Programacions matèries de segon batxillerat

 • Published on
  26-Mar-2016

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Document resum de les programacions de les matries de segon; inclou criteris d'avaluaci i de recuperaci. Atenci: provisional i en revisi. Pot haver alguns canvis que no afecten els continguts generals.

Transcript

 • PROVISIONAL I EN REVISI

  Presentaci de matries

  Segon curs de batxillerat

  Setembre de 2011

 • 2

 • PROGRAMACI BATXILLERAT DARTS

  curs 2011 2012

  3

  Llengua catalana i literatura 2

  Aquest curs s dedicat a lestudi dalguns aspectes de la llengua catalana i la

  lingstica general i, alhora, a consolidar i reforar el coneixement i s de la llengua en

  conceptes gramaticals i dexpressi i comprensi.

  Objectius

  Lobjectiu final del curs s proporcionar a lalumne els coneixements terics i prctics

  per tal que pugui usar la llengua com a emissor i com a receptor, a un nivell adequat als

  estudis superiors i uns coneixements terics sobre lingstica com a instrument de domini

  de la llengua com a instrument de relaci bilateral amb la cultura i totes les seves

  manifestacions.

  Continguts

  .- s prctic de la llengua: lexpressi, les propietats textuals, la variaci textual, lexpressi

  escrita i oral. la comprensi.

  .- Teoria gramatical: Aspectes de fontica i aspectes de morfologia i sintaxi.

  .- Descripci de la llengua: La variaci lingstica geogrfica (dialectologia), la variaci

  histrica (histria de la llengua)

  .- s social de la llengua: Aspectes de sociolingstica

  Avaluaci

  Lavaluaci t dues parts:

  Una part davaluaci contnua, que comprn els aspectes dexpressi lingstica i de

  morfosintaxi.

  Una part no-contnua, que comprn els blocs temtics concrets de llengua

  (propietats i variaci textual, dialectologia i sociolingstica) que seran avaluats

  independentment.

  La nota de cada avaluaci es realitzar a partir de les notes (exmens, treballs...)

  obtingudes en el corresponent perode temporal, sense que aix afecti a lavaluaci de

  cada bloc, que ser la que dictar la nota final corresponent.

 • 4

  La nota de cada avaluaci i de cada boc temtic s formada per tres tems:

  Els exmens: 45%

  parcial 20%

  avaluaci 25%

  Els treballs de les lectures obligatries

  i altres que puguin sorgir: 30%

  Els exercicis a laula: 15%

  Lactitud davant lassignatura

  i laprenentatge: 10%

  El curs no es podr superar si no es dominen els mnims dortografia, morfologia, expressi i

  comprensi exigibles al nivell de Batxillerat. Tampoc si la puntuaci dun dels tres tems s de 3

  sobre 10 o menor. Aquesta ltima condici s tamb vlida per a la nota de cada avaluaci.

  Recuperaci de la matria

  Els blocs temtics objecte davaluaci no contnua es recuperaran amb una prova al llarg

  de lavaluaci segent a la qual pertanyin i, si s el cas, amb la repetici corregida dels treballs

  deficients o la realitzaci de nous.

  Hi haur una recuperaci final consistent en una prova, desprs de la tercera avaluaci,

  en la qual es recuperaran tamb els blocs temtics corresponents a la tercera avaluaci

  Hi haur una avaluaci extraordinria posterior, que podr permetre aprovar el curs, per

  no dna dret a presentar-se a les PAU.

  Bibliografia

  Llibre de text:

  MACI, j. MUOZ, A.M. i GALLART, M. Altaveu. Barcelona: Teide, 2009

  Llibres de lectura:

  1.TUSN, Jess. Histries naturals de la paraula. Barcelona: Empries, 2008.

  2. ERRA, Ramon. La flor blanca de lestramoni. Barcelona: RBA, 2009.

  (aquesta s al 2a edici, de butxaca, molt assequible. Tamb pot ser la primera edici, a

  leditorial La Magrana (2001)

  3. RODOREDA, Merc. Mirall trencat. Barcelona: Club editor

  Aquesta edici s la ms habitual i assequible, per hi ha altres edicions daquest llibre en

  colleccions de quiosc i de butxaca o en altres editorials. Qualsevol edici ntegra de la

  novella ser vlida, per s millor si porta algun prleg o estudi.

 • PROGRAMACI BATXILLERAT DARTS

  curs 2011 2012

  5

  Llengua castellana i literatura 2

  Reflexi lingstica, esttica i conceptual a partir dels diferents nivells danlisi del

  llenguatge.

  Objectius

  La competncia comunicativa, oralment i per escrit, ser una eina essencial per aprendre a

  aprendre.

  La reflexi lingstica servir com a base per al treball realitzat al llarg del curs.

  Lalumne haur de demostrar un domini dels diferents tipus de discurs, fent servir amb

  maduresa les eines prctiques danlisi i sntesi adquirides al llarg del curs, ats que el procs

  densenyament - aprenentatge es realitzar mitjanant un enfocament en essncia funcional.

  Continguts

  Conceptes i prctica sobre els diferents nivells danlisi del llenguatge (des del

  concepte de so fins a lanlisi del discurs), comptant sempre amb el text com a unitat danlisi

  bsica.

  Tcniques de tractament de la informaci, referents a lanlisi, la sntesi i la crtica

  textual.

  Reflexi des duna dimensi esttica i literria dobres del segle XX (seguint les directrius

  de les lectures prescriptives de batxillerat).

  Avaluaci

  Els exmens: 45%

  parcial 20%

  avaluaci 25%

  Els treballs de les lectures obligatries

  i altres que puguin sorgir: 30%

  Els exercicis a laula: 15%

  Lactitud davant lassignatura

  i laprenentatge: 10%

 • 6

  El curs no es podr superar si no es dominen els mnims dortografia, morfologia,

  expressi i comprensi exigibles al nivell de Batxillerat. Tampoc si la puntuaci dun dels tres

  tems s de 3 sobre 10 o menor. Aquesta ltima condici s tamb vlida per a la nota de

  cada avaluaci.

  Al llarg del curs lalumne ha de demostrar que ha assolit els objectius fixats i que ha

  desenvolupat adequadament les competncies bsiques especfiques de la matria. Per tant,

  per aprovar s necessari tant dominar lexpressi escrita i oral com la reflexi i anlisi madurs en

  el nivell corresponent a la finalitzaci duns estudis deducaci post obligatria.

  Recuperaci de la matria

  A ms de la presentaci obligatria dels treballs no lliurats, lalumne haur de fer un

  exercici de reflexi personal sobre una o diverses lectures proposades. En una prova oral o

  escrita es comprovar el progrs en el desenvolupament de les seves competncies

  comunicativa i de tractament de la informaci.

  En cas que, acabada la tercera avaluaci, lalumne no hagi assolit els objectius

  plantejats, haur de presentar-se a la prova extraordinria convocada al juny. El tipus

  davaluaci concreta dependr de les deficincies que mostri lalumne (expressives,

  ortogrfiques, maduresa danlisi, etc.).

  Si en aquestes proves obt una qualificaci negativa, haur de recuperar Llengua

  castellana i literatura 2 durant el curs segent, assistint a classe i realitzant els treballs indicats a

  la programaci.

  Material necessari

  s necessari que lalumne porti a classe el material facilitat pel professor (dossiers amb

  textos, esquemes) i els apunts personals, ordenats i completats a casa cada setmana.

  Bibliografia

  Es concretar a laula.

 • PROGRAMACI BATXILLERAT DARTS

  curs 2011 2012

  7

  English 2

  El Batxillerat s un cicle de dos cursos acadmics i la matria dAngls (llengua estrangera)

  est present en ambds cursos i estructurada en 6 crdits, tres per curs. Es tracta de 3 classes

  setmanals duna hora de durada cada una delles. La llengua vehicular a les classes ser,

  bviament, langls

  Objectius

  - Valorar la llengua estrangera com a mitj per a la comunicaci i com a eina

  daprenentatge, tant per accedir a daltres coneixements, com per transformar-los o crear-ne de nous.

  - Mostrar autonomia en la comprensi de missatges orals i escrits.

  - Expressar-se eficament en angls oralment i per escrit emprant les estratgies

  comunicatives adients en situacions diverses de la vida personal, pblica, educativa i

  professional.

  - Comprendre els elements essencials, la funci i lorganitzaci discursiva de textos de temtica general extrets dels mitjans de comunicaci, aix com literaris, cientfics i

  humanstics.

  - Desenvolupar una actitud de reflexi sobre la llengua en la comunicaci amb la finalitat

  de millorar les produccions prpies i comprendre les dels altres.

  - Prendre conscincia del propi procs daprenentatge, de les estratgies per aprendre i dels recursos a labast, i desenvolupar un cert grau dautonomia.

  - Reconixer la importncia que t langls com a llenguatge de comunicaci i entesa internacional.

  - Valorar crticament diferents expressions culturals i artstiques lligades a la realitat lingstica i

  social de les comunitats que parlen langls, per tal daconseguir una millor comprensi de cultures distintes a la prpia, i una millor comunicaci amb les seus parlants.

  - Cooperar amb els companys/es i la professora en al gesti i realitzaci de tasques

  daprenentatge.

  Continguts (veure full adjunt)

  Metodologia

  - Per ser capa de comunicar-se i desenvolupar-se amb xit tant en lmbit oral com en

  lescrit duna manera natural s imprescindible que tota comunicaci en laula tingui lloc

  en angls. Aix no significa que els missatges estiguin lliures derror, per aquests errors no

  han de suposar un obstacle per a la comunicaci fluida i natural

  - Sinsisteix en el reconeixement del sistema fontic (tot diferenciant-lo de laccent que els parlants no nadius tenim) per millorar la comprensi i expressi orals.

  - Cal entendre el funcionament i la reflexi sobre el sistema lingstic com a element

  facilitador de laprenentatge, esdevenint imprescindible per lautocorrecci. Lassimilaci de recursos gramaticals i lxics requereix una prctica sistemtica, per no cal oblidar que

 • 8

  un cop automatitzats, les estructures sintctiques i el vocabulari apresos han de ser

  incorporats en les activitats de comunicaci.

  - Per desenvolupar la comprensi i expressi oral i escrita duna forma integradora, cal treballar a partir de les quatre destreses comunicatives bsiques: reading, listening,

  speaking i writing. Els textos orals i escrits tindran cada vegada un carcter ms complex i

  inclouran diferents tipologies i els alumnes han danar progressant en la utilitzaci destructures i vocabulari ms especfics per mostrar aix una major maduresa i comunicaci ms rica.

  Avaluaci

  - Lavaluaci contempla un doble objectiu: el formatiu (avaluaci contnua del procs

  daprenentatge i ensenyament) i el sumatiu(valoraci dall aprs al finalitzar).

  - En concret, savalua el grau de desenvolupament de les quatre habilitats bsiques de

  comunicaci i la capacitat per utilitzar la llengua, aix com el coneixement de la

  gramtica, les funcions i el lxic. Aix, en cada unitat didctica:

  Les activitats de comprensi i expressi orals i escrites

  fetes a laula que fomenten la incorporaci dall aprs: 50%

  Lexamen desprs de cada unitat: 50%

  - La qualificaci trimestral resulta de la mitjana aritmtica entre la qualificaci obtinguda en

  les diferents unitats didctiques.

  - Per aprovar la matria dangls cal una mitjana de final de curs superior a 4.5 i haver

  aprovat el tercer trimestre.

  Recuperaci de la matria

  - Aquells alumnes que promocionen a 2n curs amb la matria dangls del 1r curs suspesa,

  tenen a linici de 2n, una recuperaci que els permet fer net amb els continguts de 1r, per

  poder-se concentrar en els de 2n. Es tracta dun exmen amb els continguts de tot el curs

  de 1r. Aquells estudiants que no superin aquesta recuperaci tamb poden recuperar 1r

  aprovant el 1r trimestre de 2n de batxiller. Hi ha una tercera oportunitat a finals de curs a

  lavaluaci extraordinria.

  - Totes les activitats fetes a laula i que puntuen es poden repetir a casa. En cas de voler-les

  repetir, cal lliurar-les en el termini mxim duna setmana. La nota obtinguda far mitjana

  amb lobtinguda a laula.

  - Quan es tornen les activitats de writing corregides, es podr millorar la nota de cada

  activitat fins a 1 punt, fent una explicaci en angls de cada error coms; en aquest cas, el

  termini per lliurar la correcci s tamb duna setmana.

  - Desprs de cada avaluaci trimestral es proposaran exmens de recuperaci per aquells

  alumnes que hagin susps. Seran exmens que comptaran amb una part de grammar &

  vocabulary i una altra de comprensi i expressi oral i escrita. Aquests exmens de

  recuperaci sn opcionals, els alumnes que no es presenten es queden amb la nota que

  tenen, els que es presenten, sels corregeix i avalua de nou, de manera que la nota

  trimestral pot pujar o baixar en funci de la nota de lexamen que han fet. El procs

  daprenentatge duna llengua s lent i continu, els alumnes amb dificultats amb la matria

  han de treballar de forma contnua i aprofitar la possibilitat de repetir i recuperar les

  activitats que es van fent durant tot el curs en els terminis establerts.

 • PROGRAMACI BATXILLERAT DARTS

  curs 2011 2012

  9

  - Els estudiants suspesos a final de curs tenen la possibilitat duna recuperaci immediata del

  23 al 25 de maig: un examen llarg que inclou els continguts de tot els curs i de nou,

  exercicis de comprensi i expressi oral i escrita.

  - Les recuperacions extraordinries seran mitjans de juny (del 12 al 15): un examen llarg que

  inclou els continguts de tot els curs i exercicis de comprensi i expressi oral i escrites.

  Material necessari Viewpoints for batxillerat 2 Students book. Burlington Books

  Oxford Study Dictionary English-Spanish

 • starter unit Introduction of the course

  12/09 - 21/09 initial evaluation: reading, listening, writing, use of English & speaking

  Cre

  dit

  1 =

  1s

  t c

  ou

  rse -

  1s

  t t

  erm

  unit 1 unit 2

  22/09 -21/10 24/10 - 02/12

  extra reading 1: a short story (Edgar Allan Poe)

  reading: prosopagnosia reading: being a spy

  listening: phonetic alphabet / faces listening: being a hero

  writing 1: description of a person writing 2: a narrative

  speaking: description of a person speaking: speaking activity: alibi

  and description of a picture and description of a picture

  present simple & continuous past simple, continuous & perfect

  frequency & basic word order

  physical & character vocabulary pronouns

  phrasal verbs/prepositional verbs adjective suffixes

  basic word order and connectors of sequence

  Cre

  dit

  2 =

  1s

  t c

  ou

  rse

  2n

  d te

  rm

  unit 3 unit 4 & 5

  12/12 - 27/01 30/01 - 16/03

  extra reading 2: a short novel

  reading: sports reading: landmarks and wildlife

  listening: unit + "we are the champ." listening. Guided tours

  writing 3: a biography writing 4: informal letters (unit 7)

  speaking: talk about an interesting artist

  and explain a piece of news speaking: description of a singular

  house using comparisons

  present perfect all future tenses

  (be / get) used to relative clauses

  prepositions of time more adjectives

  adjectives & adverbs manner comparison

  basic quantifiers

  sentence order, adjective order and connectors of addition & contrast

  Cre

  dit

  3 =

  1s

  t c

  ou

  rse

  3

  rd t

  erm

  unit 6 unit 7 & 8

  19/03 - 27/04 02/05 - 01/06

  extra reading 3: a short play or "comic" (dialogue)

  reading: weather reading: Antartica

  listening: unit + song "I can see " listening: a radio interview

  writing 5: dialogue writing 6: opinion (unit 8)

  speaking: dialogues talking speaking: dialogues in pairs

  about different experiences giving your opinion

  modal verbs and functions 1st, 2nd & 3rd conditional sentences

  question tags useful language: opinion, agreeing

  base form / infinitive / gerund noun suffixes and word families

  adjectives+prepositions

  connectors: cause, result and purpose

 • PROGRAMACI BATXILLE...