Programa - ?· 1 PRESENTACIÓ En nom del Departament de Geografia de recerca la UAB, vull estudis donar…

  • Published on
    10-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>NDEX</p> <p>Presentaci............................................................................................................1</p> <p>Calendari................................................................................................................3</p> <p>Cartografiadereferncia......................................................................................5</p> <p>Detalldelcalendari................................................................................................9</p> <p>Sessiinaugural.....................................................................................................17</p> <p>ProgramaMdultemesavanats(enordenacidelterritori)..............................19</p> <p>ProgramaMduldePlanejamentterritorial.........................................................25</p> <p>ProgramaMdulciutatiespaismetropolitans.....................................................37</p> <p>ProgramaMdulSIG,planejamentipaisatge.......................................................41</p> <p>ProgramaCicledeconferncies............................................................................45</p> <p>ProgramaSortidadecamp....................................................................................47</p> <p>Bibliografiarecomanada........................................................................................57</p> <p>Avaluaci...............................................................................................................61</p> <p>1</p> <p>PRESENTACI</p> <p>EnnomdelDepartamentdeGeografiade laUAB, vulldonaruna cordialbenvinguda als i lesestudiantsmatriculatsenaquestanovaedicidelMsterenEstudisTerritorials ide laPoblaci(METIP), en lespecialitat dOrdenaci del Territori, Desenvolupament Local i PlanificaciTerritorial.</p> <p>ElnostreDepartamenttjaunallargatradicienestudisterritorialsdesdelsseusorgensafinalsdels anys 60.Haparticipat activament en lesprofundes transformacionsque en les darreresdcades shan donat en el nostre territori, i ha begut de les millors fonts de lexperinciainternacional que li permetien interpretar i contribuir a transformar positivament el nostreentorn.</p> <p>Lagestiilordenacidelterritorienelnostrecontextnosunatascafcil:elsdarrersanyshansuposatlaconsolidacidelsprocessosdurbanitzacienunespaimolthumanitzat,ambunrelleudifcil, iunmarcpolticoadministratiucomplex:elsgoverns locals(ambBarcelonacomamodelde refernciadesdels JJ.OO.),el govern autnomde laGeneralitat, lEstat espanyol i laUniEuropea. La crisi actualpresentanous reptes iobliga a seleccionarmoltb lesprioritats. Enstrobem, doncs, en un moment extraordinari per aprendre de les experincies adquirides ireflexionarsobreelfutur.</p> <p>ElMETIPtarajaunanotabletrajectria.Esvaprogramarperprimeravegadaelcurs200607,percomptavaambelprecedentdesdelcurs198687delsnostresestudisdeDoctorat,onelscursos sobre anlisi territorial ja hi tenien una notable presncia. Daltra banda, ha estatfonamentallaimplicacidelnostreDepartamentenprogramesdegrauipostgraurelacionats(elgrau de Geografia i Ordenaci del Territori, el de Cincies Ambientals, diversos mstersinteruniversitaris); en instituts de recerca de primer nivell (lInstitut dEstudis Regionals iMetropolitansdeBarcelona,elCentredEstudisDemogrfics, lInstitutdeCincia iTecnologiaAmbientals,etc.);oen lapresncia igestideserveisuniversitariso institucionals,comsnelLaboratoridInformaciGeogrfica iTeledeteccide laUAB, laCartotecade laUABoelmateixInstitutCartogrficdeCatalunya.</p> <p>stambimportantesmentarlarticulacidelMETIPambelMsterInteruniversitarienPoltiquesiPlanificacidelesCiutats,lAmbientielPaisatge,amblaqualcosaesconsolidaelvincleamblesUniversitatsdeGirona,Lisboa,Ssser (Alguer) i InstitutUniversitaridArquitecturadeVencia,donprovenencadacursunbonnombredestudiantspercursarunapartdelnostremster.Apartirdaquestmateixcurs201415teniuloportunitatdematricularvostambaaquestmsterInternacional,adquirintnovaexperinciaenalgunauniversitatitalianaoportuguesa.</p> <p>Aquest curs 201415 es tanca tamb un cicle delMster de tres edicions, centrat en lanlisiterritorial a les IllesBalears: Formentera (curs201213),Mallorca (201314) i araMenorca. ElMETIPvolconsolidaraixelseucamambunprogramarenovat,ondestacaunafortaintegracidelsseuscontingutsiunavocacidedotarelsalumnesambunescapacitatsclaresdecompetiren lmbitprofessionalde lagesti ielplanejament territorial.Tocadonar lesgrciesa totelprofessoratquehaparticipatenaquestarenovaci, itambalprofessoratquehaassumitambentusiasme el nou curs, com aviat podreu comprovar els qui heu escollit la nostra propostaacadmica.Creiemque sensdubte,elprojectecentraldelMster lapropostadegestide la</p> <p>2</p> <p>mobilitata lilladeMenorca,usaportarunbagatgemolttil coma futursprofessionalsdelplanejament.Igualment,aprofitoperagrairatoteslesinstitucionsquedesdelesBalearsenshandonatsuportper ferpossiblesaquestscursos, ienparticularalDepartamentdeCinciesde laTerradelaUniversitatdelesIllesBalears.</p> <p>Em restadesitjarvosunmoltboncurs, ianimarvosaaprofitaralmximaquestaexperincia,queuspotserdecisivaenelvostrefuturproper.</p> <p>Benvinguts,bienvenidos,benvenuti,welcome!</p> <p>AntoniDuriGuimer</p> <p>Director</p> <p>DepartamentdeGeografiaUAB</p> <p>Mster METiP (itinerari Ordenaci del Territori). Calendari acadmic 2014-2015 (1r semestre) Inici de les classes: 2 d'octubre de 2014</p> <p>Setembre 2014 Octubre 2014 Novembre 2014dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2</p> <p>8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16</p> <p>22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23</p> <p>29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30</p> <p>Desembre 2014 Gener 2015dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4</p> <p>8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11</p> <p>15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18</p> <p>22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25</p> <p>29 30 31 26 27 28 29 30 31</p> <p>Conferncia inaugural Mdul Temes avanats (sessions de 16:00h - 19:00h)Mdul Planejament territorial (sessions de 16:00h - 19:00h). Examen 11 de desembre 12Mdul Ciutat i espais metropolitans (sessions de 16:00h - 20:00h)Mdul SIG, planejament i paisatge (sessions de 16:00h - 20:00h). Examen 1 de desembreSortida de camp (Menorca)Tallers (sessions de 4 hores)Conferncies (2 hores), Mdul Temes Avanats (2 hores)Sortida de camp, Mdul Temes AvanatsPresentaci pblica dels treballs troncals</p> <p>Data en vermell: festiu o no lectiu (6 de novembre Festa major de la UAB)</p> <p>Data ltima revisi: 19 de setembre del 2014</p> <p> Msterenestudisterritorialsidelapoblaci </p> <p>9</p> <p>DETALLDELCALENDARI</p> <p>Octubre1doctubreSessiinauguraldelMsterd'EstudisTerritorialsidelaPoblaci.ConfernciaacrrecdeJoanBarcel,Gegrafa,diputadaalParlamentdelesIllesBalearsiexpresidentadelConsellInsulardeMenorcaLORDENACIDELTERRITORI,REQUERIMENTSTCNICSICOMPROMSCVIC.ELSREPTESDELA</p> <p>GESTIDELTERRITORIAMENORCA2doctubreSessi1(1:30hores)[OriolNello]Presentacidelcurs:Temtica,professorat,programa,calendariiavaluaci.Sessi2(1:30hores)[OriolNello]ExplicacidelprojecteipreparacideltreballdecampaMenorca.6doctubreSessi1(0:30hores)[ngelCebolladaiEnricMendizbal]Presentacidelcurs.Sessi2(2:30hores)[EnricMendizbal]Unabreuintroduccialahistriadelageografiaidelordenacidelterritori.7doctubreSessi1(1:45hores)[FrancescMuoz]Introducciipresentacidelassignatura.Sessi2(1:45hores)[CarlesDonat]Modelsdaccessibilitat:fontsimtodesperalIlladeMenorca.8doctubreSessi3(3hores)[EnricMendizbal]AproximacialageohistoriadeMenorca.9doctubreSessi3(1:30hores)[OriolNello]Lesdinmiquesdetransformacidelterritori.Sessi4(1:30hores)[OriolNello]ElsinstrumentsperalagestidelterritoriaCatalunyaialesIllesBalears.13,14,15,16i17doctubreTreballdecampCoordinador:JaumeMateuProfessorsresponsables:OriolNello,AnnaBadia,ngelCebolladaiAlbertPlachs.20doctubreSessi4(3hores)[EnricMendizbal]Geografiaitemps.</p> <p> Msterenestudisterritorialsidelapoblaci </p> <p>10</p> <p>21doctubreSessi3(1:45hores)[FrancescMuoz]Laciutatmodernailaformaurbana:permannciaicanvi,formaifunci.Sessi4(1:45hores)[FrancescMuoz]Formesiespaisdemobilitatalaciutatmoderna:laciutatcomainfraestructura.22doctubreSessi5(1:30hores)[EnricMendizbal]Geografiadelamobilitat:WilburZelinsky.Primeraconferncia(1:30hores)[CarmeMiralles]LAMOBILITATILORDENACIDELTERRITORI.UNBINOMIIMPERFECTE.23doctubreSessi5(1:30hores)[OriolNello]Elplanejamentterritorial:problemtica,contingutsimtode.Sessi6(1:30hores)[OriolNello]Dosexemplesdeplanejamentterritorial:elPlaTerritorialMetropolitdeBarcelonailesDirectriusdOrdenacidelTerritoridelesIllesBalears.27doctubreSessi6(1:30hores)[ngelCebollada]Introduccialsmodelsdetransport:connectivitatiaccessibilitat.ConfernciadelprofessorAntoniF.TullaiPujol.Sessi7(1:30hores)[EnricMendizbal]Poblamentidensitat:delaregipossibilistaalespaieconmic.28doctubreSessi5(1:45hores)[FrancescMuoz]Laciutatcontemporniailatransformacidelaformaurbana:elpaisatgemetropolit(casosdestudienelcontextdelaciutat).Sessi6(1:45hores)[FrancescMuoz]Lesformesdelamobilitatenlatransicideciutatametrpoli(casosdestudienelcontextdelaciutat).29doctubreSessi8(1:30hores)[ngelCebollada]Elsdoscomponentsdelamobilitat:ofertaidemanda.Segonaconferncia(1:30hores)[EstherSanyMengual]MOBILITATITURISME.LIMPACTEAMBIENTALDELAMOBILITATSOBREELSDESTINSTURSTICS:MENORCACOMEXEMPLE. </p> <p> Msterenestudisterritorialsidelapoblaci </p> <p>11</p> <p>30doctubreSessi7(1:30hores)[OriolNello]Elsplansdirectorurbansticsielsplansinsulars.Sessi8(1:30hores)[OriolNello]Elsplanssupramunicipalsperalagestidellitoral:lexempledeCatalunyailesIllesBalears.</p> <p>Novembre3denovembreSessi1(2hores)[AnnaBadia]Fontsdedadesperalanlisidelamobilitat,elsusosdelsl,elpaisatgeilagestiiplanificaciterritorialadiferentsescalesdeplanejament.IntroduccialOGCialesIDE.Sessi2(2hores)[AnnaBadia]Mapescontinus:MDEiderivats(pendent,orientaci).Identificacideclasses.4denovembreSessi7(1:45hores)[FrancescMuoz]Laciutatactual:tendnciescontradictriesenlevolucidelaformaurbana.Sessi8(1:45hores)[FrancescMuoz]Lamobilitatavui:reptesdesdelaperspectivadelasostenibilitaturbana(casosdestudienelcontextdelterritoriarxiplag).5denovembreSessi9(1:30hores)[ngelCebollada]Variablesperalestudidelamobilitat.Terceraconferncia(1:30hores)[JoanMoreno]LAPLANIFICACIDELSUSOSDELSLCOMAINSTRUMENTDECONTENCIIGESTIDELAMOBILITAT:ELCASDELRANDSTADHOLLAND.10denovembreSessi3(2hores)[AnnaBadia]Mapescategrics:usosicobertesdelsl.Funcionsdegeoprocs(reclassificacionsimodelitzacicartogrfica).Sessi4(2hores)[AnnaBadia]Anlisidevisibilitatapartirdelementspuntualsilineals.11denovembreSessi9(1:45hores)[CarlesDonat]Modelsdaccessibilitat:lexempledelaxarxaviriaalilladeMenorca(I).Sessi10(1:45hores)[CarlesDonat]Modelsdaccessibilitat:lexempledeltransportpblicalilladeMenorca(I). </p> <p> Msterenestudisterritorialsidelapoblaci </p> <p>12</p> <p>12denovembreSessi10(1:30hores)[ngelCebollada]AlainMusset,gegraf,EHESS(coledesHautestudesenSciencesSociales).Losterritoriosdelaespera.Unanuevadimensindelageografasocial.Quartaconferncia(1:30hores)[JordiJuli]ELTRANSPORTPBLIC,ELEMENTVERTEBRADORIESTRUCTURADORDELTERRITORI.LIMITACIONSIPOTENCIALITATSALAREGIMETROPOLITANADEBARCELONA.13denovembreSessi9(1:30hores)[OriolNello]Elrgimjurdicdelslielplanejamenturbanstic.Sessi10(1:30hores)[OriolNello]LapolticadeslihabitatgeaCatalunyaialesIllesBalears.17denovembreSessi5(2hores)[AnnaBadia]Anlisidexarxes:Fonamentsdelssistemesdexarxes(tipusdesistemesdexarxes,componentsfsicsilgicsdunaxarxa,Geometriageneraldexarxes).AnlisidexarxesaArcGis(MdulNetworkAnalysis).Sessi6(2hores)[AnnaBadia]Anlisidexarxessimple.Clculdunamatriusimples,origendest.Preparacidunabasededadesperlanlisidexarxes.18denovembreSessi11(1:45hores)[CarlesDonat]Modelsdaccessibilitat:lexempledeltransportpblicalilladeMenorca(II).Sessi12(1:45hores)[FrancescMuoziCarlesDonat]Provaescrita.19denovembreSessi11(1:30hores)[ngelCebollada]Eltempsdelamobilitat.Cinquenaconferncia(1:30hores)[EstherAnaya]LASCENSDELAMOBILITATENBICICLETA.ELCASDELESGRANSCIUTATSESPANYOLES.20denovembreSessi11(1:30hores)[RufCerdan]Implicacionsterritorialsdelsgransreptesambientalsglobals:escalfamentglobaliexhaurimentdelsrecursos.Sessi12(1:30hores)[RufCerdan]PerfilambientaldeMenorca. </p> <p> Msterenestudisterritorialsidelapoblaci </p> <p>13</p> <p>24denovembreSessi7(2hores)[AnnaBadia]Clculderutesptimesdesdunpuntadiferentsserveis.Accessibilitataunalocalitzaci.Sessi8(2hores)[AnnaBadia]Creacidreesdinflunciaquerepresentinladistnciaqueespotaconseguirdesdunpuntenunperodedetempsdeterminat.25denovembreSessi9(2hores)[AnnaBadia]Analitzarlespossiblesubicacionsdunelementenbasealasevaaccessibilitat.</p> <p>Sessi10(2hores)[AnnaBadia]Treballengrup.DissenydunprojectedanlisidexarxesalilladeMenorca.26denovembreSessi12(1:30hores)[ngelCebollada]Mobilitatiexclusi.Sisenaconferncia(1:30hores)[FlorencioZoido]LAXARXAVIRIAENLACONFIGURACIILAPERCEPCIDELPAISATGE.LACATALOGACIDELESCARRETERASPAISAJSTICASDEANDALUCA.27denovembreSessi13(1:30hores)[OriolNello]Lespoltiquesderehabilitaciurbana.Sessi14(1:30hores)[OriolNello]LaLleideBarrisaCatalunyaialesIllesBalears.</p> <p>Desembre</p> <p>1dedesembreSessi11(2hores)[AnnaBadia]Examentericdelmdul.2dedesembreSessi15(1:30hores)[RufCerdan]Lordenacidelterritoriilagestidelamobilitatdesdelaperspectivaambiental.Sessi16(1:30hores)[RufCerdan]Lavaluaciambientaldelsplansdemobilitat.3dedesembreSessi13(3hores)[EnricMendizbal]Elterritoriilasevarepresentacigrfica. </p> <p> Msterenestudisterritorialsidelapoblaci </p> <p>14</p> <p>4dedesembreSessi17(1:30hores)[OriolNello]Estructuradelprojecte:repselaboracidelamemria.Sessi18(1:30hores)[OriolNello]PreparacideldebatdelDAFO.9dedesembreLliuramentdelamemriaSessi19(1:30hores)[OriolNello].PreparacipergrupsdelelaboracidelDAFO.Sessi20(1:30hores)[OriolNello]PreparacidelDAFOdeconjuntsobrelaproblemticadelamobilitatalilladeMenorca.10dedesembreSessi14(3hores)[ngelCebollada]Planificacidelamobilitat.11dedesembreSessi21(1:30hores)[OriolNello].ExamencontingutdelMduldOrdenacidelterritori.Sessi22(1:30hores)[OriolNello]PreparacidelapresentacidelDAFO.13dedesembreSessi15(3hores)[ngelCebolladaiEnricMendizbal]SortidageohistricaaGrcia:elspaisatgesurbansilordredelterritori.Lamobilitatcomafilconductor.16dedesembreSessions23i24(3hores)[OriolNello]PresentacidelsDAFOtemticspergrups.18i19dedesembre18dedesembreTaller.Preparacipergrupsdelscriterisiobjectiusdelsprojectes.19dedesembreTaller.Presentacidelscriterisiobjectiuspermbitstemtics. </p> <p> Msterenestudisterritorialsidelapoblaci </p> <p>15</p> <p>Gener2014</p> <p>9i15degener9degenerTaller.Preparacidepropostesiprojectes.15degener2014Taller.Presentacidepropostesiprojectes.29degenerSessidecloendadelprogramatroncal. Presentacipblicadelstreballstroncals. </p> <p> Msterenestudisterritorialsidelapoblaci </p> <p>16</p> <p> Msterenestudisterritorialsidelapoblaci </p> <p>17</p> <p>SESSIINAUGURAL</p> <p>1doctubre2014</p> <p>Inauguracidelcurs:InstitutdEstudisCatalans.C/delCarme,47Barcelona</p> <p>Primerapart:</p> <p>Oberturadelacteibenvingudaalsparticipants[AntoniDur]Presentacidelprograma troncaldelMETIP.Objectius, contingut imtode [OriolNello,AnnaBadia,ngelCebollada,EnricMendizbal]</p> <p>Segonapart:</p> <p>Confernciainaugural</p> <p> Msterenestudisterritorialsidelapoblaci </p> <p>18</p> <p> Msterenestudisterritorialsidelapoblaci </p> <p> 19</p> <p>PROGRAMAMDULTEMESAVANATS(ENORDENACIDELTERRITORI)</p> <p>COORDINACI:ENRICMENDIZBALPROFESSORS:NGELCEBOLLADA...</p>