of 61/61
PROJECTE UNIVERS 2nB ESCOLA MARTINET 2012-2013

Projecte univers

  • View
    174

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Projecte univers

  • 1. PROJECTEUNIVERS2nBESCOLA MARTINET2012-2013

2. COM VAM TRIAREL TEMA DELPROJECTE? 3. - Mn x x- Nadons- Escola x- Pasos del Mn- Monuments importants delmn- Com funcionen els motors- Arqueologia- Frana x- Com es construeix un avi- Com es construeix un vaixell- Els planetes x x- Com es fabriquen les coses- Els deserts- Com es fa la corrent- Els metges i els quirfans- Trens- Creaci de la terra x x x x x- Com es fan els guixos- Els pingins- Com naixem- Lesport- LUnivers x- El medi ambient- Les multiplicacions- Per x- Com es fa la tintaLLISTAT DETEMESPROPOSATS 4. PLANTES UNIVERS PASOS CONSTRUCCIDE COSESDESERTS8 12 7 3 8NOMBRE DE VOTANTS 19NOMBRE DE VOTS PER CADA VOTANT 2NOMBRE DE VOTS EMESOS 19 + 19 = 388 + 12 + 7 + 3 + 8 = 38 5. COMENALAINVESTIGACI 6. QU SABEMDELUNIVERS? 7. N r i a: h i h a u n p l an eta qu e es di u Mar t.Cl ar a: Hi h a u n al tr e p l an eta qu e es di u Pol oNor te.Dan i : h i h a 7 o 8 p l an etes en total .Pol : u n p l an eta es di u Satu r n .Noa: L u n i v er s es m ol t gr an .J oan : A l u n i v er s fa m ol t fr ed.Dav i d: A l u n i v er s h i h a gr av etat .J an : El sol es u n estel de foc.Er i c: El s estel s sem bl en p eti ts p er sn gr an s. 8. A i tan a: J p i ter s u n p l an eta.Can del a: Pl u t s u n p l an eta.N r i a: u n gr u p destr el l es s el ci n tu r dOr i .A i tor : L a Ter r a s r odon a.Pol : A l esp ai en s m or i m , n o h i h a ai r e.I r en e: El s estel s estan fets de gas i dal gu n acosa m s.Er i c: El sol s m s gr an qu e l a Ter r a 330 .0 0 0v egades. 9. Car l a: El sol s l estr el l a m s gr an .Dav i d L .: El sol s u n a esfer a m s o m en y scom l a Ter r a i si al gu n h u m i n ten ta en tr ares cr em a.Car l a: si m i r em m ol t el Sol en s cr em em .J an : El s astr on au tes v am p er l esp ai il i n v esti gu en .Er i c: l a l l u n a br i l l a p er l a l l u m del Sol .I v an : Qu an es fa de n i t el sol est dar r er a del a L l u n a. 10. Er i c: el Sol gi r a al v ol tan t de l a L l u n a.Dav i d L .: Si el Sol i l a l l u n a saju n ten es fa u necl i p si .I r en e: Qu an a Estats Un i ts s de di a aqu s den i t.Er i c: A l a Xi n a s de n i t .Pol : L a Ter r a es m ou en cer cl es i es m ou a sim atei x .A i tan a: L a Ter r a fa v ol tes al v ol tan t del Sol .Dav i d L : l a Ter r a gi r a p er n o h o n otem . 11. QU VOLEMSABER DELUNIVERS? 12. - Noa: com s de gr an l Un i v er s?- Dan i : A qu an ts gr au s est el sol ?- I v an : com sagu an ta l a Ter r a?- Dav i d G.: Hi h a p er son es qu e v i squ i n aal tr es p l an etes? Podr em v i u r e en al tr esp l an etes?- Car l a: Per qu el sol s u n a estr el l a?- A i tan a: De qu i n s m ater i al s est fet el sol ?- Car l ota: Hi h a m ar ci an s al s p l an etes? 13. - Er i c: L a l l u n a p er qu t r odon es? L estaqu es qu e es v eu en qu sn ?- Cl ar a: Com es v an cr ear el s p l an etes?- N r i a: Com es v a cr ear l a Ter r a?- J oan : Per qu de v egades l a l l u n a estp l en a i de v egades est m i tja, o n o esv eu ?- J an : Com saju n ten el sol i l a l l u n a p era qu e su r ti u n ecl i p si ? 14. - A i tor : qu s u n ecl i p si ?- Dav i d L .: Qu h i h a m s en l l del cel ?- Pol : A ban s el s p l an etes er en du n a al tr afor m a? Sem p r e h an si gu t esfer es?- S l v i a: Tots el s p l an etes sn i gu al s?- I n gr i d: Tots el s p l an etes sn del m atei xcol or ?- J an : Tots el s p l an etes ten en l a m atei x am i da?- Estr el l a: Tots el s p l an etes estan fets delm atei x m ater i al ? 15. - r i c: qu sn el s com etes?- I v an : Com es di u en el s p l an etes?- I r en e: Com es for m a l Osa Major am b el sestel s?- Dan i : Hi h a v i da a l a L l u n a?- r i c: Per qu de v egades cau en el s aster oi des?- S l v i a: Qu s u n m eteor i t?- A i tan a: de qu i n m ater i al estan fets el sm eteor i ts?- Dav i d G: qu an tes estr el l es h i h a a l u n i v er s? 16. - I v an : qu i n v esti ga u n astr on au ta?- Dan i : qu an ts di es p ot estar u n astr on au taa l esp ai ?- Noa: Com sh a fet l Un i v er s?- r i c: Per qu el sol ti r a foc?- Pol : El sol i l a l l u n a gi r en ? Nom s gi r a l ater r a?- Dav i d L : Per qu n o n otem qu e l a Ter r a esm ou ?- Er i c: si l a Ter r a s r odon a p er qu l escar r eter es n o h o sn ? 17. - A i tan a: L a Ter r a es m ou al v ol tan t del sol ?- I v an : Per qu qu an es fa de n i t costa v eu r e el sestel s?- Dav i d G. Qu an el sol sest am agan t com esm ou ?- Pol : Per qu Satu r n t u n an el l i al tr esp l an etes n o?- Er i c: Per qu el s aster oi des i l es p edr es del esp ai es m ou i n o es qu eden qu i etes?- Dav i d G.: A qu i n a di stn ci a est el sol ?- I n gr i d: Per qu el sol est fet de gas? 18. ON PODEMTROBARINFORMACI? 19. LLIBRESINTERNETPREGUNTAT A UN EXPERTVISITANT UN PLANETARI 20. PORTEMINFORMACI 21. QU VOLEM FERDURANTEL PROJECTE? 22. Aitor: fer un coetClara: fer un experimentNoa: una bola del mnDani: fer el sistema solarJan: anar a un planetariPol: anar al CosmocaixaIrene: fer un planeta amb una esferaPol: investigarNuria: visitar una estaci decoets 23. Ingrid: anar a un museu on investiguin planetesNoa: podrem convidar a un expert decoetsric: mirar per un telescopi denit a les colniesNuria, Pol, Jan: convidar a un astronautaAitana: anar deexcursi a un llocon shagi deinvestigar luniversEric: a plstica fer planetes i astronautes 24. I DE TOT AIX...QUHEM POGUT FER? 25. RECERCA DINFORMACI 26. VISITA AL PLANETARI 27. OBSERVACI NOCTURNADEL CEL 28. ALUMNES PARES MARES GERMANS IGERMANESALTRES19100%14 13 8 3TOTAL ASSISTENTS1914138+ 357 PERSONESUN XIT!! 29. EXPERIMENTS 30. DISTNCIES DELSPLANETES AL SOL 31. DIMETRE DELS PLANETESDEL SISTEMA SOLAR 32. MOVIMENTS DE LA TERRA 33. ECLIPSIS 34. LAS FASES DE LA LUNA 35. LES CAPES DE LA TERRA 36. CONSTRUCCI DEMAQUETES 37. LA HISTRIA DELASTRONOMIA 38. PRIMERS OBSERVADORSPREHISTRIA BABILNIA EGIPTE XINA GRCIAASTRNOMS I TEORIESPTOLOMEU COPRNIC GALILEU KEPLER NEWTON 39. I TAMB...PREPARAR LEXPOSICI ILA PRESENTACI DELPROJECTE 40. LA CAN DELSPLANETES 41. MOLTES GRCIESPER VENIRSlvia Molero Yll