of 18 /18
FLORIN JIANU

Propunere de cercetare.ppt

Embed Size (px)

Text of Propunere de cercetare.ppt

Page 1: Propunere de cercetare.ppt

FLORIN JIANU

Page 2: Propunere de cercetare.ppt

Concordanța cu obiectivele de finanțare ale României în perioada 2014-2020,

Conformitatea cu obiectivele Strategiei Europa 2020,

practicile similare din alte țări (Italia, Polonia, Germania, Franța, etc.)

Relevanța pentru întreg sectorul de IMM-uri, a nevoilor acestora de dezvoltare

Expertiza CNIPMMR privind implementarea de legislație națională și europeană, cercetări, analize, proiecte privind dezvoltarea mediului de afaceri

CNIPMMR propune și susține o serie de proiecte strategice în următoarele domenii strategice:

Page 3: Propunere de cercetare.ppt

Program integrat de educație intreprenorială în rândul elevilor și studenților care să sprijine tranziția de la școală la viață activă

Program integrat de inserție profesională în întreprinderi a tinerilor absolvenți prin utilizarea instrumentelor de ucenicie și stagiatură

Realizarea unei scheme de garanție pentru tineri care să asigure creșterea gradului de ocupare a tinerilor NEET (Not in Education or Employment or Training)

  Creșterea accesului la formarea profesională prin

crearea unui sistem național de vouchere de training

Page 4: Propunere de cercetare.ppt

Program de susținere a creării de micro-întreprinderi de către tinerii întreprinzători debutanți

Crearea unui mecanism de micro-granturi pentru start-up-uri

Crearea unui fond de micro-creditare a micro-întreprinderilor inovative

Page 5: Propunere de cercetare.ppt

Dezvoltarea unei rețele de incubatoare și acceleratoare de afaceri în industrii creative  Crearea de clustere de IMM-uri – modalitate inovativă de creștere a competitivităţii și

adaptabilităţii IMM-urilor din România Analiza stării inovaționale a IMM-urilor din România și proiectarea unor instrumente

privind dezvoltarea IMM-urilor inovative în contextul Strategiei Europa 2020 Modele managerial-informatice pentru dezvoltarea și internaționalizarea firmelor bazate

pe cunoștinte din România Amplificarea funcționalității și performanțelor IMM pe baza dezvoltării și implementării

instrumentarului managerial specific ,smart economy’ Crearea unui sistem de identificare și transfer a celor mai bune practici manageriale din

UE înspre România  Creșterea competitivității inovaționale în industriile din România, folosind sisteme

moderne managerial informatice axate pe monitorizare, evaluare și perfecționarea activităților și a performanțelor

Program de întărire a capacității instituționale a organizațiilor suport pentru IMM-uri la nivel național, regional și sectorial

Page 6: Propunere de cercetare.ppt

1. Titlul proiectului Dezvoltarea reţelei de incubatoare de afaceri inovatoare StartUp România

2. Domeniul acoperit de proiect Consolidarea mediului de afaceri din RomâniaCreşterea angajabilităţii

3. Localizarea proiectului Acoperire naţională

4. Beneficiarul proiectului/ Parteneri dacă este cazul Beneficiar:Parteneri: Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (P.T.I.R.) Ministerul Economiei (Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism) Ministerul Tineretului şi Sportului Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului (persoana de contact: nume, telefon, fax şi email)

Persoană de contact:Nume:ANDREEA

Telefon:0753600567 E-mail:…………………….

StartUp RomâniaInformaţii generale despre proiect

Page 7: Propunere de cercetare.ppt

Descrierea proiectului

1. Obiectivele proiectului Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem de consolidare a mediului intreprenorial la nivel naţional prin crearea primei reţele de incubatoare de afaceri inovatoare StartUp România. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Crearea primei reţele naţionale de incubatoare de afaceri inovatoare, pe baza modelului implementat cu succes la nivelul altor state europene, prin înfiinţarea a 16 structuri (câte 2 entităţi la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României);

Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor;

Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale;

Înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile să utilizeze în mod eficient resursele existente şi care, la finalul perioadei de incubare, se vor afla într-o situaţie stabilă din punct de vedere financiar;

Favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informaţii, servicii de consultanţă profesională, surse de finanţare, precum şi la servicii şi echipamente specifice;

Page 8: Propunere de cercetare.ppt

Descrierea proiectului

2. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă Zonele ţintă: proiectul va avea acoperire naţională prin intermediul activităţilor prevăzute a fi implementate, fiind create câte 2 incubatoare de afaceri la nivelul fiecăreia din cele 8 regiuni de dezvoltare a României;Grup ţintă: tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani

Page 9: Propunere de cercetare.ppt

Descrierea proiectului3. Principalele activităţi din proiect

Activităţi:1.Reţeaua StartUp RomâniaIdentificarea şi amenajarea celor 16 incubatoare de afaceri StartUp România;Dezvoltarea aceluiaşi concept referitor la spaţiul de lucru, educaţie intreprenorială şi evenimente tematice la nivelul tuturor incubatoarelor;1.Membri ai StartUp RomâniaIdentificarea şi selectarea a câte 30 de tineri care să facă parte din cele 16 incubatoare de afaceri;1.Servicii şi activităţi oferite de StartUp RomâniaSprijin financiar pentru toţi membrii incubatorului care decid să lanseze o iniţiativă intreprenorială în urma celor 2 luni aferente perioadei de preincubare, şi anume a unui grant de 10.000 de euro;Asistenţă şi consultanţă gratuită pentru pregătirea planului de afaceri;Consultanţă financiară, juridică, administrativă, strategică şi de marketing gratuită pentru toţi membrii incubatorului;Întâlniri comune organizate la nivel naţional cu scopul de a identifica potenţiali mentori sau investitori pentru membrii incubatorului;Misiuni economice organizate la nivel european cu scopul de a asigura internaţionalizarea afacerilor şi stabilirea unor potenţiale partneriate cu alţi întreprinzători;Târguri naţionale organizate anual pentru promovarea produselor/ serviciilor oferite de către membrii reţelei de incubatoare;1.Campanie de informare şi promovare:Promovarea reţelei StartUp România la nivel naţional;Dezvoltarea unei campanii de promovare a afacerilor create în cadrul reţelei StartUp România;Perioada de implementare:12 luni, anual;

Page 10: Propunere de cercetare.ppt

Descrierea proiectului

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în judeţ / localitate .Activităţile care vor fi dezvoltate prin implementarea proiectului „Dezvoltarea reţelei de incubatoare de afaceri inovatoare StartUp România” vor contribui la:Atingerea obiectivelor stabilite la nivel european prin intermediul documentelor cadru (Strategia Europa 2020, Entrepreneurship 2020 Plan, Horizon 2020) care vizează dezvoltarea şi consolidarea mediului intreprenorial din România (avându-se în vedere în special statisticile publicate de către Comisia Europeană care indică faptul că România însumează numai 20 de IMM-uri/ 1000 de locuitori, faţă de media europeană de 40), utilizarea fondurilor structurale pentru relansarea educaţiei pentru antreprenoriat a tinerilor, conform planurilor naţionale de creare a locurilor de muncă, promovarea modulelor antreprenoriale de învăţare pentru tinerii care participă la schemele naţionale de sprijinire a tineretului, acordarea de sprijin pentru întreprinzători în etapele de dezvoltare ale afacerii;Îndeplinirea obiectivelor naţionale privind dezvoltarea mediului de afaceri şi creşterea angajabilităţii: reducerii ratei şomajului în rândul tinerilor prin aplicarea unor măsuri legislative şi dezvoltarea unor programe adaptate nevoilor acestora (la sfârşitul lunii Aprilie, rata şomajului la nivel naţional, în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 şi 40 de ani era de 43% - sau 200.424 persoane); oferirea unei palete de servicii mai variante pentru dezvoltarea carierei tinerilor, care să vină totodată şi în sprijinirea dezvoltării economice la nivel naţional şi european (statisticile indică faptul că România acordă o importanţă extrem de redusă educaţiei intreprenoriale, astfel încât mai puţin de 10% din cei care au iniţiat şi dezvoltat o afacere au şi o bază teoretică în acest sens, comparativ cu media europeană care indică un procent de 30%)Internaţionalizarea afacerilor la nivel european.

Page 11: Propunere de cercetare.ppt

Descrierea proiectului

4. Justificarea proiectului: nevoi identificate în judeţ / localitate .Rezultate:O reţea StartUp România formată din 16 incubatoare de afaceri dezvoltate la nivel naţional (câte 2 structuri pentru fiecare regiune de dezvoltare a României);Câte 30 de tineri selectaţi la nivelul fiecărui incubator pentru celor 4 apeluri lansate pentru iniţierea unei noi perioade de preincubare;Minim 480 de afaceri de tip start-up lansate pentru fiecare apel (1920 de afaceri de tip start-up lansate la nivel naţional anual);O metodologie comună a educaţiei intreprenoriale va fi elaborată;6 evenimente naţionale comune vor fi organizate anual;Evenimente săptămânale organizate la nivelul fiecăreia din cele 16 structuri pe subiecte precum: dezvoltarea planului de afaceri; mentorat; investiţii, administrarea afacerilor, exemple de bune practici, dezvoltare personală şi profesională;1 târg anual organizat pentru promovarea produselor/ serviciilor;Granturi de 10.000 de euro oferite fiecărui tânăr care lansează o iniţiativă intreprenorială;

Page 12: Propunere de cercetare.ppt

5. Rezultate scontate, impact / efecte asteptate dupa implementareCel mai important rezultat pe termen lung al proiectului va viza consolidarea mediului intreprenorial prin crearea unei structuri naţionale de susţinere a companiilor de tip start-up, crearea primei metodologii comune intreprenoriale la nivel naţional care va putea fi replicată şi la nivelul altor programe şi proiecte implementate de către organizaţia solicitantă, creşterea numărului de IMM-uri înfiinţate, diversificarea ofertei de produse/ servicii, creşterea competitivităţii, reducerea ratei şomajului în rândul tinerilor şi creşterea angajabilităţii. De asemenea, vor fi dezvoltate noi parteneriate de afaceri la nivel naţional şi european, crearea unei noi generaţii de tineri întreprinzători care au beneficiat de training în domenii precum management, marketing, strategii financiare.

Descrierea proiectului

Page 13: Propunere de cercetare.ppt

Descrierea proiectului

6. Relevanta. La nivel european, întreprinderile mici şi mijlocii aduc o contribuţie majoră la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă, reprezentând 99% din totalul companiilor din Europa, contribuind la apariţia a 4 milioane de noi locuri de muncă anual. Având în vedere importanţa pe care IMM-urile o au în creşterea angajabilităţii, asigurarea dezvoltării economice, dar şi a creării de noi tehnologii, instituţiile europene au lansat o serie de iniţiative şi politici care vin în sprijinirea dezvoltării mediului antreprenorial. Un alt aspect extrem de important în crearea noilor documente programatice l-au reprezentat tinerii, evidenţiindu-se problemele cu care se confruntă aceştia în stabilirea unui traseu profesional. Ultimele rapoarte privind angajabilitatea la nivel european, indică faptul că în luna Ianuarie 2013, rata şomajului era de 10.8%, iar în rândul tinerilor cu vârsta sub 23% acesta era de 23.6%. La nivel naţional, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 40 de ani, reprezintă 48.12% din numărul total al şomerilor (513.349 persoane). La acest aspect se adaugă faptul că densitatea IMM-urilor la nivel naţional este cea mai redusă raportat la situaţia europeană, care indică o medie pentru cele 27 de state de 40 de întreprinderi la 1.000 de locuitori, comparativ cu România – 20 de companii.

Page 14: Propunere de cercetare.ppt

Astfel, proiectul „Dezvoltarea reţelei de incubatoare de afaceri inovatoare StartUp România”, prin intermediul obiectivelor stabilite va fi relevant faţă de următoarele documente strategice:1.Europa 2020 strategyStrategia Europa 2020 îşi propune să asigure o creştere economică inteligentă (prin investiţii mai eficiente în educaţie, cercetare şi inovare), durabilă (prin orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute de carbon şi o industrie competitivă), favorabilă incluziunii (prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă şi pe reducerea sărăciei). Unul din cele mai importante puncte vizează ocuparea forţei de muncă: o rată de ocupare a forţei de muncă de 75% în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani. Entrepreneurship 2020 action plan se concentrează pe 3 piloni: „Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale şi a formării profesionale pentru sprijinirea creşterii economice şi a creării de noi IMM-uri”, „Crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru întreprinzători” şi „Dinamizarea culturii antreprenoriale prin promovarea unor modele”.2. Youth GuaranteesIniţiativa reprezintă un set de măsuri, care vor fi luate în 2012 şi 2013, pentru a reduce şomajul în rândul tinerilor. Acţiunea îşi propune să le ofere sprijin şomerilor tineri. În decursul lunii Mai 2013, Guvernul României a publicat Memorandumul cu tema: Implementarea unei Scheme pilot de tip „Garanţii pentru tineri” în vederea îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii, în conformitate cu Recomandarea Consiliului Uniunii Europene. Schema pilot va avea ca grup ţintă tinerii cu vârsta sub 24 de ani, şomeri, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive. Implementarea acestei scheme pilot va permite identificarea unui set eficient de măsuri, adaptat specificului naţional, pe baza căruia se va proiecta Schema de garanţii pentru tineri 2014-2020.

Descrierea proiectului

Page 15: Propunere de cercetare.ppt

Descrierea proiectului

7. Context. Activităţile dezvoltate prin implementarea proiectului „Dezvoltarea reţelei de incubatoare de afaceri inovatoare StartUp România” pot fi corelate cu priorităţile stabilite la nivel naţional şi european în ceea ce priveşte intreprenoriatul şi creşterea angajabilităţii în rândul tinerilor, punându-se accent pe crearea unei structuri comune pentru consolidarea mediului intreprenorial şi a unui program de educaţie şi mentorat în acest sens.

8. Riscuri probabile ale implementarii proiectului- Comunicarea inadecvată între organizaţia solicitantă şi autoritatea contractantă – riscul va fi depăşit prin prezentarea unor rapoarte lunare de către membrii echipei de implementare privind stadiul activităţilor, precum şi desemnarea unor persoane de contact din partea ambelor entităţi;- Depăşirea bugetului propus spre aprobare: riscul va fi depăşit prin solicitarea unor oferte suficiente până la obţinerea preţurilor estimate iniţial;- Contractarea serviciilor va fi îngreunată de proceduri administrative: riscul va fi depăşit prin stabilirea unui calendar clar al activităţilor în care va fi menţionat rolul fiecărui membru al echipei de implementare;- Interesul scăzut al grupului ţintă: riscul va fi evitat prin promovarea serviciilor oferite în mod gratuit în cadrul reţelei StartUp România, oferirea unui grant de 10.000 de euro pentru fiecare iniţiativă intreprenorială lansată, oferirea unei consultanţe gratuite pentru fiecare din subiectele care vizează deschiderea unei companii;- Dificultăți în respectarea conceptului tehnico-organizatoric stabilit inițial: riscul va fi evitat prin alocarea unei perioade suficiente de timp pentru amenajarea spaţiilor pentru crearea Reţelei StartUp România.

Page 16: Propunere de cercetare.ppt

Stadiul proiectului

1. Stadiul pregătirii proiectului Pentru implementarea cu succes a proiectului „Dezvoltarea reţelei de incubatoare de afaceri inovatoare StartUp România” a fost elaborat un studiu al nevoilor de crearea a unui concept de susţinere a activităţii intreprenoriale în rândul tinerilor la nivel naţional, precum şi un suport de curs aplicabil în cadrul activităţilor care urmează a fi implementate.

2. Aspecte legale care trebuie solutionate (proprietate, administrare, etc )Identificarea şi amenajarea unor spaţii.

Page 17: Propunere de cercetare.ppt

Costul proiectului şi planul financiar

1. Costul total estimativ al proiectului30.000.000 euro

Page 18: Propunere de cercetare.ppt