PROGRAMACIأ“ DIDأ€CTICA DEPARTAMENT DE LLENGأœES dels tres primers cursos de l’ESO i el Batxillerat,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAMACIأ“ DIDأ€CTICA DEPARTAMENT DE LLENGأœES dels tres primers cursos de l’ESO i...

 • PROGRAMACI DIDCTICA

  DEPARTAMENT DE LLENGES ESTRANGERES

  I.E.S. SINEU

  CURS 2012-2013

  Professors/res:

  Ana AlfonsoAnna BioscaAndrea CastaedaJoana M. FontPere GelabertJoana M. GomilaTrinitat Mata

 • Joana M. OliverCarme Pons

  PROGRAMACI DIDCTICA DEL DEPARTAMENT DE LLENGES ESTRANGERES

  CURS 2012-2013

  I N D E X

  1.- Organitzaci del Departament

  1.1 Membres1.2 Distribuci de crrecs i funcions1.3 Oferta de grups1.4 Funcionament del Departament

  2. Metodologia

  3 Programaci per matries

  3.1 Angls

  3.1.1 Objectius. 3.1.1.1 Objectius de la ESO. 3.1.1.2 Objectius del Batxillerat

  3.1.2 Competncies i Dimensions 3.1.2.1 Competncies Bsiques i Dimensions a la ESO 3.1.2.2 Competncies Generals al Batxillerat 3.1.3. Continguts 3.1.3.1 Continguts de lassignatura de Llengua Anglesa

  Continguts del Primer Curs i de lESO Continguts del Segon Curs de lESOContinguts del POICContinguts del Tercer Curs de lESOContinguts del Tercer Curs de Diversificaci.Continguts del Quart Curs de lESOContinguts del Quart Curs de DiversificaciContinguts del Primer Curs de PQPIContinguts del Segon Curs de PQPI

  Continguts del Primer Curs de BatxilleratContinguts del Segon Curs de Batxillerat

  3.1.4 .Material didctic

  3.1.4.1 Llibres de text i de lectura 3.1.4.2 Altre material de consulta i refor

  3.1.5 Mesures datenci a la diversitat

  3.2 Alemany

  3.2.1 Objectius. 3.2.1.1 Objectius de la ESO.

 • 3.2.2 Competncies i Dimensions 3.2.2.1 Competncies Bsiques i Dimensions a la ESO 3.2.3. Continguts 3.2.3.1 Continguts de lassignatura de Llengua Alemany

  Continguts del Primer Curs i de lESO Continguts del Segon Curs de lESOContinguts del Tercer Curs de lESOContinguts del Quart Curs de lESO

  3.2.4 .Material didctic 3.2.4.1 Llibres de text 3.2.4.2 Altre material de consulta i refor

  3.2.5 Mesures datenci a la diversitat

  4. Avaluaci i recuperaci

  4.1 Criteris davaluaci d'angls4.1.1. Criteris davaluaci de lESO4.1.2. Criteris d'avaluaci del Batxillerat4.1.3. Consideracions d'ambdues avaluacions

  4.2 Criteris d'avaluaci d'alemany4.2.1. Criteris davaluaci de lESO4.2.2 Criteris d'avaluaci del Batxillerat4.2.3 Criteris d'avaluaci per alumnes amb alemany com a llengua materna

  4.3 Procediments davaluaci i recuperaci de pendents 4.3.1. Recuperaci de pendents d'angls 4.3.2. Recuperaci de pendents d'alemany.

  5. Activitats complementries i extraescolars

  6. Aprovaci de la programaci

  7.- Annexes:

  Annex 1: Programaci de lAssignatura Optativa Processos de Comunicaci en Angls (1r i 2n ESO)

 • PROGRAMACI DIDCTICA DEL DEPARTAMENT DE LLENGES ESTRANGERES

  1. ORGANITZACI DEL DEPARTAMENT

  1.1 MEMBRES DEL DEPARTAMENT

  El Departament de Llenges Estrangeres del curs 2012-13 est format pels segents professors:

  Ana Alfonso Anna Biosca Andrea Castaeda Joana M. Font Pere Gelabert Joana M. Gomila Trinitat Mata Joana M. Oliver Carme Pons

  1.2 DISTRIBUCI DE CRRECS I FUNCIONS

  La funci de Cap de Departament la duu a terme.en Pere Gelabert. A ms, hi ha una hora setmanal de Cap de Departament Unipersonal, que t na Joana M. Font, i alguns professors del Departament tamb tenen el crrec de tutors. A ms a ms, una professora del Departament tamb gestiona la coordinaci del fons de llibres.

  2 tutories de 1r d'ESO: Ana Alfonso i Joana M. Gomila 2 tutories de 2n d'ESO: Anna Biosca i Carme Pons. 1 tutoria de 4t d'ESO: Andrea Castaeda 1 tutoria 1r de Batxillerat: Pere Gelabert 1 tutoria de 2n de Batxillerat: Trini Mata 1 coordinaci de fons de llibres: Joana M. Oliver

  La resta de funcions especfiques del Departament son repartides en funci de les necessitats de cada moment..

  1.3 OFERTA DE GRUPS, DESDOBLAMENTS I FLEXIBILITATS

  Aquest curs acadmic el nostre centre t la segent oferta educativa:: set grups de 1r dESO set grups de 2n dESO cinc grups de 3r dESO cinc grups de 4t dESO tres grups de primer de Batxillerat tres grups de segon de Batxillerat. tres grups de PQPI d'Electricitat i Jardineria dos grups de Cicle Formatiu Mitj dInformtica (1r i 2n)

  Els alumnes han de cursar lassignatura de llengua anglesa durant tres hores setmanals al llarg dels tres primers cursos de lESO i el Batxillerat, i quatre hores a 4t ESO. Poden, a ms , triar lassignatura de Alemany durant tot el cicle de secundria (obligatria i post-obligatria) i fer processos de Comunicaci en Angls a 1r i 2n dESO.

 • Quant a angls de primer i segon dESO, una de les tres hores setmanals ha estat destinada a la prctica comunicativa, el que anomenem autodesdoblaments. A ms, es fan grups flexibles en els nivells de tercer i quart dESO (els alumnes de 2 3 grups es distribueixen per nivells amb professors diferents). Per altra banda, soferten enguany onze hores setmanals d Alemany : dos grups de 1r ESO, un grup de 2n dESO, un grup de 3r ESO i un grup de 4t ESO.Pel que fa a l'assignatura de Processos en Angls, hi ha un grup a 1r dESO i un a 2n dESO.

  1.4. FUNCIONAMENT DEL DEPARTAMENT

  Els membres del Departament es troben setmanalment en reunions generals, per cicles o per cursos. El Cap de Departament tindr la responsabilitat de convocar i dirigir aquestes reunions, aix com tamb d'informar els professors de les resolucions de la Comissi de Coordinaci Pedaggica. La reuni setmanal es dedica principalment a tractar temes dorganitzaci del Departament, revisar la marxa dels grups, coordinar, centrar i organitzar el seu ritme de treball i fer el seguiment de les programacions aplicant, si sescau, els canvis que siguin adients. A ms, tamb ha de coordinar les sortides extraescolars i els viatges programats. Cal dir, per, que encara que una bona coordinaci s ptima, s important considerar que cada professor t el seu propi enfocament personal i la seva prpia manera de treballar, fruit de la seva experincia a laula, i que aix s el que li proporciona els millors resultats. Direm que l important s aconseguir uns objectius conjunts i que tant important com portar a terme la programaci s crear un clima de cooperaci que afavoreixi lintercanvi didees i diniciatives entre els membres del Departament.

  2. METODOLOGIA

  Com a introducci direm que tots els professors del Departament hem acordat posar en prctica una metodologia activa, comunicativa, eclctica i adaptada a la diversitat del nostre alumnat. En general, tendrem com a objectius principals els segents:

  a. Desenvolupar les competncies bsiques o generals dels alumnes, en especial la competncia comunicativa i les de caire social i cvic.b. Afavorir laprenentatge autnom c. Promoure una actitud positiva envers les llenges estrangeres i les cultures que aquestes representen.

  La metodologia que proposen els materials didctics escollits pel Departament s molt variada, ja que el desenvolupament duna competncia comunicativa no es pot prescriure a una metodologia nica. La prctica pedaggica ha de ser coherent amb els objectius i continguts i ha de contemplar la particularitat dels alumnes, que sn el veritable centre del procs daprenentatge. La diversitat dels alumnes als grups de l ESO i Batxillerat obliga a que els materials siguin verstils i que, per una banda, proporcionin activitats de suport i ajuda pedaggica i, per laltra, proposin tasques amb diversos graus de complexitat que desenvolupin estratgies daprenentatge variades, sempre respectant els principis que afavoreixen un aprenentatge significatiu. Tot el material didctic emprat promou activitats organitzatives individuals, en parella, en grups petits i en grup-classe, la qual cosa permet que lalumne interaccioni amb els seus companys a laula. Les activitats individuals permeten als alumnes formar-se una imatge ajustada de si mateixos, de les seves caracterstiques i les possibilitats amb respecte a laprenentatge daquesta matria. En les activitats en grups petits els alumnes poden valorar lintercanvi didees i aprendre dels altres. Les activitats generals del grup-classe poden ajudar a desenvolupar actituds solidries i tolerants. Finalment, pel que fa a la seqenciaci dels continguts, shan tingut presents els segents parmetres:

  Els coneixements previs: savana des de temes concrets i coneguts pels alumnes a

 • daltres ms nous, buscant els punts de contacte amb la seva experincia per tal de facilitar-ne la comprensi.

  Comprensi global o dinformaci especfica: els alumnes no han de retenir informaci memoritzada, sin reconixer i seleccionar els elements adequats.

  Dependncia del context: situacions i rols clars i previsibles Textos graduats augmentant en extensi i complexitat El canal de comunicaci: savana des de la interacci per parelles a les interaccions en

  grup.

  3. PROGRAMACI PER MATRIES

  3.1 ANGLS

  3.1.1. OBJECTIUS

  3.1.1.1 OBJECTIUS DE L'ESO

  La matria de llenges estrangeres, durant la etapa de la ESO, t com a objectiu el desenvolupament de les capacitats segents: Valorar la llengua i la comunicaci com a mitj per a la comprensi del mn dels altres i dun mateix, per a participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a lenteniment i mediaci entre persones de procedncies diverses, evitant qualsevol tipus de discriminaci i estereotips lingstics. Aconseguir la competncia comunicativa oral, escrita i audiovisual en llengua estranger