Program razvoja podeželja 2014-2020

  • View
    58

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program razvoja podeželja 2014-2020. Predstavitev ukrepov – I. del. Alenka Šesek. Pivola, 10. 7. 2013. Ukrepi PRP 2014-2020. 17. člen. Predlog, ki je vključen v PRP 2014-2020: fizične ali pravne osebe in so manj kot pet let vključene v sheme kakovosti - PowerPoint PPT Presentation

Text of Program razvoja podeželja 2014-2020

Predstavitev ukrepov PRP 2014-2020 I. del Alenka esek Vodja Sektorja za podeelje Hoe, 10.7.2013

Alenka esekPivola, 10. 7. 2013Program razvoja podeelja 2014-2020Predstavitev ukrepov I. delUkrepi PRP 2014-2020len Naziv ukrepa15Prenos znanja in dejavnosti informiranja16Slube za svetovanje, slube za pomo pri upravljanju kmetij in slube za zagotavljanje nadomeanja na kmetijah17Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in ivila18Nalobe v opredmetena sredstva20Razvoj kmetij in podjetij27Nalobe v gozdarske tehnologije ter predelavo in trenje gozdnih proizvodov28Ustanovitev skupin proizvajalcev29Kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrep30Ekoloko kmetovanje32Plaila obmojem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami34Dobro poutje ivali36Sodelovanje42.-45. LEADER

17. len

SHEME KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN IVILANadaljevanje ukrepa 132NOVOST: Upravienci so kmetijska gospodarstva, ki so fizine ali pravne osebe in na novo vstopajo v upraviene sheme kakovosti

Predlog, ki je vkljuen v PRP 2014-2020:fizine ali pravne osebe in so manj kot pet let vkljuene v sheme kakovostifizine ali pravne osebe in so prejeli podporo v okviru ukrepa 132 PRP 20072013 ter so e upravieni do podpore, katero lahko prejemajo za obdobje najve 5 letNOVO!Gorski proizvodiDo podpore upraviene naslednje sheme kakovosti:sheme kakovosti vzpostavljene na podlagi evropske zakonodaje;sheme kakovosti vzpostavljene na podlagi nacionalne zakonodaje;prostovoljne sheme certificiranja.

18. len

NALOBE V OPREDMETENA SREDSTVATrije podukrepi:18.118.218.3Upravieni stroki: gradnja, nakup ali obnova nepreminin, nakup novih strojev in opreme ter sploni stroki.

Najvije priznane vrednosti upravienih strokov bodo opredeljene v katalogu strokov.Med 2.000 EUR do vkljuno 15.000 EUR dejanskega prihodka

Prednostno podprte investicije v: proizvodnjo z vejo dodano vrednostjo (pridelavo sadja, zelenjave in zeli, oljkarstvo, ebelarstvo, pridelava okrasnih rastlin, ekoloko kmetovanje ter govedorejo na gorskih obmojih)horizontalno in vertikalno povezovala z drugimi leni agro-ivilske verigekolektivne (skupne) nalobe v objekte, infrastrukturo, opremo, mehanizacijo

Kriteriji upravienosti:Poslovni nart (lahko tudi na podlagi pokritja in FADN)Knjigovodstvo po dejanskih prihodkih mora biti vzpostavljeno do zadnjega zahtevkaNad 15.000 EUR dejanskega prihodka

Prednostno podprte investicije v: uinkovito rabo virov ter s tem znievanje strokov proizvodnje,prilagoditev na standarde,okoljsko uinkovitostblaenje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje dobro poutje ivali.

Kriteriji upravienosti:Poslovni nart na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkovVzpostavljeno knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkihOhranjanje oziroma vzpostavljanje novih delovnih mest (200.000 EUR)18.1. Nalobe, ki izboljajo splono uinkovitost kmetijskega gospodarstvaUpravienci so kmetijska gospodarstva.

Nepovratna finanna pomo se dodeli na podlagi zaprtega tipa javnega razpisa, kjer se prispele vloge, ki izpolnjujejo merila upravienosti, tokuje glede na merila za izbor.

Vzpostavljeno bo loeno tokovanje za >>male>velike