of 19 /19
Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CM PUC 4; februarie - iunie 2006 C1 Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 1/19 PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR. Subject name PROGRAMING AND UTILIZATION OF COMPUTERS 4 Subject code CM.04.01 Semestrul 4 Numărul de credite 3 Faculty of Machine Building Number of hours by semester Total 42; C 28; S 14; L-; P- - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 1/19

PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA

CALCULATOARELOR

Page 2: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 2/19

• Subject name PROGRAMING AND UTILIZATION OF COMPUTERS 4• Subject code CM.04.01• Semestrul 4• Numărul de credite 3• Faculty of Machine Building• Number of hours by semester Total 42; C 28; S 14; L-; P- • Specialty Profile Industrial engineering and Mechanical engineering• Formative category of the subject DF• DF – fundamental, DT – general technical, DS – specialty, DE – economical/managerial, DU - humanistic

• Optional category of the subjectDI – imposed, DO – optional, DL – freely chosen (facultative)DI

• Previous subjects Compulsory(conditioning) -• Recommended Technical Drawing 1, 2PUC 1, 2, 3• Objectives- Transmitting to the students of the concepts and basics notions about the programming

packages AutoCAD and MATLAB;- Student’s familiarizing concerning the modalities of 2 and 3 D drawing realization in AutoCAD programme of complex pieces from machine building;- Student’s familiarizing concerning the work possibilities and calculus in MATLAB.

• Contents(descriptors)General presentation, language philosophy, beginning, commands, system variables, work techniques.Organizing of a AutoCAD work session (settings, drawing limits, system of coordinates, control of the image view, selection techniques, layers, object proprieties, templates), Modelling of 2 and 3 objects (commands for drawing, editing, hatching, inserting texts, dimensioning, blocks and attributes), Plotting, Creation of libraries, Short introduction in AutoLISP.MATLAB functions, numeric calculus, function minimization, solving the linear equations system, polynomial numeric calculus, data interpolating and approximation, numeric integration and deriving of functions, numeric integration of differential equations, 2 and 3D graphic representation, interactive graphic interfaces.

Page 3: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 3/19

• Prezentare generală, filozofe limbaj, lansare în execuţie, comenzi, variabile de sistem, tehnici de lucru în AutoCAD (1 oră);

• Organizarea unei sesiuni de lucru în AutoCAD: deschiderea unui fişier, setări, limite de desenare, sistem de coordonate, sistemul unităţilor de măsură, controlul afişării imaginii, tehnici de lucru (OSNAP, ORTHO, GRID) tehnici de selectare, layere, vizualizare desen (zoom, view etc.), proprietăţi obiecte, desene şablon) (3 ore);

• Modelare obiecte 2D, comenzi de desenare şi editare: line, redraw, circle, ellipse, pline arc, poligon, donut, copy, fillet, offset, extend, rotate, align, move, trim, stretch, break, mirror, erase, array, scale, chamfer, pedit, modify, etc. (4 ore);

• Modelare obiecte 2D, comenzi de desenare şi editare: haşurare, înscrierea textelor (text, dtext etc., editarea textelor, cotare (4 ore);

• Modelare obiecte 2D: blocuri şi atribute, inserare blocuri, crearea unor biblioteci (1 ore);• Imprimare (plot) şi salvare fişiere (fişiere DXF) (1 ore);• Introducere în AutoLISP (2 ore);• Modelare obiecte 3D, comenzi de desenare şi editare: extrude, revolve, slice, viewport, render,

obiecte 3D (3Dface, box, wedge, pyramid, cone, sphere, dome, dish, torus, edge surface, revolved surface, ruled suface etc.), alte modele 3D, exemple (4 ore);

• Modelare obiecte 2 şi 3D (comenzi de desenare şi editare, haşurare, înscrierea textelor, cotare, blocuri şi atribute), imprimare, crearea unor biblioteci, introducere în AutoLISP(2 ore);

• Prezentare generală, filozofe limbaj, lansare în execuţie, comenzi, variabile de sistem şi constante, tehnici de lucru în MATLAB (1 oră);

• Matrice, vectori, scalari, fişiere script, fişiere funcţie, exemple (1 oră);• Calcul numeric cu MATLAB: operaţii aritmetice cu scalari, tablouri, vectori, matrice, generarea

vectorilor şi matricelor, funcţii matematice uzuale (aproximarea numerelor, divizori şi multipli comuni, numere complexe, funcţiile putere, radical, logaritm şi exponenţială, trigonometrice) calcule cu matrice, prelucrarea datelor (maxim şi minim, media şi mediana, sume şi produse, sortarea elementelor unei matrice, varianţa şi dispersia datelor, coeficientul de corelaţie a datelor, valori nedefinite, eliminarea datelor eronate, histograme) (2 oră);

• Calcul numeric cu MATLAB: minimizarea funcţiilor, rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare, calcule numerice cu polinoame, interpolarea şi aproximarea datelor, integrarea şi derivarea numerică a funcţiilor, integrarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale, reprezentări grafice 2 şi 3D, interfeţe grafice interactive (2 oră).

Page 4: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 4/19

• APLICAŢII - Lucrări de laborator

1. Comenzi de desenare şi editare a obiectelor 2D (2 ore);2. Comenzi de desenare şi editare a obiectelor 3D (2 ore);3. Realizarea unui desen de ansamblu a unui dispozitiv specific construcţiei de

maşini (2 ore);4. Imprimarea desenului de ansamblu. Introducere în AutoLISP (2 ore);5. Calcul numeric în MATLAB (2 ore);6. Realizarea unui program de calcul numeric în MATLAB pentru o problemă

specifică construcţiei de maşini (2 ore);7. Recuperări (2 ore).

Page 5: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 5/19

Bibliografie

•Bird, J. Engineering Mathematics, Elsevier Science, Fourth edition, 2003, ISBN 0 7506 5776 6;•Ghinea, M., Fireţeanu, V. MATLAB- calcul numeric-grafică-aplicaţii. Bucureşti: Editura TEORA, 1997;•Liengme, B., A Guide to Microsoft Excel 2002 for Scientists and Engineers, Third Edition, Elsevier Butterworth- Heinemann, 2003, ISBN 0 7506 5613 1;•McFarlane, Modelling with ACAD2002, Butterworth-Heinemann, Elsevier Science, 2004, ISBN 0 7506 64339;•McFarlane, Modelling with ACAD2004, Butterworth-Heinemann, Elsevier Science, 2002, ISBN 0 7506 5611;

•Simion, I. AutoCAD 2002 pentru ingineri. Ed. Teora, Bucureşti, 2003;•Stăncescu, C. AutoLISP-manual de programare. Bucureşti: Editura FAST2000, 1996;•Yarwood, A., An Introduction to AutoCAD2004: 2D and 3D Design, Newnes, Elsevier Science, 2004, •Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L. The Finite Element Method, Volume 1: The Basis, Butterworth-Heinemann, Reed Elsevier plc group, Fifth edition, 2000, ISBN 0 7506 5049 4;•Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L. The Finite Element Method, Volume 2: Solid Mechanics, Butterworth-Heinemann, Reed Elsevier plc group, Fifth edition, 2000, ISBN 0 7506 5055 9;•Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L. The Finite Element Method, Volume 3: Fluid Dynamics, Butterworth-Heinemann, Reed Elsevier plc group, Fifth edition, 2000, ISBN 0 7506 5050 8;•*** EXCEL – manual de utilizare, Ed. Teora, Bucureşti, 1995;•*** AutoCAD12. Bucureşti: Editura TEORA, 1995;

Page 6: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 6/19

Evaluarea cunoştinţelor

•- Evaluarea cunoştinţelor cursanţilor se efectuează prin colocviu 50 %;

•- Activitatea la seminar se va lua în consideraţie în nota acordată la

colocviu cu o pondere de 30 % din nota finală

•- Testele efectuate pe parcursul semestrului, ritmicitate şi interactivitate în cadrul cursului se vor lua în consideraţie în nota

acordată la colocviu cu o pondere de 20 %

Page 7: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 7/19

• 1. Mouse.

• 2. Deschiderea unui desen AutoCAD 2004, fereastra de

lucru şi cursorul.

• 3. Sistemul de coordonate în AutoCAD.

• 4. Chemarea uneltelor de lucru (4 metode).

• 5. Utilizarea comenzilor Line, Circle, Arc, Erase, Undo,

Redo and Regen.

• 6. Modurile SNAP, GRID, ORTHO, POLAR TRACKING.

• 7. Help – Meniul “ajutor” (F1).

• 8. Template cursPUC4.dwt ca bază de desenare.

• 9. Metode simple de desenare bazate pe sistemul de

coordonate.

• 10. Salvarea desenelor.

Page 8: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 8/19

Left-click: Place the cursor under mouse control onto a feature and press the Pick button of the mouse.

Right-click: Move the cursor under mouse control onto a feature and press the Return button of the mouse.

Click: Has the same meaning as left-click.

Double-click: Place the cursor under mouse control onto a feature and press the Pick button of the mouse twice in rapid succession.

Drag: Move the cursor under mouse control, hold down the Pick button and move the mouse. The feature moves with the mouse movement.

Drag and drop: Drag a feature into a new position and release the mouse button when the feature is in the required new position.

Pick: Move the cursor onto a feature and press the Pick button of the mouse.

Mouse

Page 9: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 9/19

Deschiderea unui desen AutoCAD, fereastra de lucru, cursorul şi limite de desenare

Limcheck (0, 1)

Limits

Page 10: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 10/19

• Utilizarea comenzilor:

Line, Circle,

Arc,Erase,Undo,

Redo şi Regen

• Metode simple de desenare bazate

pe sistemul de coordonate

Page 11: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 11/19

Exemple ale unor desene elementare

Utilizarea comenzilor Line, Circle

Page 12: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 12/19

Utilizarea comenzilor Line, Ellipse

Page 13: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 13/19

Utilizarea comenzii Line

Page 14: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 14/19

Utilizarea comenzii Arc

Page 15: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 15/19

Utilizarea comenzii Circle

Page 16: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 16/19

• F9: → SNAP

• F8: → ORTHO

• F7: → GRID

• F3: → OSNAP

• F10: → POLAR

Page 17: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 17/19

HELP (F1)

Page 18: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 18/19

EXERCIŢII:

Page 19: PROGRAMAREA ŞI UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Facultatea CMPUC 4; februarie - iunie 2006

C1 – Programarea şi Utilizarea Calcuatoarelor 19/19

1. Care sunt metodele prin care se poate deschide o fereastră de lucru în AutoCAD?

2. Comenzile pot fi accesate numai din bara de instrumente?

3. Obiectele de tip line şi cele de tip arc au aceleaşi proprietăţi in AutoCAD?

4. Ce comandă setează în AutoCAD limitele desenului ?

Întrebări recapitulative