Projekt - Progetto PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ (URES) WP6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Projekt - Progetto PP07 Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje/Unione Regionale Economica Slovena...

 • Slide 1
 • Projekt - Progetto PP07 Slovensko Deelno Gospodarsko Zdruenje/Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ (URES) WP6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELL AREA FRONTALIERA WP6 - PODPORA IZKUNJAM IN RAZVOJ BODOIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOJA Ministero dell'Economia e delle Finanze
 • Slide 2
 • Leader Slovensko Deelno Gospodarsko Zdruenje/Unione Regionale Economica Slovena SDGZ (URES) Co-leader Posoki Razvojni Center Agenzia per lo Sviluppo della valle dellIsonzo WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUNJAM IN RAZVOJ BODOIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOJA Ministero dell'Economia e delle Finanze
 • Slide 3
 • Sploni cilji Enotni nain neformalnega usposabljanja zaposlenih Zmanjane ovire za migracijo zaposlenih na obmejnem obmoju Izboljanje izobrazbene strukture delovne sile Zmanjanje brezposelnosti Veja kakovost in usposobljenost delovne sile Zaposljivost delovne sile na celotnem obmejnem obmoju Zmanjanje razlik med potrebami podjetij in strokovno izbrazbo kadrov Reaktiviranje starejih strokovnjakov v proces dela Sinergije pri zdruevanju mladostne inovativnosti in navduenja z zrelostjo in znanjem Standardizacija meril, postopkov ter tudi proizvodnih procesov Trajnostni razvoj sistema delovnih praks Obiettivi generali Modalit unitaria di aggiornamento informale del personale Diminuzione degli ostacoli per la migrazione del personale nellarea confinaria Miglioramento del grado distruzione dei dipendenti Diminuzione della disoccupazione Maggiore qualit e qualificazione della forza lavoro Occupabilit della forza lavoro sullintero territorio transfrontaliero Diminuzione delle differenze tra le necessit delle imprese e i quadri professionalmente formati Riattivazione degli esperti nel processo produttivo Sinergie conseguenti al contatto tra la capacit innovativa e lentusiasmo dei giovani e la saggezza e le conoscenze dei pi anziani Standardizzazione delle misure, dei procedimenti e anche dei processi produttivi Sviluppo sostenibile del sistema della prassi lavorativa Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUNJAM IN RAZVOJ BODOIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOJA
 • Slide 4
 • Management dejavnosti 6.1) Razvoj sposobnosti MSP-jev in podpornega okolja na obmejnem obmoju (01.07.2010 31.12.2012) delovno izpopolnjevanje kadrov v malih in srednjih podjetjih z uporabo metodologije uenja na razdaljo ( e-learning ). vzspostavitev opreme za uenje na daljavo (webcam, raunalniki, SW), ki bo locirana pri partnerjih projekta, bodo predavanja tako potekala na sedeih obrtnih in gospodarskih zbornicah ter drugih stanovskih organizacijah, uslubenci pa bodo sledili lekcijam na sedeih posameznih podjetij. Gestione delle attivit 6.1) Sviluppo delle capacit delle PMI e dell ambiente di supporto nellarea confinaria (01.07.2010 31.12.2012) aggiornamenti lavorativi del personale nelle piccole e medie imprese attraverso la metodologia dellinsegnamento a distanza ( e-learning) installazione dellattrezzatura per linsegnamento a distanza (webcam, computer, SW) presso i partner del progetto; le lezioni potranno essere svolte presso le sedi delle CCIAA e le altre Organizzazioni di categoria; gli impiegati seguiranno le spiegazioni nelle proprie imprese Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUNJAM IN RAZVOJ BODOIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOJA
 • Slide 5
 • Management dejavnosti 6.1) Razvoj sposobnosti MSP-jev in podpornega okolja na obmejnem obmoju izvedba vsaj 5 izobraevalnih modulov (v razredu in on-line), izmed katerih naj bodo vsaj 3 poskusni moduli izobraevanja on-line zaradi problematike dravnih pomoi se predlaga, da bi bilo kar vseh 5 modulov on-line uporaba e-learning sistema ECIPA-CNA Veneto na platformi Moodle (Matteo Povolato) Gestione delle attivit 6.1) Sviluppo delle capacit delle PMI e dell ambiente di supporto nellarea confinaria realizzazione di almeno 5 moduli di formazione/aggiornamento (in classe e on-line), tra i quali almeno 3 moduli sperimentali di formazione on- line - a causa della problematica degli aiuti di stato si propone di realizzare tutti e 5 i moduli in modalita on-line uso del sistema e-learning ECIPA-CNA Veneto su piattaforma Moodle (Matteo Povolato) Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUNJAM IN RAZVOJ BODOIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOJA
 • Slide 6
 • Management dejavnosti 6.1) Predlagani izobraevalni moduli: Poslovanje v Italiji za slovenska podjetja Poslovanje v Sloveniji za italijanska podjetja ezmejno delovanje MSP-jev (gradbenega sektorja) Gospodarsko mreenje (skupni teaj ali sektorski teaji) Medkulturna komunikacija Internacionalizacija MSP-jev Digitalno okolje za globalizacijo (social networks) Obnovljivi viri: prilonosti za MSP-je Incoterms 2010: pravila za mednarodno trgovanje Uporaba KMS (Knowledge Management System) Gestione delle attivit 6.1) Moduli di formazione/aggiornamento proposti: Attivit in Italia per le imprese slovene Attivit in Slovenia per le imprese italiane Attivit transfrontaliera per le PMI (settore edile) Reti commerciali (corso unico o corsi settoriali) Comunicazione interculturale Internazionalizzazione delle PMI Ambiente digitale per la globalizzazione (social networks) Fonti rinnovabili: occasioni per le PMI Incoterms 2010: regole per il commercio internazionale Uso del KMS (Knowledge management System) Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUNJAM IN RAZVOJ BODOIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOJA
 • Slide 7
 • Management dejavnosti 6.1) Razvoj sposobnosti MSP-jev in podpornega okolja na obmejnem obmoju KRATKORONE DEJAVNOSTI izbira izobraevalnih modulov: 17.02.2011 izbira zunanjih izvajalcev za pripravo izobraevalnih modulov: 11.03.2011 priprava 5 izobraevalnih modulov: marec-julij 2011 predstavitveni seminarji pri partnerjih projekta v Sloveniji in v Italiji: september-november 2011 Gestione delle attivit 6.1) Sviluppo delle capacit delle PMI e dell ambiente di supporto nellarea confinari ATTIVITA A BREVE scelta dei moduli formativi: 17.02.2011 scelta dei fornitori esterni per la preparayione dei moduli formativi: 11.03.2011 preparazione dei 5 moduli formativi: marzo-luglio 2011 Seminari di presentazione presso i partner del progetto in Italia ed in Slovenia: settembre-novembre 2011 Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUNJAM IN RAZVOJ BODOIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOJA
 • Slide 8
 • Management dejavnosti 6.2) Oblikovanje ukrepov za vkljuevanje mladih in starejih v podjetniko okolje (01.07.2010 31.12.2012) organizacija raznih sreanj in seminarjev na temo podjetnitega okolja v MSP-jih organizacija specifinih delavnic, kjer bodo mladi lahko pridobili novega znanja o delu in dinamikah v podjetju ter o vsem kar je s tem povezano vkljuevanje starejih v podjetniko okolje, s tem, da bodo mentorji (tutorji) mladim, ki bodo prili na delovno prakso v posamezna podjetja Gestione delle attivit 6.2) Elaborazione dei provvedimenti per linserimento dei giovani e degli anziani nellambiente imprenditoriale (01.07.2010 31.12.2012) organizzazione di incontri vari e di seminari su argomenti inerenti lambiente imprenditoriale nelle PMI organizzazione di specifici incontri nei quali i giovani potranno acquisire nuove conoscenze sul lavoro e sulle dinamiche delle imprese inserimento degli anziani nellambiente imprenditoriale come consulenti (tutor) ai giovani che si presenteranno alle imprese per fare dellesperienza lavorativa Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUNJAM IN RAZVOJ BODOIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOJA
 • Slide 9
 • Management dejavnosti 6.2) Oblikovanje ukrepov za vkljuevanje mladih in starejih v podjetiniko okolje vkljuitev vsaj 120 mlajih in starejih, ki bodo sodeloval i na sreanjih in seminarjih Gestione delle attivit 6.2) Elaborazione dei provvedimenti per linserimento dei giovani e degli anziani nellambiente imprenditoriale inserimento di almeno 120 junior e senior che parteciperanno agli incontri ed ai seminari Ministero dell'Economia e delle Finanze WP 6 - SUPPORTO ALLE ESPERIENZE E SVILUPPO DELLE FUTURE COMPETENZE DELLAREA FRONTALIERA WP 6 - PODPORA IZKUNJAM IN RAZVOJ BODOIH SPOSOBNOSTI OBMEJNEGA OBMOJA
 • Slide 10
 • Management dejavnosti 6.2) Oblikovanje ukrepov za vkljuevanje mladih in starejih v podjetniko okolje marec- julij 2011: priprava dveh tudijskih obiskov v Italiji in v Sloveniji november 2011 - februar 2012 : izvedba dveh tudijskih obiskov Italiji in v Sloveniji oktober 2011: izvedba dveh sreanj (1 v Italiji in 1 v Sloveniji) med seniorji in juniorji do 30.08.20 11: iskanje sodelujoih podjetij do 30.08.2011 : iskanje seniorjev in juniorjev september 2011-marec 2012: izvedba sreanj, delavnic in seminarjev Gestione delle attivit 6.2) Elaborazione dei provvedimenti per linserimento dei giovani e degli anziani nellambiente imprenditoriale - marzo-luglio 2011: preparazione di 2 visite studio in Italia e Slovenia -novembre 2011 - febbraio 2012: effettuazione delle visite studio in Italia e Slovenia - ottobre 2011: effettuazione di 2 incontri (1 in Italia ed 1 in Slovenia) tra i senior ed i junior - entro il 30.08.2011: individuazione delle imprese partcipanti - e