Projekt INFOVEK SLOVENSKO

 • View
  50

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekt INFOVEK SLOVENSKO. Projektu INFOVEK Slovensko. Ciele. Celoplošné napojenie základných a stredných škôl na INTERNET Využitie takto vytvorenej počítačovej siete v pedagogickom procese (datab ázy , email, diskus. skupiny, telelearning atď.). Prečo ? Načo ? Ako ? Začo ?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Projekt INFOVEK SLOVENSKO

 • ProjektINFOVEK SLOVENSKO

 • CieleCeloplon napojenie zkladnch a strednch kl na INTERNET Vyuitie takto vytvorenej potaovej siete v pedagogickom procese (databzy, email, diskus. skupiny, telelearning at.) Projektu INFOVEK Slovensko

 • Preo, Nao, ....Preo ? Nao ?Ako ? Zao ?Projekt INFOVEK Slovensko

 • Nzov projektuPravekStarovekStredovekModern vekInfovek = informan vek (Potae + telekomunikcia)Symbolom je INTERNET

 • Post-industrilna, informan spolonos"Potaov technolgia znamen pre informan vek to, o znamenala mechanizcia pre priemyseln revolciu." (John Naisbitt)VEDOMOSTI A INFORMCIE= Strategick zdroj a hlavn inite rozvoja

 • Rast Internetu

  Chart1

  Sheet1

  FoodGasMotel

  Jan121710

  Feb171121

  Mar222914

  Apr141017

  May121710

  Jun191520

 • Uvatelia internetu (151 mil/Dec.98)

 • Percento uvateov internetu (1998)

 • NAOSlovensko v Pre pripraven ttyPre nepripraven tty

 • AKO? 1. etapa:2. etapa:

 • Skupina expertov (SKEX)1. Etapa: Janur 1999 - jn 1999Zloenie: internet, hw, sw, tlkom, bank, pdg, M .. lohy:Zmapovanie a analza situcie Nvrhy alternatvnych rieenVypracovanie Projektu INFOVEK SlovenskoNvrh organizanej truktry NAPISuOponentra projektu

 • Nrodn agentra Projektu Infovek Slovensko (NAPIS)loha: Realizcia Projektu Infovek Jn 1999 - 2003: Sie 300 - 500 kl Server Siete infoveku (systmov sprvca)Implementan sekciaGrantov sekcia (NPI)Pedagogick sekcia (systm lektorov)In sekcie.......

 • Sie INFOVEKUI. etapa: Plne funkn sie 300 - 500 kl

  Druh zariadenia:

  Poet kl:

  Zkladn koly

  1541 /9401-4 trieda

  Gymnzia

  167

  SO

  365

  SOU

  341

 • Edunet

 • Virtulne uenie

 • koly = Epicentrinternetizcie Slovenska: tudenti>uitelia & iaci > rodiia>loklna komunita Sie INFOVEK

 • INFOVEK - Potaov sieVysok kolySAV Zkladn kolyKninice, samosprva, ttna sprva a pod.Stredn kolyInfovekserver NAPIS Miestna komunita SO, SOU, Z ...SVETM

 • Anglitina = Lingua franca InternetuBANGALORE fenomn50-70 % lacnej programtoriindick kolstvo s drazom na ITvzdelvanie na bze anglitinyInternet = Encyklopdia encyklopdi

 • Telelearning Network of Centres of ExcellenceTelelearning - vvoj a aplikcia (K12, univerzity, workplace training, continuing education, education of educators)29 univerzt (Simon Fraser University)Podnikatesk sektor: Bank of Montreal, AT&T, Bell Canada, IBM, Sillicon Graphics, SUN Microsys., CANARIE ....

 • Zaott: Fnsko, Kanada...Privtny sektor: investcia do rozvojaEU: redukcia budcich nkladov na socilnu sie a migrcie pracovnej silyPreo by Projekt INFOVEK Slovensko mali podpori :

 • ZaoPolitici: pozitvna vzia pre spolonos Uitelia: flexibiln a efektvna vukaRodiia: budcnos ich det a dchodkov Preo by Projekt INFOVEK Slovensko mali podpori :

 • CA.net3CANARIE (Canadian Network for the Advancement of Research, Industry and education) + Bell Canada + konsorcium skromnch firiem (august 1998)Najvkonnejiu nrodn internetov sie na svete (zo tt. rozpotu 55 mil $ )40 gigabit (link layer, DWDM)

 • Vdavky na vedu a V

 • Homepage Infoveku

 • Kontakthttp://www.infovek.ske-mail: mail@infovek.skpsykora@fmph.uniba.sk

  Ven pn predseda NR, ven pn minister, vldy, dmy a pni,dovote, aby som Vs zoznmil s koncepciou Projektu Infovek Slovensko.

  2. CIE Cieom Projektu INFOVEK Slovensko je celoplon napojenie zkladnch a strednch kl vSlovenskej republike na internet spojen svyuitm tohto mdia vpedagogickom procese. Pod napojenm mme na mysli, e sa vytvoria v kadej kole internetovsk triedy vybaven 10 terminlmi/potami a tieto triedy sa napoja na internet pomocou Siete infoveku. Napojenie sa bde tka vetkch kol: ttnych, skromnch, cirkevnch Hovorme rdovo o 2400 kolch.Projektu INFOVEK Slovensko vak nejde len o fyzick napojenie kl na internet. To je len forma, mdium. Nm ide predovetkm o jeho vyuitie, o obsah. Vybudovanie Siete infoveku nie je toti konenm cieom, ale len nevyhnutnm predpokladom k realizovaniu novej formy vzdelvania spolonosti, k jej prprave pre informan XXI. storoie. Navye sa domnievame, e tento projekt akosi POTIAHNE cel spolonos do informanho veku, pretoe si vyiada vybudovanie rozsiahlej infratruktry. Tento projekt nespova na nejakej prekvapujcej mylienke - vetci, o sme tu, vieme a prli dobre o revolunom vzname internetu pre nadchdzajce storoie informanho veku. Zmyslom tohto projektu je urobi z internetizcie naej spolonosti hlavn prioritu Slovenska XXI. storoia. Sme hlboko presvedcen, e internet pre Slovensko nepredstavuje luxus, ale ivotn nevyhnutnos. m sa lime od inch podobnch projektov a aktivt? Predovetkm sstredenosou, komplexnosou a rozsahom. Tento projekt nebude len jednm z viacerch projektov, akousi lahakou na inch aktivitch, ale bude jedinm a vlunm projektom, ktor bude realizova NAPIS - Nrodn agentra Projektu Infovek Slovensko, zaloen jedine k tomuto elu.

  Preo, Nao .Vo svojej prednke sa sstredm na celkov koncepciu Projektu INFOVEK Slovensko, na motvy, ktor ns k projektu priviedli. Budem hovori o celkovej stratgii realizovania Projektu. Postupne sa poksim zodpove tyri zkladn otzky tkajce Projektu Infovek Slovensko: PREO, NAO, AKO a ZAO.

  Post-industrilna spolonosV post-industrilnej, informanej spolonosti s to vedomosti a informcia, ktor sa stvaj strategickm zdrojom a hlavnm initeom rozvoja spolonosti a nahrdzaj tm lohu, ktor ete donedvna zastvala kombincia energie, surovn a priemyselnej technolgie. Potae samy osebe by nepochybne zmenili mnoh procesy v priemyselnej spolonosti, no to o rob post-industrilnu spolonos informanou je spojenie potaov s telekomunikciou. Toto spojenie dnes symbolizuje a priam "stelesuje" internet. Jeden z najdleitejch aspektov tejto transformcie je, e sa v nej zsadne zmen charakter prce, ktor si bude vyadova vysoko kvalifikovan pracovn silu, schopn pracova s informciamiPod pripravenosou teraz nemme na mysli u zapoat proces celkovej harmonizcie sasneho slovenskho stavu spolonosti so sasnm stavom Eurpskej nie, procesu, ktor je podmienkou nho prijatia do nie. Pripravenos, o ktorej hovorme, je pripravenos naej splonosti pre informan vek. T mus zapoa u teraz. U teraz musme zaa s prpravou naej mladej genercie tak, aby mala o najlepie ance obst na celoeurpskom a dokonca aj celosvetovom trhu prce informanej spolonosti XXI. storoia. Kvintesenciou infoveku je internet. .

  Na zaiatku sedemdesiatych rokov sociolg z Harvardovej univerzity Daniel Bell oznail nastupujcu nov spolonos ako "post-industrilnu." Jej podstatou je informan charakter spolonosti. Bellova koncepcia sa dostala do veobecnho povedomia vaka spopularizovaniu v celosvetovom bestselleri Alvina Tofflera "ok z budcnosti". Neskr sa objavili mnoh alie termny, ako naprklad post-Fordizmus, i post-modernizmus, ktormi sa zaali oznaova hlbok socilne, kultrne a ekonomick zmeny, ktormi prechdzaj v sasn modern spolonosti. Dnes vak cel svet pozn hlavne vaka manelom Tofflerovcom tto civilizan transformciu pod nzvom "Trietia vlna". Tofflerovci sprvne hovoria o utvran novej civilizcie, pretoe zmeny s natoko hlbok a zasahujce vetky aspekty ivota fungovania spolonosti, e s porovnaten s vekmi historickmi zmenami ako boli agrrna (Prv vlna) a priemyseln revolcia (Druh vlna). Nedvny prieskum pre Cisco Systems, ktor hodnotil schopnos adaptovania sa eurpskych podnikov na IT .Vskum sa tkal 600 podnikov v Britnii, Francii, Nemecku, Taliansku, panielsku a eskej republike. Z prieskumu vylo, e najspenejie adaptujcou sa ktajinou bola esk republika, aleko pred Britniou vo vyuvan PCs, elektronickej vmeny informci a vyuitia internetu. Francia m najniie vyuitie PCs a internetu.

  Kvintesenciou infoveku je internet. Niet pochb, e informan technolgie znamenaj pre XXI. storoie to, o znamenala mechanizcia pre priemyseln revolciu. Internet nielen symbolizuje, ale priam stelesuje Na samom poiatku vzniku internetu (ARPANet-1968) a procesu rozsiahlej informatizcie USA bolo vypustenie Sputnika v roku 1957. Vzva, ktor pre pre USA v rmci Studenej vojny znamenal Sputnik je to, o dnes pre Slovensko znamen proces integrcie do Eurpskej nie. Internet sa asto chpe ako urit luxus, "lahaka" na torte modernej spolonosti. Tradin mtus o internete - na Slovensku mme toko inch, ivotne dleitch problmov, ktor musme riei, e internet si my ako transformujpca sa a v podstate chudobn krajina nememe dovoli. Ide o vek omyl - internet nie je cieom, ale mdiom, prostriedkom rozvoja celej spolonosti. Domnievame sa, e internet, aj ke nie je zzranm veliekom na vetky nae problmy, sa stane akmsi katalyztorom progresvnych zmien. A prve o tto premisu sa opiera n projekt Infovek Slovensko.My jednoducho nesmieme by pohren do problmov sasnosti, aby sme zabudli na budcnos. Otzka konkurencie novej genercie v prostred EU a globlnej celosvetovej ekonomiky nie je len otzkou osudu naich det, ale aj osudu ns samotnch, rodiov. Slovensko vstpi v XXI. storo do demografickej krzy, ke bude menej obyvatestva v pracovne aktvnom veku ne ud dchodcov. Od spenosti budcej genercia zvis aj na budcnos, u ako dchodcov.

  V sasnosti: viac ako 151 milinov uvateov (december 1998, zdroj NUA Internet Surveys). 1997=100 mil, 1996=