39
JP KULTURNI CENTAR BAR PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU

Program rada i Finansijski plan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

1

JP KULTURNI CENTAR BAR

PROGRAM RADA I

FINANSIJSKI PLAN

ZA 2014. GODINU

Page 2: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

2

Page 3: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

3

Uvod

Danas je neophodno aktuelizovati kapacitete kulture kao oblasti društvenog

djelovanja koja utiču na očuvanje identiteta i stvaranja pretpostavki za

utemeljen integritet i kvalitetnu meĎunarodnu afirmaciju Crne Gore. Naravno,

to podrazumijeva veliki napor i uključivanje u taj proces svih kreativnih,

obrazovanih, prije svega mladih ljudi. U ovom procesu, uz primjenu

najpozitivnijih iskustava i standarda koji egzistiraju u svijetu, moraju se

posebno ojačati one institucije koje su u temelju svakog prosperitetnog društva,

meĎu kojima su svakako one koje se bave očuvanjem i afirmacijom kulturne

baštine. Treba istaći da navedeno zahtijeva i veća sredstva jer je to način da

stvorimo i sačuvamo ambijent duhovne i stvaralačke prepoznatljivosti. To je

proces koji zahtijeva studioznost i kontinuitet!

Kvalitetnim odnosom prema baštini i slojevitostima stvaralaštva otvoramo

vrata razumijevanja i poštovanja kapaciteta vlastitog društva, kao i svih onih

koja upravo, u ovim i ovakvim odnosima vide prednost dobrog pozicioniranja na

meĎunarodnoj mapi kulture.

Program rada JP Kulturni centar Bar za 2014. godinu, koncipiran je u skladu

sa osnovnim djelatnostima, ostvarenim rezultatima i programskim

opredjeljenjima diferenciranim u prethodnim godinama rada, Odlukom o

organizovanju, kao i sa izazovima i potrebama vremena u kojem ţivimo.

U projekciji programskih zadataka JP Kulturni centar Bar, za 2014. godinu,

imale su se u vidu i najavljene aktivnosti lokalne uprave na poboljšanju ukupnih

infrastrukturnih uslova, kao i onih usmjerenih ka realizaciji i afirmaciji sve

popularnijih manifestacionih i festivalskih dešavanja.

Kulturni centar Bar, pokrenut je nakon donošenja Odluke o osnivanju 30.

jula 1976. godine, kao radna organizacija od javnog interesa u oblasti kulture.

Osnivač je Opština Bar. U sudski registar upisan je 25. marta 1977. godine. Od

15. aprila 1991. godine, na osnovu posebne odluke Osnivača, Centar posluje kao

javno preduzeće.

JP Kulturni centar Bar je kompleksna institucija kulture u čijem sastavu su

sljedeće organizacione jedinice:

Dom kulture "Vladimir Popović Španac",

Narodna biblioteka i čitaonica "Ivo Vučković",

Galerija "Velimir A. Leković",

Page 4: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

4

Zavičajni muzej Bar (Dvorac kralja Nikole)

i Stari grad

Djelatnosti JP Kulturni centar Bar su:

- bibliotečko – informaciona ,

- muzejsko – istraţivačka,

- galerijsko – edukativna,

- prikazivačka (Film),

- kulturno – umjetnička,

- amaterizam;

Ostvarivanjem svojih djelatnosti Centar doprinosi stvaranju kvalitetnije

kulturne klime, obezbjeĎivanju uslova, kako za rad i stvaralaštvo, tako i za

očuvanje i zaštitu kulturnog nasljeĎa, posebno naših najznačajnijih spomenika

kulture, kao i pripremi i izradi projektne dokumentacije za sanaciju, prezentaciju

i upotrebu svih značajnijih prostora i objekata kulture.

Centar raspolaţe salama i pozornicama (zatvorenog i otvorenog tipa)

kapaciteta:

a) Velika sala Doma kulture, sa 560 mjesta,

b) Ljetnja pozornica Doma kulture, sa 900 mjesta,

c) “Balska dvorana” u Dvorcu kralja Nikole, sa oko 80 mjesta,

d) Ljetnja pozornica u Starom gradu (Stari Bar), sa oko 250 mjesta;

JP Kulturni centar Bar raspolaţe izloţbenim, edukativnim,

konferencijskim, poslovnim i drugim pratećim, tehničkim prostorima, zavisno

od svrhe i funkcije, u Domu kulture, Domu revolucije, Galeriji, Muzeju i

Starom gradu.

JP Kulturni centar su od strane Osnivaĉa dati na korišćenje sljedeći

objekti:

1. Dom kulture sa ljetnjom pozornicom

2. Galerija „Velimir A. Leković“

3. Dom revolucije, u okviru kojeg se nalazi Biblioteka, Spomen prostor i

Drţavni arhiv

4. Zgrade biblioteka: Virpazar, Ostros i Stari Bar;

5. Stari grad Bar

6. Stara maslina na Mirovici

7. Zavičajni muzej - Dvorac Kralja Nikole, sa pratećim objektima:

Mali dvorac,

Dvorska kapela,

Zimska bašta,

Gvardija i dvorski park

Page 5: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

5

PLAN I PROGRAM ORGANIZACIONIH JEDINICA

JP KULTURNI CENTAR ZA 2014.

Page 6: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

6

DOM KULTURE

PROGRAM RADA ZA 2014. GODINU

Organizaciona jedinica Dom kulture,

JP Kulturni centar Bar, koja svoje

radne, kreativne i stvaralačke

aktivnosti obavlja u koordinaciji sa

ostalim organizacionim jedinicama

Kulturnog centra, jedinstvena je po

svojoj programskoj raznovrsnosti i

predstavlja osnovicu za prezentaciju

i afirmaciju kulturnog ţivota grada

Bara.

Dom kutlure osnovan je 01. oktobra 1976. godine, izgradnjom modernog

objekta sa bioskopskom, pozorišnom salom (560 sjedišta), kao i ljetnjom

pozornicom (900 sjedišta) i drugim pratećim objektima neophodnim za

realizaciju kulturno-umjetničkih programa. Jedna je od pet organizacionih

jedinica JP Kulturni centar Bar, i pravni nasljednik nekadašnjeg bioskopa

“Pobjeda”, koji je sa radom počeo 1946. godine.

Pored svojih radnih zadataka i realizacije sopstvenih programa Dom kulture

pruţa logističku i tehničku podršku drugim organizacionim jedinica u Centru.

U 2014.godini Dom kulture će svoje radne aktivnosti usmjeriti ka sljedećim

formama umjetničkog izraza:

Film (prikazivačka djelatnost)

Pozorišne predstave

Muzički programi

Programi sopstvene produkcije

Afirmacija amaterizma

Humanitarne i edukativne forme djelovanja

FILMSKI PROGRAM

Film u vremenu tranzicije

Organizacija filmskih producenata “A prava Montenegro”, pokrenula je

inicijativu kako bi od Zavoda za intelektualnu svojinu dobila licencu za zaštitu

autorskih i srodnih prava u oblasti video proizvodnje “A PRAVA”, kolektivna

prava: reditelja, producenata, scenarista, glumaca, emitera… Ova LICENCA je

posebno vaţna za distributere koji bi uz pomoć ove organizacije kontrolisali

distribuciju audio – vizuelnih radova. Po nezvaničnim statističkim podacima u

zemljama, kao što je Crna Gora, dnevno se emituje, kroz razne emiterske kanale,

4 do 5 hiljada audio – vizuelnih radova. Pojednostavljeno rečeno, to znači da bi

svaki emiter, meĎu kojima je i BIOSKOP Doma kulture Bar, ako se navedeno

Page 7: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

7

pravno ne ujednači, tj. ako ne bi bilo “kolektivne organizacije” koja bi

omogućila distribuciju filmova na ex-YU prostorima i pravo na njihovo

emitovanje, za svaki od audio-vizuelnih radova morao imati 20-tak posebnih

ugovora! Dok se to ne dogodi i društvo ne zauzme jedinstven stav po ovom

pitanju, bioskopske sale biće u mat poziciji.

Poglavlje VII u pregovorima sa EU predviĎa postojanje organizacja za

zaštitu “kolektivnih prava”, pa se nadamo da će i taj akutni problem distribucije

i emitovanja audio-vizuelnih radova uskoro biti prošlost i da će bioskopi opet

postati kultno mjesto okupljanja svih graĎana.

U skladu sa mogućnostima, tehničkim i materijalnim sredstvima,

planiramo cikluse filmova raznolikih filmskih ţanrova, kako domaćih, tako i

inostranih. Uprkos činjenici da je film iz bioskopskih dvorana “preseljen” na

CD, DVD i kućne bioskope, osmišljenim programima ţelimo podstaći i

animirati graĎane, koja će za krajnji cilj imati zadovoljavanje njihovih kulturnih

potreba .

U 2014. godini planiramo da ugovorimo filmova domaće i inostrane

produkcije, kako za odrasle, tako i za djecu. TakoĎe, sa saradnjom sa

Fakultetom dramskih umjetnosti, sa Cetinja kao i sa drugim sličnim

institucijama specijalizovanim za srodne programske oblasti.

POZORIŠNI PROGRAM

Pozorišni programi iako, po

kompleksnosti organizacije i “ţive”,

neposredne realizacije, najzahtjevniji,

uvijek su predstavljali osnovicu

programske sheme Doma kulture. No,

znajući da je pozorište “zbir” svih

stvaralačkih izraza (likovnog, knjiţevnog,

muzičkog…), Dom kulture će ovoj

umjetničkoj formi i u 2014.godini

posvetiti posebnu paţnju.

I u narednoj godini Dom kulture će se potruditi da ispoštuje sve

zahtjevnije ţelje i očekivanja teatrofila (Bar je zbog gorenavedene paţnje prema

scenskom izrazu, uspio da stvori “svoju publiku”), da sa raspoloţivim

finansijskim sredstvima ponudi najbolje projekte, kako domaće, tako i one iz

regiona. Kako je Centar bio producent dvije vrlo uspješne pozorišne predstave,

„Neobična pošiljka“ i „Taštinarije“, predlaţemo da se u 2014. godini pripremi

još jedna predstava za odrasle, te jedna predstava za djecu. Najbolja potvrda

navedenom je dječija predstava „Dva Gusara iz Bara“, koja je doţivjela

Page 8: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

8

nebrojena izvoĎenja i veliki uspjeh, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, i u

Evropi, o čemu najbolje svjedoče kritike, nagrade i povelje sa raznih gostovanja.

Pozorišni programi, zavisno da li izvoĎenje zahtijeva urbani ili

ambijentalni prostor, mogu biti realizovani na Ljetnjoj pozornici Doma kulture

ili na “Pjaceti”, Scena u Starom gradu, posebnog, ambijentalnog ugoĎaja. Da bi

realizacija projekta rezultirala krajnjim zadovoljstvom korisnika, tj. publike,

valjalo bi da se dotrajala tehnika zamijeni novom, savremenijom i tako izbjegnu

eventualni tehnički propusti.

Posebna briga bi trebalo da se posveti velikoj sali Doma kulture, naravno,

uz odgovarajuću projektnu dokumentaciju, jer je sa svojom višenamjenskom

funkcijom, ista je neophodna za kvalitetnu ralizaciju raznovrsnih manifestacija.

No, i pored navedenih tehničkih nedostataka Dom kutlure je i do sad uspijevao

da realizuje veliki broj, pa i najsloţenijih projekata, pa se nadamo da će tako biti

i u buduće.

MUZIĈKI PROGRAM

Dom kulture je

organizator i domaćin

mnogih muzičkih

manifestacija, te će i u

narednoj godini biti

logistička podrška mnogim

poznatim imenima iz

našeg grada, Crne Gore i

okruţenja. Bar je grad sa

zavidnom muzičkom

tradicijom, koja je

rezultirala pojavom

mnogih značajnih imena na polju muzičkog stvaralaštva, od zabavne, preko

klasične, do narodnog melosa.

OBRAZOVNI PROGRAM

U okviru obrazovnog programa Dom kulture će i dalje usmjeravati svoje

aktivnosti ka edukaciji u cilju što bolje i “prisutnije” vaspitno-obrazovne

djelatnosti kod mladih u svim oblastima društveno-socijalne sfere.

Kao i do sada, Dom kulture će u saradnji sa NVO sektorom organizovati

predavanja iz različitih oblasti društvenih tokova i interesovanja.

TakoĎe, organizovaćemo opštinsko takmičenje recitatora osnovnih i

srednjih škola, te predavanja o pošastima savremenog društva: o bolestima

zavisnosti (narkomaniji, akoholizmu, pušenju…), o bezbjednosti u saobraćaju,

kao i o sve aktuelnijem problem “zdravog odrastanja” savremenog društva

(pre)velike zavisnosti mladih od nestručne i nekontrolisane upotrebe PC

Page 9: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

9

računara i društvenih mreţa. Sve navedeno će pratiti tematske knjiţevne večeri,

izloţbe i programi u holu Doma kulture.

AFIRMACIJA AMATERIZMA

Amaterizam je vaţna karika u umjetnosti, a često i temelj profesionalnog

bavljenja nekom od oblasti stvaralaštva. Dom kulture je uvijek pratio ovaj

segment kulture i u potpunosti podrţavao ovu vrstu društvenih aktivnosti.

U prostorijama Doma kulture djeluje KUD „Jedinstvo“ sa svojim

sekcijama. Dom kulture “kao svoju kuću”, za svoje stvaralačke aktivnosti

koriste: Etno grupa „Zora“, KUD „Sveti Jovan Vladimir“, Dječiji vrtić

„Svetionik“, NVO „Adria“ Bar , Teatar za djecu „Čedo Dragović“, kao i plesni

studio „Habanera“ sa svim pratećim, festivalskim aktivnostima.

U 2014. godini Dom kulture će biti domaćin IV MeĎunarodnog Festivala

foklora i IV Festivala Udruţenja folklornih ansambala Crne Gore. Ovi festivali

odrţaće se u julu i septembru.

HUMANITARNI PROGRAMI

Kao i u dosadašnjem periodu, Dom kulture će biti otvoren za saradnju,

kao i za svesrdnu podršku svim vidovima humanitarnih akcija.

* *

*

Page 10: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

10

NARODNA BIBLIOTEKA I ĈITAONICA “IVO VUĈKOVIĆ”

PROGRAM RADA ZA 2014. GODINU

Narodna biblioteka i čitaonica "Ivo

Vučković", kao organizaciona jedinica JP

Kulturni centar Bar, svoju djelatnost obavlja

kroz matično odjeljenje u Baru i ogranak u

Ostrosu. Objekat u Starom Baru je dat na

korišćenje Udruţenju maslinara Bara, a

objekat u Virpazaru, MZ Virpazar.

Poslovanje Narodna biblioteka i

čitaonica "Ivo Vučković" je usklaĎeno

sa normativnim aktima Kulturnog

centra, i ima deset zapošljenih lica.

U 2014. Biblioteka će, shodno

vaţećim zakonskim propisima, u

fokusu svog rada planirati aktivnosti

koje su njima propisane, kao i one koje,

zbog finansijske krize, nijesu

realizovane u prethodnoj godini.

PROJEKTI ZA OSAVREMENJIVANJE RADA

BIBLIOTEKE I ĈITAONICE

VIRTUELNA BIBLIOTEKA

Kako bi u vremenu tehnološke revolucije i ekspanzije interneta kvalitetno

i blagovremeno obavljala poslove bibliotečko-informacione djelatnosti, kao i

nabavku, obradu, čuvanje i ustupanje publikacija svojim članovima na

korišćenje, Biblioteka će i u narednom periodu nastaviti rad na planu uzajamne

katalogizacije u COBISS sistemu, koji se odvija u okviru drţavnog projekta

„Virtuelna biblioteka Crne Gore“. Nakon dodatnog osposobljavanja stručnog

kadra u 2013. godini, svi bibliotečki radnici u matičnoj Biblioteci dobili su

licencu za rad u novom programu Cobiss3/Fond, a kada se steknu uslovi,

odnosno organizuje kurs u Nacionalnoj biblioteci na Cetinju, pristupiće se

njihovom obučavanju za rad u programu Cobiss3/Katalogizacija. Inače,

2013.godina je uspješna i zbog elektronske evidencije pozajmljenih i slobodnih

publikacija, jer je barska Biblioteka prva i jedina javna biblioteka u Crnoj Gori

koja je automatizovala svoj rad sa korisnicima bibliotečkih usluga.

Za realizaciju edukacije radnika na poslovima kompjuterizacije svih

segmenata bibliotečkog poslovanja, posebno u domenu prenosa knjiga u

Page 11: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

11

elektronsku formu - digitalizacije, koja je već započeta u 2012. godini,

aplikacijom nastavka realizacije ovog projekta će se obezbijediti oko 3.000€, a

za stručno usavršavanje jednog radnika na poslovima knjigoveznice i zaštite

knjiţnog fonda potrebno je izdvojiti oko 1.500€.

OBOGAĆIVANJE KNJIŢNOG I NEKNJIŢNOG FONDA

U domenu nabavne politike, pored ustaljenih donacija i poklona,

prinovljavanje knjiţnog fonda će se vršiti, prema zahtjevima i potrebama

članova, kontinuiranom kupovinom novih naslova knjiga i tekućih

periodičnih izdanja. Navedena sredstva će se obezbijediti redovnim prihodom od

članarine za upis, a za nabavku neknjiţne i multimedijalne graĎe Biblioteka će

aplicirati kod resornog Ministarstva kulture. Poseban akcenat će biti stavljen na

obogaćivanje zaviĉajne zbirke Biblioteke svim vrstama publikacija značajnih

za Opštinu Bar. Posjeta sajmovima knjiga u zemlji i inostranstvu iziskuje

troškove od oko 1.500€. Za nabavku obrazaca, priruĉnih kartoteka i

raznovrsne dokumentacije potrebne za proces rada, kao i izradu plakata i

pozivnica za knjiţevne programe, izdvojiće se 1.000€.

U radu sa korisnicima, pored individualnog, nastaviće se praksa i kolektivnog

uĉlanjenja svih profila korisnika bibliotečkih usluga, čime će se povećati i

cirkulacija knjiţnog fonda, a ustupanje više publikacija na čitanje doprinijeće

većem kulturnom i naučnom uzdizanju članstva.

KUTAK ZA STUDENTE

Na planu osavremenjivanja bibliotečko-informacione djelatnosti, radiće se

na osavremenjivanju Kutka za studente, koji će, pored jednog postojećeg

računara sa pristupom Internetu, obezbijeĎenog za redovne članove, biti

opremljen sa nekoliko računara. TakoĎe će se, u okviru sajta

www.kulturnicentarbar.me, redovno aţurirati web sajt Biblioteke sa svim

segmentima njenog poslovanja, kao i internetski portal koji će pruţati

informacije o kulturnim aktivnostima i knjiţevnim dešavanjima u našem gradu.

JAVNA DJELATNOST

U sferi javne djelatnosti, pored učešća u realizaciji knjiţevnog segmenta

Festivala: „Barski ljetopis“ i „Susreti pod Starom maslinom“, na kojima će se

promovisati kulturne i civilizacijske vrijednosti, Biblioteka će nastojati da tokom

godine upriliči dva knjiţevna programa mjesečno, od kojih će jedan predstaviti

autore iz Bara

Page 12: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

12

Popularizacija bibliotečke graĎe će se obavljati, izmeĎu ostalog, i

osnivanjem Kluba knjigoljubaca, koji će u prostorijama Biblioteke

organizovati promocije novih naslova, tribine, susrete sa piscima i sl.

Bibliotečki poslenici će i u 2014. godini nastaviti aktivnosti na

obiljeţavanju meĎunarodnog Dana knjige i autorskog prava (23.april), kada

će se upriličiti prigodan cjelodnevni program (1.000€).

MATIĈNA SLUŢBA

U skladu sa zakonskim aktima, u okviru matiĉne sluţbe, Biblioteka će

obavljati stručni nadzor; pratiti i pomagati rad školskih biblioteka na području

opštine Bar; organizovati stručne posjete i radne sastanke sa bibliotečkim

radnicima u barskim osnovnim i srednjim školama, kao i radionice za školske

bibliotekare, na kojima će se vršiti njihova edukacija i stručno usavršavanje. U

domenu svojih mogućnosti, iniciraće niz aktivnosti na transformaciji klasičnih

školskih biblioteka u bibliotečko-informacione centre škole, odnosno školske

medijateke.

IZDAVAŠTVO

Na planu izdavaĉke djelatnosti Kulturnog centra, u ediciji Biblioteke

„Barski ljetopis“, objaviće se nekoliko publikacija iz domena kulturne istorije i

čuvanja crnogorskog nasljeĎa, kao i nekoliko knjiţevnih djela (poezija i proza)

čiji su autori zavičajni stvaraoci.

Obzirom da barska opština raspolaţe velikom kulturnom baštinom, u

saradnji sa Osnivačem i Turističkom organizacijom Bar, uradiće se audio i

video multimedijalna razglednica na više jezika.

INVESTICIONA

ULAGANJA

U segmentu ekonomsko – investicionog ulaganja, neophodno je opremiti

odgovarajućim namještajem ogranak Biblioteke u Ostrosu.

Nakon obezbjeĎivanja osnovnih uslova za rad knjigoveznice (adaptacija

odgovarajuće prostorije i nabavka najvaţnijeg alata za zaštitu i očuvanje

bibliotečke graĎe), što je uraĎeno u 2012.godini odobrenim projektom i uz

finansijsku podršku Ministarstva kulture, u 2014.godini će se nastaviti

aktivnosti na opremanju knjigoveznice potrebnim mašinama.

Zbog nedostatka prostora za smještaj bibliotečkog fonda, potrebno je

izraditi nekoliko polica i stalaţa za knjige u čitaonici i depozitnom magacinu,

kao i orman za neknjiţnu graĎu.

Page 13: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

13

PJESNIĈKI PARK

Na prostoru pored Doma revolucije, na Pjesničkom kamenu će se uklesati ime

ovogodišnjeg laureata Festivala za djecu i dječje stvaralaštvo »Susreti pod

Starom maslinom«.

Zasad maslina, koji je nastao kao rezultat tradicije da svaki laureat ovog

Festivala posadi maslinu, obogatiće se još jednim stablom. Ovaj neobičan spoj

tradicije, lijepe umjetnosti i mediteranskog

duha s porukom mira, koji u sebi sadrţi

pohranjuje pjesnički park, pravo je mjesto za

odrţavanje knjiţevnih večeri i drugih

tematskih performansa. Zato će se posebno

raditi na oplemenjivanju ovog kultnog

prostora.

U realizaciji planiranih zadataka

očekujemo pomoć od i donatora i svih relevantnih subjekata. O svim vaţnim

pitanjima bibliotečke djelatnosti biće konsultovan i stručni Savjet Biblioteke.

* *

*

Page 14: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

14

GALERIJA “VELIMIR A. LEKOVIĆ”

PROGRAM RADA ZA 2014. GODINU

Polazeći od činjenice da su likovni

stvaraoci sa prostora Crne Gore u XX vijeku, dali

izuzetan doprinos razvoju likovnog stvaralaštva,

ne samo na ex-YU prostorima, uvodeći ga,

zapaţenim dometima, u referentne svjetske

tokove, čineći ga tako jednim od najoriginalnijih

iskoraka naše kulture, moramo odmah na

početku istaći da taj kvalitativni hod kroz prostor

i vrijeme mora biti dio onog iskustva koje bi

Crna Gora trebalo da promišljeno i strpljivo da

gradi, kako bi se preko navedenog afirmisali i

drugi oblici stvaralaštva na sve vaţnijoj

meĎunarodnoj sceni.

Galerija “Velimir A.Leković”, od svog osnivanja 1983. godine, do danas,

izgradila je prepoznatljiv imidţ sa profilisanim programom, u okviru kojeg se

promovišu različite forme umjetničkog djelovanja.

Galerija je jedna od pet organizacionih jedinica JP Kulturni centar Bar,

koja svoje programske aktivnosti definiše u skladu sa svojom stručnom

profilacijom i Programom rada Centra.

EDUKACIJA I IZLAGAĈKA DJELATNOST

Prioritet po konvencijama Uneska i Unicefa, nije puka turistička ponuda

muzejsko, galerijskih prostora, već edukacija, koja prvenstveno ima za cilj dvije

ciljne grupe: djecu i osobe sa posebnim potrebama. One zahtijevaju precizno

definisane programe u skladu sa psihofizičkim profilom učesnika, kojima

treba prići sa izuzetnom profesionalnom i civilizacijskom odgovornošću.

Prije svega, djeci je

potrebno, od malih nogu,

širom otvoriti vrata muzeja i

galerija, kao i ostalih prostora

kulture. Trebalo bi teţiti ka

tome da se veliki dio nastavnih

programa realizuje, upravo, u

muzejima, galerijama ili na

odabranim scenskim

prostorima. Djecu, posjetioce,

trebalo bi obrazovati kroz

prigodna i zanimljiva predavanja iz oblasti istorije umjetnosti, stavljajući, kada

je Galerija “Velimir A. Leković” u pitanju, poseban akcenat na specifičnosti

Page 15: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

15

crnogorske likovne umjetnosti, kao jedinstvenog, i u svijetu prepoznatog

stvaralačkog izraza. Ovakav način rada zahtijevao bi tijesnu saradnju izmeĎu

istoričara umjetnosti i likovnih stvaralaca, koji bi zajedno, osmišljenim

projektima, pred djecom “otvarali” nove prostore kompleksnih teorijskih

pristupa, poimanja i tumačenja umjetnosti. Trebalo bi, naime, osmisliti jedan

permanentni školski čas posvećen umjetnosti.

Osobe sa posebnim potrebama, takoĎe, moramo dostojno uvesti u

prostore umjetnosti i kulturne baštine (galerije, muzeji). Prije svega , napraviti

standardna, propisana pomagala (“rampe”), za njihovu lakšu komunikaciju i

snalaţenje u novom prostoru. Planirati namjenske izloţbe koje će imati

odreĎene taktilne i zvučne efekte. Omogućiti im da dodirnu odreĎene

predmete i ako postoje uslovi, organizovati im višednevne radionice, u kojima

bi sami vajali, crtali i slikali i dobili šansu da napravljeno prikaţu – izloţe.

Nemjerljivi su rezultati ovakvog pristupa, ovom, nemalom dijelu populacije.

Edukativni programi, kada je likovnost u pitanju, trebalo bi s paţnjom

osmisliti i za odrasle osobe, posebno danas, kada je za razumijevanje

postmodernih tendencija potrebno odreĎeno teorijsko obrazovanje i verbalni

sistem komunikacije. Kada se ukloni veo distance sve postaje prisnije i

razumljivije.

Zašto prilkaz u katalogu, naravno, uz dopuštenje umjetnika, ne bi napisalo

neko darovito dijete, osoba sa “posebnim potrebama”, neko ko nije “obučen da

misli”, nego neko ko svojim bićem osjeća neko umjetničko djelo. Moţda bi nam

tada, ovim, novim, edukativnim pristupom, koji nije za potcjenjivanje, neke

stvari postale jasnije i bliţe.

KOORDINACIJA IZLAGAĈKE DJELATNOSTI U CRNOJ GORI

Jedinstven crnogorski kulturno-edukativni prostor! Trebalo bi poraditi na

uspostavljanju bolje komunikacije meĎu kulturnim institucijama u Crnoj Gori.

“Putujuće izloţbe” jedan su od prvih modela te nove koordinacije i

komunikacije u Crnoj Gori. Nesporno, treba inicirati izradu mape “ART-ceste”

Crne Gore koja bi imala za cilj da registruje kretanja u svim pravcima, kao i

povezivanje svih izloţbenih prostora, ne samo galerija i muzeja, u jedinstven

likovno-informatički, edukativni sistem.

MARKETING U UMJETNOSTI – UMJETNOST U MARKETINGU

Veliki okvir umjetnosti čini: umjetnik, kritičar, galerista, izlagački

prostor, publika i mas-mediji. Veoma bitna karika u tom lancu su upravo mas-

mediji čije djelovanje, ulogu, moć i značaj teoretičari umjetnosti različito

tretiraju.

Izloţbe predstavljaju glavni vid galerijskih programskih aktivnosti, dok

ostali, prateći programi obuhvataju razgovore sa umjetnicima i teoretičarima

Page 16: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

16

umjetnosti, projekcije filmova/videa, kao razne umjetničke akcije, radionice...

Drugim riječima, teţimo, posredno, da definišemo specifičan umjetnički

ambijent, sa kreativnom energijom, njome isporovociranom. TakoĎe, ţelimo da

publika doţivi izloţbeni prostor kao mjesto razmjene informacija, gdje se

javno i slobodno diskutuje o pojavama, problemima umjetnosti. Izloţba je poziv

na razgovor!

Izlaganje u Galeriji “Velimir A. Leković”, postalo je kvalitativna

referenca za umjetnike i u Crnoj Gori i u regionu. Zbog toga i jedna preporuka

široj društvenoj zajednici:

Poznato je da se u svijetu odomaćila praksa da velike i uspješne

kompanije imaju interes da finansiraju umjetničke projekte stvarajući svoje

kolekcije umjetničkih djela, koje kasnije, uz adekvatan marketing svojih

kompanija, ustupaju galerijama za izlaganje.

Marketing u umjetnosti mora da posjeduje: inovaciju, kreaciju,

relevantnost, performans, stvaranje veze sa auditorijumom. Naše galerije i

muzeji moraju biti koncipirani tako da djeluju, a ne da bivaju. Dobar primjer

navedene difuzije je Kunsthall u Beču, čiji su kustosi, dvedesetih godina

prošlog vijeka na ţeljezničkoj stanici, postavili veliki video bim na kojem

putnici mogu da gledaju dio kulturne baštine. Prostor galerije, ne obavezuje na

komunikaciju. Nijedan umjetnički diskurs ne moţe ostati hermetički zatvoren u

vlastitom nominalističkom sistemu.

Ţivimo u eri instant konzumacije svega. Sve se svodi na signale i znake

koji se lako i brzo opaţaju, na poruke koje su na prvi pogled transparentne i

čitljive. Reklamna umjetnost, za i protiv! Bilobord, kao jedan od novih medija

komunikacije u Crnoj Gori.

ORGANIZOVANJE SAMOSTALNIH I KOLEKTIVNIH IZLOŢBI

AKADEMSKIH UMJETNIKA

U galerijskim prostorima djela ostvaruju svoj publicitet. Zbog toga

organizovanju izloţbi treba posvetiti posebnu paţnju. Svakako, izloţbe moraju

biti praćene kataloškim publikacijama i kritičkim osvrtima u odgovarajućim

medijima. Izloţbe lišene kataloga i kritičko-medijskih zapisa vremenom bivaju

potisnute u zaborav. Za uspješnu realizaciju

projekta neophodan je sinhronijski niz:

umjetnik-djelo-izloţba-katalog-kritika-mediji.

Štampani i elektronski mediji veoma su

značajni za prezentaciju, afirmaciju i

popularizaciju kulture i umjetnosti uopšte. U

najširem smislu, kultura i umjetnost su

najbitniji identitetski supstrati svih naroda

jednog društva.

Page 17: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

17

REPREZENTATIVNI KULTURNO–UMJETNIĈKI PROGRAMI

Koncepcija, organizacija i realizacija adekvatnih kulturnih sadrţaja i

umjetničkih programa, kada su u pitanju datumi od posebne vaţnosti za drţavu,

grad Bar i Galeriju. Kao na primjer: Dan Opštine, Dan Galerije “Velimir

A.Leković”, Internacionalni TV Festival, i sl.

FESTIVALSKA AKTIVNOST

“Barski ljetopis” i njegov likovni program, nezaobilazna su i veoma vaţna

karika u planiranju, organizovanju i realizovanju festivalskih sadrţaja grada

Bara. I u okviru Internacionalnog TV Festivala Bar, Galerija “Velimir A.

Leković”, odnosno Kulturni centar Bar, participira sa organizacijom tematskih

izloţbi i projekcija tokom festivalskih dana.

MULTIMEDIJALNI PROJEKTI

Realizovanje multimedijalnih projekata sa umjetničkim karakterom

pipadalo bi vanrednim, ali ne i neuobičajenim aktivnostima Galerije.

Obuhvatalo bi sve one kulturno-umjetničke aktivnosti koje nijesu usko stručno

vezane za klasične medije likovnog izraţavanja i ekspoziciju (ulja na platnu,

grafike, crteţe, skulpturu, instalacije itd.) i njihovo izmještanje iz uobičajenih

izloţbenih prostora. Takvim aktivnostima Galerija kvalitetno širi polje svog

djelovanja i doprinosi bogaćenju opšte kulturno-umjetničke ponude grada.

PROJEKTI ZA OSAVREMENJIVANJE GALERIJE I INVESTICIONA

ULAGANJA

Neophodno je izvršiti adaptaciju izloţbenog prostora, koji trenutno ne

zadovoljava galerijske standarde. Izloţbeni prostor Galerije “Velimir A.

Leković” obuhvata dva nivoa, sa po 150 m2. Zbog velikih staklenih površina na

zidovima, Galerija ne raspolaţe “ravnim zidnim površinama”, pa smo prinuĎeni

da izloţbe postavljamo na drvenim panoima, što je bio vaţeći sistem tehničkog

rješenja postavki osamdesetih godina, prošlog vijeka.

U 2014.godini, planiramo sljedeće investicije:

Instaliranje adekvatnog galerijskog osvjetljenja. Postojeće osvjetljenje u

Galeriji „V.A.Leković“, ne zadovoljava potrebe savremenog tretmana

postavki,

UgraĎivanje alarmnog sistema i neophodnog, video nadzora,

Adaptacija i sanacija DEPOA Galerije „V.A.Leković“,

Nabavka ozvučenja i potrebnih audio pomagala, koja bi zadovoljavali

specifične potrebe galerijske djelatnosti,

Opremanje eksterijera Galerije „V.A.Leković“ neophodnom svjetlosnom

signalizacijom, postavljanjem oglasnog panoa, bilborda.

Formiranje “ART Parka” koji se nalazi u galerijskom okruţenju, te tako

čini prirodan dio prostora za art intervenciju. ARTPark bi se stvarao

Page 18: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

18

postepeno, funcionalnim donacijama i u skladu sa propisanom pejzaţnom

arhitekturom i poklonima, a sluţio bi kao radni, stvaralački i izloţbeni

prostor.

U realizaciji planiranih zadataka očekujemo pomoć svih relevantnih

subjekata ne samo našeg grada.

* *

*

Page 19: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

19

ZAVIĈAJNI MUZEJ

PROGRAM RADA ZA 2014. GODINU

Osnovna djelatnost koju obavlja

Zavičajni muzej podrazumjeva

istraţivanje, proučavanje, obradu i

dokumentaciju, prikupljanje zaštitu i

prezentaciju kulturnih dobara na području

opštine Bar.

Muzej je koncipiran kao ustanova

kompleksnog muzejskog tipa sa

odjeljenjima arheologije, istorije,

etnologije, istorije umjetnosti. Muzej posjeduje konzervatorsku laboratoriju i

stručnu biblioteku.

MUZEJSKE ZBIRKE

Fondovi muzeja sastoje se iz više zbirki i kolekcija. U okviru arheološkog

odjeljenja nalaze se zbirke praistorije, antike i srednjeg vijeka kao i manja

numizmatička zbirka. Istorijsko odjeljenje posjeduje zbirke starog oruţja,

ordenja, knjiško arhivskog materijala, starih fotografija i zbirka NOB-e.

Odjeljenje istorije umjetnosti sadrţi zbirke crteţa i grafike, slikarstva i zbirku

primjenjene umjetnosti. Etnološko odjeljenje posjeduje zbirke narodne nošnje,

narodne privrede, pokućstva i zbirku kultnih i običajnih predmeta.

Stalna postavka Zavičajnog muzeja hronološki po segmentima prikazuje

istorijski razvoj i specifičnosti materijalne i duhovne kulture na području barske

opštine . U njoj je prezentovan najznačajniji muzejski materijal iz vremena

praistorije, antike, srednjeg vijeka, turskog perioda i vrijeme vladavine kralja

Nikole.

PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

- Istraţivanje i proučavanje kulturnih dobara na području opštine Bar

značajnih za istoriju kulturu i nauku,

Rekognosciranje i reambulacija nepokretnik kulturnih dobara na području

opštine Bar,

Valorizacija pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara radi izrade predloga

za proglašenje za spomenike kulture,

Prezentacija kulturnih dobara i izloţbena djelatnost,

Prikupljanje i otkup kulturnih dobara u cilju popunjavanja muzejskih

zbirki

Page 20: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

20

-Izrada dokumentacije muzejskih predmeta u skladu sa Zakonom o

muzejskoj djelatnosti i drugim zakonskim aktima.

ZAVIĈAJNI MUZEJ PLANIRA SLJEDEĆE AKTIVNOSTI:

I ISTRAŢIVANJE I PROUĈAVANJE KULTURNIH DOBARA

Istraţivanja prošlosti grada Bara,

Prikupljanje podataka o razvoju muzejske djelatnosti u Baru

Rekognosciranje sakralnih spomenika na području opštine Bar

Istraţivanja i proučavanje bliţe i dalje prošlosti grada Bara,

Istrazivanje i prikupljanje informacija o jataganima u muzejskim i

privatnim zbirkama u Crnoj Gori (Ovo istraţivanje bi se radilo zajedno sa

istorijskim odjeljenjem Bar i istorijskim odjeljenjem iz Budve. U planu je

popis jatagana na prostoru Crne Gore što bi se i monografski publikovalo.

Istraţivanje i opis mlaĎih spomenika na prostoru barske opštine ( Ovo

istraţivanje bi se baziralo isključivo na spomenike koji su nastali u toku

XX vijeka sa posebnim osvrtom na spomenike iz II svjetskog rata. U toku

ovog procesa izvršio bi se detaljni popis i konstatovalo stanje spomenika.

Ovaj projekat bi bio od velikog značaja, jer mnogi spomenici ne

odolijevaju “zubu vremena”, tako bi se našli u jednom popisu, a isto bi se

moglo prezentovati i prikazati na razne načine koji bi bili prihvatljivi i za

mlaĎu publiku.

Istraţivanje društvenih dogaĎaja u Baru u XX vijeku (preko fotografija i

zabiljeţenih priča i informacija moţe se vidjeti da su Bar posjećivale,

raznim povodom, poznate ličnosti).

II PRIKUPLJANJE I DOKUMENTACIJA KULTURNIH DOBARA

Upis u knjigu ulaza,

Upis u knjigu inventara,

Izrada osnovnih listova za muzejske predmete,

Izrada tehničke dokumentacije muzealija ,

Fotografsko snimanje muzealija

Otkup muzejskih predmeta radi popunjavanja zbirki zavisiće od

finansijskih sredstava.

III ĈUVANJE I ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

U 2014. godini planira se zaštita i konzervacija sljedećih muzejskih

predmeta:

Page 21: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

21

Konzervacija, restauracija i fizička zaštita fresaka u Starom gradu, u

okviru Programa zaštite kulturnih dobara Ministarstva kulture Crne

Gore

Selektovanje i dokumentovanje materijala sa podvodnog arheološkog

lokaliteta , Bigovica

Dokumentovanje, konzervacija i restauracija keramičkog posuĎa iz

Starog grada Bara

Konzervacija i zaštita velike , drvene prese za masline

Konzervacija i zaštita drvenih vrata (postavka)

Preventivna zaštita skrinja u postavci

Fumigacija i dezinsekcija muzejskog materijala

Zaštita muzejskih predmeta koji se nalaze u stalnoj postavci.

IV ZAŠTITA I UREDJENJE MUZEJSKOG KOMPLEKSA

Zaštita i konzervacija glavnih ulaznih vrata Dvorca kralja Nikole

Zaštita krovnog pokrivača Dvorca kralja Nikole

Postavljanje sigurnosnih brava na ulaznim vratima i depoima muzeja

Postavljanje klima ureĎaja u centralnom depou

V PREZENTACIJA KULTURNIH DOBARA I IZLOŢBENA

DJELATNOST

U 2014. godini posjetiocima muzeja biće dostupne sljedeće izloţbene

postavke

Kulturno istorijski razvoj Bara od praistorije do srednjeg vijeka

Prezentacija najznačajnijih spomenika kulture iz srednjovjekovnog

perioda

Postavka: Maslinarstvo u Baru kroz vjekove

Etnografsko nasljedje Bara

Razvoj Bara nakon 1878. godine

Memorijal krallja Nikole

Postavka NOB-e

U okviru prezentacije kulturnih dobara u 2014.godini planira se i

uredjenje izloţbene postavke Istorijskog odjeljenja i postavke NOB-e

Muzej u 2014.godini planira organizovanje tradicionalne muzejske

manifestacije ,,Noć muzeja,

Zavičajni muzej biće uključen u program manifestacije Barski ljetopis

sa tematskim i likovnim izloţbama.

U 2014. godini muzej planira organizovanje nekoliko tematskih i

likovnih izloţbi u zavisnosti od finasijskih sredstava

Izrada postamenata, izloţbenih vitrina i panoa za stalnu postavku.

Page 22: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

22

VI INFORMATIVNO IZDAVAĈKA DJELATNOST I ODNOSI SA

JAVNOŠĆU

Muzej će u 2014. godini redovno informisati javnost preko medija o

djelatnostima i programima Muzeja

Saradnja sa obrazovnim ustanovama, sredstvima informisanja,

naučnim i kulturnim institucijama.

VII OSTALE DJELATNOSTI

Rad sa posjetiocima muzeja

Pruţanje stručne pomoći Ďacima, studentima, stručnim i naučnim

radnicima, pravnim i fizičkim licima,

Štampanje kataloga i posebnih publikacija kulturnih dobara,

Praćenje i obrada stručne literature,

Publikovanje rezultata istraţivanja ,

Učešće kustosa muzeja na stručnim skupovima izloţbama ,

promocijama i dr.

Deţurstva u muzeju

Odrţavanje higijene

PROJEKTI: ČUVANJE I ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

Projekti iz PROGRAMA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA

2012.godine koje finansira Ministarstvo kulture Crne Gore i Centar:

1. Projekat KONZERVACIJA VELJIH VRATA, glavnog portala Starog

grada u potpunosti je relizovan tokom 2013. godine;

2. Projekat KONZERVACIJA FRESAKA U STAROM GRADU, biće

izvedena u j 2014. godini. Radove će izvoditi ekipa Centra za

konzervaciju i arheologiju Crne Gore;

3. Projekat KONZERVACIJA ARHEOLOŠKIH NALAZA KOJI SE

ČUVAJU U ZAVIČAJNOM MUZEJU, radovi će biti započeti u ovoj, a

nastaviće se, zbog obimnosti posla, i u 2014. godini.

Projekti koji će biti realizovani u okviru redovnih djelatnosti:

1. Konzervatorski tretman na staroj presi za masline;

2. Konzervatorski tretman na starom ţrvnju;

3. Preventivni konzervatorski radovi na odrţavanju starih vrata iz Starog

Bara.

Page 23: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

23

STARI GRAD BAR

UtvrĎenje Stari grad Bar je

istorijsko mjesto grada, smješteno

na vrhu uzvišenja, pod planinom

Rumijom, na površini od 4 hektara,

udaljeno 4 km od morske obale.

TvrĎava je muzej na otvorenom i

najveće i najznačajnije

srednjovjekovno arheološko

nalazište na Balkanu, koje nije do

kraja arheološki istraţeno.

Zauzimajući površinu od 4,5 hektara, ostaci preko 600 javnih i

crkvenih graĎevina svjedoče o kulturnom i arhitektonskom značaju

svih perioda mediteranske istorije.

Izuzetan značaj Starog grada je zapravo u mješavini različitih

stilova vidljivoj na pojedinačnim graĎevinama, kao što su romaničke,

gotske i renesansne, dok je u doba Turskog carstva, srednjovjekovni

grad dobio istočnjačka obiljeţja.

Stari grad Bar obuhvata stjenovite padine podnoţja planine

Rumije, dok je sa istočne i juţne strane zaštićen skoro vertikalnim,

nepristupačnim, krševitim planinskim vrhovima.

Treba naglasiti da je Stari grad Bar kao spomenik I kategorije od 2010.

stavljen na Tentativnu listu UNESCO-a u cilju uključenja u Svjetsku listu

kulturne baštine, i zato uz nadleţnih institucije, treba raditi na efikasnijoj

valoriziji, a sve u skladu sa Menadţment planom čiju je izradu pokrenulo

Ministarstvo kulture i medija Crne Gore.

PROJEKTI: ARHEOLOŠKO ODJELJENJE

EPISKOPSKA PALATA – 194

Za završetak Episkopske palate (objekat

194), pčanirane za budućiarheloški Muzej

Starog grada, radiće se na:

završetku graĎevinskih radova

završetku instalacionih radova

postavljenju prozora i vrata

nabavci opreme

izradi projekta postavke

Page 24: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

24

Postoji projekat izvoĎačkih radova koji su već završeni cca 50%.

Prije dvije godine započeta su laserska snimanja Starog grada koja će se

nastaviti i u 2014. godini.

Univerzitet u Bergamu, Univerzitet

Ena Kore i Politehnički institut iz

Milana planiraju da početkom aprila

uspostave arhitektonsku radionicu u

Starom Baru. U njoj će se ostvariti

meĎunivezitetska saradnja sa

Arhitektonskim fakultetom u

Podgorici. Radionica će se realizovati

u nekih 15-tak dana.

Prioritetna je izrada master-plana

grada, sa italijanske strane, ali i sa naše. Master plan je “ključ” za dobijanje

inostranih sredstava.

Aktuelna je IZLOŢBA, kao i KONGRES ARHEOLOGA - po pitanju

RANOG SREDNJEG VIJEKA, samo je sada pitanje na koji način se sve to

moţe realizovati. Prioritet je završiti započete aktivnosti na “Kneţevoj palati.

Od sredstava koje je Ministarsvo opredijelilio za istraţivanje započeće se

praţnje velike gomile zemlje na ulazu, a “pod hitno” se mora završiti i

istraţivanje “Kneţevog dvora”, jer se bez toga ne mogu obezbijediti neophodni

konzervatorski uslovi i započeti projekat.

REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE OBJEKATA 189, 190

Planiranje malog bifea na ovom mjestu ima

opravdanje zbog više razloga. Najprije, zbog

blizine aktivne ljetnje scene, informativne

izloţbe u Carinarnici, i blizine Muzeja

maslinarstva u prizemlju kuće br. 189.

Djelimična obnova i adaptacija kuće br. 190 je

ujedno dio sadrţaja već odmaklog projekta

rekonstrukcije ansambla gradskih kuća juţno od Carinarnice, koje su predviĎene

za smještaj i rad buduće Istraţivačke stanice u Starom gradu.

Manjim restauratorsko - konzervatorskim radovima na ostacima

prizemlja zidova ovih kuća, oni bi se trajno osigurali od propadanja, a prostori

u prizemlju dobili funkciju turističko-ugostiteljskog servisa bifea na „terasama“,

koje će se formirati iznad rekonstruisane meĎuspratne konstrukcije.

Page 25: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

25

Rašĉišćavanje komunikacija

I ove godine će se nastaviti sa kontinuiranim raščišćavanjem

„komunikacija“.

Prednost je to što je ekipa za izvoĎenje radova na projektima kompletne,

djelimične i revizione dokumentacije osamdesetih godina prošlog vijeka

kvalitetno uradila posao na spašavanju urušenih dijelova grada, koji su nakon

zemljotresa pretrpjeli veliku devastaciju.

TakoĎe će sa raditi i na proširenju mreţe rasvjete i osvjetljenja. Neophodno

je još uraditi dekorativne rasvjete unutar Starog grada, što se odnosi na rasvjetu

korpusa gradske citadele, restauriranoga amama, unutrašnjosti bastiona

Gavadola i hodnu stazu po bedemima na potezu Kula Balšića – Citadela.

Stari grad Bar je veliki kulturološki izazov grada Bara i drţave Crne Gore

i izuzetan razvojni resurs. Stoga, u svim planovima mora postoji sinergija svih

institucija kako bi se na pravi način odgovorilo potrebama zaštite preostale

arhitekture od daljeg propadanja i improvizacije.

* *

*

STARA MASLINA

U podnoţju Rumije i Lisinja, na

Mirovici, ispod čudesne prostorije

vjekova, Starog grada, u čijim

zidinama su se, što iz straha, što

iz vječne čovjekove ţelje da se

naĎe i skrasi, zbijale mnoge

civilizacije, nalazi se jedno od tri

najstarija maslinova stable na

svijetu, Stara maslina –

rodonačelnica grada Bara.

Vrijednost ovog istorijskog stabla je neprocjenjiva i nezamjenjiv je dio

vizuelnog i duhovnog identiteta Bara. Stara više od dva milenijuma, sa stablom

obima od preko deset metara, i dan-danas, s plodnom krošnjom i pričom

(legendom) o njenom tajanstvenom dejstvu. Najljepša od svih je ona, da je čitav

taj kraj dobio ime Mirovica, zato što su se upravo tu, pod Starom maslinom,

mirili zavaĎeni.

Page 26: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

26

Danas je Stara maslina, zahvaljujući pjesmi i dječijim crteţima, maštom i

igrom prozvanog djetinjstva, plemeniti stanovnik djetinjstva svakog

dobronamjernog putnika naroda.

Zbog svojih prirodnih, morfoloških, ambijentalnih, estetskih i istorijskih

vrijednosti ovaj izuzetni spomenik prirode proglašen je za prirodno dobro i

stavljen je pod zaštitu drţave 1957.godine. Od 2008. godine Opština Bar je

ustupila Staru maslinu na Mirovici na upravljanje JP Kulturni centar Bar.

Centar i u 2014. godini nastaviti da Maslinu stručno njeguje i odrţava za

što će Centar posebno angaţovati agroinţinjera, po ugovoru.

* *

*

Page 27: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

27

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I KULTURNE MANIFESTACIJE

Bar je grad koji je uvijek imao nešto

što ga je u prošlosti činilo

značajnim, prepoznatljivim i

nezaobilaznim. Brojni su ostaci

civilizacija koje su bile prisutne na

ovim prostorima – od ilirskog,

rimskog i vizantijskog doba,

srednjeg vijeka i novije istorije, pa

je u tom smislu i ucrtan na mapi

značajnih kulturnih destinacija.

Pri koncipiranju programa za narednu 2014. godinu imali smo u vidu ne samo

aktivnosti Kulturnog centra Bar, već i svih drugih subjekata, kulturnih poslenika

i stvaralaca iz naše opštine, koji se bave djelatnostima kulture, kao i njihove

programe i projekte zasnovane na principima kvaliteta umjetničke produkcije.

Profesionalan i moralna obaveza kulturnih poslenika grada Bara je da prate

duhovne potrebe svojih graĎana, te da se na temeljima navedenih vrijednosti

KULTURA uvijek iznova, kroz razno-razne stvaralačke oblike i forme, budi.

U skladu sa principom kontinuiranog rada koncipirali smo program koji je

prilagoĎen najaktuelnijim mjesečnim kulturnim dešavanjima u Baru.

JANUAR

Prvi mjesec u godini, koji je u znaku svečarenja, Centar će obiljeţiti

mnogim programima koji su prije svega namijenjeni djeci, ali i odraslima

povodom Nove godine i vjerskih praznika.

FEBRUAR

Satirično humoristički programi uglavnom će ispunjavati ovaj mjesec.

Organizovat će se izloţbe karikaturista, pozorišne predstave komično satirične

forme te ostali programi koji pripadaju ovoj formi umjetnosti.

MART

Mjesec mart pripada filmskoj produkciji kako domaćoj tako i inostranoj.

Izabrani filmovi prikazivat će se i za djecu i za odrasle.

Pored filmskog programa organizovaće se i prateći muzički, knjiţevni i likovni

programi.

Page 28: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

28

APRIL

Ovaj mjesec ispuniće dječije pozorišno stvaralaštvo, u okviru projekta

„Teatar u školama” koji organizuju Opština Bar i JP Kulturni centar Bar, kao i

Festival dječijeg, pozorišnog stvaralaštva koji organizuje NVO Teatar „Čedo

Dragović”.

Slobodne termine ispuniće muzički,likovni i knjiţevni programi.

MAJ

Likovni program , kao vaţan segment djelatnosti Kulturnog centra imaće

centralno mjesto u majskim dešavanjima.

Ovaj program uvijek prate tradicionalne manifestacije kao što su:

Opštinsko takmičenje recitatora, takmičenje u besjedništvu, kao i knjiţevni

program u saradnji sa Podgoričkim sajamom knjiga.

JUN

U prostorima Kulturnog centra, tokom cijele godine vrijedno radi veliki

broj amatareskih društava, folklornog, muzičkog, dramskog i drugih

stvaralaštava.

Centar im poklanja veliku paţnju i daje punu podršku, te očekuje od njih,

da u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama svojim programima ispune

ovaj mjesec.

JUL

Prva polovina jula biće u znaku dva vaţna datuma. 06. Jula, Kulturni

centar će u saradnji sa SUBNOR-om grada Bara organizovati Manifestaciju

„Crvene košulje”, kao i realizovati prigodan program povodom obiljeţavanja

Dana crnogorske drţavnosti 13 jula.

Otvaranje Festivala „Barski Ljetopis“ i naredne godine biće 15. jula, a već

20. jula Kulturni centar pomoći u realizaciji tradicionale manifestacije

„Hodočašće u slavu Stare masline”.

AVGUST

Većina mjeseca proteći će sa različitim programima Festivala „Barski

Ljetopis”, kao i u pripremi njegovog svečanog zatvaranja 22. avgusta 2014.g.

Poznato je da se otvaranju i zatvaranju Festivala pridaje posebna paţnja jer se

Page 29: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

29

tim posebno tematski, osmišljenim programima šalje poruka van granica Crne

Gore. Ti programi su ujedno i najava i kopča, svega onog što se dešavalo i što će

se dešavati na našoj kulturnoj sceni. Ujedno će se u okviru Festivala

organizovati modna revija „Fashion show Bar“, na nekoj od ambijentalnih scena

u Starom gradu.

SEPTEMBAR

S obzirom na to da septembar označava početak školske godine, a da je

saradnja sa obrazovnim ustanovama i edukacija mladih, jedan od vaţnijih

segmenta rada Centra, za ovaj mjesec su planirane aktivnosti u pravcu saradnje

sa školama koje će obezbijediti organizovane posjete učenika našim

najznačajnijim spomenicima kulture (Starog grada, Stare masline), ali i

Zavičajnog muzeja, kao i postavkama Galerije „Velimir A. Leković”, čitaonici

Narodnoe biblioteke „Ivo Vučković“, u cilju upoznavanja sa kulturnom i

istorijskom baštinom našeg grada.

Uz ove edukativne aktivnosti, organizovaće se i redovni pozorišni,

filmski, knjiţevni i muzički program.

OKTOBAR

Kako je oktobar mjesec knjige i sajmova Centar će i naredne godine svoje

aktivnosti usmjeriti na obogaćivanju knjiţnog fonda novim naslovima.

Oktobar je mjesec Internacionalnog TV Festivala Bar, koji ima status

manifestacije od posebnog značaja za kulturu Crne Gore i jedan od

najznačajnijih na širim prostorima. Centar će se u pratećem dijelu programa

uključiti, te na taj način dati doprinos u realizaciji ovog veoma značajnog

dogaĎaja, čiji je potvrĎeni domaćin grad Bar.

NOVEMBAR

Novembar je mjesec svečarenja opštine Bar. Kako je 24. novembar Dan

opštine, svi programi usmjereni su ka tim aktivnostima ali i organizaciji i

realizaciji MeĎunarodnog dječijeg stvaralaštva i staralaštva za djecu „Susreti

pod Starom maslinom”.

DECEMBAR

Zadnji mjesec u godini prepoznatljiv je po tradicionalnim manifestacijama

svečanog karaktera u duhu novogodišnjih programa.

Page 30: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

30

Kulturni centar će kao uvijek povodom novogodišnjih svečanosti za najmlaĎe

prirediti niz šarolikih programa u saradnji sa školama, vrtićima i nevladinim

organizacijama.

FESTIVAL „BARSKI LJETOPIS“

„Ništa nije toliko ljudsko koliko ostaviti svoje slovo, svoj znak, svoju poruku onima koji će nekad doći. To je pruţanje ruke ĉovjeka

ĉovjeku kroz beskraj vremena, to je naše ljudsko otimanje od prolaznosti”

Ćamil Sijarić

Ljetopis, nastao rukom i

sjećanjima jednog

Baranina prije osam

stotina godina, podstakao

je inicijativu za nastajanje

kulturne manifestacije

koja je trabalo da

obezbijedi kontinuitet

kulturnih aktivnosti,

posebno u turističkoj

sezoni. Inspirisana, do dan

danas, neodgonetnutim

djelom, “prvim slovom”,

ne samo na tlu Bara, ta

kulturna manifestacija

dobi ime “Barski Ljetopis”.

“Barski Ljetopis” je utemeljen sa ciljem da se intezivnije otkriva i

valorizuje kultura, tekovina i baština našeg podneblja, a istovremeno da

predstavlja otvorenu scenu na kojoj će se iz godine u godinu uključivati sve veći

broj ansambala i umjetnika, svih formi umjetnosti.

Danas je “Barski Ljetopis” jedan od prestiţnijih festivala gdje rado dolaze

umjetnici sa svih meridijana.

Festival je sastavljen od pet umjetničkih formi: muzička, likovna, filmska,

knjiţevna i pozorišna umjetnost.

U muzičkim programima učestvuju najveća imena regiona, koja su svojim

koncertima ozbiljne i klasične muzike značajno isprofilisali istančan muzički

ukus, kako kod graĎana Bara, tako i kod gostiju barske rivijere.

Likovni program “Barskog Ljetopisa” postavljen je kao standard

kvalitetnog likovnog stvaralaštva, kako u crnogorskim galerijama, tako i na

Page 31: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

31

prostorima van naših granica. U Starom gradu, Muzeju, Galeriji “Veliša A.

Leković”, izlaţu najveća imena iz svijeta likovne kulture.

U knjiţevnom dijelu Festivala učestvuju, takoĎe, najpoznatija imena iz

svijeta poetike i literature, koja u svojim sredinama slove kao vodeća što

potvrĎuje veliki broj prisutnih ljubitelja pisane riječi, u ljetnjim mjesecima,

ispred Dvorca kralja Nikole, gdje se knjiţevne večeri, već duţi niz godina,

kvalitetno organizuju.

Pozorišni program je posebno interesantan samim tim što se na Festivalu

organizuju predstave svih ţanrova i formi, tako da poklonici pozorišta, a njih je

zaista veliki broj, mogu da biraju, i da uţivaju u nadmetanju ansambala i velikih

rediteljskih i glumačkih imena.

Filmski program na “Barskom Ljetopisu” organizovan je u sklopu revije

domaćih i stranih produkcija, te MiniFesta, reditelja, glumaca, i ostalih

stvaralaca “pokretne trake”.

Na kraju, treba reći da je festival “Barski Ljetopis” sinonim

visokokvalitetnih i prestiţnih programa, koji se do danas odrţao ostavljajući,

dubok trag, te je stoga postao jedan od stubova kulturnih zbivanja grada Bara i

crnogorske kulture.

MEĐUNARODNI FESTIVAL DJEĈJEG STVARALAŠTVA

I STVARALAŠTVA ZA DJECU

„SUSRETI POD STAROM MASLINOM“

Na MeĎunarodnom festivalu dječijeg stvaralaštva i stvaralaštva za djecu

„Susreti pod Starom Maslinom“, koji se od 1987.godine, tradicionalno odrţava

krajem novembra mjeseca, a posvećen je djetinjstvu Svijeta, pored djece

osnovnoškolskog uzrasta, koja svojim likovnim i literarnim radovima učestvuju

na konkurs, aktivni učesnici su i poznati dječiji pisci iz regiona.

Prema programskom konceptu manifestacija je takmičarskog karaktera,

pa stručni ţiriji formirani za svaki programski segment, selektuju i nagraĎuju

najbolje dječije radove, dok se odabranom piscu – laureatu, dodjeljuje

NAGRADA “STARA MASLINA”, za ukupan stvaralački opus za djecu.

Mišljenje je da su “Susreti pod Starom maslinom” jedan od najljepših

festivala za djecu u regionu, što najbolje potvrĎuje svake godine nebrojena

pošta, prispjelih na konkurs, likovnih i literarnih radova, kao i Pjesnički park, sa

mladim maslinama, posaĎenih rukom, svakog, ponaosob, laureata.

Susreti pod Starom maslinom uvijek su posebna oda radosti i duha.

Prepune sale mališana, malih recitatora, likovnjaka... ovacija, ritma i pjesme.

„Stihovi djeci na dar!“

Page 32: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

32

Sklopljen izuzetno zanimljiv, maštom ukrašen program. Sve je

iznenaĎenje, igra podneblja i dobre ljudske namjere da se uvijek iznova pokloni

djetinjstvu.

LAUREAT spušta u more vijenac od maslinovih grančica i stihovima, sa

naše obale, šalje PORUKU MIRA SVIJETU.

More spaja, maslina hrani i miri, a JP Kulturni centar Bar čuva, svoje,

moţda, najoriginalnije čedo „Susrete pod Starom maslinom“, i tako traje na

svim obalama djetinjstva.

MANIFESTACIJA “CRVENE KOŠULJE”

Imajući u vidu revolucionarnu i

slobodarsku tradiciju barskog kraja, Kulturni

centar Bar, svake godine, 6. jula, organizuje

cjelovečernji kulturno-umjetnički program

“Crvene Košulje”. Ova tradicionalna

manifestacije koja se obiljeţava na otvorenoj

sceni Starog grada, iznad Belvedera, mjesta

na kom su strijeljani jedanaestoro djevojaka i

mladića, sve tri konfesije, podsjećanje je na

tragični dogaĎaj našeg kraja, na mladost koja je prekinuta zbog ideje o slobodi,

“zbog zore u koju su bili zagledani” i njihovih crvenih košulja!

Manifestacija je posvećena stradalim mladićima i djevojkama, ali i svim,

drugim ţrtvama fašizma, ne samo našeg kraja.

FESTIVALI I MANIFESTACIJE

Manifestacije koje sublimiranja kreativnih potencijala i promocije

sveukupne kulture našeg podneblja posebno su atraktivane. Značaj festivala, kao

kreativnog, kulturnog i društveno-ekonomskog dogaĎaja, je prvenstveno u tome

što na neobičan i utemeljen način afirmiše i dopunjuje turističku ponudu grada

Bara. Navedenim aktivnostima prirodno se formira brend koji utiče na svukupni

imidţ grada. U tom pravcu Opština je prepoznala i podrţala nekoliko

manifestacija, i kroz čije raznovrsne programske segmente, na uspješan način

afirmiše, kako turističke (prirodne i privredne), tako i kulturne resurse.

Polazeći od bogatog kulturnog nasljeĎa grada Bara i njegovih prirodnih

potencijala, Kulturni centar će podrţati “MASLINIJADU“ u Starom Baru, i

“DANE VINA I UKLJEVA“ na Virpazaru.

U Starom Baru se svakog novembra odrţava tradicionalna manifestacija

„Maslinijada“, izloţba maslina i maslinovog ulja koja je postala poznata van

granca naše opštine i drţave. Sa mnogo šarma i domaćinskog gostoljublja

Page 33: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

33

domaćini maslinari dočekuju goste sa prepunim štandovima bogatog roda iz

svojih vrtova, bašti i maslinjaka.

Centar se potrudio da zajedno sa organizatorima da programski upotpuni

ove dvije lijepe fešte i sa brojnim umjetnicima, pjevačima, glumcima,

pjesnicima i ostalim izvoĎačima, osmišljavajući adekvatan kulturno umjetnički

program.

***

U 2014. godini biće aţurirano unaprijeĎenje postojeće internet

prezentacije kao i proširenje medijsko, marketinških aktivnosti na društvenim

mreţama. JP KC Bar je u skladu sa aktuelnim regionalnim trendovima, značajno

proširio svoje internet usluge, koristeći prednosti komunikacije ove vrste (brzina

informacije, mogućnost prilagoĎavanja, vremenom i prostorom uslovljenoj

situaciji, neograničeni (meĎunarodni) prostor info o programskim i drugim

zakonom propisanih aktivnostima Centra, interaktivnost, efikasnost,

dinamičnost…)

Povećano prisustvo na društvenim mreţama rezultiralo je boljom

komunikacijom sa posjetiocima naših programa. Vršiće se dnevno aţuriranje,

tokom festivalskih dana, a mjesečno u vanfestivalskim periodima. Obzirom da

Centar samostalno izraĎuje web prezentaciju i sve marketinške materijale u

koje spadaju: flajeri, bilbordi, plakati, katalozi, pozivnice, TV i radio reklame,

potrebno je, radi brzine i kvaliteta izrade, nabaviti adekvatne softvere za izradu

pomenutih materijala.

***

JP Kulturni centar, u 2014. godini, posebnu paţnju će pokloniti

obrazovno-edukativnim programima kroz valorizaciju i afirmaciju kulturne

baštine i stvaralaštva, a koji za krajnji cilj imaju uspješnu meĎunarodnu

kulturno-turističku prezentaciju našeg podneblja. Osnov za to nije samo u

izuzetno vrijednim i jedinstvenim ostacima materijalne kulture, koje su na ovom

prostoru ostavile brojne civilizacije, već i u prirodnim mogućnostima našeg

kraja, da spajajući dobro i korisno, ravnopravno komunicira, uz razmjenu

navedenih iskustava, sa raznim narodima na sve aktuelnijoj meĎunarodnoj sceni.

U tom smislu JP Kulturni centar Bar će maksimalno iskoristiti svoje

kapacitete u cilju revalorizacije, popularizacije i afirmacije naslijeĎenih i

autentičnih vrijednosti našeg kraja.

U cilju realizacije ovog zahtjevnog programskog zadatka Centar će u

2014.godini posebnu paţnju pokloniti:

1. Animiranju osnovnoškolske i srednjoškolske populacije organizovanjem

jednodnevnih izleta (posjeta muzejima, galerijama, festivalima i

manifestacijama, kao i ostalim kulturnim dešavanjima); Animiranju turista –

Page 34: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

34

gostiju barske rivijere u cilju afirmacije kulturno-turističkih lokacija koje

predstavljaju spomeničko nasljeĎe Bara;

Na kraju vrijedi naglasiti da će JP Kulturni centar Bar nastaviti da pruţa

šansu mladim umjetnicima i stvaraocima različitog profila, jer smatramo da

njihov doprinos razvoju kulture našeg grada moţe biti i te kako dragocjen.

TakoĎe, Centar će i u ovoj 2014. godini nastaviti da pruţa stručnu i

tehničku pomoć NVO koje organizuju raznovrsne manifestacije, čiji je

pokrovitelj Opština Bar.

U tom kontekstu Programom rada Kulturnog centra, po svemu jedinstvene

institucija kulture, ne samo u Baru, obuhvataju se svi segmenti kulture i

stvaralaštva, kako to propisuju i naša osnivačka akta, ali ali je ujedno i

koncipiran i cjelovit jednogodišnji program koji obuhvata najznačajniji dio

ukupne kulturne ponude našeg grada.

***

PREDLOG MJERA ZA UNAPREĐIVANJE DJELATNOSTI I

PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

Polazeći od dosadašnjeg iskustva Centar će u 2014. godini, kako bi

nastavio takav trend, odnosno unaprijedio uslove rada i funkcionisanja, u

narednom periodu raditi na sljedećem:

Raditi na razradi programa razvoja kulture koji će ovu oblast strateški

pozicionirati u narednom, srednjoročnom periodu, a u skladu sa Zakonom o

kulturi;

Stvaranju uslova za neophodnu rekonstrukciju i sanaciju objekata kulture, što

je preduslov cjelovitog ostvarivanja kulturnih djelatnosti i unapreĎivanja

organizacionih i produkcionih standarda;

unaprijeĎenju infrastrukture za obavljanje kinotečke djelatnosti, djelatnosti

prikazivanja filmova, pozorišne produkcije i izvoĎenja muzičko-scenskih

programa;

stvaranju uslova za inoviranje tehničko-tehnološke infrastrukture;

poboljšanju, u granicama mogućeg, kadrovske strukture zaposlenih i

obezbijeĎivanju stručne edukacije i usavršavanja zaposlenih;

unaprijeĎenju modela meĎuinstitucionalne saradnje unutar Crne Gore, ali i

regiona na planu koprodukcija i razmjene programa;

obezbijeĎivanju učešća kulturnih poslenika u meĎunarodnim programima

razmjene i meĎunarodnim fondovima namijenjenim kulturnim projektima

kulture.

***

Page 35: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

35

FINANSIJSKI PLAN

ZA 2014. GODINU

Page 36: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

36

Finansijski plan za 2014.godinu projektovan je na osnovu ostvarenih

troškova sa 31.10.2013.godine i pretpostavljenih potreba za 11 i 12 mjesec

2013.godine.

JP Kulturni centar Bar se finansira sredstvima koja:

1. ObjezbjeĎuje Osnivač;

2. Ostvari kao sopstveni prihod;

3. Stiče putem sponzorstva, donatorstva i drugim načinom sticanja sredstava

a u skladu sa Zakonom.

Nadzor nad finansijskom poslovanjem i namjenskim korišćenjem budţetskih

sredstava vrši Osnivač.

* U kolonama 3 i 4 cifre su date bez

decimala

2013 2014 Index

14/13

UKUPAN PRIHOD 711,130 746,686 1.05

UKUPAN RASHOD 711,130 746,686 1.05

JP "Kulturni centar" - PRIHODI

O p i s Plan za

2013.

Plan za

2014.

Index

4/3

1 2 3 4 5

SOPSTVENI PRIHOD 259,680 306,686 1.18

Prihod od ulaznica za pozorišne predstave 5,800 5,764 0.99

Prihod od ulaznica za filmske predstave 637 1,000 1.57

Prihod od ulaznica i reklamnog materijala

Zavičajni muzej

7,752 7,800 1.01

Prihod od ulaznica i rekl. mater. Stari grad 84,049 120,763 1.44

Prihod od ulaznica i rekl. mat. Stara maslina 28,000 35,146 1.26

Prihod od kamata 65 65 1.00

Zakup poslovnih prostorija 95,064 95,064 1.00

Prihod od jednodnevnih zakupa sale 340 350 1.03

Prihod od članarine Biblioteka 3,300 4,000 1.21

Prihod od izdavčke djelatnosti 1,734 1,734 1.00

Prihodi obaveze prefakturisane zakupcima 32,939 35,000 1.06

OPŠTINA BAR 446,450 410,000 0.92

Redovna djelatnost 410,000 410,000 1.00

Pripravnici 36,450 - -

SPONZORSTVO 5,000 30,000 6.00

Projekti - 25,000 -

Ostalala sponzorstva 5,000 5,000 1.00

UKUPNO: 711,130 746,686 1.05

Page 37: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

37

JP "Kulturni centar" - RASHODI

O p i s Plan za

2013.

Plan za

2014.

Index

4/3

1 2 3 4 5

ZARADE ZAPOSLENOG 519,430 513,648 0.99

Zarade zap redovan rad - neto 459,545 454,025 0.99

Doprinosi na teret poslodavca 54,584 54,322 1.00

Upravni odbor 5,301 5,301 1.00

OSTALA PRIMANJA I NADOKNADE

ZAPOSLENIH

7,767 8,013 1.03

Pomoć zaposlenom i porodici 2,200 2,200 1.00

Priv. i povr. posl. i autorski honorar 3,030 3,150 1.04

Naknade za sluţbena putovanja 2,537 2,663 1.05

RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 183,933 225,025 1.22

Kancelarijski materijal 3,088 3,542 1.15

Potrošni materijal 5,089 5,843 1.15

Trošak nabavne vrijednosti prodate robe 13,541 17,900 1.32

Gorivo 5,361 4,342 0.81

Loţ ulje - 1,290 0.00

Električna energija 48,576 51,000 1.05

Voda 14,713 15,448 1.05

Trorošak transportnih usluga 1,262 1,262 1.00

Registracija vozila 949 996 1.05

Troškovi sajmova 2,116 2,116 1.00

Troškovi seminara i stručnih savjeta 1,218 1,743 1.43

Troškovi PTT i mobilne telefonije 6,115 7,324 1.20

Osiguranje zaposlenih i imovine 3,779 3,779 1.00

Komunalne usluge - odvod smeća 7,810 7,810 1.00

Troškovi odrţavanja stalnih sredstava 13,742 14,429 1.05

Bankarske usluge 2,025 2,126 1.05

Ostali troškovi poslovanja 7,112 7,467 1.05

Troškovi članarine poslovnih udruţenja 1,840 1,840 1.00

Štampanje promotivnog matererijala 8,725 9,161 1.05

Porezi koji terete troškove 926 1,348 1.46

Troškovi oglasa i reklama 544 671 1.23

Adm. tekse, sudski troškovi 544 544 1.00

Kamata po kreditu 572 - 0.00

Reprezentacija 4,146 4,146 1.00

Izdavačka djelatnost 3,512 4,512 1.28

Trošak - filma 319 500 1.57

Crvene košulje 2,930 2,930 1.00

Muzički program 1,836 1,927 1.05

Knjiţevni program 5,667 5,667 1.00

Page 38: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

38

Takmičenje recitatora 2,930 2,930 1.00

Trošak - likovnih izloţbi 4,862 5,108 1.05

Trošak - pozorišnih predstava 8,084 10,324 1.28

Trošak po projektima - 25,000 -

UKUPNO: 711,130 746,686 1.05

JP "Kulturni centar" - FESTIVALSKE

AKTIVNOSTI"

PRIHODI

O p i s Plan za

2013.

Plan za

2014.

Index

4/3

1 2 3 4 5

UKUPNO 110,000 110,000 1.00

Festival "Barski ljetopis" 100,000 100,000

MeĎunarodni festival dječijeg stvaralaštva i

stvaralaštva za djecu"Susreti pod Starom

maslinom"

10,000 10,000 1.00

RASHODI

O p i s Plan za

2013.

Plan za

2014.

Index

4/3

1 2 3 4 5

UKUPNO 110,000 110,000 1.00

Festival "Barski ljetopis" 100,000 100,000 1.00

MeĎunarodni festival dječijeg stvaralaštva i

stvaralaštva za djecu"Susreti pod Starom

maslinom"

10,000 10,000 1.00

PRIHOD

Ukupni planirani prihodi iznose € 746.686,00 u odnosu na 2013.godinu

povećan je za 5.00%.

JP Kulturni centar planira ostvarenje prihoda po sledećim stavkama:

Sopstverni prihod € 306.686,00 što čini 41.07% ukupno planiranih prihoda, a

u odnosu na plan za 2013. godinu povećan je za 18.00%.

Dotacija Opštine Bar u iznosu €410.000,00 čini 54.90% ukupnih prihod. Plan

je umanjen za dotaciju koja je u 2013.godini bila namjenjena za pripravnike.

Page 39: Program rada i Finansijski plan

JP Kulturni centar Bar –Program rada i Finansijski plan za 2014. godinu

39

Sponzorstvo u iznosu od 30.000 čini 4.03% ukupnih prihoda. Oni su planirani

na osnovu realizovanih projekata u 2013.godini a finansirani su od Ministarstva

kulture i drugih privrednih subjekata.

RASHOD

Ukupni planirani rashodi iznose €746.686,00 u odnosu na 2013.godinu

povećani su za 5%

Izdaci za BLD i Upravni odbor su €513.648,00 i čine 68.77% ukupnih

troškova , u odnosu na plan za 2013.godinu smanjeni su za 1%.

Ostala liĉna primanja i nadoknade iznose € 8.013.00 što u procentima iznosi

1.07 % ukupnih troškova, a u odosni na plan za 2013. godinu povećani su za

3%.

Rashodi za material i usluge planirani su u iznosu od € 225.025.00 i čine

30.16 % ukupnih planiranih rashoda, a u odnosu na planirane iz 2013. godine

povećani su za 22.00%. Odnose se na planirane projekte, materijalne troškove ,

tlefonske i poštanske usluge, osiguranje, elektro energiju, provizije,

reprezentaciju, vodu i ostale troškove. U ovim troškovima najviše učešća imaju

troškovi, iskazani u procentima:

Trošak električne energije ili 22.66%.

Trošak planiranih projekata ili 11.11%

Trošak za telefon i poštanske usluge ili 3.25%

Komunalne usluge 3.47% ,

Trošak vode 6.86%

Trošak investicionog ulaganja 6.41%,

Ostakli troškovi poslovanja koji se odnose na programske aktivnosti,

izdavačku djelatnost, reprezentaciju, bankarske provizije iznose 46.24%

ukupnih rashoda za material i usluge.

* *

*