of 27 /27
PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH rodzaje urządzeń mobilnych - telefony komórkowe, smartfony - komputery typu palmtop ( handheld, pocket PC, Personal Digital Assistant ) - tablety - urządzenia specjalizowane (nawigacyjne, inwentaryzacyjne ... )

PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

 • Upload
  curry

 • View
  56

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH  rodzaje urz ą dze ń mobilnych - telefony komórkowe, smartfony - komputery typu palmtop ( handheld, pocket PC, Personal Digital Assistant ) - tablety - urz ą dzenia specjalizowane (nawigacyjne, inwentaryzacyjne ... ). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

       rodzaje urządzeń mobilnych

- telefony komórkowe, smartfony

- komputery typu palmtop ( handheld, pocket PC, Personal Digital Assistant )

- tablety

- urządzenia specjalizowane (nawigacyjne, inwentaryzacyjne ... )

Page 2: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

systemy programowania: Java Virtual Machine

- CLDC ( Connected Limited Service Configuration )

- MIDP 1.0, 2.0 ( Mobile Information Device Profile )

systemy operacyjne

- PalmOS ( Garnet OS )

- Symbian, EPOC ( Psion )

- Windows : CE ; Mobile 2003, 5.0, 6.0, 6.1,

Phone 7.0 , 8.0- Andriod ( Linux )

- MeeGo Core Software Platform (Intel/Nokia/Linux)

- iOS ( iPhone OS )

Page 3: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

       wyposażenie

- łącza komunikacyje

GSM (GPRS, EDGE, HSDC, LTE),

WiFi, Bluetooth, USB, IrDA, TransferJet

- odbiornik GPS

- NFC (RFID)

- czujniki :

oświetlenia, żyroskop, kompas, akcelerometr

- klawiatura

- aparat fotograficzny / kamera

- radio

Page 4: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

     usługi

- rozmowy telefoniczne

- multimedia

- internet  

- aplikacje  

       zastosowania (niektóre)

- lokalizacja, nawigacja

- akwizycja

- pozyskiwanie informacji

- pomiary

Page 5: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

       tworzenie aplikacji Windows Mobile

- ActiveSync

- Remote Display Control

- Visual Studio.NET 2008

- NET Compact Framework 3.5

- wspomaganie uruchamiania

- usuwanie

- testowanie zasobówMicrosoft.WindowsMobile.Status.SystemProperty. CameraPresent.Equals(1)

// using Microsoft.WindowsMobile.Status;

TT, Egzamin, Camera

Page 6: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

Baza Danych SQL Mobile

string dbPath = @"\My Documents\indeks.sdf";

string makeDbPath = @"\My Documents\makeDb.sql";

if(System.IO.File.Exists(makeDbPath))

{

System.Data.SqlServerCe.SqlCeEngine engine = new SqlCeEngine("Data Source = " + dbPath);

engine.CreateDatabase();

SqlCeConnection dbConnection = new SqlCeConnection("Data Source = " + dbPath);

dbConnection.Open();

}

Page 7: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

// View groups

System.Data.SqlServerCe.SqlCeDataReader reader = null;

string queryText = "SELECT * FROM groups order by name";

SqlCeCommand query = new SqlCeCommand (queryText, dbConnection);

reader = query.ExecuteReader();

groupsListBox.Items.Clear();

ListViewItem ListItem = null;

while(reader.Read())

{ ListItem = new ListViewItem();

ListItem.Text = reader["name"].ToString();

ListItem.SubItems.Add(reader["id"].ToString());

groupsListBox.Items.Add(ListItem);

}

reader.Close();

Page 8: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

GPS : Global Positioning System

- ok. 30 satelitów, - orbity kołowe, ok. 20 000 km nad Ziemią- naziemne stacje nadzorujące- komunikaty : { TN , Z , h , . . . }

• S

ZOx

d h

d = c * ( TO – TN ) x = sqrt ( d2 – h2 )

Page 9: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

• ZO

x • Z2

O2

x2

• Z1

O1

x1

- dokładność : 4 – 12 m

- czas przesłania komunikatu : ok. 70 ms

- różnica czasów dla 1 km : ok. 3 µs

Page 10: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

- polepszanie dokładności : stacje bazowe

- ASG-EUPOS : 3 cm

- POZGEO i POZGEO-D : 1 mm

- przyspieszenie lokalizacji : A-GPS

współpraca z operatorem telefonii komórkowej

Page 11: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

Odbiornik GPS

- włączany programowo, COMx

       standard

National Marine Electronics Association ( NMEA )

http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm

- sekwencje znaków ( sentences )

- nagłówki $GP (ok. 30 rodzajów)

GGA : czas + współrzędne + wysokość npm

GSA, GSV : dane satelitów

ZDA : data + czas

Page 12: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47

Where:

GGA Global Positioning System Fix Data

123519 Fix taken at 12:35:19 UTC

4807.038,N Latitude 48 deg 07.038' N

01131.000,E Longitude 11 deg 31.000' E

1 Fix quality: 0 = invalid

1 = GPS fix (SPS)

2 = DGPS fix

3 = PPS fix

4 = Real Time Kinematic

5 = Float RTK

6 = estimated (dead reckoning) (2.3 feature)

7 = Manual input mode

8 = Simulation mode

Page 13: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47

08 Number of satellites being tracked

0.9 Horizontal dilution of position

545.4,M Altitude, Meters, above mean sea level

46.9,M Height of geoid (mean sea level) above WGS84

ellipsoid

(empty field) time in seconds since last DGPS update

(empty field) DGPS station ID number

*47 the checksum data, always begins with *

GPSR, LonLat

Page 14: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

    biblioteka GPS Intermediate Driver

- główne klasy

GPS – reprezentuje odbiornik

GpsDeviceState – stan odbiornika

GpsPosition – pozycja geograficzna

DeegreesMinutesSeconds – konwersja

xx,xxxº xxº yy' zz''

- zdarzenia

deviceStateChanged ( GpsDeviceState )

locationChanged ( GpsPosition )

Page 15: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

GpsDeviceState device = null;

GpsPosition position = null;

Gps gps = new Gps();

//

private void startGps(object sender, EventArgs e)

{ if (!gps.Opened)

{ gps.Open(); } }

private void stopGps (object sender,

EventArgs e)

{ if (gps.Opened)

{ gps.Close(); } }

Page 16: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

string UpdateData(object sender, System.EventArgs args) {

string str = "";

if (gps.Opened)

{

if (position != null)

{

if (position.LatitudeValid)

str += "Latitude (D,M,S):\n " +

position.LatitudeInDegreesMinutesSeconds + "\n";

Page 17: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

if (position.LongitudeValid)

str += "Longitude (D,M,S):\n " +

position.LongitudeInDegreesMinutesSeconds + "\n";

}

}

return str;

}

Page 18: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

Wiadomości SMS       wysyłanie

SmsMessage sms = new SmsMessage(number, text);

sms.Send();

       odbieranie

interceptor = new MessageInterceptor();

interceptor.InterceptionAction =

InterceptionAction.NotifyAndDelete;

interceptor.MessageReceived += newMessageInterceptorEventHandler(OnSmsReceived);

Page 19: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

private void OnSmsReceived

(object sender, MessageInterceptorEventArgs e)

{

SmsMessage msg = (SmsMessage)e.Message;

textBox1.Text = msg.From.Address;

textBox2.Text = msg.Body;

}

SMS

Page 20: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

Sieć Internet (transmisja GPRS)

       sprowadzanie stron WWW

HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(pageUri);

HttpWebResponse resp = (HttpWebResponse)req.GetResponse();

StreamReader sr = new

StreamReader(resp.GetResponseStream());

pageData = sr.ReadToEnd();

sr.Close();

     GetPage (bez USB)

Page 21: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

Sieć bezprzewodowa WiFi

       WiFiMail

       klient

TcpClient client = new TcpClient();

client.Connect(server, port);

NetworkStream stream = client.GetStream();

//

stream.Write(outData, 0, outData.Length);

//

stream.Read(inData, 0, inData.Length);

Page 22: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

       serwer

IPEndPoint LEP = new IPEndPoint( IPAddress.Any, 5000);

TcpListener listener = new TcpListener( LEP );

listener.Start();

TcpClient New = listener.AcceptTcpClient();

NetworkStream streamX = New.GetStream();

//

streamX.Write(outData, 0, outData.Length);

//

streamX.Read(inData, 0, inData.Length);

Page 23: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

Łącze Bluetooth

       porty szeregowe COM

       klucz sieciowy

       otwarcie portu

serialPort1.Open(); // PDA:COM5, PC:COM7

       wysłanie tekstu

serialPort1.WriteLine(text);

       odczytanie tekstu

void serialPort1_DataReceived (object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)

{ data = serialPort1.ReadExisting(); } BT

Page 24: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

       serwisy internetowe : jak dla PC

       gniazda TCP / UDP : jak dla PC

       pliki XML : jak dla PC

Page 25: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

Aplikacja Kelnerska       kuchnia

Potrawy

Nazwa

Cena

Liczba

ID_P

Kelnerzy

Imię

Utarg

ID_K

Zamówione dania

Razem

Gotowe

Page 26: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

Nazwa

Cena

Liczba

ID_P

       kelner

Potrawy Zamówione dania

Razem

Gotowe

Page 27: PROGRAMOWANIE URZ Ą DZE Ń MOBILNYCH rodzaje urz ą dze ń mobilnych

       komunikacja

-       kelner

ID_K REZ ID_P

ID_K ZWR ID_P

ID_K ZAM ID_P ID_P ... ID_P

-       kuchnia

ID_K ODR