Programació segon

Embed Size (px)

Text of Programació segon

  1. 1. Nivel: segon ASSIGNATURA: EF
  2. 2. COMPETNCIES OBJECTIUS CONTINGUTS CRITERIS D AVALUACIBSIQUES1 1. - Autonomia i iniciativa1. - Conix el seu propi cos i els1. Conixer i valorar el seu cos i Estructura corporal. Utilitzaci, percepci, identificaci ipersonaldiferents segments corporals.representaci - Gaudix de les seuslactivitat fsica com a mitj- Competncia aprendre adel propi cos.possibilitats motriusdexploraci i gaudi de les seues aprendre Parts del cos i la seua intervenci en el moviment.possibilitats motrius. Coordinaci dinmica general i segmentria. Presa de conscincia del propi cos en relaci amb la tensi,la relaxaci i la respiraci.2.- Aprecia lactivitat fsica per al2. Apreciar lactivitat fsica per al Experimentaci de postures corporals diferents. benestar.benestar, manifestant una Afirmaci de la lateralitat.2. - Competncia en elactitud responsable cap a un -Manifestant una actitud Experimentaci de situacions dequilibri i desequilibri coneixement i interacci ambmateix i les altres persones iesttic i dinmic: sense objectes, sobre objectes estables,responsable cap a un mateix i lesel mn fsic altres persones .reconeixent els efectes deportant un objecte enlexercici fsic, de la higiene, de situacions simples. - Competncia social i -Desenvolupa el hbit de lalalimentaci i dels hbits Nocions associades a relacions espacials i temporals. ciutadanahigiene personal, de lalimentaciposturals sobre la salut. Percepci espaciotemporal.- Autonomia i iniciativa Orientaci en lespai i en el temps.personal Apreciaci de dimensions espacials i temporals. Acceptaci i valoraci de la prpia realitat corporal queaugmenta 3. -Utilitza les seues capacitats3. Utilitzar les seues capacitatsla confiana en les seues possibilitats: autonomia i autoestima. fsiques, per a adaptar el movimentfsiques, per a adaptar elmoviment a les circumstncies ia les circumstncies i condicions decondicions de cada situaci.2-Inters i gust per latenci del cos.. cada situaci. Adquisici dhbits bsics dhigiene corporal, alimentaris i - Reacciona davant estmulsposturals 3. - Competncia en el visual, tctils i auditius, donantrelacionats amb lactivitat fsica. coneixement i interacci amb respostes motrius que sadaptaen Relaci de lactivitat fsica amb el benestar.el mn fsic a les caracterstiques dels dits Mobilitat corporal orientada a la salut. Respecte i valoraci de les normes ds de materials i espais - Competncia Aprendre a estmuls.enAprendrela prctica dactivitat fsica, per mitj de mesures bsiques de- Autonomia i iniciativaseguretat personali prevenci daccidents.4. Adquirir principis i regles per Valoraci de lesfor per a aconseguir una major autoestima4. . Adquirix principis i regles per aa resoldre problemes motors i iresoldre problemes motors i actuaractuar de forma efica en laautonomia. de forma efica en la prcticaprctica dactivitats fsiques. Adopci dhbits dhigiene corporal i postural.dactivitats fsiques. Gaudi de lactivitat fsica amb relaci a la salut.4. - Competncia Aprendre aAprendre3 4 Y 5. Formes i possibilitats del moviment. - Autonomia i iniciativa 5. Regula lesfor, arribant a un5. Regular lesfor, arribant a Experimentaci de diferents personal nivell dautoexigencia dacord ambun nivell dautoexigencia formes dexecuci i control de les habilitats motrius bsiques.les seues possibilitats i ladacord amb les seues Desenrotllament de la marxa, carrera, salt i girs duna forma naturalesa de la tasca.possibilitats i la naturalesa de la harmoniosatasca.i natural. Destresa i resoluci de problemes motors senzills en el
  3. 3. UD: EL COS, RELAXI I RESPIRACI TEMPORALITZACI 9 sessions OBJECTIUSCONTINGUTS COMPETNCIES BSIQUES CRITERIS DAVALUACI Fets,conceptesi sistemes. - Autonomia i iniciativa personal conceptuals:- Competncia aprendre a aprendre -Prendre conscincia de les -T conscincia de lesdiferents parts del cos- Les parts del cosdiferents parts del cosprpies i dels altres- les vies respiratriesprpies i dels altres - Saber utilitzar rpidament- relacions entre les parts del -T afianada la lateralitat una part del coscosrespecte de si mateix, dels - Imitar els moviments que fa - funcionalitat de les parts delaltres i dels objectes. un altrecos -Coneix les prpies - Respondre rpidament a una- esquerra i dreta respecte apossibilitats, les accepta i ordre donadaun mateixrespecta les dels altres. - Utilitzar el cos per Procediments:. representar un ritme- Mobilitzaci de diferents - Localitzar parts del cos queparts i eixos corporals intervenen en la respiraci - realitzaci de postures - Experimentar la inspiraci idiverses expiraci, tant bucal com - control respiratori nasal; a ms de lapnea - realitzaci dactivitats - Afianar la lateralitat relacionades amb la respecte de si mateix, dels respiraci (inspiraci, altres i dels objectes. expiraci i apnea) - Realitzar diferents activitats- afirmaci de la lateralitat amb els dos eixos del cos.corporal - Conixer les prpies Actituds, valors i normes: possibilitats, acceptar-les i respectar les dels altres.- Responsabilitatindividual dinsdel grup- classeeconeixement de les prpies possibilitats - participaci activa en les activitats realitzades - confiana amb un mateix i amb autonomia personal.UD: PERCEPCI-TEMPORAL TEMPORALITZACI: 6 SESSIONS
  4. 4. OBJECTIUSCONTINGUTS COMPETNCIES BSIQUES CRITERIS DAVALUACI Conceptuals: -En el coneixement i la interacci - Coneixement de nocions espai amb el mn fsic; - 1- Conixer les variacions de temporals(velocitat, durada,- velocitat, durada, intensitat i freqncia, intensitat, ordre,- C. social i ciutadana; 1.- Lalumne s capa de seguir freqncia com a conceptessimultanetat, alternana, ritme)ritmes bsics amb moviments espai temporals.globals. 2.- Ajustar el moviment en Procedimentals:- Autonomia i iniciativa personal; 2.- s capa de desplaar-se relaci a lespai i al temps. collectivament seguint un 3.- Adquirir nocions espai- - Execuci daccions de contrast - C. per a aprendre a aprendre ritme senzill. temporals: abans, durant ientre velocitat, durada, intensitat i 3.- Distingeix les diferents desprs freqncia. nocions espai temporals 4.- Identificar ritmes i4.- Adapta el moviment a un - Experimentaci amb diferents respondre amb moviments ritme amb moviments seguint ritmes adequats5.- Utilitza diferents parts del - 5-Sincronitzar el movimentsenzills. cos per a seguir ritmes. corporal a estructures- Execuci de jocs de corda. -6- Salta rtmicament rtmiques senzilles.- Saltar quan la pilota bota.-7- Percep un objecte en - 6-Distinguir nocions de moviment i el recepciona moviment/pausa. - 7-Reconixer la duraci del Actitudinals: estmuls per a respondre amb moviments rtmics.- Valoraci i acceptaci de les prpies habilitats motrius. - Participaci activa en les diferents activitats que es proposen. - Adquisici dautonomia en lexecuci de diferents activitats motrius. - Acceptaci de la possibilitats i limitacions prpies i dels altres. - Adquisici dhbits correctes dhigiene personal i cura del cos. - Participaci activa en el manteniment del material utilitzat i installacions.UD: DESPLAAMENTS ,SALTS I GIRS TEMPORALITZACI: 10 SESSIONS
  5. 5. OBJECTIUSCONTINGUTS COMPETNCIES BSIQUES CRITERIS DAVALUACI- - Competncia en elCriteris davaluaci Distingir i experimentar diferents tipus deFets, conceptes i sistemesconeixement i interacci amb eldesplaaments amb i sense obstacles. mn fsic Experimentar i millorar diferents tipus de salts conceptuals: - Competncia Aprendre a Experimentar i millorar els girs horitzontals i Aprendre Realitza desplaaments combinatstransversals Formes i possibilitats de - Autonomia i iniciativa personal(marxa, carrera, salts, trepa...) Realitzar una avaluaci inicial, continuada i final dels desplaaments, salts i girs Realitza voltareta endavantelements de la unitatProcediments:. Realitza voltareta endarrera Adquirir confiana i autonomia en la prpia Gira al voltant de leix transversalhabilitat motora. Identificaci de la direccionalitat(croqueta) en els desplaaments Adopta les mesures de seguretat Realitzaci de diferents tipus denecessries per la realitzaci de lactivitat desplaaments (marxa, carrera, trepar....) Adquireix confiana en s mateix. Execuci de diferents tipus de salts (longitud i altura) Realitzaci de girs al voltat de leix longitudinal i transversal, en diferents superfcies i plans.- Actituds, valors i normes: Participaci en les activitats, acceptant les diferncies de nivell dels alumnes. Millora de la confiana i seguretat davant situacions habituals i no habituals. Valoraci de les possibilitats de risc dins lactivitat fsica.UD: ORIENTACI TEMPORALITZACI: 6 sessions
  6. 6. OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETNCIES BSIQUESCRITERIS DAVALUACI - Competncia en el coneixement iFets, conceptes i sistemesinteracci amb el mn fsic - Utilitzar afermar les nocionsconceptuals:- Competncia Aprendre atopolgiques per a orientar-se en -lespai en relaci amb els companys. - Nocions topolgiques bsiques. dins- Aprendre - Colloca un objecte respecte a- Apreciar les distncies entre objectesfra...ell.- Autonomia i iniciativa personalper a produir respostes motrius. - Es colloca ell respecte a un- Les adreces: davant-darrere, a dalt-a-Identificar les adreces i distncies en objecte: dins-fora, a dalt-adesplaaments.baix, dreta-esquerra.- Les distncies: a prop-lluny,baix, davant- darrere.- Utilitzar els canvis dadreces per a - Es desplaa correctament endonar respostes adequades.agrupaci-dispersi ladrea que se sollicita.- Apreciar les distncies entre objectes.-Estableix correctament- Apreciar les distncies entre unProcediments:. relacions davant-darrere entremateix i un objecte. objectes orientats.- Jocs locomotors - Domina el desplaament per l- Experimentar accions que impliquenespai en situacin de joc.ls de nocions dadrea, distncia,recorregut...- Realitzar i seguir itineraris- Jocs de persecuci- Jocs de percepci espacialActituds, valors i normes: - Adaptar-se a les normes. - Cooperar amb els companys i professor -UD : LATERALITAT TEMPORALITZACI 6 sessions
  7. 7. OBJECT