  Nositeljica kolegija: dr. sc. Ksenija Romstein, via asistentica

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) - 6

  Broj sati po semestru - 20

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati polaznike sa specifinostima dinamike obiteljskih odnosa djece s tekoama u

  razvoju i osoba s invaliditetom.

  Oekivani ishodi:

  Usvojenost primjerenih komunikacijskih stilova u odnosima s lanovima obitelji djeteta s

  tekoama u razvoju i osoba s invaliditetom.

  Sadraji kolegija:

  Roditeljski stilovi odgoja

  Faze suoavanja s djetetovim stanjem

  Specifinosti odnosa roditelja prema djetetu s tekoama u razvoju (promijenjene uloge/roditelji-terapeuti)

  irenje mree socijalne podrke uloge pomonika

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja

  OBVEZE POLAZNIKA

  Nazonost na predavanjima i poloen ispit.

  Praenje i ocjenjivanje poleznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  2

  Aktivnost u nastavi

  2

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  2

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Ljubei, M. (2003). Biti roditelj. Zagreb: Dravni zavod za zatitu obitelji, materinstva i

  mladei.

  udina-Obradovi, M., Obradovi, J. (2006). Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden

  marketing.

 • 47

  ifra

  kolegija

  B3 Naziv

  kolegija

  OSOBNA NJEGA I ZDRAVSTVENA

  ZATITA

  Modul B: Pomonici

  za osobe s

  invaliditetom/osobni

  asistenti

  Nositelj kolegija: mr. sc. eljko Popovi, prof. v. k.

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) 6 -

  Broj sati po semestru 20 -

  Cilj kolegija:

  Samostalnost u provoenju osobne njege i temeljne zdravstvene zatite odraslih osoba s

  invaliditetom.

  Oekivani ishodi:

  Sposobnost organiziranja i provoenja osobne njege odraslih osoba s invaliditetom.

  Sposobnost organiziranja i provoenja temeljne zdravstvene zatite odraslih osoba s

  invaliditetom.

  Sadraji kolegija:

  Osobna njega (previjanje, kupanje i pranje kose nepokretne i polupokretne osobe; njega usne upljine; njega koe i sluznice prevencija dekubitusa)

  Pruanje prve pomoi kod epi napada

  Primjena medikamentozne terapije

  Kronine bolesti u odrasloj dobi

  Odrasle osobe s intelektualnim tekoama

  Primarna, sekundarna i tercijalna zdravstvena zatita odraslih i zdravstveni zavodi

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja i vjebe

  OBVEZE POLAZNIKA

  Polaznici su duni nazoiti na predavanjima i aktivno sudjelovati u nastavi.

  Praenje i ocjenjivanje poleznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  2

  Aktivnost u nastavi

  2

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  2

  Kontinuirana

  provjera znanja

  Usmeni ispit

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Prli, N. (2008). Zdravstvena njega. Zagreb: kolska knjiga.

  Teodorovi, B., Bratkovi, D. (2005). Znaajke odraslih osoba s intelektualnim tekoama. U:

  Bratkovi, D. (ur.), Zapoljavanje uz podrku. Zagreb: Udruga za promicanje inkluzije, str 19-

  22.

 • 48

  ifra

  kolegija

  B4 Naziv

  kolegija

  AKTIVNOSTI SAMOSTALNOG

  IVLJENJA

  Modul B: Pomonici

  za osobe s

  invaliditetom/osobni

  asistenti

  Nositeljica kolegija: dr. sc. Tijana Borovac, via asistentica

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) - 6

  Broj sati po semestru - 20

  Cilj kolegija:

  Samostalnost u pruanju podrke odraslim osobama s invaliditetom u svakodnevnim

  aktivnostima.

  Oekivani ishodi:

  Sposobnost planiranja i organiziranja dnevne rutine u odnosu na funkcionalne sposobnosti

  odraslih osoba s invaliditetom.

  Sadraji kolegija:

  Planiranje aktivnosti svakodnevnog ivota

  Funkcionalna uporaba brojeva (raspolaganje novcem, telefoniranje)

  Nain izvoenja nastave i usvajanje znanja:

  Predavanja i vjebe.

  OBVEZE POLAZNIKA

  Polaznici su obvezni nazoiti i aktivno sudjelovati na nastavi te poloiti ispit.

  Praenje i ocjenjivanje poleznika u udjelima ECTS bodova:

  Pohaanje nastave

  2

  Aktivnost u nastavi

  2

  Seminar / Radionica

  Pismeni ispit

  Kontinuirana

  provjera znanja Usmeni ispit

  2

  Konzultacije Vjebe

  Literatura:

  Teodorovi, B., Levandovski, D., Mii, D. (1994). Kompetentnost odraslih osoba s

  mentalnom retardacijom. Defektologija, 30 (1), 67-82.

  Teodorovi, B. (1995). Ishodita u suvremenom oblikovanju stambenih i ivotnih uvjeta za

  odrasle osobe s teom mentalnom retardacijom. Defektologija, 31 (1-2), 143-150.

 • 49

  ifra

  kolegija

  B5 Naziv

  kolegija

  UKLJUIVANJE U LOKALNU

  ZAJEDNICU

  Modul B: Pomonici

  za osobe s

  invaliditetom/osobni

  asistenti

  Nositeljica kolegija: dr. sc. Tijana Borovac, via asistentica

  Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastave:

  Zimski

  semestar

  Ljetni

  semestar

  ECTS bodovi (koeficijent optereenja polaznika) - 6

  B